PRESCRIPȚIE TEHNICĂ din 19 iunie 2003PT A 3-2003, editia 1, privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea și verificarea tehnica periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 456 bis din 26 iunie 2003  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 366 din 19 iunie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 456 din 26 iunie 2003.
  Scopul principal al prescripțiilor tehnice este asigurarea securității persoanelor, mediului înconjurător și proprietății (de stat sau private).Prevederile prezentei prescripții tehnice sunt obligatorii pentru toți cei care proiectează, construiesc, importa, distribuie, monteaza, instaleaza, repara, întrețin, utilizează sau verifica aparate consumatoare de combustibili lichizi și instalații în care sunt integrate aceste aparate.Utilizatorii prezentei prescripții tehnice sunt răspunzători de aplicarea corecta a acesteia.ISCIRStr. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5BUCUREȘTI www.iscir.roCod: 726111Telefon: (+4021)411.97.60; 411.97.61Fax: (+4021) 411.98.70E-mail: iscir@fx.roReproducerea sau utilizarea integrală sau parțială a prezentei prescripții tehnice în orice publicații și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu exista acordul scris al ISCIR.Utilizatorii prezentei prescripții tehnice sunt obligați să se asigure ca sunt în posesia editiei oficiale tipărite.1. GENERALITĂȚI1.1 ScopPrezenta prescripție tehnice face parte din reglementările tehnice naționale referitoare la aparatele cu grad de risc în exploatare și tratează aparatele consumatoare de combustibili lichizi.Prezenta prescripție tehnica stabilește cerințele tehnice minime obligatorii pe care trebuie să le respecte aparatele consumatoare de combustibili lichizi pentru a putea fi acceptată exploatarea lor la utilizatorii finali.Prezenta prescripție tehnica reglementează utilizarea în condiții de securitate a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi racordate sau nu la o conducta de evacuare a produselor de ardere.Prescripția tehnica defineste în mod unitar semnificatia termenilor privind aparatele consumatoare de combustibili lichizi (referitori la construire, încercare și verificare) și stabilește cerințele esențiale de securitate obligatorii la echiparea și instalarea aparatelor.Prezenta prescripție tehnica stabilește condițiile de proiectare, execuție și încercare în vederea omologării aparatelor, condițiile tehnice de instalare, verificare tehnica periodică a menținerii parametrilor de funcționare, performanta și securitate ai aparatelor precum și valorile minime ale randamentului și valorile maxime ale emisiilor la care aparatele pot fi acceptate pentru utilizarea în continuare.Prescripția tehnica stabilește, de asemenea, condițiile minime pe care trebuie să le respecte prestatorii de specialitate pentru confirmarea capabilității lor tehnice de a executa lucrări la sau în legătură cu aceste aparate (proiectanți, instalatori, prestatori care efectuează încercări în vederea omologării aparatelor sau verificări tehnice periodice).Aceste condiții se pot grupa astfel:a) condiții care se adresează producătorilor: condiții tehnice privind proiectarea, construirea și încercarea aparatelor consumatoare de combustibili lichizi în vederea omologării;b) condiții care se adresează prestatorilor de specialitate: condiții tehnice privind instalarea, repararea și service-ul, precum și pentru cei abilitați să execute verificări tehnice periodice în timpul exploatării;c) condiții care se adresează utilizatorilor finali.Autoritatea tehnica care asigura supravegherea aplicării și respectării prevederilor din prezenta prescripție tehnica este ISCIR-Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecției utilizatorilor și securității în funcționare pentru instalațiile și aparatele din categoria cărora fac parte și aparatele consumatoare de combustibili lichizi.1.2 Domeniu de aplicarePrevederile prezentei prescripții tehnice se aplică tuturor categoriilor de aparate echipate cu unul sau mai multe arzatoare cu vaporizare, cu sau fără rezervor, racordate sau nu la o conducta de evacuare a gazelor de ardere și care sunt folosite în scopul:– încălzirii locuințelor sau a altor spații similare acestora;– preparării sau încălzirii produselor alimentare;– producerii apei calde menajere.Prevederile prezentei prescripții tehnice sunt obligatorii pentru aparatele produse în unități de producție specializate și care sunt destinate desfacerii și comercializării pe piața.1.2.1 Categorii de aparatePrevederile prezentei prescripții tehnice se aplică următoarelor tipuri de aparate consumatoare de combustibili lichizi:● Sobe metalice pentru încălzit;● Sobe metalice cu cazane pentru baie;● Aparate de gătit;● Incalzitoare catalitice.1.2.2 Nu fac obiectul prezentei prescripții tehnice aparatele consumatoare de combustibili lichizi destinate utilizării în domeniul transportului naval, MApN, MI, SRI, dar pentru care prevederile acestei prescripții, privind funcționarea în condiții de securitate, pot fi utilizate ca ghid.1.2.3 Prezenta prescripție tehnica stabilește un mod unitar de evaluare și atestare a securității în funcționare a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi în vederea:a) introducerii pe piața a aparatelor noi;b) reintroducerii pe piața a unui aparat care a fost utilizat (schimbarea utilizatorului final).1.3 Referințe normativePrezenta prescripție tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, normative și alte reglementări naționale,1.3.1 Legi și hotărâriHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de RidicatHotărârea Guvernului nr. 394/1995 privind obligațiile care revin agenților economici - persoane fizice sau juridice - în comercializarea produselor de folosință îndelungată destinate consumatorilor, republicată în 1997Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, aprobată prin Legea nr. 11/1994Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 462/1993 privind "Condițiile tehnice privind protecția atmosferei" și "Norma metodologică privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produși de surse stationare"1.3.2. StandardeStandardele sunt menționate în anexa N.Standardele menționate în prezenta prescripție tehnică nu sunt obligatorii. În consecință, utilizatorii prezentei prescripții tehnice pot folosi și alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerințelor prevăzute de prezenta prescripție tehnică. (la 05-08-2004, Punctul 1.3.2 din Punctul 1.3 , Punctul 1. a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 458 din 21 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 05 august 2004 ) 1.4 DefinițiiÎn sensul prezentei prescripții tehnice, următorii termeni se definesc astfel:1.4.1 accesibilitate pentru întreținere și utilizare - caracteristica a aparatului de a permite utilizatorului final sau personalului de specialitate accesul la piesele componente în timpul utilizării și întreținerii, fără a conduce la situații care pot provoca prejudicii sau raniri ale acestora.1.4.2 accesorii pentru manevrare - ustensile speciale livrate împreună cu aparatul pentru manevrarea organelor mobile și/sau calde.1.4.3 activitate de instalare - ansamblul operațiunilor de pozitionare a aparatului la locul de funcționare, de fixare a acestuia pe poziția de funcționare și de racordare la circuitele tehnologice de apa, aer de ardere, alimentare cu combustibil, evacuare gaze de ardere, energie auxiliara (electrica, pneumatica sau hidraulica). Aceasta activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT.1.4.4 activitate de montare - ansamblul operațiunilor de asamblare la locul de funcționare a aparatelor la care, prin proiect, se permite livrarea pe subansambluri. Aceasta activitate poate presupune efectuarea unor operații care necesita autorizare din partea ISCIR-INSPECT (sudarea, brazarea și alte procese speciale). Aceasta activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de producătorul aparatului sau de reprezentantul autorizat al acestuia și înregistrat la ISCIR-INSPECT.1.4.5 activitate de punere în funcțiune - ansamblul lucrărilor de specialitate după instalarea aparatului la locul de funcționare la utilizatorul final, cu scopul de a demonstra, pe baza încercărilor functionale în condiții reale, funcționarea aparatului la parametrii de securitate și performanta declarați de producător. Aceasta activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de producătorul aparatului sau de reprezentantul autorizat al acestuia și înregistrat la ISCIR-INSPECT.1.4.6 activitate de reparare - ansamblul lucrărilor și operațiilor specializate de:– investigarea defectelor aparate și remedierea lor;– înlocuirea componentelor defecte;– încercarea funcțională a aparatului la repunerea acestuia în stare de funcționare, în condiții de securitate.Aceasta activitate se poate efectua numai de către un agent economic autorizat de producătorul aparatului sau de reprezentantul autorizat al acestuia și înregistrat la ISCIR-INSPECT.1.4.7 adaptorul gurii de evacuare - piesa de legătură între gura de evacuare a gazelor de ardere din aparat și conducta de racordare la cos.1.4.8 aer de ardere - aer furnizat camerei de ardere și utilizat total sau parțial pentru ardere.1.4.9 aparat consumator de combustibili lichizi (denumit în continuare aparat)-generator de căldură care utilizează combustibil lichid.1.4.10 aparat cu flacara deschisă - aparat de încălzire portabil neracordat la o conducta sau la un dispozitiv special de evacuare a produselor de ardere echipat cu unul sau mai multe arzatoare, un circuit de alimentare precum și organe de reglare, control sau actionare. După modul de distribuție a caldurii produse se disting mai multe categorii de aparate:– cu convertor radiant (R);– cu convertor radiant suflant (RS);– cu convertor suflant cu reglare electronică (SRE).1.4.11 aparat folosit în mod normal - este un aparat:– corect instalat și întreținut corespunzător, conform instrucțiunilor producătorului;– folosit la o variatie normală a calității caracteristicilor combustibilului recomandat de producător;– utilizat în conformitate cu destinația sa.1.4.12 arzator cu vaporizare - parte a aparatului în care combustibilul evaporat sub efectul caldurii se amesteca cu aerul necesar arderii și formează un amestec de vapori de combustibil și aer de ardere.1.4.13 camera de ardere - parte componenta a aparatului unde are loc arderea.1.4.14 combustibil de încercare - combustibil de calitate comercială utilizat la încercările aparatului în vederea omologării.1.4.15 combustibili recomandați - combustibili de calitate comercială recomandați de producător în instrucțiunile de utilizare a aparatului care permit atingerea performantelor declarate.1.4.16 conducta de racordare - conducta/tubulatura prin care gazele de ardere sunt evacuate din aparat spre cos.1.4.17 debit (consum) orar - cantitate de combustibil consumat prin arderea, în timpul unei ore de funcționare, la un regim determinat.1.4.18 debit masic al produselor de ardere - masa produselor de ardere evacuata în unitatea de timp.1.4.19 debit specific - debitul apei calde menajere declarat de producător care corespunde la o creștere a temperaturii medii cu 30 K.1.4.20 derivate de pacura - substanțe organice care se depun pe hârtia de filtru la determinarea indicelui de innegrire.1.4.21 dispozitiv de aprindere - dispozitiv incorporat în aparat cu rolul de a aprinde amestecul de vapori de combustibil și aer de ardere.1.4.22 dispozitiv de reglare și protecție - dispozitiv auxiliar cu rolul de a asigura, după o reglare prealabilă, execuția automată a programului de funcționare a aparatului în condiții de securitate.1.4.23 dispozitiv de securitate - dispozitiv al aparatului cu rolul de a asigura protecția bunurilor și persoanelor împotriva următoarelor riscuri:– poluarea atmosferei;– creșterea în intensitate a flacarii;– socuri și rasturnari;– scăderea energiei auxiliare.1.4.24 distribuitor autorizat de producător/reprezentant autorizat al producătorului - agent economic care asigura furnizarea aparatelor și serviciile asociate postvanzarii, conform legislației în vigoare. Distribuitorul autorizat asigura legătură între producător și utilizatorul final și este înregistrat la ISCIR-INSPECT.1.4.25 gaze calde - gaze care circulă în interiorul aparatului.1.4.26 indice de innegrire - gradul de innegrira produs de funingine pe hârtia de filtra.1.4.27 instalator - agent economic, autorizat de ISCIR-INSPECT și recunoscut de producător, care executa activități de instalare. Instalatorul poate efectua și punerea în funcțiune, reglarea și repararea aparatului.1.4.28 interval de reîncărcare/realimentare - perioada de timp în care arderea este menținută cu o singura alimentare cu combustibil, fără intervenția utilizatorului.1.4.29 introducere pe piața - acțiunea de a face disponibil un aparat, contracost sau gratuit, în vederea distribuirii și/sau utilizării lui.1.4.30 încărcare termica - cantitatea de căldură egala cu produsul dintre debitul masic orar și puterea calorifica inferioară a combustibilului.1.4.31 limitator de aer de ardere - dispozitiv destinat limitării aerului necesar arderii.1.4.32 omologarea aparatelor - ansamblul activităților de determinare, prin încercări specifice, a respectării condițiilor de securitate și a parametrilor de performanță declarați de producător.1.4.33 organ de comanda - element racordat sau integrat în regulatorul de debit cu nivel constant care este destinat reglarii debitului de combustibil între poziția de închidere și poziția maxima.1.4.34 prestator de specialitate - persoana juridică înregistrată/autorizata la/de ISCIR-INSPECT care efectuează servicii/activități (lucrări) specializate: distribuție, instalare, punere în funcțiune, service și garanție, încercări în vederea omologării, investigații pentru evaluarea securității în funcționare a aparatelor vechi și reparare.1.4.35 producător - agent economic înregistrat la ISCIR-INSPECT care își asuma responsabilitatea privind proiectarea, execuția și calitatea unui aparat pentru introducerea lui pe piața.1.4.36 produse de ardere - gaze de ardere care sunt evacuate prin stutul de evacuare al aparatului.1.4.37 putere calorifica - cantitate de căldură produsă prin arderea completa, la presiune constanta și egala cu 1.013,25 mbar, a unității de volum sau de masa de combustibil lichid, exprimată în kJ/kg. Se disting doua tipuri de puteri calorifice:– putere calorifica superioară [H(s)]: apa rezultată din ardere este considerată condensata;– putere calorifica inferioară [H(i)]: apa rezultată din ardere este în stare de vapori.1.4.38 putere de încălzire - cantitatea de căldură utila furnizată de aparat, într-un regim dat, în unitatea de timp.1.4.39 putere de încălzire nominală - puterea furnizată în unitatea de timp atunci când aparatul funcționează la sarcina nominală și care este indicată pe placa de timbru a aparatului.1.4.40 randament - raportul între puterea de încălzire și încărcarea termica.1.4.41 regim maxim - regim care se obține atunci când organul de comanda este fixat în poziția maxima (manevrat până la poziția de tamponare).1.4.42 regim minim - regim care se obține atunci când organul de comanda este fixat în poziția minima.1.4.43 regulator de debit cu nivel constant - dispozitiv care permite reglarea debitului de combustibil spre arzator.1.4.44 revizie - ansamblul operațiilor de control a stării unui aparat cu scopul de a corecta eventualele abateri de la starea de funcționare normală și de a preintampina apariția unor defecte majore. Activitatea se efectuează numai de către prestatori de specialitate înregistrați la ISCIR-INSPECT.1.4.45 rezervor de combustibil - parte componenta a aparatului din care se face alimentarea arzatorului cu combustibil1.4.46 service - ansamblul activităților, specifice fiecărui tip de aparat, efectuate în vederea menținerii funcționarii aparatelor în condiții de securitate. Aceste activități sunt efectuate de agenți economici specializați care dețin manuale de service elaborate de producător, redactate sau traduse în limba română.1.4.47 stare de regim - stare de funcționare care corespunde unei anumite încărcări termice și în timpul căreia temperatura produselor de ardere în tronsonul de măsurare nu variaza mai mult de 5 K în 15 min.1.4.48 termometru cu inertie redusă - instrument de măsurare la care timpul de răspuns este astfel încât 90% din creșterea de temperatura să fie obținută în minim 5 s, în domeniul de temperaturi de la 15°C la 100°C, atunci când elementul sensibil este imersat în apa.1.4.49 tava de recuperare - parte a aparatului, mobila sau fixa, amplasata sub rezervorul de combustibil cu rolul de a colecta eventualele scurgeri.1.4.50 utilizator final - persoana fizica sau juridică care deține un aparat consumator de combustibil lichid pe care îl exploatează pentru uz propriu, conform instrucțiunilor de utilizare elaborate de producător.1.4.51 ventilator de aer de ardere - dispozitiv destinat introducerii aerului necesar arderii.1.5 AbrevieriMApN - Ministerul Apărării NaționaleMI - Ministerul de InterneSRI - Serviciul Roman de InformațiiPT - Prescripție tehnica2. CERINȚE TEHNICE PRIVIND PROIECTAREA, CONSTRUIREA ȘI UTILIZAREA APARATELOR2.1 GeneralitatiPentru fiecare tip de aparat din categoria celor definite, producătorul trebuie să dețină o documentație tehnica (desene tehnice și documente) care identifica: tipul aparatului;– parametrii de performanță și securitate garantați;– principiile de proiectare și execuție a aparatului; detaliile constructive și de asamblare a aparatului;– standardele care au stat la baza proiectării aparatului; materialele folosite; procedeele de sudare;– dispozitivele de securitate, reglare și control ale aparatului;– metodele de încercare în timpul procesului de producție și la final;– procedurile/caietul de sarcini de încercare a aparatului în vederea omologării; instrucțiunile de instalare și utilizare;– instrucțiunile de întreținere, exploatare și verificare tehnica periodică a aparatului.Aceasta documentație tehnica trebuie să asigure laboratoarelor autorizate informațiile necesare privind efectuarea încercărilor de omologare a aparatului și să permită evaluarea conformitatii aparatelor cu cerințele prezentei prescripții tehnice.Documentația de mai sus, completată cu rezultatele încercărilor de omologare, trebuie să fie avizată de ISCIR-INSPECT și reprezintă DOSARUL TEHNIC al aparatului. Acesta constituie baza aprobării pentru introducerea pe piața a aparatului.2.2 Documentația tehnica de identificareDocumentația tehnica de identificare va cuprinde cel puțin următoarele:– desenul tip de ansamblu al aparatului (a se vedea pct. 2.2.1);– descrierea funcțională a aparatului (a se vedea pct. 2.5);– instrucțiuni de montare/instalare, întreținere și reparare (a se vedea pct. 2.6);– instrucțiuni de utilizare (a se vedea pct. 2.7);– lista echipamentelor încorporate în aparat.2.2.1 Desenul tip de ansamblu al aparatuluiDesenul tip de ansamblu (format din una sau mai multe planșe) trebuie să conțină suficiente schite, vederi și secțiuni pentru definirea completa a aparatului.De asemenea, desenul tip de ansamblu al aparatului trebuie să conțină toate informațiile privind: caracteristicile constructive, condițiile tehnice de execuție și încercare, caracteristicile functionale și parametrii garantați.2.2.1.1 Caracteristici constructiveÎn funcție de categoria aparatului, desenul tip de ansamblu trebuie să conțină:● denumirea aparatului;● denumirea comercială și simbolul;● puterea nominală;● placa de timbru (modul de etichetare a aparatelor destinate utilizatorilor finali din România);● dimensiunile de gabarit;● masa aparatului;● suprafața de încălzire;● secțiunea canalelor pentru evacuarea gazelor de ardere;● secțiunea pentru alimentarea cu aer necesar arderii;● dimensiunile stutului de racordare la cos;● soluțiile de fixare a arzatoarelor, care să asigure montarea și demontarea lor corecta și sigura;● soluțiile de fixare a conductelor de alimentare;● cotele de pozitionare a elementelor aparatului care pot influența funcționarea;● distanta dintre stutul sau conducta de alimentare a arzatorului cu combustibil și nivelul combustibilului în regulatorul de debit și nivel constant;● modul de etansare a aparatului;● modul de etansare a circuitului de alimentare cu combustibil;● modul de evacuare a gazelor de ardere;● metodele de protecție anticoroziva a aparatului, rezervorului și circuitului de combustibil;● reglarea regimurilor de funcționare;● dispozitivele de reglare și securitate;● dispozitivele de aprindere;● schema circuitului de combustibil;● procedeele de sudare utilizate.2.2.1.2 Condiții tehniceÎn funcție de categoria aparatului, desenul tip de ansamblu trebuie să conțină:● standardele/specificățiile tehnice care au stat la baza proiectării aparatului;● materialele de baza și de adaos utilizate, precum și clasa de calitate;● metodele de control și de încercare prevăzute.2.2.1.3 Caracteristici functionaleÎn funcție de categoria aparatului, desenul tip de ansamblu trebuie să conțină:● tipul și calitatea combustibilului utilizat;● consumul orar de combustibil: maxim (normal), minim (redus), mediu (intermediar);● încărcarea termica;● neetanseitatea admisă;● condițiile de stabilitate a flacarii;● temperaturile maxime admise ale suprafețelor aparatului și ale elementelor de manevrare și reglare;● temperatura maxima admisă a combustibilului din rezervor;● valoarea maxima admisă a reziduurilor de ardere;● condițiile de efectuare a incercarii de anduranta;● modul de reglare a regimurilor de funcționare;● timpul de intrare în regim.2.2.1.4 Parametri garantațiÎn funcție de categoria aparatului, desenul tip de ansamblu trebuie să conțină:● randamentul termic minim;● randamentul termic minim la diferite regimuri de funcționare;● conținut maxim de CO (α= 1), % din gazele de ardere;● capacitatea termica minima;● temperatura maxima și minima a gazelor de ardere la cos;● regimul termic al cuptorului;● indicele de fum maxim (indice Bacharach).NOTĂ: În desenul tip de ansamblu se vor indica numai acele condiții constructive, functionale și tehnice, precum și performanțele garantate care sunt specifice aparatului.2.3 MaterialeCalitatea materialelor, forma și dimensiunile părților componente ale aparatului trebuie să asigure funcționarea în condiții de securitate și rezistenta la solicitarile mecanice, chimice și termice care pot apare în timpul funcționarii.La construirea aparatului este interzisă utilizarea a materialelor pe bază de azbest, a aliajelor care conțin în formula lor chimica cadmiu, precum și a materialelor care pot prezenta riscuri pentru sănătatea utilizatorilor. Materialele utilizate la construirea aparatului trebuie să fie necombustibile.Materialele pentru izolare termica se utilizează doar pentru părțile aparatului care intră în contact cu flacara sau cu produsele de ardere.2.4 Securitatea în funcționare a aparatului2.4.1 Condiții generaleCondițiile generale pentru securitatea în funcționare a aparatului sunt:a) forma și dimensiunile părților componente, proiectarea și modul de execuție a acestora, precum și metodele de asamblare și instalare (dacă asamblarea și montarea se fac la locul de funcționare) trebuie să asigure:– fiabilitatea și securitatea aparatului în condițiile de exploatare, precum și la solicitarile mecanice, chimice și termice;– etanseitatea circuitelor gazelor de ardere, care să excludă riscul degajarii de produse de ardere în incinta unde este instalat aparatul;b) elementele de comanda, de închidere, de blocare, de manevrare și de securitate precum și accesoriile electrice trebuie montate pe aparat astfel încât, în condiții normale de exploatare, temperaturile suprafețelor lor sa nu depășească temperaturile maxime admise specificate de producător;c) pentru aparatele prevăzute cu izolatie termica, aceasta trebuie să reziste la solicitarile termice și mecanice normale;d) elementele aparatului care necesita o demontare periodică pentru curatare și întreținere trebuie prevăzute cu indicatoare astfel încât să se excludă posibilitatea remontarii lor incorecte.2.4.2 Cerințe privind funcționarea în condiții de securitatePentru asigurarea funcționarii în condiții de securitate trebuie respectate următoarele cerințe minime:a) conținutul maxim de CO în produsele de ardere nu trebuie să depășească, pe tot domeniul de reglare, 0,4 g/MJ la arderea unei cantități de combustibil corespunzătoare la 1MJ;b) indicele de innegrire nu trebuie să depășească valoarea 3 atunci când se utilizează motorina și valoarea 2 atunci când se utilizează petrol;c) în timpul încercărilor temperatura produselor de ardere trebuie să fie cuprinsă între 90 K și 350 K față de temperatura ambianta;d) temperatura combustibilului din rezervor nu trebuie să depășească temperatura ambianta cu mai mult de 20 K pentru motorina și 15 K pentru petrol;e) producătorul aparatelor trebuie să furnizeze, în instrucțiunile de instalare, toate informațiile necesare privind izolarea pereților și/sau a planseului și sa specifice distanțele de securitate impuse;f) temperatura pereților, a planseului sau a altei structuri adiacente aparatului, construite din materiale combustibile, nu trebuie să depășească temperatura ambianta cu mai mult de 60 K;g) temperaturile organelor de manevrare nu trebuie să depășească temperatura ambianta cu mai mult de:– 35 K pentru metal;– 45 K pentru portelan;– 60 K pentru material plastic sau alte materiale similare; pentru evitarea riscului de accidentare la manevrare, aparatul trebuie să fie livrat cu un accesoriu corespunzător;h) în timpul funcționarii aparatului nu trebuie să se producă scapari de gaze de ardere sau de fum în încăpere;i) toate dispozitivele de actionare și reglare trebuie să fie prevăzute cu marcaje vizibile și durabile, iar pozițiile de lucru "deschis/închis" trebuie să fie ușor recunoscute.2.5 Funcționarea aparatelorDescrierea modului de funcționare a aparatului este o componenta a documentației tehnice de identificare, care trebuie să respecte următoarele condiții:a) sa constituie, în cadrul dosarului tehnic al aparatului, un capitol pentru înțelegerea corecta a modului de funcționare și exploatare a aparatului;b) sa constituie suport de instruire teoretică și practica în cadrul cursurilor de formare/specializare pentru instalatori;c) sa constituie instrucțiuni pentru utilizatorul final, suficient de clare și detaliate în vederea exploatării corecte.2.6 Instrucțiuni de montare/instalare, întreținere și reparareInstrucțiunile de montare/instalare, întreținere și reparare (denumite în continuare "Instrucțiuni de instalare") se întocmesc în limba română de către producător sau reprezentantul autorizat al acestuia. Acestea trebuie să indice toate caracteristicile tehnice specifice fiecărui tip de aparat, la care se adauga următoarele:● condițiile de amplasare, de racordare la cos și distanțele de securitate necesare în raport cu materialele combustibile sau orice alta recomandare privind protecția împotriva incendiilor;● cerințele privind alimentarea cu aer de ardere și, dacă este necesar, cerințele privind aerisirea și alimentarea cu aer în timpul funcționarii;● cerințele privind tirajul minim al cosului de fum pentru a obține puterea nominală;● temperatura medie a gazelor de ardere la puterea nominală, în °C;● instrucțiunile privind întreținerea curenta a aparatului și a anexelor;● detaliile privind instalarea și funcționarea oricărui echipament de securitate și control;● descrierea sumară a aparatului și un desen schematic, cu pozitionarea principalelor elemente constructive;● deficientele posibile în timpul exploatării, precum și modul de remediere;● lista pieselor de schimb;● certificatul de calitate cu termenul de garanție precizat și lista prestatorilor de specialitate atestați pentru efectuarea interventiilor în perioada de garanție;● fișa de supraveghere pentru observații în timpul exploatării;● orice alte informații specifice tipului de aparat, utile pentru o instalare corecta și o funcționare în condiții de securitate.În cazul aparatelor care urmează a fi asamblate la locul de funcționare, producătorul trebuie:a) sa precizeze ordinea de montare a elementelor componente;b) sa pună la dispoziție procedura de asamblare în limba română, precum și metodele de verificare a corectitudinii operației de asamblare.2.7 Instrucțiuni de utilizareInstrucțiunile de utilizare trebuie redactate în limba română și trebuie să fie:● lizibile, clare, explicite, utile și ușor de reținut;● sa nu presupună cunoștințe de specialitate.Se recomanda ca instrucțiunile de utilizare sa conțină pictograme care să descrie operațiile/manevrele pe care, eventual, trebuie să le efectueze utilizatorul în timpul exploatării aparatului, precum și restricțiile de intervenție asupra aparatului.Informațiile esențiale din instrucțiunile de utilizare trebuie să fie dublate cu informații inscriptionate pe aparat, pe butoanele/manetele care sunt acționate și cu etichete de avertisment pentru a evita riscul manevrarilor incorecte.Instrucțiunile de utilizare trebuie să conțină lista unităților de service și de asistența tehnica autorizate, care pot efectua servicii pentru utilizarea aparatului în condiții de securitate.Instrucțiunile de utilizare trebuie să conțină toate informațiile referitoare la:● destinația, modul și posibilitățile de funcționare ale aparatului;● tipul combustibilului lichid recomandat;● modul de alimentare, de aprindere și de punere în funcțiune;● modul de intrare în regim;● modul de reglare pentru funcționarea la diferite regimuri;● funcționarea corecta a dispozitivelor de reglare și de comanda;● reincarcarea, inclusiv masa maxima de combustibil recomandată;● întreținerea curenta și curatarea periodică a arzatorului, a suprafețelor exterioare și a organelor de reglare;● modul de oprire în condiții de securitate;● conservarea aparatului și, eventual, a instalației tehnologice în care acesta este integrat;● verificarea aparatului după o perioadă de oprire îndelungată;● un avertisment împotriva modificărilor neautorizate ale aparatului;● recomandarea de a nu utiliza decât piesele de schimb furnizate de producător.2.8 MarcajeFiecare aparat trebuie să fie marcat lizibil și durabil Marcajul trebuie să fie accesibil pentru citirea informațiilor atunci când aparatul este instalat definitiv.Marcarea trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:● numele producătorului sau simbolul de identificare;● tipul și numărul de model sau simbolul aparatului;● puterea termica nominală a aparatului, în kW;● tipul combustibilului;● marcajul de înregistrare a omologării de tip.Toate aparatele trebuie să fie marcate cu următorul avertisment: "A se utiliza numai cu combustibilii recomandați. Respectati instrucțiunile de utilizare!"Parametrii inscriptionati pe placa de timbru trebuie să fie aceeași cu parametrii specificati în documentația tehnica a aparatului și confirmati prin încercările de omologare.Dacă se utilizează o eticheta, aceasta trebuie să fie durabila și rezistenta la temperatura și umiditate, în condiții normale de funcționare, eticheta nu trebuie să se dezlipeasca sau să se deterioreze astfel încât citirea informațiilor să fie dificila.Modelul de placa de timbru este prezentat în figura 13. OMOLOGAREA APARATELOR3.1 GeneralitatiOmologarea reprezintă totalitatea activităților de verificări și încercări pe care producătorul este obligat să le execute în vederea confirmării oficiale a realizării parametrilor de performanță și securitate în funcționare ai fiecărui tip de aparat.Omologarea aparatelor este sarcina producătorului.Încercările în vederea omologării au drept scop verificarea caracteristicilor tehnice și a securității în funcționare a aparatelor în raport cu documentația de omologare, precum și verificarea funcționarii dispozitivelor încorporate (dispozitive de reglare și de supraveghere, de protecție și de dozare a combustibilului).Încercările oficiale în vederea omologării se pot efectua numai în laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT pentru astfel de activități. Autorizarea laboratoarelor se face conform prevederilor de la cap. 6.Validarea rezultatelor obținute la încercări și confirmarea respectării cerințelor privind securitatea în funcționare a aparatului se face de către ISCIR-INSPECT, prin emiterea certificatului de omologare și de înregistrare a tipului de aparat.Înregistrarea tipului de aparat omologat la ISCIR-INSPECT constituie acceptul/aprobarea fabricației de serie a aparatului și a introducerii lui pe piața.3.2 Etapele omologăriiEtapele omologării sunt:● întocmirea documentației de omologare (pct. 3.2.1);● admiterea la încercări în urma examinării și avizării documentației (pct. 3.2.2);● examinarea prototipului (pct. 3.2.3);● efectuarea încercărilor/masurarilor (pct. 3.2.4);● întocmirea rapoartelor și buletinelor de încercări (pct. 3.2.5);● înregistrarea omologării la ISCIR-INSPECT (pct. 3.2.6).3.2.1 Întocmirea documentației de omologarePentru efectuarea încercărilor în vederea omologării, producătorul trebuie să întocmească documentația tehnica conform prevederilor capitolului 2, la care se adauga obligatoriu "Caietul de sarcini pentru încercare în vederea omologării".Caietul de sarcini pentru încercare în vederea omologării trebuie să descrie concret condițiile de efectuare a încercărilor pentru aparatul supus omologării și se întocmește de către proiectantul sau producătorul aparatului, cu respectarea cerințelor prezentei prescripții tehnice și ale standardelor aplicabile și trebuie să conțină cel puțin următoarele:a) descrierea aparatului și a domeniului de utilizare;b) principalele caracteristici constructive și functionale ale aparatului;c) caracteristicile combustibilului utilizat;d) schita standului/instalației propus(e) pentru efectuarea încercărilor;e) lista aparatelor utilizate pentru încercări, indicând pentru fiecare: caracteristicile, clasa de exactitate (exactitatea), locul de amplasare și indicativul de recunoaștere pe schema standului/instalației de încercare;f) enumerarea, în ordinea lor, a examinarilor, verificărilor și determinarilor care se vor efectua pe prototipul supus încercărilor de omologare;g) condițiile în care se vor efectua încercările, durata acestora, intervalele de timp la care se fac citirile aparatelor de măsurare, metodele de încercare, precum și mijloacele materiale și personalul necesar;h) abaterile admisibile privind valorile caracteristicilor functionale și performanțele garantate prevăzute în desenul tip de ansamblu;i) condițiile de efectuare a incercarii de anduranta, durata acesteia, caracteristicile de urmărit, criteriile de apreciere a rezultatelor în funcție de datele furnizate de proiectant privind durabilitatea și fiabilitatea elementelor componente ale aparatului comparativ cu cele declarate de producător, alte observații;j) stabilirea numărului de aparate care vor fi supuse incercarii de anduranta;k) examinarile și verificările care vor fi efectuate pentru aparatele din producția de serie.3.2.2 Admiterea la încercări în urma examinării și avizării documentațieiÎnainte de începerea încercărilor și masurarilor, se examinează documentația tehnica de încercare pentru a se verifica :a) existenta și corectitudinea documentelor și documentațiilor tehnice prevăzute la pct. 3.2.1;b) conformitatea caietului de sarcini pentru încercări cu prevederile prezentei prescripții tehnice.3.2.2.1 Condiții de admitere la încercări în vederea omologăriiÎnceperea încercărilor/masurarilor în vederea omologării se poate face numai după examinarea documentației tehnice, verificarea caietului de sarcini avizat și verificarea conformitatii constructive a prototipului cu documentația prezentată.NOTĂ: Avizarea caietului de sarcini se face împreună cu avizarea proiectului aparatului de către agenții economici autorizați de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectelor. Autorizarea agenților economici pentru avizarea proiectelor se face conform prevederilor de la cap. 6.Dacă laboratorul accepta prototipul la încercările în vederea omologării, se întocmește raportul de verificare a documentației și se comunică în scris la ISCIR-INSPECT programul și data începerii încercărilor și masurarilor.3.2.3 Examinarea prototipuluiPrototipul se examinează în raport cu desenul tip de ansamblu în ceea ce privește:– principalele subansambluri și părți componente;– conformitatea principalelor caracteristici constructive și dimensionale.Dacă în urma examinării rezultă neconcordante sau deficiente, prototipul se va respinge, în acest caz în raportul de examinare a prototipului se precizează motivele care au stat la baza deciziei de respingere.Prototipul se va restitui producătorului pentru remedieri, modificări sau completări.După eliminarea neconformitatilor constatate inițial se va relua examinarea prototipului.3.2.4 Efectuarea încercărilor/masurarilorModul de efectuare a încercărilor/masurarilor în vederea omologării este prezentat în procedurile de lucru specifice (avizate de ISCIR-INSPECT ) ale laboratoarelor autorizate. Aceste proceduri trebuie să respecte cerințele prezentei prescripții tehnice.Laboratoarele autorizate trebuie să dețină:– proceduri de încercare generale, aplicabile oricărui tip de aparat;– proceduri de încercare specifice pentru diferite tipuri de aparate.3.2.5 Întocmirea rapoartelor și buletinelor de încercăriPentru fiecare etapa a procedurii de încercare rezultatele obținute vor fi notate în formulare specifice fiecărui laborator și acceptate de ISCIR-INSPECT cu ocazia autorizării laboratorului.La finalizarea încercărilor, laboratorul care a efectuat încercările va întocmi un raport final de încercări în vederea omologării. Acest raport final conține mai multe rapoarte de încercare pentru fiecare tip de încercare, precum și rapoartele de verificare a documentației și de examinare a prototipului.Rapoartele finale trebuie să conțină datele de identificare a laboratorului care a efectuat încercările, toate informațiile referitoare la aparat, la modul de lucru, precum și următoarele :– numele și adresa producătorului;– numărul de autorizație al laboratorului;– denumirea și datele de identificare ale tipului de aparat;– identificarea prototipului pe care s-au efectuat încercările (serie fabricație/an);– metodele de încercare;– rezultatele încercărilor (buletine de încercări, fise de calcul, diagrame etc.); un exemplu de buletin de încercare este prezentat în tabelul 2;– aparatura specifică utilizata la încercări (seria aparatului de măsurare);– buletinul de analiza a combustibilului utilizat (a se vedea anexa A);– declarație ca cerințele din prezenta prescripție tehnica sunt sau nu respectate (acolo unde este cazul se vor trece valorile măsurate care să justifice rezoluția); un exemplu de declarație este prezentat în tabelul 1;– copia placii de timbru a aparatului;– fotografii ale aparatului;– alte mențiuni referitoare la aparatul încercat;– numele și semnatura responsabilului cu lucrările de încercare în vederea omologării și a șefului de laborator.Raportul final de încercare împreună cu dosarul tehnic se prezintă la ISCIR-INSPECT pentru analiza și decizie privind înregistrarea și emiterea certificatului de omologare a aparatului.Tabelul 1 - Exemplu de declarație a verificării respectării cerințelor din prezenta prescripție tehnica la efectuarea încercărilor în vederea omologării
  Laborator/nr. Autorizație:…………………………..Declarație de verificare ......... Data .......
  Cerința din PT A 3-2003 La ce se referă Cerința respectată(da sau nu) Observații
  2.3 Materiale
  .... ....
  2.4 Securitate în funcționare
  .... ....
  2.8 Marcaje
  etc. .... ....
  Laborator ........... (Numele și semnatura) Șef laborator ....(Numele și semnatura
  Tabelul 2 - Exemplu de buletin de încercări
  Laboratorul ...... …Autorizația nr.: …….Buletin nr.: ………../Data: ……..
  Încercarea la sarcină:.......... Conform procedurii nr. ...... Tip de Instalatie/stand pentruîncercări:….Tip aparat:... ......... Aparat serie nr………….Tip combustibil: ….
  Rezultatele încercării
  Parametru Unitate de măsură Valoare măsurată Valoare calculată Valoaredeclarată deproducător Observații
  Randament % Clasa de eficiență:
  Cantitate de combustibil kg
  Temperatura gazelor de ardere evacuate °C
  Conținut maxim de CO în gazele de ardere %
  Consum orar de combustibil kg/h
  Indice Bacharach
  Timp de intrare în regim a aparatului h
  Temperaturi maxime ale suprafețelor exterioare °C
  Capacitate termică minimă
  Altele
  Laborator .........(Numele și semnătura) Șef Laborator (Numele și semnătura
  3.2.6 Înregistrarea omologării la ISCIR-INSPECTProducătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va prezenta la ISCIR-INSPECT dosarul tehnic al aparatului împreună cu raportul final al încercărilor eliberat de laboratorul autorizat, în urma analizarii dosarului tehnic și a rapoartelor de încercări, ISCIR-INSPECT poate solicita refacerea unor încercări în prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT.După finalizarea încercărilor ISCIR-INSPECT va decide asupra eliberării certificatului de omologare și înregistrării tipului de aparat.Certificatul de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT este conform modelului din anexa K.
  3.3 Verificări și încercări în laboratoare autorizate3.3.1 Verificări și încercări de tipVerificările și încercările de tip se efectuează în vederea omologării tipurilor de aparate.Pentru aceste încercări pot fi prezentate modele noi de aparate înainte de a le introduce în producția de serie. Evaluarea conformitatii aparatului (cu prevederile prezentei prescripții tehnice și ale caietului de sarcini) se face pe baza încercărilor efectuate pentru:● aparatele din producția de serie, fabricate înainte de intrarea în vigoare a prezentei prescripții tehnice, care nu au fost supuse încercărilor de omologare; evaluarea conformitatii acestora se face pe baza rapoartelor încercărilor de performanță, iar prelungirea înregistrării producătorului se face numai după definitivarea incercarii de anduranta, conform programului de încercări stabilit prin caietul de sarcini;● aparatele noi din import, care au fost supuse încercărilor de tip de către un organism național. Pentru acestea, se efectuează doar încercările care lipsesc din dosarul tehnic prezentat, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.3.3.2 Verificări de tip suplimentareVerificările de tip suplimentare se efectuează doar pentru extinderi de gama sau modificări aduse unui aparat deja omologat Acestea au scopul:– să constate dacă aparatul modificat corespunde prevederilor prezentei prescripții tehnice;– sa înregistreze tipul modificat, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.De asemenea, pentru aparatele din import verificarea de tip suplimentară are scopul de a efectua numai încercările care nu au fost efectuate de alte laboratoare.3.3.3 Verificări de tip ulterioareVerificarea de tip ulterioară se efectuează la producătorii înregistrați la ISCIR-INSPECT cu scopul de a constata dacă produsele realizate au aceleași performanțe cu prototipul omologat.Dacă în termen de 3 ani încercarea de anduranta nu a fost finalizată la nici-un aparat dintr-o tipodimensiune, înregistrarea producătorului nu se reactualizează.Verificările de tip, verificările de tip suplimentare, verificările de tip ulterioare, înregistrarea, precum și modificările și completările înregistrării aparatelor se efectuează la solicitarea producătorului.Prin solicitare, producătorul se obliga sa realizeze părțile constructive, instrucțiunile de montare, manualul de utilizare și celelalte documente conform documentației verificate și avizate.De asemenea, se obliga sa folosească marcajul RO care atesta verificarea aparatului, precum și numărul de înregistrare primit numai în condițiile aplicării celor de mai sus.De asemenea, producătorul trebuie să se angajeze sa nu publice rapoartele de verificare ale laboratorului autorizat sau extrase din acestea.3.4 Cerințe tehnice privind modul de efectuare a examinarilor, verificărilor, determinarilor și încercărilor în vederea omologării aparatelor3.4.1 Examinari și încercări pentru toate tipurile de aparateExaminarile și încercările pentru toate tipurile de aparate se vor efectua conform schemei de mai jos:Cerințele prezentate în continuare trebuie să se regaseasca în orice procedura a unui laborator autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea încercărilor în vederea omologării aparatelor consumatoare de combustibili lichizi.3.4.1.1 Examinarea documentației și a prototipului (din punct de vedere constructiv)Se vor efectua următoarele:● se stabilesc punctele de stationare în desfășurarea procedurii de încercare (punctele de stationare specifică verificările și încercările care pot conduce la respingerea prototipului);● se verifica documentația de omologare comparativ cu cerințele de la pct 3.2.1;● se elaborează raportul de verificare a documentației;● se examinează prototipul în raport cu desenul tip de ansamblu, conform pct. 3.2.3;● se elaborează raportul de examinare a prototipului.3.4.1.2 Verificarea etanseitatiiVerificarea etanseitatii se efectuează folosind instalatia prezentată în figura 2. Verificare etanseitatii circuitului de alimentare cu combustibil se efectuează prin control vizual, cu rezervorul de combustibil plin și robinetul de închidere a alimentarii în poziția deschis, în condițiile în care regulatorul de debit este închis și apoi deschis, circuitul de alimentare nu trebuie să prezinte scurgeri sau prelingeri datorate unor neetanseitati.Verificarea se efectuează atât înainte cat și după efectuarea tuturor încercărilor.Pentru depistarea neetanseitatilor se va folosi hârtie alba de filtru care se asaza sub aparat și apoi se trece de-a lungul circuitului de combustibil pe suprafața exterioară a elementelor susceptibile de a fi neetanse.Aparatele neetanse vor fi retrase de la încercări pentru înlăturarea neetanseitatilor. După remedierea deficiențelor, aparatele vor fi examinate din nou pentru verificarea etanseitatii.3.4.13 Temperatura ambianta se măsoară la o înălțime de 1,5 m și la o distanta de 3 m de aparatul încercat cu ajutorul unui termometru atarnat liber și ferit de eventualele radiatii.3.4.1.4 Consumul de combustibil se determina prin cantarire sau prin măsurare volumetrica, pentru fiecare arzator al aparatului, după intrarea în regim de temperatura (cel puțin 30 min de funcționare).