ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 60 din 30 aprilie 2020privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 5 mai 2020  Având în vedere:– necesitatea adoptării de urgență a unor măsuri pentru asigurarea finalizării proiectelor fazate din cadrul financiar 2007-2013 și implementate în exercițiul financiar 2014-2020, pentru îndeplinirea obiectivelor proiectelor și diminuarea riscului de aplicare de corecții financiare de către Comisia Europeană;– întârzierile înregistrate în cadrul acestor proiecte, atât în procesul de achiziție publică, cât și în implementarea proiectelor de infrastructură care presupun o complexitate sporită;– perioada de timp limitată până la finalul perioadei de eligibilitate aferentă exercițiului financiar 2014-2020, în raport cu volumul lucrărilor rămase de executat în cadrul acestor proiecte;– necesitatea actualizării devizelor generale aferente contractelor de investiții în vederea asigurării unei implementări adecvate a contractelor, pentru a evita situațiile de reziliere a contractelor aflate la un progres fizic de circa 80%, care nu mai pot fi atribuite din cauza valorii subevaluate a restului de execuție, necesitate generată de diferențele majore dintre devizele generale ale proiectelor elaborate, respectiv aprobate, la nivelul anilor 2005-2006 și costurile înregistrate la momentul execuției, respectiv anul 2020;– că neadoptarea unor astfel de măsuri va conduce la blocarea contractelor semnate, la întârzierea implementării proiectelor, existând riscul de a nu se îndeplini obiectivele până la termenele stabilite prin documentele programatice cu consecința recuperării de către Comisia Europeană a sumelor decontate până în prezent, respectiv corecții financiare suplimentare aplicate României,întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații urgente și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează unele măsuri în domeniul fondurilor europene, având drept scop asigurarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020.(2) Prevederile alin. (1) se aplică proiectelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 2(1) Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, cu rol de Autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, în calitate de ordonator principal de credite, de la poziția bugetară corespunzătoare din cadrul titlului X «Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», cod 58, se asigură și sumele necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor a căror fază a doua este inclusă la finanțare din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020, în concordanță cu documentele programatice și cu prevederile contractelor de finanțare încheiate cu beneficiarii. (la 22-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 176 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 ) (2) Sumele alocate potrivit alin. (1), pentru proiectele fazate prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, se utilizează pentru suportarea următoarelor categorii de costuri și cheltuieli:a) costuri aferente finalizării investiției pentru contractele încheiate între beneficiari și furnizorii de produse, prestatorii de servicii și executanții de lucrări, cu care aceștia au încheiat contracte, precum și costuri legate de relansarea procesului de achiziție, în vederea atingerii obiectivelor proiectelor, în baza unei justificări întemeiate;b) finanțarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor, ca urmare a depășirii bugetelor alocate inițial;c) costuri suplimentare necesare finalizării lucrărilor din motive neimputabile contractorului și beneficiarului, în baza unei justificări prealabile întemeiate;d) suplimentarea bugetelor contractelor de asistență tehnică și supervizare pentru atingerea obiectivelor proiectelor, din motive neimputabile contractorilor respectivi și beneficiarului, de la caz la caz, în baza unei justificări prealabile întemeiate;e) cheltuieli neeligibile declarate de misiunile de audit/ verificare, care nu sunt imputabile beneficiarilor.  +  Articolul 2^1Pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare, sumelor alocate potrivit art. 2 alin. (1) în scopul finanțării categoriilor de costuri și cheltuieli prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-d) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare. (la 22-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 176 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )  +  Articolul 3Alocarea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, se realizează prin virări de credite de angajament și/sau bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol bugetar sau de la alte capitole din cadrul aceluiași buget, după caz, în cursul întregului an. Sumele alocate în acest scop nu pot fi realocate pentru alte destinații.  +  Articolul 4(1) Ministerul Fondurilor Europene stabilește cadrul instituțional și măsurile necesare în vederea implicării autorităților din România în procesul de programare și negociere a resurselor financiare europene aferente perioadei de programare 2021-2027. (2) Autoritățile de management ale programelor operaționale stabilite potrivit legii pentru perioada de programare 2021-2027 pot desemna pentru anumite funcții și/sau tipuri de operațiuni cu impact regional sau sectorial, selectate la finanțare, organisme intermediare, cu respectarea prevederilor regulamentelor europene. (3) Organismele intermediare desemnate pot fi organisme publice naționale sau locale sau organisme private organizate potrivit legii. Organismele intermediare desemnate fac parte din sistemul de management și control al programelor operaționale pentru care a avut loc desemnarea. (4) Între autoritățile de management și organismele intermediare se încheie un acord de delegare, prin care se stabilesc: funcțiile delegate, operațiunile delegate, atribuțiile, responsabilitățile, durata delegării, indicatorii de performanță ai acordului, precum și orice alte prevederi care sunt necesare pentru ca acordul să se poată realiza.