HOTĂRÂRE nr. 617 din 31 iulie 2020pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 12 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (11) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Denumirea capitolului I se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul I Organizarea și atribuțiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară2. La capitolul I, denumirea secțiunii 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea 1 Organizarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară3. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenția Națională, este instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.4. La articolul 3, alineatele (1)-(3) se abrogă.5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Finanțarea activității Agenției Naționale este asigurată din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, în condițiile Legii.6. La capitolul I, denumirea secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile Agenției Naționale7. La articolul 7, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) coordonează și controlează executarea lucrărilor de cadastru și înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, la nivelul întregii țări;8. La articolul 7, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) întreține, administrează, monitorizează, dezvoltă și asigură funcționarea Sistemului românesc de determinare a poziției și a serviciilor de timp real furnizate utilizatorilor, prin intermediul Centrului Național de Cartografie;9. La articolul 7, litera h) se abrogă.10. La articolul 7, litera ș) se modifică și va avea următorul cuprins:ș) organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor de conducere de șef serviciu/birou și registratori de carte funciară din cadrul instituțiilor subordonate, în condițiile legii.11. La capitolul I, denumirea secțiunii a 3-a se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Conducerea și administrarea Agenției Naționale12. La articolul 15, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Directorul general asigură conducerea generală a activității curente a Agenției Naționale și coordonarea instituțiilor subordonate.13. La articolul 15, alineatul (4) se abrogă.14. La articolul 16 alineatul (1), literele a), d) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) aprobă structura-cadru de organizare, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale instituțiilor subordonate, în condițiile legii;(...)d) emite, în condițiile legii, ordinul privind stabilirea tarifelor pentru serviciile din domeniile de activitate ale Agenției Naționale și instituțiilor subordonate;(...)f) elaborează proiecte de acte normative în domeniile de activitate ale Agenției Naționale, pe care le transmite pentru promovare Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;15. La articolul 16 alineatul (1), după litera h) se introductreinoi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:i) numește, concediază și revocă din funcție, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (2^1) și (2^2) din Lege, directorii oficiilor teritoriale;j) numește, în condițiile legii, registratorii de carte funciară și registratorii coordonatori și îi eliberează din funcție, pe baza deciziei emise de directorul oficiului teritorial de încetare a contractului individual de muncă;k) dispune încheierea și, după caz, modificarea, suspendarea, încetarea contractelor individuale de muncă ale personalului Agenției Naționale, în condițiile legii.16. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În subordinea directorului general funcționează cabinetul demnitarului, organizat în condițiile legii.17. La articolul 17, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Directorul general poate dispune exercitarea cu caracter temporar a funcției de director general adjunct prin numirea unei persoane din cadrul Agenției Naționale, care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea acestei funcții și care nu a fost sancționată disciplinar, până la ocuparea prin concurs a postului, în condițiile legii.18. La articolului 18, alineatele (1) și (2) se abrogă.19. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Funcția de director al instituțiilor subordonate poate fi ocupată de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru ocuparea funcției de registrator de carte funciară, specialist GIS/IT, consilier cadastru, economist, consilier juridic sau de persoane cu studii superioare de lungă durată în domeniul științelor administrative.20. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.21. Anexa nr. 1 se abrogă.22. În tot cuprinsul regulamentului, cuvântul „Agenție“ se înlocuiește cu sintagma „Agenția Națională“ în conformitate cu dispozițiile art. 1 din regulament.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Augustin-Cătălin Iapă,
  secretar de stat
  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Alexandru Laurențiu Blaga
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 31 iulie 2020.Nr. 617.-----