REGULAMENT nr. 9 din 29 mai 2014privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 16 iunie 2014  Notă
  Art. V din REGULAMENTUL nr. 9 din 22 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 337 din 27 aprilie 2020, prevede:
  ”Articolul V
  (1) A.F.I.A., A.O.P.C./F.I.A. și depozitarii activelor F.I.A. ce funcționează sau care sunt în curs de autorizare la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt obligați ca, în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, să își adapteze documentele de constituire și funcționare, precum și activitatea la prevederile prezentului regulament.
  (2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să transmită A.S.F. o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul lor legal privind îndeplinirea obligațiilor prevăzute la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 79 alin. (1) din Legea nr. 243/2019.”
  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2) și art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 9 alin. (5) și (7), art. 12 alin. (2), art. 33 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 52 alin. (2) și (4), art. 56, art. 63 alin. (3), art. 64 alin. (2), art. 66 alin. (1), art. 71 alin. (2), art. 74 alin. (1), art. 75 alin. (1) și (2), art. 76, art. 83 alin. (2), art. 86 alin. (1), art. 92 alin. (1), (4) și (5), art. 93 alin. (2) și (4), art. 104 alin. (1) și art. 142 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 28 mai 2014,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Titlul I Dispoziții generale  +  Capitolul I Activitatea de administrare a investițiilor  +  Secţiunea 1 Activitățile desfășurate de societățile de administrare a investițiilor  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește norme în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 297/2004, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, denumită în continuare O.U.G. nr. 32/2012, cu privire la autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, denumite în continuare S.A.I, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., și a depozitarilor O.P.C.V.M.(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2(1) Termenii, abrevierile și expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012 și în Legea nr. 297/2004.(2) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) blocuri de titluri de participare - cantități între 10.000 și 50.000 de titluri de participare;b) eroare de replicare - diferența dintre rentabilitatea portofoliului O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil și rentabilitatea indicelui de referință replicat de acel O.P.C.V.M.;c) eroare de preț - diferența dintre randamentul O.P.C.V.M. tranzacționabil calculat pe baza prețurilor de piață și randamentul indicelui de referință replicat de acesta, calculate pentru aceeași perioadă;d) eroare de compoziție - suma modulelor diferențelor dintre ponderile fiecărei acțiuni din componența indicelui de referință replicat și ponderile respectivelor acțiuni în portofoliul O.P.C.V.M. tranzacționabil;e) formator de piață - intermediarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, având un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 730.000 de euro, care se angajează să mențină lichiditatea pieței pentru titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil;f) instrucțiuni corespunzătoare - înscrisurile emise de consiliul de administrație/directorat sau consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate sau de o persoană împuternicită în acest sens de către consiliul de administrație/directorat sau consiliul de supraveghere, ce stabilesc operațiunile pe care depozitarul este obligat să le urmeze cu privire la activitățile pe care le îndeplinește. Instrucțiuni corespunzătoare sunt fie instrucțiunile generale, care autorizează efectuarea de activități specifice, de rutină sau care se repetă în mod frecvent, fie comunicările speciale pentru situații deosebite;g) O.P.C.V.M. tranzacționabil (Exchange Traded Fund - ETF) - un O.P.C.V.M. admis la tranzacționare pe o piață reglementată din România, dintr-un stat membru sau dintr-un stat terț (în cazul conformării cu prevederile Ghidului ESMA privind O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile de tip ETF și alte aspecte legate de O.P.C.V.M.-uri, cu modificările și completările ulterioare), a cărui politică de investiții stabilită în regulile fondului are ca obiectiv replicarea completă sau parțială a performanței unui anumit indice de acțiuni, denumit indice de referință, prin investirea totală sau parțială în componentele indicelui de referință;h) organisme administrate - O.P.C.V.M. pentru care o S.A.I. desfășoară activități specifice de administrare, în condițiile legii și ale prezentului regulament;i) participant autorizat - intermediarul definit la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 având un capital inițial reprezentând echivalentul în lei a cel puțin 730.000 de euro, implicat în procesul de emisiune și răscumpărare de titluri de participare, care cumpără sau vinde blocuri de titluri de participare direct de la sau către S.A.I. care se angajează să minimizeze abaterea medie pătratică dintre prețul de piață al titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M. și valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN). Participantul autorizat poate fi aceeași persoană cu formatorul de piață indicat la lit. e);j) reguli și proceduri interne - regulile și procedurile întocmite conform O.U.G. nr. 32/2012, inclusiv reglementările interne prevăzute la art. 14 alin. (1) și art. 195 lit. m) din respectiva ordonanță de urgență, precum și art. 272 alin. (1) lit. i) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, aprobate de organul statutar competent al S.A.I./societății de investiții autoadministrate și semnate de persoana împuternicită în acest sens;k) stat terț - orice stat care nu este membru al Uniunii Europene sau care nu este semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European (EEA);l) terță parte către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiții de siguranță a activelor O.P.C.V.M. (subcustodie) - o instituție de credit autorizată de Banca Națională a României, în conformitate cu legislația bancară, sau o sucursală din România a unei instituții de credit, autorizată într-un stat membru, avizată de către A.S.F. pentru activitatea de depozitare, care are înscris în obiectul de activitate serviciul conex de păstrare în siguranță și administrare a instrumentelor financiare în contul clienților, inclusiv custodia și servicii în legătură cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garanțiilor, prevăzut la art. 5 alin. (1^1) lit. a) din Legea nr. 297/2004, căruia depozitarul îi deleagă toate sau o parte din responsabilitățile aferente activității de depozitare;m) valoare unitară indicativă a activului net (iVUAN) - valoarea activului net al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil raportată la numărul de titluri de participare emise, calculată și actualizată în mod continuu, cel puțin o dată la fiecare 60 de secunde, pe perioada întregii zile de tranzacționare, pe baza prețurilor de tranzacționare ale acțiunilor din portofoliul O.P.C.V.M.;n) vânzări descoperite - vânzări în lipsă definite la art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 2 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 25 din O.U.G. nr. 32/2012, suportul durabil include următoarele: scrisoarea simplă sau cu confirmare de primire, faxul, CD-ul, DVD-ul și unitățile centrale ale computerelor personale pe care este stocată poșta electronică de tip e-mail, SMS-ul și website-urile de internet care respectă criteriile de stocare și reproducere a informației prevăzute în definiția suportului durabil menționată la art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 3(1) A.S.F. hotărăște cu privire la emiterea unei decizii de autorizare, respectiv cu privire la retragerea autorizației, în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepția cazului în care O.U.G. nr. 32/2012 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen.(2) În cazul respingerii unei cereri, A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.(3) Orice solicitare motivată a A.S.F. de informații suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate inițial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informații sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancțiunea respingerii cererii.(4) În situația în care, în urma solicitării A.S.F. indicate la alin. (3), documentele depuse sunt incomplete, ilizibile, dacă se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum și în situația în care nu se respectă punctual prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și/sau ale reglementărilor A.S.F., acestea sunt returnate solicitantului, în baza unei decizii care specifică motivele restituirii. Decizia poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării ei.  +  Articolul 4(1) Documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizării, avizării, respectiv înregistrării, precum și cele referitoare la evidențe și raportări sunt transmise A.S.F. în limba română sau în limba engleză, în copie legalizată sau în traducere legalizată pentru documentele prezentate în alte limbi străine. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Actele și documentele emise de autorități ale altor state, transmise A.S.F., au regimul juridic stabilit de legislația română aplicabilă, precum și de reglementările A.S.F.(3) În înțelegerea prezentului regulament, limba de circulație internațională agreată de către A.S.F. este limba engleză.  +  Articolul 5(1) S.A.I. are ca obiect principal de activitate administrarea O.P.C.V.M., autorizate în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012.(2) Suplimentar și cu condiția administrării cel puțin a unui O.P.C.V.M., S.A.I. poate desfășura, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, și activitatea de administrare a altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) decât O.P.C.V.M.-urile, precum și activitățile menționate la art. 5 alin. (3) din aceeași ordonanță de urgență, cu respectarea dispozițiilor alin. (4) al aceluiași articol.  +  Articolul 6Administrarea de investiții se realizează sub controlul și supravegherea A.S.F., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament.  +  Secţiunea a 2-aDelegarea activităților desfășurate de către S.A.I.  +  Articolul 7(1) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. poate delega activitatea de administrare a investițiilor, cu condiția avizării prealabile a A.S.F. și pe bază de contract scris, entităților indicate la art. 33 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012.(2) În aplicarea prevederilor art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. poate delega către terți, cu condiția notificării prealabile a A.S.F. și pe bază de contract scris, exercitarea activităților menționate la art. 6 lit. b) și c) din O.U.G. nr. 32/2012.(3) Activitatea de distribuție a titlurilor de participare, indicată la art. 6 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, poate fi delegată altor S.A.I., societăților de servicii de investiții financiare (S.S.I.F.) sau instituțiilor de credit, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în baza contractelor de distribuție și a menționării delegării în prospectul de emisiune. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (4) Abrogat. (la 20-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (5) Abrogat. (la 20-04-2018, Alineatul (5) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (6) Distribuitorii menționați la alin. (3) vor fi înscriși pentru această calitate în Registrul public al A.S.F. astfel:a) S.A.I.;b) S.S.I.F. și instituțiile de credit, cu condiția achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare; (la 20-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 7 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (7) Radierea din Registrul public al A.S.F. a calității de distribuitor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. a unei S.A.I., S.S.I.F. sau instituții de credit este efectuată în următoarele cazuri:a) ca urmare a cererii scrise formulate de către S.A.I., S.S.I.F. sau instituții de credit;b) ca urmare a retragerii autorizației de funcționare de către A.S.F.;c) ca sancțiune. (la 20-04-2018, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (8) Cererea de radiere din Registrul public al A.S.F. conform alin. (7) este însoțită de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de radiere, stabilit conform reglementărilor în vigoare. (la 20-04-2018, Articolul 7 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 20-04-2018, Articolul 8 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de Punctul 7, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 9S.A.I. poate să își desfășoare activitatea de distribuție de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor și prin intermediul unor persoane fizice, altele decât cele menționate la art. 7 alin. (3), denumite agenți de distribuție. (la 20-04-2018, Articolul 9 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 10(1) Pentru a fi avizată de A.S.F., în calitate de agent de distribuție al unei S.A.I., o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să facă dovada unei relații contractuale cu S.A.I.;b) să aibă cel puțin studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;c) să fi participat la stagiile de pregătire și să fi promovat testul privind cunoașterea legislației în vigoare aplicabile O.P.C.V.M.-urilor, organizat de către respectiva S.A.I., A.S.F. sau de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;d) să nu fi fost condamnată pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni de natură economică;e) să nu se afle sub incidența sancțiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de A.S.F. sau a unor sancțiuni similare aplicate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.), Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.), Banca Națională a României (B.N.R.) sau de alte autorități de supraveghere și reglementare în domeniul economic și financiar din străinătate.(2) În vederea avizării și înscrierii în Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuție persoană fizică, S.A.I. va depune la A.S.F. o cerere însoțită de următoarele documente:a) copia actului de identitate;b) declarație pe propria răspundere a persoanei fizice, sub semnătură olografă, că respectă condițiile prevăzute la alin. (1) pentru îndeplinirea calității de agent de distribuție;c) certificat de cazier judiciar, respectiv certificat de cazier fiscal, aflate în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizată;d) declarația unuia dintre directorii S.A.I. care asigură conducerea efectivă cu privire la îndeplinirea și respectarea cerințelor menționate la art. 11 alin. (1) și (2) pentru agenții de distribuție;e) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru autorizarea și înscrierea în Registrul public al A.S.F. în calitate de agent de distribuție persoană fizică.(3) În prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. se va menționa posibilitatea ca activitatea de distribuție să fie desfășurată prin intermediul agenților de distribuție.  +  Articolul 11(1) S.A.I. are obligația instruirii corespunzătoare a agenților de distribuție și a supravegherii activității acestora pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament. S.A.I. va verifica dacă agenții de distribuție au capacitatea de a comunica în mod corespunzător investitorilor toate informațiile relevante în legătură cu O.P.C.V.M. pentru care desfășoară activitatea de distribuție.(2) S.A.I. va verifica dacă agenții de distribuție ce vor acționa în numele său au o bună reputație și posedă suficiente cunoștințe profesionale și comerciale pentru a fi în măsură să comunice în mod corespunzător clienților sau potențialilor clienți toate informațiile relevante privind organismele de plasament pe care le distribuie.(3) Agentul de distribuție persoană fizică va face cunoscut investitorilor sau potențialilor investitori, la momentul contactării acestora sau înaintea prestării activității de distribuție, calitatea în care acesta lucrează și denumirea societății/societăților de administrare a investițiilor în numele căreia/cărora lucrează.(4) S.A.I. care angajează agenți de distribuție persoane fizice este pe deplin și în mod necondiționat răspunzătoare de orice acțiune sau omisiune a agentului care acționează în numele respectivei S.A.I.(5) S.A.I. care utilizează agenți de distribuție persoane fizice trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ asupra investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acționează în numele S.A.I.(6) Agenții de distribuție persoane fizice ai S.A.I. trebuie să furnizeze în mod gratuit informații-cheie destinate investitorilor cu privire la O.P.C.V.M., prevăzute la art. 98 din O.U.G. nr. 32/2012, și trebuie să se asigure în desfășurarea activității de distribuție că prima subscriere a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. se face numai după confirmarea primirii de către investitor a prospectului și după transmiterea informațiilor menționate la art. 93 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 12Abrogat. (la 20-04-2018, Articolul 12 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de Punctul 9, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 13(1) Agenții de distribuție persoane fizice nu pot fi implicați în operațiunile de încasări și plăți de la sau către investitorii în O.P.C.V.M.-urile pentru care desfășoară activitatea de distribuție. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) S.A.I. autorizate de autoritățile competente din alte state membre care distribuie titluri de participare pe teritoriul României în baza liberei circulații a serviciilor, ulterior încheierii procedurii de notificare conform prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, nu pot opera direct prin agenți de distribuție persoane fizice.(3) S.A.I. prevăzute la alin. (2) vor încheia contracte de distribuție de titluri de participare ale O.P.C.V.M. pe teritoriul României cu distribuitori din România persoane juridice sau vor distribui titluri de participare prin intermediul sucursalelor înființate pe teritoriul României.(4) Lista agenților de distribuție va fi publicată pe site-ul fiecărei S.A.I. și va fi actualizată în concordanță cu lista agenților proprii de distribuție înscriși în Registrul public al A.S.F.  +  Articolul 14(1) Radierea din Registrul public al A.S.F. a unui agent de distribuție persoană fizică poate fi efectuată în următoarele cazuri:a) ca urmare a solicitării scrise formulate de către agentul de distribuție cu prezentarea motivelor care au stat la baza acestei solicitări;b) ca urmare a retragerii cu titlu de sancțiune a deciziei acordate. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Cererea de radiere din Registrul public al A.S.F. a agentului de distribuție va fi însoțită de dovada achitării de către agentul de distribuție în contul A.S.F. a tarifului de retragere a calității respective și de dovada încetării relațiilor contractuale cu societatea/societățile de administrare a investițiilor pentru care desfășoară activitatea de distribuție de titluri de participare.(3) Retragerea calității de agent de distribuție, la cererea acestuia din urmă, se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.(4) Încetarea oricărei relații contractuale dintre S.A.I. și agenții de distribuție care nu are ca rezultat radierea respectivilor agenți de distribuție din Registrul public al A.S.F. trebuie notificată A.S.F. în termen de maximum două zile lucrătoare.  +  Secţiunea a 3-a Administrarea portofoliilor individuale de investiții  +  Articolul 15(1) Administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, în limitele mandatului dat de investitori, se face numai cu respectarea regulilor prudențiale și a regulilor de conduită prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012, a prevederilor prezentului regulament, precum și a cerințelor privind adecvarea capitalului prevăzute de reglementările A.S.F. emise în aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006.(2) Administrarea portofoliilor individuale de investiții se face în baza unui contract întocmit în conformitate cu prevederile art. 16.  +  Articolul 16S.A.I. prestează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai în baza unui contract în formă scrisă, care trebuie să conțină cel puțin clauze privind:a) activitățile ce vor fi desfășurate și tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzacționate;b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit, modificat și/sau reziliat;c) drepturile și obligațiile părților, precum și alți termeni în care societatea va desfășura activitatea de administrare a portofoliilor de investiții; drepturile și obligațiile părților contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale;d) procedura și mijloacele prin care vor fi transmise ordine și instrucțiuni în numele clientului;e) natura, frecvența, precum și perioada aferentă rapoartelor referitoare la prestarea activității de administrare discreționară prevăzută a fi efectuată de către S.A.I. către clienți;f) declarația clientului prin care menționează că înțelege termenii și își asumă riscul ce decurge din tranzacțiile cu instrumente financiare;g) comisioanele și tarifele percepute pentru desfășurarea activității de administrare a portofoliilor individuale de investiții, precum și taxele și impozitele asociate reținute la sursă, aflate în sarcina investitorului;h) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum și tipurile de tranzacții care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existența oricărei limitări;i) obiectivele activității de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrării discreționare a portofoliului, precum și orice constrângere referitoare la administrarea discreționară;j) detalii vizând orice eventuală delegare privind administrarea discreționară a tuturor sau a unei părți a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul clientului;k) posibilitatea clienților de a revoca unilateral mandatul dat unei S.A.I. în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-și retrage, parțial ori integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, în condițiile stabilite în contractul de administrare a portofoliului individual; eventualele pierderi sau obligații privind decontarea sumelor în curs rezultate din lichidarea anticipată a investițiilor efectuate în contul lor sunt suportate de către respectivul investitor;l) regimul dobânzii aferente sumelor depuse de clienți în conturile curente;m) limbile în care clientul poate comunica cu societatea sau în care poate primi documente ori alte informații;n) modalitățile de comunicare ce urmează a fi folosite în relația dintre client și societate;o) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea S.A.I. și ștampila societății;p) orice alte clauze privind desfășurarea activității de administrare a portofoliilor individuale convenite de părți.  +  Articolul 17(1) S.A.I. transmite A.S.F., în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârșitul fiecărei luni, un centralizator ce va cuprinde datele de identificare a clienților pentru care furnizează servicii de administrare a portofoliilor individuale de investiții, precum și activul total al fiecăruia.(2) S.A.I. care furnizează servicii de administrare a portofoliului trebuie să furnizeze periodic fiecărui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil.(3) În cazul clienților de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (2) va include cel puțin informațiile următoare:a) denumirea S.A.I.;b) numele sau alte informații cu privire la identificarea contului clientului de retail;c) situația privind conținutul și valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecărui instrument financiar deținut, valoarea de piață sau, dacă valoarea de piață nu este disponibilă, valoarea actualizată a acestuia, determinată conform metodelor de evaluare folosite de S.A.I. pentru evaluarea instrumentelor financiare similare din portofoliul O.P.C.V.M. administrate, soldul la începutul și la sfârșitul perioadei de raportare și performanța portofoliului de-a lungul perioadei de raportare;d) suma totală a comisioanelor și taxelor care au apărut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puțin tarifele totale de administrare și costurile totale asociate cu executarea tranzacțiilor și, dacă este relevant, o mențiune care precizează că o prezentare mai detaliată va fi furnizată la cerere;e) compararea performanței în timpul perioadei de raportare acoperite de formularul de raportare cu un punct de referință al performanței investiționale, dacă acesta a fost agreat între S.A.I. și client;f) suma totală a dividendelor, dobânzilor și a altor sume de primit în relație cu portofoliul clienților;g) informații despre activități corporative care oferă drepturi în legătură cu instrumentele financiare deținute în portofoliu de către client și exercitate de către S.A.I. conform prevederilor contractuale;h) la cerere, pentru tranzacțiile executate în timpul perioadei de raportare, informațiile prevăzute la art. 122 alin. (6) lit. c)-i) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul nr. 32/2006, dacă clientul nu alege să primească informații despre tranzacțiile executate pe o bază "tranzacție cu tranzacție", caz în care se aplică prevederile alin. (7)-(9).(4) În cazul clienților de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (2) va fi furnizat o dată la 6 luni, cu excepția cazurilor următoare:a) la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat la fiecare 3 luni;b) în cazul în care se aplică prevederile alin. (7)-(9), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat o dată la fiecare 12 luni.(5) S.A.I. va informa clienții de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informații în conformitate cu prevederile alin. (4) lit. a).(6) Excepția prevăzută la alin. (4) lit. b) nu se aplică în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. c) sau cu orice instrument prevăzut la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. d) din Legea nr. 297/2004.(7) În cazul în care clientul alege să primească informații despre tranzacțiile executate pe o bază "tranzacție cu tranzacție", S.A.I. trebuie să furnizeze acestuia, în termen de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției, informațiile esențiale privind această tranzacție pe un suport durabil.(8) În cazul în care clientul prevăzut la alin. (7) este un client de retail, S.A.I. trebuie să îi trimită acestuia o notificare prin care să confirme tranzacția și care să conțină informațiile prevăzute la art. 122 alin. (6) și (7) din Regulamentul nr. 32/2006, nu mai târziu de două zile lucrătoare de la data încheierii tranzacției. Formularul de confirmare a executării ordinelor primit de la intermediar, validat prin semnătura unei persoane autorizate și ștampila S.A.I., se consideră a fi notificare valabilă.(9) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul în care notificarea transmisă de S.A.I. ar conține aceleași informații ca și confirmarea care ar fi transmisă S.A.I. de către oricare dintre părțile implicate în executarea ordinelor/tranzacțiilor.(10) În cadrul activității de administrare de portofolii individuale, în cazul clienților profesionali, S.A.I. va furniza acestora rapoartele prevăzute la alin. (3), la cerere, în conformitate cu prevederile contractului încheiat cu aceștia.(11) La cerere, formularele de raportare prevăzute anterior se transmit A.S.F. în termen de maximum 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 18(1) Structura portofoliului individual în ceea ce privește limitele investiționale în totalul valorii portofoliului individual este stabilită prin contract de către cele două părți, clientul asumându-și riscul suplimentar care derivă din nediversificarea portofoliului, ca urmare a respectării mandatului dat de acesta.(2) S.A.I. poate introduce în portofoliul individual al clientului, numai cu acordul scris al acestuia, titluri de participare ale O.P.C.V.M. pe care le administrează, precum și alte plasamente în entități cu care S.A.I./conducătorii/administratorii/angajații S.A.I. se află în relații de afaceri/raporturi juridice. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) S.A.I. poate introduce în portofoliul individual al clientului instrumente ale pieței monetare de tipul efectelor de comerț emise de persoane juridice și dobândite exclusiv prin gir, numai cu acordul scris al acestuia și cu condiția respectării prevederilor art. 4 alin. (1) din Norma nr. 14/2013 privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 59/2013, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 14/2013.(4) Încasarea sumelor aferente investițiilor menționate la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor art. 10 din Norma A.S.F. nr. 14/2013 privind investițiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieței monetare de tipul biletelor la ordin, aplicabile O.P.C.V.M. (la 20-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 18 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 19Instrumentele financiare și numerarul clienților individuali sunt ținute și evidențiate în conturi separate de cele ale S.A.I. și de cele ale O.P.C.V.M. administrate.  +  Articolul 20(1) S.A.I. trebuie să constituie și să mențină, pe întreaga lor durată de funcționare, fonduri proprii determinate în conformitate cu prevederile reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006.(2) Obligația S.A.I. de completare a nivelului capitalului inițial, prevăzută la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, revine acesteia pe întreaga sa durată de funcționare, cursul de schimb utilizat fiind cursul stabilit prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza cursului de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 20 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 21(1) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012, cheltuielile generale fixe sunt reprezentate de suma rulajelor conturilor 61**, 62**, 63**, 64** și 65** care intră în calculul contului de profit și pierdere, în conformitate cu reglementările contabile referitoare la întocmirea situațiilor financiare anuale, din care se scad cheltuielile variabile. Prin cheltuieli variabile se înțelege cheltuielile direct proporționale cu veniturile.(2) În vederea calculării cheltuielilor generale fixe, cheltuielile variabile vor fi evidențiate distinct.  +  Articolul 22(1) În cazul în care obligațiile și cerințele menționate în art. 20 din prezentul regulament și la art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012 nu sunt respectate, S.A.I. și persoanele din cadrul compartimentului de control intern trebuie să notifice către A.S.F., în termen de maximum 3 zile lucrătoare, această situație, precum și măsurile de remediere a acesteia.(2) A.S.F. poate să solicite remedierea unei astfel de încălcări și prin intermediul unei majorări a capitalului social subscris și vărsat, ca parte a capitalului inițial al unei S.A.I.(3) Perioada pentru încadrarea în prevederile art. 20 din prezentul regulament și ale art. 8 alin. (6) din O.U.G. nr. 32/2012 este de maximum 60 de zile de la notificarea către A.S.F. a situației prevăzute la alin. (1).(4) S.A.I. care nu au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, respectiv S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, dar care nu prestează efectiv această activitate, precum și societățile de investiții care se autoadministrează transmit către A.S.F., cel puțin o dată la 6 luni, situația capitalului inițial calculat în conformitate cu prevederile art. 23 și o situație a structurii fondurilor proprii calculate în conformitate cu prevederile titlului I al părții a doua din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013, din care să reiasă respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul S.A.I., respectiv ale art. 74 din O.U.G. nr. 32/2012, în cazul societăților de investiții, precum și ale art. 20 din prezentul regulament. Fondurile proprii ale S.A.I. și societăților de investiții obiect al prezentului articol nu pot avea un nivel inferior valorii capitalului inițial al S.A.I. prevăzut la art. 8 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 sau al societății de investiții prevăzut la art. 74 alin. (1) din același act normativ, după caz, de la data autorizării de către A.S.F. Raportarea se transmite A.S.F. în format electronic în termen de maximum 25 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare. (la 20-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 22 , Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (5) În cazul S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții, dar care nu prestează efectiv această activitate, situația fondurilor proprii prevăzută la alin. (4) este însoțită de o declarație pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al S.A.I. prin care se certifică faptul că pe perioada raportării nu s-a prestat activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții.(6) În cazul S.A.I. care prestează efectiv activitatea de administrare a portofoliilor individuale, raportările privind cerințele prudențiale se întocmesc în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006.(7) S.A.I. care au înscris în obiectul de activitate și care prestează efectiv activitatea menționată la art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 au obligația respectării în mod corespunzător a prevederilor art. 63-68, art. 80-87, art. 140 și ale art. 142-144 din Regulamentul nr. 32/2006. (la 20-04-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 16, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (8) S.A.I. care prestează efectiv activitatea menționată la art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012 notifică imediat A.S.F. data începerii/încetării acestei activități. (la 20-04-2018, Articolul 22 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 16, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Capitolul II Autorizarea S.A.I.  +  Articolul 23(1) În vederea obținerii autorizației de funcționare, S.A.I. trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în titlul I cap. II secțiunea I din O.U.G. nr. 32/2012, precum și următoarele cerințe:a) să fie administrată de un consiliu de administrație/consiliu de supraveghere format din cel puțin 3 membri, iar conducerea efectivă a activității acesteia trebuie să fie asigurată de directori/membri ai directoratului, conform prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012. Directorii/Membrii directoratului sunt persoanele care, potrivit actelor constitutive și/sau hotărârii organelor statutare ale S.A.I., sunt împuternicite să conducă și să coordoneze activitatea zilnică a acesteia și sunt învestite cu competența de a angaja răspunderea S.A.I. În această categorie nu se includ persoanele care asigură conducerea nemijlocită a compartimentelor din cadrul S.A.I., a filialelor și a sediilor secundare. În cazul sucursalelor S.A.I. persoane juridice străine care desfășoară activități pe teritoriul României, conducerea efectivă este asigurată de persoanele împuternicite de S.A.I. persoană juridică străină să conducă activitatea sucursalei și să angajeze legal în România S.A.I.-ul persoană juridică străină;b) directorii unei S.A.I. pot fi membri ai consiliului de administrație al respectivei S.A.I.;c) membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorii/membrii directoratului S.A.I., precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990, pentru exercitarea respectivei funcții, completate cu cele speciale instituite de O.U.G. nr. 32/2012;d) pe lângă condițiile prevăzute la lit. c), membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere S.A.I. trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:1. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 1 al lit. d) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 2. să nu fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori/membri ai directoratului ai/al unei alte societăți de administrare a investițiilor sau al unei societăți de investiții, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere/directori/membri ai directoratului ai unei S.S.I.F. cu care S.A.I. a încheiat contract de intermediere financiară, nu trebuie să fie membri în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau directori executivi/de departament (cu atribuții referitoare la certificarea valorii activului net sau la alte activități specifice depozitarului) în cadrul unei instituții de credit care îndeplinește funcția de depozitar pentru unul din organismele de plasament colectiv administrate și nu trebuie să fie angajați sau să aibă orice fel de relație contractuală cu o altă S.A.I. sau cu o societate de investiții, cu respectarea prevederilor art. 21 din Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, denumit în continuare Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016; (la 20-04-2018, Punctul 2. din Articolul 23 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) 3. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 3 al lit. d) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 4. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 4 al lit. d) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 5. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 5 al lit. d) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 6. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 6 al lit. d) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 7. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 7 al lit. d) a alin. (1) al art. 23 a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) e) directorii/membrii directoratului unei S.A.I., precum și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la lit. c) și lit. d)pct. 1-5 și 7, precum și să aibă o experiență de minimum 3 ani în domeniul administrării de investiții sau în domeniul pieței de capital; directorii/membrii directoratului trebuie să își exercite atribuțiile în cadrul programului normal de lucru al societății; înlocuitorii acestora pot avea un program de lucru parțial, iar în cazul înlocuirii definitive ca urmare a încetării relațiilor contractuale între S.A.I. și directorii/membrii directoratului pe care îi înlocuiesc, S.A.I. are obligația de a solicita autorizarea modificării componenței conducerii efective;f) S.A.I. trebuie să dispună de capitalul inițial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu art. 8 din O.U.G. nr. 32/2012. Capitalul inițial al unei S.A.I. este calculat în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) și e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;g) să dispună de un spațiu destinat sediului social al acesteia, care trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:1. să se afle în folosința exclusivă a S.A.I.;2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri și activităților ce urmează a fi autorizate;3. să fie în suprafață de cel puțin 70 mp;4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectivă a activităților ce sunt desfășurate;5. să nu fie amplasat la subsolurile clădirilor;h) în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central, condițiile menționate la lit. g) vor fi îndeplinite de sediul central, sediul social urmând a îndeplini numai condiția prevăzută la lit. g)pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.A.I. va desfășura activitățile ce urmează să fie autorizate de A.S.F.;i) să dispună de o dotare tehnică adecvată desfășurării activității;j) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 24.(2) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului, auditorii și angajații unei S.A.I. nu pot fi acționari semnificativi, nu pot deține o funcție sau nu pot fi angajați ai unei alte S.A.I. sau societăți de investiții autoadministrate autorizate de A.S.F./o autoritate competentă din alt stat membru. Pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și pentru directorii/ membrii directoratului S.A.I., restricția nu se aplică în cazul în care aceste persoane dețin funcții similare în cadrul unei/unor S.A.I. din cadrul grupului. (la 13-11-2019, Alineatul (2) din Articolul 23 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 20 din REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 13 noiembrie 2019 ) (3) O persoană desemnată înlocuitor poate îndeplini această calitate alternativ pentru persoanele care realizează conducerea efectivă a S.A.I., în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) teza a doua din O.U.G. nr. 32/2012, fără a putea însă să înlocuiască în același timp mai mult de una dintre aceste persoane.(4) Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, obligația privind existența unui membru independent în organul de conducere în funcția sa de supraveghere al unei S.A.I. aparține doar S.A.I de dimensiuni semnificative. (la 13-11-2019, Articolul 23 din Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul 20 din REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 13 noiembrie 2019 )  +  Articolul 24(1) Autorizația acordată unei S.A.I. se eliberează în baza unei cereri, întocmită conform anexelor 1A și 1B, însoțită de următoarele documente:a) actul constitutiv, autentificat, în original;b) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înființare și de înregistrare a societății;c) copia certificatului de înregistrare la O.N.R.C.;d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere și pentru directorii/membrii directoratului societății, precum și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă sunt necesare următoarele documente:1. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 1 al lit. d) a alin. (1) a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 2. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 2 al lit. d) a alin. (1) a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 3. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 3 al lit. d) a alin. (1) a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 4. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 4 al lit. d) a alin. (1) a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 5. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 5 al lit. d) a alin. (1) a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 6. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 6 al lit. d) a alin. (1) a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) 7. abrogat; (la 01-01-2016, Pct. 7 al lit. d) a alin. (1) a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) e) pentru acționarii semnificativi persoane juridice, documente corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sau anexa nr. 3 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016; (la 20-04-2018, Litera e) din Articolul 24 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) f) pentru acționarii semnificativi persoane fizice, documente corespunzătoare prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sau anexa nr. 3, după caz, a Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016; (la 20-04-2018, Litera f) din Articolul 24 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) g) regulile și procedurile interne ale S.A.I. aprobate de organul statutar competent al societății și semnate de persoana împuternicită în acest sens;h) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puțin următoarele:1. datele de identificare ale S.A.I.: denumirea, adresa completă a sediului social/sediului central, după caz, telefon, fax, e-mail, adresă pagină web, capitalul social subscris și vărsat, CUI sau echivalentul acestuia pentru persoanele străine, banca și codul IBAN;2. informații cu privire la activitățile ce urmează a fi desfășurate;3. informații cu privire la modul în care S.A.I. intenționează să acționeze pentru desfășurarea activității într-un mod sigur și prudent, inclusiv informații privind funcția de administrare a riscului;4. structura organizatorică, cu precizarea responsabilităților și limitelor de competență pentru personalul cu putere de decizie;5. studiul pieței și al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;6. politica de investiții și planul de finanțare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investiției;i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și pentru directorii/membrii directoratului S.A.I., precum și pentru persoana/persoanele pe care S.A.I. dorește să o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanți al/ai compartimentului de control intern;j) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentanților compartimentului de control intern;k) copia legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social și, după caz, sediului central necesar funcționării S.A.I., care vor îndeplini condițiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. g și h), după caz. În cazul existenței unui contract de închiriere/subînchiriere, acesta trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Contractul de subînchiriere depus la A.S.F. va fi însoțit de o declarație autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, dacă posibilitatea subînchirierii nu este expres prevăzută în contractul de închiriere, și de copia legalizată a contractului de închiriere înregistrat la autoritatea fiscală, în cazul persoanelor fizice. Contractul de închiriere/subînchiriere va fi reînnoit și depus la A.S.F. în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participație ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social. Documentele trebuie însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, cu privire la existența dotării tehnice necesare desfășurării activității societății;l) dovada deținerii capitalului inițial minim; la înființare capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;m) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare C.A.F.R., și care îndeplinește criteriile comune stabilite de A.S.F. și C.A.F.R.;n) precizarea auditorilor interni ai societății, membrilor comitetului de audit, membrilor comitetului de remunerare în cazul S.A.I. de dimensiuni semnificative definite la art. 53 alin. (3) lit. m) și a persoanei/persoanelor responsabile în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării actelor de terorism și în materie de sancțiuni internaționale; (la 20-04-2018, Litera n) din Punctul 6. , Articolul 24 , Capitolul II , Titlul I a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) o) orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.A.I. a unei administrări prudențiale eficiente;p) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.(2) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberării autorizației, S.A.I. care are înscris în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiții are obligația să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.(3) S.A.I. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (2).(4) În situația respingerii cererii de autorizare a unei S.A.I., aceasta are obligația de a modifica denumirea sa în sensul eliminării sintagmei "societate de administrare a investițiilor" sau a sintagmei "S.A.I." și obligația modificării obiectului de activitate sau are obligația de a se dizolva urmând procedura prevăzută în Legea nr. 31/1990.  +  Capitolul III Retragerea autorizației  +  Articolul 25Retragerea autorizației unei S.A.I. are loc în situațiile prevăzute la art. 11 din O.U.G. nr. 32/2012, prin:a) decizie de retragere, dacă S.A.I. face dovada depunerii tuturor documentelor menționate la art. 27;b) decizie de sancționare, cu respectarea prevederilor titlului I cap. VII din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 26Decizia de retragere a autorizației sau, după caz, de sancționare se comunică S.A.I., precum și depozitarului, în scris, cu confirmare de primire.  +  Articolul 27(1) Retragerea autorizației la solicitarea expresă a S.A.I. se efectuează în baza cererii, însoțită de următoarele documente:a) hotărârea organului statutar al S.A.I. cu privire la încetarea activităților menționate la art. 5 alin. (1)-(3) din O.U.G. nr. 32/2012, precum și la schimbarea obiectului de activitate și a denumirii societății (în sensul eliminării sintagmei "S.A.I." sau "societate de administrare a investițiilor") sau la inițierea procedurii de dizolvare;b) dovada publicării într-un cotidian de circulație națională a unui anunț cu privire la hotărârea menționată la lit. a);c) dovada achitării datoriilor față de A.S.F.;d) indicarea adresei arhivei și a datelor de identificare și de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societății;e) raportul auditorului financiar cu privire la situația societății la data încetării activității;f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare;g) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluționarea cererii.(2) În cazul în care S.A.I. nu își începe activitatea în termen de 12 luni de la obținerea autorizației sau nu desfășoară nicio activitate autorizată de A.S.F. pe o perioadă mai mare de 6 luni, aceasta va depune la A.S.F. documentele menționate la alin. (1).(3) În cazul în care S.A.I. prevăzută la alin. (1) are în administrare O.P.C.V.M.-uri pentru care nu a solicitat retragerea autorizației și ale căror active dorește să le transfere către o altă S.A.I. sau administrează portofolii individuale de investiții, pe care, de comun acord cu titularii acestora, le transferă către o altă S.A.I., întocmește și depune, în plus față de documentele prevăzute la alin. (1), și următoarele documente:a) procesul-verbal de predare-primire privind transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către o altă S.A.I., inclusiv transferul registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și al oricăror altor documente, în original, ale organismelor administrate;b) un raport de încetare a activității și de transferare a atribuțiilor, având conținutul și anexele prevăzute pentru raportul anual al organismelor de plasament colectiv (O.P.C.) avute în administrare, precum și pentru portofoliile individuale de investiții administrate, auditat de un auditor financiar, membru al C.A.F.R.(4) În termen de 30 de zile de la data retragerii autorizației, concluziile acestui raport vor fi publicate pe site-ul web al A.S.F. și în Buletinul A.S.F.  +  Articolul 28(1) În cazul retragerii autorizației unei S.A.I. prin decizie de sancționare, A.S.F. desemnează totodată un administrator provizoriu, care va efectua numai acte de administrare pentru conservarea patrimoniului entităților administrate, precum și transferul obligatoriu al administrării către o S.A.I. și publicarea acestei situații, cu depunerea tuturor diligențelor necesare în acest sens.(2) În termen de 15 zile de la numirea sa de către A.S.F., administratorul provizoriu va publica, în cel puțin 3 cotidiene naționale, lista entităților preluate în administrare temporară și va face cunoscută, pe această cale, disponibilitatea sa de a primi solicitări de preluare a respectivelor entități, în vederea administrării acestora de către alte S.A.I.-uri.(3) Administratorul provizoriu este obligat să pună la dispoziția solicitanților toate informațiile pentru ca aceștia să ia o hotărâre în cunoștință de cauză.(4) În analiza ofertelor primite, administratorul provizoriu trebuie să ia în calcul următoarele criterii:a) nivelul capitalului inițial al S.A.I. ofertante;b) gradul în care rețeaua de distribuție pe care o poate asigura noua S.A.I. acoperă rețeaua de distribuție inițială;c) comisionul de administrare propus;d) experiența și performanțele obținute în activitatea de administrare;e) volumul activelor administrate la momentul evaluării;f) sancțiunile aplicate de A.S.F., după caz.(5) Administratorul provizoriu are obligația ca, în termen de maximum 90 de zile de la desemnarea sa, să identifice și să propună A.S.F. numirea unei alte S.A.I.(6) Pe perioada desfășurării activității sale, administratorul provizoriu întocmește și publică rapoartele aferente activității entităților preluate în administrare temporară, în termenul și conform cerințelor prevăzute de prezentul regulament.(7) În cazul în care administratorul provizoriu depășește termenul specificat la alin. (5), A.S.F. poate prelungi mandatul acestuia, o singură dată pentru o perioadă de 90 de zile, sau poate hotărî schimbarea lui, schimbare care trebuie să se producă într-un interval de maximum 15 zile de la terminarea mandatului precedentului administrator provizoriu.(8) În cazul în care nici ulterior expirării termenelor prevăzute la alin. (7) nu a fost îndeplinită condiția prevăzută la alin. (5), A.S.F. este în drept să dispună lichidarea fondului și să numească un lichidator.(9) În cazul nerespectării dispozițiilor alin. (2)-(4) și (6), administratorul provizoriu va restitui entităților preluate în administrare temporară comisioanele încasate.  +  Articolul 29Comisionul administratorului provizoriu nu va fi mai mare decât limita maximă a comisionului de administrare perceput de S.A.I. căreia i-a fost retrasă autorizația de funcționare și este plătit din activul entităților administrate provizoriu.  +  Articolul 30(1) La data comunicării deciziei de sancționare cu retragerea autorizației, S.A.I.:a) încetează orice activități de administrare a O.P.C.V.M. aflate în administrarea sa și a portofoliilor individuale;b) începe transferul atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare către administratorul provizoriu desemnat, inclusiv transferul registrelor și evidențelor, al corespondenței, materialelor publicitare, contractelor și al oricăror altor documente, în original, ale organismelor administrate. Transferul trebuie să se încheie în cel mult 10 zile de la data comunicării deciziei de sancționare. (la 20-04-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 30 , Capitolul III , Titlul I a fost modificată de Punctul 20, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Retragerea autorizației S.A.I. prin ordonanța de sancționare nu produce efecte asupra derulării contractelor de depozitare a O.P.C.V.M. administrate. Depozitarul trebuie să își îndeplinească în continuare atribuțiile până la încheierea unui contract de depozitare cu noua S.A.I. sau, după caz, până la predarea activelor către un nou depozitar.  +  Capitolul IV Modificări în organizarea și funcționarea S.A.I.  +  Articolul 31(1) S.A.I. supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C. și în termen de maximum 10 zile de la data producerii modificării, următoarele modificări ale modului de organizare și funcționare:a) majorarea/reducerea capitalului social;b) extinderea/restrângerea obiectului de activitate;c) Abrogată. (la 05-04-2016, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul IV , Titlul I a fost abrogată de Litera f), Articolul 43, Capitolul V din REGULAMENT nr. 3 din 31 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 05 aprilie 2016 ) d) modificarea componenței consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere;e) modificarea componenței conducerii S.A.I.;f) schimbarea sediului social;g) înființarea/desființarea de sedii secundare;h) schimbarea denumirii societății. (la 20-04-2018, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 31 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 21, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. emite un act individual de completare și/sau de modificare a autorizației de funcționare a S.A.I. Modificările prevăzute la alin. (1) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la O.N.R.C. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 31 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) În cazul în care majorarea capitalului social menționată la alin. (1) lit. a) se realizează prin aport în natură, valoarea astfel aportată nu va fi luată în calculul fondurilor proprii.(4) A.S.F. emite un act individual de aprobare sau de respingere a modificărilor intervenite în modul de organizare și funcționare a S.A.I. în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete. (la 20-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 31 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (5) În cazuri bine justificate, A.S.F. poate prelungi termenul de 30 de zile de la alin. (4) cu încă 30 de zile. (la 20-04-2018, Alineatul (5) din Articolul 31 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 32(1) După obținerea actului individual prevăzut la art. 31 alin. (2), în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a S.A.I., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F., S.A.I. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 32 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) În cazul modificării documentelor ce au stat la baza autorizării, altele decât cele prevăzute la art. 31, S.A.I. are obligația de a notifica A.S.F., în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia, anexând copii ale documentelor justificative.(3) În cazul în care S.A.I. deține atât sediu social, cât și sediu central, aceasta are obligația de a notifica A.S.F. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexând în acest sens documentele justificative.(4) A.S.F. este în drept să solicite adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament și/sau ale dispozițiilor legale în vigoare, sau poate refuza autorizarea modificărilor prevăzute la art. 31, în cazul în care nu sunt respectate cerințele prevăzute în prezentul regulament.(5) Data de la care noii membri ai consiliului de administrație/supraveghere și directorii/membrii directoratului S.A.I. își exercită efectiv mandatul este data autorizării acestora de către A.S.F. (la 20-04-2018, Articolul 32 din Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 33(1) Actul individual prevăzut la art. 31 alin. (2) poate fi eliberat de A.S.F. în baza unei cereri, însoțite, după caz, de următoarele documente:a) hotărârea organului statutar al S.A.I., care, în cazul înființării de sedii secundare, va cuprinde și activitățile care urmează să se desfășoare la respectivele sedii secundare;b) actul adițional la actul constitutiv al S.A.I., după caz, în original sau în copie legalizată;c) dovada vărsării integrale a capitalului social într-un cont deschis în acest scop la o instituție de credit, precum și raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorării/reducerii capitalului social, întocmit in conformitate cu Standardul internațional privind misiunile de asigurare ISAE 3000, sub forma unui raport de asigurare care trebuie să conțină o exprimare clară a concluziei auditorului respectiv cu privire la majorarea/reducerea capitalului social;d) documentele prevăzute în anexele nr. 1, 2 sau 3, după caz, ale Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016, pentru fiecare dintre acționarii semnificativi ai S.A.I. care participă la majorarea capitalului social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a);e) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) sau la art. 10 alin. (1) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, după caz, în situația modificării prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. d) și e) din prezentul regulament;f) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. k), pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. f) și g);g) regulamentul de organizare și funcționare, care va cuprinde organigrama sediului secundar, precum și proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau a documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g);h) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), pentru directorul unui sediu secundar;i) notă explicativă privind situația arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizației unor sedii secundare;j) declarație pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al S.A.I. de îndeplinire a condițiilor prevăzute de art. 34, pentru modificările prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. g);k) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 33 , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) În termen de maximum 60 de zile de la data autorizării extinderii obiectului de activitate al unei S.A.I. în sensul includerii administrării portofoliilor individuale de investiții, aceasta are obligația să prezinte la A.S.F. dovada dobândirii calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.(3) S.A.I. poate presta activitatea de administrare a portofoliilor individuale de investiții numai după data îndeplinirii condiției menționate la alin. (2).  +  Articolul 34(1) S.A.I. poate înființa sedii secundare cu respectarea, după caz, a cerințelor operaționale menționate la alin. (2)-(6).(2) La sediile secundare se pot desfășura o parte sau toate activitățile permise pentru S.A.I., cu obținerea autorizațiilor corespunzătoare de către A.S.F. S.A.I. nu poate desfășura activitatea în sedii neautorizate de A.S.F.(3) În cazul în care în cadrul unui sediu secundar o S.A.I. desfășoară toate activitățile autorizate, acesta va respecta condițiile impuse de prezentul regulament pentru sediul central.(4) În vederea autorizării sediului secundar, acesta trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:a) să dispună de un spațiu cu destinație exclusivă, care să asigure buna desfășurare a activității și a cărui suprafață să nu fie mai mică de 15 mp. Spațiul destinat sediului secundar nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor; se exceptează de la respectarea acestei prevederi sediile secundare la care se va desfășura doar activitatea de distribuție de titluri de participare;b) să aibă telefon și fax;c) să asigure o dotare tehnică adecvată;d) directorul sediului secundar să respecte condițiile prevăzute de art. 23 alin. (1) lit. e);e) să aibă un regulament propriu de organizare și funcționare, avizat de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.A.I;f) să fie conectat printr-un computer la sediul social/central al S.A.I.(5) O situație centralizatoare a activităților desfășurate în cadrul sediilor secundare, precum și balanțele de verificare aferente activității sucursalelor sunt remise lunar, în copie, sediului social/central al S.A.I în vederea întocmirii situației financiare a societății.(6) Trimestrial, toate documentele aferente activității de administrare desfășurate de către sediile secundare sunt transmise, în original, în vederea arhivării, către sediul central al S.A.I., în baza unui proces-verbal de predare-primire.(7) S.A.I. are obligația să mențină condițiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcționare a acestora, notificând A.S.F. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia și anexând copii ale documentelor justificative.  +  Capitolul V Controlul intern al S.A.I.  +  Secţiunea 1 Condiții și proceduri de autorizare a reprezentanților compartimentului de control intern  +  Articolul 35(1) Fiecare persoană încadrată în compartimentul de control intern, responsabilă cu supravegherea activității desfășurate de S.A.I., denumită în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, este supusă autorizării A.S.F. și este înscrisă în Registrul public al A.S.F. Reprezentanții compartimentului de control intern au obligația de a participa la stagiile de pregătire privind cunoașterea legislației pieței de capital.(2) În îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, reprezentantul compartimentului de control intern raportează consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și notifică directorii/membrii directoratului. Auditorul intern are acces la toate investigațiile/controalele reprezentantului compartimentului de control intern și verifică eficacitatea sistemului de control intern, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 35 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul I a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 36Pentru a fi autorizată de către A.S.F. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern al S.A.I., persoana fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie angajat cu contract de muncă al S.A.I. și să desfășoare activități de control numai în cadrul acelei S.A.I.;b) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. b) a art. 36 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) c) să fi participat/să participe la stagiile de pregătire și să fi promovat/să promoveze în termen de maximum 6 luni de la data autorizării testul privind cunoașterea legislației în vigoare, organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;d) să nu fie acționar semnificativ al S.A.I., să nu fie membru al consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului și să nu exercite nicio atribuție de natura celor pe care trebuie să le controleze, să nu dețină calitatea de auditor financiar al S.A.I., al unui depozitar, al unei S.S.I.F. sau al unei piețe reglementate, să nu fie persoană implicată cu o altă S.A.I. ori cu un depozitar și să nu fie angajat al unei alte S.A.I. sau al unui depozitar în cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare;e) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. e) a art. 36 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) f) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. f) a art. 36 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )  +  Articolul 37(1) În vederea autorizării reprezentantului compartimentului de control intern, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere de autorizare, însoțită de următoarele documente:a) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. a) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) b) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. b) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) c) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. c) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) d) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. d) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) e) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. e) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) f) copia atestatului de absolvire a cursului pentru reprezentanții compartimentului de control intern, eliberat de A.S.F., dacă este cazul;g) contractul de confidențialitate încheiat de către reprezentantul compartimentului de control intern cu S.A.I.;h) abrogată; (la 01-01-2016, Lit. h) a alin. (1) al art. 37 a fost abrogată de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) (2) Până la promovarea testului menționat la art. 36 lit. c), directorii/membrii directoratului S.A.I. răspund solidar cu reprezentantul/reprezentanții compartimentului de control intern cu privire la activitatea de control intern din cadrul societății.(3) În situația în care S.A.I. supune autorizării mai multe persoane cu atribuții de control intern, cererea de autorizare este însoțită de responsabilitățile detaliate ale fiecărei persoane încadrate în cadrul compartimentului de control intern și de documentele menționate la alin. (1) pentru fiecare persoană.(4) Declarațiile pe proprie răspundere, prevăzute de reglementările A.S.F. ca parte a documentației necesare pentru autorizare/aprobare/avizare/înscriere în Registrul public al A.S.F. vor fi anterioare datei de înregistrare la A.S.F. a solicitării de autorizare/aprobare/avizare/înscriere în Registrul public al A.S.F., după cum urmează:a) cu cel mult 5 zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice române;b) cu cel mult 20 de zile lucrătoare în cazul persoanelor fizice și juridice străine. (la 20-04-2018, Articolul 37 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (5) În situația în care intervin modificări ale datelor care au stat la baza întocmirii unei declarații prevăzute la alin. (4), semnatarul declarației are obligația de a o actualiza în mod corespunzător, în termen de 24 de ore de la data de la care a luat cunoștință de modificare. Declarațiile actualizate se depun la A.S.F. în condițiile stabilite la alin. (4). (la 20-04-2018, Articolul 37 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (6) Prevederile alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător și agenților de distribuție persoane fizice prevăzuți la art. 10 alin. (2). (la 20-04-2018, Articolul 37 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul I a fost completat de Punctul 27, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 38Abrogat (la 01-01-2016, Art. 38 a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. )  +  Articolul 39(1) abrogat; (la 01-01-2016, Alin. (1) al art. 39 a fost abrogat de lit. g) a alin. (1) al art. 18 din REGULAMENTUL nr. 14 din 17 decembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 975 din 29 decembrie 2015. ) (2) În situația în care S.A.I. nu mai are reprezentant al compartimentului de control intern sau în cazul indisponibilității temporare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului S.A.I. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni într-un an calendaristic, și funcția de reprezentant al compartimentului de control intern. Directorul/Membrul directoratului care îndeplinește provizoriu această funcție este notificat A.S.F.(3) În situația prevăzută la alin. (2), la cererea S.A.I., cerința de experiență pentru reprezentantul compartimentului de control intern prevăzută la art. 36 lit. b) poate fi redusă de A.S.F. cu maximum 6 luni, timp în care răspunderea pentru controlul intern revine în mod solidar directorului/membrului directoratului S.A.I. prevăzut la alin. (2).  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile reprezentantului compartimentului de control intern  +  Articolul 40(1) Reprezentantul compartimentului de control intern își desfășoară activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere și control, elaborate în vederea asigurării respectării de către S.A.I. și angajații săi a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și procedurilor incidente pieței de capital, precum și a regulilor și procedurilor interne ale societății.(2) Reprezentantul compartimentului de control intern trebuie să aibă acces la orice informație relevantă astfel încât să aibă posibilitatea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin.  +  Articolul 41Reprezentantul compartimentului de control intern are următoarele atribuții:a) să acționeze conform competențelor sale pentru a preveni orice situație de încălcare a legilor, reglementărilor în vigoare incidente pieței de capital sau a procedurilor interne ale societății de către S.A.I. sau de către angajații acesteia și să propună măsuri pentru remedierea acestei situații;b) să asigure informarea S.A.I. și a angajaților acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieței de capital;c) să avizeze documentele transmise de S.A.I. către A.S.F. în vederea obținerii autorizațiilor prevăzute de reglementările A.S.F. și să se asigure că raportările pe care S.A.I. trebuie să le transmită A.S.F. și entităților pieței de capital sunt transmise în termenul legal prevăzut de reglementările în vigoare;d) să analizeze și să avizeze materialele informative/ publicitare ale S.A.I.;e) să păstreze legătura directă cu A.S.F.;f) să monitorizeze și să verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activității S.A.I. și a regulilor și procedurilor interne, să țină evidența neregulilor descoperite;g) să verifice respectarea reglementărilor prudențiale;h) să verifice corecta separare a activelor pe entitățile aflate în administrare;i) să verifice eficiența sistemului informațional și procedurile interne;j) să verifice eficacitatea sistemului de control al riscului.  +  Articolul 42Abrogat. (la 20-07-2015, Art. 42 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al art. 13 din REGULAMENTUL nr. 9 din 7 iulie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 20 iulie 2015. )  +  Articolul 43(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 41, reprezentantul compartimentului de control intern ține un registru în care evidențiază investigațiile efectuate, durata acestor investigații, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigațiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și directorilor/ membrilor directoratului S.A.I. și deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de soluționare.(2) Abrogat. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 43 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul I a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) Abrogat. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 43 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul I a fost abrogat de Punctul 28, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 44În termen de 60 de zile de la sfârșitul fiecărui an, compartimentul de control intern transmite consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al S.A.I. un raport cuprinzând activitatea desfășurată, investigațiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute și programul/planul investigațiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate și planul de investigații aprobat de consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sunt transmise de acesta A.S.F. până la data de 15 martie a fiecărui an.  +  Articolul 44^1(1) Reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I. are obligația de a informa de îndată membrii consiliului de administrație/directorii sau membrii consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, cu privire la abaterile constatate de la reglementările în vigoare și procedurile interne ale societății.(2) În situația în care membrii consiliului de administrație/ directorii sau membrii consiliului de supraveghere/directoratului, după caz, nu iau măsurile care se impun în termenele stabilite în raportul întocmit de reprezentantul compartimentului de control intern, reprezentantul compartimentului de control intern are obligația de a notifica de îndată A.S.F. abaterile constatate de la reglementările în vigoare, inclusiv ale procedurilor interne ale societății. (la 20-04-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul V , Titlul I a fost completata de Punctul 29, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Capitolul VI Reguli și proceduri interne  +  Articolul 45(1) Activitatea S.A.I. se desfășoară în conformitate cu regulile și procedurile sale interne întocmite cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 32/2012, care sunt transmise A.S.F. la momentul depunerii cererii de autorizare.(2) Modificările intervenite în cuprinsul regulilor și procedurilor interne ale unei S.A.I. prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012 sunt notificate A.S.F. în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora.  +  Articolul 46(1) Regulile și procedurile interne trebuie să fie întocmite cu luarea în considerare a prevederilor art. 15-51 din titlul I cap. II secțiunile 2-6 din O.U.G. nr. 32/2012, cu includerea cel puțin a unor: (la 20-04-2018, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 46 , Capitolul VI , Titlul I a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) a) reguli și proceduri privind asigurarea unei funcții de audit intern separate și independente față de alte funcții și activități ale S.A.I./societății de investiții autoadministrate;b) reguli și proceduri interne privind asigurarea unei funcții permanente de administrare a riscului și expunerii globale și a riscului de contraparte în activitatea de administrare a O.P.C.V.M.;c) reguli și proceduri interne privind evitarea conflictului de interese în cadrul S.A.I./societății de investiții autoadministrate, inclusiv în ceea ce privește efectuarea tranzacțiilor personale;d) proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor;e) reguli și proceduri interne privind centralizarea și înregistrarea după primire a cererilor de subscriere și de răscumpărare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.;f) reguli și proceduri interne privind păstrarea înregistrărilor prevăzute la art. 26 și 27 din O.U.G. nr. 32/2012 pentru o perioadă minimă de 5 ani;g) reguli și proceduri interne adecvate pentru asigurarea faptului că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător și că nu sunt impuse restricții acestora în exercitarea drepturilor lor;h) reguli și proceduri interne pentru prevenirea practicilor frauduloase ce pot afecta stabilitatea și integritatea pieței de capital;i) reguli și proceduri interne privind procesul decizional pentru asigurarea faptului că deciziile de investiții în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt luate cu respectarea obiectivelor, a strategiei de investiții și a limitelor de risc ale O.P.C.V.M.-urilor, inclusiv în ceea ce privește momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute în portofoliile administrate;j) reguli și proceduri interne care să permită transmiterea ordinelor în vederea executării prompte și echitabile a tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.-urilor;k) reguli și proceduri interne privind modul de derulare a tranzacțiilor O.P.C.V.M. cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate sau sistemelor alternative de tranzacționare.l) politici și practici interne de remunerare elaborate în aplicarea prevederilor art. 34^1 alin. (4) din OUG nr. 32/2012, cu respectarea dispozițiilor Ghidului ESMA/2016/575 privind politicile solide de remunerare în conformitate cu Directiva O.P.C.V.M.; (la 20-04-2018, Articolul 46 din Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 31, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) m) reguli și proceduri interne care să permită raportarea internă de către angajații S.A.I. a încălcărilor prevederilor prezentului regulament și/sau a O.U.G. nr. 32/2012, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom. În sensul prezentei litere, se consideră că pentru a îndeplini cerința constituirii unui canal specific, independent și autonom, S.A.I. înființează și administrează o adresă de poștă electronică, la care au acces toți angajații S.A.I. și prin intermediul căreia aceștia pot transmite intern raportări de încălcări ale prevederilor prezentului regulament și/sau ale O.U.G. nr. 32/2012. (la 20-04-2018, Articolul 46 din Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 31, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Regulile referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale S.A.I. trebuie să cuprindă cel puțin următoarele interdicții:a) este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a unui O.P.C.V.M. de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei S.A.I., precum și de către orice persoane cu care S.A.I. are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu;b) membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului unei S.A.I., precum și oricăror persoane cu care S.A.I. are încheiat un contract de muncă le este interzis să disemineze informații cu privire la tranzacțiile pe care S.A.I. intenționează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul entităților administrate.(3) În cadrul regulilor și procedurilor interne se precizează în mod distinct faptul că S.A.I. operează în conformitate cu prevederile din documentele de funcționare ale O.P.C.V.M. administrate și că nu efectuează operațiuni din care beneficiază unele dintre portofoliile individuale și O.P.C.V.M./A.O.P.C. administrate, în detrimentul celorlalte.(4) Regulile și procedurile interne ale unei S.A.I. vor include obligația ca la răscumpărarea titlurilor de participare, cu excepția celei efectuate prin internet și telefon, să se prezinte în mod obligatoriu originalul documentului de identificare a deținătorului de titluri de participare/împuternicitului acestuia și să se verifice corespondența dintre acesta și datele înscrise în cererea de subscriere. Atunci când se solicită plata în numerar sau în alt cont decât cel indicat în cererea de subscriere inițială a sumelor aferente răscumpărărilor, cu excepția răscumpărărilor efectuate prin internet și telefon, S.A.I. va reține o copie de pe documentul de identitate al deținătorului de titluri de participare/ împuternicitului acestuia sau va verifica specimenul de semnătură a deținătorului de titluri de participare/împuternicitului acestuia.(5) În situația delegării de către S.A.I. a activității de distribuție a titlurilor de participare, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și distribuitorilor, contractul de distribuire conținând prevederi în acest sens.(6) Regulile și procedurile interne privind evitarea conflictului de interese în cadrul S.A.I./societății de investiții autoadministrate, inclusiv în ceea ce privește efectuarea tranzacțiilor personale, prevăd faptul că orice tranzacție personală derulată de către o persoană relevantă, definită la art. 3 pct. 14 din OUG nr. 32/2012, este notificată în prealabil către reprezentantul compartimentului de control intern al S.A.I./societății de investiții, în vederea verificării conformității acesteia cu cerințele stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 și de reglementările emise de A.S.F. în materie de evitare a conflictelor de interese și a derulării de tranzacții personale. (la 20-04-2018, Articolul 46 din Capitolul VI , Titlul I a fost completat de Punctul 32, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 47(1) Structura organizatorică a S.A.I. este constituită cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a următoarelor elemente:a) consiliul de administrație/consiliul de supraveghere este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investiții pentru fiecare entitate administrată, care va fi conformă cu prevederile documentelor de constituire ale O.P.C.V.M. Directorii/Membrii directoratului sunt responsabili pentru aplicarea politicii generale de investiții pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat;b) în cadrul S.A.I. va exista un compartiment distinct care va fi responsabil cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategiile de investiții aprobate de directori/membri ai directoratului;c) unul dintre compartimentele S.A.I. va avea ca atribuție înregistrarea electronică a tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M. administrate și a cererilor de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012. Această activitate este separată de aceea de analiză investițională și de plasare efectivă a activelor;d) în cadrul S.A.I. va funcționa un compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalității modului de desfășurare a activităților specifice;e) unul dintre compartimentele din cadrul S.A.I. va avea ca atribuție evaluarea portofoliului pentru fiecare O.P.C.V.M. în parte, în conformitate cu documentele de constituire ale acestora și cu prevederile prezentului regulament, determinarea valorii activului net, determinarea valorii unitare a activului net, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament, calcularea oricăror tarife și comisioane datorate pentru fiecare O.P.C.V.M. în parte.(2) S.A.I. va dispune de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a evidențelor prețului de piață pentru fiecare activ din portofoliul fiecărui O.P.C.V.M., ale valorii activului net, ale valorii unitare a activului net pentru fiecare zi (inclusiv nelucrătoare) pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, evidențierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor și tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operațiuni pe o perioadă de minimum 5 ani.(3) Sistemul informatic deținut de S.A.I. va asigura ținerea evidenței deținătorilor de titluri de participare, cu detalierea datelor de identificare a acestora înscrise în documentul de subscriere și a unităților de fond/acțiunilor pe care le deține fiecare. Sistemul informatic trebuie să permită evidențierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce privește deținerile de titluri de participare, respectiv evidența răscumpărărilor sau subscrierilor ulterioare ale investitorilor, până la retragerea acestora din O.P.C.V.M.-ul respectiv, prețul de răscumpărare sau de subscriere pentru fiecare operațiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investitorul s-a retras din O.P.C.V.M.-ul respectiv.(4) Accesul la sistemele informatice utilizate pentru înregistrarea electronică a tranzacțiilor, pentru evaluarea portofoliului și pentru păstrarea evidenței investitorilor se va face de către utilizatori individualizați, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare și/sau de modificare în funcție de atribuțiile fiecărui angajat, conform regulilor și procedurilor interne ale S.A.I. Reprezentanții compartimentului de control intern au drepturi de consultare a sistemelor informatice.(5) S.A.I. va păstra înregistrări de rezervă (de back- up) ale informațiilor menționate la alin. (4).  +  Articolul 47^1(1) Operațiunile de constituire de garanții financiare sau ipoteci mobiliare asupra titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare/ sistem multilateral de tranzacționare, precum și cele de înregistrare și radiere a sechestrului/popririi asupra unor titluri de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare/sistem multilateral de tranzacționare se realizează prin înscrierea și evidențierea distinctă a acestor instrumente financiare în evidențe speciale deschise în numele deținătorului titlurilor de participare respective/debitorului, în sistemul IT al S.A.I./societății de investiții autoadministrate, atât în cazul administrării de portofolii colective de investiții, cât și în cazul administrării de portofolii individuale de investiții, potrivit regulilor și procedurilor S.A.I./societății de investiții autoadministrate și în condițiile legii.(2) Măsurile menționate la alin. (1) îndeplinesc condiția de publicitate pentru opozabilitate din momentul înregistrării acestora în sistemul IT al S.A.I./societății de investiții autoadministrate, în condițiile legii.(3) Radierea sechestrului/popririi asupra unor titluri de participare înregistrate în sistemul IT al S.A.I./societății de investiții autoadministrate se realizează de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată potrivit regulilor și procedurilor acesteia, în condițiile legii.(4) La primirea de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată de la organele/persoanele abilitate a unei cereri de instituire a sechestrului/popririi/ipotecii mobiliare asupra unor titluri de participare ale O.P.C.V.M. administrate de S.A.I./societatea de investiții autoadministrată, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată are obligația de a-i notifica de îndată pe deținătorii titlurilor de participare în cauză, în conformitate cu reglementările proprii emise în acest sens, cu excepția cazurilor în care informarea este interzisă în mod expres.(5) Răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare/sistem multilateral de tranzacționare și virarea sumelor de bani în lei sau valută rezultate ca urmare a acestei operațiuni către executorul judecătoresc se realizează în conformitate cu regulile și procedurile S.A.I./societății de investiții autoadministrate, cu respectarea dispozițiilor Codului civil referitoare la regimul juridic al garanțiilor mobiliare reale.(6) În cazul O.P.C.V.M. admis la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare/sistem multilateral de tranzacționare, procesul de executare silită inițiat ca urmare a instituirii popririi/sechestrului/ipotecii imobiliare asupra titlurilor de participare se realizează conform reglementărilor A.S.F. în materia regimului juridic al garanțiilor reale constituite asupra instrumentelor financiare. (la 20-04-2018, Capitolul VI din Titlul I a fost completat de Punctul 33, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Capitolul VII Regulile de conduită și conflictul de interese  +  Articolul 48(1) S.A.I. depun toate eforturile ca tranzacțiile efectuate în contul organismelor administrate să fie realizate în cele mai avantajoase condiții pentru respectivele organisme în ceea ce privește momentul, cantitatea și natura acestora.(2) În stabilirea condițiilor optime se iau în considerare prețul de plătit sau de încasat, precum și alte costuri suportate direct ori indirect de organismele administrate.  +  Articolul 49În aplicarea prevederilor art. 40 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată pune la dispoziția deținătorilor de titluri de participare, prin publicarea pe site-ul societății de administrare, informații cu privire la politica de transmitere a ordinelor/executare a tranzacțiilor și la modificările importante ale acesteia. Politica de transmitere a ordinelor/executare a tranzacțiilor va fi pusă la dispoziția investitorilor gratuit, la cererea acestora.  +  Articolul 50În aplicarea prevederilor art. 29-32 și 43 din O.U.G. nr. 32/2012, S.A.I. identifică toate cazurile în care condițiile contractuale convenite cu partenerii de afaceri intră în conflict de interese cu entitățile administrate și se asigură că:a) entitățile aflate în administrare nu sunt încărcate cu costuri ce ar putea fi evitate și nu sunt excluse de la obținerea de beneficii care li se cuvin;b) investitorii sunt informați prin prospect cu privire la sursele de venit sau alte beneficii monetare și/sau nonmonetare provenite din administrarea de organisme de plasament colectiv, sub altă formă decât comisioanele de administrare (inclusiv reduceri sau exceptări de la plata unor tarife/comisioane către terțe părți), precum și cu privire la termenii principali ai contractelor cu terțe părți care dau naștere la comisioane sau beneficii monetare și/sau nonmonetare, S.A.I. fiind obligată să comunice și alte detalii la cererea deținătorilor de titluri de participare.  +  Articolul 51Pot constitui conflict de interese următoarele situații, fără a se limita la acestea:a) tranzacții efectuate de S.A.I. în numele și/sau în legătură cu O.P.C.V.M. administrate sau cu disponibilități bănești din portofoliile individuale de investiții administrate de S.A.I., cu excepția cazului în care mandatul pe bază discreționară nu prevede expres acordul investitorului privind derularea de către S.A.I. a unor astfel de tranzacții, cu entități care fac parte din același grup cu S.A.I., așa cum „grupul“ a fost definit în art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017;b) tranzacții dintre O.P.C.V.M.-uri/portofolii individuale de investiții administrate de S.A.I. și societăți cu care S.A.I., directorii, administratorii sau angajații acesteia au deja relații de afaceri sau se află în raporturi juridice pecuniare; în situația derulării de tranzacții ce fac obiectul prezentei litere, administratorul O.P.C.V.M./portofoliilor individuale de investiții are obligația gestionării potențialului conflict de interese în favoarea intereselor deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M./deținătorului portofoliului individual de investiții, de menționare a acestora în politicile de remunerare ale S.A.I./societății de investiții autoadministrate și de raportare trimestrială a situației deținerilor directe și indirecte în acțiuni, obligațiuni necotate sau orice alte instrumente financiare necotate emise de societăți deținute/controlate/cu care administratorul O.P.C.V.M./portofoliului individual de investiții se află în relații de afaceri sau în raporturi juridice pecuniare;c) obținerea de către S.A.I. a unui comision din partea intermediarului care execută ordinele de tranzacționare, în funcție de valoarea totală a ordinelor transmise de către S.A.I. în numele O.P.C.V.M.-ului, iar respectivul beneficiu nu este inclus în veniturile O.P.C.V.M.;d) perceperea de către S.A.I. a unui comision de administrare nejustificat, care prin cuantumul său, modalitatea de calcul sau frecvența de percepere afectează grav interesele deținătorilor de titluri de participare;e) tranzacțiile realizate cu activele O.P.C.V.M. sau cele ale clienților pentru care S.A.I. desfășoară activitatea de administrare de portofolii individuale de investiții, după caz, efectuate de S.A.I., societatea de investiții autoadministrată cu persoane pe care S.A.I./societatea de investiții autoadministrată le controlează. (la 20-04-2018, Articolul 51 din Capitolul VII , Titlul I a fost modificat de Punctul 34, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 52S.A.I are obligația de a preveni situațiile prevăzute la art. 51, iar, dacă acestea apar, de a asigura administrarea corectă și în interesul investitorilor tuturor O.P.C.V.M. administrate.  +  Capitolul VIII Obligații de raportare ale S.A.I.  +  Articolul 53(1) S.A.I. și sucursalele S.A.I. persoane juridice străine care desfășoară activități pe teritoriul României întocmesc și transmit A.S.F. un raport semestrial și unul anual privind propria activitate, raportul anual fiind certificat de un auditor financiar, în termenul și în forma de raportare prevăzute în reglementările A.S.F.(2) S.A.I și sucursalele S.A.I. persoane juridice străine care desfășoară activități pe teritoriul României întocmesc și transmit A.S.F. situații financiare pentru propria activitate în conformitate cu reglementările contabile emise de A.S.F.(3) Anual, S.A.I. transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a societății, cuprinzând următoarele:a) numele membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și menționarea valabilității mandatului acestora;b) numele directorilor/membrilor directoratului și al persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia;c) numele membrilor comitetului de audit;d) adresa sediului social și a sediilor secundare (inclusiv menționarea valabilității contractului de spațiu);e) numele și datele de identificare ale auditorului intern (inclusiv valabilitatea contractului, în cazul în care acesta nu este angajat al S.A.I.);f) numele și datele de identificare ale auditorului financiar (inclusiv valabilitatea contractului);g) numele și datele de identificare ale persoanei responsabile cu administrarea riscului;h) numele și datele de identificare ale reprezentantului compartimentului de control intern;i) numele și datele de identificare ale persoanei desemnate ca înlocuitor al compartimentului de control intern;j) menționarea funcțiilor delegate de către S.A.I. (inclusiv datele de identificare ale terței entități către care au fost delegate anumite funcții, valabilitatea contractului de delegare);k) numele și datele de identificare ale persoanei responsabile pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;l) numele și datele de identificare ale persoanei responsabile pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;m) numele membrilor comitetului de remunerare, în cazul S.A.I. de dimensiuni semnificative. În aplicarea art. 34^2 alin. (4) din OUG nr. 32/2012, sunt considerate S.A.I. de dimensiuni semnificative acele S.A.I. autorizate de A.S.F. care administrează O.P.C.V.M. din România, care dețin o cotă de piață de cel puțin 20% din valoarea activelor nete ale O.P.C.V.M. autorizate și supravegheate de A.S.F. (la 20-04-2018, Articolul 53 din Capitolul VIII , Titlul I a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Capitolul IX Procedura prin care o S.A.I., administrator al unui O.P.C.V.M., poate fi înlocuită cu o altă S.A.I.  +  Articolul 54(1) În vederea înlocuirii S.A.I. ce administrează un O.P.C.V.M., denumit în continuare O.P.C.V.M. transferabil, cu o altă S.A.I., societatea care administrează O.P.C.V.M. transferabil la momentul inițierii înlocuirii va solicita avizul A.S.F.(2) A.S.F. va acorda avizul cu privire la înlocuirea S.A.I. în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, dacă această operațiune nu prejudiciază interesele investitorilor, în baza unei cereri însoțite de documentele prevăzute la art. 55.(3) A.S.F. este în drept să refuze acordarea avizului dacă apreciază că nu poate fi asigurată o administrare prudențială a investițiilor.  +  Articolul 55Cererea prevăzută la art. 54 alin. (2) trebuie însoțită de următoarele documente:a) hotărârea adunării generale a acționarilor/consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății care administrează la momentul inițial O.P.C.V.M. transferabil privind predarea în administrare a respectivului O.P.C.V.M.;b) hotărârea adunării generale a acționarilor/consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil referitoare la exprimarea acordului cu privire la preluarea în administrare a respectivului O.P.C.V.M.;c) contractul de depozitare încheiat de S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil cu depozitarul respectivului O.P.C.V.M.;d) în cazul în care O.P.C.V.M. este constituit prin act constitutiv, hotărârea adunării generale a acționarilor O.P.C.V.M. transferabil din care să rezulte acordul cu privire la înlocuirea S.A.I.;e) nota de informare a investitorilor.f) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare. (la 20-04-2018, Articolul 55 din Capitolul IX , Titlul I a fost completat de Punctul 36, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 56(1) Nota de informare trebuie să cuprindă, fără a se limita la acestea, următoarele informații:a) o prezentare a etapelor procesului de preluare în administrare prevăzute de prezentul regulament;b) datele de identificare a S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil: denumirea societății, forma juridică, numărul și data înmatriculării la O.N.R.C., sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa web, sediile secundare ale societății, codul unic de înregistrare, durata (dacă este limitată), numărul și data autorizației de funcționare eliberate de A.S.F., numărul și data de înscriere în Registrul public al A.S.F.;c) numele O.P.C.V.M. administrate de S.A.I. și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliului individual de investiții, inclusiv a celor deținute de fondurile de pensii și activități conexe;d) comisionul de administrare pe care îl va percepe S.A.I. ce preia în administrare O.P.C.V.M. transferabil;e) comisioanele de emisiune/răscumpărare (dacă acestea se modifică);f) datele de identificare a depozitarului (denumirea și forma juridică, sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa web) și limita maximă a comisionului de depozitare;g) datele de identificare a distribuitorilor (dacă este cazul);h) obiectivele O.P.C.V.M. și politica de investiții a acestuia;i) dreptul investitorilor de a-și răscumpăra integral sau parțial titlurile de participare deținute în O.P.C.V.M. transferabil;j) orice alte modificări ale documentelor O.P.C.V.M.(2) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligația de a publica/transmite, în termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a avizului cu privire la înlocuirea S.A.I., nota de informare a investitorilor și de a transmite A.S.F., în ziua lucrătoare următoare, dovada publicării/transmiterii notei de informare.(3) La expirarea unui termen de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare menționate la art. 55 lit. e) și în vederea realizării transferului administrării O.P.C.V.M. transferabil, A.S.F. suspendă emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale acestuia până la autorizarea S.A.I. în calitate de administrator al respectivului O.P.C.V.M.(4) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligația de a onora toate cererile de răscumpărare depuse în termenul de 15 zile de la data publicării/transmiterii notei de informare a investitorilor și până la data suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare.  +  Articolul 57(1) S.A.I. care administrează O.P.C.V.M. transferabil are obligația de a începe, în termen de maximum două zile de la data suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare, transferul către S.A.I. ce preia în administrare respectivul O.P.C.V.M. al atribuțiilor și operațiunilor specifice activității de administrare, precum și al registrelor și evidențelor, corespondenței, materialelor publicitare (dacă este cazul), contractelor și al oricăror altor documente, în original, ale O.P.C.V.M. respectiv.(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării transferului complet al activelor și documentelor menționate la alin. (1), S.A.I. care a preluat O.P.C.V.M. transferat va transmite A.S.F. un exemplar al procesului-verbal de predare-primire încheiat cu S.A.I. care a predat O.P.C.V.M. transferabil și va solicita A.S.F. autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare a O.P.C.V.M. respectiv, anexând în acest sens următoarele:a) documentele modificate ale O.P.C.V.M. transferabil, în conformitate cu mențiunile cuprinse în nota de informare a investitorilor;b) contractul de depozitare încheiat cu depozitarul la care se vor depozita activele O.P.C.V.M. transferabil sau actele adiționale la acesta;c) contractele de distribuire sau actele adiționale la acestea, dacă este cazul.  +  Articolul 58(1) Autorizarea modificărilor survenite în modul de funcționare a O.P.C.V.M.-ului prevăzute la art. 57 alin. (1) se va realiza în termen de 15 zile de la înregistrarea dosarului complet la A.S.F.(2) Calitatea S.A.I. care a predat O.P.C.V.M. transferabil încetează la momentul transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire menționat la art. 57 alin. (2).  +  Articolul 59A.S.F. va ridica suspendarea emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare după soluționarea cererii de autorizare, după caz, a modificărilor survenite în modul de funcționare a O.P.C.V.M.-ului transferabil și după primirea procesului-verbal prevăzut la art. 57 alin. (2).  +  Capitolul X Condiții și procedura de autorizare pentru persoana responsabilă cu administrarea riscurilor O.P.C.V.M. (la 20-04-2018, Titlul I a fost completat de Punctul 37, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 59^1(1) Persoana responsabilă cu administrarea riscurilor O.P.C.V.M. este autorizată de A.S.F. în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.(2) În vederea autorizării persoanei menționate la alin. (1), S.A.I. depune la A.S.F., pe lângă documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) sau art. 10 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, după caz, și următoarele documente:a) contractul de confidențialitate încheiat de către persoana responsabilă cu administrarea riscului cu S.A.I.;b) dovada absolvirii unui curs de specializare organizat de instituții de specialitate de natura organismelor de formare profesională, naționale sau internaționale, care atestă dobândirea unor cunoștințe în domeniul administrării investițiilor sau administrării riscului și care să le permită îndeplinirea responsabilităților aferente funcției ocupate.(3) În situația în care S.A.I. deține un departament de administrare a riscului format din mai multe persoane, cerințele de eligibilitate și de înregistrare în Registrul A.S.F. vor fi îndeplinite doar de persoana care asigură conducerea acestui departament.