(5) Autoritățile de management pentru programele operaționale menționate la alin. (2) rămân responsabile pentru implementarea programelor operaționale în cauză, chiar dacă desemnează organisme intermediare.(6) La desemnarea organismelor intermediare prin acorduri de delegare autoritățile de management se asigură că sunt îndeplinite de către organismele intermediare următoarele condiții:a) organismul intermediar are capacitatea administrativă necesară pentru îndeplinirea obligațiilor din acordul de delegare;b) organismul intermediar dispune de toate mecanismele și procedurile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor care au fost delegate;c) personalul încadrat în organismul intermediar dispune de experiența profesională necesară pentru implementarea funcțiilor/operațiunilor delegate;d) acordul de delegare are prevăzute clauzele necesare pentru luarea măsurilor necesare atunci când organismul intermediar nu îndeplinește în totalitate sau în parte funcțiile care au fost delegate;e) organismul intermediar are capacitatea de a asigura pista de audit necesară pentru realizarea misiunilor de audit prevăzute conform regulamentelor Comisiei Europene;f) organismul intermediar îndeplinește orice alte condiții necesare pentru realizarea funcțiilor care i-au fost delegate de către autoritatea de management.(7) Pentru perioada de programare 2021-2027, ca Program național pilot de descentralizare, se desemnează Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Moții, Țara de Piatră» pentru zona Munților Apuseni, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus pentru județele Suceava, Botoșani și Iași și Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului pentru județele Sibiu și Brașov, ca organisme de implementare a investițiilor teritoriale integrate (ITI), după cum urmează:a) Pentru inițierea Programului național pilot de descentralizare prin dezvoltarea teritorială integrată ITI, Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de inițiatori, împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, vor demara demersurile legale necesare includerii zonelor ca teritorii în care se aplică ITI cu finanțare din fonduri europene 2021-2027, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a legii pentru aprobarea prezentei ordonanțe de urgență.b) Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru va asigura managementul și implementarea pentru Programul național pilot de descentralizare pentru ITI Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Moții, Țara de Piatră», inclusiv pentru teritoriile gestionate de agențiile pentru dezvoltare regională Nord-Vest și Vest și pentru Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului. Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est asigură managementul și implementarea pentru Programul național pilot de descentralizare pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus.c) Ministerul Fondurilor Europene va aloca Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru și Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară «Moții, Țara de Piatră», Asociației de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus și Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului sumele necesare pentru asistența tehnică în vederea elaborării strategiei pentru ITI.d) În baza strategiilor elaborate se vor aloca resurse pentru pregătirea și implementarea de proiecte. Suma care va fi alocată pentru ITI se va calcula procentual, în raport cu suprafața, numărul de localități și numărul de locuitori din următoarele județe, după cum urmează: pentru ITI Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Moții, Țara de Piatră», județele: Alba, Arad, Bihor, Cluj și Hunedoara; pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus: Suceava, Botoșani și Iași; pentru Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI Microregiunea Țara Făgărașului: Sibiu și Brașov; pentru ITI Harghita Covasna, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Csomád-Bálványos, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Harghita; pentru ITI Buzău, Prahova, Vrancea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Ținutul Buzăului (la 22-08-2020, Actul a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 176 din 18 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 19 august 2020 )
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 60.  +  ANEXĂ
  Sumele alocate pentru continuarea și finalizarea proiectelor de infrastructură fazate
  din perioada de programare 2007-2013, finanțate din fondurile Uniunii Europene
  aferente perioadei de programare 2014-2020
  Nr. crt.Denumirea proiectuluiSuma alocată - mii lei -
  012
  1.Fazarea proiectului Reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Mehedinți28.365
  2.Fazarea proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Caraș-Severin839
  3.Fazarea proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric Iaz Batal 30 Ha - Târgu Mureș2.093
  4.Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești - județul Vaslui63.046
  5.Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Maramureș136.314
  6.Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin49.888
  7.Fazarea proiectului Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Tulcea45.716
  8.Fazarea proiectului Reabilitarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Teleorman19.400
  9.Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Vâlcea9.156
  ----