Încărcarea termica a arzatorului este produsul dintre consumul orar de combustibil (q) și puterea calorifica inferioară a combustibilului utilizat [H(i)]:I = q x H(i)[J/h (kcal/h)] (1)Valorile obținute pentru consumul de combustibil, respectiv încărcarea termica, trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.3.4.1.5 Verificarea calității arderii consta în determinarea conținutului de oxid de carbon din gazele de ardere prelevate de la fiecare arzator în parte, la toate regimurile de funcționare posibile care sunt prevăzute de proiectant sau producător. Determinarea se face în următoarele condiții:a) aparatul este în regim de temperatura;b) prelevarile se efectuează în condițiile de funcționare cele mai dezavantajoase;c) proba prelevata trebuie să fie racita înainte de introducerea în aparatul de măsurare;d) în timpul încercărilor incinta în care este instalat aparatul va fi ventilata corespunzător, astfel încât aerul să aibă în permanenta un conținut de CO(2) care să nu depășească valoarea de 0,2% (aproximativ 2.471 mg/mc) iar conținutul de CO sa nu depășească valoarea de 0,002 % (aproximativ 22,9 mg/mc).Se efectuează minimum 2 determinări. Rezultatele se insumeaza și se calculează media lor.Conținutul procentual de CO, raportat la gazele de ardere uscate și fără exces de aer, se calculează cu relația:CO(α=1) = CO(mas). α (2)unde:CO(mas) - conținutul de CO măsurat în gazele de ardere uscate diluate, în % din volum;α = coeficientul de exces de aer în gazele de ardere.Pentru a preveni unele erori de măsurare, datorate dilutiei prea mari a gazelor de ardere, probele de gaz prelevate trebuie să aibă un conținut de CO(2) mai mare sau cel puțin egal cu 2 %.Valorile conținutului de monoxid de carbon în gazele de ardere trebuie să respecte prevederile din standard sau din caietul de sarcini.3.4.1.6 Verificarea la supraincalzireVerificarea la supraincalzire a pereților aparatului, a suportului aparatului, precum și a suprafețelor panourilor din jurul aparatului se efectuează la regim maxim de funcționare, după realizarea unui echilibru al temperaturilor. Un exemplu de realizare a standului de încercare la supraincalzire este prezentat în figura 3. Dimensiunile standului vor fi astfel încât pentru cele mai mari aparate să se respecte distanta de 300 mm între aparat și perete.Verificarea supraincalzirii pereților aparatului se efectuează după determinarea punctelor cu temperatura cea mai ridicată. Măsurarea propriu-zisa se efectuează în aceste puncte cu termocupluri a căror jonctiune calda trebuie să fie în contact cu suprafața peretelui aparatului. Un exemplu de amplasare a termocuplurilor este prezentat în figura 4.La verificarea supraincalzirii suportului aparatului și a suprafețelor panourilor invecinate se utilizează standul de încercare din figura 3, alcătuit din 3 panouri de lemn cu grosimea de 25 mm, iar suprafețele expuse radiatiei termice sunt vopsite cu vopsea "negru mat". Unul din panouri se folosește drept suport de așezare a aparatului încercat, iar celelalte doua sunt așezate perpendicular cat mai aproape posibil de aparat (partea care se apreciază ca are temperatura cea mai ridicată), la distanta indicată de proiectant. Acest panou trebuie să depășească adâncimea aparatului cu 50 mm. Înălțimea celor două panouri verticale va fi de 1,8 m.Măsurarea temperaturii suprafeței pereților laterali și a suportului de așezare se face cu termocupluri încorporate în pereți, în centrul geometric al acestora.Termocuplurile vor pătrunde în panouri prin partea exterioară, iar jonctiunea calda a acestora trebuie să se găsească la 3 mm de suprafața interioară, care se afla spre aparat.Valorile obținute pentru temperaturi trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.Verificarea supraincalzirii combustibilului din rezervor se face prin determinarea temperaturii acestuia, cu rezervorul plin și după o anumită perioada de funcționare (stabilită în standard sau în caietul de sarcini) la regim maxim. Măsurarea se face cu ajutorul unui termometru cu inertie redusă care se introduce în rezervor până la 20 mm deasupra fundului rezervorului.Valorile obținute la măsurarea temperaturii trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.3.4.1.7 Determinarea pierderilor de căldură și calculul randamentuluiDeterminarea pierderilor de căldură se face cu următoarele relații:sau în procente din puterea calorifica inferioară H(i) a combustibilului de încercare:Randamentul se calculează, în procente, cu următoarea relație:Puterea termica (P) trebuie să fie calculată în kW pe baza cantității de combustibil ars în timp de 1 h (M), a puterii calorifice inferioare a combustibilului de încercare [H(i)] și a randamentului cu următoarea formula:În timpul încercărilor de funcționare se efectuează analiza produselor de ardere și se determina conținutul mediu, în procente volumetrice de CO(2) și CO al produselor de ardere uscate.Cantitatea de monoxid de carbon în produsele de ardere (CO -barat-) se exprima în g/MJ, în regim maxim, cu următoarea formula (ecuatie în valori numerice):Pentru combustibilul de încercare cu C = 85,5% și H(i) = 42.900 kJ/kg rezultă:Pentru toate celelalte reglari, cantitatea de monoxid de carbon (CO) se exprima în g/MJ cu următoarea formula (ecuatie în valori numerice):Debitul masic al produselor de ardere se calculează cu relația:În relațiile de mai sus simbolurile utilizate au următoarele semnificatii:C = conținut de carbon al combustibilului de încercare, în procente de masa;CO = conținut de monoxid de carbon în produsele de ardere la regim maxim, în procente volumetrice;CO(2) = conținut de dioxid de carbon în produsele de ardere la regim maxim, în procente volumetrice;[CO](1) = conținut de monoxid de carbon în produsele de ardere la regimul considerat, în procente volumetrice;[CO2](1) = conținut de dioxid de carbon în produsele de ardere la regimul considerat, în procente volumetrice;CO = conținut de oxid de carbon în produsele de ardere, în g/MJ;D(1) = debit de combustibil la regimul considerat, în kg/h;D(max) = debit de combustibil la regimul maxim, în kg/h;H = conținut de hidrogen al combustibilului de încercare, în procente de masa;t(a) = temperatura ambianta, în °C;t(g) = temperatura produselor de ardere, în °C;M = cantitate de combustibil de încercare arsa într-o ora de funcționare, în kg/h;P = puterea termica a sobei, în kW;H(1) = puterea calorifica inferioară a combustibilului de încercare, în kJ/kg;Q = pierdere de căldură sensibila a produselor de ardere raportată la unitatea de masa a combustibilului de încercare, în kJ/kg sau în % din puterea calorifica inferioară [H(i)] a combustibilului de încercare;n = randamentul sobei, în %;C(pm) = căldură specifică a produselor de ardere umede în funcție de temperatura și compozitia produselor de ardere, în kg/mc x K (valori nominale) (a se vedea figura 5);m = debit masic al produselor de ardere, în g/s.3.4.1.8 Încercarea de anduranta se efectuează în scopul verificării durabilitatii și fiabilitatii aparatului și a elementelor sale componente.Condițiile în care se efectuează încercarea și durata ei vor fi stabilite de proiectant pentru fiecare tip de aparat și vor fi prevăzute în desenul tip de ansamblu și, după caz, în caietul de sarcini.La sfârșitul incercarii de anduranta se verifica, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice: conținutul de CO în gazele de ardere, indicele de fum, randamentul și consumul de combustibil. Valorile obținute trebuie să corespundă prevederilor din standard sau din caietul de sarcini. De asemenea, se verifica funcționarea normală a robinetelor și dispozitivelor de securitate și reglare și dacă nu s-a produs deteriorarea sau murdarirea elementelor aparatului (arzatoare, organe de manevrare, elemente incalzite, dispozitive anexe etc.) care pot influența funcționarea acestuia.3.4.1.9 încercări de securitateFiecărei încercări de determinare a parametrilor de performanță ai aparatului, la un anumit regim de funcționare (maxim, minim sau mediu), îi sunt asociate și încercări de securitate.Acestea se referă la verificarea securității din punct de vedere al utilizatorului care executa manevrele și la operațiile din timpul exploatării curente a aparatului. Toate operațiile care sunt în sarcina utilizatorului (încărcarea aparatului, reglarea dispozitivelor de comanda) trebuie să fie ușor de executat, să fie eficiente și să se desfășoare fără pericol. Aceste cerințe trebuie să fie evaluate în timpul tuturor încercărilor de funcționare.Încercările de securitate specifice fiecărui tip de aparat trebuie să fie precizate de către proiectant/producător în caietul de sarcini pentru încercare.3.4.2 Examinari și încercări specificeExaminarile și încercările specifice se vor efectua pentru următoarele aparate:– aparate cu evacuarea gazelor de ardere la cos (a se vedea anexa B);– aparate de gătit (a se vedea anexa C);– sobe metalice cu cazan pentru baie (a se vedea anexa D);– incalzitoare catalitice (a se vedea anexa E).3.5 Dispozitive, aparate și instalații pentru efectuarea încercărilorStandurile de încercare a prototipurilor în vederea omologării trebuie să cuprindă aparate de măsurare, dispozitive și instalații comune pentru încercarea tuturor tipurilor de aparate (a se vedea figura 6), după cum urmează:a) aparat pentru determinarea conținutului de CO(2) și CO sau [CO+H(2)] din gazele de ardere, cu exactitatea de 2% din indicația maxima, cu citire directa sau cu inregistrator;b) aparat tip "Orsat" pentru determinarea conținutului de CO(2) din gazele de ardere, cu exactitate de 0,2 % vol (procente volumetrice);c) aparat pentru determinarea conținutului de CO din gazele de ardere în concentratii mai mici de 0,1%, cu exactitatea de cel puțin 1% din indicația maxima;d) instalatie pentru determinarea supraincalzirii pereților aparatului, a suportului aparatului, precum și a suprafețelor panourilor din jurul aparatului încercat, conform figurii 3;e) trusa de termocupluri pentru măsurarea temperaturii suprafețelor exterioare ale aparatului și ale elementelor de manevrare și de reglare, cu exactitatea de 10 °C;f) termometru cu alcool pentru măsurarea temperaturii ambiante, cu exactitatea de 0,5 °C;g) termometru cu mercur pentru măsurarea temperaturii combustibilului de la 0 °C până la 100 °C, cu exactitatea de 0,5 °C;h) termocupluri sau termometre pentru măsurarea temperaturii gazelor de ardere la cos, cu exactitatea de 0,5 °C și scala 0 °C... 600°C;i) articulatie hidraulica și dispozitiv cu clapeta pentru reglarea tirajului, conform SR 6226;j) cronometre cu totalizator până la 30 minute;k) bascula pentru măsurarea consumului de combustibil;l) tronson de măsurare izolat termic;m) micromanometru pentru măsurarea tirajului, cu exactitatea de 0,005 mbar (0,05 mm H(2)O);n) aparat tip Bacharach pentru determinarea indicelui de fum în gazele de ardere.NOTĂ:Dotarea laboratorului constituie unul din criteriile de evaluare pentru autorizarea de către ISCIR-INSPECT.
  4. CONDIȚII DE INTRODUCERE PE PIATA A APARATELOR4.1 Condiții de introducere pe piața a aparatelor noi4.1.1 Se admite introducerea pe piața numai a tipurilor de aparate consumatoare de combustibili lichizi care sunt înregistrate la ISCIR-INSPECT și au marcajul de înregistrare.4.1.2 Înregistrarea la ISCIR-INSPECT se obține prin:a) omologarea aparatelor, conform condițiilor descrise la capitolul 3;b) acceptarea de către ISCIR-INSPECT a documentației tehnice verificate și avizate conform pct. 3.2.1 și 3.2.2, a încercărilor aparatelor efectuate în laboratoare autorizate independente și a certificatelor de tip ale aparatelor obținute de producători de la alte organisme competente.Procedura de înregistrare presupune următoarele etape:– verificarea și acceptarea dosarului tehnic și a rapoartelor de încercări, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;– auditul tehnic la producător pentru verificarea capabilității tehnice a acestuia de a produce aparate conform prototipului omologat.4.1.3 Auditul tehnic la producător presupune:– verificarea aplicării procedurilor de execuție proprii, comparativ cu cerințele prezentei prescripții tehnice privind calitatea execuției (sistemul de calitate);– realizarea la aparatele din producția de serie a parametrilor de securitate și performanta, în conformitate cu cerințele prezentei prescripții tehnice.La efectuarea auditului tehnic, ISCIR-INSPECT poate solicita participarea la efectuarea unor încercări din procedura de încercare care a stat la baza certificării aparatului. Acestea se efectuează în laboratoare autorizate sau pe standurile de încercare ale producătorului.În baza acestor verificări, producătorul va primi certificat de înregistrare la ISCIR-INSPECT, iar tipurile de aparate admise vor avea marcajul de înregistrare la ISCIR-INSPECT.Înregistrarea tipului de aparat la ISCIR-INSPECT reprezintă atestarea oficială a respectării cerințelor privind securitatea în funcționare.Distribuirea aparatelor se face numai prin distribuitori autorizați (recunoscuți) de producător și înregistrați la ISCIR-INSPECT, conform prevederilor pct. 6.2.Distribuitorul autorizat de producător este obligat să asigure asistența tehnica și suport tehnic utilizatorului final în perioada de garanție, în condițiile stabilite la pct. 6.2 (cu personal propriu sau prin alți agenți economici autorizați de producător și înregistrați la ISCIR-INSPECT).4.1.4 Aparatele din import sunt acceptate cu condiția respectării prevederilor prezentei prescripții tehnice. Pentru aceasta ISCIR-INSPECT va elibera, în conformitate cu procedurile în vigoare, un Aviz tehnic în vederea importului, care reprezintă acceptul preliminar de introducere a aparatului pe piața. Avizul poate condiționa distribuirea/punerea în funcțiune a aparatului de efectuarea unor verificări și încercări suplimentare de către prestatori de specialitate autorizați, pentru stabilirea stării tehnice a aparatului și a parametrilor de securitate și performanta garantați.Respectarea acestor condiții asigura protecția utilizatorului final și sunt responsabilitatea distribuitorului autorizat, conform legislației în vigoare.4.1.5 Producătorii au responsabilitatea, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice, să asigure condițiile tehnice de pregătire/formare și specializare a prestatorilor de specialitate care executa instalarea, punerea în funcțiune, service-ul și garanția aparatelor pe care le introduc pe piața.Producătorii au obligația să asigure instrucțiuni complete de instalare și utilizare în limba română, conform legislației naționale în vigoare și, de asemenea, servicii de garanție și piese de schimb pentru aparatele introduse pe piața.4.2 Condiții pentru acceptarea utilizării aparatelor vechi (uzate)4.2.1 Introducerea pe piața și punerea în funcțiune a aparatelor vechi este posibila numai după efectuarea unor verificări și încercări prealabile, care permit determinarea stării tehnice actuale și a gradului de securitate în funcționare al aparatelor.În vederea acceptării funcționarii aparatelor vechi, trebuie avute în vedere următoarele:a) refacerea și reconstituirea documentației tehnice de identificare a aparatelor respective și verificarea și avizarea ei de către agenți economici de specialitate autorizați de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectelor; documentația va fi pusă la dispoziția ISCIR-INSPECT pentru înregistrare;b) efectuarea verificărilor și investigatiilor tehnice de către un prestator de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT într-un laborator autorizat, pentru a se verifica dacă aparatul funcționează în condiții de securitate; verificările și investigațiile tehnice se efectuează pe baza unui caiet de sarcini avizat, în prealabil, de ISCIR-INSPECT iar pe baza rezultatelor obținute se va decide asupra eliberării acceptului de utilizare.4.2.2 În urma verificărilor și investigatiilor tehnice, prestatorul de specialitate va întocmi un raport în care va specifică dacă aparatul funcționează în condiții de securitate. Raportul se va transmite la ISCIR-INSPECT pentru înregistrarea aparatului.4.2.3 Pentru introducerea în țara a aparatelor vechi (uzate) sunt aplicabile prevederile de la pct. 4.1.4.4.2.4 Acceptul de introducere pe piața a aparatelor din import se acordă numai cu condiția respectării integrale a prevederilor de mai sus de către producătorii/reprezentanții tehnici ai acestora.5. INSTALARE ȘI REGULI DE UTILIZARE ÎN CONDIȚII DE SECURITATE5.1 GeneralitatiPrezenta prescripție tehnica, elaborata în baza legislației în vigoare privind funcționarea în condiții de securitate a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi și a instalațiilor în care acestea sunt integrate, stabilește următoarele:– utilizatorul final are obligația sa supună aparatele unor verificări tehnice periodice cel puțin o dată la 4 (patru) ani, din momentul expirării perioadei de garanție;– instalatia de evacuare a gazelor de ardere (cosul) trebuie să fie supusă verificărilor și lucrărilor de întreținere cel puțin o dată pe an;– aparatele instalate și puse în funcțiune la utilizatorii finali din România vor fi înregistrate, luate în evidenta și supuse verificărilor tehnice de către prestatorii de specialitate înregistrați la ISCIR-INSPECT și autorizați de producător sau reprezentantul autorizat al acestuia;– prestatorii de specialitate autorizați de producător și înregistrați la ISCIR-INSPECT pentru instalare, punere în funcțiune, service, reparare și pentru efectuarea verificărilor tehnice periodice trebuie să facă dovada cunoștințelor tehnice și de specialitate atunci când prezintă dosarul cu cererea de înregistrare la ISCIR-INSPECT.5.2 Cerințe generale pentru aparate5.2.1 Camera de ardere trebuie să rămână etansa în timp și să aibă un element de obturare (de exemplu: capac, usa) care nu trebuie să se inchida prin zavorare, astfel încât să poată compensa o eventuala suprapresiune.5.2.2 Aparatul trebuie să aibă cel puțin un filtru amplasat în amonte sau în interiorul cuvei de nivel constant și o sita la orificiul de umplere al rezervorului. Filtrul trebuie să retina particulele cu diametrul mai mare de 0,25 mm. Filtrele și sita trebuie să fie ușor de demontat pentru curatare.5.2.3 Regulatorul de debit cu nivel constant sau dispozitivele de alimentare similare trebuie să mențină constant debitul de combustibil spre arzator, corespunzător poziției de reglare alese.Pozițiile de închidere și de deschidere maxima trebuie să aibă un opritor.5.2.4 Aparatul trebuie să fie dotat cu un dispozitiv de securitate care să împiedice deversarile de combustibil din rezervor.5.2.5 Oricare ar fi regimul de funcționare al aparatului, aportul de aer furnizat de ventilator nu trebuie să creeze suprapresiune în camera de ardere și funcționarea trebuie să se facă fără zgomot. Funcționarea arzatorului trebuie corelata cu cea a ventilatorului, în particular, în caz de defectare a ventilatorului, alimentarea cu combustibil a arzatorului trebuie întreruptă, astfel încât indicele de innegrire sa nu depășească valoarea maxima admisă în timpul funcționarii arzatorului fără ventilator.După întreruperea totală a debitului de combustibil spre arzator ca urmare a întreruperii alimentarii cu curent electric, în cazul funcționarii neautomate (aprindere neautomata), alimentarea cu combustibil a arzatorului trebuie să fie restabilita manual, după restabilirea alimentarii cu curent electric. În cazul funcționarii automate (aprindere automată), după restabilirea alimentarii cu curent electric trebuie garantată o aprindere fără explozie.5.2.6 Conductele de combustibil nu trebuie să fie elemente portante ale construcției. Conductele trebuie să fie rezistente la coroziune iar temperaturile maxime admise nu trebuie să depășească valoarea indicată de producător. Conductele demontabile trebuie să fie racordate cu racorduri metalice, cu cel puțin patru spire de filet. Circuitul de combustibil trebuie să fie etans astfel încât sa nu se constate scurgeri sau prelingeri.5.2.7 Volumul util al rezervorului de combustibil trebuie să asigure o funcționare:– de cel puțin 10 h la o putere nominală P ≤ 8 kW;– de cel puțin 8 h la o putere nominală P > 8 kW.Orificiul de umplere al rezervorului trebuie să aibă un obturator.Debitul combustibilului din rezervor spre arzator trebuie să poată fi întrerupt prin intermediul unui dispozitiv de oprire, amplasat înaintea regulatorului de debit cu nivel constant. Dacă dispozitivul acționează prin rotire, închiderea trebuie să se efectueze în sensul acelor de ceasornic.5.2.8 Rezervoarele încorporate trebuie să aibă un indicator de nivel.5.2.9 Pentru a colecta eventualele scurgeri, aparatele trebuie să fie prevăzute cu o tava de recuperare fixa sau mobila amplasata sub rezervorul de combustibil, înălțimea interioară a tavii trebuie să fie de cel puțin 10 mm și capacitatea de cel puțin 1 dmc.5.2.10 Stutul de evacuare trebuie să fie proiectat pentru racordarea exterioară sau interioară a conductei de evacuare, să aibă o formă circulara cel puțin pe lungimea de imbinare și să permită racordarea la o conducta de evacuare cu diametrul conform standardelor în vigoare. Trebuie să fie posibila racordarea unei conducte de evacuare cu diametrul D pe o lungime minima de 30 mm.5.2.11 Nu sunt admise subere ale stutului sau alte dispozitive mobile de strangulare a trecerii produselor de ardere.5.2.12 Limitatoarele de tiraj trebuie să poată fi reglate la tirajul maxim indicat de producător. Aceasta valoare trebuie să fie menționată în instrucțiunile de instalare. Limitatoarele de tiraj și limitatoarele de aer de ardere încorporate trebuie reglate de producător și sa funcționeze automat.5.2.13 Dimensiunile conductei de evacuare a gazelor de ardere trebuie să fie corelate cu dimensiunile focarului. Conducta de evacuare trebuie să fie verticala cu dimensiuni corespunzătoare, conform STAS 6793. Conducta de evacuare trebuie să fie executată din tabla de oțel cu o grosime minima de 5 mm și protejata corespunzător împotriva coroziunii.Având în vedere posibilele efecte negative ale reziduurilor de ardere asupra structurii cosului, precum și cerințele severe impuse de standardele din domeniu pentru eliminarea oricărui pericol în funcționarea coșurilor de fum care deservesc aparate de uz neindustrial, se impune respectarea următoarelor prevederi:a) coșurile de fum trebuie să fie amplasate conform documentației tehnice, astfel încât prin poziția lor să asigure randamentul maxim al focarelor racordate, evacuarea completa a fumului sau a gazelor de ardere, sa nu prezinte pericol de incendiu și să permită curatarea în condiții optime;b) secțiunea libera a canalului de fum se va stabili prin calcul de dimensionare; în cazul secțiunilor circulare, diametrul acestora nu va fi mai mic decât diametrul stutului de evacuare al instalației de ardere;c) numărul maxim de racordari trebuie să respecte prevederile STAS 6793; aparatele cu o putere termica nominală mai mare de 8 kW se vor racorda la coșuri de fum separate;d) pentru inspecția și curatarea cosului de fum se va monta obligatoriu la baza acestuia o usita metalică dubla, etansa și termorezistenta;.e) coșurile de fum pentru focare de uz neindustrial se executa din materiale necombustibile, rezistente la foc și la acțiunea coroziva a fumului și a gazelor de ardere.Verificarea și curatarea coșurilor de fum se va efectua numai de personal autorizat, la intervale de maxim 1 an, folosind numai peria metalică.6. AUTORIZAREA/ÎNREGISTRAREA PRESTATORILOR DE SPECIALITATE6.1 GeneralitatiProiectarea, construirea, încercările în vederea omologării, distribuirea, instalarea, punerea în funcțiune, service-ul și garanția care se efectuează la aparatele consumatoare de combustibili lichizi sunt lucrări specializate care trebuie efectuate de agenți economici de specialitate care dispun de personal tehnic calificat/specializat și de dotarea tehnica corespunzătoare tipului de lucrări efectuate.Aceste lucrări necesita coordonarea și supravegherea tehnica a operațiilor cu scopul:– de a asigura securitatea în funcționare a aparatelor;– de a obține încrederea utilizatorului final în procesul de proiectare, construire, instalare, punere în funcțiune, încercare în vederea omologării, precum și în service-ul și garanția aparatelor;– de a obține fiabilitatea aparatelor în utilizare.Autorizarea/înregistrarea la ISCIR-INSPECT confirma existenta dovezilor de capabilitate pe care ISCIR-INSPECT le validează în urma procedurilor de evaluare. Înregistrarea la ISCIR-INSPECT și omologarea aparatelor asigura:
  Agenților economici de specialitate: Tipurilor de aparate omologate:
  ● implementarea procedurilor de asigurare a calității ● confirmarea respectării condițiilor de securitate în funcționare și recunoașterea oficială a performantelor aparatului
  ● recunoașterea oficială a capabilității tehnice de specialitate ● acceptarea introducerii pe piața a tipului de aparat
  ● supravegherea periodică a activităților de către ISCIR-INSPECT ● aprobarea producției de serie a tipului de aparat
  ● criterii de imbunatatire a activităților ● obținerea unei poziții avantajoase în preferintele clienților
  ● consolidarea încrederii clienților în agentul economic ● consolidarea încrederii clienților în tipul de aparat
  ● circulația produselor și serviciilor pe piața cu respectarea prevederilor legale
  Pentru producători, înregistrarea la ISCIR-INSPECT confirma faptul ca au capacitatea de a menține condițiile de producție și parametrii pentru fiecare aparat, demonstrate la omologarea prototipului.Pentru distribuitori, înregistrarea la ISCIR-INSPECT confirma faptul ca au capacitatea de a asigura serviciile obligatorii asociate livrării aparatului la utilizatorii finali: documentație în limba română, instalare, service, garanție, piese de schimb etc.Valabilitatea autorizației/înregistrării la ISCIR-INSPECT este de 2 ani de la data emiterii documentului, în condițiile în care prestatorul nu comite abateri de la prevederile prezentei prescripții tehnice.
