LEGE nr. 170 din 12 august 2020pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 18 martie 2014, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifică și va avea următorul cuprins:LEGEprivind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice2. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice este organism autonom, de interes public și național, constituit în scopul realizării dialogului social la nivel național și local dintre organizațiile pensionarilor și persoanele vârstnice și autoritățile publice.(2) Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare Consiliul Național, are rol consultativ în stabilirea și aplicarea politicilor care privesc protecția drepturilor și libertăților pensionarilor și ale persoanelor vârstnice.(3) Inițiatorii proiectelor de acte normative care privesc pensionarii și/sau persoanele vârstnice au obligația să solicite avizul Consiliului Național, care este consultativ.3. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1În sensul prezentei legi, prin organizație a pensionarilor și a persoanelor vârstnice se înțelege asociația constituită și/sau care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, cu modificările ulterioare, și care desfășoară activități pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 502/2004, cu modificările ulterioare.4. La articolul 4, literele a) și i) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) sprijină instituțiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale privind Îmbătrânirea;(...)i) informează semestrial sau ori de câte ori este nevoie Președintele României, prim-ministrul, conducerile celor două Camere ale Parlamentului, organele administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, în legătură cu apariția unor fenomene sociale care impun elaborarea unor acte normative;5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Plenul Consiliului Național are următoarea componență:a) președinții federațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor și ai asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor militari și ale veteranilor de război;b) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Culturii, desemnat prin ordin al ministrului;c) președintele Casei Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, al Institutului Național de Statistică, precum și directorul general al Institutului de Cercetare a Calității Vieții din subordinea Academiei Române; d) președinții consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București.6. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Consiliul Național are un președinte și 2 vicepreședinți.(2) Președintele și vicepreședinții Consiliului Național se aleg de către plen pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii prevăzuți la art. 5 lit. a).(3) Mandatul de președinte, respectiv de vicepreședinte al Consiliului Național poate fi reînnoit o singură dată.(4) Președintele Consiliului Național este și președintele comisiei permanente.(5) Vicepreședinții Consiliului Național sunt și vicepreședinții comisiei permanente.7. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Național persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:a) au cetățenie română și domiciliul în România;b) au capacitate deplină de exercițiu;c) nu au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.(2) Nu poate dobândi calitatea de membru al Consiliului Național persoana care deține o funcție în structura de conducere a unei organizații constituite potrivit legislației în vigoare, alta decât cea prevăzută de Legea nr. 502/2004, cu modificările ulterioare, și care desfășoară activități prestatoare de servicii pentru pensionari, cum ar fi cluburi, centre rezidențiale, servicii financiare, case de ajutor reciproc, sau activități de îngrijire la domiciliu.8. Articolul 8 se abrogă.9. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Durata mandatului membrilor Consiliului Național este de 4 ani. (2) Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) și a condițiilor prevăzute la art. 7.10. La articolul 11 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) în caz de revocare, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b);11. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12În situațiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, în termen de maximum 45 de zile.12. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Consiliul Național are o comisie permanentă alcătuită din:a) președintele Consiliului Național;b) 2 vicepreședinți;c) 10 membri, din care:(i) reprezentanții federațiilor și asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor civili, ale militarilor și ale veteranilor de război, membre ale Consiliului Național, altele decât cele din care fac parte persoanele prevăzute la lit. a) și b);(ii) reprezentanții, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, precum și președintele Casei Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Institutului Național de Statistică.13. Articolul 14 se abrogă.14. La articolul 17, litera c) se abrogă.15. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sesiunile plenului se pot desfășura numai în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.16. La articolul 19, alineatul (1) se abrogă.17. La articolul 19 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București.18. La articolul 19, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizație lunară al cărei cuantum se stabilește după cum urmează:a) indemnizația președintelui este egală cu salariul de bază stabilit pentru funcția de conducere de director general gradul I, potrivit anexei nr. VIII cap. II lit. A pct. I subpct. 1 lit. a) nr. crt. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;b) indemnizația vicepreședinților este în cuantum de 30% din indemnizația președintelui stabilită conform lit. a);c) indemnizația celorlalți membri este în cuantum de 15% din indemnizația președintelui stabilită conform lit. a).19. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Președintele Consiliului Național îndeplinește următoarele atribuții:a) reprezintă Consiliul Național în relațiile cu organele administrației publice centrale, cu organizații similare internaționale, precum și cu terții;b) semnează documentele emise de către Consiliul Național;c) semnează contractele individuale de muncă ale personalului din cadrul secretariatului tehnic;d) conduce sesiunile plenului și lucrările comisiei permanente;e) alte atribuții stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național.(2) Atribuțiile vicepreședinților Consiliului Național se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național.20. Articolul 21 se abrogă.21. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) În subordinea comisiei permanente funcționează un secretariat tehnic, care reprezintă aparatul de lucru de specialitate.(2) Personalul din cadrul secretariatului tehnic este personal contractual, încadrat în muncă în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Numărul de posturi este de 10, inclusiv funcțiile de conducere.(3) Activitatea secretariatului tehnic este condusă de un director și de un șef birou. Secretariatul tehnic are un contabil-șef. (4) Salarizarea funcțiilor de conducere se stabilește la nivelul gradului I al funcțiilor de conducere contractuale similare, prevăzute în anexa nr. VIII cap. II din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;(5) Salarizarea funcțiilor de execuție din cadrul secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de lege pentru funcțiile contractuale prevăzute în anexa nr. VIII cap. II din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare.(6) Angajații secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Național.