(4) În situația în care S.A.I. administrează și active ale A.O.P.C., persoana responsabilă cu administrarea riscurilor A.O.P.C. se conformează și cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 10/2015.(5) Retragerea autorizației persoanei menționate la alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.(6) S.A.I. are obligația să solicite A.S.F. retragerea autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului O.P.C.V.M. cel târziu în termen de 48 de ore de la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.(7) În cazul în care S.A.I. nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (6), persoana responsabilă cu administrarea riscului O.P.C.V.M. este în drept să solicite retragerea autorizației sale, toate taxele și comisioanele aferente fiind suportate de către S.A.I.(8) Retragerea la cerere a autorizației persoanei responsabile cu administrarea riscului O.P.C.V.M. se decide de către A.S.F. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însoțite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare, de documentele justificative cu privire la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă și de dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.(9) În situația în care S.A.I. nu mai are autorizată o persoană în funcția de administrator de risc sau în cazul indisponibilității temporare a acesteia în conformitate cu prevederile prezentului regulament, unul dintre directorii/membrii directoratului S.A.I. va îndeplini provizoriu, pentru o perioadă de maximum 3 luni întrun an calendaristic, și funcția de administrator de risc. Directorul din cadrul S.A.I. care are în atribuție coordonarea și supravegherea funcției de administrare a portofoliului în cadrul S.A.I. nu poate prelua temporar atribuțiile funcției de administrare a riscurilor. Persoana care îndeplinește provizoriu această funcție este notificată A.S.F. (la 20-04-2018, Capitolul X, Titlul I a fost completat de Punctul 37, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Titlul II Depozitarul  +  Capitolul I Avizarea depozitarului  +  Articolul 60(1) Instituțiile de credit din România autorizate de B.N.R. în conformitate cu legislația bancară și înscrise în Registrul public al A.S.F. în calitate de intermediari sau sucursalele din România ale unei instituții de credit autorizate într-un stat membru avizate ca depozitari asigură păstrarea în condiții de siguranță a tuturor activelor organismelor de plasament colectiv și un control permanent, din punctul de vedere al respectării legalității, asupra operațiunilor S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M. administrat.(2) Depozitarul răspunde față de deținătorii de titluri de participare solidar cu S.A.I. pentru orice neregulă și/sau fraudă comisă de către aceasta din urmă în legătură cu activele O.P.C.V.M. administrate și care ar fi trebuit identificată de depozitar conform atribuțiilor stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 și de prezentul regulament și pe care nu a raportat-o către A.S.F. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 60 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) În situația în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. se află în același grup cu S.A.I. care le administrează, suplimentar față de prevederile art. 24 din Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016, depozitarul are obligația de a asigura separarea operațională a activităților de păstrare în siguranță (custodie) de celelalte servicii furnizate în calitate de depozitar (depozitare) prin implementarea unor proceduri interne distincte. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 60 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 61În vederea desfășurării de activități de depozitare, instituția de credit autorizată de B.N.R. sau sucursala din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru solicită A.S.F. avizul de funcționare ca depozitar și înscrierea în Registrul public al A.S.F.  +  Articolul 62(1) Avizul prevăzut la art. 61 se eliberează în baza unei cereri ce este însoțită de documentele prevăzute la art. 63.(2) Cererea de avizare ca depozitar este semnată de către reprezentantul legal al instituției de credit autorizate de B.N.R. sau al sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru.  +  Articolul 63(1) Anexat cererii de avizare și de înscriere în Registrul public al A.S.F., formulată de o instituție de credit având sediul în România sau de o sucursală din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, sunt transmise următoarele documente:a) certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie legalizată;b) autorizația din care să reiasă că a fost autorizată să desfășoare activitățile de depozitare a activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;c) certificatul de înregistrare mențiuni cu privire la modificarea obiectului de activitate în conformitate cu lit. b), dacă este cazul;d) dovada eliberată de B.N.R./autoritatea competentă din statul membru UE din care să rezulte că asupra băncii solicitante/sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru nu este instituită măsura supravegherii sau administrării speciale;e) actul constitutiv, precum și toate actele adiționale la acesta, în cazul în care există - în copie legalizată;f) organigrama societății/sucursalei din România a unei instituții de credit autorizate într-un stat membru, structura și funcțiile departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, personalul alocat acestuia, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, care să permită păstrarea în siguranță a tuturor activelor O.P.C. pe care le depozitează, o descriere a capacităților tehnice și a echipamentelor de care dispune;g) procedurile scrise aprobate de către structurile abilitate ale instituției de credit, respectiv ale sucursalei privind exercitarea atribuțiilor și desfășurarea activităților incidente activității de depozitare, inclusiv separarea activelor acesteia de cele ale O.P.C.V.M. pentru care desfășoară activitatea de depozitare și între acestea - în original;h) curriculum vitae datat și semnat, certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original, pentru personalul de decizie din cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare și pentru persoanele care îl înlocuiesc pe acesta;i) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru persoanele care reprezintă depozitarul în relația cu A.S.F.;j) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.(2) Personalul de decizie, care asigură conducerea efectivă a activității de depozitare, trebuie să aibă studii superioare, absolvite cu examen de licență sau de diplomă, după caz, și o experiență de minimum 3 ani în domeniul pieței de capital/asigurărilor/pensiilor private sau în domeniul bancar.(3) În aplicarea prevederilor art. 56^1 alin. (2) din O.U.G. nr. 32/2012, A.S.F. transmite informațiile primite către autoritățile competente din statul membru de origine al societății de administrare a investițiilor în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora. (la 20-04-2018, Articolul 63 din Capitolul I , Titlul II a fost completat de Punctul 39, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 64(1) În cazul aprobării cererii menționate la art. 63, A.S.F. emite un aviz prin care se acordă calitatea de depozitar.(2) În cazul respingerii cererii, A.S.F. emite o decizie motivată pe care o transmite societății petente, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acesteia.(3) Avizul menționat la alin. (1) nu are un caracter general valabil, A.S.F. putând solicita la momentul autorizării/înregistrării unui O.P.C.V.M. documente suplimentare din partea depozitarului care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 53 din O.U.G. nr. 32/2012. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 64 , Capitolul I , Titlul II a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Capitolul II Atribuțiile, obligațiile și interdicțiile depozitarilor  +  Articolul 65În cazul O.P.C.V.M. care sunt administrate de o S.A.I., contractul de depozitare este încheiat de către S.A.I. în numele acestora, în conformitate cu art. 2 din Regulamentul delegat (U.E.) nr. 438/2016. În cazul societăților de investiții care se autoadministrează, contractul de depozitare se încheie de către reprezentantul legal al societății de investiții respective. (la 20-04-2018, Articolul 65 din Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 66Depozitarul înregistrează, verifică, monitorizează și controlează toate activele pe care le deține fiecare O.P.C.V.M. pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.  +  Articolul 67Depozitarul primește sumele rezultate din vânzarea de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M. și creditează contul O.P.C.V.M., în situația în care contractul de depozitare prevede această obligație.  +  Articolul 68Activele unui O.P.C.V.M. nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia și nu fac parte din masa credală în caz de faliment al depozitarului.  +  Articolul 69(1) Depozitarul efectuează plăți din contul O.P.C.V.M. numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare, în următoarele cazuri:a) pentru achiziționarea de către O.P.C.V.M. a unor instrumente financiare;b) pentru plata răscumpărărilor titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M.;c) pentru stingerea obligațiilor, inclusiv plata dobânzilor, taxelor, comisioanelor și a cheltuielilor operaționale ale O.P.C.V.M.;d) pentru orice alt scop arătat în instrucțiunile corespunzătoare, întocmite cu respectarea documentelor de constituire ale O.P.C.V.M. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 69 , Capitolul II , Titlul II a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) În situațiile în care depozitarul constată, la decontarea tranzacțiilor, că sunt încălcate prevederile O.U.G. nr. 32/2012, ale prezentului regulament sau ale regulilor și procedurilor interne ale O.P.C.V.M., acesta are obligația de a notifica imediat A.S.F. și S.A.I. cu privire la o asemenea situație.(3) În aplicarea prevederilor art. 54 alin. (2) din OUG nr. 32/2012, sintagma «fără întârzieri nejustificate» în cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie de către depozitar se referă la faptul că întârzierile nu pot depăși o zi lucrătoare de la data producerii evenimentului. (la 20-04-2018, Articolul 69 din Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 43, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 70(1) Depozitarul disponibilizează instrumente financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M. numai la primirea instrucțiunilor corespunzătoare de la S.A.I. sau din partea consiliului de administrație/directoratului societății de investiții autoadministrate, numai în următoarele cazuri:a) în data decontării tranzacției, la vânzarea unui instrument financiar pe principiul livrare contra plată;b) ca urmare a instrucțiunilor primite în caz de fuziune și inclusiv de la administratorul lichidării, în caz de lichidare;c) ca urmare a constituirii unor garanții pentru operațiunile derulate de O.P.C.V.M., în conformitate cu prevederile legale în vigoare;d) în cazul împrumuturilor acordate de O.P.C.V.M., conform art. 99.(2) Pentru toate instrumentele financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M. decontate în cadrul unui sistem de compensare, decontare și depozitare, depozitarul disponibilizează/primește instrumentele exclusiv pe principiul livrare/primire contra plată.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și în situații excepționale indicate în contractul de depozitare, prospectul de emisiune sau procedurile interne ale depozitarului, depozitarul și S.A.I, respectiv consiliul de administrație/directoratul societății de investiții autoadministrate pot conveni și alte modalități de decontare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 71Depozitarul informează în scris S.A.I. sau societatea de investiții care se autoadministrează despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea O.P.C.V.M. pentru care desfășoară activitatea de depozitare.  +  Articolul 72Depozitarul este informat în scris de către S.A.I. sau de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate despre toate schimbările relevante cu privire la conducerea, organizarea și funcționarea O.P.C.V.M. pentru care desfășoară activitatea de depozitare.  +  Articolul 73În vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin, inclusiv pentru disponibilizarea activelor unui O.P.C.V.M., în baza instrucțiunilor corespunzătoare, depozitarul poate solicita acestuia orice informații și/sau documente pe care le consideră necesare pentru evaluarea încadrării respectivei operațiuni în dispozițiile legale și ale regulilor și procedurilor interne ale O.P.C.V.M.  +  Articolul 74S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate nu poate refuza furnizarea informațiilor și/sau documentelor prevăzute la art. 73 sub pretextul confidențialității.  +  Articolul 75Depozitarul informează A.S.F. cu privire la orice refuz de a furniza astfel de informații și/sau documente, împreună cu o descriere a situației cu privire la care s-a formulat respectivul refuz, în termen de maximum 24 de ore de la primirea refuzului S.A.I. sau a consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere al societății de investiții autoadministrate.  +  Articolul 76În situația prevăzută la art. 75, A.S.F./S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrate poate suspenda emisiunea și răscumpărarea de titluri de participare până la clarificarea situației, dar pentru o perioadă de cel mult două zile lucrătoare.  +  Articolul 77(1) În cazul în care, după furnizarea tuturor documentelor și/sau informațiilor relevante solicitate de către depozitar, există controverse între acesta și S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate privind legalitatea unei operațiuni, depozitarul înaintează către A.S.F. o cerere, însoțită de documente relevante, prin care solicită punctul de vedere al acesteia cu privire la legalitatea respectivei operațiuni și aprobarea efectuării ei.(2) A.S.F. soluționează cererea și comunică decizia sa în termen de cel mult 48 de ore de la înregistrarea cererii.(3) În situații speciale, care necesită documente și/sau informații suplimentare pentru aprecierea legalității operațiunii, A.S.F. poate prelungi termenul în care este obligată să soluționeze cererea cu cel mult 72 de ore, cu condiția ca această prelungire să fie comunicată depozitarului care a depus cererea, în termenul prevăzut în alin. (2).  +  Articolul 78(1) Depozitarul asigură confidențialitatea informațiilor și/sau documentelor primite din partea S.A.I. sau a consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății de investiții autoadministrate în procesul de evaluare a legalității operațiunilor efectuate de către acesta în contul organismelor administrate.(2) Depozitarul nu poate să invoce condiția de confidențialitate prevăzută la alin. (1) în cazul controalelor efectuate de către A.S.F., B.N.R. sau de către autoritățile de supraveghere din statul de origine a sucursalei instituției de credit.(3) Depozitarii sunt obligați să asigure păstrarea pe un suport durabil a tuturor informațiilor aferente activității de depozitare a activelor O.P.C.V.M. pentru o perioadă de minimum 5 ani de la momentul la care informațiile respective intră în posesia depozitarilor.(4) A.S.F. poate solicita ca la retragerea autorizației S.A.I. sau a depozitarului acesta din urmă să păstreze informațiile prevăzute la alin. (3) existente în posesia depozitarului la momentul retragerii autorizației pe o perioadă de 5 ani de la data retragerii autorizației.(5) Depozitarul întocmește în mod corespunzător reguli și proceduri interne în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) lit. m). (la 20-04-2018, Articolul 78 din Capitolul II , Titlul II a fost completat de Punctul 44, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 79(1) Este interzis depozitarului să transfere, să gajeze, să garanteze în orice mod sau să dispună în orice alt fel de instrumentele financiare sau de sumele de bani încredințate spre păstrare în numele O.P.C.V.M., cu excepția cazului în care există instrucțiuni corespunzătoare și numai în beneficiul investitorilor.(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul dispunerii de către A.S.F. a unor măsuri speciale.(3) Depozitarul este obligat să informeze imediat A.S.F atunci când identifică în activitatea sa specifică faptul că S.A.I. a utilizat sau utilizează activele O.P.C.V.M. depozitate, cu încălcarea legislației în vigoare, inclusiv în ceea ce privește folosirea în mod abuziv de către S.A.I. a informațiilor aflate în posesia sa sau depășirea de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată a limitelor investiționale.  +  Capitolul IIIModificări supuse notificării A.S.F. (la 20-04-2018, Denumirea capitolului III din Titlul II a fost modificată de Punctul 45, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 80(1) Orice modificare adusă documentelor menționate la art. 63 alin. (1) lit. f), referitoare la structura și funcțiile departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare, modalitatea de luare și transmitere a deciziilor și modalitățile interne de control, procedurile de securitate, control și cele aplicabile în cazul apariției unor evenimente de forță majoră, precum și a celor menționate la art. 63 alin. (1) lit. g) este supusă notificării A.S.F., înaintea intrării sale în vigoare.(2) Notificarea modificării este însoțită de documentele referitoare la și pe baza cărora se efectuează respectiva modificare, precum și de o declarație pe propria răspundere, sub semnătură olografă, a conducătorilor departamentului/ serviciului care desfășoară activitatea de depozitare prin care se certifică faptul că procedurile interne respectă prevederile legislației pieței de capital și se vor aplica în mod corespunzător de către depozitar.(3) Anual, depozitarul transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, un raport privind structura organizațională a departamentului/serviciului care desfășoară activitatea de depozitare, precum și informații privind numărul O.P.C.V.M. și valoarea activelor depozitate.  +  Articolul 81Înlocuirea personalului care asigură conducerea efectivă a activității de depozitare este notificată imediat A.S.F. împreună cu documentele prevăzute la art. 63 alin. (1) lit. h).  +  Articolul 82(1) În cazul în care se modifică numele persoanelor cuprinse în lista specimenelor de semnături menționată la art. 63 alin. (1) lit. i), această listă va fi retransmisă A.S.F. cu modificările efectuate în mod corespunzător, în termen de două zile lucrătoare de la data modificării. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 82 , Capitolul III , Titlul II a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Modificările actelor constitutive ale instituției de credit din România/sucursalei din România a unei instituții de credit, avizată de A.S.F. în calitate de depozitar, sunt notificate A.S.F. în termen de 15 zile de la data autorizării/notificării acestora de către/către B.N.R.  +  Capitolul IVDepozitarea activelor (la 20-04-2018, Denumirea capitolului IV din Titlul II a fost modificată de Punctul 47, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 83(1) Depozitarul răspunde pentru păstrarea în siguranță a tuturor activelor încredințate spre depozitare de către un O.P.C.V.M.(2) Depozitarul poate transfera o parte din activele încredințate spre păstrare de un O.P.C.V.M. către o terță parte (subcustode), răspunzând solidar cu aceasta pentru păstrarea în siguranță a activelor. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 83 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) Activele care se încadrează la art. 52 alin. (6) lit. b) din O.U.G. nr. 32/2012 sunt exceptate de obligația de păstrare în custodie la depozitar. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 83 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 48, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (4) Depozitarul nu este absolvit de responsabilitatea privind asigurarea păstrării în siguranță a activelor încredințate spre păstrare, cu excepția cazului în care poate dovedi că, în situația pierderii activelor O.P.C.V.M. a căror păstrare în siguranță a delegat-o, pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului său rezonabil, ale cărui consecințe ar fi fost inevitabile în ciuda tuturor eforturilor sale rezonabile de a le contracara.(5) Depozitarul va certifica existența și valoarea activelor menționate anterior după cum urmează:a) pe baza extrasului din balanța lunară emis de administratorul societății, pentru activele contabile;b) pe baza documentelor care atestă proprietatea asupra activelor imobiliare necesare desfășurării activității sale, emise de organele competente pentru certificarea existenței acestora, respectiv pe baza raportului de evaluare pentru certificarea valorii, în situația activelor imobiliare; (la 20-04-2018, Litera b) din Alineatul (5) , Articolul 83 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificată de Punctul 49, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) c) pe baza extrasului de la emitenți, S.A.I. și/sau O.N.R.C., contractului de vânzare/cumpărare, hotărârii adunării generale a acționarilor (AGA) a S.A.I./emitentului etc., pentru certificarea existenței, respectiv pe baza valorii contabile, pentru certificarea valorii, în situația valorilor mobiliare neadmise la tranzacționare;d) pe baza documentelor eliberate de banca unde s-a efectuat plasamentul, pentru plasamentele monetare;e) pe baza documentelor emise de intermediar/casa de compensare pentru instrumente financiare derivate;f) pe baza documentelor convenite între depozitar și S.A.I., în cazul situațiilor excepționale indicate în contractul de depozitare conform prevederilor art. 70 alin. (3).(6) Activitățile terțelor părți către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiții de siguranță a activelor O.P.C.V.M. (subcustodie) se desfășoară cu respectarea condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012 și de prezentul regulament cu privire la depozitare. (la 20-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 83 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (7) Transferul activelor către o terță parte delegată cu păstrarea în condiții de siguranță a acestora se face cu introducerea în prospectul de emisiune/documentele O.P.C.V.M. a informațiilor cu privire la datele de identificare a terței părți delegate și activităților delegate, aceste informații fiind aduse la cunoștința investitorilor. (la 20-04-2018, Alineatul (7) din Articolul 83 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (8) Răspunderea pentru legalitatea operațiunilor de depozitare în cazul transferului activelor unui O.P.C.V.M. către o terță parte delegată revine depozitarului care a efectuat transferul, în mod solidar cu entitatea terță. (la 20-04-2018, Alineatul (8) din Articolul 83 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 84(1) Depozitarul sau terța parte către care a fost delegată activitatea de păstrare în condiții de siguranță a activelor O.P.C.V.M. poate deschide, la instrucțiunea S.A.I. și în conformitate cu prevederile contractului de depozitare, conturi de valori mobiliare și conturi bancare pentru decontarea tranzacțiilor, în numele fiecărui O.P.C.V.M. Aceste conturi sunt debitate/creditate numai în baza funcțiilor sale de depozitare, în strictă conformitate cu instrucțiunile corespunzătoare ale societății care asigură administrarea investițiilor. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 84 , Capitolul IV , Titlul II a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Valorile mobiliare și alte titluri echivalente sunt depozitate separat pentru fiecare entitate și sunt înregistrate în așa fel încât să fie identificate ca proprietate a O.P.C.V.M. pentru care se desfășoară activitatea de depozitare.(3) Dacă valorile mobiliare care sunt active ale unui O.P.C.V.M. există într-o formă dematerializată, evidențiate și transferate la depozitarul central, un depozitar poate ține evidența acestora, cu condiția ca valorile mobiliare să fie înregistrate într-un cont al depozitarului deschis la depozitarul central în numele O.P.C.V.M.  +  Capitolul V Încetarea funcției de depozitar  +  Secţiunea 1 Condițiile și mijloacele de înlocuire a depozitarului  +  Articolul 85În conformitate cu prevederile art. 56 din O.U.G. nr. 32/2012, un depozitar își poate înceta funcția în următoarele cazuri:a) denunțarea contractului de către oricare dintre părți, notificată A.S.F. cu minimum 90 de zile înainte ca aceasta să producă efecte;b) inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială de către B.N.R. sau deschiderea procedurii falimentului;c) retragerea avizului/autorizației de funcționare de către A.S.F., B.N.R. sau autoritățile competente din statul membru care supraveghează activitatea instituției de credit.  +  Secţiunea a 2-a Denunțarea contractului de depozitare  +  Articolul 86Un contract de depozitare încetează în următoarele moduri:a) din inițiativa unei părți în condițiile stabilite în contract;b) prin acordul părților.  +  Articolul 87(1) O S.A.I. sau o societate de investiții autoadministrată, după caz, respectiv un depozitar poate denunța unilateral un contract de depozitare a activelor unor O.P.C.V.M., numai ulterior acordării unui preaviz scris de cel puțin 90 de zile.(2) Termenul preavizului prevăzut la alin. (1) curge de la data notificării denunțării contractului către A.S.F.(3) În cazul în care contractul de depozitare încetează prin acordul părților, S.A.I. sau consiliul de administrație al unei societăți de investiții care se autoadministrează va transmite A.S.F. actul adițional (în original) la vechiul contract de depozitare, privind încetarea relațiilor contractuale între cele două entități.(4) Decizia de denunțare a contractului de depozitare se publică pe site-ul web al S.A.I. sau societății de investiții autoadministrate în termen de 3 zile lucrătoare de la data denunțării.(5) S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unei societăți de investiții care se autoadministrează are obligația încheierii unui nou contract de depozitare în termenul de 90 de zile menționat la art. 85 lit. a), intrarea în vigoare a noului contract urmând a se realiza cel târziu în prima zi lucrătoare următoare celei de-a 90-a zi.  +  Secţiunea a 3-a Inițierea procedurilor de supraveghere sau administrare specială ori deschiderea procedurii falimentului  +  Articolul 88(1) În cazul în care împotriva depozitarului se declanșează procedurile de supraveghere sau administrare specială sau cea a falimentului, în termen de maximum 5 zile de la declanșarea unei asemenea proceduri, S.A.I. sau consiliul de administrație al societății de investiții autoadministrate procedează la schimbarea depozitarului pentru organismele administrate, prin denunțarea unilaterală scrisă a contractului.(2) În cazul falimentului, procedura este considerată ca declanșată în urma emiterii de către judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a acesteia.  +  Secţiunea a 4-aSuspendarea și retragerea avizului acordat de A.S.F.  +  Articolul 89(1) A.S.F. poate suspenda avizul de funcționare ca depozitar la solicitarea motivată a depozitarului, în cazul în care acesta, pe o perioadă 18 luni, nu are încheiat cel puțin un contract pentru depozitarea activelor O.P.C.V.M. sau A.O.P.C.(2) Actul individual de suspendare a avizului de funcționare va preciza motivul și perioada de suspendare, care poate fi cuprinsă între 6 și 24 luni.(3) Reluarea activității de depozitare se poate realiza numai ulterior notificării A.S.F. și sub condiția respectării prevederilor O.U.G. nr. 32/2012.(4) Notificarea prevăzută la alin. (3) va fi însoțită de:a) copia contractului pentru depozitarea activelor unui O.P.C.V.M.;b) documentele actualizate prevăzute la art. 63 alin. (1).(5) A.S.F. poate dispune ridicarea suspendării prevăzute la alin. (2) ulterior constatării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3) și (4).(6) În cazul în care la expirarea perioadei de suspendare prevăzute la alin. (2) depozitarul nu îndeplinește condițiile menționate la alin. (3) și (4), A.S.F. este în drept să retragă avizul de funcționare ca depozitar.(7) Prevederile prezentului articol se aplică numai instituțiilor de credit care au fost înscrise în Registrul public al A.S.F. în calitate de depozitar.  +  Articolul 90A.S.F. este în drept să retragă avizul emis în următoarele condiții:a) dacă acesta a fost obținut pe baza unor informații sau documente false sau care au indus în eroare;b) dacă depozitarul nu respectă dispozițiile legale privind activitățile, obligațiile și răspunderea unui depozitar;c) dacă depozitarului i-a fost retrasă autorizația de către B.N.R. sau de autoritatea competentă din statul membru;d) la solicitarea depozitarului;e) în situația în care nu se mai îndeplinesc condițiile de la avizarea depozitarului;f) dacă depozitarul nu a încheiat contracte pentru depozitarea activelor O.P.C.V.M. pe o perioadă de 18 luni de la data acordării avizului și nu a solicitat suspendarea în conformitate cu prevederile art. 89.  +  Articolul 91(1) În cazul retragerii avizului pentru încălcarea de către depozitar a dispozițiilor legale, A.S.F. comunică decizia sa depozitarului și tuturor S.A.I. sau O.P.C.V.M. autoadministrate care au încheiate contracte de depozitare cu acesta.(2) În urma primirii de către S.A.I. sau de către societatea de investiții autoadministrată a deciziei A.S.F. de retragere a avizului depozitarului, se aplică dispozițiile art. 88.  +  Secţiunea a 5-a Restricții și măsuri cu privire la transferul activelor O.P.C.V.M. către noul depozitar  +  Articolul 92(1) În maximum două zile lucrătoare de la data încheierii contractului de depozitare menționat la art. 87 alin. (5), acesta este transmis la A.S.F. în vederea avizării. În termen de maximum două zile lucrătoare de la data comunicării privind avizarea de către A.S.F. a contractului de depozitare, depozitarul cedent începe transferul complet al activelor deținute pentru O.P.C.V.M. către noul depozitar care a încheiat contract cu S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 92 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Pe perioada efectuării transferului activelor deținute pentru O.P.C.V.M., se suspendă emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale respectivelor O.P.C.V.M. Perioada de transfer nu poate depăși 30 de zile de la data avizării noului depozitar. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 92 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 52, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) În termen de maximum două zile de la data încheierii transferului activelor, dar nu mai târziu de termenul-limită de 30 de zile, prevăzut la alin. (2), depozitarul cedent are obligația transmiterii la A.S.F. a procesului-verbal de predare-primire a activelor. În caz contrar, A.S.F. va aplica reprezentanților depozitarului cedent sancțiunile prevăzute la art. 195 lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012.(4) Răspunderea pentru prejudiciile produse cu ocazia transferului prevăzut la alin. (1) revine depozitarului cedent sau noului depozitar, din culpa căruia s-a produs prejudiciul respectiv.  +  Articolul 93(1) În termen de 7 zile de la încheierea procesului de transfer al activelor O.P.C.V.M., depozitarul cedent are obligația de a transmite A.S.F. și S.A.I. sau consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății de investiții autoadministrate, după caz, un raport pentru fiecare O.P.C.V.M., care conține descrierea detaliată a modului în care a operat transferul activelor, valoarea certificată a activului net și a activului net unitar, numărul de deținători de titluri de participare și numărul de titluri de participare emise la data la care a fost efectuată ultima operațiune de transfer.(2) În termen de 30 de zile de la data avizării noului contract de depozitare, S.A.I. sau consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al societății de investiții autoadministrate, după caz, are obligația de a actualiza documentele O.P.C.V.M. cu denumirea noului depozitar și elementele noului contract de depozitare și de a le transmite la A.S.F..(3) În termen de 15 zile de la data finalizării procesului de transfer al activelor O.P.C.V.M., noul depozitar are obligația de a transmite la A.S.F. procesul-verbal de predare-primire a activelor O.P.C.V.M. încheiat cu depozitarul cedent. Ridicarea suspendării emisiunii și răscumpărării titlurilor de participare are loc începând cu data depunerii la A.S.F. a procesului-verbal de către depozitarul cedent sau de către depozitarul căruia i se transferă activele, fiind în responsabilitatea fiecărui depozitar respectarea prevederilor privind termenul de predare. (la 20-04-2018, Articolul 93 din Sectiunea a 5-a , Capitolul V , Titlul II a fost modificat de Punctul 53, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Titlul III Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 94(1) Fondul deschis de investiții se constituie pe bază de contract de societate potrivit dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament.(2) Inițiativa constituirii unui fond deschis de investiții aparține exclusiv S.A.I., în conformitate cu decizia luată de către organele statutare ale acestora potrivit competențelor stabilite prin actele constitutive.  +  Articolul 95(1) Contractul de societate este întocmit în formă scrisă de către S.A.I. care are inițiativa constituirii fondului deschis de investiții și are conținutul minim prevăzut în anexa nr. 3.(2) Contractul de societate reprezintă un contract-cadru de adeziune la care investitorul devine parte contractuală prin subscrierea de unități de fond și semnarea unei declarații în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din O.U.G. nr. 32/2012.  +  Articolul 96Societățile de investiții se constituie ca societăți pe acțiuni prin subscripție publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament.  +  Articolul 97(1) În vederea transformării unui A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., respectivul A.O.P.C./F.I.A. își modifică documentele în sensul încadrării în categoriile de O.P.C.V.M. menționate în prezentul regulament și transmite întreaga documentație către A.S.F., urmând procedura de autorizare menționată în cap. IV sau VI al prezentului titlu, după caz, în funcție de tipul de O.P.C.V.M. în care intenționează să se încadreze.(2) Ulterior, S.A.I. transmite o notă de informare către investitori cu privire la intenția sa de a transforma respectivul A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., în termen de maximum două zile lucrătoare de la data transmiterii documentației inițiale către A.S.F. Nota de informare cuprinde o analiză de impact asupra portofoliului A.O.P.C. generat de operațiunea de transformare în O.P.C.V.M., cu luarea în considerare a noii strategii investiționale, profilului de lichiditate, frecvenței de răscumpărare oferite investitorilor, precum și a noilor limite investiționale și active eligibile impuse de necesitatea de conformare cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament. Nota de informare cuprinde inclusiv un avertisment privind posibilitatea ca A.S.F. să nu autorizeze operațiunea de transformare a A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M., precum și posibilitatea intervenirii unor modificări asupra informațiilor furnizate în cadrul proiectului de transformare.(3) În situația în care investitorii nu sunt de acord cu modificările propuse, S.A.I. are obligația de a onora cererile de răscumpărare integrală depuse într-un interval de maximum 15 zile de la data transmiterii notei de informare prevăzute la alin. (2).(4) În situația în care, după exercitarea dreptului de retragere de către investitori, activele A.O.P.C./F.I.A. sunt atrase de la mai puțin de 2 (doi) investitori, atunci S.A.I. procedează la lichidarea voluntară a A.O.P.C./F.I.A.(5) După expirarea perioadei de 15 zile prevăzute la alin. (3) și în situația în care A.O.P.C. mai are cel puțin doi investitori, A.S.F. va retrage avizul de înregistrare/autorizația ca A.O.P.C. și va autoriza O.P.C.V.M. rezultat în urma transformării.(6) Actul individual emis de A.S.F. prin care se autorizează transformarea A.O.P.C./F.I.A. în O.P.C.V.M. prevede perioada tranzitorie până la care noul O.P.C.V.M. autorizat se conformează cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale reglementărilor A.S.F. în legătură cu activitatea O.P.C.V.M., cu luarea în considerare cel puțin a profilului de lichiditate a A.O.P.C./F.I.A., frecvenței de subscriere și răscumpărare oferite investitorilor și a condițiilor de lichiditate din piața de capital de la momentul operațiunii de transformare. (la 20-04-2018, Articolul 97 din Capitolul I , Titlul III a fost modificat de Punctul 54, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Capitolul II Dispoziții comune O.P.C.V.M.-urilor  +  Articolul 98(1) Un O.P.C.V.M. poate lua împrumuturi, cu autorizarea acordată în prealabil de A.S.F., conform prevederilor art. 103 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 32/2012.(2) Împrumuturile prevăzute la art. 103 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012 pot fi luate numai în scopul asigurării de lichidități pentru onorarea cererilor de răscumpărare și pentru exercitarea drepturilor de subscriere aferente instrumentelor financiare care sunt incluse în activele fondului.(3) Niciun fel de speze sau comisioane nu pot fi percepute de către S.A.I. a unui O.P.C.V.M. în legătură sau ca urmare a unui astfel de împrumut.(4) În vederea obținerii autorizației de contractare a unui împrumut, S.A.I. a unui O.P.C.V.M. sau, după caz, o societate de investiții care se autoadministrează trebuie să depună o cerere însoțită de un raport de fundamentare a împrumutului, în care să se menționeze cuantumul sumei ce urmează a fi împrumutată, moneda în care este denominată suma împrumutată, durata împrumutului (care nu poate depăși 30 de zile), sursa de finanțare, garanțiile solicitate de către aceasta, sursele avute în vedere pentru rambursarea împrumutului, precum și clauzele esențiale ale contractului de împrumut.(5) A.S.F. este obligată ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației să acorde autorizația pentru contractarea împrumutului sau să motiveze neacordarea acesteia.(6) A.S.F. este în drept să refuze acordarea autorizației în cazul în care se apreciază că un împrumut contractat de către un O.P.C.V.M. încalcă prevederile legale aplicabile, nu există justificarea contractării împrumutului sau termenii contractuali ai acestuia sunt de natură să perturbe în mod grav activitatea O.P.C.V.M.(7) Nu este considerat împrumut soldul negativ al contului dacă acesta se produce neintenționat și pentru o perioadă de maximum 5 zile lucrătoare. Depozitarul va notifica A.S.F. cu privire la data apariției și încetării situației respective.  +  Articolul 99(1) Un O.P.C.V.M. poate acorda împrumuturi de valori mobiliare (securities lending arrangements) și poate constitui garanții asociate acestora în condițiile respectării prevederilor prezentului regulament, precum și ale O.U.G. nr. 32/2012, ale Regulamentului nr. 13/2005 privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare și contrapărților centrale, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 60/2005, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 32/2006 și ale Regulamentului nr. 5/2010 și cu luarea în considerare a dispozițiilor Ghidului ESMA privind O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile de tip ETF și alte aspecte legate de O.P.C.V.M.-uri (Ghidul ESMA/2012/832) și ale documentului de întrebări și răspunsuri (Q A) elaborat de ESMA pe marginea ghidului în cauză.(2) Contractul de împrumut de valori mobiliare este încheiat de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată cu un intermediar autorizat într-un stat membru, sau o instituție de credit autorizată într-un stat membru.(3) În situația în care un O.P.C.V.M. intenționează să acorde împrumuturi de valori mobiliare, aceste operațiuni trebuie specificate în mod expres în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. Prospectul trebuie să includă cel puțin prevederi referitoare la:a) scopul operațiunilor de împrumut;b) condițiile și limitele în care operațiunile de împrumut sunt efectuate, conform prezentului regulament;c) o descriere a riscurilor aferente operațiunilor de împrumut, precum și faptul că aceste riscuri sunt luate în considerare în mod corespunzător în sistemul de administrare a riscurilor al O.P.C.V.M.(4) Un O.P.C.V.M. poate acorda împrumuturi de valori mobiliare în condițiile evitării conflictelor de interese intragrup. În acest sens se va avea în vedere ca împrumutul să fie acordat acelei entități a cărei ofertă este cea mai avantajoasă, conform criteriilor stabilite în prealabil de O.P.C.V.M. în documentele sale.(5) Un O.P.C.V.M. nu poate acorda împrumuturi de valori mobiliare care să reprezinte mai mult de 20% din activul său, perioada de acordare a împrumutului neputând fi mai mare de 3 luni. În cazul O.P.C.V.M.-urilor tranzacționabile de tip ETF limita indicată la prima teză poate fi majorată până la 50%.(6) În urma operațiunii de împrumut de valori mobiliare, acestea se evidențiază distinct în cadrul unei noi rubrici "Valori mobiliare acordate ca împrumut în curs de decontare" din cadrul activului O.P.C.V.M.(7) Garanțiile financiare asociate împrumutului de valori mobiliare se pot constitui sub formă de numerar, acțiuni lichide din componența unor indici bursieri care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ghidul ESMA/2012/832, precum și titluri de stat.(8) Valoarea garanției va fi stabilită prin procedurile proprii de administrare a riscului ale S.A.I./societăților de investiții autoadministrate și reprezintă în orice moment minimum 110% din valoarea titlurilor împrumutate.(9) Garanția va fi reflectată în activul O.P.C.V.M. doar în momentul executării acesteia, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanție financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 9/2004.(10) Veniturile obținute din operațiunea de împrumut se evidențiază eșalonat în activul O.P.C.V.M., prin recunoașterea zilnică a venitului aferent perioadei scurse de la data acordării împrumutului, în cadrul categoriei "Alte active", la o poziție distinctă "Venituri obținute din operațiunea de împrumut de valori mobiliare".(11) Contractul de garanție financiară se încheie fără transfer de proprietate, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 9/2004.(12) Un O.P.C.V.M. care acordă împrumuturi de valori mobiliare poate utiliza garanțiile financiare obținute în urma acestor împrumuturi, cu respectarea regulilor de administrare a colateralului prevăzute de Ghidul ESMA/2012/832. În acest sens, depozitarul O.P.C.V.M. monitorizează modul în care S.A.I. sau, după caz, societatea de investiții autoadministrată respectă regulile mai sus menționate.(13) Modificarea prospectului de emisiune al unui O.P.C.V.M. în scopul introducerii de prevederi care să permită O.P.C.V.M. să acorde împrumuturi de valori mobiliare se realizează cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. 153-155.  +  Articolul 100(1) Prețul de cumpărare a unui titlu de participare al unui O.P.C.V.M. este prețul de emisiune a titlului de participare plătit de investitor și este format din valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. sau de societatea de investiții care se autoadministrează, după caz, și certificat de depozitar, astfel:a) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. înainte de momentul zilei stabilit la alin. (3), prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.;b) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. după momentul zilei stabilit la alin. (3), prețul de cumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M. Prețul de cumpărare include și comisionul de cumpărare/subscriere, dacă este prevăzut de prospectul de emisiune;c) S.A.I/societatea de investiții care se autoadministrează va furniza depozitarului detalierea subscrierilor/răscumpărărilor în funcție de momentul zilei stabilit la alin. (3).(2) O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al O.P.C.V.M. în ziua emiterii titlurilor de participare. Emiterea titlurilor de participare se va face astfel:a) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. înainte de momentul zilei stabilit la alin. (3) emiterea titlurilor se va realiza în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.;b) pentru sumele intrate în contul colector/conturile colectoare al/ale O.P.C.V.M. după momentul zilei stabilit la alin. (3) emiterea titlurilor se va face în a doua zi lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.(3) În documentele de constituire ale O.P.C.V.M se poate stabili momentul zilei în funcție de care S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează va calcula prețul de cumpărare, respectiv prețul de răscumpărare, precum și momentul înregistrării cererilor de subscriere/răscumpărare.(4) În situația în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabilește momentul zilei menționat la alin. (3), se aplică următoarele prevederi:a) prețul de emisiune a unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a făcut creditarea contului O.P.C.V.M;b) emiterea titlurilor de participare se face în ziua lucrătoare următoare celei în care s-a făcut creditarea contului O.P.C.V.M. O persoană care subscrie titluri de participare devine investitor al O.P.C.V.M. în ziua emiterii titlurilor de participare.(5) Pe perioada dintre data creditării contului colector/ conturilor colectoare ale O.P.C.V.M., inclusiv, și data emiterii titlurilor de participare, exclusiv, sumele nealocate din contul colector/conturile colectoare nu vor fi parte și nici incluse în calculul activului net al O.P.C.V.M., evidențierea acestora în structura activului net fiind opțională.(6) Sumele aflate în contul colector/conturile colectoare ale O.P.C.V.M. pot fi remunerate cu dobândă de cont curent, situație în care dobânda reprezintă venit al respectivului O.P.C.V.M.(7) Identificarea sumelor achitate de investitori sau potențiali investitori în vederea emiterii titlurilor de participare subscrise, procesarea plăților sumelor datorate către investitori ca urmare a anulării titlurilor de participare răscumpărate, precum și efectuarea de verificări în aplicarea prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea spălării banilor, a finanțării actelor de terorism și/sau a minimizării riscului de fraudă, se poate realiza pe baza codului numeric personal (C.N.P.) al investitorului sau potențialului investitor. (la 20-04-2018, Articolul 100 din Capitolul II , Titlul III a fost completat de Punctul 55, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 101(1) În cazul în care cumpărarea ulterioară de titluri de participare se face prin virament bancar, fără completarea unui document de subscriere, această modalitate de subscriere trebuie prevăzută în documentele de subscriere inițială. Dacă se utilizează această modalitate de subscriere, S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.A.I./distribuitorului un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere care a condus la emiterea lui), prin care se atestă participarea la O.P.C.V.M.-ul respectiv.(2) Orice deținător de titluri de participare are obligația de a deține în permanență cel puțin o unitate de fond.(3) În situația în care o persoană care intenționează să devină investitor al unui O.P.C.V.M. depune o sumă mai mică decât suma minimă obligatorie de subscris, S.A.I. va iniția, în ziua publicării valorii unitare a activului net valabile la data depunerii sumei inițiale, demersurile necesare pentru a returna sau pentru a solicita completarea acestei sume. În cazul în care se solicită completarea sumei inițiale, valoarea activului net unitar luată în calcul este cea aferentă zilei în care se realizează completarea sumei inițiale depuse. În situația în care suma nu poate fi returnată din cauze neimputabile S.A.I. timp de 3 ani, sumele neidentificate vor fi înregistrate ca venituri ale O.P.C.V.M., conform documentelor de constituire, împreună cu toate sumele aflate pe poziția "Sume în curs de rezolvare" care nu pot fi returnate/recuperate din diverse motive.  +  Articolul 102(1) Prețul de răscumpărare al unui titlu de participare al unui O.P.C.V.M. este prețul cuvenit investitorului la data înregistrării cererii de răscumpărare și este format din valoarea unitară a activului net calculat de S.A.I. sau de societatea de investiții, după caz, și certificat de depozitar, astfel:a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare;b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), prețul de răscumpărare este calculat pe baza activelor din ziua lucrătoare următoare celei în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.Din valoarea de răscumpărat se scad comisionul de răscumpărare (dacă este prevăzut de prospectul de emisiune), precum și orice alte taxe legale și comisioane bancare conform prospectului de emisiune.(2) În situația în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabilește momentul zilei menționat la art. 100 alin. (3), prețul de răscumpărare al unui titlu de participare este calculat pe baza activelor din ziua în care s-a înregistrat cererea de răscumpărare.(3) După admiterea acțiunilor societății de investiții la tranzacționare pe o piață reglementată, acțiunile pot fi răscumpărate oricând de către emitent.(4) S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, remite investitorului printr-un suport durabil sau pune la dispoziție la sediul S.A.I. sau al entității către care a fost delegată activitatea de distribuție a titlurilor de participare un document (certificat de investitor sau un extras de cont în care se evidențiază în mod distinct operațiunea de subscriere care a condus la emiterea lui) prin care se atestă răscumpărarea respectivelor titluri.  +  Articolul 103(1) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. pot fi subscrise și răscumpărate prin internet în conformitate cu Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019 privind procedura de subscriere și răscumpărare prin internet a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv, precum și pentru modificarea și completarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și pentru completarea art. 41 din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. (la 13-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 103 , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 3, Articolul 20 din REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 13 noiembrie 2019 ) (2) Subscrierile și/sau răscumpărările ulterioare de titluri de participare se pot realiza și prin telefon în condițiile detaliate în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M..(3) În situația derulării de operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare de titluri de participare prin telefon, S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. au obligația păstrării înregistrărilor convorbirilor telefonice cu investitorii pe o perioadă de minimum 5 ani.(4) Subscrierile și răscumpărările efectuate prin telefon se vor realiza cu respectarea corespunzătoare a prevederilor cap. I al titlului IV din Regulamentul nr. 32/2006.(5) În cazul delegării activității de distribuție în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 32/2012, regulile privind distribuirea prin telefon sunt aplicabile mutatis mutandis distribuitorilor de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M.  +  Articolul 104(1) Distribuția prin telefon a titlurilor de participare către clienții interesați se efectuează în baza unui contract la distanță, definit conform art. 60 alin. (3) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, încheiat între client și S.A.I. sau, după caz, distribuitorii de titluri de participare menționați în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. ori în baza unui contract încheiat la sediul S.A.I./distribuitorilor prevăzuți la art. 15 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2019. (la 13-11-2019, Alineatul (1) din Articolul 104 , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul 20 din REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 13 noiembrie 2019 ) (2) Utilizarea telefonului ca mijloc de distribuire a titlurilor de participare nu exonerează S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează de obligația respectării regulilor stabilite de O.U.G. nr. 32/2012 și de prezentul regulament cu privire la desfășurarea activității de administrare a O.P.C.V.M.(3) Pentru a face față eventualelor disfuncționalități ale sistemelor telefonice, S.A.I. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât activitatea de distribuire a titlurilor de participare să se poată desfășura în bune condiții. Investitorii vor fi informați de către S.A.I. în contractul încheiat cu privire la existența acestor proceduri alternative și la modalitatea de utilizare a acestora.(4) Plata aferentă răscumpărărilor se poate realiza doar în contul deținut de investitor în calitate de titular sau cel al împuternicitului, indicat în cadrul contractului pentru operațiuni cu unități de fond prin telefon sau în cadrul formularului de adeziune sau în contul notificat de investitor în scris S.A.I., în cazul modificării acestuia. (la 13-11-2019, Alineatul (4) din Articolul 104 , Capitolul II , Titlul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul 20 din REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 13 noiembrie 2019 ) (5) Abrogat. (la 13-11-2019, Alineatul (5) din Articolul 104 , Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul 20 din REGULAMENT nr. 10 din 1 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 13 noiembrie 2019 )  +  Articolul 105(1) Prospectul de emisiune de unități de fond are cel puțin conținutul minim prevăzut în anexa nr. 7.(2) În plus față de conținutul stabilit în anexa nr. 7, prospectul conține, incluse în text, următoarele:a) mențiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexa nr. 7;b) indicarea zilelor calendaristice în care S.A.I. și/sau distribuitorii nu înregistrează operațiuni de subscriere și/sau răscumpărare a titlurilor de participare.(3) Prospectul de emisiune de unități de fond previne investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că:a) investițiile în fonduri deschise de investiții nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acționar al unei S.A.I, nu oferă nicio garanție investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite;b) aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de titluri de participare de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament;c) fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.(4) Fiecare investitor în unități de fond va semna obligatoriu o declarație că a primit, a citit și a înțeles prevederile prospectului.(5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile și fondurilor deschise de tip feeder și master.(6) În aplicarea prevederilor art. 105 alin. (1) din O.U.G. nr. 32/2012, veniturile unui fond deschis de investiții pot fi distribuite investitorilor, cu condiția ca prospectul fondului să cuprindă calendarul propus de plată, dacă este cazul, către deținătorii de unități de fond, după cum urmează:1. în cazul în care distribuția de venit este dependentă de randamentul fondului, se va specifica faptul că distribuția nu este garantată și că această plată depinde de randamentul fondului deschis de investiții, care este influențat de riscurile specifice;2. în cazul în care fondul distribuie o valoare fixă a venitului, ce este stabilită în avans de către administrator, se vor menționa și următoarele:(i) distribuția poate implica și returnări ale sumelor investite de către investitor;(ii) activul fondului deschis de investiții se va diminua;(iii) distribuția unui venit fix este realizată cu afectarea potențialului de apreciere a valorii unității de fond;(iv) ciclul de plată către investitori de distribuții cu valoare fixă a venitului poate continua până la epuizarea capitalului disponibil. (la 20-04-2018, Articolul 105 din Capitolul II , Titlul III a fost completat de Punctul 56, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 106Prospectul este editat pe suport hârtie, fiecare pagină neavând un format mai mic de A5, cu caractere de minimum 10.  +  Capitolul III Conținutul minim al prospectului de emisiune al societății de investiții  +  Articolul 107(1) Prospectul de emisiune de acțiuni are cel puțin conținutul minim prevăzut în anexa nr. 9.(2) În cuprinsul prospectului de emisiune sunt incluse și următoarele:a) textul actului constitutiv;b) contractul de administrare, dacă este cazul;c) extras din contractul de depozitare;d) regulile și procedurile interne în cazul societăților de investiții care se autoadministrează;e) piața reglementată pe care se intenționează tranzacționarea acțiunilor societății de investiții;f) condițiile în care societatea de investiții care se autoadministrează sau S.A.I. care administrează o societate de investiții poate suspenda emisiunea titlurilor de participare.(3) Prospectul de emisiune de acțiuni previne investitorii potențiali, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta prospectului, cu privire la faptul că:a) investițiile în societățile de investiții nu sunt depozite bancare, iar băncile, în calitatea lor de acționar al unei societăți de investiții, nu oferă nicio garanție acționarului cu privire la recuperarea sumelor investite;b) aprobarea inițierii și derulării ofertei publice continue de acțiuni și a prospectului de emisiune de acțiuni de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calității plasamentului în respectivele titluri de participare ce urmează a fi oferite, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament;c) societățile de investiții comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru acționari, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul.(4) În mod obligatoriu, se pun la dispoziția investitorilor toate actele adiționale la prospect.(5) Societatea de investiții care se autoadministrează sau S.A.I. care administrează o societate de investiții are obligația de a rescrie anual prospectul de emisiune, cu includerea tuturor actelor adiționale aferente.(6) Prospectul rescris va fi transmis la A.S.F. în termen de 30 de zile lucrătoare de la sfârșitul anului corespunzător.(7) Prevederile alin. (1)-(6) sunt aplicabile și societăților de investiții de tip feeder și master.  +  Articolul 108Orice subscriitor al acțiunilor respective trebuie să semneze o declarație prin care să confirme că a primit, a citit și a înțeles prevederile prospectului.  +  Articolul 109Prospectul este editat pe suport hârtie, fiecare pagină neavând un format mai mic de A5, cu caractere de minimum 10.  +  Capitolul IV Autorizarea și funcționarea fondurilor deschise de investiții  +  Articolul 110(1) În vederea autorizării unui fond deschis de investiții, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere ce este întocmită de reprezentantul legal al societății de administrare și este însoțită de următoarele documente:a) contractul de societate - în original;b) contractul de distribuire de unități de fond în original, dacă este cazul;c) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului și depozitar (care este un contract încheiat sub condiția autorizării fondului deschis de investiții și va intra în vigoare la data autorizării acestuia), având cel puțin conținutul prevăzut la art. 58-62 din O.U.G. nr. 32/2012, în original;d) prospectul de emisiune;e) documentul privind informațiile cheie destinate investitorilor, având conținutul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, sau prin intermediul unui site web, denumit în continuare Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010. Prezentarea informațiilor conținute în documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor (DICI) se va realiza cu respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 5/2012 privind forma, conținutul și modul de prezentare a documentului privind informațiile-cheie destinate investitorilor în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 87/2012, denumită în continuare Instrucțiunea nr. 5/2012;f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conținutul menționat în anexa nr. 4;g) modelul formularelor de subscriere și de răscumpărare a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării S.A.I., având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere și răscumpărare pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.;h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.(2) Prospectul de emisiune și regulile fondului vor fi depuse la A.S.F. în două exemplare originale, unul dintre exemplare urmând ca în cazul aprobării solicitării să fie returnat S.A.I., împreună cu decizia de autorizare.(3) Pe lângă conținutul minim prevăzut în anexa nr. 4, regulile fondului vor cuprinde condițiile și situațiile în care S.A.I. poate suspenda/limita temporar emisiunea și răscumpărarea unităților de fond ale unui fond deschis de investiții cu respectarea prevederilor art. 104 din O.U.G. nr. 32/2012.(4) Condițiile și situațiile menționate la alin. (3) sunt coerente cu mecanismele de administrare a lichidității în situații extreme care trebuie să fie utilizate de S.A.I. și sunt similare exemplelor indicate în continuare, fără ca acestea să fie limitative:1. investitorii care dețin mai mult de un anumit procent din activul respectivului O.P.C.V.M. (de exemplu, 5%) pot solicita în decursul unei perioade de timp (de exemplu, o săptămână) răscumpărarea a cel mult 1% din activul respectivului O.P.C.V.M.;2. orice cerere de răscumpărare care depășește un anumit procent din valoarea activului O.P.C.V.M. (de exemplu, 1%) va fi tarifată suplimentar (de exemplu, cu 10%) din valoarea totală sau din valoarea care depășește procentul respectiv de deținere, adică 1%;3. în situația în care, în cursul unei zile, contravaloarea cererilor de răscumpărare depășește un anumit procent din valoarea activelor O.P.C.V.M.-urilor (de exemplu, 10%), S.A.I./societatea de investiții autoadministrată își rezervă dreptul de a suspenda operațiunile pentru o anumită perioadă de timp (de exemplu, 5 zile).(5) În cazul în care apreciază că suspendarea/limitarea menționată la alin. (3) dispusă de S.A.I. nu s-a făcut cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea suspendării/limitării.(6) În cazul în care regulile O.P.C.V.M. prevăd posibilitatea activării de mecanisme de administrare a lichidității în situații extreme, precum cele prevăzute la alin. (4), atunci S.A.I. întocmește și revizuiește cel puțin anual un plan de escaladare, prin care se asigură că mecanismele de administrare a lichidității O.P.C.V.M. sunt actuale și pot fi utilizate eficient, prompt și de o manieră ordonată, dacă este cazul. (la 20-04-2018, Articolul 110 din Capitolul IV , Titlul III a fost completat de Punctul 57, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (7) Planul de escaladare de la alin. (6) cuprinde măsuri și stabilește reguli prin care S.A.I. se asigură cel puțin că:a) dispune de capacitatea operațională de exercitare a mecanismelor de administrare a lichidității portofoliului O.P.C.V.M. de o manieră transparentă, echitabilă și ordonată, în vederea asigurării respectării intereselor investitorilor O.P.C.V.M.;b) planul de escaladare în situații extreme poate fi activat prompt și derulat de o manieră ordonată, cu luarea în considerare a duratei portofoliului O.P.C.V.M. și a profilului de risc-randament a acestuia;c) planul de escaladare cuprinde un inventar de măsuri, ce pot fi adoptate de S.A.I. în condiții extreme, o listă de persoane din conducerea superioară și/sau cu funcții-cheie în cadrul S.A.I. responsabile de derularea fiecărei măsuri pe baza unor termene adecvate, precum și un calendar de comunicare cu A.S.F. în cazul activării unui mecanism de administrare a lichidității. (la 20-04-2018, Articolul 110 din Capitolul IV , Titlul III a fost completat de Punctul 57, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 111(1) Un fond deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții reprezintă un fond deschis de investiții administrat de o S.A.I. care include două sau mai multe subfonduri, cu următoarele caracteristici:a) fiecare subfond are o politică de investiții separată, inclusă în cadrul prospectului de emisiune al fondului;b) un subfond nu poate investi în titlurile de participare ale altui subfond din cadrul aceluiași fond;c) obligațiile unui subfond nu pot fi acoperite din activele altui subfond;d) investitorii unui subfond se pot transfera la alt subfond din cadrul aceluiași fond, procedura de conversie de unități de fond fiind menționată în prospectul de emisiune;e) subfondurile pot avea valute diferite de exprimare a valorii activului net;f) fiecare subfond poate fi lichidat separat, fără ca lichidarea respectivă să rezulte în lichidarea altui subfond;g) activele tuturor subfondurilor vor fi încredințate spre păstrare unui singur depozitar;h) fiecare fond și/sau subfond poate emite una sau mai multe clase de unități de fond. Structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net și categoriile de investitori eligibili pot diferi în funcție de fiecare clasă de unități de fond;i) fiecare subfond nou sau clasă de unități de fond nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;j) fiecare subfond nou sau clasă de acțiuni nouă necesită autorizarea acestora de către A.S.F.;k) fiecare subfond va avea conturi contabile separate;l) în vederea respectării limitelor investiționale prevăzute la titlul I cap. IV secțiunea a 4-a din O.U.G. nr. 32/2012, fiecare subfond va fi considerat un O.P.C.V.M. distinct.(2) În vederea acordării autorizației de către A.S.F. unui fond deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții, S.A.I. depune la A.S.F. o cerere ce este întocmită de reprezentantul legal al societății de administrare și este însoțită de următoarele documente:a) contractul de societate în original;b) contractul de distribuire de unități de fond în original, dacă este cazul;c) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului și depozitar (care este un contract încheiat sub condiția autorizării fondului deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții și va intra în vigoare la data autorizării acestuia), în original;d) prospectul de emisiune, având conținutul minim prevăzut în anexa nr. 8;e) pentru fiecare subfond, documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor, având conținutul prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010;f) regulile fondului, anexate prospectului de emisiune, având conținutul minim menționat în anexa nr. 5;g) modelul formularelor de subscriere, de răscumpărare și de conversie a unităților de fond. Modificarea ulterioară a acestora este notificată A.S.F. în termen de cel mult 3 zile de la data modificării, S.A.I. având obligația de a nu efectua operațiuni de subscriere, răscumpărare sau conversie pe baza noilor formulare decât ulterior notificării A.S.F.;h) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.(3) Prevederile art. 110 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător și în situația fondurilor deschise de investiții constituite din mai multe compartimente de investiții.(4) Regulile fondului vor include și condițiile în care S.A.I. poate suspenda temporar conversia de unități de fond.(5) Pentru fiecare subfond nou sau clasă de unități de fond nouă, S.A.I. va depune la A.S.F. următoarele documente:a) informațiile cheie destinate investitorilor;b) prospectul de emisiune actualizat;c) regulile fondului actualizate;d) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 112(1) În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite un act individual de autorizare a constituirii și funcționării fondului în termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementările în vigoare. Totodată, A.S.F. autorizează regulile fondului și prospectul de emisiune. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 112 , Capitolul IV , Titlul III a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) În cazul respingerii cererii, A.S.F. emite o decizie motivată, pe care o transmite societății de administrare a fondului.  +  Capitolul V Reguli de evaluare a activelor O.P.C.V.M., de calcul al valorii activului net și al valorii titlurilor de participare  +  Secţiunea 1Reguli de evaluare a activelor O.P.C.V.M.  +  Articolul 113Instrumentele financiare admise la tranzacționare și tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț sunt evaluate astfel:a) acțiunile și valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012:1. la prețul de închidere al secțiunii de piață considerată piață principală, aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor admise la tranzacționare pe respectiva piață reglementată din statul membru/bursa din statul nemembru; sau2. la prețul de referință aferent zilei pentru care se efectuează calculul, în cazul acțiunilor tranzacționate în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul altor sisteme alternative de tranzacționare, furnizat de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare pentru fiecare dintre segmentele respectivului sistem. Prețul utilizat ca preț de referință se calculează în baza activității de tranzacționare din data zilei pentru care se efectuează calculul activului, utilizat ca reper în deschiderea ședinței de tranzacționare din ziua următoare. (la 20-04-2018, Punctul 2. din Litera a) , Articolul 113 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) b) instrumentele financiare cu venit fix, conform uneia dintre următoarele metode, stabilite conform prevederilor art. 122 alin. (1), (3), (5) și (9):1. una dintre metodele indicate la lit. a), în funcție de locul de tranzacționare a instrumentelor respective;2. metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului; (la 20-04-2018, Punctul 2. din Litera b) , Articolul 113 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) 3. metoda bazată pe utilizarea unor cotații de piață de tipul MID (calculat ca media aritmetică dintre cel mai bun preț de vânzare și cel mai bun preț de cumpărare), în situația existentei unor repere de preț compozit relevante publicate de instituții oficiale sau firme private recunoscute la nivel internațional (de exemplu, BNR, Bloomberg, Reuters);3^1. metoda bazată pe utilizarea unor cotații de tipul BID, în situația în care nu există un reper de preț compozit relevant; (la 28-08-2020, Litera b) din Articolul 113 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completată de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 ) 3^2. metoda de determinare a valorii juste a instrumentului, conform tehnicilor de evaluare consacrate la nivel internațional, în lipsa existenței oricărei cotații conform punctelor anterioare, în baza unei decizii fundamentate a S.A.I.; (la 28-08-2020, Litera b) din Articolul 113 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completată de Punctul 1, Articolul I din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 ) 4. în situația în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3 sau 3^1, iar pentru un instrument cu venit fix nu există un preț relevant, respectivul instrument va fi evaluat, după caz:a) pe baza metodei prevăzute la pct. 2, pornind de la prețul net de achiziție (în cazul instrumentelor nou-emise pentru care nu există reper de preț compozit relevant) sau ultimul preț compozit folosit în evaluare. Începând cu momentul apariției unui preț compozit relevant și cu condiția existenței acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacționare (perioada de observație în care se analizează relevanța acestui preț), instrumentul cu venit fix va fi evaluat pe baza metodei de evaluare prevăzute la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 de zile de tranzacționare;b) pe baza metodei prevăzute la pct. 3^2. Începând cu momentul apariției unui preț compozit relevant și cu condiția existenței acestuia pentru o perioadă de 30 de zile de tranzacționare (perioada de observație în care se analizează relevanța acestui preț), instrumentul cu venit fix va fi evaluat pe baza metodei de evaluare prevăzute la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 de zile de tranzacționare; (la 28-08-2020, Punctul 4. din Litera b) , Articolul 113 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 ) 5. în situația în care se alege metoda de evaluare prevăzută la pct. 3 și reperul de preț compozit folosit nu este disponibil sau devine nerelevant pe o perioadă de observație de 30 de zile de tranzacționare, se va utiliza metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 zile de tranzacționare, pornind de la ultimul preț compozit folosit în evaluare. În situația în care, ulterior aplicării metodei bazate pe recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente, există un istoric de tranzacționare și un reper de preț compozit relevant pe o perioadă de observație de 30 zile de tranzacționare, atunci se va reveni la metoda de evaluare prevăzută la pct. 3, începând cu ziua lucrătoare imediat următoare perioadei de observație de 30 de zile de tranzacționare;6. S.A.I. care aplică metoda de evaluare prevăzută la pct. 3 sunt obligate să întocmească și să transmită A.S.F. reguli și proceduri privind determinarea relevanței cotațiilor compozite folosite;c) instrumentele pieței monetare, similar prevederilor lit. b);d) instrumente financiare derivate, similar prevederilor lit. a);e) titlurile de participare emise de O.P.C., similar prevederilor lit. a); (la 20-04-2018, Litera e) din Articolul 113 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificată de Punctul 61, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) f) produsele structurate vor fi evaluate la prețul de referință (aferent unei emisiuni individuale de produse structurate, respectiv unei ședințe de tranzacționare) calculat de operatorul de piață pe care se tranzacționează respectivele instrumente, după cum urmează:1. media aritmetică, calculată pe baza celei mai bune cotații de cumpărare (ask) și a celei mai bune cotații de vânzare (bid) introduse/administrate de către furnizorul/furnizorii de lichiditate sau de către market maker/market makeri, după caz, existente în piață după încheierea ședinței curente de tranzacționare, în situația în care au existat cotații ale furnizorului/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, iar simbolul a fost disponibil la tranzacționare. Valoarea respectivă se rotunjește la cel mai apropiat pas de preț corespunzător simbolului respectiv;2. prețul de închidere înregistrat în piața principală a simbolului în ședința de tranzacționare curentă dacă acesta a fost disponibil la tranzacționare, în situația în care nu există cotații disponibile ale furnizorului de lichiditate/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, conform pct. 1, și au fost înregistrate tranzacții în ședința de tranzacționare respectivă;3. cel mai recent preț de referință al simbolului (prețul de referință rămâne nemodificat), în situația în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele cerințe:(i) nu au fost înregistrate tranzacții în cea mai recentă ședință de tranzacționare în care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzacționare;(ii) nu au existat cotații ale furnizorului/furnizorilor de lichiditate sau ale market makerului/market makerilor, după caz, la încheierea celei mai recente ședințe de tranzacționare în care simbolul respectiv a fost disponibil la tranzacționare.  +  Articolul 114(1) Instrumentele financiare menționate la art. 113 admise la tranzacționare pe mai multe piețe reglementate și/sau în cadrul mai multor sisteme de tranzacționare, altele decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare din România, tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), se evaluează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerate piață principală sau la prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinată pe baza volumului și a numărului de tranzacții înregistrate în anul calendaristic anterior.(2) În cazul în care instrumentele financiare menționate la alin. (1) sunt admise și pe burse sau sisteme alternative de tranzacționare dintr-un stat terț, se va avea în vedere prețul pieței cu cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării.(3) În cazul instrumentelor financiare admise la tranzacționare exclusiv pe mai multe burse și/sau sisteme alternative de tranzacționare din state terțe, acestea vor fi evaluate la prețul de închidere al bursei sau la prețul de referință furnizat în cadrul sistemelor alternative având cel mai mare grad de lichiditate și frecvență a tranzacționării acelui instrument financiar determinat pe baza volumului și a numărului tranzacțiilor înregistrate în ultimele 365 de zile, aferent zilei pentru care se efectuează calculul. Calculul se efectuează cu o frecvență anuală, la începutul fiecărui an calendaristic.(4) Prin excepție de la prevederile art. 113 lit. a), în cazul societăților pe acțiuni admise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem multilateral de tranzacționare cu o lichiditate considerată de S.A.I., în baza unei judecăți de valoare prudențiale referitoare la piața activă definită de Standardul internațional de raportare financiară 13 - Evaluarea la valoarea justă (IFRS 13), ca fiind nerelevantă pentru aplicarea metodei de evaluare prin marcare la piață, S.A.I. poate decide ca acțiunile societăților respective să fie evaluate în activul O.P.C.V.M. în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii, în baza unui raport de evaluare. În cazul în care S.A.I. optează pentru aplicarea acestei metode de evaluare, menține respectiva metodă de evaluare pentru o perioadă de cel puțin un an calendaristic, pentru respectivele acțiuni considerate nelichide. (la 28-08-2020, Articolul 114 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 ) (5) S.A.I. care aplică prevederile alin. (4) menționează în raportul anual o fundamentare a deciziei sale ce include și o analiză a lichidității emitentului care nu a fost evaluat pe baza principiului marcării la piață. (la 28-08-2020, Articolul 114 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 )  +  Articolul 115(1) Instrumentele financiare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, inclusiv sistemele alternative de tranzacționare din România, dintr-un stat membru sau terț vor fi evaluate astfel:a) acțiunile conform uneia dintre următoarele metode:1. valoarea contabilă pe acțiune, astfel cum rezultă din ultima situație financiară anuală aprobată a entității respective. În cazul operațiunilor de majorare/diminuare de capital social (prin creșterea/reducerea numărului de acțiuni aflate în circulație) a unor societăți, care sunt înregistrate la O.N.R.C. (în cazul unei societăți neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare) sau care sunt înregistrate în sistemul unui depozitar central (pentru emitenți) pe parcursul aceluiași exercițiu financiar și pentru care numărul nou de acțiuni aflat în circulație nu este reflectat în mod real în ultimele situații financiare anuale aprobate, în scopul calculării valorii contabile menționate la acest punct, se vor utiliza informațiile furnizate de societate/emitent, în baza unor înscrisuri doveditoare (certificatul de înregistrare de la O.N.R.C. sau balanța de verificare lunară - în cazul societăților necotate - sau a certificatului de înregistrare a valorilor mobiliare, denumit în continuare C.I.V.M., emis de către A.S.F. - în cazul emitenților -, precum și, în măsura în care este disponibil, și un raport elaborat către un auditor independent prin care se certifică noua valoare a capitalurilor proprii ale societății); în cazul instituțiilor de credit, valoarea contabilă pe acțiune poate avea ca bază de calcul valoarea capitalului propriu cuprinsă în raportările lunare transmise B.N.R., dacă aceste raportări sunt disponibile; sau (la 20-04-2018, Punctul 1. din Alineatul (1), lit. a) , Articolul 115 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) 2. valoarea determinată prin aplicarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste), aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează; (la 20-04-2018, Punctul 2. din Litera a) , Alineatul (1) , Articolul 115 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 62, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) b) instrumentele financiare cu venit fix se vor evalua conform prevederilor art. 113 lit. b) pct. 2 și/sau 3;c) instrumentele pieței monetare vor fi evaluate similar prevederilor lit. b);d) instrumentele financiare derivate vor fi evaluate utilizând tehnici consacrate pe piețele financiare (de exemplu, raportarea la valoarea curentă a unui alt instrument financiar similar, modele de analiză a fluxului de numerar și de evaluare a opțiunilor etc.), astfel încât să fie respectat principiul valorii juste;e) titlurile de participare emise de O.P.C. vor fi evaluate la ultima valoare unitară a activului net calculată și publicată de administratorul acestora sau publicată de firme private recunoscute internațional (de exemplu, Bloomberg, Reuters). (la 20-04-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 115 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Instrumentele financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse sau unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), vor fi evaluate, începând cu a 31-a zi de netranzacționare, astfel:(i) acțiunile și valorile mobiliare prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 26 lit. c) din O.U.G. nr. 32/2012, instrumentele financiare derivate și titlurile de participare emise de O.P.C. similar evaluării prevăzute la alin. (1);(ii) instrumentele financiare cu venit fix și instrumentele pieței monetare vor fi evaluate conform art. 113 lit. b) pct. 2, 3, 3^1 sau 3^2. În cazul alegerii metodei prevăzute la art. 113 lit. b) pct. 2, recunoașterea zilnică a dobânzii și amortizarea discountului/primei aferente se vor face pornind de la acel nivel de preț începând cu data modificării metodei de evaluare. (la 28-08-2020, Punctul (ii) din Alineatul (2) , Articolul 115 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 ) (3) Instrumentele financiare menționate la alin. (1) și (2), emise de aceeași entitate, dar achiziționate în tranșe diferite, vor fi evaluate similar alin. (1).(4) Deținerile din conturile curente se evaluează prin luarea în considerare a soldului disponibil la data pentru care se efectuează calculul. Sumele existente în conturile curente ale O.P.C.V.M. la instituțiile de credit care se află în procedura de faliment vor fi incluse în activul net la valoarea zero. (la 20-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 115 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (5) Depozitele bancare și certificatele de depozit sunt evaluate folosind metoda bazată pe recunoașterea zilnică a dobânzii aferente perioadei scurse de la data efectuării plasamentului.(6) Depozitele structurate sunt evaluate pe baza principiului de recunoaștere zilnică a dobânzii minime garantate a respectivului depozit structurat care va fi bonificată de bancă. În situația negarantării unei dobânzi minime evaluarea se va face la dobânda minimă de cont curent. La scadență, dacă evoluția activului-suport s-a încadrat în condițiile constituirii depozitului, se va recunoaște diferența pozitivă de dobândă pentru toată perioada de la momentul constituirii depozitului. Modalitatea de evaluare va fi menținută pe toată durata depozitului.(7) Depozitele cu plata dobânzii în avans, indiferent de durata depozitului, se evaluează la valoarea sumei inițiale constituite ca depozit pe toată perioada depozitului.(8) În cazul în care pentru depozitele prevăzute la alin. (5) s-au efectuat încasări de dobândă înainte de scadență, sumele astfel încasate sunt deduse din valoarea calculată.(9) Instrumentele pieței monetare de tipul efectelor de comerț sunt evaluate similar cu modul de calcul al instrumentelor financiare cu venit fix, menționat la art. 113 lit. b) pct. 2 și 3.(10) Acțiunile emise de societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare, în legătură cu care A.S.F. sau o altă autoritate competentă a hotărât deschiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, vor fi evaluate conform metodelor precizate la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 116(1) Acțiunile suspendate de la tranzacționare pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), ca urmare a deciziei operatorului de piață sau de sistem în vederea aducerii la cunoștința investitorilor de informații care pot conduce la modificări ale prețului acțiunilor emitentului, vor fi evaluate la prețul mediu ponderat aferent ultimelor 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) calculat până la data apariției unui asemenea eveniment ca medie aritmetică a prețurilor medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacționare sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează. În cazul în care suspendarea de la tranzacționare are loc în timpul ședinței de tranzacționare, pentru calculul valorii activului zilei respective acțiunile sunt evaluate la prețul de închidere/de referință, după caz, urmând ca în scopul numărării celor 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), prima zi să fie considerată următoarea zi lucrătoare ulterioară suspendării. În cazul în care suspendarea are loc chiar de la debutul ședinței de tranzacționare, prima zi este considerată ziua suspendării. În cazul în care prețurile medii ponderate din fiecare din ultimele 30 de zile de tranzacționare nu sunt disponibile pentru calcularea mediei aritmetice, S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează utilizează pentru determinarea prețului acțiunilor suspendate exclusiv valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme standardelor internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste). (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 116 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Acțiunile neadmise la tranzacționare, inclusiv cele emise de instituții de credit sau admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), ale căror situații financiare nu sunt obținute în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere, sunt incluse în activ astfel:1. la valoarea zero sau la valoarea determinată prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu standardele internaționale de evaluare (în care este utilizat principiul valorii juste) și aprobate de către consiliul de administrație/conducerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează;2. în cazul acțiunilor admise la tranzacționare și netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), precum și în cazul acțiunilor netranzacționate, se va avea în vedere ca metodele indicate la pct. 1 să fie aplicate doar în condițiile în care pe site-ul web al pieței reglementate, al sistemului alternativ de tranzacționare, al Ministerului Finanțelor Publice sau al emitentului nu sunt disponibile raportări financiare trimestriale/semestriale în baza cărora ar putea fi stabilită valoarea respectivelor acțiuni. În scopul numărării celor 30 de zile de netranzacționare, se va considera că prima zi de netranzacționare este prima zi lucrătoare în care respectiva acțiune nu a mai înregistrat tranzacții. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 116 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de insolvență sau reorganizare sunt incluse în activul net al O.P.C.V.M. de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate sau sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează, fie la valoarea zero, fie la valoarea determinată de un evaluator independent prin utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), conform opțiunii administratorului O.P.C.V.M. În cazul în care administratorul alege utilizarea unor metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), în calculul activului net al O.P.C.V.M. va fi luată în considerare, în mod obligatoriu, valoarea menționată în raportul de evaluare al evaluatorului independent.(4) Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de lichidare judiciară sau în alte forme de lichidare și ale celor aflate în încetare temporară sau definitivă de activitate sunt incluse în activul net al O.P.C.V.M. la valoarea zero, de la data la care anunțul a fost făcut public pe site-ul web al pieței reglementate ori al sistemului alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează.(5) În cazul societăților aflate în procedura de insolvență sau reorganizare, ale căror acțiuni au fost readmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau sistem alternativ de tranzacționare ca urmare a emiterii unei hotărâri judecătorești definitive privind confirmarea de către judecătorul-sindic desemnat a planului de reorganizare a respectivului emitent și a confirmării din partea emitentului/operatorului de piață sau de sistem privind neatacarea cu recurs a sentinței privind confirmarea planului de reorganizare, evaluarea respectivelor acțiuni se va face cu respectarea art. 113 lit. a) în cazul în care respectivele acțiuni au preț de piață, în sensul că au înregistrat tranzacții de la data readmiterii la tranzacționare. Dacă acțiunile nu au preț de piață, acestea vor fi evaluate, până la data înregistrării unui preț de referință disponibil, conform prevederilor art. 115 alin. (1) lit. a).(6) Acțiunile societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 sau de legislația aplicabilă din state membre sau state terțe din portofoliul O.P.C.V.M. neadmise la tranzacționare sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem alternativ sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare, dintr-un stat membru, inclusiv în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare din România, precum și cele admise la cota oficială a unei burse ori a unui sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, dar netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare), cu valori negative ale capitalului propriu, sunt incluse în calculul activului net la valoarea zero. (la 20-04-2018, Alineatul (6) din Articolul 116 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (7) Metodele de evaluare prevăzute în prezentul articol se aplică și în cazul acțiunilor societăților reglementate de Legea nr. 31/1990 aflate în procedura de insolvență sau reorganizare neadmise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare.(8) În cazul în care o societate admisă la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare, care are valoarea capitalurilor proprii negativă, este netranzacționată pe o perioadă mai mare de 30 de zile de tranzacționare, iar această perioadă coincide cu perioada de suspendare de la tranzacționare a acțiunii respective, atunci acțiunea respectivă este evaluată în portofoliul O.P.C.V.M. la valoarea zero. (la 20-04-2018, Alineatul (8) din Articolul 116 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 66, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 117(1) În situația divizării/consolidării valorii nominale a unor acțiuni admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, acțiunile rezultate prin divizare se evaluează, începând cu ex-date și până la data introducerii la tranzacționare a acestora, prin împărțirea prețului anterior divizării la coeficientul de divizare, respectiv prin înmulțirea cu coeficientul de consolidare.(2) În cazul operațiunilor de diminuare de capital social prin reducerea numărului de acțiuni ale unor societăți admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul altor sisteme de tranzacționare decât piețele reglementate, începând cu ex-date și până la data introducerii la tranzacționare a acestora, acțiunile se evaluează prin împărțirea ultimului preț de piață disponibil anterior operării modificării capitalului social la coeficientul de diminuare a capitalului social. (la 20-04-2018, Articolul 117 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 67, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 118S.A.I. și societățile de investiții care se autoadministrează înregistrează instrumentele financiare din portofoliile O.P.C.V.M. începând cu data efectuării tranzacției.  +  Articolul 119(1) Dividendele, precum și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani rezultate în urma participării la majorările de capital sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai beneficiază de dividend sau în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.În cazul în care din lipsă de informații, înregistrarea în activ a dividendelor aferente deținerii de acțiuni listate pe piețe externe nu se poate realiza în conformitate cu prevederile primului paragraf, contravaloarea dividendelor respective trebuie înregistrată în activ la data la care administratorul O.P.C.V.M. sau depozitarul activelor acestuia intră în posesia informațiilor privind data ex-dividend, fapt dovedit pe baza unor documente/extrase/publicații.(2) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, fără emiterea de drepturi de preferință, dacă S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează decide să participe la majorarea de capital social a emitentului, acțiunile cuvenite și suma datorată de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea capitalului social sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M., astfel:a) în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital, în situația în care prețul de piață este mai mare decât prețul de subscriere;b) la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social, în situația în care prețul de piață este mai mic decât prețul de subscriere.În situația în care operațiunea de majorare de capital social cu contraprestație în bani din partea investitorilor nu este dusă la îndeplinire în termenul legal stabilit de Legea nr. 31/1990 de la data adoptării deciziei AGA, S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează exclude din portofoliul O.P.C.V.M. acțiunile subscrise și poate înregistra sumele plătite aferente majorării de capital neoperate pe poziția «Alte active - Sume de încasat». S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează va utiliza toate demersurile legale pentru recuperarea contraprestației în bani achitate emitentului pentru acțiunile care nu au mai fost subscrise din motive obiective imputabile acestuia. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 119 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) În cazul majorărilor de capital social ce presupun o contraprestație în bani din partea investitorilor, cu emiterea de drepturi de preferință, acțiunile cuvenite sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. la data plății efective a acțiunilor subscrise la majorarea de capital social.(4) Până la momentul admiterii la tranzacționare, acțiunile subscrise de către O.P.C.V.M. în cadrul unei oferte publice inițiale de vânzare de acțiuni sunt considerate «valori mobiliare nou-emise» și sunt evaluate pe baza prețului de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice. Această modalitate de înregistrare și evaluare a acțiunilor respective subscrise de O.P.C.V.M. se menține până la data efectuării primei tranzacții bursiere. (la 20-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 119 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 68, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (5) În cazul în care admiterea la tranzacționare a respectivelor acțiuni nu se realizează în termen de maximum 12 luni de la data inițierii perioadei de derulare a ofertei, acțiunile indicate la alin. (4) vor fi evaluate similar acțiunilor neadmise la tranzacționare, conform metodelor precizate la art. 115 alin. (1).(6) În cazul în care oferta publică de valori mobiliare indicată la alin. (4) implică emiterea de drepturi de alocare tranzacționabile, drepturile de alocare care revin O.P.C.V.M., care au subscris și plătit integral acțiuni în cadrul ofertei indicate la alin. (4), respectiv în cadrul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, sunt evaluate astfel:a) între data emiterii și data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare pe baza prețului de achiziție a acțiunilor subscrise în cadrul ofertei publice;b) între data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare și data efectivă a admiterii la tranzacționare a acțiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform art. 113 lit. a).(7) În cazul în care O.P.C.V.M. care au subscris și plătit integral acțiuni în cadrul ofertei indicate la alin. (4) dețin acțiuni ale respectivei societăți anterior derulării ofertei publice și admiterii la tranzacționare a respectivelor acțiuni, acestea sunt evaluate astfel:a) între data emiterii și data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare, conform metodelor precizate la alin. (5);b) între data eventualei admiteri la tranzacționare a drepturilor de alocare și data efectivă a admiterii la tranzacționare a acțiunilor, pe baza evaluării respectivelor drepturi de alocare conform art. 113 lit. a).(8) Drepturile de alocare prevăzute la alin (6) vor fi prezentate în cadrul formularelor de raportare ale O.P.C.V.M astfel:a) până la momentul admiterii la tranzacționare în cadrul secțiunilor aferente deținerilor de alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare neadmise la tranzacționare;b) de la momentul admiterii la tranzacționare și până la momentul emisiunii acțiunilor subscrise în oferta publică, în cadrul secțiunilor aferente deținerilor de alte valori mobiliare asimilate acțiunilor și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate.(9) Obligațiunile nou-emise care cuprind un angajament de listare sunt evaluate până la data admiterii la tranzacționare conform art. 115 alin. (1).(10) Acțiunile societăților neadmise la tranzacționare rezultate din majorările de capital social cu contraprestație în bani se vor evalua astfel:a) până la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., la valoarea subscrisă;b) de la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., similar prevederilor art. 115 alin. (1), coroborat cu prevederile art. 116.(11) Acțiunile societăților neadmise la tranzacționare rezultate din majorări de capital social fără contraprestație în bani se înregistrează în activul O.P.C.V.M. de la data operării majorării de capital social la O.N.R.C., în baza unor înscrisuri doveditoare furnizate de către societate, prin care se certifică noua valoare a capitalurilor proprii corespondente noului capital social. (la 20-04-2018, Articolul 119 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 69, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (12) Prin excepție de la prevederile alin. (1), dividendele distribuite de societățile neadmise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un stat membru sau unei burse dintr-un stat terț sunt înregistrate în activul O.P.C.V.M. la data încasării acestora. (la 20-04-2018, Articolul 119 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 69, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 120(1) Evaluarea acțiunilor deținute de O.P.C.V.M. ca urmare a participării la majorarea de capital social fără contraprestație în bani, precum și a celor cu contraprestație în bani înregistrate în activ conform prevederilor art. 119 alin. (2) se realizează la prețul de închidere al secțiunii de piață considerate piață principală sau la prețul de referință furnizat în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate, inclusiv în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare de către operatorul respectivului sistem de tranzacționare, aferent zilei pentru care se efectuează calculul.(2) Suma datorată ca urmare a participării la majorarea capitalului social cu contraprestație în bani înregistrată în activ se evaluează la valoarea de subscriere.(3) În situația în care A.S.F. nu aprobă prospectul aferent emisiunii de noi acțiuni hotărâte de către A.G.E.A. a unui emitent, acțiunile nou-emise înregistrate anterior în activul O.P.C.V.M. conform prevederilor în vigoare sunt eliminate din activul O.P.C.V.M. (la 20-04-2018, Articolul 120 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 70, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 121(1) În cazul în care majorarea de capital se realizează cu emiterea de drepturi de preferință, acestea vor fi înregistrate în activul fondului în prima zi în care investitorii care cumpără acțiunile nu mai pot participa la majorarea de capital.(2) Până la momentul primei zile de tranzacționare evaluarea drepturilor de preferință se realizează la valoarea teoretică. Valoarea teoretică a dreptului de preferință se calculează conform formulei:Valoarea teoretică a dreptului de preferință = (prețul de piață al acțiunilor vechi - prețul de subscriere de acțiuni noi pe baza drepturilor de preferință) * [număr de acțiuni noi/(număr de acțiuni vechi + număr de acțiuni noi)] * [număr de acțiuni vechi/număr de drepturi de preferință emise], unde prețul de piață al acțiunilor vechi este reprezentat de prețul evaluat conform art. 113 lit. a), din ultima zi în care cei care cumpără acțiuni au dreptul de a participa la majorarea de capital.(3) Ulterior admiterii la tranzacționare, drepturile de preferință vor fi evaluate la prețul evaluat conform art. 113 lit. a) din ziua pentru care se efectuează calculul. În cazul în care nu se vor înregistra tranzacții, se va menține evaluarea la valoarea teoretică.(4) Ulterior perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință și până la momentul exercitării acestora, drepturile de preferință vor fi evaluate la ultimul preț de închidere din perioada de tranzacționare și evidențiate în cadrul unei poziții distincte "Dividende sau alte drepturi de încasat".(5) La momentul exercitării drepturilor de preferință vor fi înregistrate în mod corespunzător în activul O.P.C.V.M. acțiunile cuvenite.(6) Dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani, precum și cele distribuite cu contraprestație în bani și sumele cuvenite O.P.C.V.M. se evidențiază în cadrul unei poziții distincte "Dividende sau alte drepturi de încasat" în cadrul activelor O.P.C.V.M.(7) În situația în care dividendele și acțiunile distribuite fără contraprestație în bani nu sunt plătite/alocate în termenul legal/termenul stabilit în hotărârea AGA, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. Dacă termenul legal/stabilit în hotărârea AGA de plată/de alocare a dividendelor cade într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungește până la sfârșitul primei zile lucrătoare.