REGULI GENERALE din 7 august 2020de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 12 august 2020    Notă
    Conținute de ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 133 din 7 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 726 din 12 august 2020.
     +  Articolul 1Regulile generale de eligibilitate sunt următoarele:1. Pentru a fi eligibilă, orice cheltuială trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii, cu respectarea perioadei de implementare stabilite de către Autoritatea de management pentru POAD prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu art. 22 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) să fie în conformitate cu prevederile programului;d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat/încheiată între autoritatea de management și beneficiar;e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, ținându-se cont de prevederile din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.2. Cheltuielile efectuate în cadrul operațiunilor sunt eligibile, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.3. Cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul programului nu sunt eligibile, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2 În cadrul operațiunilor determinate de lipsa materialelor școlare, din POAD, sunt eligibile cheltuielile serviciilor de emitere și gestionare de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional.  +  Articolul 3 În cadrul asistenței tehnice care vizează măsura de acordare de sprijin educațional prin tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sunt eligibile următoarele cheltuieli:În condițiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin programul operațional se pot finanța cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistența tehnică, auditul, informarea, măsurile de control și evaluare:a) cheltuieli pentru întărirea capacității administrative a diferitelor autorități cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea acestui program operațional:1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea S.N.S.E.D. și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, conform legislației în vigoare;2. cheltuieli pentru îmbunătățirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferințelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul implicat în implementarea și gestionarea S.N.S.E.D;3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, potrivit prevederilor legale în vigoare privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;4. cheltuieli cu achiziția de echipamente IT și de birotică, materiale consumabile și accesorii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcțiile-suport și pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene;5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziția de licențe și softuri, precum și servicii ITC pentru implementarea eficientă a programului pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;6. cheltuieli cu dezvoltarea și mentenanța sistemului IT care sprijină operarea POAD pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;7. cheltuieli ocazionate de realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea programului;8. cheltuieli ocazionate de plata chiriei aferente locațiunilor imobilelor cu destinații de sedii;9. costuri indirecte;b) cheltuieli pentru vizibilitate, informare și comunicare:1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de autoritatea de management;2. cheltuieli pentru implementarea de activități de informare și promovare;c) cheltuieli pentru controlul și auditul operațiunilor:1. cheltuieli de sprijinire a activității de control la nivelul autorității de management;2. cheltuieli de sprijinire a verificării la fața locului;3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;4. cheltuieli cu auditul programului;d) cheltuieli pentru evaluarea programului operațional:1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;2. costuri financiare ale procesului de evaluare.  +  Articolul 4Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional:a) dobânzile aferente datoriilor;b) furnizarea de infrastructură;c) costurile bunurilor folosite anterior;d) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.-----