REGULI COMERCIALE din 31 martie 2020privind colectarea, prelucrarea și transmiterea valorilor măsurate de energie electrică
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 1 aprilie 2020    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 62 din 31 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 271 din 1 aprilie 2020.
     +  Articolul 1(1) Termenii și expresiile folosite în prezentele reguli au următoarele semnificații:a) agregator - participant la piață implicat în agregare, care îndeplinește funcția definită la art. 2 pct. 43 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică;b) Cod de măsurare - Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;c) consum net - energia electrică preluată din rețelele electrice de transport/distribuție ale Sistemului energetic național;d) consum dispecerizabil - consumator (client final) sau grup de consumatori a căror putere consumată poate fi modificată conform cerințelor OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;e) instalație de stocare dispecerizabilă - instalație de stocare sau grup de instalații de stocare a căror putere injectată în rețea și al căror consum de energie electrică din rețea pot fi modificate la cererea OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;f) instalație de utilizare - instalație electrică a utilizatorului, în aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalație de utilizare numai dacă instalațiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin rețele ale utilizatorului. Prin excepție, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de același tip și ale aceluiași utilizator, racordate la un circuit de joasă tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distribuție, se pot considera o singură instalație de utilizare;g) loc de consum - amplasament al instalațiilor de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energie electrică furnizată prin una sau mai multe instalații de alimentare;h) operator de măsurare - operator economic (operatorul de transport și de sistem, operatorul de distribuție, producătorul) care deține sub orice titlu, administrează și operează un sistem de măsurare a energiei electrice și care gestionează baza de date de măsurare a acestuia, în condițiile legii;i) operator de rețea - operatorul de transport și de sistem/operatorul de distribuție;j) producție netă - energia electrică livrată în rețelele electrice de transport/distribuție ale Sistemului energetic național;k) profil specific de consum - algoritm pentru repartizarea orară a consumului înregistrat lunar, pentru o categorie de locuri de consum care au un specific de consum asemănător, stabilit prin prelucrarea statistică a valorilor orare măsurate la un eșantion reprezentativ de locuri de consum din categoria respectivă, pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de distribuție și aprobate de ANRE;l) profil rezidual de consum - profil de consum care se obține considerând, pentru fiecare loc de consum, aceeași repartizare orară a consumului lunar ca și repartizarea orară a consumului lunar al întregii categorii de locuri de consum căreia i se aplică acest profil;m) prosumator - înseamnă prosumator în sensul definiției de la art. 2 lit. x^1) din Legea pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;n) punct de delimitare - punct al unei rețele electrice care delimitează patrimonial instalațiile electrice;o) punct de măsurare - punct al unei rețele electrice unde se măsoară energia electrică;p) putere instalată - putere activă (aparentă) nominală indicată în documentația tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe plăcuța indicatoare sau care este indicată de fabricant;q) Regulament de furnizare - Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;r) Regulament de programare a unităților de producție dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili și instalațiilor de stocare dispecerizabile - Regulamentul de programare a unităților de producție dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili și instalațiilor de stocare dispecerizabile, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;s) Regulament PE - Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;t) Regulament PRE - Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei;u) Sistem de măsurare inteligentă - sistem de măsurare a energiei electrice care permite transmiterea bidirecțională securizată a datelor de măsurare, în conformitate cu reglementările în vigoare;v) unitate dispecerizabilă - un grup dispecerizabil sau mai multe grupuri generatoare, a căror putere de ansamblu poate fi modificată conform cerințelor OTS, posibilitate certificată în urma aplicării procedurilor OTS corespunzătoare;w) utilizator - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalații sunt racordate sau urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din sistemul de transport, respectiv de distribuție a energiei electrice;x) valoare măsurată - cantitatea de energie electrică măsurată sau considerată ca fiind măsurată într-un punct de măsurare, pentru fiecare interval de decontare;y) valoare măsurată aprobată - valoarea măsurată într-un punct de măsurare, confirmată de partenerii de schimb de energie electrică, pentru punctul de măsurare respectiv;z) valori măsurate însumate - valorile măsurate/valorile măsurate aprobate, însumate de un operator de rețea/OMEPA pe zona de licență/la nivel național;aa) zonă de licență - zona în care operatorul de rețea este autorizat să desfășoare activitatea de distribuție/transport al energiei electrice, în baza licenței acordate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.