(8) În situația în care principalul și cupoanele aferente instrumentelor cu venit fix nu sunt plătite în termen de 10 zile lucrătoare de la termenul prevăzut în prospectul de emisiune, acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. În monitorizarea numărului de 10 zile lucrătoare, calendarul care se va lua în considerare este calendarul aferent al țării de domiciliu al instrumentelor cu venit fix, în situația în care pot exista diferențe între zilele lucrătoare din România și zilele lucrătoare aferente altor state. Dacă termenul-limită de plată coincide cu o zi nelucrătoare, acesta se prelungește automat până la sfârșitul primei zile lucrătoare. (la 20-04-2018, Alineatul (8) din Articolul 121 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (9) Pentru instrumentele financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau al unui sistem alternativ de tranzacționare, aflate în portofoliul O.P.C.V.M., în scop prudențial, în situația în care S.A.I. constată, conform situațiilor financiare periodice ale emitentului acestor instrumente, că există un risc semnificativ ca acesta să nu își îndeplinească obligațiile de plată aferente cupoanelor periodice și principalului, S.A.I. realizează ajustări graduale de valoare ale expunerii pe respectivul instrument, în baza unei analize interne sau a unui raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. Respectivele aplicări de ajustări de valoare se notifică A.S.F. odată cu declanșarea aplicării acestei proceduri. (la 20-04-2018, Alineatul (9) din Articolul 121 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (10) Deprecierea valorii instrumentelor financiare cu venit fix se aplică și în situația în care se constată întârzieri la plata cupoanelor, modificări ale datei de plată, ulterior ajungerii la scadență a acestora, precum și modificări în privința datei scadenței. (la 20-04-2018, Alineatul (10) din Articolul 121 , Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 71, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (11) S.A.I. publică în raportul semestrial și anual de activitate transmis A.S.F. în baza prevederilor art. 53, după caz, informații complete cu privire la fundamentarea, cauzele care au determinat ajustarea de valoare, precum și detalierea metodologiei utilizate de ajustare graduală de valoare. (la 20-04-2018, Articolul 121 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 72, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (12) În cazul în care, ulterior aplicării ajustării de valoare, emitentul de instrumente financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare nu își îndeplinește efectiv obligația de plată aferentă cupoanelor periodice și principalului, atunci acestea vor fi incluse în activ la valoarea zero. (la 20-04-2018, Articolul 121 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 72, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (13) În cazul în care, ulterior includerii în activul O.P.C.V.M. la valoarea zero în conformitate cu prevederile alin. (12), emitentul de instrumente financiare cu venit fix neadmise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau unui sistem alternativ de tranzacționare își îndeplinește toate obligațiile restante de plată aferente O.P.C.V.M., atunci respectivele instrumente sunt reevaluate în activul O.P.C.V.M. în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (1) lit. b). (la 20-04-2018, Articolul 121 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 72, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (14) Operațiunile de piață monetară, respectiv cumpărări/ vânzări reversibile de active eligibile pentru tranzacționare (repo/reverse repo) se evidențiază în portofoliul O.P.C.V.M astfel:a) cumpărările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. cumpără active eligibile pentru tranzacționare, cu angajamentul ferm al contrapărții de a răscumpăra respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției, sunt evaluate prin recunoașterea zilnică a creanței care se adaugă la valoarea de achiziție;b) vânzările reversibile în cadrul cărora O.P.C.V.M. vinde active eligibile pentru tranzacționare, angajându-se în baza unui angajament ferm să răscumpere respectivele active la o dată ulterioară și la un preț stabilit la data încheierii tranzacției, sunt evaluate astfel:1. pe perioada cuprinsă între data primirii sumei aferente operațiunii de piață monetară și data angajamentului ferm de răscumpărare, titlurile care fac obiectul operațiunii vor fi evaluate zilnic conform art. 113-115. Titlurile care fac obiectul operațiunii vor fi evidențiate în cadrul unei poziții de activ dedicate: «Titluri-suport pentru contracte de report» în categoria corespunzătoare instrumentelor respective;2. în aceeași perioadă, se va înscrie cu semnul „minus“ valoarea de decontare împreună cu recunoașterea zilnică a datoriei atașate, în cadrul unei poziții de activ «Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată», conform art. 82 lit. g) din O.U.G. 32/2012 - Contracte de report pe titluri emise de administrația publică centrală. (la 20-04-2018, Articolul 121 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 72, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (15) În cazul operațiunilor de diminuare de capital social al unei societăți, ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare în cadrul unei piețe reglementate sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, fără distribuție de sume de bani, ca urmare a reducerii numărului de acțiuni, în activul OPCVM începând cu ex-date va fi reflectat noul număr de acțiuni diminuat, iar evaluarea se va realiza conform prevederilor art. 117. În situația în care A.S.F. nu aprobă operațiunea de diminuare a capitalului social, sumele înregistrate anterior în activul O.P.C.V.M. conform prevederilor în vigoare sunt eliminate din activul O.P.C.V.M. de la data actului individual de respingere. (la 20-04-2018, Articolul 121 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 72, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (16) Înregistrarea în activele O.P.C.V.M. a disponibilităților rezultate ca urmare a distribuirii către acționari de sume de bani cu prilejul operațiunilor de diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale a acțiunii sau ca urmare a reducerii numărului de acțiuni și a distribuirii către acționarii existenți la data de înregistrare a unei sume de bani corespunzătoare reducerii valorii nominale sau numărului de acțiuni aprobate prin hotărârea AGA se realizează în aceeași manieră cu cea utilizată pentru înregistrarea dividendelor distribuite către acționari, prevăzută la alin. (6), respectiv reflectarea în activul O.P.C.V.M. a sumelor de încasat ca urmare a diminuării capitalului social în cadrul poziției «Dividende și alte drepturi de încasat», în contrapartidă cu reducerea numărului de acțiuni aferente diminuării de capital social. (la 20-04-2018, Articolul 121 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 72, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 122(1) Evaluarea activelor O.P.C.V.M. se realizează conform procedurilor indicate la art. 20 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 și ale prevederilor prezentului regulament, prin aplicarea metodelor de evaluare ce vor fi incluse în documentele de constituire ale O.P.C.V.M.(2) Procedurile indicate la art. 20 alin. (4) din O.U.G. nr. 32/2012 vor fi emise de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate și vor indica și modalitatea de detectare, prevenire și corectare în cel mai scurt timp posibil a erorilor de stabilire a valorii unitare a activului net, iar acolo unde este cazul, modalitatea de compensare a prejudiciilor aduse deținătorilor de titluri de participare.(3) S.A.I./societatea de investiții care se autoadministrează are obligația de a menține metoda de evaluare a activelor O.P.C.V.M. ce este specificată în prospect și în regulile fondului/actul constitutiv al societății de investiții pe o perioadă de minimum 12 luni. În situația în care S.A.I. administrează mai mult de un O.P.C.V.M., respectiva metodă va fi utilizată pentru toate O.P.C.V.M.-urile administrate.(4) Evaluarea activelor prin utilizarea metodelor de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), cu excepția instrumentelor financiare derivate, poate fi efectuată și de către/cu consultarea membrilor Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România sau ai altor organisme profesionale similare și se realizează numai ulterior autorizării de către A.S.F. a modificărilor intervenite în cadrul documentelor de constituire ale O.P.C.V.M., în sensul celor prevăzute la alin. (1).(5) Responsabilitatea privind stabilirea metodelor de evaluare a activelor revine consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează, care va adopta acele metode de evaluare care asigură protejarea intereselor investitorilor și integritatea pieței, acționând cu onestitate, corectitudine și diligență profesională.(6) În cazul în care responsabilitatea evaluării activelor O.P.C.V.M. este delegată unui evaluator independent, consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate are obligația evaluării inițiale și periodice a modului în care respectivul evaluator își îndeplinește obligațiile.(7) Consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al S.A.I./societății de investiții autoadministrate efectuează anual, prin intermediul unei terțe părți, desemnate cu luarea în considerare a necesității evitării conflictelor de interese, o analiză privind procedurile și metodele de evaluare utilizate pentru a se asigura de adecvarea lor continuă și punerea efectivă în aplicare.(8) Raportul săptămânal cu privire la situația activului net al O.P.C.V.M. este însoțit de o anexă cuprinzând metodele de evaluare utilizate pentru fiecare dintre activele din portofoliul pentru care a fost utilizată una dintre metodele de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare. Anexa la raport va purta viza depozitarului O.P.C.V.M.(9) Prin excepție de la aplicarea prevederilor alin. (3) legate de obligația menținerii metodei de evaluare, în cazul modificării metodei de evaluare conform cu standardele internaționale de evaluare prevăzute în prospect și în regulile fondului/actul constitutiv al societății de investiții, raportul prevăzut la alin. (8) conține o descriere a motivelor care au determinat această modificare și a modului în care această modificare afectează interesele investitorilor O.P.C.V.M. Raportul în cauză este adus la cunoștința investitorilor prin publicarea pe site-ul web al S.A.I./societății de investiții autoadministrate și al operatorului pieței reglementate/sistemului alternativ de tranzacționare (în cazul O.P.C.V.M. admise la tranzacționare).(10) În vederea evaluării unor participații deținute de O.P.C.V.M., un evaluator deține calitatea de membru al Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) cu specializarea evaluării de întreprinderi sau a unei alte organizații internaționale recunoscute de ANEVAR, cu o specializare echivalentă. (la 20-04-2018, Articolul 122 din Sectiunea 1 , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 73, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 122^1(1) Un O.P.C.V.M. tranzacționabil menține în portofoliu acțiunile prestabilite din structura indicelui de referință astfel încât eroarea de compoziție să nu depășească 15% în cazul O.P.C.V.M. tranzacționabil care menține structura indicelui de referință. Limita de 15% nu se aplică în cazul în care un O.P.C.V.M. tranzacționabil este administrat activ, iar administratorul are obligația de a include în prospectul fondului, în documentul privind informațiile-cheie destinate investitorilor și în materialele publicitare, faptul că este administrat activ și modalitatea în care intenționează să înregistreze o performanță superioară unui indice.(2) În vederea asigurării lichidității, un O.P.C.V.M. tranzacționabil poate investi cel mult 15% din activele sale în depozite constituite în conformitate cu prevederile art. 82 lit. e) din O.U.G. nr. 32/2012. În vederea calculării limitei stabilite prin prezentul alineat, sumele disponibile în conturi curente și numerar în lei și valută sunt asimilate noțiunii de «depozit».(3) Procesul de emisiune de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil implică transferul prin intermediul depozitarului central de la participantul autorizat către depozitarul activelor O.P.C.V.M. al unui coș de acțiuni din structura indicelui de referință. S.A.I. transmite către depozitarul activelor O.P.C.V.M. instrucțiunea de transfer al coșului corespunzător de acțiuni și verifică dacă structura coșului de active transferat corespunde structurii O.P.C.V.M. Depozitarul activelor O.P.C.V.M. verifică dacă structura coșului de active transferat de depozitarul central corespunde cu instrucțiunea primită de la S.A.I.(4) În situația în care depozitarul activelor O.P.C.V.M. confirmă către S.A.I. că structura coșului de acțiuni transferat prevăzut la alin. (3) corespunde instrucțiunii primite din partea S.A.I., S.A.I. instructează depozitarul central să transmită blocuri de titluri de participare corespunzătoare structurii coșului de acțiuni transferat către participantul autorizat care le vinde către investitori pe o piață reglementată.(5) Procesul de răscumpărare implică cumpărarea de pe piața reglementată, de către un participant autorizat, a unui număr de blocuri de titluri și transmiterea acestora către depozitarul activelor O.P.C.V.M. Acesta din urmă, în funcție de prevederile prospectului O.P.C.V.M. tranzacționabil, informează sau nu S.A.I. privind numărul de unități primite și identitatea participantului autorizat care a inițiat transferul. În baza unui răspuns pozitiv al S.A.I. sau a unei împuterniciri acordate în prealabil prin prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. tranzacționabil, depozitarul activelor O.P.C.V.M. transferă către participantul autorizat coșul echivalent de acțiuni corespunzător numărului de titluri de participare răscumpărate prin intermediul depozitarului central.(6) Transmiterea acțiunilor și titlurilor de participare de la și către depozitarul activelor O.P.C.V.M. tranzacționabil, respectiv de la și către participantul autorizat, se realizează cu transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor și titlurilor de participare, realizat de către depozitarul central care are încheiat contract de registru cu S.A.I. printr-o operațiune de transfer direct.(7) Transferul prevăzut la alin. (6) se va realiza conform prevederilor prospectului, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul tranzacționabil a primit solicitarea de emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare din partea participantului autorizat.(8) Valoarea activului net unitar pe baza căruia se va realiza transferul prevăzut la alin. (6) este valoarea din ziua depunerii de către participantul autorizat a cererii de emisiune/răscumpărare de blocuri de titluri de participare, determinată de S.A.I. și certificată de depozitar, conform metodei stabilite în documentele O.P.C.V.M.-ului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Pentru determinarea valorii acțiunilor din componența indicelui de referință se vor aplica, în mod corespunzător, criterii similare celor prevăzute de art. 123-132 pentru determinarea activului net al O.P.C.V.M.(9) În situația existenței unor prevederi specifice în documentele de constituire ale O.P.C.V.M. tranzacționabil, emisiunile și răscumpărările de titluri de participare se pot realiza și prin intermediul fondurilor bănești, caz în care S.A.I. va achiziționa acțiunile din structura indicelui de referință în conformitate cu strategia O.P.C.V.M., respectiv va returna participantului autorizat contravaloarea respectivelor titluri.(10) Achiziționarea sau vânzarea de către S.A.I. a acțiunilor din coșul indicelui de referință, după caz, se va realiza în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii numerarului sau a cererii de răscumpărare a blocurilor de titluri de participare, în această perioadă în activul O.P.C.V.M.-ului fiind înregistrată valoarea numerarului (în cazul achiziției) sau a respectivelor acțiuni (în cazul vânzării).(11) Depășirea nivelului erorii de compoziție pe parcursul celor 3 zile indicate la alin. (10) nu reprezintă o abatere de la normele de funcționare ale O.P.C.V.M.-urilor tranzacționabile.(12) Investitorii care cumpără sau vând pe o piață reglementată titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil, alții decât formatorii de piață/participanții autorizați, nu pot efectua subscrieri și răscumpărări directe de la S.A.I.(13) Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil conține o avertizare pentru potențialii investitori de pe piața secundară, tipărită pe coperta prospectului, asupra faptului că:a) titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-urilor tranzacționabile nu pot fi răscumpărate direct de la S.A.I. decât de către participanții autorizați;b) investitorii pot să cumpere și să vândă titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. tranzacționabil prin încheierea de contracte cu intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, caz în care sunt incidente prevederile Regulamentului nr. 32/2006.(14) Participantul autorizat poate să achiziționeze blocuri de titluri de participare în contul unor investitori instituționali (fonduri de pensii etc.), cu numerar și/sau acțiuni furnizate de aceștia.(15) Achiziția de către un participant autorizat, la ordinul clienților instituționali, a blocurilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil se va realiza prin contul global de clienți ai participantului autorizat, fără însă ca transferul dreptului de proprietate către respectivii clienți instituționali să beneficieze de derogarea prevăzută la alin. (7).(16) Raportarea de către un O.P.C.V.M. tranzacționabil a numărului și tipului de investitori (persoane fizice sau juridice) se realizează lunar, în ziua de vineri a primei săptămâni din luna imediat următoare lunii de raportare.(17) Prospectul de emisiune al unui O.P.C.V.M. tranzacționabil trebuie să conțină, în plus față de informațiile prevăzute în anexa nr. 3, și următoarele informații privind indicele de referință care urmează să fie replicat și mecanismul utilizat pentru a obține expunerea pe indice:a) o descriere a indicelui de referință, inclusiv detalii privind modul de construcție a indicelui. Prospectul poate conține un link către web-site-ul unde este publicată compoziția exactă a indicelui;b) politica O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil referitoare la erorile prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), c) și d), inclusiv nivelul maxim al acestora;c) o descriere a aspectelor care afectează capacitatea O.P.C.V.M. de a replica în totalitate performanța indicelui de referință (costuri, acțiuni cu pondere mică în structura indicelui și fără lichiditate, reinvestirea dividendelor etc.);d) detalii privind politica de replicare urmărită de O.P.C.V.M. (replicare totală sau parțială a indicelui).(18) În situația în care acțiunile din structura indicelui de referință replicat de un O.P.C.V.M. tranzacționabil sunt suspendate de la tranzacționare pe o perioadă mai mare de 30 de zile și eliminate din componența indicelui de către operatorul de piață pe durata suspendării, acestea vor fi înregistrate în activul O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil la valoarea zero, pe perioada respectivă.(19) În procesul de replicare a performanței indicelui de referință urmărit, un O.P.C.V.M. tranzacționabil poate depăși limitele investiționale în condițiile prevăzute la art. 86 din OUG nr. 32/2012.(20) Societatea de administrare a O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil trebuie să calculeze și să furnizeze în mod continuu operatorului de piață, cel puțin odată la fiecare 60 de secunde, valoarea unitară indicativă a activului net (iVUAN), pe parcursul întregului orar de tranzacționare aferent.(21) Concomitent recepționării indicate la art. 20, în vederea diseminării continue a valorii unitare indicative a activului net (iVUAN) către participanții la piață, operatorul de piață va asigura publicarea pe site-ul propriu a respectivei valori.(22) Un O.P.C.V.M. se poate transforma în O.P.C.V.M. tranzacționabil numai în situația în care politica de investiții a respectivului O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acțiuni, conform prevederilor art. 86 din OUG nr. 32/2012.(23) Admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a unui O.P.C.V.M. se realizează în baza prospectului de emisiune autorizat de A.S.F. și a reglementărilor operatorului de piață cu luarea în considerare a prevederilor art. 12 alin. (2) lit. a) din Regulamentul nr. 1/2006.(24) În vederea autorizării de către A.S.F. a unui O.P.C.V.M. tranzacționabil, societatea de administrare a acestuia depune la A.S.F. documentele prevăzute la art. 110 alin. (1) sau art. 141 alin. (1), după caz, precum și următoarele documente:a) acordul de principiu din partea operatorului de piață care administrează piața reglementată unde se intenționează admiterea la tranzacționare a titlurilor;b) dovada achitării tarifului de înregistrare la A.S.F. a titlurilor de participare conform reglementărilor în vigoare.(25) Ulterior admiterii la tranzacționare, O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile vor respecta în mod corespunzător prevederile legislației în vigoare aplicabile emitenților și O.P.C.V.M.-urilor.(26) S.A.I. care solicită A.S.F. autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacționabil are obligația de a solicita operatorului admiterea la tranzacționare a O.P.C.V.M.-ului tranzacționabil astfel încât tranzacționarea să poată începe în cel mult 30 de zile lucrătoare după data primirii de către S.A.I. a C.I.V.M. aferent O.P.C.V.M. tranzacționabil. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult 15 zile lucrătoare pe baza unei cereri motivate înaintată A.S.F. de S.A.I. care solicită A.S.F. autorizarea unui O.P.C.V.M. tranzacționabil.(27) În cazul în care un O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. solicită, în baza alin. (22), transformarea într-un O.P.C.V.M. tranzacționabil, emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare ale respectivului O.P.C.V.M. este suspendată începând cu data intrării în vigoare a deciziei de modificare a documentelor respectivului O.P.C.V.M. în vederea transformării lui într-un O.P.C.V.M. tranzacționabil și până la data admiterii la tranzacționare (în cazul fondurilor deschise de investiții), respectiv până la data aprobării de către operatorul de piață a transferului acțiunilor societăților de investiții în categoria aferentă O.P.C.V.M. tranzacționabile locale.(28) În cazul în care procesul de transformare prevăzut la alin. (27) implică splitarea prețului titlurilor de participare, în cadrul notei de informare indicate la art. 155 și al raportului curent în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, se prezintă modul în care se va realiza acest lucru și se precizează care va fi prețul de deschidere a titlurilor de participare.(29) C.I.V.M. eliberate pentru O.P.C.V.M.-urile tranzacționabile nu prevăd numărul de titluri emise. (la 20-04-2018, Sectiunea 1 din Capitolul V , Titlul III a fost completata de Punctul 74, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Secţiunea a 2-aReguli de calcul al activelor O.P.C.V.M.  +  Articolul 123(1) În vederea determinării valorii activului net al unui O.P.C.V.M., deținerile din portofoliu sunt evaluate și reflectate în activul net al respectivului O.P.C.V.M., la valori stabilite în conformitate cu reglementările contabile în vigoare și cu prevederile art. 113-122.(2) Calculul valorii unitare a activului net al unui fond deschis de investiții la o anumită dată se realizează după următoarea formulă:Valoarea unitară a activului net la acea dată =Valoarea netă a activelor fondului la acea dată= ...................................................................Număr total de unități de fond în circulație la acea dată(3) Valoarea unitară a activului net al unei societăți de investiții la o anumită dată se calculează conform formulei:Valoarea unitară a activului net la acea dată =valoarea netă a activului la acea dată= ...................................................................Numărul de acțiuni emise și aflate în circulație la acea dată, exclusiv acțiunile proprii răscumpărate de societate(4) Valoarea inițială a unei unități de fond, în cazul fondurilor deschise de investiții, nu poate fi mai mică de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute (în situația când fondul deschis de investiții este denominat în alte valute).(5) În prospectul de emisiune se va menționa numărul de zecimale la care se rotunjește valoarea unitară a activului net, numărul respectiv neputând fi mai mic de două zecimale.(6) În situația în care se utilizează fracțiuni de unități de fond, în prospectul de emisiune se va menționa numărul de zecimale cu care se calculează fracțiunile de unități de fond, numărul respectiv neputând fi mai mic de două zecimale.(7) În aplicarea prevederilor alin. (5) și (6), prospectul de emisiune va specifica criteriile de rotunjire utilizate (la cel mai apropiat întreg sau prin trunchiere). Pentru efectuarea operațiunilor de subscriere, numărul de unități de fond alocate se obține prin împărțirea sumei subscrise la prețul de subscriere și se rotunjește la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond. În cazul în care documentele constitutive ale fondului prevăd acest lucru, numărul de unități de fond emise ca urmare a unei subscrieri poate fi un număr întreg, urmând ca diferența de sumă să fie rambursată investitorului, costul operațiunii de rambursare urmând a fi suportat de către S.A.I. Pentru efectuarea operațiunilor de răscumpărare, suma rezultată în urma înmulțirii valorii unitare a activului net cu numărul de titluri de participare răscumpărate va fi rotunjită la două zecimale. În situația în care se răscumpără o sumă fixă, numărul de unități de fond anulate se calculează prin împărțirea sumei respective la prețul de răscumpărare și se rotunjește la numărul de zecimale cu care se exprimă unitatea de fond.(8) În cazul în care un fond deschis de investiții este constituit din mai multe clase de unități de fond, calculul valorii unitare a activului net al unei clase de unități de fond dintr-un fond deschis de investiții la o anumită dată se realizează după următoarea formulă:Valoarea unitară a activului net al clasei de unități de fond la acea dată =Valoarea totală a activelor fondului atribuibilă clasei de unități de fond - Valoarea obligațiilor atribuibile clasei de unități de fond/Număr total de unități de fond în circulație la acea dată pentru respectiva clasă A(i)^t - C(i)^t VUAN(i)^t = ─────────────── NUF(i)^tunde:VUAN(i)^t este valoarea unitară a activului net al clasei i de unități de fond calculate pentru ziua t;A(i)^t este activul atribuibil clasei i pentru ziua t;C(i)^t este valoarea totală a obligațiilor fondului atribuibilă clasei de unități de fond i pentru ziua t;NUF(i)^t este numărul de unități de fond în circulație ale clasei de unități de fond i pentru ziua t.(9) Activele și datoriile fondului vor fi alocate pe clase de unități de fond conform uneia dintre următoarele metode, care va fi aplicată în baza principiului permanenței metodelor:a) Metoda activelor nete relativeActivul total atribuibil clasei „i“ (A_i^t) pentru ziua t se poate calcula după următoarea formulă:unde∆A^t este activul total comun tuturor claselor de fond în ziua «t» și este format din creșterea sau scăderea activului total datorată rezultatului investițiilor (venituri realizate, câștiguri și pierderi realizate sau nerealizate, aprecierea sau deprecierea activelor) întâmplată în ziua «t»;A’_i^t este activul atribuibil numai clasei de unități «i» și este format din activul deja atribuit clasei de unități «i» până în ziua «t-1», dar și din ce se atribuie exclusiv către clasa «i» în ziua «t»;c_i^t este coeficientul de împărțire pentru clasa «i» al activului total.Obligațiile fondului atribuibile clasei de unități de fond I (C_i^t) pentru ziua «t» se pot calcula după următoarea formulă:unde∆C^t reprezintă valoarea obligațiilor comune aferente tuturor claselor de fond în ziua t si este format din creșterea sau scăderea obligațiilor comune ale fondului întâmplate în ziua «t»;C’_i^t reprezintă valoarea obligațiilor atribuibile numai clasei de unități «i» și este format din obligațiile deja atribuite clasei de unități «i» până în ziua «t-1», dar și din ce se atribuie exclusiv către clasa «i» în ziua «t»;c_i^t este coeficientul de împărțire pentru clasa «i» al activului total.Coeficientul de împărțire se poate calcula după următoarea formulă:undeNAV_i^t-1este activul net al clasei «i» în ziua «t-1»;S_t^i este valoarea subscrierilor de unități de fond ale clasei «i» procesate în ziua «t»;R_t^i este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale clasei «i» procesate în ziua «t»;NAV^t-1 este activul net al fondului în ziua «t-1»;S^t este valoarea subscrierilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua t;R^t este valoarea răscumpărărilor de unități de fond ale tuturor claselor fondului procesate în ziua «t (la 20-04-2018, Litera a) din Alineatul (9) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost modificată de Punctul 75, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) b) Metoda ecuațiilor simultanePentru un fond cu două clase (A și B), metoda de alocare se poate realiza în baza unui sistem de două ecuații cu două necunoscute. Ecuația 1: NAV(A)^t + NAV(B)^t = C^t + G^t,unde:NAV(A)^t este activul net care trebuie alocat clasei A pentru ziua "t";NAV(B)^t este activul net care trebuie alocat clasei B pentru ziua "t";C^t este capitalul cumulat al fondului pentru ziua "t";G^t este creșterea (scăderea) netă cumulată a activelor nete ale fondului nedistribuite capitalului fondului pentru ziua "t". NAV(A)^t/NUF(A)^t NAV(B)^t/NUF(B)^t Ecuația 2: ───────────────── - ───────────────── = d x (Delta), VUAN(A)^0 VUAN(B)^0unde:NAV(A)^t este activul net care trebuie alocat clasei A pentru ziua "t";NAV(B)^t este activul net care trebuie alocat clasei B pentru ziua "t";NUF(A)^t este numărul de unități de fond în circulație ale clasei de unități de fond A pentru ziua "t";NUF(B)^t este numărul de unități de fond în circulație ale clasei de unități de fond B pentru ziua "t";d reprezintă factorul de ajustare a timpului calculat ca raport între numărul de zile calculat între ziua "t" și cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă și 365 de zile. Se presupune că data de început a clasei A este anterioară datei de început a clasei B;(Delta) este diferența între ratele anualizate de cheltuieli aferente celor două clase;VUAN(A)^0 este activul net unitar al clasei A în ziua 0, unde ziua 0 este cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă;VUAN(B)^0 este activul net unitar al clasei B în ziua 0, unde ziua 0 este cea mai recentă dată între data de început a clasei B, data ex-dividend pentru ultima distribuire de profit sau data de modificare a comisionului repartizat la nivel de clasă.Pentru a se trata și cazul unui an bisect, factorul de ajustare a timpului (d) se poate calcula ca diferență între ziua "t" și data de sfârșit a anului precedent, împărțită la 366 de zile. Ziua 0 în acest caz va fi data de sfârșit a anului precedent și, în consecință, activul net unitar al clasei A (VUAN0A) și activul net unitar al clasei B (VUAN0B) sunt reprezentate de valoarea calculată pentru data de sfârșit a anului precedent.Conducerea S.A.I. poate stabili ca la începutul fiecărui an să reseteze valorile activului net unitar al clasei A (VUAN0A) și activului net unitar al clasei B (VUAN0B) la valorile de la data de sfârșit a anului precedent, iar factorul de ajustare al timpului (d) să se calculeze având ca referință data de sfârșit a anului precedent.c) Orice altă metodă considerată adecvată de conducerea S.A.I., astfel încât rata anualizată de rentabilitate a unei clase de unități de fond să difere de rata anualizată de rentabilitate a altei clase de unități de fond, în general prin diferențialul de cheltuieli dintre cele două clase.  +  Articolul 124Valoarea activului net al O.P.C.V.M. se calculează prin scăderea obligațiilor din valoarea totală a activelor:Valoarea activului net al O.P.C.V.M. = Valoarea totală a activelor O.P.C.V.M. - Valoarea obligațiilor.  +  Articolul 125Numărul de unități de fond aflate în circulație se stabilește ca diferență între numărul de unități de fond emise și numărul de unități de fond răscumpărate la o anumită dată.  +  Articolul 126(1) Valoarea totală a activelor O.P.C.V.M. se calculează zilnic, prin însumarea valorii tuturor activelor aflate în portofoliul acestuia, evaluate în conformitate cu prevederile art. 113-122.(2) Erorile identificate în calculul zilnic al valorii unitare a activului net, constatate ulterior raportării acestor valori, se vor corecta și se vor regulariza la data constatării lor.