  6.2 Tipuri de activități pentru care este necesară autorizarea/înregistrarea la ISCIR-INSPECT6.2.1 Proiectarea aparatelor și a instalațiilorÎn acest domeniu, ISCIR-INSPECT autorizeaza agenții economici pentru verificarea și avizarea proiectelor de aparate consumatoare de combustibili lichizi.Proiectele pot fi elaborate și de alți agenți economici cu activitate de proiectare. Acestea vor fi verificate și avizate de un agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectelor.Modelul de autorizație pentru agenți economici este prezentat în anexa F.6.2.1.1 Condiții de autorizare a agenților economici pentru verificarea și avizarea proiectelorÎn vederea autorizării pentru verificarea și avizarea proiectelor de aparate și instalații, agenții economici vor inainta la ISCIR-INSPECT o documentație care trebuie să conțină dovezile de capabilitate tehnica privind respectarea următoarelor cerințe:a) agentul economic este specializat în domeniul respectiv și poate prezenta dovezi de capabilitate tehnica în acest sens;b) agentul economic își desfășoară activitățile pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT, în regim de asigurare a calității și garantare a securității în funcționare a aparatelor;c) cunoaște și respecta, în derularea activităților desfășurate, prevederile prezentei prescripții tehnice;d) cunoaște și deține standardele specifice din domeniul pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT;e) dispune de:– mijloacele tehnico - materiale proprii corespunzătoare;– personal propriu calificat și specializat în domeniu pentru verificarea proiectelor;– personal cu pregătire tehnica superioară investit cu responsabilitățile de supraveghere tehnica și avizare a conformitatii proiectelor;f) deține proceduri proprii referitoare la lucrările de verificare și avizare pe care la executa în regim de asigurare a calității și a securității în funcționare.6.2.1.2 Dosarul de autorizare trebuie să conțină:a) opisul documentelor;b) cerere explicita privind domeniul pentru care solicită autorizarea;c) precizarea tipurilor de aparate pentru care dorește să obțină autorizația de avizare proiecte;d) memoriu de prezentare a agentului economic, care va conține:– elementele de identificare (denumire corecta și completa a agentului economic, adresa, telefon etc.);– profilul agentului economic;– organigrama de funcționare;– sistemul de asigurare a calității implementat;– certificari/autorizații obținute de la alte organisme;– alte date relevante, dacă este cazul;e) actele legale ale agentului economic:– copie de pe statutul agentului economic (vor fi evidentiate codurile CAEN asociate tipurilor de activități pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT);– copie de pe Certificatul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie;f) lista personalului propriu de specialitate:– personal propriu calificat și specializat în domeniu pentru verificarea proiectelor;– personal tehnic propriu cu pregătire tehnica superioară investit prin decizie cu responsabilitățile de supraveghere tehnica și avizare a conformitatii proiectelor.La aceasta lista trebuie să se anexeze documente din care să rezulte:– pregătirea profesională;– calificarile și specializările personalului;– evidentierea experienței în domeniu (curriculum vitae).ISCIR-INSPECT poate solicita și verificarea documentelor din care să rezulte ca personalul tehnic de specialitate propus de agentul economic pentru autorizare este angajat al acestuia și are experienta în domeniu.g) proceduri proprii referitoare la lucrările de verificare și avizare pe care la executa în regim de asigurare a calității și a securității în funcționarea aparatelor.Pentru a putea fi autorizați de ISCIR-INSPECT agenții economici trebuie să lucreze în sistem de asigurare a calității. Nu este obligatoriu ca sistemul de asigurare a calității să fie certificat de o terta parte,În acest sens, solicitantul va prezenta în dosarul de autorizare cel puțin următoarele proceduri:● procedura de contractare/deschidere a lucrărilor;● procedura de elaborare proiecte pentru aparate consumatoare de combustibili lichizi și instalații;● procedura de verificare proiecte;● procedura de avizare proiecte;● procedura de înregistrare la ISCIR-INSPECT a proiectelor avizate;● alte proceduri.Dosarul poate conține și alte dovezi de capabilitate tehnica pe care solicitantul le considera relevante în sprijinul cererii de autorizare.6.2.1.3 Eliberarea autorizației pentru agentul economicDupă analiza dosarului, dacă se constata respectarea condițiilor de mai sus, personalul tehnic propus pentru autorizare de către agentul economic va susține un examen de evaluare a însușirii prevederilor prezentei prescripții tehnice și ale standardelor aplicabile privind:– adoptarea soluțiilor constructive care să permită funcționarea în condiții de securitate a aparatelor, instalațiilor și dispozitivelor de securitate ale acestora;– necesitatea prevederii în documentația tehnica a aparatului a examinarilor și încercărilor care trebuie să fie efectuate;– elaborarea instrucțiunilor tehnice pentru instalarea, punerea în funcțiune, exploatarea, întreținerea, revizia și repararea aparatelor și instalațiilor.În cazul promovării examenului, ISCIR-INSPECT va elibera agentului economic o autorizație. Termenul de valabilitate al autorizației este de 2 (doi) ani.6.2.2 Construirea aparatelorÎn acest domeniu, ISCIR-INSPECT înregistrează producătorii de aparate.Modelul de certificat de înregistrare a producătorilor de aparate este prezentat în anexa G.6.2.2.1 Înregistrarea producătorilor de aparateOrice agent economic înregistrat în Registrul Comerțului din România și care are în statut ca obiect de activitate (codul CAEN corespunzător) producerea de aparate consumatoare de combustibili lichizi poate solicita înregistrarea la ISCIR-INSPECT dacă:a) agentul economic este specializat în domeniul respectiv și poate prezenta dovezile de capabilitate tehnica în acest sens;b) agentul economic își desfășoară activitățile de producție în regim de asigurare a calității și garantare a securității în funcționare a aparatelor;c) dispune de:– mijloace tehnico - materiale proprii adecvate;– personal propriu calificat pentru execuție și supraveghere tehnica a lucrărilor efectuate;d) deține proceduri proprii referitoare la lucrările pe care la executa în regim de asigurare a calității și a securității în funcționare a aparatelor;e) produc în serie aparatele omologate;f) are distribuitori autorizați și asigura condițiile de instruire a personalului pentru instalare, punere în funcțiune, service și garanție a aparatelor;g) asigura documentația de însoțire a aparatului, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.6.2.2.2 Cerințe privind conținutul dosarului în vederea înregistrării producătoruluiDosarul trebuie să conțină următoarele:a) cerere explicita privind domeniul pentru care solicită înregistrarea la ISCIR-INSPECT;b) precizarea tipurilor de aparate;c) memoriu de prezentare, care va conține:– elementele de identificare (denumire corecta și completa a agentului economic, adresa, telefon etc.);– profilul agentului economic;– organigrama de funcționare;– prezentarea sistemului de asigurare a calității implementat;– prezentarea dotărilor tehnico-materiale;– certificari/autorizații obținute de la ISCIR-INSPECT sau de la alte organisme;– actele legale ale agentului economic;– alte date relevante, dacă este cazul;d) copii de pe certificatele de omologare ale tipurilor de aparate pe care le produce;e) documentația sistemului de asigurare a calității implementat (manualul de asigurare a calității);f) procedurile utilizate în procesul de producție;g) lista cu dotarea tehnico-materială, inclusiv aparatura de măsurare și control;h) lista cu personalul propriu de specialitate și documentele din care rezultă pregătirea profesională și experienta acestuia.Dosarul poate conține orice alte dovezi de capabilitate tehnica pe care solicitantul le considera relevante în sprijinul cererii sale de înregistrare.După analiza dosarului, ISCIR-INSPECT va efectua un audit tehnic al producătorului.În baza raportului de audit se eliberează CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE.6.2.3 Instalarea, punerea în funcțiune, service-ul și reparațiile în garanție și postgaranțieÎn acest domeniu, ISCIR-INSPECT înregistrează prestatorii de specialitate autorizați de producător.Modelul de certificat de înregistrare este prezentat în anexa H.6.2.3.1 Înregistrarea prestatorilor de specialitateOrice agent economic, înregistrat la Registrul Comerțului din România, care are în statut ca obiect de activitate (codul CAEN corespunzător) lucrări de instalare, punere în funcțiune, service, reparații în garanție și postgaranție poate solicita înregistrarea la ISCIR-INSPECT dacă:a) agentul economic este specializat în domeniul respectiv și poate prezenta dovezile de capabilitate tehnica în acest sens;b) dispune de:– mijloace tehnico - materiale proprii adecvate;– personal propriu calificat pentru execuție și supraveghere tehnica a lucrărilor efectuate;c) deține atestate/autorizație de la producător pentru efectuarea lucrărilor de specialitate pentru care solicită înregistrarea la ISCIR-INSPECT.6.2.3.2 Cerințe privind conținutul dosarului în vederea înregistrării la ISCIR-INSPECTDosarul trebuie să conțină următoarele:a) cerere explicita privind domeniul pentru care solicită înregistrarea la ISCIR-INSPECT;b) precizarea tipurilor de aparate;c) memoriu de prezentare, care va conține:– elementele de identificare (denumire corecta și completa a agentului economic, adresa, telefon etc.);– profilul agentului economic;– organigrama de funcționare;– prezentarea sistemului de asigurare a calității implementat;– prezentarea dotărilor tehnico-materiale;– certificari/autorizații obținute de la ISCIR-INSPECT sau de la alte organisme;– actele legale ale agentului economic;– alte date relevante, dacă este cazul;d) documentația sistemului de asigurare a calității implementat (manualul de asigurare a calității);e) procedurile utilizate;f) lista cu dotarea tehnico-materială, inclusiv aparatura de măsurare și control;g) lista cu personalul propriu de specialitate și documentele din care rezultă pregătirea profesională și experienta acestuia;h) copii de pe atestarea/autorizarea de la producător.Dosarul poate cuprinde orice alte dovezi de capabilitate tehnica pe care solicitantul le considera relevante în sprijinul cererii sale de autorizare.După analiza dosarului, în cazul în care se constata respectarea tuturor condițiilor, responsabilul tehnic va susține un examen de evaluare a însușirii prevederilor prezentei prescripții tehnice și ale standardelor aplicabile.În baza rezultatelor acestor verificări, ISCIR-INSPECT eliberează CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE.6.2.4 Încercarea în vederea omologării, examinari și investigații tehniceÎn acest domeniu, ISCIR-INSPECT autorizeaza laboratoarele de încercări și agenții economici care efectuează examinari/investigații tehnice.Agenții economici care au ca obiect de activitate efectuarea încercărilor aparatelor, examinarea și atestarea parametrilor de funcționare prin încercări functionale se vor numi "Laboratoare de încercare a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi".Modelul de certificat de autorizație este prezentat în anexa I.6.2.4.1 Examinarile, verificările și încercările în vederea omologării aparatelor, denumite în continuare "încercări", se efectuează conform prevederilor prezentei prescripții tehnice în laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT, care pot fi:a) laboratoare specializate pentru efectuarea încercărilor, precum și a investigatiilor și examinarilor tehnice;b) laboratoare, respectiv standuri de încercare ale producătorilor înregistrați la ISCIR-INSPECT.6.2.4.2 Cerințe minime obligatorii pentru autorizarea laboratoarelorPentru autorizarea laboratoarelor care efectuează încercările aparatelor și/sau examinari și investigații tehnice, agenții economici au următoarele obligații și responsabilități:a) să fie specializat în domeniul respectiv și să prezinte dovezile de capabilitate tehnica în acest sens;b) sa dispună de:● mijloace tehnico - materiale proprii adecvate;● personal propriu calificat și specializat în domeniu pentru execuție;● personal propriu cu pregătire tehnica superioară, investit cu responsabilitățile de supraveghere tehnica și avizare a conformitatii lucrărilor efectuate, care poate fi propus pentru nominalizare în autorizația solicitată;c) să execute încercările în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice și ale proiectului și sa răspundă de aplicarea corespunzătoare a acestora și de calitatea încercărilor;d) sa desfășoare activitățile pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT în regim de asigurare a calității și de garantare a securității în funcționare a aparatelor;e) sa numească personal tehnic de specialitate care să răspundă de efectuarea încercărilor, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice;f) să asigure personalul tehnic necesar pentru efectuarea lucrărilor de încercare a aparatelor; acesta trebuie să aibă specializarea adecvată în raport cu complexitatea încercărilor;g) să dețină, sa cunoască și să aplice prevederile prezentei prescripții tehnice și ale standardelor aplicabile specifice domeniului pentru care solicită autorizația;h) să dețină proceduri proprii referitoare la încercările pe care la executa în regim de asigurare a calității și a securității în funcționarea aparatelor; aceste proceduri se vor aviza de către ISCIR-INSPECT;i) sa elibereze rapoarte de încercare cu rezultatele încercărilor efectuate și sa țină evidenta acestora; eliberarea rapoartelor de încercare se va face cu semnatura șefului de laborator;j) să asigure dotarea corespunzătoare a laboratorului cu: materiale, instalații, aparate de măsurare și analiza, conform cerințelor prezentei prescripții tehnice;k) să asigure condiții pentru întreținerea, repararea și verificarea tehnica și metrologica a aparaturii și a echipamentelor de măsurare înaintea fiecărei încercări;l) să asigure, în laboratorul propriu sau în alte laboratoare specializate, efectuarea tuturor încercărilor;m) să asigure organizarea instruirii periodice și verificării cunoștințelor personalului propriu;n) sa ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile care îi revin privind efectuarea încercărilor și sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a personalului tehnic autorizat menționat;o) sa comunice trimestrial la ISCIR-INSPECT programul de lucrări de încercări (omologare aparate, examinari tehnice, atestări de realizare a parametrilor pentru cazuri de aparate vechi sau aflate deja în utilizare la utilizatorii finali etc.).6.2.4.3 Autorizarea laboratoarelorLaboratorul care solicită admiterea la autorizare va inainta, în scris, către ISCIR-INSPECT cererea de admitere la autorizare (a se vedea modelul din anexa L) și documentația care trebuie să conțină:a) manualul calității al laboratorului cu:● declarația referitoare la politica în domeniul calității;● structura laboratorului (organigrama);● activitățile operationale și functionale referitoare la calitate, astfel încât fiecare persoana implicata sa cunoască amploarea și limitele competentei sale;● proceduri generale de asigurarea calității privind:– modul de tratare (acceptare/respingere) a cererilor de examinare a prototipului de aparat și a documentației de însoțire, pentru efectuarea încercărilor de omologare sau pentru demonstrarea realizării parametrilor de performanță și de securitate în funcționare;– modalitățile de control, înregistrare, arhivare și clasare a documentelor interne de examinare a aparatelor, a documentațiilor tehnice asociate și de efectuare a încercărilor;– modalitățile de aprovizionare cu echipamente, piese de schimb și materiale, aparatura de măsurare, consumabile pentru efectuarea încercărilor la aparatele prezentate la masurari/încercări de către producători/deținători;– etalonarea și verificarea metrologica periodică a echipamentelor și a mijloacelor de măsurare;– depozitarea materialelor consumabile folosite la încercări/masurari și scoaterea lor din uz (distrugere);– modul de implementare a politicii de calitate la toate nivelurile de prestație din laboratorul unde se efectuează încercările și la nivelul personalului tehnic de specialitate;● acțiuni corective și preventive privind:● modul de verificare a respectării cerințelor manualului calității de către personalul laboratorului;– tratarea neconformitatilor;– tratarea derogarilor;– tratarea reclamatiilor;● proceduri de lucru pentru fiecare tip de examinare/încercare pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR-INSPECT, inclusiv modelul buletinelor/rapoartelor de încercare, în cazul în care procedura de lucru nu corespunde cerințelor prezentei prescripții tehnice, atunci aceasta va fi revizuită, reformulata și prezentată spre avizare la ISCIR-INSPECT separat, înainte de introducerea sa în manualul calității;b) lista cu echipamentele, aparatura și materialele din dotare care asigura respectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice și ale standardelor în vigoare la efectuarea încercărilor aparatelor pentru metoda(ele) de încercare pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR-INSPECT;c) copie de pe decizia de numire a șefului de laborator și a adjunctului acestuia, care trebuie să fie autorizați de către ISCIR-INSPECT;d) prezentarea spațiului laboratorului și a anexelor, a modului de întreținere, de renovare, de supraveghere a condițiilor de lucru, de limitare a accesului în anumite zone, de protecție și de securitate;e) lista personalului angajat al laboratorului sau al colaboratorilor pentru metoda(ele) de încercare privind un anumit tip de aparat sau mai multe tipuri de aparate pentru care se solicita autorizarea din partea ISCIR-INSPECT.Respingerea cererii de autorizare a laboratoarelor se face numai atunci când dosarul/documentația depus(a) cu dovezi de capabilitate tehnica nu este complet(a), corect întocmit(a) sau este necorespunzător(oare) sau în cazul în care nu sunt respectate condițiile privind dotarea minima (precizată explicit în capitolul din prezenta prescripție tehnica care se referă la instrucțiunile de efectuare a încercărilor în vederea omologării aparatelor).ISCIR-INSPECT va comunică în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii documentației dacă laboratorul este "Admis" sau "Respins" în vederea derulării procedurilor de evaluare/verificare pentru autorizare.Dacă cererea de autorizare a laboratorului a fost respinsă de doua ori, o noua solicitare se va putea depune după minim un an.Modelul de cerere de admitere la reautorizare este prezentat în anexa M.6.2.4.4 Modul de desfășurare a procedurii de verificare/evaluare în vederea autorizării laboratoruluiÎn cazul în care documentația depusa în vederea autorizării laboratorului a fost acceptată, ISCIR-INSPECT va stabili componenta echipei de inspectori auditori care vor efectua auditul tehnic de verificare la sediul solicitantului, precum și data desfășurării acestuia, în termen de maxim 60 de zile de la acceptarea documentației.Auditul tehnic de verificare va cuprinde etapele:a) verificarea dotării tehnice declarate în dosar;NOTĂ: În cazul în care datele prezentate în documentația pentru admiterea la autorizare nu corespund, laboratorul va fi respins în urma auditului tehnic efectuat la sediul solicitantului, cu posibilitatea de a depune o noua cerere de admitere la verificarea/evaluarea capabilității după o perioadă de 6 luni (după corectarea deficiențelor și nonconformitatilor constatate).b) examinarea teoretică a personalului tehnic de specialitate al laboratorului, în vederea autorizării, în ce privește:– însușirea prevederilor manualului calității și atribuțiilor care îi revin;– modul în care sunt respectate cerințele manualului calității (în laborator).În timpul auditului tehnic se vor verifica, cu ocazia derulării practice a unei proceduri de încercare, prevederile manualului calității (inclusiv procedurile de lucru).NOTĂ: În cazul în care nu se poate face dovada capabilității tehnice practice pentru efectuarea uneia sau mai multor proceduri/metode de încercare a aparatelor, laboratorul este declarat "Respins". O noua cerere de reevaluare se poate depune la ISCIR-INSPECT după o perioadă de 6 luni.6.2.4.5 Emiterea și valabilitatea autorizațiilorÎn baza raportului favorabil al echipei de auditori, ISCIR-INSPECT va emite o autorizație în care se va specifică domeniul de încercări:– pentru efectuarea încercărilor în vederea omologării aparatelor;– pentru examinari, investigații tehnice și încercări în vederea demonstrării parametrilor funcționali ai aparatelor vechi.Perioda de valabilitate a autorizației este de 2 ani de la data emiterii.După obținerea autorizației, orice modificare față de documentația avizată de ISCIR-INSPECT, care nu este comunicată la ISCIR-INSPECT în termen de 30 de zile, atrage după sine anularea autorizației.6.2.4.6 Supravegherea agenților economici/laboratoarelor autorizate (auditul tehnic periodic)În intervalul de 2 ani (termenul de valabilitate al autorizației laboratorului) vor avea loc audituri tehnice programate sau inopinate, în ce privește activitatea laboratorului, referitoare la modul în care sunt respectate, menținute și/sau îmbunătățite condițiile constatate și validate la autorizare.Auditurile tehnice programate vor fi anunțate conducerii laboratorului cu 10 zile înainte de efectuarea lor.Echipa de auditori ai ISCIR-INSPECT va fi compusa din cel puțin doi specialiști în domeniu.Acest audit nu exclude verificările inopinate generate de diverse situații care pot apare și care sunt legate de activitatea laboratorului.În cazul în care, cu ocazia auditului tehnic, se constată că nu au fost respectate sau nu au fost menținute condițiile în care a fost acordată autorizația, echipa de auditori a ISCIR-INSPECT va întocmi un raport de suspendare a activității laboratorului în domeniu, va aplica sancțiunile contravenționale conform legii, va retrage autorizația și va propune conducerii ISCIR-INSPECT suspendarea sau anularea autorizației.6.2.4.7 Reautorizarea laboratoarelorDupă expirarea termenului de doi ani, laboratorul care solicită admiterea la reautorizare va inainta, în scris, către ISCIR-INSPECT cererea de admitere la reautorizare (a se vedea modelul din anexa M).Documentația care trebuie să însoțească cererea de admitere la reautorizare va cuprinde actele și documentele precizate la pct. 6.2.4.3.Respingerea cererii de reautorizare a laboratoarelor se va face numai atunci când documentația depusa nu este completa sau corect întocmită sau atunci când nu sunt respectate condițiile privind dotarea minima.ISCIR-INSPECT va comunică în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii documentației dacă laboratorul este "Admis" sau "Respins" în vederea reautorizarii.Dacă cererea de reautorizare a laboratorului a fost respinsă de doua ori, o noua solicitare se va putea depune după minim un an.În cazul în care documentația depusa în vederea reautorizarii laboratorului a fost acceptată, ISCIR-INSPECT va stabili componenta echipei de audit tehnic și data desfășurării acestuia la sediul solicitantului, în termen de maxim 60 de zile de la acceptarea documentației.Modul de desfășurare a procedurii de verificare a capabilității solicitantului de a efectua încercările în vederea omologării aparatelor, pentru reautorizarea laboratoarelor, este identic cu cel de autorizare inițială a laboratoarelor.6.2.4.8 Obligațiile laboratoarelor autorizate, limitele de competența și prerogativele acordate prin autorizareNOTĂ: Obligațiile, limitele de competența, precum și prerogativele acordate laboratoarelor prin autorizarea de către ISCIR-INSPECT vor fi clar tipărite pe spatele documentului de autorizare eliberat de ISCIR-INSPECT.Acestea sunt următoarele:a) laboratoarele autorizate vor respecta cerințele prescripțiilor tehnice, Colecția ISCIR în vigoare, aplicabile;b) laboratoarele vor declara eventualilor clienți ai serviciilor prestate numai încercările și specialitatile pentru care sunt autorizate (tipurile de aparate pentru care au obținut confirmarea prin autorizare ca pot efectua încercările în vederea omologării); limitele de competența trebuie să fie prezentate clar clientului;c) laboratoarele vor achită la ISCIR-INSPECT tarifele oficiale pentru efectuarea verificărilor/auditurilor tehnice de autorizare, reautorizare și a auditurilor tehnice periodice, conform prevederilor prescripției tehnice, Colecția ISCIR, în vigoare;d) după încetarea valabilității autorizației, laboratoarele trebuie să intrerupa efectuarea încercărilor în vederea omologării/atestării parametrilor aparatelor în domeniile și specialitatile pentru care au fost autorizate până la dobândirea oficială a documentului de reautorizare;e) laboratoarele vor înscrie, în mod obligatoriu, în buletinele de încercări emise și în rapoartele de încercări următoarele date referitoare la laborator:– numele complet și adresa agentului economic;– numele complet și adresa laboratorului;– numărul autorizației din partea ISCIR-INSPECT;– domeniul de aparate și tipul de încercare la care se referă buletinul/raportul de încercări;– data la care expira autorizația laboratorului.Orice încălcare a celor de mai sus atrage după sine anularea autorizației laboratorului.Orice modificare, adăugire sau stersatura în autorizație atrage după sine anularea autorizației.În acest caz, obținerea unei noi autorizații se va face în urma unui nou audit tehnic de autorizare a laboratorului, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.În cazul pierderii autorizației se poate obține o noua autorizație (duplicat), o singură dată, de la ISCIR-INSPECT în baza unei cereri scrise, numai dacă laboratorul figurează în evidente ca având autorizație valabil emisă și dacă a anuntat pierderea autorizației în Monitorul Oficial al României în termen de maxim 30 de zile. În caz contrar, pentru a obține o noua autorizație laboratorul va trebui sa parcurga integral procedurile de autorizare, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.Înregistrarea unor laboratoare de încercări, care au fost autorizate/certificate de organisme similare din alte tari, conform standardelor naționale sau europene aplicabile se face numai în baza unui audit tehnic. Prin acesta se verifica condițiile de efectuare a încercărilor și integrare în sistemul de lucru al laboratorului a prevederilor prezentei prescripții tehnice, atunci când acestea nu se regăsesc integral în standardele conform cărora laboratorul respectiv a fost autorizat/certificat de alt organism notificat. În astfel de cazuri înregistrarea la ISCIR-INSPECT a laboratoarelor se asimilează cu autorizația emisă de ISCIR-INSPECT pentru celelalte situații, conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.6.2.5 Importul și distribuția de aparate, echipamente auxiliare și instalații de încălzire cu aparateÎn acest domeniu, ISCIR-INSPECT înregistrează importatorii și distribuitorii autorizați de producător.Modelul de certificat de înregistrare este prezentat în anexa J.6.2.6 Pentru fiecare tip de activitate pentru care se solicita autorizarea/înregistrarea prezenta prescripție tehnica stabilește procedura de evaluare specifică prin care se evidențiază cerințele și criteriile de acceptare a respectării acestora.
  7. CONDIȚII PRIVIND SCOATEREA DIN UZ ȘI CASAREA APARATELOR7.1 Scoaterea definitivă din uz și casarea aparatului este responsabilitatea utilizatorului final și se va face cu respectarea legislației în vigoare privind casarea aparatelor și depozitarea deșeurilor.7.2 Reutilizarea aparatelor scoase din uz și casate este strict interzisă.7.3 Refolosirea pieselor componente ale aparatelor scoase din uz este strict interzisă.8. DISPOZIȚII FINALE8.1 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice atrage după sine, în condițiile prevăzute de lege, sancțiuni contravenționale mergand până la retragerea autorizațiilor/înregistrărilor la ISCIR-INSPECT acordate.8.2 Utilizatorii prezentei prescripții tehnice sunt obligați să se asigure ca sunt în posesia ultimei editii și a tuturor modificărilor apărute după publicare.8.3 La data intrării în vigoare a prezentei prescripții tehnice, își încetează valabilitatea "Prescripții tehnice privind încercarea în vederea omologării aparatelor consumatoare de combustibili lichizi de uz neindustrial" A 3-83.8.4 Orice dispoziție contrară prevederilor prezentei prescripții tehnice își încetează valabilitatea.8.5 Prezenta prescripție tehnica intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.8.6. Prevederile prezentei prescripții tehnice referitoare la încercările în vederea omologării și omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică aparatelor consumatoare de combustibili lichizi construite și comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene și în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele legale aplicabile acestor aparate în statul respectiv să prezinte garanții echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării și omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispoziția ISCIR-INSPECT. (la 22-06-2004, Capitolul 8. a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 14 iunie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iunie 2004 ) 8.7. Prevederile pct. 8.6 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană. (la 22-06-2004, Capitolul 8. a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 365 din 14 iunie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iunie 2004 )  +  Anexa A
  COMBUSTIBILI UTILIZAȚI
  A.1 Aparatele pot funcționa cu următorii combustibili lichizi:– combustibil tip "M" (motorina), conform STAS 177;– combustibil tip "P" (petrol), conform STAS 177;– combustibil tip "K" (kerosen);– combustibil lichid ușor, conform STAS 54.A.2 Condiții tehnice de calitate pentru combustibili tip "M" și "P"Combustibilii de tip "M" și "P" trebuie să respecte următoarele condiții tehnice:
  Denumirea caracteristicii Condiții de admisibilitate
  tip "P"tip "M"
  Densitate relativă la 20 °C, max. 0,83 0,87
  Viscozitate cinematica la 20°C, mmp s^-1 max. 2,54,5...6
  Punct de inflamabilitate, °C, min. - Abel Pensky - Pensky Martens 38 - - 55
  Distilare: - până la 200 °C, distila % vol, min. - până la 300 °C, distila % vol, min. - până la 350 °C, distila % vol, min. 18 98 - - 50 80
  Aciditate minerala și alcalinitate lipsa lipsa
  Indice de neutralizare, mg KOH/100 cmp, max. 1,4 8
  Cenusa, % max. Sulf, % max. 0,003 0,1 0,01 0,25
  Cifra de cocs, % max. 0,05 0,2
  Sediment lipsa lipsa
  Apa lipsa max. 0,03 %
  Punct de tulburare, °C, max. -12 -
  Punct de congelare, °C, max. - -15
  Înălțime maxima a flacarii fără fum, mm 18 -
  Putere calorifica inferioară, kJ/kg (kcal/kg), min. 41.900 (10.000)41.500 (9.900)
  Metodele de analiza sunt stabilite în standardele specifice.A.3 Condiții tehnice de calitate pentru combustibili tip "K"Combustibilii de tip "K" trebuie să respecte următoarele condiții tehnice:
  Denumirea caracteristicii Condiții de admisibilitate
  minim maxim
  Aspect Limpede, fără corpuri străine în suspensie
  Densitate relativă la 20 °C, kg/l 0,775 0,825
  Distilare: - 10% vol. distila, °C - punct final, °C - reziduu, % vol. - pierderi, % vol. max. 204 max. 290 max. 1,5 max. 1,5
  Punct de inflamabilitate, PM, °C min. 30
  Înălțime maxima a flacarii fără fum, mm 20
  Aciditate minerala și alcalinitate lipsa
  Sulf total, % max. 0,1
  Coroziune pe lama de cupru, 3h la 50 °C negativ
  Metodele de analiza sunt stabilite în standardele specifice.A.4 Condiții tehnice de calitate pentru combustibil lichid ușorCombustibilii lichizi usori trebuie să respecte următoarele condiții tehnice:
  Denumirea caracteristicii Condiții de admisibilitate
  tip 3 tip 4
  Densitate relativă la 20 °C, max. 0,935 0,94
  Viscozitate cinematica la 20°C, mmp s^-1(cSt) 33 -
  Viscozitate cinematica la 50°C, mmp s^-1(cSt) 21 45
  Punct de inflamabilitate, °C, min. 55 60
  Punct de congelare, °C, max. - iarna - vara -8 +5 0 +10
  Aciditate minerala și alcalinitate lipsa lipsa
  Apa, %, max. 0,5 0,5
  Sediment, %, max. 0,2 0,5
  Cifra de cocs, %, max. 5 8
  Cenusa, %, max. 0,15 0,2
  Sulf, %, max. 2 2
  Distilare: - până la 250 °C, distila % vol., min. 10 5
  Putere calorifica inferioară, kJ/kg (kcal/kg), min. 40.350 (9.550) 39.700 (9.500)
  Metodele de analiza sunt stabilite în standardele specifice.
   +  Anexa BÎNCERCĂRI SPECIFICE APARATELOR CU EVACUAREAGAZELOR DE ARDERE LA COSB.1 Verificarea neetanseitatii corpului aparatului se efectuează cu instalatia din figura B.1, folosind metoda masurarii debitelor de aer, astfel:a) se racordeaza aparatul la instalatia pentru determinarea neetanseitatii, se inchid ușile și capacele pentru alimentarea cu aer necesar arderii; capacele, plitele și alte elemente se etanseaza cu un material corespunzător;b) se măsoară cantitatea de aer aspirata de ventilator sau pompa (a se vedea figura 2 de la pct. 3.4.1.2 din prescripția tehnica) care trece prin aparat timp de o ora, la o depresiune de la 0,05 mbar (0,5 mm H2O) până la 0,5 mbar (5 mm H2O).Valorile măsurate vor fi reprezentate grafic. Pentru aprecierea neetanseitatii se ia în considerare valoarea obținută la determinarea efectuată la depresiunea de 0,1 mbar (1 mm H2O), care trebuie să se încadreze în prevederile din standard sau din caietul de sarcini.B.2 Verificarea caracteristicilor functionale și a performantelor garantate ale aparatului, la diferite regimuri de funcționare, se realizează în timpul următoarelor încercări:a) încercare timp de 2 ore la regim de funcționare maxim;b) încercare timp de 2 ore de regim de funcționare minim;c) încercare timp de 2 ore la regim de funcționare maxim;d) încercare timp de 2 ore la regim de funcționare mediu;e) încercare timp de 8 ore la regim de funcționare maxim;f) încercare timp de 8 ore la regim de funcționare minim.B.3 Încercările de la pct. B.2, lit. a), b), c) și d) se efectuează succesiv, fără întreruperi și în ordinea indicată pentru a beneficia de aceleași condiții, fără a modifica poziția clapetei de reglare a tirajului stabilită la încercarea de la pct. B.2 lit. a). Modificarea regimului se va realiza prin schimbarea corespunzătoare a poziției butonului regulatorului de debit și nivel constant.Încercările au scopul de a verifica funcționarea normală a aparatului la orice regim, de la maxim la minim și invers, precum și performanțele aparatului.B.4 Încercarea de 2 ore la regim de funcționare maxim, indicată la pct. B.2 lit. a) se efectuează la valoarea tirajului indicată de proiectant. În lipsa acestei indicații, încercarea se efectuează la o valoare a tirajului care se stabilește experimental, între 0,1 mbar și 0,2 mbar (1...2 mm H2O) cu o abatere de ± 0,01 mbar (± 0,1 mm H2O).Tirajul optim se stabilește prin încercări succesive până când se obțin valori corespunzătoare pentru: conținutul de CO2, temperatura gazelor de ardere la cos și indicele de fum.B.5 Încercările de la pct. B.2, lit. e) și f), se efectuează cu același tiraj ca la încercările de la pct. B.2 lit. a) și b) și au scopul de a verifica:– menținerea constanta în timp a valorilor caracteristicilor stabilite la încercările de la pct. B.2, lit. a) b) și c);– funcționarea normală a dispozitivelor de securitate și reglare.Pentru efectuarea încercărilor de la pct. B.2 se utilizează instalatia reprezentată schematic în figura 6 de la pct. 3.5 din prescripția tehnica.La începutul fiecărei încercări se efectuează următoarele operații:– se alimentează rezervorul cu combustibilul de încercare și se aprinde arzatorul, conform prevederilor din instrucțiunile de utilizare;– se aduce aparatul în regim de funcționare, adică se menține constanta temperatura gazelor de ardere.B.6 În timpul tuturor încercărilor de la pct. B.2 se citesc și se noteaza la fiecare 5 minute:a) valoarea tirajului;b) valoarea conținutului de CO2 și CO sau (CO + H2);c) valoarea temperaturii gazelor de ardere la cos;d) valoarea temperaturii ambiante.Pentru toți acești parametri se calculează media aritmetica.Se determina totodată, pentru fiecare regim de funcționare:– consumul de combustibil;– indicele de fum;– randamentul termic;– capacitatea termica.B.7 Determinarea consumului se face prin măsurarea timpului în care arde o anumită cantitate de combustibil, astfel ca în timp de o ora să se efectueze cel puțin 3 determinări și să se calculeze de fiecare data consumul.Valoarea medie a tuturor determinarilor reprezintă consumul de combustibil care se exprima în kg/h sau cmc/h. Valorile obținute trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.B.8 Indicele de fum se determina prin metoda "Bacharach", cu o pompa care permite aspiratia a 160 cmc ± 5 % printr-o suprafața filtranta efectivă cu Ø'4f 6 mm, la o singura aspiratie a pompei.Determinarea consta în măsurarea gradului de innegrire a unei hârtii de filtru prin care trec gazele de ardere la 10 aspiratii ale pompei.Se va utiliza o hârtie de filtru care să asigure pe 1 cmp de suprafața filtranta un debit de aer de 3 dmc/min, cu o pierdere de presiune între 20 mbar și 100 mbar (200 mm H2O... 1.000 mm H2O) și un factor de reflexie de 85 % ± 2,5 %, determinat fotometric.Pentru citirea indicelui de fum se va utiliza o scala "Bacharach" (a se vedea figura B.2). Scala cuprinde indicii [i(B)] de la 0 la 9. Pentru un grad de innegrire a hârtiei de filtru mai mare de 9 [i(B) > 9] se va considera, în mod convențional, i(B)= 10.B.9 Randamentul termic, pierderile de căldură și capacitatea termica se determina pe baza valorilor obținute anterior, cu relațiile de la pct. 3.4.1.7 din prescripția tehnica.Valorile obținute trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.B.10 În timpul incercarii de 8 ore la regim de funcționare maxim se va verifica și rezistenta aparatului la solicitări termice, urmărind ca:a) dilatarea pieselor componente să se facă liber, fără a produce degradari și deformatii;b) manevrarea ușilor și manerelor să se facă ușor și comod.La sfârșitul incercarii se verifica dacă aparatul nu prezintă degradari, exfolieri sau deformari permanente neadmise.B. 11 După 5 ore de funcționare la regim maxim se mai efectuează:a) verificarea supraincalzirii organelor de manevrare și reglare a circuitului de alimentare cu combustibil și a tavii de colectare a scurgerilor de combustibil;b) verificarea supraincalzirii pereților aparatului, a suportului aparatului precum și a suprafețelor panourilor din jurul aparatului;c) verificarea supraincalzirii combustibilului din rezervor.Verificările se efectuează conform pct. 3.4.1.6 din prescripția tehnica.B.12 După terminarea tuturor încercărilor, se colectează eventualele depuneri (funingine, gudroane etc.) din recuperatorul de căldură și stutul de evacuare a gazelor de ardere, precum și reziduurile din arzator. Depunerile și reziduurile colectate se cantaresc, iar valoarea obținută trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.B.13 Verificarea arzatorului la deversarea lichidelor se efectuează cu rezervorul de combustibil plin, manevrand butonul regulatorului de debit și nivel constant la consum maxim.După 12 ore se verifica nivelul combustibilului. Distanta între nivelul combustibilului astfel stabilit în arzator și marginea inferioară a primului rând de găuri nu trebuie să fie mai mica de 5 mm, în cazul în care nivelul de combustibil "de lucru" (indicat pe regulator) coincide cu nivelul de siguranță.Dacă regulatorul are prevăzută o distanta "a" între nivelul de lucru și cel de siguranță, atunci distanta între nivelul de combustibil stabilit în arzator și marginea inferioară a primului rând de găuri trebuie să fie de cel puțin "a ± 5 mm".  +  Anexa C
  ÎNCERCĂRI SPECIFICE APARATELOR DE GĂTIT
  C.1 Aceste încercări se efectuează pentru aparatele de gătit cu plita și racord pentru evacuarea gazelor de ardere la cos sau pentru aparatele cu flacara libera.C.2 Verificarea condițiilor mecanice (de robustete) ale corpului aparatelor de gătit se efectuează cu instalatia din figura C.1 și consta din 3 determinări efectuate după cum urmează.C.2.1 La aparatul supus incercarii, instalat ca în figura C.1a, se aplică la partea superioară o forta a carei componenta orizontala este de 50 daN (50 kgf). Valoarea forței se verifica cu doua dinamometre după 15 min de actionare a forței.Valoarea care este indicată de fiecare dinamometru pentru forta rezultanta S, cunoscând valoarea componentei totale orizontale (P), este data de relația:unde:h = înălțimea aparatului, în milimetri;a = adâncimea aparatului, în milimetri;P = componenta orizontala a forței aplicate (50 N).Deformatiile sunt măsurate cu rigle comparatoare așezate în locurile unde aceste deformatii sunt maxime. Deformarea temporară a corpului aparatului nu trebuie să depășească valoarea admisă prevăzută în standard.C.2.2 Pe plita reprezentată în figura C.1b se asaza o masa uniform repartizata egala cu 25 kg, multiplicata cu numărul arzatoarelor de fiert (cu excepția arzatoarelor auxiliare), în cazul aparatelor cu flacara libera și respectiv de 100 kg în cazul aparatelor cu racord de evacuare a gazelor de ardere la cos. Aceasta masa nu trebuie să producă, în nici un punct al plitei, deformari mai mari decât valoarea admisă prevăzută în standard.C.2.3 În cazul cuptoarelor cu uși rabatabile, pe usa cuptorului deschisă, în centrul geometric al acesteia se asaza o masa de 15 kg, conform figurii C.1c. Muchia superioară a usii nu trebuie să coboare față de poziția inițială mai mult decât valoarea admisă de standard.Pentru verificarea robustetei gratarului suport pentru vase (care se asaza pe plita) se procedează astfel:– pe suprafața gratarului, așezat pe o suprafața plana, se aplică o masa uniform distribuita egala cu 15 kg multiplicata cu numărul arzatoarelor de fiert (exceptând arzatoarele auxiliare);– după 15 min se măsoară variatia inaltimii gratarului față de înălțimea în stare neincarcata;– se inlatura masele și după 15 min se măsoară din nou variatia inaltimii pentru adetermina astfel deformatia permanenta a gratarului.Valorile obținute trebuie să se încadreze în limitele stabilite în standard sau în caietul de sarcini.În timpul determinarilor nu trebuie să se modifice poziția normală a aparatului și nici stabilitatea acestuia.C.3 La aparatele cu flacara libera, determinarea consumului de combustibil se face prin cantarire sau prin măsurare volumetrica, pentru fiecare arzator al aparatului după intrarea în regim de temperatura. În timpul determinării se asaza pe gratarul suport al arzatorului un vas cu apa. La arzatoarele cu un consum mai mic de 0,25 kg/h determinarea durează minimum 1 ora.C.4 La aparatele cu flacara libera, verificarea calității arderii se efectuează conform pct. 3.4.1.5 din prescripția tehnica, cu următoarele completări:– verificarea se efectuează cu toate arzatoarele în funcțiune și arzatoarele de fiert acoperite cu vase de încercare, conform tabelului C.1; Tabelul C.1
  Încărcarea termică nominală a arzătoarelor (kcal/h) Diametrul vasului (mm) Cantitatea de apă din vas (kg)
  până la 1.000 160 1,3
  1.001-1.400 180 2,0
  1.401-1.800 200 2,8
  1.801-2.200 220 3,7
  2.201-2600 240 4,8
  peste 2.600 260 6,1
  NOTĂ: Dacă construcția aparatului nu permite așezarea acestor vase, acestea vor fi înlocuite cu vase cu diametru mai mic, astfel ca între vase sa existe o distanta minima de 10 mm. Totodată, aceste vase nu vor depăși marginea plitei.– arzatorul de încercat este acoperit cu priza specială de prelevare din figura B.1 diafragma prizei se folosește numai dacă conținutul de CO2 din gazele de ardere este mai mic de 2%;– în timpul prelevarii gazelor de ardere apa din vasul acoperit de priza trebuie să fiarba.C.5 Verificarea stabilitatii flacarii la aparatele cu flacara libera se efectuează la aprinderea cu un chibrit, fără dificultate.Reglarea flacarii se face în primele 30 min de la aprindere. La aparatele dotate cu fitil, flacara va fi reglata la înălțimea maxima admisă de limitatorul fitilului.După intrarea în regim a arzatorului, stabilitatea arderii se verifica pe întreaga perioadă de funcționare a aparatului. Flacara trebuie să fie stabilă, uniforma, de culoare albastra, sa nu se alungeasca și sa nu degaje fum. De asemenea, flacara nu trebuie să se stinga atunci când este expusă unui curent de aer de 2 m/s.Pentru arzatoarele la care producătorul indica mai multe regimuri de funcționare, verificarea se efectuează după minim 30 min de funcționare la regimul respectiv.La manevrarea dispozitivelor de reglare a debitului de la poziția minima la poziția maxima și invers flacara nu trebuie să rabufneasca, să se alungeasca periculos sau să-și schimbe culoarea.C.6 Determinarea randamentului de fierbere la aparatele cu flacara libera se efectuează la fiecare arzator care funcționează independent, cu următoarele precizări:– arzatorul trebuie adus în stare de regim de funcționare;– determinarile se efectuează cu vase de aluminiu umplute cu apa, acoperite cu un capac prevăzut cu un orificiu central pentru fixarea termometrului;– termometrul se fixează etans în orificiul din capac, iar rezervorul sau cu mercur trebuie să se afle aproximativ în centrul conținutului de apa din vas;– mărimea vasului și cantitatea de apa se stabilesc în funcție de încărcarea termica a arzatorului respectiv, conform tabelului C.2;– determinarea începe în momentul în care se citesc indicațiile balanței (aparatul montat ca la măsurarea consumului), moment în care se asaza vasul deasupra arzatorului;– se urmărește creșterea temperaturii apei până la 90 ± 1 °C (temperatura inițială a apei trebuie să fie de 20 ± 1 °C); în acest moment se ridica vasul de pe gratarul suport al arzatorului și se citesc indicațiile balanței; Tabelul C.2
  Diametrul vasului (mm) Înălțimea vasului (mm) Masa vasului (kg) Suprafațafundului vasului (cmp Încărcarea termică nominală a arzatorului (kJ/h) Cantitatea deapa din vas(kg)
  160 110 340 201 805 1,3
  180 120 440 254 1.021 2
  200 130 540 314 1.260 2,8
  220 140 680 380 1.520 3,7
  240 150 800 452 1.810 4,8
  260 160 965 531 2.120 6,1
  280 170 1.130 615 2.460 7,7
  300 180 1.350 707 2.830 9,4
  320 190 1.520 804 3.220 11,4
  – se urmărește în continuare termometrul, temperatura finala fiind considerată cea de la care indicația termometrului începe sa scada;– randamentul de fierbere, în %, se calculează cu relația:unde:G = masa cantității de apa, în kg;c = căldură specifică a apei, în kJ/kg °C (c = 1);t(1) = temperatura inițială a apei, în °C;t(2) = temperatura finala a apei, în °C;q = combustibilul consumat între cele 2 cantariri, în kg;H(i) = puterea calorifica inferioară a combustibilului, în kJ/kg.Dacă încărcarea termica normală a arzatorului la care se face determinarea este cuprinsă între incarcarile termice indicate pentru doua marimi de vase consecutive din tabelul C.2 atunci determinarea randamentului se face cu ambele vase. Valoarea randamentului este media ponderată pentru incarcarile termice corespunzătoare vaselor utilizate la determinări.Relația de calcul este următoarea:unde:n(m) = randamentul mediu al arzatorului încercat, în procente;n(1) = randamentul determinat cu vasul mai mare, în procente;n(2) = randamentul determinat cu vasul mai mic, în procente;I = încărcarea termica a arzatorului încercat;I(1) = încărcarea termica corespunzătoare vasului mai mare;I(2) = încărcarea termica corespunzătoare vasului mai mic.Valoarea randamentului de fierbere al arzatorului de fiert nu trebuie să fie mai mica decât valoarea minima prevăzută în standard sau în caietul de sarcini.C.7 Pentru aparatele de gătit cu racord pentru evacuarea gazelor de ardere la cos, determinarea randamentului de fierbere se efectuează la regim de funcționare maxim, iar durata determinării este de 3 ore.În acest scop se acoperă plita în proporție de 50%... 60 % din suprafața cu vase de aluminiu umplute cu apa, astfel:– în prima ora în proporție de 55 %...60 %;– în a 2-a ora nu se acoperă cu vase;– în a 3-a ora în proporție de 50 %...55%.Vasele de încercare vor fi acoperite cu capace prevăzute cu orificiu pentru introducerea termometrelor al căror rezervor trebuie să se afle în centrul conținutului de apa din vas. La sfârșitul primei ore de încercare se citește temperatura apei din vase și se determina prin cantarire cantitatea de apa vaporizata. În a treia ora se procedează la fel ca în prima ora de încercare. În plus, se noteaza temperatura cuptorului care nu trebuie să depășească 330°C peste temperatura ambianta.Se determina cantitatea de combustibilul consumat în fiecare ora.Vasele de încercare pentru determinarea randamentului de fierbere se aleg conform tabelului C.3. Tabelul C.3
  Nr. vasului 1 2 3 4 5 6 7'
  Diametrul interior, cm 16 18 20 22 24 26 28
  Suprafața fundului, cmp 201 254 314 380 452 531 616
  Cantitatea de apă, kg 1-2 2-3 3-4 3-4 4-5 5-6 6-7