(7) Atribuțiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național și se regăsesc în fișele de post ale funcțiilor de conducere, respectiv de execuție.(8) Secretariatul tehnic asigură, în principal:a) lucrările de secretariat pentru desfășurarea activității plenului și a comisiei permanente;b) activitățile necesare acțiunilor de relaționare cu Guvernul, cu instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, cu organizații ale societății civile care au atribuții și preocupări în domeniul protecției pensionarilor și persoanelor vârstnice;c) elaborarea de studii și efectuarea de analize cu privire la condițiile de viață ale pensionarilor și persoanelor vârstnice;d) administrarea și gestionarea fondurilor pe care le are la dispoziție, inclusiv cele alocate potrivit legii;e) monitorizarea execuției bugetare în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.(9) Secretariatul tehnic verifică respectarea aplicării prevederilor art. 24 și prezintă rezultatele verificării comisiei permanente în scopul validării sau invalidării, după caz, a mandatelor de președinte și vicepreședinte al consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București.(10) Secretariatul tehnic verifică existența documentelor privind reprezentativitatea națională a federațiilor și asociațiilor naționale reprezentative, membre ale Consiliului Național, și păstrează documentele transmise în acest sens.22. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Consiliul Național are dreptul să solicite oricărei persoane juridice de drept public sau privat date și informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, potrivit legii, iar acestea au obligația să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.(2) Păstrarea și folosirea datelor și a informațiilor prevăzute la alin. (1) se vor face cu respectarea politicilor de confidențialitate stabilite de emitent, precum și de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal.23. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează câte un consiliu al pensionarilor și persoanelor vârstnice, care se constituie din președinții organizațiilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv ale municipiului București, cu personalitate juridică, afiliate la una dintre federațiile naționale reprezentative ale pensionarilor, membre ale Consiliului Național.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), din consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București fac parte și filialele județene ale asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor militari și cele ale veteranilor de război, membre ale Consiliului Național.(3) Consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București are următoarele atribuții:a) reprezintă pensionarii și persoanele vârstnice la acțiunile organizate de autoritățile și instituțiile administrației publice locale;b) semnalează autorităților administrației publice locale apariția unor probleme de ordin economic și social cu care se confruntă pensionarii și persoanele vârstnice; c) sesizează organelor competente apariția unor disfuncționalități cu privire la drepturile pensionarilor și persoanelor vârstnice reglementate prin lege;d) analizează cauzele eventualelor stări conflictuale în care sunt implicați pensionarii și persoanele vârstnice și face propuneri pentru soluționarea acestora la serviciile publice și instituțiile cu atribuții în domeniu;e) se preocupă de soluționarea problemelor semnalate pe plan local de către pensionari și persoane vârstnice prin colaborare cu agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, casele teritoriale de pensii, casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București;f) desemnează reprezentanții săi în consiliul de administrație al casei de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București;g) colaborează cu autoritățile publice locale la elaborarea de propuneri și stabilirea de măsuri de interes pentru pensionari și persoanele vârstnice.(4) Conducerea consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este asigurată de un președinte și un vicepreședinte.(5) Președintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este ales de către membrii acestuia la propunerea organizației județene a pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv a municipiului București cu cel mai mare număr de membri cotizanți. Organizația județeană din care face parte președintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București trebuie să aibă sediul în municipiul reședință de județ sau în municipiul București, după caz. (6) Vicepreședintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este ales de către membrii acestuia și nu poate face parte din aceeași organizație a pensionarilor din care face parte președintele.(7) Mandatul președintelui și vicepreședintelui consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată. (8) Funcția de președinte sau vicepreședinte al consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, nu poate fi ocupată de persoane care dețin funcții de conducere sau sunt membri în cadrul unor organisme care nu sunt organizate sau nu funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004, cu modificările ulterioare.(9) Modul de lucru al consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București se stabilește prin Regulamentul propriu de organizare și funcționare, elaborat conform Regulamentului-cadru prevăzut la art. 19 alin. (3) lit. f).(10) Președintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București beneficiază trimestrial de o indemnizație la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, iar vicepreședintele beneficiază de o indemnizație trimestrială în cuantum de 75% din acesta.24. Articolul 25 se abrogă.25. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Autoritățile administrației publice locale vor sprijini consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, precum și Consiliul Național, în vederea repartizării sediilor necesare desfășurării activității acestora.26. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Național fondurile necesare efectuării cheltuielilor prevăzute la alin. (2), care vor fi justificate potrivit legii.27. La articolul 28, alineatul (1) se abrogă.28. La articolul 28, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În înțelesul prezentei legi, prin federație națională reprezentativă a pensionarilor se înțelege organizația cu atribuții de reprezentare a pensionarilor, înființată și/sau care funcționează conform Legii nr. 502/2004, cu modificările ulterioare, și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are minimum 75.000 de membri cotizanți;b) are în structura ei cel puțin 20 de organizații județene, inclusiv în municipiul București;c) desfășoară în mod constant acțiuni de ajutorare a pensionarilor și persoanelor vârstnice dezavantajate.(3) Sunt exceptate de la obligația îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2) lit. a) asociațiile naționale reprezentative ale pensionarilor militari și cele ale veteranilor de război.29. Articolele 29-32 se abrogă. 30. În tot cuprinsul legii, sintagma „Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice“ se înlocuiește cu sintagma „Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice“, sintagma „consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv ale sectoarelor municipiului București“ se înlocuiește cu sintagma „consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București“.  +  Articolul IIPrevederile art. 19 alin. (5) și art. 22 alin. (4) și (5) din Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (4) și (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIILegea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 18 martie 2014, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 12 august 2020.Nr. 170.-----