(2) Abrevierile utilizate în prezentele reguli au următoarele semnificații:a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;b) CD - consumator dispecerizabil;c) CPT - consum propriu tehnologic;d) ID - interval de decontare;e) ISD - instalație de stocare dispecerizabilă;f) ODPE - operatorul de decontare al pieței de echilibrare;g) OM - operator de măsurare desemnat pentru punctele de măsurare dintr-o zonă de rețea;h) OMEPA - structură internă din cadrul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. care îndeplinește funcția de operator de măsurare pentru punctele de măsurare aflate în responsabilitatea operatorului de transport și de sistem, precum și care prelucrează datele măsurate pe piața angro de energie electrică;i) OPE - operatorul pieței de echilibrare;j) OR - operator de rețea;k) OTS - operatorul de transport și de sistem;l) PE - piața de echilibrare;m) PPE - participant la piața de echilibrare;n) PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;o) SEN - sistemul electroenergetic național;p) UD - unitate dispecerizabilă;q) VM - valoare măsurată;r) VMA - valoare măsurată aprobată.(3) Definițiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică și Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2Prezentele reguli stabilesc cadrul pentru colectarea, însumarea și transmiterea datelor necesare determinării obligațiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacțiilor pe PE și a obligațiilor de plată aferente dispozițiilor cu compensație financiară stabilite în afara PE, dezechilibrelor participanților la piață și dezechilibrelor însumate la nivel PRE și redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VM/VMA. (la 01-09-2020, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 7 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 )  +  Articolul 3Prezentele reguli se aplică:a) producătorilor;b) furnizorilor;c) participanților deținători de instalații de stocare;d) clienților finali care participă la piața angro;e) agregatorilor;f) ODPE;g) OM;h) OPE;i) OR;j) OTS;k) PRE;l) PPE;m) OMEPA;n) prosumatorilor.  +  Articolul 4Prezentele reguli se referă la:a) colectarea, verificarea și, dacă este cazul, corectarea VM;b) înregistrarea VM/VMA în baza de date;c) însumarea VM/VMA;d) transmiterea VM/VMA, după caz, părților în drept prevăzute la art. 3.  +  Articolul 5(1) Fiecare OM asigură codificarea punctelor de măsurare aflate, conform prevederilor Codului de măsurare, în responsabilitatea sa, cu respectarea formatului-cadru prevăzut la alin. (2).(2) Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. are responsabilitatea stabilirii formatului-cadru de codificare pentru toate punctele de măsurare din piața angro de energie electrică.  +  Articolul 6(1) În vederea desfășurării activităților prevăzute la art. 4, următoarele puncte se definesc ca puncte de măsurare:a) punctele de delimitare între rețelele electrice de interes public și instalațiile de utilizare ale utilizatorilor;b) punctele de delimitare între rețelele electrice aflate în gestiunea a 2 OR diferiți;c) punctele de delimitare ale interconexiunilor cu sistemele electroenergetice ale țărilor vecine.(2) Fiecare punct de măsurare trebuie să fie echipat cu subsistem de măsurare locală care să satisfacă cerințele tehnice prevăzute în Codul de măsurare.(3) Subsistemele de măsurare locală înregistrează VM ale cantităților de energie activă livrate în punctul de măsurare corespunzător.(4) În situația în care punctul de măsurare și punctul de delimitare nu coincid, se aplică prevederile Codului de măsurare.(5) Pentru punctele de măsurare pentru care nu există obligația dotării cu sisteme de măsurare inteligentă, VM se determină pe baza profilelor specifice de consum sau a profilelor reziduale de consum, determinate de OR conform cadrului de reglementare și procedurilor specifice.  +  Articolul 7(1) Fiecare OM are obligația de a realiza și administra baza de date care să conțină informații privind punctele de măsurare pentru care este responsabil, precum și VM/VMA aferente acestora. Baza de date va fi organizată astfel încât să poată asigura compatibilitatea și schimbul de informații atât între OM, cât și cu baza de date elaborată de OR conform prevederilor Regulamentului de furnizare, precum și cu baza de date elaborată de OM, conform prevederilor Codului de măsurare.