HOTĂRÂRE nr. 534 din 30 mai 2007privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2007  În conformitate cu Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispoziții aplicabile asigurării creditelor de export pentru operațiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu și lung și Directiva 84/568/CEE a Consiliului Uniunii Europene din 27 noiembrie 1984 privind obligațiile reciproce ale societăților de asigurare a creditelor la export ale statelor membre care acționează în numele sau cu sprijinul statului sau ale departamentelor publice care acționează în locul acestor societăți, în cazul asigurării comune a unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări ca organism fără personalitate juridică, funcționând pe lângă Ministerul Finanțelor Publice, cu scopul de a examina și aproba operațiunile ce se efectuează de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului. (la 21-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (2) Abrogat. (la 21-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (3) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înființarea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, cu modificările și completările ulterioare, se desființează.  +  Articolul 2Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări funcționează în baza prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, prevederile acesteia referitoare la Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior aplicându-se Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul II Atribuțiile și competențele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări  +  Articolul 3Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări are următoarele atribuții:a) aprobă limita maximă de expunere ce poate fi angajată în baza disponibilităților fondurilor alocate anterior și a celor prevăzute anual în legea bugetului de stat pentru desfășurarea operațiunilor în numele și în contul statului de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.; (la 21-08-2020, Litera a) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) a^1) aprobă acordarea plafoanelor de garantare pentru băncile comerciale din România în limita sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a).Plafoanele de garantare sunt destinate garantării finanțărilor acordate de băncile comerciale beneficiarilor de finanțări și vor fi utilizate conform normelor emise de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări. (la 14-04-2008, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 14 aprilie 2008 ) b) examinează și aprobă instrumentele specifice derulate în numele și în contul statului de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. referitoare la:1. finanțarea, cofinanțarea, refinanțarea și garantarea creditelor destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, a utilităților de interes public, dezvoltarea regională, susținerea activității de cercetare-dezvoltare, protecția mediului înconjurător, ocuparea și formarea personalului, susținerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, stimularea exporturilor românești, susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate, precum și orice alte obiective punctuale stabilite de Guvernul României; (la 21-08-2020, Punctul 1. din Litera b) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) 2. Abrogat. (la 21-08-2020, Punctul 2. din Litera b) , Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) 3. asigurarea și reasigurarea creditelor de export, a investițiilor românești în străinătate, a garanțiilor de export și a operațiunilor de export în leasing; (la 21-08-2020, Punctul 3. din Litera b) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) 4. implementarea de măsuri de ajutor de stat și/sau de minimis; (la 21-08-2020, Litera b) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) 5. alte operațiuni prevăzute de lege. (la 21-08-2020, Litera b) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) c) examinează și aprobă operațiunile individuale prevăzute la lit. b) pe care Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. urmează să le desfășoare în numele și în contul statului; (la 21-08-2020, Litera c) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) c^1) Abrogată. (la 14-04-2008, Litera c^1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 380 din 31 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 14 aprilie 2008 ) d) aprobă plafoanele valorice pe țări în cadrul cărora se vor aproba și desfășura operațiunile de asigurare în numele și în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de țară elaborate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.; (la 21-08-2020, Litera d) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) e) examinează și avizează emiterea de garanții de stat/acordarea de subîmprumuturi de către Ministerul Finanțelor Publice; (la 21-08-2020, Litera e) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) e^1) examinează și aprobă emiterea de opinii la solicitarea unor furnizori de ajutor de stat, privind aspecte legate de stabilirea capacității de rambursare a companiei beneficiare, a clasei de risc a beneficiarului de ajutor de stat și a dobânzii agregate pe componente dobândă de bază plus marjă; (la 21-08-2020, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) f) poate aproba orice alte instrumente destinate să asigure îndeplinirea unor obiective stabilite în concordanță cu politica Guvernului României; (la 21-08-2020, Litera f) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) g) aprobă implementarea de măsuri de ajutor de stat/de minimis elaborate în conformitate cu legislația europeană în domeniul ajutorului de stat și cu respectarea procedurilor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare. (la 21-08-2020, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 21-08-2020, Articolul 4 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Articolul 5(1) Asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen scurt se va realiza cu respectarea prevederilor Comunicatului Comisiei Europene către statele membre, în conformitate cu prevederile art. 93 (1) din Tratatul de înființare a Comunității Europene, pentru punerea în aplicare a art. 92 și 93 din Tratat în activitatea de asigurare a creditelor de export pe termen scurt (97/C 281/03), cu modificările și completările ulterioare.