ATRIBUȚIILE din 7 august 2020instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea S.N.S.E.D.
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 12 august 2020    Notă
    Conținute de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 7 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 726 din 12 august 2020.
    A. Instituții cu rol în sistemul de management și control al POAD pentru măsura de acordare de sprijin educațional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional1. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management:a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;b) pune la dispoziția beneficiarului informații relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;c) instituie un sistem de înregistrare și stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit;d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate și stocate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); e) elaborează și, după consultarea cu părțile interesate relevante, transmite Comisiei Europene rapoartele anuale și finale de implementare;f) elaborează și aplică proceduri și/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii și transparente, conform programului operațional aprobat;g) asigură faptul că operațiunea selectată:1. intră în domeniul de aplicare al fondului și al programului operațional;2. îndeplinește criteriile stabilite în programul operațional și la art. 22, 23 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare;3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11)-(14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabilește condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul îndeplinirii;i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară și operațională pentru a îndeplini condițiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operațiunii;j) se asigură că, în cazul în care operațiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare către autoritatea de management, legislația aplicabilă relevantă pentru operațiune a fost respectată;k) determină tipul de asistență care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operațiuni;l) verifică dacă produsele cofinanțate au fost livrate și dacă serviciile cofinanțate au fost prestate, precum și faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate și că acestea sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a sprijinului pentru operațiunea respectivă;m) efectuează următoarele tipuri de verificări:1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;2. verificări la fața locului a operațiunilor. Verificările la fața locului a operațiunilor individuale pot fi efectuate prin eșantionare.În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, și beneficiar al programului operațional, modalitățile de verificare asigură separarea adecvată a funcțiilor;n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operațiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;o) instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire, detectare, corectare și monitorizare a neregulilor și a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;p) stabilește proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;q) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operațiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puțin de 1.000.000 euro sunt puse la dispoziția Comisiei Europene și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de 5 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective. În cazul altor operațiuni decât cele menționate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziție pe o perioadă de 2 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operațiunii încheiate;s) primește de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual și centralizează la nivel de țară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii și transmiterii raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;ș) publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final;t) asigură funcționarea sistemului de gestiune și control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare, și se asigură că acest sistem funcționează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea și raportarea neregulilor și fraudelor, prin următoarele acțiuni:1. evaluează riscurile antifraudă;2. stabilește măsuri antifraudă și elaborează planuri de combatere a fraudelor;3. asigură mecanisme de prevenire și detectare a fraudelor;4. sesizează autorităților și organelor judiciare competente indiciile de fraudă și tentativa de fraudă, conform dispozițiilor legale incidente;5. implementează măsuri corective privind fraudele;6. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;7. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigațiile la toate operațiunile care ar putea fi afectate;8. previne, detectează, corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate;9. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă și cazurile de nereguli care afectează o contribuție din fond a cărei valoare depășește 10.000 EUR și care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepția neregulilor care intră sub incidența art. 30 alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, și o informează în mod periodic cu privire la evoluția semnificativă a procedurilor administrative și juridice corespunzătoare;ț) coordonează, monitorizează și evaluează modul de implementare a POAD și ia măsuri de creștere a eficienței derulării, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni ale ministrului fondurilor europene;u) primește și analizează propunerile de îmbunătățire a implementării programului și ia măsuri în consecință;v) stabilește formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului;w) informează Comisia Europeană în termen de 3 luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observații cu privire la implementarea programului;x) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea și eficiența acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;y) elaborează o listă de proiecte, contracte sau acțiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puțin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informații: numele și adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acțiune materială vizat;z) sub rezerva disponibilității fondurilor din prefinanțare și din plățile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către acesta, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;aa) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operațional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;bb) stabilește operațiunile eligibile din cadrul programului operațional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;cc) asigură monitorizarea implementării programului operațional gestionat;dd) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operațional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;ee) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, autorității de certificare și autorității de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituții a atribuțiilor;ff) asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, cu excepția situației prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și recuperarea sumelor plătite necuvenit, potrivit prevederilor cap. IV din același act normativ;gg) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;hh) transmite autorității de certificare informațiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;ii) transmite Comisiei Europene, prin Sistemul informatic antifraudă - AFIS-IMS, rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2015/1.972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1.976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;jj) aplică corecțiile financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;kk) transmite autorității de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;ll) elaborează și actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management și control pentru programul operațional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru transmiterea anumitor informații către Comisie;mm) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în Sistemul unic de management al informației - SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;nn) elaborează și încheie contracte de finanțare/decizii de finanțare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare;oo) elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;pp) verifică îndeplinirea condițiilor pentru plata prefinanțării către beneficiari, autorizează și efectuează plata acesteia, după caz, și ulterior asigură recuperarea prefinanțării;qq) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plățile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, elaborează și transmite autorității de certificare declarații de cheltuieli;rr) elaborează și transmite autorității de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și structurii cu rol de coordonator din cadrul Ministerului Fondurilor Europene previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declarații de cheltuieli aferente programului operațional, pentru exercițiul financiar în curs și, după caz, pentru exercițiul financiar următor;ss) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;șș) asigură închiderea programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerințelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile și legislației naționale;tt) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recomandările formulate de organismele de audit europene și naționale.2. Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală Autoritatea de certificare și plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:a) întocmește și transmite către Comisia Europeană cererile de plată și certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile și că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;b) întocmește conturile prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013,(UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;c) certifică integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislația aplicabilă și că ele au fost angajate pentru operațiunile selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și cu dreptul aplicabil;d) asigură un sistem în care se înregistrează și se stochează în format electronic evidențele contabile pentru fiecare operațiune și care conține toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune sau pentru un program operațional;e) se asigură că pentru întocmirea și depunerea cererilor de plată a primit informații adecvate din partea autorității de management privind procedurile și verificările efectuate cu privire la cheltuieli;f) ia în considerare, la momentul întocmirii și depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfășurate de către sau sub responsabilitatea autorității de audit;g) păstrează în format electronic evidențele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene și contribuția publică corespunzătoare plătită către beneficiari;h) păstrează evidențele contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii Europene, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli;i) asigură deschiderea și gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanțării, plăților intermediare și finale aferente programului operațional pentru care autoritatea de management se află în România;j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a autorității de management;k) asigură aplicarea corecțiilor financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;l) contribuie la elaborarea și actualizarea descrierii sistemului de management și control pentru programul operațional pentru care a fost desemnat autoritate de certificare, conform competențelor;m) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;n) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorității de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuțiilor lor;o) furnizează autorității de management, conform competențelor, informațiile necesare îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046.3. Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile prevăzute de art. 34 și art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.B. Instituții implicate în implementarea programuluiMinisterul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar:a) asigură inițierea și implementarea operațiunilor de achiziționare și distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prin:1. organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conform prevederilor legale;2. încheierea și implementarea contractelor cu operatorul/operatorii economic/economici selectat/selectați;3. virarea în contul emitentului a sumelor de bani necesare pentru alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ale destinatarilor finali;4. urmărirea modului de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor, luarea măsurilor ori de câte ori este nevoie pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;5. arhivarea și păstrarea tuturor documentelor aferente implementării măsurii;b) solicită, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Educației și Cercetării listele cu destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, la nivel de județ;c) asigură fundamentarea numărului de destinatari finali, în baza centralizatoarelor primite de la instituțiile prefectului;d) asigură achiziționarea, prin Ministerul Fondurilor Europene, și distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, prin instituțiile prefectului, pentru acordarea de sprijin educațional destinatarilor finali;e) asigură virarea sumelor de bani necesare pentru alimentarea cardurilor cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în funcție de numărul de destinatari finali;f) stabilește, în baza numărului de persoane destinatari finali, numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional ce va fi alocat fiecărui județ și fiecărei autorități a administrației publice locale, conform centralizatoarelor primite de la instituțiile prefectului;g) asigură, prin personalul propriu și, după caz, împreună cu reprezentanții instituțiilor prefectului, verificarea fizică, prin sondaj, la fața locului a modului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;h) asigură, prin personalul propriu și, după caz, împreună cu reprezentanții instituțiilor prefectului, verificarea prin sondaj sau ca urmare a sesizărilor primite a modalității de vânzare a materialelor școlare;i) se asigură că au fost efectuate acțiuni de informare și comunicare către destinatarii finali, publicul larg și mass-media privind rolul și contribuția Uniunii Europene, a instituțiilor implicate în derularea programului. Verifică existența la punctele de distribuire a materialelor școlare/tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional a cel puțin unui afiș, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informații despre program, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza destinatarii finali;j) realizează o scurtă descriere a operațiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;k) comunică