  Cantitatea de apa este informativa, aceasta stabilindu-se în funcție de înălțimea vasului. Se recomanda ca fundul vasului să se execute (pentru o eficienta termica mai ridicată) dintr-o tabla mai groasa decât pereții laterali, de preferinta de 6 mm, iar înălțimea vaselor să fie 1/2 din diametrul fundului.Temperatura inițială a apei trebuie să fie de 20 ± 1 °C.Pe toată durata incercarii se citesc și se noteaza caracteristicile necesare pentru calculul randamentului termic, prevăzute la pct. 3.4.1.7 din prescripția tehnica.Randamentul de fierbere se determina pentru fiecare ora de funcționare cu următoarea relație:unde:n(k) = randamentul de fierbere pentru o ora de încercare, în procente;Q(k) = capacitatea de fierbere a aparatului (kJ/h), care reprezintă suma capacităților de fierbere ale vaselor de încercare:Q(k) = Q(k1) + Q(k2) + Q(k3) +......+Q(kn);q = cantitatea orara de combustibil consumat, în kg;H(i) = puterea calorifica inferioară a combustibilului de încercare, în kJ/kg.C.8 Capacitatea de fierbere se calculează pentru fiecare vas de încercare cu următoarea formula:Q(kn) = G(wn)[t(fn-t(în)+G(dn).540unde:Q(kn) = capacitatea de fierbere a unui vas de încercare, în kJ/h;G(wn) = cantitatea inițială de apa din vasul respectiv, în kg;t(fn) = temperatura finala a apei din vas, în °C;t(în) = temperatura inițială a apei din vas, în °C;G(dn) = cantitatea de apa vaporizata din vasul respectiv, în kg;540 = căldură specifică de vaporizare a apei, în kJ/kg.C.9 Randamentul de fierbere mediu se calculează cu relația:unde:n(km) = randamentul mediu de fierbere, în procente;n(k1) = randamentul de fierbere determinat pentru prima ora de încercare, în procente;n(k2) = randamentul de fierbere determinat pentru a treia ora de încercare, în procente;K(b1) = procentul de acoperire a plitei cu vase de încercare în prima ora, în procente;K(b2) = procentul de acoperire a plitei cu vase de încercare în a treia ora, în procente.Valoarea randamentului de fierbere mediu trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.C.10 Verificarea timpului de fierbere se efectuează după cum urmează:a) la aparatele de gătit cu flacara libera se efectuează la 30 min de la aprindere, astfel:– pe gratarul suport al arzatorului se asaza un vas de aluminiu cu diametru de 180 mm umplut cu 2 kg de apa la temperatura de 20 ± 1 °C;– se cronometreaza timpul în care apa ajunge la temperatura de 95°C; timpul de fierbere nu trebuie să depășească 20 min;b) la aparatele de gătit cu plita se pornește de la rece și se cronometreaza timpul în care o cantitate de apa de 2 kg dintr-un vas de aluminiu de diametru 200 mm, la temperatura de 20 °C ± 1°C, își ridica temperatura cu 75°C; vasul se asaza în punctul cel mai cald al plitei, determinat anterior cu termocupluri de contact.Timpul de fierbere nu trebuie să depășească valoarea indicată în standard sau în caietul de sarcini.C.11 Pentru aparatele cu flacara libera, determinarea temperaturii combustibilului din rezervor se efectuează după cel puțin 3 ore de funcționare în regim a aparatului sau după ce se consuma 75 % din conținutul rezervorului de combustibil. Măsurarea se face cu ajutorul unui termometru care se introduce până la 20 mm deasupra fundului rezervorului. Valorile obținute nu trebuie să depășească valorile prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.Verificarea se efectuează cu toate arzatoarele în funcțiune și acoperite cu vase de încercare, conform pct. C.4, tabelul C.1.C.12 Verificarea supraincalzirii se efectuează conform pct. 3.4.1.6 din prescripția tehnica, cu următoarele completări:– pentru aparatele cu flacara libera determinarea se efectuează în momentul în care s-a realizat un echilibru al temperaturilor sau după cel puțin 3 ore de funcționare;– temperatura suprafețelor (se exclude suprafața de lucru) care pot fi atinse accidental în timpul funcționarii nu va depăși temperatura ambianta cu mai mult de 100 °C, iar temperatura suprafeței de așezare a aparatului cu mai mult de 50 °C.C. 13 Verificarea rezistentei arzatoarelor la stingere prin deversarea lichidelor se efectuează la fiecare arzator de fiert cu flacara libera care funcționează în regim.Arzatoarele se vor acoperi cu vase de aluminiu, neacoperite, umplute cu apa până la distanta de 1 cm de marginea superioară. Apa se aduce și se menține la fierbere. Deversarea apei din vase nu trebuie să producă stingerea arzatoarelor.Vasele pentru determinare se aleg în funcție de încărcarea termica normală a arzatoarelor, conform tabelului C.4. Tabelul C.4
  Diametrul vasului (mm) Încărcarea termica nominală a arzatorului (kcal/h)
  140 I ≤ 1.340
  160 1.340 < I ≤ 1.750
  180 1.750 < I ≤ 2.220
  200 2.220 < I ≤ 2.740
  220 2.740 < I ≤ 3.310
  240 3.310 < I ≤ 3.940
  250 3.940 < I ≤ 4.500
  C.14 Verificarea regimului termic al cuptorului consta în:– stabilirea timpului de intrare în regim a cuptorului;– funcționarea cuptorului în regim economic.Timpul de intrare în regim a cuptorului se determina pornind de la rece, cu aparatul reglat pentru consumul maxim, astfel:– se introduce un termometru cu mercur al cărui rezervor se fixează în centrul spațiului de copt;– se aprinde arzatorul conform indicațiilor din instrucțiunile de utilizare și se regleaza pentru regimul maxim;– se urmărește temperatura în cuptor din minut în minut, se traseaza curba temperaturilor astfel determinate și se verifica dacă temperatura a ajuns la valoarea minima prevăzută în standard sau în caietul de sarcini, în timpul stabilit. De asemenea, se verifica dacă temperatura de regim se încadrează în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.C.15 Funcționarea cuptorului în regim economic se verifica cu arzatorul în regim de funcționare minim urmărind menținerea temperaturii stabilite în cuptor în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.C.16 Verificarea modului de coacere se efectuează conform SR 6397.
   +  Anexa D
  ÎNCERCĂRI SPECIFICE ANSAMBLULUI SOBA CU CAZAN PENTRU BAIE
  D.1 Verificarea rezistentei la presiune hidraulica a cazanului de baie se efectuează la rece, astfel:– se umple cazanul cu apa și se supune unei presiuni de 1 bar (1 kgf/cmp), timp de 10 min;– cazanul nu trebuie să prezinte scapari de apa, lacrimali sau deformari permanente vizibile cu ochiul liber.D.2 Pregătirea cazanului pentru încercări se realizează astfel:– în cazul construcțiilor din 2 subansambluri (cazanul pentru apa și soba pentru cazan), acestea se asambleaza și se etanseaza corespunzător, apoi se umple cazanul cu apa;– înainte de începerea încercărilor se lasă sa circule apa în cazan până când temperaturile de intrare și ieșire sunt egale;– pentru asigurarea unei temperaturi constante la intrarea apei, se monteaza în conducta de aductiune un robinet cu 3 cai care rămâne deschis tot timpul incercarii.D.3 Încercarea la regim maxim se efectuează conform pct. B.5 în doua faze și anume:a) prima faza consta în pregătirea apei pentru o singura baie;b) a doua faza consta în pregătirea apei pentru 4 băi consecutive.În prima faza încercarea se efectuează pornind de la rece și se regleaza aparatul la regim de funcționare maxim.Tirajul se regleaza la valoarea optima realizată la încercarea conform pct. B.4.După un timp de încălzire de 45 min, se evacueaza apa din cazan într-un ritm de scurgere de 10 litri pe minut, care se regleaza înainte de începerea incercarii.În a doua faza timpii de încălzire sunt de 45 min pentru prima baie și de 30 min pentru fiecare din următoarele 3 băi. Evacuarea apei din cazan se face tot cu 10 litri pe minut.În timpul evacuarii apei din cazan, atât la prima faza cat și la a doua, soba va funcționa la regim minim.După evacuarea apei din cazan la prima faza și după baia a patra din a doua faza, se oprește alimentarea cu combustibil.D.4 Caracteristicile care se determina în ambele faze ale incercarii sunt următoarele:– randamentul termic total;– randamentul de încălzire a apei;– randamentul de încălzire a mediului ambiant.Stabilirea acestor parametri trebuie să se facă cu respectarea următoarelor condiții:D.4.1 La pregătirea unei singure băi: cazanul fiind pornit de la rece, după o perioadă de încălzire de 45 min temperatura apei trebuie să atinga cel puțin valoarea minima prevăzută în standard sau în caietul de sarcini.D.4.2 La pregătirea bailor consecutive: după o reincalzire a cazanului timp de 30 min, apa trebuie să atinga cel puțin valoarea minima prevăzută în standard sau în caietul de sarcini.D.5 Randamentul termic total se stabilește conform prevederilor de la pct. 3.4.1.7 din prescripția tehnica. Valoarea obținută trebuie să se încadreze în prevederile din standard sau din caietul de sarcini.Măsurarea temperaturii gazelor de ardere se face la intervale de 1 minut, prin citirea termometrului montat în tronsonul izolat termic, în locul termometrului se poate utiliza un alt aparat cu înregistrare.Temperatura gazelor de ardere la cos nu va depăși valoarea maxima prevăzută în standard.Măsurarea temperaturii mediului ambiant se efectuează la intervale de 5 minute. Măsurarea temperaturii apei de la rețea și a celei evacuate din cazan se face prin citirea termometrelor la intervale de 5 min. Prima citire se face la începutul scurgerii apei calde și ultima citire se face după ce s-a scurs o cantitate de apa egala cu capacitatea cazanului.D.6 Randamentul de încălzire a apei se determina pentru ambele faze de încercare, pentru numărul total de băi, cu următoarea formula:unde:n(w) = randamentul de încălzire a apei, în procente;B = cantitatea de combustibil consumată la o serie de încercări, în kg;H(i) = puterea calorifica inferioară a combustibilului de încercare, în kJ/kg;Q(w) = căldură preluată de apa din cazan, care se stabilește cu relația:Qw = m[t(wf) - t(wi)]unde:m = masa apei din cazan, în kg;t(wf) = temperatura apei la ieșirea din cazan, în °C;t(wi) = temperatura apei la intrarea în cazan, în °C.Valoarea obținută trebuie să se încadreze în limitele prevăzute în standard sau în caietul de sarcini.D.7 Randamentul de încălzire a spațiului ambiant se calculează cu formula:unde:n(A) = randamentul de încălzire a spațiului ambiant, în procente;Q(A) = cantitatea de căldură cedata spațiului ambiant, care se stabilește cu relațiaQ(A) = n(t) . B . H(i) - Q(w)unde:n(t) = randamentul termic total, în procente;B = cantitatea de combustibil consumată la o serie de încercări, în kg;H(i) = puterea calorifica inferioară a combustibilului de încercare, în kJ/kg;Q(w) = căldură preluată de apa din cazan.
   +  Anexa E
  ÎNCERCĂRI SPECIFICE INCALZITOARELOR CATALITICE
  E.1 GeneralitatiPrezenta anexa stabilește caracteristicile functionale și încercările aparatelor de încălzire de uz casnic care utilizează combustibil tip "P" (a se vedea anexa A) și care sunt denumite în continuare "incalzitoare catalitice". De asemenea, aceste aparate pot utiliza drept combustibil hidrocarburi sau amestecuri de hidrocarburi de origine minerala sau sintetice cu un punct inițial de distilare mai mare sau egal cu 165 °C. Combustibilii utilizați au o diferența de temperatura între punctul inițial și cel final de distilare mai mica sau egala cu 80 °C, iar punctul de inflamabilitate cel puțin 45 °C. Conținutul în aromatice trebuie să fie mai mic sau egal cu 5 % în volume.Aparatele care nu sunt racordate la un cos de fum sau la un dispozitiv special de evacuare a produselor de ardere vor fi echipate cu dispozitive de securitate.Puterea nominală maxima a acestor aparate este de 4.650 W. Aparatele cu reglare electronică (tip SRE) pot avea, în momentul pornirii, o putere mai mare cu condiția ca la o temperatura cuprinsă între 15 °C și 21 °C puterea medie utila să fie mai mica de 4.650 W.E.2 Caracteristici privind securitatea în funcționareE.2.1 În condiții normale de transport, de depozitare, de utilizare și de întreținere nu trebuie să se producă nici o deformare permanenta.Materialele utilizate trebuie să aibă o rezistenta mecanică suficienta.Nu sunt admise defectele de asamblare și nu trebuie să se constate bavuri sau alte defecte de aspect.Orice piesa care poate fi manevrata de utilizator nu trebuie să prezinte muchii și vârfuri ascutite.Piesele sau organele fragile, care pot fi supuse socurilor, vor fi protejate corespunzător. În plus, toate dispozitivele vor fi protejate pentru a se evita deteriorările care pot apare la:– acțiunea hidrocarburilor asupra materialelor, articulatiilor, membranelor, acoperirilor de protecție a suprafețelor, care poate apare la temperatura normală de funcționare;– acțiunea coroziva a produselor de ardere;– incendiul datorat eventualelor scurgeri de combustibil.Montarea pieselor deplasabile sau demontabile în poziția corecta trebuie să fie efectuată fără dificultate, cu respectarea instrucțiunilor producătorului și fără a exista riscul montarii într-o poziție incorectă care ar putea afecta securitatea în funcționare.Toate piesele mobile sau demontabile trebuie să poată fi schimbate. Reglarile inițiale nu trebuie să poată fi modificate de utilizator.Articulatiile și organele de manevrare trebuie să fie accesibile, fără a exista riscul de ardere în timpul utilizării curente.Operațiile curente de curatare trebuie să poată fi efectuate fără demontare.Sistemul de ardere și funcționarea arzatorului trebuie să fie vizibile pentru utilizator.E.2.2 Amplasarea rezervorului în aparatLocul destinat amplasarii rezervorului trebuie să aibă astfel de dimensiuni încât să permită introducerea acestuia.Umplerea rezervorului se face numai atunci când acesta este scos din aparat. Orificiul rezervorului trebuie să aibă un diametru minim de 20 mm.Rezervorul detasabil trebuie să reziste la o suprapresiune interna de 0,5 bar, fără să prezinte fisuri și urme de lovituri.Aparatul va fi prevăzut cu o tava de recuperare amplasata sub rezervorul de combustibil.E.2.3 Dispozitiv de aprindereAparatul trebuie să fie echipat cu un mijloc de aprindere sigur, integrat în aparat. Aprinderea arzatorului trebuie să se efectueze fără a scoate protecția împotriva socurilor. Aprinderea manuală nu este posibila atât timp cat siguranța aparatului este în funcțiune.E.2.4 Dispozitive de protecțiePentru a evita contactul accidental al flacarilor cu persoane sau obiecte, aparatul trebuie să fie prevăzut cu un dispozitiv de securitate, de exemplu un grilaj cu distanta între bare mai mica sau egala cu 3 cm sau cu deschiderea unui ochi mai mica sau egala cu 9 cmp.Temperaturile suprafețelor aparatului și ale dispozitivelor de aprindere, de reglare și de securitate ale aparatului nu trebuie să depășească valorile indicate la pct. 2.4.2, lit. f) și g) din prescripția tehnica. Temperatura suportului pe care este amplasat aparatul (până la 50 cm în fața acestuia) nu trebuie să depășească temperatura de 50 K.E.3 ÎncercăriE.3.1 Condiții generale de încercareToate încercările se efectuează cu combustibil tip "P".Încercările dispozitivului de control al atmosferei și a calității arderii se efectuează într-o incinta etansa reprezentată schematic în figura E.1. Celelalte încercări se efectuează într-o incinta aerisita, în următoarele condiții de referința:– temperatura: 20 °C ± 5 °C.– umiditate relativă: 60 % ± 20 %.Variatiile temperaturii și presiunii se urmăresc prin înregistrare.Analiza gazelor de ardere se efectuează cu metode selective care permit punerea în evidenta a următoarelor concentratii:– 5x10^-7 CO în volum cu exactitatea de ±2x10^-7 CO în volum;– 5x10^-7 CO2 în volum cu o incertitudine de 5 %;– 2x10^-7 NO(X) în volum cu exactitatea de ±10^-7 NO(X) în volum.Pentru determinarea concentratiilor de CO și CO2 se recomanda utilizarea analizoarelor cu absorbție în infrarosu, iar pentru NO și NO2 analizoarele cu chemiluminiscenta.E.3.2 Măsurarea consumului de combustibilConsumul de combustibil se măsoară atunci când aparatul funcționează într-o incinta aerisita, la debit maxim, mai mult de 30 min. Abaterea admisă a debitului este de ± 10 % în raport cu debitul caloric nominal.Pentru aparatele de tip SRE, măsurarea debitului se efectuează astfel: aparatul rece este amplasat într-o incinta cu volumul de 17 mc și cu temperatura de 15°C. Usa este lăsată deschisă.După aprindere aparatul funcționează timp de o ora cu autoreglarea temperaturii.Temperatura este prereglata la valoarea temperaturii de confort de 21°C.E.3.3 Aprindere-reaprindereDispozitivul de aprindere trebuie să fie integrat în aparat, iar punerea în funcțiune a arzatorului se efectuează fără a scoate din funcțiune protecția împotriva socurilor.Aprinderea și reaprinderea aparatului trebuie să fie sigura, oricare ar fi temperaturile arzatorului. Dacă aparatul s-a oprit prin declanșarea unei sigurante, reaprinderea și funcționarea nu se pot face decât după dispariția cauzei acestei opriri.E.3.4 Funcționarea la debit redusDacă producătorul indica mai multe variante, încercările se efectuează pentru fiecare dintre acestea.E.3.5 Dispozitive de securitateAparatul este amplasat în incinta etansa și apoi este aprins. Se înregistrează concentratiile de CO2 și CO. Oprirea aparatului prin stingerea totală a arzatorului trebuie să intervină înainte de a se atinge concentrația de 0,8 % ± 0,2 % CO2. Încercarea este valabilă numai atunci când temperatura incintei este cuprinsă între 20°C și 35°C.Atunci când consumul de combustibil crește fără ca utilizatorul sa intervină asupra aparatului, se spune ca are loc "intensificarea accidentala a flacarii". Aceasta situație poate apare numai atunci când aparatul este în regim stabilizat, la debit maxim.În timpul acestei încercări va fi verificata reaprinderea la cald, care nu trebuie să prezinte nici o diferența față de aprinderea la rece.Dispozitivul de protecție a aparatului trebuie să între în funcțiune atunci când are loc scăderea energiei auxiliare. O sursa de energie auxiliara poate fi de exemplu o alimentare sectoriala (cazul aparatelor de tip RS și SRE) sau o baterie consumabila, în acest caz, inversarea sau schimbarea accidentala a polaritatii trebuie să fie imposibila sau detectabila. Locul de amplasare a bateriilor trebuie să fie accesibil și izolat pentru ca, în cazul descărcării lor, sa nu se producă deteriorări ale componentelor functionale.E.3.6 Încercări de stabilitate a aparatuluiSe măsoară cea mai mare dimensiune orizontala a aparatului. Se calculează h=L x sin 10°= 0,174 x l (L și l fiind lungimea și, respectiv, lățimea aparatului).Aparatul cu rezervorul plin se amplaseaza pe sol și se aprinde, după care se regleaza la starea de regim maxim.Aparatul, pe lungimea lui, este ridicat de o parte la înălțimea h, apoi este reasezat pe sol. În aceste condiții trebuie să acționeze dispozitivul antisoc.Încercarea se repeta pentru ambele dimensiuni ale aparatului.Aparatul este apoi amplasat pe un plan înclinat din linoleum sau alt material echivalent.Planul se inclina progresiv până la 20° pentru cele doua laturi mai lungi ale aparatului, între 7° și 20° aparatul nu trebuie să alunece sau să se rastoarne. Dispozitivul de securitate trebuie să acționeze, dar în nici un caz nu trebuie să aibă loc aprinderea aparatului. Până la 7° nu trebuie să se constate scurgerea accidentala a combustibilului și, în nici un caz, acesta nu trebuie să se aprinda.E.3.7 Măsuri de securitate împotriva riscurilor de incendiuSe verifica inflamabilitatea unui material sintetic care obturează o jumătate din suprafața de radiație a aparatului în funcțiune.Încercările se efectuează timp de 10 min, cu următoarele materiale:– material textil cu următoarea compoziție: 91% polyester și 9% în cu masa specifică inferioară de 100 g/mp ± 10%; acesta se asaza în fața aparatului astfel încât sa obtureze jumătate din aceasta;– material textil cu următoarea compoziție: 65% polyester și 35% vascoza cu masa specifică inferioară de 110 g/mp ± 10%; acesta se asaza în fața aparatului astfel încât sa obtureze partea lui superioară.Valorile indicate fiind orientative, în raportul de încercare va fi indicată masa specifică a materialului utilizat.În timpul celor două încercări materialele utilizate nu trebuie să se aprinda.E.3.8 ArdereaE.3.8.1 Controlul arderiiÎncercarea se efectuează cu aparatul în regim permanent, la debit maxim. Prelevarile produselor de ardere sunt efectuate astfel încât să se obțină esantioane medii. Pentru a colecta toate produsele de ardere, fără a modifica traseul lor, se utilizează un dispozitiv special (a se vedea figura E.2). Baza conului trebuie să corespundă cu vârful aparatului supus incercarii. Conținutul de CO2 măsurat la vârful conului trebuie să fie mai mare de 1%.NOTĂ: La aparatele tip SRE, pentru realizarea prelevarilor este necesar a închide dispozitivul pe trei părți lăsând deschisă partea care corespunde aspiratiei aerului de ardere.Dacă aceasta condiție nu este respectata dispozitivul poate fi supradimensionat ceea ce ar crea refulari la baza acestuia. Pentru remediere se amplaseaza o diafragma la partea superioară a dispozitivului pentru a asigura o concentrație de CO2 mai mare de 1%. Aceasta diafragma nu este utilizata dacă ea modifica calitatea arderii.Pentru calculul conținutului de CO2 în produsele de ardere (în absenta aerului și a vaporilor de apa), la o ardere neutra, se considera concentrația de CO2 neutra egala cu 15%.Pentru aceste încercări conținutul de CO va fi determinat cu o metoda selectiva care permite punerea în evidenta a unei concentratii egale cu 10^-7.Conținutul de CO raportat la produsele de ardere neutra este determinat de formula:unde:% (CO)N = concentrația de CO raportată la produsele de ardere, în absenta aerului și a vaporilor de apa;% (CO2)N = concentrația de CO2 egala cu 15 % pentru combustibil tip "P";(CO)M și (CO2)M - concentratiile de CO și de CO2 măsurate în esantionul prelevat în timpul incercarii de ardere în incinta aerisita în mijlocul dispozitivului special, ambele exprimate în aceleași unități.Concentrația de (CO2)M va fi diminuată cu concentrația de CO2 din incinta.Conținutul de (CO)N în produsele de ardere nu trebuie să depășească 0,005 %. Aceasta limita include eroarea aparatelor de măsurare.E.3.8.2 Controlul calității arderiiAparatul este amplasat în incinta etansa și aprins după ce sistemul de control al atmosferei a fost scos din funcțiune, conform indicațiilor producătorului.Arderea continua până când concentreste echivalenta cu o concentrație de 4% oxigen consumat pentru combustibilul considerat). În acest moment, concentrația de CO din incinta trebuie să fie mai mica de 0,008 %.E.3.8.3 Controlul concentratiei de oxizi de azotÎn timpul incercarii de la pct E.3.8.1 se preleveaza un esantion de gaze de ardere deasupra arzatorului, pentru o concentrație de CO2 mai mare de 5 %.Pentru tipurile R și RS, concentrația de oxizi de azot masurata nu trebuie să depășească:– 30 ppmv pentru NO;– 3 ppmv pentru NO2 (se considera NO2 = NOx - NO).Pentru tipul SRE, masurarile se efectuează atunci când concentrația de CO2 este mai mare de 5 % (această perioadă nu trebuie să depășească 10 min). Concentratiile de oxizi de azot măsurate nu trebuie să depășească:– 100 ppmv pentru NO;– 4 ppmv pentru NO2 (se considera NO2 = NOx - NO).E.3.9 Temperatura carcasei aparatului și a suportuluiAparatul este amplasat într-un triedru de încercare format dintr-un panou orizontal de lemn cu grosimea de 25 mm, care servește ca suport, și din două panouri verticale de lemn cu grosimea de 25 mm. Unul este amplasat foarte aproape de fața din spate a aparatului, iar celălalt este amplasat lângă un perete lateral.Triedrul utilizat are dimensiunile minime de lm x lm x lm iar suprafața lui trebuie să fie acoperită cu vopsea "negru mat".În fiecare panou sunt încorporate termocupluri, în centrul patratelor, la 10 cm față de colturi. Acestea patrund în panouri prin fața exterioară astfel încât sudurile se găsesc la 3 mm de suprafața pe care este așezat aparatul.Aparatul este pus în funcțiune la debit maxim.După 2 ore de funcționare se măsoară creșterea temperaturii maxime a pereților adiacenti și a planseului până la 50 cm în fața aparatului.Dacă între temperaturile laturilor aparatului sunt diferențe mari, încercările vor fi repetate pentru peretele situat în cealaltă parte a aparatului.După doua ore de funcționare se măsoară creșterea temperaturii maxime a tuturor componentelor cu ajutorul termocuplurilor de contact sau cu alte dispozitive echivalente.După încercările de încălzire plăcile de securitate și de avertizare se verifica vizual dacă nu au suferit deteriorări care ar putea conduce la citirea gresita a informațiilor.E.3.10 Încercarea de andurantaDupă încercarea de anduranta timp de 250 ore de funcționare la debit maxim este necesară verificarea aparatului conform cerințelor de la pct. E.3.5 și E.3.8 din prezenta anexa.E.4 Caracteristicile incintei etanseE.4.1 DimensiuniIncinta etansa utilizata pentru încercări trebuie să aibă următoarele dimensiuni:– Volum................................. 17,5 mc ± 0,5 mc– Lungime .............................. 3,5 m– Latime................................ 2 m– Înălțime.............................. 2,5 mE.4.2 DotareIncinta va fi realizată astfel încât:– în timpul funcționarii aparatului operatorul să poată observa flacarile;– pentru măsurarea corecta a concentratiilor de CO2 și CO prelevarile se efectuează în centrul geometric al incintei;– să permită măsurarea temperaturilor în timpul încercărilor;– omogenitatea atmosferei să fie asigurată pentru toate concentratiile prevăzute de CO2;– revenirea la condițiile inițiale (temperatura ambianta) trebuie să fie posibila între încercări prin utilizarea unui dispozitiv de aer condiționat corespunzător;– etanseitatea incintei să fie menținută pe durata efectuării încercărilor.E.4.3 Caracteristici fiziceIncinta este definită prin diminuarea orara a concentratiei de CO2. Pentru aceasta se introduce în incinta CO2, dintr-o butelie, fără încălzire, până când se stabilește o concentrație omogenă de 4% ± 0,2%. După 2 ore de funcționare se verifica dacă aceasta concentrație s-a diminuat cu mai puțin de 0,1%.