(2) Pentru asigurarea securității și confidențialității informațiilor din baza de date realizată conform alin. (1), inclusiv cerințele referitoare la stocarea și arhivarea acestora, se aplică prevederile Codului de măsurare a energiei electrice.(3) Informațiile înregistrate în baza de date, conform prevederilor prezentelor reguli, se referă cel puțin la:a) caracteristicile pentru fiecare punct de măsurare:(i) codul unic de înregistrare asociat punctului de măsurare;(ii) locația fizică, respectiv elementul de rețea la care punctul de măsurare este conec(iii) identitatea și caracteristicile tehnice ale subsistemului de măsurare locală instalat în punctul de măsurare;(iv) frecvența de citire a datelor măsurate;(v) proprietarul componentelor sistemului de măsurare;(vi) identitatea utilizatorului rețelei și adresa de corespondență;(vii) PRE-urile care au utilizat/utilizează informațiile aferente punctului de măsurare;(viii) data preluării responsabilității de către PRE, precum și datele de contact ale PRE, pentru comunicare operativă;b) datele de măsurare pentru fiecare punct de măsurare:(i) valorile energiei active, colectate de subsistemele de măsurare locală;(ii) valorile corectate, în situația în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare;(iii) valorile estimate/corectate, în cazul datelor lipsă sau greșite, determinate în baza reglementărilor/ procedurilor în vigoare;(iv) VM și VMA utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE și PRE(4) Fiecare parte îndreptățită, și anume producătorul, furnizorul, participantul deținător de instalații de stocare, clientul final care participă la piața angro, agregatorul, OR sau PRE, după caz, are dreptul să acceseze informațiile din baza de date care se referă la punctele de măsurare corespunzătoare activității proprii și să solicite OM corectarea oricărei inexactități constatate în legătură cu aceste informații. Informațiile din baza de date sunt puse la dispoziția părților îndreptățite prin intermediul paginii proprii de internet a OM, pe baza unor proceduri privind accesul la datele de măsurare, elaborate de OM.  +  Articolul 8(1) OM colectează VM prin citire la distanță, utilizând protocoale adecvate de transfer al datelor și realizând validarea, procesarea, securizarea și stocarea acestora în baza de date, în funcție de categoria punctelor de măsurare și condițiile aplicabile stabilite de Codul de măsurare. Dacă citirea la distanță nu este aplicabilă sau devine indisponibilă, OM organizează obținerea datelor relevante prin citire locală.(2) În cazul datelor lipsă sau greșite, OM le estimează/corectează conform reglementărilor aplicabile.  +  Articolul 9Pentru determinarea VM utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulamentul PE și Regulamentul PRE, părțile prevăzute la art. 3 desfășoară activitățile prevăzute la art. 10-12, rezultate din atribuțiile ce le revin.  +  Articolul 10(1) OM transmit către PPE/OR în drept și către participanții la piață neînregistrați ca PPE responsabili de UD/CD/ISD care sunt situate în zona de responsabilitate a OM și ale căror date de identificare sunt transmise la OM de către OTS, precum și către OMEPA, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente UD/CD/ISD pe fiecare ID, în termen de 4 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare celei de livrare. (la 01-09-2020, Alineatul (1) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul 7 din ORDINUL nr. 152 din 24 august 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 26 august 2020 ) (2) OMEPA determină și transmite la OPE VM însumate aferente fiecărei UD/CD/ISD, pe fiecare ID, în termen de 6 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.(3) OM transmit către producător/furnizor/participant deținător de instalații de stocare/client final care participă la piața angro/agregator/PRE/OR în drept, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente consumului nedispecerizabil, producției nedispecerizabile și schimburilor între rețele, pe fiecare ID, în termen de 8 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.(4) Cel târziu la termenul prevăzut la alin. (3), fiecare agregator transmite fiecărui furnizor care are în portofoliu clienți finali care au participat la piețe anterioare PE prin intermediul său, precum și către OR nominalizarea clienților finali pe baza consumului cărora a tranzacționat pe aceste piețe, pe fiecare ID.  +  Articolul 11(1) OR determină următoarele VM însumate aferente zonei proprii de licență, în termen de 9 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VM aferente producției, consumului, energiei electrice livrate către alte rețele și energiei electrice primite din alte rețele:a) consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID, din care, separat, consumul aferent clienților finali din portofoliul său pe baza consumului cărora un agregator a participat pe piețe anterioare PE, pe fiecare ID, separat pe fiecare agregator care i-a nominalizat;b) consumul aferent clienților finali pe baza consumului cărora un agregator a tranzacționat pe piețele anterioare PE, pe fiecare ID, separat pe fiecare furnizor care îi are în portofoliu;c) producția aferentă fiecărui producător/agregator al unor instalații de producere, pe fiecare ID;d) producția și consumul, după caz, aferente fiecărui participant deținător de instalații de stocare/agregator pentru instalații de stocare, pe fiecare ID;e) valorile însumate ale consumului, respectiv producției aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;f) consumul, respectiv producția netă pe fiecare ID;g) CPT al rețelei, pe fiecare ID.