ORDIN nr. 61 din 31 martie 2020pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 6 aprilie 2020  Având în vedere considerentul 15 și prevederile art. 3, 5, 6, 10, 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, prevăzut în anexa nr. 1*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, prevăzut în anexa nr. 2*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Regulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, prevăzut în anexa nr. 3*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Intervalul de decontare prevăzut în regulamentele menționate la art. 1-3 este de câte o oră, de la începutul fiecărei zile calendaristice.  +  Articolul 5Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „Opcom“ - S.A. și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. elaborează procedurile operaționale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin și le transmit Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare.  +  Articolul 6Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. și Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013 privind aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție și a consumatorilor dispecerizabili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 3 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2018 privind aprobarea Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, precum și pentru modificarea, completarea și abrogarea unor dispoziții din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 166 din 22 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 1 septembrie 2020. Notă
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Dumitru Chiriță
  București, 31 martie 2020.Nr. 61.  +  ANEXA nr. 1REGULAMENTde programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabiliși a instalațiilor de stocare dispecerizabile  +  ANEXA nr. 2REGULAMENTde funcționare și de decontare a pieței de echilibrare  +  ANEXA nr. 3REGULAMENTde calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea