ORDIN nr. 2.654 din 10 august 2020privind prorogarea termenului prevăzut la pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr. 1.854/2018
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI ȘI MEDIULUI DE AFACERI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 11 august 2020    Având în vedere:– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020; – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările și completările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020;– Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare; – procedura de implementare a Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr 1.854/2018, cu modificările ulterioare;– Referatul de aprobare nr. 440.425/DAPIMM din 5.08.2020 întocmit de către Direcția de antreprenoriat și programe pentru IMM,ținând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu modificările și completările ulterioare, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prin derogare de la prevederile pct. 6 subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat nr 1.854/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 și 1.080 bis din 20 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, toate cererile de plată/rambursare aferente acordurilor de finanțare se pot depune până la data de 31.12.2020.  +  Articolul 2Prezentul ordin poate fi contestat în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
    Virgil-Daniel Popescu
    București, 10 august 2020.Nr. 2.654.-----