operativ instituțiilor prefectului evoluția calendarului procedurilor de achiziție publică și încheierea contractelor de furnizare;l) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;m) transmite, în sistem electronic, către autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind realizarea S.N.S.E.D., cu păstrarea detaliată, la nivel de organizație parteneră, a indicatorilor raportați;n) se asigură că operatorii economici care furnizează serviciile de vânzare a materialelor școlare respectă legislația din domeniul comerțului și normele de protecție pentru a nu pune în pericol integritatea fizică a copilului. Transmite eventuale reclamații și sesizări privind siguranța și calitatea produselor spre soluționare către instituțiile abilitate;o) asigură verificarea eligibilității, realității și regularității cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare autorității de management;p) constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 7 din ordonanța de urgență.C. Instituții cu rol în distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional1. Prin ordin, prefectul numește Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D., din care vor face parte reprezentanții instituției prefectului, ai consiliului județean prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, ai inspectoratelor școlare județene, ai altor instituții publice și ai organizațiilor fără scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competență specific fiecărei instituții pe care o reprezintă.Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.E.D. are următoarele atribuții:a) centralizează la nivel de județ listele cu destinatarii finali ai S.N.S.E.D., precum și listele actualizate lunar, pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu indicarea numelui și prenumelui, adresei de domiciliu și codului numeric personal, pe baza listelor de destinatari primite de la autoritățile publice locale;b) organizează, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, dacă este cazul, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali pe baza listelor aprobate la nivel județean și transmise Ministerului Fondurilor Europene;c) centralizează și transmite Ministerului Fondurilor Europene lista persoanelor destinatari finali care au primit tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional în cadrul schemei, validată la nivelul instituției prefectului;d) centralizează și transmite Ministerului Fondurilor Europene lista tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional pentru care va avea loc decontarea vânzării de materiale școlare către destinatarii finali. Lista destinatarilor finali conține informațiile prevăzute la art. 4 alin. (5) din ordonanța de urgență;e) solicită administrațiilor publice locale date necesare în derularea S.N.S.E.D., în principal listele cu destinatari finali pe categorii eligibile, necesar a fi comunicate beneficiarului, în vederea fundamentării necesarului de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;f) realizează, prin sondaj, misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste;g) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamații privind calitatea și siguranța produselor și solicită instituțiilor abilitate efectuarea de controale pe aspectele sesizate sau reclamate;h) în baza rapoartelor de control prevăzute la lit. g), sesizează beneficiarul pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, distribuirea neconformă către persoane neeligibile, alte aspecte sesizate sau reclamate;i) trimite către beneficiar o raportare periodică privind derularea proiectului;j) trimite beneficiarului, în sistem electronic, până la data de 1 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea S.N.S.E.D. la nivelul județului, centralizând informațiile și sintezele de date primite de la autoritățile administrației publice locale, precum și alte date și informări despre derularea S.N.S.E.D. la nivelul județului, solicitate de beneficiar. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării S.N.S.E.D. la nivelul județului, probleme în desfășurare, propuneri pentru îmbunătățirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autoritățile administrației publice locale, evidența detaliată a indicatorilor raportați, sinteza măsurilor auxiliare realizate în județ;k) instituția prefectului colaborează cu instituțiile abilitate în soluționarea reclamațiilor privind siguranța și calitatea materialelor școlare distribuite prin program;l) la finalizarea distribuirii anuale, transmite beneficiarului sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul autorităților administrației publice locale și la nivel de județ, însoțită de observații și propuneri privind derularea S.N.S.E.D., precum și sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;m) transmite beneficiarului, la finalizarea fazei de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, procesele-verbale de recepție însoțite de tabelele centralizatoare cu privire la materialele școlare oferite, sinteza privind derularea S.N.S.E.D., sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum și documentele de redistribuire între autoritățile administrației publice locale și județene, dacă este cazul;n) arhivează, timp de 3 ani, începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective, următoarele documente:1. procesele-verbale de recepție și tabelele centralizatoare;2. listele cu destinatarii finali, împreună cu documentele justificative anexate;3. documentele de evidență a gestiunii;4. sinteza datelor privind derularea S.N.S.E.D. la nivelul localității și sinteza datelor privind realizarea măsurilor auxiliare;5. alte documente legate de derularea S.N.S.E.D.;o) organizează ținerea de evidențe de gestiune a intrărilor și a ieșirilor tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către autoritățile administrației publice locale de la prima recepție și până la consemnarea de finalizare, la nivelul instituției prefectului;p) asigură, la nivelul județului și al autorităților administrației publice locale, acțiunile de informare și comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;q) exercită alte atribuții stabilite prin ordine/instrucțiuni comune ale ministrului fondurilor europene și ale ministrului afacerilor interne.2. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor verifică respectarea legislației în vigoare în domeniu și reclamațiile privind siguranța și calitatea materialelor școlare acordate, unde este cazul. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.3. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale participante la program, comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București, au următoarele obligații cu privire la distribuția de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional:a) comunică instituției prefectului, anterior demarării procedurii de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului de emitere de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional de către Ministerul Fondurilor Europene, numărul de destinatarii finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;b) întocmesc și aprobă listele pentru destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență, conform evidențelor proprii;c) întocmesc și aprobă listele la nivel local cu destinatarii finali de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, sens în care organizează sesiuni de selectare a destinatarilor finali, realizează anchete sociale sau alte modalități de identificare a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.-----