(2) Asigurarea și reasigurarea creditelor de export pe termen mediu și lung pentru operațiuni legate de exportul de bunuri și/sau servicii în țări care sunt membre ale Uniunii Europene și în țări care nu sunt membre ale Uniunii Europene și care sunt finanțate prin credit-cumpărător sau prin credit-furnizor ori plătite în numerar se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială și de abrogare a Deciziilor 2001/76/CE și 2001/77/CE, cu modificările ulterioare, și, respectiv, ale Regulamentului privind activitatea de asigurare a creditelor de export desfășurată de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului, pentru operațiunile pe termen mediu și lung, prevăzut în anexa nr. 2, care transpune Directiva 98/29/CE a Consiliului Uniunii Europene din 7 mai 1998 privind armonizarea principalelor dispoziții aplicabile asigurării creditelor de export pentru operațiunile care beneficiază de acoperire pe termen mediu și lung. (la 20-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 54 din 15 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 20 februarie 2018 ) (3) Coasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu și lung, aferente unor contracte de export care includ unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe dintre statele membre ale Uniunii Europene, se va realiza cu respectarea prevederilor Regulamentului privind activitatea de coasigurare de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului, a creditelor de export aferente operațiunilor de export realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 6(1) Operațiunile individuale prevăzute la art. 3 lit. c) se vor aproba după cum urmează:a) până la echivalentul a 50 milioane euro, aprobarea operațiunii se va face de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări;b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.(2) Expunerea pe debitor sau grup de debitori nu va depăși 25% din fondurile totale ale statului pentru operațiunile de finanțare, garantare sau asigurare acordate în numele și contul statului. Guvernul poate aproba proiecte care conduc la expuneri pe debitor sau grup de debitori ce depășesc 25% din fondurile totale ale statului, cu condiția ca această expunere pe debitor sau grup de debitori să nu depășească 50% din fondurile totale ale statului.(3) Prin expunere în sensul prezentei hotărâri se înțelege orice angajament asumat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele și în contul statului în raport cu un singur debitor sau un grup de debitori. Grupul de debitori este constituit din două sau mai multe entități care reprezintă un singur risc pentru operațiunile de finanțare, garantare și asigurare în numele și în contul statului.(4) Operațiunile ce conduc la o expunere cumulată, pe același debitor sau grup de debitori se aprobă după cum urmează:a) pentru operațiunea ce conduce la o expunere cumulată de până la echivalentul a 50 milioane euro aprobarea se va face de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări;b) peste plafonul prevăzut la lit. a), Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări va supune operațiunea spre aprobare Guvernului.(5) Prin expunere cumulată în sensul prezentei hotărâri se înțelege suma dintre expunerea existentă rezultată din operațiuni în derulare și expunerea potențială aferentă noilor operațiuni.(6) Abrogat. (la 21-08-2020, Alineatul (6) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (7) Abrogat. (la 21-08-2020, Alineatul (7) din Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (8) Prevederile alin. (2)-(5) nu se aplică expunerilor rezultate ca urmare a implementării măsurilor de ajutor de stat și/sau de minimis, conform art. 3 lit. b) pct. 4. Pentru aceste expuneri se aplică prevederile/limitările specifice, stabilite punctual, în cadrul fiecărei măsuri de ajutor de stat/de minimis. (la 21-08-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost completat de Punctul 14, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (la 18-06-2018, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 423 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 18 iunie 2018 )  +  Articolul 7Normele care reglementează activitățile desfășurate în numele și în contul statului se aprobă de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 21-08-2020, Articolul 7 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 )  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări  +  Articolul 8(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din 15 membri, dintre care un președinte și 2 vicepreședinți, reprezentând organele de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice și Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1. (la 21-12-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 913 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 21 decembrie 2017 ) (2) Desemnarea membrilor în cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se face, prin ordin, de către ministrul în subordinea căruia aceștia își desfășoară activitatea, în cadrul ministerului din care provin, respectiv de conducătorul instituției publice în care își desfășoară activitatea, în conformitate cu anexa nr. 1. (la 28-09-2017, Articolul 8 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 700 din 27 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 28 septembrie 2017 )  +  Articolul 9(1) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se întrunește de regulă bilunar sau de câte ori este nevoie.(2) Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se consideră legal întrunit în prezența majorității membrilor, hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți, iar în caz de paritate de voturi, președintele va avea drept de veto. (la 14-08-2009, Alineatul (2) din Articolul 9 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 894 din 5 august 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 14 august 2009 ) (3) În cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări hotărârile se adoptă prin vot deschis sau vot prin corespondență. În cazul votului împotrivă, acesta trebuie motivat.  +  Articolul 10Hotărârile Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se consemnează în registrul de hotărâri ținut de secretariat și sunt semnate de președinte.  +  Articolul 11(1) Pregătirea lucrărilor și analiza operațiunilor care se supun aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se realizează de către direcțiile de specialitate din cadrul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. potrivit competențelor acestora.(2) Responsabilitatea privind analiza operațiunilor care se supun aprobării Guvernului potrivit art. 6, a riscurilor ce decurg din aceste operațiuni efectuate în numele și contul statului, precum și legalitatea operațiunii supuse aprobării Guvernului revine Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. prin direcțiile de specialitate și Comitetul de Direcție. Pentru operațiunile supuse aprobării Guvernului Ministerul Finanțelor Publice are rolul de a transmite propunerea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. avizată favorabil de Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări spre analiză și aprobare Guvernului României. (la 18-06-2018, Articolul 11 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 423 din 13 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 18 iunie 2018 )  +  Articolul 12(1) Lucrările de secretariat ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări vor fi asigurate, ca activitate permanentă și distinctă, de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.(2) Secretariatul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este alcătuit din cel mult 5 membri, salariați ai Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., desemnați de președintele Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare al acesteia. Activitatea Secretariatului va fi coordonată de un secretar coordonator, desemnat dintre membrii Secretariatului de către președintele Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.