INSTRUCȚIUNE nr. 5 din 12 august 2020pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 18 august 2020  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 12 august 2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucțiune:  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 29 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La anexa nr. 1, formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) se modifică și se înlocuiește conform anexei nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.2. La anexa nr. 1, formularul „A. Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20) se modifică și se înlocuiește conform anexei nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.3. La anexa nr. 1, formularul „B. Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20), rândurile 14, 28 și 38 se modifică și vor avea următorul cuprins: 13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681 + ct. 685)34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)4. La anexa nr. 1, formularul „Date informative“ (cod 30) se modifică și se înlocuiește conform anexei nr. 3*), care face parte integrantă din prezenta instrucțiune.*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIPrezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu
  București, 12 august 2020.Nr. 5.  +  Anexa nr. 1
  Formularul "SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII" (cod 10)
  din anexa nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016

  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie . . . . . . . . . .
  cod 10 - lei -
  Denumirea elementului Nr. rd.Sold la:
  1 ianuarie30 iunie
  AB 12
  A.ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094) 01
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 + 251 - 282 - 292 - 2815 - 2915 + 2312931 + 235 -2935 + 4093) 02
  III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294) 03
  IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251*- 282* - 292*)1 04
  V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261- 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*) 05
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 05) 06
  B. ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 -395 + 311 + 332-394 + 4091)07
  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 494 - 495*), din care:08
  - creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare09
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 -593 - 595 -596 - 597- 598 + 5113 + 5114)10
  IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)11
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 07 + 08 + 10 + 11)12
  c.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 14 + 15) 13
  1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 14
  2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 15
  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)16
  E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 14- 16-23-26- 29) 17
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 06 + 15 + 17)18
  G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681-169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 19
  H. PROVIZIOANE (ct. 1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)20
  I.VENITURI ÎN AVANS (rd. 22 + 25 + 28) 21
  1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 23 + 24) 22
  1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) 23
  1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) 24
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 26 + 27) 25
  2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 26
  (ct. 472*)
  2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)27
  3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 29 + 30)28
  3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)29
  3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)30
  J.CAPITAL ȘI REZERVE
  I. CAPITAL
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 31
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 32
  3. Capital subscris reprezentând datorii financiare1) (ct. 1021) 33
  4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022) Sold C34
  Sold D35
  5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)Sold C 36
  Sold D 37
  TOTAL (rd. 31 + 32 + 33 + 34 -35 + 36 -37) 38
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 39
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 40
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale (ct. 1061) 41
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 42
  3. Alte rezerve (ct. 1068) 43
  TOTAL(rd.41 la43) 44
  Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională(ct. 1072) Sold C45
  Sold D46
  Acțiuni proprii (ct. 109)47
  Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)48
  Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)49
  V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂAIAS 29 (ct. 117)Sold C 50
  Sold D 51
  VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA Sold C52
  Sold D53
  PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)
  VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)Sold C 54
  Sold D55
  Repartizareaprofitului(ct. 129) 56
  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 44 + 45-46-47 + 48-49 + 50-51 + 52 -53 + 54 -55 - 56)57
  1 La acest rând nu se includ și drepturile de utilizare ce se regăsesc în definiția unei investiții imobiliare care se prezintă la rd. 02.1) In acest cont se evidențiază acțiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
  Administrator Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Întocmit . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
   +  Anexa nr. 2
  Formularul "A. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR" (cod 20)
  din anexa nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016

  A. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie (formatul utilizat de către toate entitățile,
  cu excepția organismelor de plasament colectiv constituite prin act constitutiv)
  cod 20 - lei -
  Denumirea indicatorilor Nr. rd.Perioada de raportare
  An precedentAn curent
  AB 12
  1.Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03) 01
  Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708) 02
  Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 03
  2. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)04
  Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) 05
  Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)06
  3.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753) 07
  4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)08
  5.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) 09
  6. Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)10
  7.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 11
  8. Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care:12
  - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 13
  - câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)14
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01 + 04 + 07 la!2)15
  9.Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) 16
  Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604) 17
  Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605) 18
  10. Cheltuieli cu personalul (rd. 20 + 21), din care:19
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)20
  b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)21
  11.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 23 + 24-25) 22
  a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)23