   +  Anexa F  +  (față)AUTORIZAREA PROIECTANȚILOR PENTRU AVIZAREA PROIECTELORAgentul economic: ..............................Adresa: ........................................Înregistrare la Registrul Comerțului: ..........CUI/Cod fiscal: ................................În conformitate cu prevederile PT A 3-2003, cap. 6, este înregistrat la ISCIR-INSPECT ca prestator de specialitate autorizat pentru verificarea și avizarea conformă a proiectelor aparatelor consumatoare de combustibili lichizi și a caietelor de sarcini în vederea omologării/atestării parametrilor de performanță și securitate în funcționare a acestora, pentru:Agentul economic a prezentat dovezile de capabilitate tehnica de specialitate în conformitate cu prevederile PT A 3-2003 privind autorizarea, consemnate în Raportul de audit tehnic nr. ......./data ....Agentul economic a obținut competența avizării proiectelor de aparate și instalații cu aparate consumatoare de combustibili lichizi, a caietelor de sarcini de încercare în vederea omologării, a programelor de expertizare, investigații tehnice și diagnoze în vederea evaluării și atestării parametrilor de performanță și securitate în funcționare a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi, prin personal de specialitate propriu autorizat:....................................................................................................................................Orice schimbare față de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAȚIEI, dacă nu este anunțată în termen de 15 zile de la producerea ei și confirmată în termen de 30 zile de ISCIR-INSPECT emitenta.Agentul economic, prin reprezentanții săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
  Data eliberării: .................INSPECTOR DE STAT ȘEF.......................................Data expirării: .............INSPECTOR DE SPECIALITATE ȘEF ECHIPA DE AUDIT....................................
  * Tipurile de aparate speciale precum și obligațiile, drepturile și limitele de competența ale proiectantului sunt prezentate pe verso.
   +  (verso)Informații suplimentare referitoare laautorizația/înregistrarea la ISCIR-INSPECT nr. ....Autorizarea de către ISCIR-INSPECT a unui agent economic pentru avizarea proiectelor și documentațiilor aferente aparatelor și instalațiilor cu aparate consumatoare de combustibili lichizi este însoțită automat de înregistrarea agentului economic. Autorizarea și înregistrarea la ISCIR-INSPECT conferă agentului economic dreptul de marcare a proiectelor și documentațiilor verificate și avizate "Conform" cu însemnele atribuite de către ISCIR-INSPECT. Aceasta garantează ca proiectul respecta condițiile privind execuția aparatelor și instalațiilor astfel încât caracteristicile tehnologice, de securitate, rezistenta, fiabilitate, operatibilitate, aptitudini de utilizare etc. să fie conforme cerințelor stabilite prin reglementările aplicabile în domeniu și în plus, ca aceste proiecte și documentația respecta prevederile prescripției tehnice PT A 3-2003.Însemnele de confirmare a verificării și avizării proiectelor, atribuite agenților economici autorizați, sunt:Proiectele aparatelor consumatoare de combustibili lichizi se elaborează de către proiectanți de specialitate și, pentru a putea fi utilizate la construcția de serie a aparatelor, proiectele trebuie avizate. Proiectele avizate fac parte din dosarul tehnic al tipului de aparat, care va fi supus încercărilor în vederea omologării. Proiectele instalațiilor cu aparate consumatoare de combustibili lichizi devin executabile doar dacă sunt avizate.Pentru avizarea proiectelor aparatelor și instalațiilor din domeniul PT A 3-2003, agenții economici specializați în activitatea de proiectare sau producătorii care au departamente proprii de proiectare vor face dovada capabilității de specialitate în domeniu și propun pentru autorizare proiectanți din cadrul unității cu competența și experienta corespunzătoare.Agenții economici, respectiv unitățile de proiectare autorizate pentru avizarea de proiecte, pot aviza proiecte elaborate în nume propriu sau proiecte elaborate de terți. Pentru toate proiectele elaborate au următoarele obligații și raspunderi:● sa adopte soluții constructive care să permită funcționarea aparatelor, instalațiilor în care acestea se integreaza, și dispozitivelor de securitate ale acestora în condiții de securitate;● sa prevadă în documentația tehnica examinarile și încercările care trebuie efectuate în unitățile de producție, la locul de instalare și de funcționare, pentru verificarea parametrilor de securitate în funcționare și răspunzând de alegerea corecta a acestora și de respectarea prevederilor PT A 3-2003;● sa elaboreze instrucțiuni tehnice pentru instalarea, exploatarea, întreținerea, revizia și repararea aparatelor și dispozitivelor de securitate ale acestora, astfel încât acestea sa servească și pentru pregătirea/instruirea personalului care va executa lucrările de instalare, punere în funcțiune, service și reparare;● sa elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu, conform prevederilor PT A 3-2003, care să permită verificarea parametrilor de securitate al aparatelor în timpul execuției, la încercările de omologare, la locul de instalare;● sa numească personal de specialitate care să examineze proiectele elaborate în nume propriu sau de terți (și prezentate pentru avizarea conformă) din punct de vedere al securității în funcționare și care să răspundă solidar cu proiectantul de aplicarea prevederilor din PT A 3-2003 prin semnarea proiectelor în acest sens;● sa avizeze proiectele elaborate în nume propriu sau elaborate de terți și supuse procedurii de avizare, și să prezinte trimestrial la ISCIR-INSPECT situația proiectelor avizate; este interzisă folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, pentru producția de serie a aparatelor fără avizul de conformitate al acestora;● sa propună, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personalul de specialitate care urmează sa avizeze conform, în limita competentelor stabilite de ISCIR-INSPECT, proiectele proprii sau elaborate de unități neautorizate, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectelor va fi comunicată la ISCIR-INSPECT care a emis autorizația și va deveni definitivă numai după confirmarea acestei schimbări de către ISCIR-INSPECT;● sa țină evidenta proiectelor avizate "Conform".Pentru proiectele aparatelor din import supuse procedurilor de înregistrare la ISCIR-INSPECT, în vederea acceptării introducerii pe piața din România, avizarea se face numai de către ISCIR-INSPECT, agenții economici autorizați au doar dreptul de a verifica conformitatea și de a aplica însemnul de verificare corespunzător. În cazurile în care agentul economic autorizat primește împuternicire specială pentru fiecare caz în parte, acesta poate aviza și proiectele acestor aparate.În perioada de valabilitate a autorizării, ISCIR-INSPECT va efectua audituri de supraveghere a agentului economic autorizat.Personalul tehnic care verifica și avizează proiectele din punct de vedere al siguranței în funcționare, numit de unitatea de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT, are următoarele obligații și raspunderi:● sa verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor PT A 3-2003;● sa confirme ca a efectuat verificarea/avizarea prin aplicarea însemnelor atribuite de către ISCIR-INSPECT.Personalul de specialitate care urmează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea proiectelor trebuie să fie absolvent al unui institut de învățământ tehnic superior și să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 5 ani, din care cel puțin 3 ani în proiectare, sau 5 ani în construcția, încercarea și/sau instalarea și punerea în funcțiune a instalațiilor și aparatelor pentru care solicită autorizarea.Termenul de valabilitate al autorizației este de 2 ani și se poate extinde, după expirare, prin emiterea unei noi autorizații, la cererea agentului economic și funcție de concluziile rapoartelor auditurilor de supraveghere prin care ISCIR-INSPECT a verificat dacă au fost menținute pe toată perioada de valabilitate a autorizării condițiile de efectuare a lucrărilor care au stat la baza autorizării precedente.
  * Alte tipuri de aparate speciale la care se referă autorizația: .............................................................
   +  Anexa G  +  (față)
  ÎNREGISTRAREA PRODUCĂTORILOR DE APARATE
   +  (verso)
  Informații suplimentare privind înregistrarea la ISCIR-INSPECT nr. ......
  Înregistrarea la ISCIR-INSPECT confirma ca lucrările specializate de producție în serie a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi sunt executate în condiții de calitate, de o unitate de specialitate care dispune de personal tehnic calificat/specializat, de dotarea tehnica corespunzătoare și de un sistem de asigurarea calității care garantează menținerea în procesul de producție a parametrilor de performanță și securitate ai prototipului omologat.Sarcinile și responsabilitățile producătorilor, privind conformitatea cu cerințele de securitate în funcționare a aparatelor introduse pe piața, trebuie să fie clar definite, asumate de producător, confirmate și supravegheate de către ISCIR-ÎNSPECT în cadrul procesului de înregistrare.Evaluarea capabilității tehnice de specialitate a producătorului în vederea înregistrării la ISCIR-INSPECT s-a făcut prin auditul tehnic din data .........Concluziile sunt prezentate în Raportul de audit nr. .........ÎNREGISTRAREA LA ISCIR-INSPECT asigura posibilitatea supravegherii continue de către ISCIR-INSPECT a producătorului și conferă:
  Prestatorilor de specialitate Tipurilor de aparate omologate
  ● recunoaștere oficială a capabilității tehnice de specialitate ● confirmarea respectării cerințelor de securitate în funcționare și recunoașterea oficială a performantelor aparatului
  ● consolidarea încrederii clienților ● acceptarea introducerii pe piața a tipului de aparat
  ● perfecționarea sistemului de asigurare a calității implementat ● aprobarea producției în serie a tipului de aparat
  ● supravegherea periodică a activităților de către ISCIR-INSPECT ● consolidarea încrederii clienților în tipul de aparat
  ● îmbunătățirea imaginii ● castigarea unei poziții avantajoase în preferintele clienților
  ● facilitarea circulației produselor și serviciilor pe piața cu respectarea prevederilor legale
  Producătorul înregistrat este obligat să asigure distribuirea aparatelor prin distribuitori autorizați și înregistrați la ISCIR-INSPECT, pentru care se confirma ca au capacitatea tehnica și organizatorică de a asigura serviciile obligatorii asociate livrării aparatelor la utilizatorii finali: documentație în limba română, instalare, service, garanție, piese de schimb, revizii și verificări periodice.Producătorul, direct sau prin reprezentanți autorizați, are obligația sa organizeze cursuri de pregătire/formare a personalului tehnic de specialitate pe care îl va autoriza pentru lucrările de instalare, punere în funcțiune, service-reparare și întreținere a aparatelor și instalațiilor produse și livrate utilizatorilor finali.Producătorul înregistrat are obligația să se asigure ca menține în producție numai tipurile de aparate omologate/înregistrate la ISCIR-INSPECT pentru care trebuie să asigure realizarea parametrilor de performanță și securitate în funcționare demonstrati la omologare.Producătorul înregistrat are obligația sa pregătească documentele și documentația necesară precum și cadrul organizatoric pentru desfășurarea auditurilor de supraveghere (programate și/sau inopinate) efectuate de ISCIR-INSPECT în perioada de valabilitate a înregistrării.Producătorul trebuie să asigure pentru fiecare aparat livrat documentația de însoțire și garanție în limba română, conform prevederilor PT A 3-2003 (instrucțiuni de instalare, de utilizare și de întreținere destinate utilizatorului final).Înregistrarea la ISCIR-INSPECT conferă producătorului, în perioada de valabilitate a înregistrării, dreptul de marcare a aparatelor distribuite pe piața din România cu însemnul de conformitate atribuit acestuia de către ISCIR-INSPECT.Marcarea produsului garantează utilizatorului final ca aparatul respecta caracteristicile tehnologice, de securitate, rezistenta, fiabilitate, operabilitate, aptitudini de utilizare etc. stabilite în reglementările din domeniu și, în plus, ca aparatul este un produs original iar producătorul este înregistrat la ISCIR-INSPECT.Marcarea produselor neomologate este interzisă.Marcarea produselor cu o serie de fabricație/an de fabricație care nu corespunde perioadei de valabilitate a înregistrării producătorului este interzisă și se sancționează conform legii.Înregistrarea producătorului garantează ca lucrările executate de acesta și rezultatele lor (aparatele) sunt controlate de prestator, pe de o parte, și de ISCIR-INSPECT, în calitate de organism de control independent, pe de altă parte.Valabilitatea înregistrării la ISCIR-INSPECT este de 3 ani de la data emiterii certificatului, în condițiile în care producătorul nu comite abateri de la prevederile PT A 3-2003 în baza cărora a fost acordată înregistrarea sau alte abateri care se sancționează prin retragerea înregistrării.Termenul de valabilitate al înregistrării la ISCIR-INSPECT se poate extinde, după expirare, prin emiterea unui nou certificat la cererea producătorului și funcție de concluziile rapoartelor auditurilor de supraveghere prin care ISCIR-INSPECT verifica dacă procesul de producție, produsele realizate și sistemul de servicii au fost menținute pe toată perioada de valabilitate a înregistrării, conform prevederilor prescripției tehnice PT A 3-2003.Reînnoirea certificatului de înregistrare nu este posibila dacă, până la data expirării vechiului certificat de înregistrare, nu au fost finalizate încercările de anduranta la toate tipurile de aparate omologate din producția de serie.Producătorul înregistrat va imputernici personalul tehnic de specialitate pentru verificare periodică la utilizatorul final în vederea evaluării fiabilității aparatului în condiții reale de utilizare. Rapoartele acestor verificări trebuie atașate la raportul încercărilor de anduranta.Agentul economic înregistrat la ISCIR-INSPECT, prin reprezentanții săi legali și personalul propriu autorizat pentru supravegherea tehnica și verificarea conformitatii lucrărilor executate, răspunde de respectarea prevederilor legale în domeniu.
   +  Anexa H  +  (față)
  ÎNREGISTRAREA PRESTATORILOR DE SERVICII DE SPECIALITATE LA APARATE
   +  (verso)
  Informații suplimentare referitoare la certificatul de înregistrare la ISCIR-INSPECT nr. .....
  Prestatorul de specialitate este persoana juridică care asigura prin personal propriu calificat și specializat prestarea de servicii/activități (lucrări) specializate legate de instalarea, punerea în funcțiune, service-ul, repararea și verificarea tehnica periodică a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi aflate la utilizatorii finali. Un agent economic (prestator de specialitate) poate fi înregistrat la ISCIR-INSPECT pentru una sau mai multe categorii de activități/servicii specializate pe care le poate asigura utilizatorilor finali.Pentru a putea fi înregistrat la ISCIR-INSPECT, prestatorul de specialitate trebuie să facă dovada ca dispune de personal calificat în domeniu și autorizat/specializat de către producătorul aparatelor sau reprezentantul autorizat al acestuia.Lista prestatorilor de specialitate, autorizați de producător pentru efectuarea interventiilor în perioada de garanție, trebuie menționată ca anexa la certificatul de garanție emis de producătorul/distribuitorul aparatului și care se eliberează la vânzare utilizatorului final împreună cu documentația tehnica de identificare și instalare/exploatare a aparatului.Prestatorul de specialitate înregistrat la ISCIR- INSPECT, care asigura instalarea și punerea în funcțiune a aparatului la utilizatorul final, este obligat să execute lucrările conform prevederilor standardelor, ale reglementărilor tehnice aplicabile, instrucțiunilor specifice ale producătorului și sa elibereze declarația pe proprie răspundere referitoare la lucrările executate.Prestatorul de specialitate trebuie să pună la dispoziția utilizatorului final proiectul instalației realizate ("as built") și să asigure asistența tehnica în perioada de garanție, dar numai pentru acele activități și tipuri de aparate pentru care are competența necesară și este înregistrat.ÎNREGISTRAREA la ISCIR-INSPECT confirma ca prestatorul de specialitate are capacitatea de a asigura serviciile de specialitate specificate, asociate livrării aparatului la utilizatorii finali și ca acesta își asuma responsabilitatea lucrărilor executate.Se deosebesc diverse categorii de activități specializate care sunt necesare utilizatorului final și trebuie asigurate de prestatori înregistrați: instalare și punere în funcțiune, service și reparații, revizii, verificări tehnice periodice. Toate aceste lucrări trebuie să conducă la asigurarea, pe toată durata utilizării aparatului, a obținerii și menținerii parametrilor de securitate și performanta ai aparatului garantați de producător.Înregistrarea la ISCIR-INSPECT a prestatorului de specialitate confirma potențialilor beneficiari ai serviciilor acestuia (utilizatorii finali) nivelul de competența și responsabilitate al prestatorului, posibilitatea de asigurare de către acesta a pieselor de schimb originale și de a efectua lucrări numai conform instrucțiunilor producătorului în limitele de competența stabilite de acesta, referitoare la elementele aparatului care se pot repara și procedurile de lucru asociate.Prestatorii de specialitate înregistrați trebuie să facă dovada specializării personalului propriu de către producătorii diferitelor tipuri de aparate pentru care aceștia executa lucrările de instalare, punere în funcțiune și service. În acest sens, producătorii au responsabilitatea asigurării condițiilor tehnice de pregătire/formare și specializare a prestatorilor de servicii de specialitate la aparatele produse de ei și introduse pe piața din România.Prestatorii de specialitate autorizați de producător și înregistrați la ISCIR-INSPECT trebuie să facă dovada cunoștințelor tehnice și de specialitate și să poată prezenta dovezile de capabilitate tehnica în acest sens atunci când prezintă dosarul cu cererea de înregistrare la ISCIR-INSPECT. De asemenea, trebuie să dovedească ca dispun de mijloace tehnico-materiale proprii corespunzătoare, de personal propriu calificat pentru execuție și supraveghere tehnica a lucrărilor efectuate și ca dețin atestate/autorizație de la producători/distribuitori pentru efectuarea lucrărilor de specialitate pentru care solicită înregistrarea la ISCIR-INSPECT.Sarcinile și responsabilitățile prestatorilor, pentru asigurarea conformitatii lucrărilor executate cu cerințele PT A 3-2003, trebuie să fie clar definite și asumate de prestator. Acestea vor fi confirmate și supravegheate de către ISCIR-INSPECT în cadrul procesului de înregistrare.Evaluarea prestatorului în vederea înregistrării la ISCIR-INSPECT s-a făcut prin verificările din data de .........Concluziile sunt prezentate în Raportul nr. .........ÎNREGISTRAREA LA ISCIR-INSPECT reprezintă confirmarea capabilității tehnice a prestatorilor de specialitate de către de un organism de inspecție impartial și independent care asigura supravegherea continua a prestatorului și conferă:
  Prestatorului de specialitate Utilizatorului final
  Recunoaștere oficială a capacității de specialitate în ceea ce privește asigurarea calității și conformitatiiserviciilor prestate Posibilitatea apelarii la serviciile unui prestator care poate garanta securitatea în funcționare a aparatului
  Consolidarea încrederii clienților; îmbunătățirea imaginii prestatorului Securitate și încredere în utilizarea aparatului deținut
  Supravegherea periodică a activităților de către ISCIR-INSPECTPosibilitatea efectuării verificărilor periodice necesare cu sprijinul personalului competent
  Prestatorul înregistrat are obligația sa organizeze periodic cursuri de perfecționare sau pregătire/formare a personalul tehnic propriu pentru execuția lucrărilor de instalare, punere în funcțiune, service - reparare și întreținere a aparatelor. De asemenea, este sarcina prestatorului de specialitate înregistrat să asigure instruirea utilizatorului final pentru care a executat lucrările, în ceea ce privește exploatarea și întreținerea curenta a aparatului.Valabilitatea înregistrării la ISCIR-INSPECT este de 3 ani de la data emiterii certificatului, în condițiile în care prestatorul de servicii de specialitate nu comite abateri de la prevederile PT A 3-2003, în baza căreia a fost acordată înregistrarea, sau alte abateri care se sancționează prin retragerea înregistrării.Termenul de valabilitate al înregistrării la ISCIR-INSPECT se poate extinde, după expirare, prin emiterea unui nou certificat, la cererea prestatorului și în funcție de menținerea pe toată perioada de valabilitate a înregistrării a condițiilor de efectuare a lucrărilor în regim de asigurare a calității și securității în funcționare.