(3) S.A.I./societatea de investiții autoadministrată are obligația încadrării permanente în următoarele limite maxime de toleranță a materialității erorii de calculare a activului net menționate la alin. (2) și a căror valoare este prevăzută în prospectul de emisiune al fiecărui O.P.C.V.M. administrat, în funcție de strategia investițională utilizată în administrarea respectivului O.P.C.V.M, după cum urmează:a) 0,2% (20 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru O.P.C.V.M. de tip fonduri de piață monetară (money market funds);b) 0,5% (50 de puncte de bază) din valoarea activului net pentru O.P.C.V.M. care utilizează alte strategii investiționale decât cea stipulată la lit. a). (la 20-04-2018, Articolul 126 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 76, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (4) În cazul în care se constată încadrarea în limitele maxime de toleranță a erorii de calculare a activului net prevăzute la alin. (3) sau lipsa unor situații de prejudiciere a investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu unități de fond în cazul în care limita de toleranță a erorii de calculare a fost depășită, S.A.I./societatea de investiții autoadministrată nu revine asupra evaluării efectuate. (la 20-04-2018, Articolul 126 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 76, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (5) În cazul în care se constată depășirea limitei de toleranță a erorii de calculare și existența unor situații de prejudiciu adus investitorilor pentru care au avut loc operațiuni cu unități de fond, se determină valoarea acestuia și se efectuează operațiunile necesare prin corectarea numărului de titluri de participare alocate, respectiv prin plata diferenței de sumă către investitori la data realizării corecției. (la 20-04-2018, Articolul 126 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 76, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 127(1) Obligațiile unui O.P.C.V.M. sunt constituite, după caz, din:a) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate S.A.I.;b) cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului;c) cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor și alte cheltuieli legate direct sau indirect de tranzacționare;d) cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare;e) cheltuieli cu dobânzi, în cazul contractării de către fondul deschis de investiții a împrumuturilor în condițiile impuse de prezentul regulament;f) cheltuieli cu cotele și tarifele datorate A.S.F.; (la 20-04-2018, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 127 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost modificată de Punctul 77, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) g) cheltuieli de emisiune cu documentele fondului deschis de investiții;h) cheltuieli cu auditul financiar pentru fondul deschis de investiții;i) contravaloarea sumelor datorate în contul împrumuturilor contractate în condițiile impuse de regulament;j) contravaloarea unităților de fond anulate (la prețul de răscumpărare) și care nu au fost încă achitate investitorilor.(2) În situațiile în care apar alte categorii de cheltuieli decât cele menționate la alin. (1), acestea sunt menționate distinct în prospectul de emisiune.  +  Articolul 128(1) Cheltuielile de înființare, de distribuție, de publicitate ale O.P.C.V.M.-urilor sunt suportate de către S.A.I./societatea de investiții autoadministrată, după caz.(2) Sumele încasate din comisioanele de subscriere și/sau răscumpărare a unităților de fond, în cazul în care acestea există, pot fi încasate de S.A.I., cu condiția ca acest fapt să fie stipulat expres în documentele de constituire ale respectivului fond deschis de investiții.(3) S.A.I. are obligația ca, în cazul în care există, nivelul comisionului de răscumpărare perceput investitorilor să fie stabilit exclusiv ca procent din activele acestora în funcție de caracteristicile, strategia investițională, durata de deținere a titlurilor de participare și politica de administrare activă sau pasivă a portofoliului investițional al O.P.C.V.M. și să nu prejudicieze în niciun fel interesele acestora prin modalitatea de calcul sau perioada de aplicare a comisionului de răscumpărare. (la 20-04-2018, Articolul 128 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 78, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (4) În sensul alin. (3), A.S.F. poate solicita S.A.I. să își revizuiască politica de comisioane în situația în care sunt indicii privind o posibilă prejudiciere a intereselor deținătorilor de titluri de participare. (la 20-04-2018, Articolul 128 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost completat de Punctul 78, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 129Cheltuielile se înregistrează zilnic, având în vedere următoarele:a) repartizarea cheltuielilor nu conduce la variații semnificative în valoarea activelor unitare;b) cheltuielile sunt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net și regularizate la sfârșitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);c) cheltuielile sunt estimate zilnic, înregistrate și regularizate periodic (cheltuieli de emisiune, alte comisioane decât cele descrise la art. 127).  +  Articolul 130(1) Valoarea activului total și a activului net, prețul de emisiune și prețul de răscumpărare pot fi exprimate în lei sau în valută, cu respectarea reglementărilor privind regimul valutar emise de B.N.R., precum și a prevederilor altor reglementări incidente ale A.S.F. și/sau B.N.R. Moneda folosită pentru denominare este precizată în regulile fondului.(2) În situația în care unitățile de fond sunt denominate în valută convertibilă trebuie îndeplinite următoarele condiții:a) activul net al fondului este calculat în acea valută, folosind criteriile de evaluare din prezentul regulament;b) distribuția unităților de fond se va realiza cu respectarea reglementărilor B.N.R. cu privire la prestarea serviciilor de schimb valutar.(3) În cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat în lei, se utilizează următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de B.N.R. pentru acea valută în ziua pentru care se efectuează calculul;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în lei se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro și cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. în ziua pentru care se efectuează calculul. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 130 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (4) În cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat într-o valută convertibilă, se utilizează următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în alte valute convertibile decât valuta fondului, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON și apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se calculează activul și apoi cursul comunicat de B.N.R. în raport cu moneda fondului. (la 20-04-2018, Alineatul (4) din Articolul 130 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (5) În cazul în care activul O.P.C.V.M. este exprimat într-o valută pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, se utilizează următoarele prevederi:a) pentru elementele de activ denominate în valute convertibile, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de B.N.R. al valutei de denominare a activului față de RON, cursul EUR/RON comunicat de B.N.R. și apoi cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro;b) pentru elementele de activ denominate în valute pentru care B.N.R. nu comunică un curs de schimb, pentru conversia în valuta fondului se utilizează cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat activul față de euro și apoi cursul comunicat de banca centrală a țării în moneda căreia este denominat fondul în raport cu euro. (la 20-04-2018, Alineatul (5) din Articolul 130 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul III a fost modificat de Punctul 79, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Articolul 131(1) În situația în care valoarea unitară a activului net crește susținut pe o perioadă de un an, S.A.I. poate solicita A.S.F. aprobarea conversiei unităților de fond. Factorul de conversie trebuie stabilit astfel încât valoarea unei unități de fond să nu scadă sub valoarea de 5 lei sau echivalentul acestei sume în alte valute (în situația când fondul deschis de investiții este denominat în alte valute).(2) A.S.F. va aproba solicitarea S.A.I. în termen de 30 de zile de la data formulării acesteia.(3) Anularea titlurilor de participare emise de un O.P.C.V.M. se realizează în funcție de momentul înregistrării cererii de răscumpărare, astfel:a) pentru răscumpărările înregistrate înainte de momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare;b) pentru răscumpărările înregistrate după momentul zilei stabilit la art. 100 alin. (3), la două zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de răscumpărare.(4) În situația în care în documentele de constituire/actele constitutive ale O.P.C.V.M. nu se stabilește momentul zilei menționat la art. 100 alin. (3), anularea titlurilor de participare se realizează în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare a cererii de răscumpărare.  +  Articolul 132(1) S.A.I./Societatea de investiții care se autoadministrează va calcula valoarea unitară a activului net, iar depozitarul va certifica modalitatea de calcul și valoarea unitară a activului net pe baza căreia se fac cumpărarea și răscumpărarea titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M., astfel încât valoarea unitară a activului net să fie disponibilă pe site-ul S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează în ziua certificării. La alegerea S.A.I./societății de investiții care se autoadministrează și cu menționarea acestui aspect în prospectul de emisiune, valoarea unitară a activului net va fi făcută publică și în cotidianul menționat în prospectul de emisiune în ziua lucrătoare următoare certificării.(2) Până la data emiterii titlurilor de participare, sumele intrate în contul O.P.C.V.M. nu pot fi utilizate de către S.A.I./ societatea de investiții care se autoadministrează, cu excepția situației menționate la art. 100 alin. (6), asupra căreia investitorul este informat la momentul investiției inițiale.(3) Pe perioada dintre data anulării titlurilor de participare și data plății sumelor aferente răscumpărărilor, sumele respective sunt evidențiate în cadrul unei poziții de "Răscumpărări de plătit", în cadrul obligațiilor O.P.C.V.M.(4) Pe perioada dintre data stabilită pentru plata dividendelor sau a altor drepturi ce revin deținătorilor de titluri de participare, dacă este cazul, și data plății sumelor aferente acestor drepturi, sumele respective sunt evidențiate în cadrul unei poziții de "Dividende sau alte drepturi de plătit", în cadrul obligațiilor O.P.C.V.M.  +  Capitolul VI Autorizarea societăților de investiții  +  Secţiunea 1 Constituirea societăților de investiții  +  Articolul 133(1) Activitatea de administrare a societății de investiții ce funcționează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și care nu este administrată de o S.A.I. se realizează de către propriul consiliu de administrație.(2) Sunt supuse prevederilor prezentului regulament atât societățile de investiții care se autoadministrează, cât și societățile de investiții care sunt administrate de o S.A.I.(3) Societatea de investiții emite acțiuni nominative, în formă dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont, de o valoare egală.  +  Articolul 134Capitalul inițial al unei societăți de investiții care se autoadministrează este stabilit în conformitate cu prevederile art. 74 din O.U.G. nr. 32/2012 și este calculat în conformitate cu reglementările A.S.F. emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006.  +  Articolul 135(1) Subscripția publică de acțiuni ale societății de investiții menționată la art. 96 se realizează în baza prospectului de emisiune autorizat de către A.S.F.(2) Prospectul de emisiune în formă autentică este întocmit de către S.A.I. în cazul societății de investiții administrate sau de membrii fondatori ai societății de investiții care se autoadministrează, în forma prevăzută de art. 107-109.  +  Articolul 136Odată cu transmiterea prospectului de emisiune și a cererii de autorizare a acestuia, membrii fondatori sau S.A.I., după caz, prezintă la A.S.F. documente care să cuprindă informații referitoare la:a) membrii fondatori, persoane juridice:1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate și capitalul social, eliberat de O.N.R.C., pentru persoanele juridice române, sau de autoritatea similară din statul în care este înregistrată și funcționează persoana juridică străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;2. menționarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;3. structura acționarilor semnificativi sau a asociaților, până la nivelul persoanelor fizice; prin structură a acționarilor semnificativi până la nivel de persoană fizică se înțelege prezentarea acționarilor/asociaților care dețin indirect controlul asupra acționarilor semnificativi ai societății de investiții;4. situația financiară a anului anterior și, după caz, situația financiară semestrială a anului curent, înregistrată la administrația financiară, pentru persoanele juridice române, sau la autoritatea fiscală națională din statul de origine, pentru persoanele juridice străine;b) membrii fondatori, persoane fizice:1. copia actului de identitate;2. certificat de cazier judiciar depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original;3. certificat de cazier fiscal depus în termenul de valabilitate al acestuia în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în original.  +  Articolul 137În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite decizia de autorizare a prospectului de emisiune.  +  Articolul 138(1) Prospectul de emisiune autorizat de către A.S.F. este depus la O.N.R.C. în vederea autorizării publicării lui în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.(2) Subscripția publică este considerată finalizată la îndeplinirea următoarelor condiții:a) subscrierea acțiunilor de către un număr de cel puțin 100 de persoane;b) atingerea unui nivel de capital social care să asigure nivelul minim de capital inițial prevăzut de art. 134, în cazul societăților de investiții care se autoadministrează.  +  Articolul 139Neîndeplinirea în termen de 60 de zile de la data lansării subscripției publice a condițiilor prevăzute la art. 138 alin. (2) atrage anularea deciziei de autorizare a prospectului de emisiune emise de către A.S.F.  +  Articolul 140În termen de maximum 15 zile de la data închiderii subscripției, membrii fondatori convoacă adunarea constitutivă în conformitate cu prevederile privind constituirea societății pe acțiuni prin subscripție publică ale Legii nr. 31/1990 și se fac demersurile pentru obținerea de la A.S.F. a autorizației de funcționare ca societate de investiții.  +  Secţiunea a 2-a Proceduri de autorizare  +  Articolul 141(1) Autorizația unei societăți de investiții se eliberează în baza unei cereri întocmite, după caz, de reprezentantul legal al societății de administrare sau de către persoana împuternicită de acționarii societății de investiții care se autoadministrează, însoțită de următoarele documente:a) hotărârea organului statutar de constituire a societății și de aprobare a actului constitutiv, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990;b) actul constitutiv al societății, autentificat, în original, întocmit conform prevederilor art. 147;c) copia încheierii judecătorului delegat de pe lângă O.N.R.C. de înființare și de înregistrare a societății;d) rezultatele subscripției publice de acțiuni;e) certificatul de înregistrare la O.N.R.C., în copie;f) dovada deținerii capitalului inițial minim; la înființare capitalul inițial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară;g) copia legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social și sediului central, după caz, necesar funcționării societății. În cazul existenței unui contract de închiriere/subînchiriere, acesta trebuie să fie valabil cel puțin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reînnoit și depus la A.S.F., în maximum 15 zile de la data expirării. Nu se acceptă contracte de asociere în participație ca dovadă a deținerii spațiului destinat sediului social. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta declarația în formă scrisă a proprietarului care consimte cu privire la destinația spațiului subînchiriat, însoțită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală. Spațiul destinat sediului social și sediului central, după caz, va îndeplini condițiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. g) și h). Documentele trebuie însoțite de o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existența dotării tehnice necesare desfășurării activității societății;h) contractul încheiat cu un auditor financiar membru al C.A.F.R.;i) regulile și procedurile interne aprobate de organul statutar competent al societății și semnate de persoana împuternicită în acest sens, în original, în cazul societăților de investiții autoadministrate, întocmite cu respectarea prevederilor art. 148;j) documentele prevăzute la art. 33, pentru persoanele care fac parte din compartimentul de control intern al unei societăți de investiții care se autoadministrează;k) pentru membrii consiliului de administrație și conducătorii societății de investiții care se autoadministrează, precum și pentru persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia, documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d);l) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru conducătorii societății de investiții autoadministrate și/sau lista semnăturilor pentru conducătorii S.A.I. cu care a încheiat contract de administrare, după caz, precum și pentru persoana/persoanele pe care societatea de investiții autoadministrată dorește să o/le autorizeze ca reprezentantul/reprezentanții compartimentului de control intern;m) contractul de administrare încheiat de către societatea de investiții cu o S.A.I., autorizată de A.S.F., în cazul în care societatea de investiții nu se autoadministrează, în original, în formă autentică, în forma prezentată în anexa nr. 6;n) contractul încheiat între S.A.I. sau societatea de investiții autoadministrată, după caz, și depozitar, în original, în formă autentică;o) prospectul de emisiune, în cazul în care a fost modificat;p) DICI, având conținutul prevăzut în Regulamentul Comisiei Europene nr. 583/2010. Prezentarea informațiilor conținute în DICI se va realiza cu respectarea prevederilor Instrucțiunii nr. 5/2012;q) dovada plății în contul A.S.F. a tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare.(2) În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, denumirea acesteia este însoțită de mențiunea "societate de investiții" și de numărul de înscriere în Registrul A.S.F.  +  Articolul 142(1) În cazul aprobării cererii, A.S.F. emite decizia de autorizare a funcționării societății de investiții. Totodată, A.S.F. autorizează inițierea și derularea ofertei publice continue de titluri de participare, precum și actul constitutiv.(2) Actul individual emis în condițiile menționate la alin. (1) se transmite societății de investiții și, dacă este cazul, și S.A.I. care administrează respectiva societate de investiții.  +  Secţiunea a 3-a Reguli privind controlul intern  +  Articolul 143În cazul societăților de investiții autoadministrate se respectă procedura privind controlul intern prevăzută la cap. V al titlului I.  +  Secţiunea a 4-a Reguli privind administratorii și conducătorii unei societăți de investiții  +  Articolul 144Societățile de investiții pot fi administrate de către o S.A.I în baza unui contract de administrare sau se pot autoadministra.  +  Articolul 145Pentru încheierea contractului de administrare în cazul unei societăți de investiții care nu se autoadministrează, precum și pentru urmărirea modului de derulare a acestuia, A.G.A. își poate numi reprezentanți, alege cenzori sau poate constitui comisii specializate cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990.  +  Articolul 146În cazul societății de investiții care se autoadministrează, membrilor consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului, precum și persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia din urmă li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 23 alin. (1) lit. a), b), c) și e) și alin. (2).  +  Secţiunea a 5-a Conținutul minim al actului constitutiv al societății de investiții  +  Articolul 147(1) Actul constitutiv al societății de investiții este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 și ale prezentului regulament.(2) În afara conținutului minim prevăzut de Legea nr. 31/1990, actul constitutiv al societății de investiții cuprinde în mod obligatoriu prevederi cu privire la:a) subscrierea și vărsarea integrală, exclusiv în numerar, la momentul subscrierii, a capitalului social;b) emiterea exclusiv în formă nominativă a acțiunilor societății de investiții;c) modalități de emitere, vânzare, răscumpărare și anulare a acțiunilor;d) modalitatea de calcul al valorii activului net;e) modalitatea de administrare a investițiilor societății de investiții, respectiv dacă aceasta se realizează de către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere sau de către o S.A.I. În acest din urmă caz, trebuie să se specifice S.A.I. și persoana care este împuternicită să negocieze contractul din partea societății de investiții, precum și limitele puterilor sale;f) obligativitatea încheierii unui contract de depozitare cu un depozitar avizat de către A.S.F. și precizarea acestuia;g) condițiile de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului, precum și regulile pentru asigurarea protecției investitorilor în această situație;h) informațiile cu privire la posibilitatea, cazurile și limitele în care societatea de investiții poate contracta împrumuturi;i) condițiile și situațiile în care S.A.I. care administrează o societate de investiții sau o societate de investiții care se autoadministrează pot suspenda temporar răscumpărarea titlurilor de participare ale unei societăți de investiții cu respectarea prevederilor art. 104 din O.U.G. nr. 32/2012;j) nivelul comisioanelor percepute de S.A.I. și cheltuielile pe care le poate efectua aceasta în numele societății de investiții, precum și metoda de calcul al acestora.(3) În cazul în care apreciază că suspendarea menționată la alin. (2) lit. i) sau cea menționată la art. 107 alin. (2) lit. f) dispusă de S.A.I. sau de societatea de investiții care se autoadministrează nu s-a realizat cu respectarea prevederilor aplicabile sau prelungirea acesteia afectează interesele investitorilor, A.S.F. este în drept să dispună ridicarea suspendării.  +  Secţiunea a 6-a Reguli și proceduri interne ale societății de investiții autoadministrate  +  Articolul 148(1) Activitatea societății de investiții autoadministrate se desfășoară în conformitate cu regulile și procedurile sale interne.(2) Regulile și procedurile interne ale societății de investiții autoadministrate trebuie să fie întocmite cu luarea în considerare a obligațiilor de întocmire de către S.A.I. a regulilor și procedurilor prevăzute în O.U.G. nr. 32/2012.(3) Regulile referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale societății de investiții trebuie să cuprindă cel puțin următoarele interdicții:a) este interzisă folosirea de informații privilegiate legate de politica de investiții a unei societăți de investiții de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei societăți de investiții, precum și orice persoane cu care societatea de investiții are încheiat un contract de muncă, atunci când aceștia realizează tranzacții cu instrumente financiare aflate în portofoliul propriu;b) este interzisă diseminarea de informații cu privire la tranzacțiile pe care societatea de investiții intenționează să le efectueze cu instrumentele financiare aflate în portofoliul său de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului unei societăți de investiții, precum și orice persoane cu care societatea de investiții are încheiat un contract de muncă.(4) Modificările intervenite în cuprinsul regulilor și procedurilor unei societăți de investiții care se autoadministrează sunt notificate A.S.F. în termen de două zile lucrătoare de la data producerii acestora.  +  Articolul 149(1) Structura organizatorică a societății de investiții care se autoadministrează este constituită cu luarea în considerare, în mod obligatoriu, a următoarelor elemente:a) consiliul de administrație/consiliul de supraveghere este responsabil pentru elaborarea politicii generale de investiții a societății de investiții, care va fi conformă cu prospectul de emisiune. Directorii/membrii directoratului sunt responsabili pentru aplicarea politicii generale de investiții a societății de investiții;b) existența în cadrul societății de investiții a unei direcții distincte care va fi responsabilă cu analiza oportunităților investiționale și plasarea activelor în conformitate cu strategiile de investiții aprobate de directorii/membrii directoratului;c) unul dintre compartimentele societății de investiții va avea ca atribuție înregistrarea electronică a tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare și a cererilor de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare, precum și păstrarea acestor înregistrări în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 32/2012. Această activitate va fi separată de cea de analiză investițională și de cea de plasare efectivă a activelor;d) funcționarea în cadrul societății de investiții a unui compartiment de control intern care va asigura respectarea de către societate a legalității activităților desfășurate;e) unul dintre compartimentele din cadrul societății de investiții va avea ca atribuție evaluarea portofoliului societății de investiții, determinarea valorii activului net, determinarea valorii unitare a activului net, precum și calcularea oricăror taxe, tarife și comisioane datorate de societatea de investiții.(2) Societatea de investiții va dispune de un sistem informatic care să asigure păstrarea în siguranță a evidențelor prețului de piață pentru fiecare activ din portofoliul său, a valorii activului net, a valorii unitare a activului net pentru fiecare zi (inclusiv nelucrătoare), evidențierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor și tarifelor datorate, cu păstrarea istoricului acestor operațiuni pe o perioadă de minimum 5 ani.(3) Societatea de investiții trebuie să dispună de un sistem informatic care să asigure ținerea evidențelor deținătorilor de acțiuni, cu detalierea datelor de identificare a acestora și a acțiunilor pe care le deține fiecare. Sistemul informatic trebuie să permită evidențierea oricăror modificări intervenite în decursul timpului în ceea ce privește deținerile de acțiuni, respectiv evidența răscumpărărilor sau subscrierilor ulterioare ale investitorilor, până la retragerea acestora din societatea de investiții respectivă, prețul de răscumpărare sau de subscriere pentru fiecare operațiune în parte. Datele respective trebuie păstrate pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investitorul s-a retras din societatea de investiții respectivă.(4) Accesul la sistemele informatice de înregistrare electronică a tranzacțiilor, de evaluare a portofoliului și a evidențelor investitorilor se va face de către utilizatori individualizați, pe bază de parolă, care au drepturi predefinite de consultare și/sau de modificare, în funcție de atribuțiile fiecărui angajat conform regulilor și procedurilor interne ale societății. Reprezentanții compartimentului de control intern au drepturi de consultare a sistemelor informatice.(5) Societatea de investiții care se autoadministrează va păstra înregistrări de rezervă (back-up) ale informațiilor stocate în sistemele electronice pentru evidențierea tranzacțiilor și evidențierea investitorilor și pentru evaluarea portofoliului.(6) Prevederile alin. (3) în ceea ce privește sistemele de ținere a evidențelor investitorilor unei societăți de investiții nu mai sunt aplicabile ulterior admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor emise de respectiva societate de investiții.  +  Articolul 150Societățile de investiții care se autoadministrează respectă în mod corespunzător prevederile art. 51 și 52 cu privire la regulile de conduită.  +  Capitolul VII Retragerea autorizației de funcționare a societăților de investiții  +  Articolul 151În cazul retragerii autorizației de funcționare a unei societăți de investiții care se autoadministrează, prevederile art. 25-30 privind retragerea de către A.S.F. a autorizației de funcționare a unei S.A.I. se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 152(1) În situația nerespectării prevederilor art. 134, respectiv ale art. 164 alin. (1), A.S.F. este în drept să retragă autorizația acordată societății de investiții.(2) În cazul retragerii autorizației în condițiile prevăzute la alin. (1), societatea de investiții este supusă lichidării judiciare în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.  +  Capitolul VIII Modificări supuse autorizării A.S.F.  +  Secţiunea 1 Fonduri deschise de investiții  +  Articolul 153(1) Este supusă autorizării A.S.F. orice modificare a condițiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiții, inclusiv a fondului deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții.(2) Nu reprezintă modificări ale condițiilor care au stat la baza autorizării fondului deschis de investiții modificarea comisioanelor de administrare sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, modificarea comisioanelor pentru serviciile prestate pentru fond în baza contractului de depozitare (depozitare, custodie, procesare transfer valori mobiliare etc.) sub nivelul maxim prevăzut în prospectul de emisiune, precum și modificarea informațiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), precum și la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.2, pct. 3.3 lit. d) din anexa nr. 4 și la pct. 1, 2, 3.3, pct. 3.5 lit. e), 3.9., 6.1, 8, 10 și 11 din anexa nr. 7, respectiv la pct. 1.1, 2.1, 2.3, 3.1, pct. 3.2 lit. d) din anexa nr. 5 și la pct. 1, 2, 3.1, pct. 3.2 lit. f), 3.7, 7.1, 9, 11, 12 din anexa nr. 8 pentru fondul deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții. (la 28-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 153 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din REGULAMENT nr. 20 din 26 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 28 august 2020 ) (3) Orice modificare a informațiilor prevăzute la alin. (2) se notifică investitorilor respectivului fond, în cotidianul menționat în prospect, precum și A.S.F. în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea acestora și intră în vigoare la data publicării notei de informare a investitorilor. Notificarea către A.S.F. este însoțită de documentele actualizate ale fondului deschis de investiții care se publică și pe site-ul S.A.I.  +  Articolul 154(1) Cererea de autorizare a modificării este însoțită de documentele referitoare la aceasta în care să fie evidențiate în mod distinct modificările intervenite în comparație cu documentele anterioare autorizate, precum și de o notă de informare a investitorilor respectivului fond cu privire la modificarea a cărei autorizare se solicită.(2) Orice modificare a condițiilor care au stat la baza autorizării trebuie să fie însoțită de o fundamentare a acestei modificări, precum și de documentele actualizate ale fondului deschis de investiții care se publică și pe site-ul S.A.I.  +  Articolul 155(1) Nota de informare către deținătorii de unități de fond este publicată de S.A.I. în termen de două zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de autorizare a modificărilor. Modificările intră în vigoare la 10 zile după publicarea notei de informare. (la 20-04-2018, Alineatul (1) din Articolul 155 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul III a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) S.A.I. are obligația de a transmite A.S.F. dovada publicării notei de informare pe website-ul propriu al S.A.I. (cu includerea unui link de trimitere la prospectul modificat al fondului deschis de investiții) în ziua lucrătoare imediat următoare publicării. (la 20-04-2018, Alineatul (2) din Articolul 155 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul III a fost modificat de Punctul 81, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (3) Abrogat. (la 20-04-2018, Alineatul (3) din Articolul 155 , Sectiunea 1 , Capitolul VIII , Titlul III a fost abrogat de Punctul 82, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 )  +  Secţiunea a 2-a Societăți de investiții  +  Articolul 156(1) Societatea de investiții supune autorizării A.S.F., anterior înregistrării lor la O.N.R.C., următoarele modificări ale modului de organizare și funcționare:a) majorarea/reducerea capitalului social;b) modificarea componenței consiliului de administrație/ consiliului de supraveghere și/sau a directorilor/membrilor directoratului societății de investiții care se autoadministrează;c) schimbarea sediului social și, după caz, a sediului central;d) înființarea/desființarea de sedii secundare;e) schimbarea denumirii societății. (la 20-04-2018, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 156 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VIII , Titlul III a fost modificată de Punctul 83, Articolul I din REGULAMENT nr. 2 din 4 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20 aprilie 2018 ) (2) Modificările menționate la alin. (1) lit. b)-e) sunt supuse autorizării A.S.F. în termen de maximum 10 zile de la data producerii lor.(3) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1), A.S.F. eliberează o decizie de completare și/sau modificare a autorizației de funcționare a societății de investiții.  +  Articolul 157(1) Decizia prevăzută la art. 156 alin. (3) poate fi eliberată de A.S.F. în baza unei cereri în care să fie evidențiate în mod distinct modificările intervenite în comparație cu documentele anterioare autorizate, însoțită, după caz, de următoarele documente:a) hotărârea organului statutar al societății de investiții;b) actul adițional la actul constitutiv al societății de investiții, în original sau în copie legalizată;c) documentele prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. d), în cazul modificării prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. b);d) dovada deținerii cu titlu legal a spațiului necesar funcționării, în copie legalizată pentru modificările prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. c) și d);e) regulamentul de organizare și funcționare care va cuprinde proceduri speciale privind evidența și controlul activității desfășurate la sediile secundare în legătură cu atribuțiile și răspunderea personalului care își desfășoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situației și/sau documentelor la sediul social, pentru modificările prevăzute la art. 156 alin. (1) lit. d);f) nota explicativă privind situația arhivei, în cazul solicitării retragerii autorizației sediilor secundare;g) declarația pe propria răspundere din partea reprezentantului legal al societății de