(2) OR verifică corelarea VM aferente schimburilor între rețele cu OR parteneri, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(3) OR verifică închiderea bilanțului fizic pe zona proprie de licență, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(4) OR transmit către fiecare furnizor și către fiecare agregator îndreptățit VM determinate conform alin. (1) lit. a).(5) OR transmit OMEPA VM însumate determinate conform alin. (1), pe măsură ce acestea sunt disponibile, în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12(1) OMEPA determină, la nivel național, VM însumate pe fiecare zonă de licență primite de la OR, prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a)-f), în termen de 12 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.(2) OMEPA verifică închiderea bilanțului fizic la nivelul SEN și, atunci când constată o neînchidere, comunică OR existența și valoarea acesteia, în scopul efectuării de verificări suplimentare și remedierii eventualelor erori; OR verifică și corectează datele eronate în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(3) OMEPA transmite către PRE în drept VM însumate determinate/corectate conform alin. (1) și (2), imediat ce acestea sunt disponibile și, în același timp, le pune la dispoziția tuturor părților îndreptățite prin intermediul paginii proprii de internet, pe baza unei proceduri proprii privind accesul la VM însumate, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(4) OMEPA transmite OPE VM corectate, dacă sunt constatate erori în urma verificării de către OR a datelor, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(5) OMEPA transmite ODPE VM însumate/corectate, determinate conform alin. (1) și (2).  +  Articolul 13Pentru determinarea VMA utilizate în procesul de decontare prevăzut de Regulile PE și PRE, părțile prevăzute la art. 3 desfășoară activitățile cuprinse la art. 14-17, rezultate din atribuțiile ce le revin.  +  Articolul 14(1) Fiecare parte care primește VM conform prevederilor art. 10 alin. (1) și (3) și art. 11 alin. (4) le poate contesta la OM într-un interval de 5 zile lucrătoare de la data primirii; dacă o parte nu a transmis în acest interval nicio contestație referitor la VM primite, se consideră că a confirmat VM respective.(2) OM verifică orice contestație în maximum 5 zile lucrătoare de la primire și informează partea contestatară în legătură cu rezultatul; dacă VM corespunzătoare unor ID au fost incorecte, OM determină și transmite părților în drept VM corectate pentru respectivele ID.(3) VM sau, după caz, VM corectate sunt considerate confirmate de părțile implicate, nu mai târziu de 14 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare prevăzute la art. 10 alin. (1), respectiv 18 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare pentru punctele de măsurare prevăzute la art. 10 alin. (3), devenind VMA; VMA aferente UD/CD/ISD sunt transmise de OM și către OMEPA.  +  Articolul 15OMEPA determină și transmite la OPE VMA însumate aferente fiecărei UD/CD/ISD, pe fiecare ID, în termen de 16 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.  +  Articolul 16(1) OR determină următoarele VMA însumate aferente zonei proprii de licență, în termen de 23 de zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare, pe baza VMA aferente producției, consumului, energiei electrice livrate către alte rețele și energiei electrice primite din alte rețele:a) consumul aferent fiecărui furnizor, pe fiecare ID, din care, separat, consumul aferent clienților finali din portofoliul său pe baza consumului cărora un agregator a participat pe piețe anterioare PE, pe fiecare ID, separat pe fiecare agregator care i-a nominalizat;b) consumul aferent clienților finali pe baza consumului cărora un agregator a tranzacționat pe piețele anterioare PE, pe fiecare ID, separat pe fiecare furnizor care îi are în portofoliu;c) producția aferentă fiecărui producător/agregator al unor instalații de producere, pe fiecare ID;d) producția și consumul, după caz, aferente fiecărui participant deținător de instalații de stocare/agregator pentru instalații de stocare, pe fiecare ID;e) valorile însumate ale consumului, respectiv producției aferente fiecărei PRE, pe fiecare ID;f) consumul, respectiv producția netă pe fiecare ID;g) CPT al rețelei, pe fiecare ID.(2) OR verifică corelarea VMA aferente schimburilor între rețele cu OR parteneri, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(3) OR verifică închiderea bilanțului fizic pe zona proprie de licență, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(4) OR transmit către fiecare furnizor și către fiecare agregator îndreptățit VMA determinate conform alin. (1) lit. a).