  a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor reprezentând drepturi de utilizare în cadrul unui contract de leasing (ct. 685)24
  a.3)Venituri(ct. 7813 + 7816)25
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 27-28)26
  b.l) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)27
  b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)28
  12.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 30 la 38) 29
  15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628) 30
  15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 31
  15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 32
  15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) 33
  15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655) 34
  15.6. Cheltuieli privindinvestițiile imobiliare (ct. 656) 35
  15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657) 36
  15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 37
  15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588) 38
  Ajustări privindprovizioanele (rd. 40-41) 39
  - Cheltuieli (ct. 6812) 40
  - Venituri (ct. 7812) 41
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16 + 17 + 18 + 19 + 22 + 26 + 29 + 39) 42
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: 43
  - Profit (rd. 15-42)
  - Pierdere (rd. 42-15) 44
  13. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)45
  14.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612) 46
  15. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) 47
  16.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 48
  17. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)49
  18.Venituri din dobânzi (ct. 766*) 50
  - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup 51
  19. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)52
  20.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615) 53
  21. Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)54
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45 la 50 + 52 + 53 + 54)55
  22.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 57-58) 56
  - Cheltuieli (ct. 686) 57
  - Venituri (ct. 786) 58
  23. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)59
  24.Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643) 60
  25. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)61
  - din care cheltuielile în relația cu entitățile din grup62
  26.Cheltuieli cu dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685) 63
  27. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 6681 + 6682 + 6688)64
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 56 + 59 + 60 + 61 + 63 + 64)65
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):66
  - Profit (rd. 55-65)
  - Pierdere (rd. 65-55)67
  VENITURI TOTALE (rd. 15 + 55)68
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 65)69
  28.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 70
  - Profit (rd. 68-69)
  - Pierdere (rd. 69-68)71
  29.Impozitul pe profit curent (ct. 691) 72
  30. Impozitul pe profit amânat (ct. 692)73
  31.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 74
  32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)75
  33.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 76
  - Profit (rd. 70-72- 73 + 74- 75)
  - Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 - 74 + 75) (rd. 72 + 73 + 75 - 70 - 74)77
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.La rândul 20 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
  Administrator Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Întocmit . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
   +  Anexa nr. 3
  Formularul "DATE INFORMATIVE" (cod 30)
  din anexa nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016

  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie . . . . . . . . . .
  cod 30 - lei -
  I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. rd.Nr. unități Sume
  A B1 2
  Unități care au înregistrat profit 01
  Unități care au înregistrat pierdere 02
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
  II. Date privind plățile restante Nr. rd.Total (col. 2 + 3) Din care:
  Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiții
  A B1 23
  Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care:04
  Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care: 05
  - peste 30de zile06
  - peste 90 de zile 07
  - peste 1 an08
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 101a 14), din care: 09
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate10
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 11
  - contribuția pentru pensia suplimentară12
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj 13
  - alte datorii sociale14
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri 15
  Obligații restante față de alți creditori16
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 17
  - contribuția asigurătorie de muncă18
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 19
  III. Număr mediu de salariațiNr. rd. 30 iunie an precedent30 iunie an curent
  A B1 2
  Număr mediu de salariați 20
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de30 iunie 21
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare Nr. rd.Sume
  A.B 1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 22
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat23
  Redevență minieră plătită la bugetul de stat 24
  Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat25
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuril) 26
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:27
  - impozitul datorat la bugetul de stat 28
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:29
  - impozitul datorat la bugetul de stat 30
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:31
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 32
  - subvenții aferente veniturilor, din care:33
  - subvenții pentru stimularea, ocupării forței de muncă*) 34
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:35
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat 36
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat37
  V. Bilete de valoare Nr. rd.Sume
  AB 1
  Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților 38
  Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații39
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Nr. rd.30 iunie an precedent 30 iunie an curent
  A B1 2
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 40
  - după surse de finanțare (rd.42 + 43), din care: 41
  - din fonduri publice 42
  - din fonduri private 43
  - după natura cheltuielilor (rd.45 + 46), din care: 44
  - cheltuieli curente 45
  - cheltuieli de capital 46
  VII. Cheltuieli de inovare ***) Nr. rd.30 iunie an precedent 30 iunie an curent
  A B1 2
  Cheltuieli de inovare 47
  VIII. Alte informații Nr. rd.30 iunie an precedent 30 iunie an curent
  A B1 2
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: 48
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 49
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) 50
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 51
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 52
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) 53
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 64), din care: 54
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 561a60 + 61 + 63), din care: 55
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 56
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 57
  - părți sociale emise de rezidenți 58
  - obligațiuni emise de rezidenți 59
  - acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care: 60
  - acțiuni 60.1
  - unități de fond 60.2
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care: 61
  - dețineri de cel puțin 10% 62
  - obligațiuni emise de nerezidenți 63
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 65 + 66), din care: 64
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) 65
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) 66
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418 + 4618), din care: 67
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4618) 68
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afîliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct. 4618) 69
  Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 70
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 71
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 73 la 77), din care: 72
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382) 73
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) 74
  - subvenții de încasat (ct. 445) 75
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 76
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 77
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile din cadrul grupului (ct. 451), din care: 78
  - creanțe cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct. 451), din care: 79
  creanțe comerciale cu entități din cadrul grupului nerezidente (din ct. 451) 80
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) 81
  Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616) 82
  Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 84 la 86), din care: 83
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582) 84
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanelejuridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) 85
  - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461) 86
  Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 87
  - de la nerezidenți 88
  Valoarea împrumuturilor acordate entităților 89
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 91 la95 + 96 + 97), din care: 90
  - acțiuni cotate emise de rezidenți 91
  - acțiuni necotate emise de rezidenți 92
  - părți sociale emise de rezidenți 93
  - obligațiuni emise de rezidenți 94
  - acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care: 95
  - acțiuni 95.1
  - unități de fond 95.2
  - acțiuni emise de nerezidenți 96
  - obligațiuni emise de nerezidenți 97
  Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 98
  Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care: 99
  - în lei (ct. 5311) 100
  - în valută (ct. 5314) 101
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care: 102
  - în lei (ct. 5121), din care: 103
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 104
  - în valută (ct. 5124), din care: 105
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 106
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care: 107
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 108
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 109
  Datorii(rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 122 + 124 + 125 + 130 + 134 + 137 + 138 + 144), din care: 110
  Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), din care: 111
  - în lei 112
  - în valută 113
  Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), din care: 114
  - în lei 115
  - în valută 116
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct,1626 + dinct,1682) 117
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care: 118
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute 119
  - în valută 120
  Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 4628), din care: 122
  - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct. 4628) 123
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 124
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 126 la 129), din care: 125
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) 126
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446) 127
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447) 128
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 129
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care: 130
  - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: 131
  - cu scadența inițială mai mare de un an 132
  - datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) 133
  Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care: 134
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice 135
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice 136
  Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626) 137
  Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 139 la 143), din care: 138
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581) 139
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanelejuridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) 140
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472) 141
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509) 142
  - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) 143
  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: 144
  - către nerezidenți 145
  Valoarea împrumuturilor primite de la entități 146
  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 147
  - acțiuni cotate 4) 148
  - acțiuni necotate 5) 149
  - părți sociale 150
  - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012) 151
  Brevete și licențe (din ct. 205) 152
  IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii Nr. rd.30 iunie an precedent 30 iunie an curent
  A B1 2
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 153
  X. Capital social vărsat Nr. rd.30 iunie an precedent 30 iunie an curent
  Suma (Col. 1) % (Col. 2)Suma (Col. 3) % (Col. 4)
  Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 155 + 159 la 161), din care: 154XX
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care: 155
  - cu capital integral de stat; 156
  - cu capital majoritar de stat; 157
  - cu capital minoritar de stat; 158
  - deținut de societățile cu capital privat 159
  - deținut de persoane fizice 160
  - deținut de alte entități 161
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****) Nr. rd.Sume
  AB Perioada precedentă de raportarePerioadă curentă de raportare
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:162
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate163
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:164
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate165
  XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr. 31/1990166
  dividende interimare repartizate167
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: "nu se calculează prin însumarea valorilor de rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".3) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanelejuridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționale, potrivit legii.5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționale.6) La secțiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 155-161 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154. în formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.La rândurile 38-39 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.
  Administrator Numele și prenumele . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Întocmit . . . . . . . . . . Numele și prenumele . . . . . . . . . . Calitatea . . . . . . . . . . Semnătura . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare în organismul profesional
  ----