LEGE Nr. 65 din 8 iulie 1992pentru modificarea şi completarea Codului penal, privind unele fapte de corupţie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 166 din 17 iulie 1992    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICCodul penal se modifica şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 254, după alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins: "Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a fost săvîrşită de un funcţionar cu atribuţii de control, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi." 2. Articolul 255 alineatul 4 va avea următorul cuprins: "Dispoziţiile art. 254 alin. 3 se aplică în mod corespunzător, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare." 3. Articolul 256 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 256. - Primirea de foloase necuvenite (1) Primirea de alte foloase, după ce a îndeplinit un act în virtutea funcţiei sale şi la care era obligat în temeiul acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă." 4. Articolul 257 alineatul 1 va avea următorul cuprins: "Art. 257. - Traficul de influenţa Primirea ori pretinderea de bani sau alte foloase, ori acceptarea de promisiuni de daruri, direct sau indirect, pentru sine ori pentru altul, săvîrşită de către o persoană care are influenţa sau lasă să se creadă ca are influenţa asupra unui funcţionar sau alt salariat, pentru a-l determina să facă ori sa nu facă un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani." 5. Articolul 258 va avea următorul cuprins: "Art. 258. - Fapte săvîrşite de alţi salariaţi Dispoziţiile prevăzute în prezentul capitol privitoare la funcţionari se aplică şi altor salariaţi din cadrul organizaţiilor prevăzute în art. 145, inclusiv al regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi administratorilor şi cenzorilor acestora. Dispoziţiile art. 254, 256 şi 257 privitoare la funcţionari se aplică şi salariaţilor din cadrul societăţilor comerciale cu capital privat, precum şi administratorilor şi cenzorilor acestora." Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa 8 iulie 1991. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN---------------