(5) OR transmit OMEPA VMA însumate determinate conform alin. (1), pe măsură ce acestea sunt disponibile.  +  Articolul 17(1) OMEPA determină, la nivel național, VMA însumate pe fiecare zonă de licență primite de la OR, prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a)-f), în termen de 28 de zile lucrătoare de la începutul lunii următoare lunii de livrare.(2) OMEPA verifică închiderea bilanțului fizic la nivelul SEN și, atunci când constată o neînchidere, comunică OR existența și valoarea acesteia, în scopul efectuării de verificări suplimentare și remedierii eventualelor erori; OR verifică și corectează datele eronate în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(3) OMEPA transmite către PRE în drept VMA însumate determinate/corectate conform alin. (1) și (2), imediat ce acestea sunt disponibile și, în același timp, le pune la dispoziția tuturor părților îndreptățite prin intermediul paginii proprii de internet, pe baza unei proceduri proprii privind accesul la VMA însumate, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(4) OMEPA transmite OPE VMA corectate, dacă sunt constatate erori în urma verificării de către OR a datelor, în interiorul termenului prevăzut la alin. (1).(5) OMEPA transmite ODPE VMA însumate/corectate, determinate conform alin. (1) și (2).  +  Articolul 18Însumarea VM/VMA pe zone de licență, conform prevederilor art. 11 și 16, se realizează de către OR astfel:a) producția unui producător este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităților de producție, ale instalațiilor de stocare aparținând respectivului producător și ale unităților de producție ale altor producători pentru care acesta este agregator, racordate la rețeaua OR;b) producția unei UD/ISD este egală cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale unităților de producție și ale instalațiilor de stocare racordate la rețeaua OR, care intră în componența respectivei UD/ISD;c) consumul ISD/CD este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum și ale instalațiilor de stocare racordate la rețeaua OR, care intră în componența respectivei ISD/CD;d) consumul unui furnizor este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum racordate la rețeaua OR, aflate în portofoliul respectivului furnizor;e) consumul aferent fiecărui client final nominalizat de un agregator este egal cu suma tuturor VM/VMA în punctele de delimitare ale locurilor de consum ale clienților finali racordate la rețeaua OR; această informație este utilizată în conformitate cu prevederile art. 16 lit. g) din Regulamentul de programare a unităților de producție dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili și instalațiilor de stocare dispecerizabile;f) producția însumată aferentă unei PRE este egală cu suma producțiilor însumate ale producătorilor sau ale furnizorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării, corespunzătoare zonei de licență a OR;g) consumul însumat aferent unei PRE este egal cu suma consumurilor însumate ale furnizorilor pentru care respectiva PRE și-a asumat responsabilitatea echilibrării, ale consumurilor aferente participanților deținători de instalații de stocare/ agregatorilor pentru instalații de stocare, ale consumurilor aferente clienților finali care participă la piață prin intermediul agregatorilor, corespunzătoare zonei de licență a OR;h) producția netă este egală cu suma producțiilor determinate conform lit. a);i) consumul net este egal cu suma consumurilor determinate conform lit. d);j) energia electrică livrată altor OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre rețeaua electrică a OR, respectiv către alte rețele electrice; în cazul OTS, aceasta include și exporturile;k) energia electrică primită de la alți OR este egală cu suma tuturor VM/VMA care prevede un schimb de energie electrică dinspre alte rețele electrice către rețeaua electrică a OR respectiv; în cazul OTS, aceasta include și importurile.  +  Articolul 19Pentru prosumatorii care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum și încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018, cu modificările ulterioare, precum și pentru clienții casnici deținători ai unor capacități de producere a energiei electrice, respectiv electrice și termice în cogenerare, conectate la rețea, cu putere electrică mai mică de 100 kW, însumarea valorilor măsurate și a valorilor măsurate aprobate, prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) și art. 18, se realizează astfel:a) energia electrică produsă este înregistrată ca fiind producție aferentă furnizorului care își asumă responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor acestora;b) energia electrică produsă nu este inclusă în categoria de informații care privesc producția aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID.  +  Articolul 20Prezentele reguli se completează cu dispozițiile prevăzute în Codul de măsurare.-----