(3) Secretariatul asigură comunicarea hotărârilor Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări către structurile care au inițiat propunerile. (la 21-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 16, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 696 din 19 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 21 august 2020 ) (4) Reprezentarea și asistența juridică a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări în fața instanțelor judecătorești sunt asigurate de Direcția juridică a Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. împreună cu Direcția generală juridică din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor. (la 07-01-2008, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 07 ianuarie 2008 ) (5) Reprezentarea și asistența juridică a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări în fața celorlalte organe și autorități ale statului sunt asigurate de Direcția juridică a Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (la 07-01-2008, Articolul 12 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.580 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 07 ianuarie 2008 )  +  Articolul 13(1) Convocarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se face de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. prin intermediul Secretariatului Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru ședință.(2) Odată cu convocarea se vor transmite membrilor Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări ordinea de zi a ședinței, precum și setul de materiale pregătite potrivit art. 11 referitoare la proiectele care urmează a fi supuse discuțiilor.(3) Scrisoarea de convocare a Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări împreună cu documentele mai sus menționate se vor transmite membrilor acestuia prin fax, poștă electronică sau prin curier.(4) De regulă, ședințele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se vor ține la sediul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 14(1) Ședințele Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări sunt conduse de președinte. În lipsa acestuia, atribuțiile sale sunt exercitate de unul dintre vicepreședinți.(2) Secretarul coordonator va verifica prezența membrilor, consemnând în procesul-verbal al ședinței numărul membrilor prezenți, dezbaterile, precum și voturile exprimate în ședință sau prin corespondență, cu motivarea voturilor exprimate împotrivă.(3) Procesele-verbale ale ședințelor Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări se consemnează în registrul de procese-verbale ținut prin grija Secretariatului și se semnează de către președinte și de către secretarul coordonator.  +  Articolul 15Eliberarea în orice mod din funcția prevăzută în anexa nr. 1 a persoanelor care fac parte din Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări determină și încetarea calității de membru, președinte sau vicepreședinte în cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.  +  Articolul 16(1) Pentru activitatea depusă efectiv în cadrul Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, membrii acestuia vor fi remunerați pe bază de indemnizație lunară, care se plătește lunar și se suportă de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.(2) Nivelul indemnizației lunare a membrilor Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări este de 20% din salariul lunar al președintelui Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.(3) Absența de la două ședințe ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, fără ca votul să fi fost exprimat prin corespondență, în cadrul aceleiași luni calendaristice, atrage neplata indemnizației pentru luna respectivă.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 844/1991 privind înființarea Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 15 ianuarie 1992, și Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuțiilor, competențelor și modului de funcționare ale Comitetului Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior, precum și a convențiilor-cadru pentru derularea activității de finanțare și asigurare a creditelor de comerț exterior în numele și contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 22 iunie 1992, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 18Prevederile referitoare la Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior din cadrul Legii datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte prevederi ale actelor normative în vigoare referitoare la Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior se vor aplica, de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări înființat prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Decebal Traian Remeș
  București, 30 mai 2007.Nr. 534.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENȚA
  Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
  1.PreședinteSecretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice, coordonator al Departamentului de datorie publică/Departamentului de buget, desemnat prin ordin al ministrului finanțelor publice. În cazul în care nu este posibilă desemnarea secretarului de stat cu atribuții de coordonare de datorie publică/buget, ministrul finanțelor publice va desemna prin ordin un alt secretar de stat care să exercite atribuțiile de președinte al Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări
  2.VicepreședinteSecretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
  3.VicepreședintePreședintele Băncii de Export-Import a României Eximbank - S.A.
  4.MembruSecretarul general al Guvernului
  5.MembruȘeful Cancelariei Prim-Ministrului
  6.MembruReprezentant al Ministerului Finanțelor Publice
  7.MembruReprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  8.MembruReprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
  9.MembruReprezentant al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
  10.MembruReprezentant al Ministerului Fondurilor Europene
  11.MembruReprezentant al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor
  12.MembruReprezentant al Secretariatului General al Guvernului
  13.MembruReprezentant al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice
  14.MembruReprezentant al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului
  15.MembruReprezentant al Secretariatului General al Guvernului
  (la 23-03-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 203 din 18 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 23 martie 2020 )
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTprivind activitatea de asigurare a creditelor de export desfășurată de Banca de Export-Importa României EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului, pentru operațiunile pe termenmediu și lung legate de exporturi de bunuri și/sau servicii destinate statelor care nusunt membre ale Uniunii Europene  +  Anexa nr. 3REGULAMENTprivind activitatea de coasigurare de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A., în numele și în contul statului, a creditelor de export aferente operațiunilorde export realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferite state membreale Uniunii Europene---------