   +  Anexa I  +  (față)
  AUTORIZAREA LABORATOARELOR PENTRU ÎNCERCĂRI DE OMOLOGARE
  Adresa:...............................................Înregistrare la Registrul Comerțului: ................CUI/Cod fiscal: ......................................În conformitate cu prevederile PT A 3-2003, cap. 6, este autorizat și înregistrat la ISCIR-INSPECT ca prestator de specialitate pentru efectuarea lucrărilor de încercare a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi în vederea omologării/atestării parametrilor de performanță și securitate în funcționare a acestora, pentru:Laboratorul a prezentat dovezile de capabilitate tehnica de specialitate, în conformitate cu prevederile PT A 3-2003 privind autorizarea laboratoarelor de încercări, consemnate în Raportul de audit nr. .....................Prin autorizare și înregistrare la ISCIR-INSPECT, laboratorul a obținut competența eliberării buletinelor și rapoartelor de încercare a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi, care constituie baza omologării, acceptării, distribuirii și punerii în funcțiune a acestora în România.Lista personalului de specialitate al laboratorului autorizat să semneze rapoartele și buletinele de verificare și încercare emise de laborator:........................................................................................................................Orice schimbare față de prezenta duce la anularea de drept a AUTORIZAȚIEI, dacă nu este anunțată în termen de 15 zile de la producerea ei și confirmată în termen de 30 zile de ISCIR-INSPECT emitenta.Agentul economic, prin reprezentanții săi legali, împreună cu persoanele autorizate răspund de respectarea prevederilor legale în domeniu.
  Data eliberării: .................INSPECTOR DE STAT ȘEF.......................................Data expirării: .............INSPECTOR DE SPECIALITATE ȘEF ECHIPA DE AUDIT....................................
  * Tipurile de aparate speciale, precum și obligațiile, drepturile și limitele de competența ale Laboratorului înregistrat sunt prezentate pe verso.
   +  (verso)
  Informații suplimentare referitoare la autorizația/înregistrarea la ISCIR-INSPECT nr. ....
  Tipurile de aparate speciale pentru care se acordă autorizarea de a efectua verificări, încercări și a emite buletine și rapoarte de încercare sunt:..............................................Autorizarea de către ISCIR-INSPECT a unui laborator de încercări este însoțită automat de înregistrarea agentului economic, înregistrarea la ISCIR-INSPECT conferă prestatorului dreptul de marcare a rezultatelor prestației cu însemnele atribuite de către ISCIR-INSPECT și garantează ca produsul/serviciul respecta caracteristicile tehnologice, de securitate, rezistenta, fiabilitate, operabilitate stabilite prin reglementările aplicabile în domeniu precum și prevederile PT A 3-2003.Însemnul atribuit laboratoarelor autorizate este:Cu acest însemn se pot aviza caiete de sarcini acceptate pentru efectuarea încercărilor, buletine și rapoarte de încercări, aparate prototip supuse încercărilor.Autorizarea de către ISCIR-INSPECT și înregistrarea laboratorului/agentului economic garantează ca prestațiile și rezultatele acestora.Autorizația semnifica faptul ca prestatorul de specialitate se angajează sa verifice în permanenta caracteristicile reprezentative ale prestației/produsului rezultat și sa nu aplice însemnul decât atunci când sunt respectate cerințele din PT A 3-2003.Examinarile, verificările și încercările în vederea omologării, denumite în continuare "încercări" ale aparatelor consumatoare de combustibili lichizi se efectuează conform prevederilor PT A 3-2003 și ale proiectului, în laboratoarele independente autorizate de ISCIR-INSPECT sau în laboratoare, respectiv standuri de încercare ale agenților economici care produc astfel de aparate, dacă aceste laboratoare sunt înregistrate la ISCIR-INSPECT.Agenții economici/laboratoarele care au standuri de încercare autorizate au următoarele obligații și responsabilității:● să efectueze încercările conform prevederilor PT A 3-2003 și ale proiectantului;● sa numească personal tehnic de specialitate (ingineri, tehnicieni) autorizat de ISCIR-INSPECT în cadrul derulării procedurii de autorizare a laboratorului, care să-și asume răspunderea pentru efectuarea încercărilor în conformitate cu prevederile PT A 3 -2003 și ale proiectului;● să asigure personal tehnic calificat pentru efectuarea încercărilor aparatelor și cu specializare corespunzătoare în raport cu complexitatea încercărilor;● să dețină prescripțiile tehnice, Colecția ISCIR, specifice domeniului pentru care este autorizat, sa și le însușească și să aplice prevederile acestora în procedurile specifice de efectuare a încercărilor (minim PT A 3-2003);● sa elibereze buletine de încercare, rapoarte de încercare și sa țină evidenta acestora; eliberarea buletinelor de încercare se va face cu semnatura conducerii unității și a personalului autorizat de ISCIR-INSPECT, precum și cu parafa unității și aplicarea insemnului VERIFICAT;● să asigure dotarea corespunzătoare a standurilor de încercări cu materiale, instalații, aparate de măsurare și analiza cu exactitatea necesară, conform cerințelor din PT A 3 - 2003 pentru aparatele consumatoare de combustibili lichizi pentru care laboratorul este autorizat să efectueze încercările;● să asigure condițiile pentru întreținerea, repararea și verificarea tehnica și metrologica periodică a aparatelor de măsurare și a echipamentelor de măsurare și încercare, conform reglementărilor din domeniu;● să asigure în laboratoare proprii sau în alte laboratoare specializate efectuarea tuturor încercărilor și analizelor fizico-chimice necesare lucrărilor de încercare;● sa ia măsuri corespunzătoare pentru ca personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile care îi revin privind efectuarea încercărilor și sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT orice schimbare a personalului tehnic autorizat, menționat în autorizație, și sa definitiveze aceasta schimbare numai după confirmarea acesteia de către ISCIR-INSPECT;● sa comunice, după caz, cel puțin trimestrial la ISCIR-INSPECT programul încercărilor în vederea omologării sau lucrările efectuate și scopul acestora (examinari tehnice, atestări de realizare a parametrilor pentru aparatele vechi sau deja în utilizare la utilizatorul final etc.).Sarcinile și responsabilitățile laboratorului autorizat, privind conformitatea cu cerințele de securitate în funcționare a aparatelor încercate, trebuie clar definite, asumate de laborator, confirmate și supravegheate de către ISCIR-INSPECT în cadrul procesului de autorizare/înregistrare.Marcarea rapoartelor de încercări sau prototipurilor încercate cu însemnul de verificare atribuit de ISCIR-INSPECT pentru lucrări efectuate în perioade care nu corespund perioadei de valabilitate a autorizării laboratorului este interzisă și se sancționează conform legii.Termenul de valabilitate al autorizației emise de ISCIR-INSPECT se poate extinde, după expirare, prin emiterea la cererea laboratorului a unei noi autorizații.Reactualizarea autorizației va ține seama de concluziile rapoartelor auditurilor de supraveghere prin care ISCIR-INSPECT a verificat dacă au fost menținute pe toată perioada de valabilitate a autorizației anterioare condițiile care au stat la baza acordării acesteia.
   +  Anexa J  +  (față)
  ÎNREGISTRAREA DISTRIBUITORILOR DE APARATE
   +  (verso)
  Informații suplimentare referitoare la certificatul de înregistrare la ISCIR-INSPECT nr. .....
  Distribuitorul autorizat de producător sau reprezentantul autorizat al producătorului în România este un agent economic care asigura furnizarea aparatelor consumatoare de combustibil lichid și serviciile asociate postvanzarii, în conformitate cu legislația naționala. Distribuitorul autorizat este obligat să asigure asistența tehnica și suport tehnic utilizatorului final în perioada de garanție, în condițiile stabilite de prescripțiile tehnice, Colecția ISCIR, cu personal propriu sau prin alți agenți economici autorizați de producător și înregistrați la ISCIR-INSPECT.Pentru distribuitori, ÎNREGISTRAREA la ISCIR-INSPECT confirma ca au capacitatea de a asigura serviciile obligatorii asociate livrării aparatului la utilizatorii finali. Distribuitorul autorizat asigura legătură între producător și utilizatorul final, este recunoscut de producător și înregistrat la ISCIR-INSPECT. Acesta efectuează servicii/activități specializate: distribuție, instalare și punere în funcțiune, service și garanții, asigurarea pieselor de schimb etc.Distribuirea aparatelor se face numai prin distribuitori autorizați (recunoscuți) de producător și înregistrați la ISCIR-INSPECT.Înregistrarea la ISCIR-INSPECT, confirma ca serviciile specializate de distribuire a aparatelor consumatoare de combustibili lichizi sunt executate în condiții de calitate de o unitate de specialitate care dispune de personal tehnic calificat/specializat, de dotarea tehnica corespunzătoare și de un sistem de asigurare a calității care garantează distribuirea aparatelor noi, conform certificatului obținut de producător și care au aceiași parametri de performanță și securitate cu ai prototipului omologat.Sarcinile și responsabilitățile distribuitorilor, privind conformitatea cu cerințele prescripțiilor ISCIR aplicabile, au fost clar definite, asumate de distribuitor, confirmate și supravegheate de către ISCIR-INSPECT în cadrul procesului de înregistrare.Evaluarea capacității distribuitorului în vederea înregistrării la ISCIR-INSPECT s-a făcut prin verificările din data de ...........Concluziile sunt prezentate în Raportul nr..........ÎNREGISTRAREA LA ISCIR-INSPECT asigura posibilitatea supravegherii continue de către ISCIR-INSPECT a distribuitorului și conferă:
  Prestatorilor de specialitate Tipurilor de aparate distribuite
  Recunoaștere oficială a capacității de specialitate în ceea ce privește asigurarea serviciilor asociate distribuției aparatelor Confirmarea respectării condițiilor de securitate în funcționare și recunoașterea oficială a serviciiloroferite odată cu livrarea aparatului
  Consolidarea încrederii clienților; Îmbunătățirea imaginii distribuitorului Acceptarea introducerii pe piața a tipului de aparat
  Perfecționarea/introducerea sistemului de asigurare a calității Consolidarea încrederii clienților în tipul de aparat
  Supravegherea periodică a activităților de către ISCIR-INSPECT Facilitarea circulației produselor și serviciilor pe piața cu respectarea prevederilor legale
  Se confirma ca distribuitorul autorizat de producător și ÎNREGISTRAT LA ISCIR-INSPECT are capacitatea tehnica și organizatorică de a asigura serviciile obligatorii asociate livrării aparatelor la utilizatorii finali: documentație în limba română, instalare și punere în funcțiune, service și garanții, piese de schimb etc.Distribuitorul înregistrat are obligația sa organizeze cursuri de pregătire/formare a personalului tehnic de specialitate pe care îl utilizează pentru execuția lucrărilor de instalare, de punere în funcțiune, service - reparare și de întreținere a aparatelor livrate utilizatorilor finali.Distribuitorul trebuie să asigure pentru fiecare aparat livrat documentația de însoțire și garanție în limba română, conform prevederilor PT A 3-2003 (instrucțiuni de instalare, de utilizare și de întreținere destinate utilizatorului final).Distribuirea produselor însemnate corespunzător garantează utilizatorului final ca aparatul respecta caracteristicile tehnologice, de securitate, rezistenta, fiabilitate, operabilitate, etc. care sunt stabilite prin reglementările din domeniu și, în plus, ca aparatul respecta prevederile PT A 3-2003 și este produs de un producător înregistrat la ISCIR-INSPECT.Distribuirea produselor nemarcate/neomologate, precum și a produselor marcate cu o serie de fabricație/an de fabricație care nu corespunde perioadei de valabilitate a înregistrării producătorului este interzisă și se sancționează conform legii.Valabilitatea înregistrării la ISCIR-INSPECT este de 3 ani de la data emiterii certificatului, în condițiile în care distribuitorul nu comite abateri de la prevederile PT A 3-2003, în baza cărora a fost acordată înregistrarea, sau alte abateri care se sancționează prin retragerea înregistrării.Termenul de valabilitate al înregistrării se poate extinde, după expirare, prin emiterea unui nou certificat, la cererea distribuitorului și în funcție de menținerea pe toată perioada de valabilitate a înregistrării a sistemului de realizare a prestațiilor/serviciilor obligatorii, în conformitate cu exigențele prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR aplicabile, ca și a celorlalte reglementări legale din domeniu.Distribuitorul înregistrat va imputernici personalul tehnic de specialitate pentru executarea lucrărilor de verificare periodică la utilizatorul final și evaluare a fiabilitatii aparatului în condiții reale de funcționare (în situația în care utilizatorul final a respectat instrucțiunile de utilizare ale producătorului).Aparatele din import sunt acceptate cu condiția respectării prevederilor prescripțiilor tehnice, colecția ISCIR, aplicabile. Pentru aceasta ISCIR-INSPECT va elibera, în conformitate cu procedurile în vigoare, un document/dovada de luare în evidenta care reprezintă acceptul preliminar de introducere a aparatului pe piața. Distribuirea/punerea în funcțiune a aparatului poate fi condiționată prin acest document de efectuarea unor verificări și încercări suplimentare de către prestatori de specialitate autorizați, pentru stabilirea stării tehnice a aparatului și a parametrilor de securitate și performanta garantați.Respectarea acestor condiții asigura protecția utilizatorului final și sunt responsabilitatea distribuitorului autorizat, conform legislației în vigoare.Agentul economic înregistrat la ISCIR-INSPECT răspunde solidar cu persoanele pe care le-a autorizat să execute servicii asociate distribuirii aparatelor (instalare, punere în funcțiune, service) de respectarea tuturor prevederilor legale în domeniu.
   +  Anexa K  +  (față)  +  (verso)
  Informații suplimentare privind certificatul de omologare/înregistrare nr. ......../.........
  Prezentul certificat de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT, pentru tipul de aparat sau pentru gama de aparate specificate, se referă exclusiv la producătorul nominalizat pentru care confirma existenta capabilității tehnice de a fabrica aparatul respectiv, care a fost supus tuturor etapelor de verificare și încercare în vederea demonstrării și recunoașterii oficiale a performantelor și conformitatii cu cerințele PT A 3-2003.Certificatul nu se referă la aparatele produse de un alt producător, chiar dacă acestea sunt declarate ca fiind similare cu prototipul supus încercărilor, iar lansarea lor în producție se face cu anunțarea și acordul primului producător.Omologarea aparatelor produse în spații de producție proprii este sarcina fiecărui producător în parte.Producătorul este obligat sa păstreze și sa pună la dispoziția organismelor de control, la cerere, întreaga documentație de omologare care a stat la baza emiterii certificatului de omologare/înregistrare.Introducerea pe piața din România a aparatelor care nu au certificat de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT este interzisă.Certificatul de omologare care nu poate fi susținut cu documentația de omologare își pierde valabilitatea.Pentru aparatele din import, care sunt acceptate pentru introducere pe piața din România în urma procedurilor de verificare a producătorului și a certificatelor de tip obținute de acesta (eliberate pe baza încercărilor efectuate de laboratoare autorizate în domeniu din țara de proveniență), conținutul documentației de omologare se stabilește prin protocol, iar certificatul de omologare poate fi înlocuit cu un certificat de înregistrare a tipurilor de aparate acceptate pentru distribuire pe piața din România.În cazul în care pentru acceptarea anumitor tipuri de aparate, pentru distribuire pe piața din România, conținutul documentației se stabilește prin protocol, pentru demonstrarea conformitatii aparatelor cu prevederile PT A 3-2003, este necesară efectuarea unor încercări suplimentare. Dacă în urma încercărilor efectuate se constată că sunt respectate prevederile PT A 3-2003, pentru aceste tipuri de aparate se vor elibera certificate de omologare.Încercările în vederea omologării, ale căror rezultate sunt confirmate oficial prin prezentul, au scopul de a verifica caracteristicile tehnice și securitatea în funcționare a aparatelor în raport cu documentația de omologare.Încercările oficiale în vederea omologării se pot executa numai în laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT pentru astfel de activități.Validarea rezultatelor obținute la încercări și confirmarea respectării cerințelor privind securitatea în funcționare a aparatului se face de către ISCIR-INSPECT prin emiterea certificatului de omologare și de înregistrare a tipului de aparat.Înregistrarea tipului de aparat omologat la ISCIR-INSPECT semnifica încheierea procedurilor de omologare și constituie acceptul/aprobarea producției în serie a aparatului și introducerea lui pe piața.Prin nominalizarea producătorului în certificatul de omologare a unui tip de aparat se atesta capabilitatea tehnica de specialitate a acestuia de a produce și garanta livrarea tipului de aparat omologat, care respecta cerințele de calitate, securitate în funcționare, fiabilitate și performanta conform standardelor aplicabile și prevederilor PT A 3-2003.Certificatul de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT confirma respectarea cerințelor constructive, functionale și de securitate și recunoaște oficial performanțele aparatului demonstrate prin verificări/încercări efectuate conform PT A 3-2003.Menținerea în producție și livrarea pe piața din România a aparatelor de tipul celor pentru care deține certificat de omologare/înregistrare la ISCIR-INSPECT, conferă producătorului dreptul de a marca aceste aparate cu însemnul de mai jos.Marcarea aparatelor cu acest însemn de către un producător neinregistrat la ISCIR-INSPECT sau marcarea aparatelor produse după expirarea perioadei de valabilitate a omologării este interzisă și se sancționează conform prevederilor legale.Aplicarea marcajului de către producătorul înregistrat semnifica faptul ca acesta se angajează sa verifice în permanenta caracteristicile aparatului care garantează conformitatea fiecărui aparat produs cu prototipul supus încercărilor de omologare.Perioada de valabilitate a omologării este de 3 ani și se poate extinde dacă, în urma auditurilor de supraveghere a producătorului înregistrat, nu se constata neconformități majore în sistemul de producție. ISCIR-INSPECT controlează în permanenta nivelul de calitate, securitatea și performanțele aparatelor de serie acceptate pentru introducerea pe piața de către producătorul înregistrat prin audituri programate și inopinate efectuate la sediul producătorului și prin monitorizarea aparatelor livrate pe piața.Dacă se dorește menținerea în producția de serie a aceluiași tip de aparat, încercările de omologare se repeta o dată la 5 ani sau ori de câte ori este necesar atunci când apar modificări constructive față de modelul omologat (încercările impuse de transformările/îmbunătățirile aduse modelului omologat depind de amploarea acestora și pot fi încercări suplimentare parțiale sau încercări reluate integral, conform prevederilor PT A 3-2003 referitoare la omologarea tipurilor de aparate noi).Acceptarea introducerii pe piața a aparatelor poate fi condiționată și de alte reglementări, în funcție de modificarea cadrului legislativ.
   +  Anexa L(Antetul agentului economic)
  CERERE DE ADMITERE LA AUTORIZARE A LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI
  APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI LICHIZI
  În vederea autorizării, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT A 3-2003, cap. "Autorizarea laboratoarelor care efectuează încercări în vederea omologării/atestării parametrilor aparatelor consumatoare de combustibili lichizi", va rugăm sa acceptați spre analiza documentația depusa de: ............................... (denumirea completa a laboratorului) cu sediul în .............. str. ............ nr. ............ sector/județ .............. telefon ......... fax ................ .Solicitam admiterea la autorizare pentru următoarele domenii și specialități:......................................................................................................................................................................................................Persoana(le) imputernicita(te) pentru derularea procedurii de autorizare este (sunt): ........................................... și poate(pot) fi contactata(te) la telefon nr. ..................La prezenta cerere s-a depus următoarea documentație (în trei exemplare):........................................................................................................................................................................................................................................................................Tarifele pentru autorizare se vor achită din contul nostru numărul deschis la ....................... cod fiscal ...... .
  Manager (Director),(Numele, prenume, semnaturași ștampila)Director Economic,(Numele, prenumele și semnatura)
   +  Anexa M(Antetul agentului economic)
  CERERE DE ADMITERE LA REAUTORIZARE A LABORATORULUI DE ÎNCERCĂRI
  APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI LICHIZI
  În vederea reautorizarii, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT A 3-2003, cap. "Autorizarea laboratoarelor care executa încercări în vederea omologării/atestării parametrilor aparatelor consumatoare de combustibili lichizi", va rugăm sa acceptați spre analiza documentația depusa de: .................................... (denumirea completa a laboratorului) cu sediul în: ................. str. ............ nr. ............. sector/județ ............. telefon .................... fax ................... .Menționăm ca în perioada ............................ laboratorul a fost autorizat în domeniile și specialitatile ....................Solicitam admiterea la reautorizare pentru următoarele domenii și specialități:.............................................................................................................................................................................................Persoana(le) imputernicita(e) pentru derularea procedurii de autorizare este (sunt): ..................................... și poate(pot) fi contactata(te) la telefon nr. ................... .La prezenta cerere s-a depus (în trei exemplare) documentația compusa din:............................................................................................................................................................................................................................................................Tarifele pentru reautorizare se vor achită din contul nostru numărul .................. deschis la ......................... cod fiscal ......................... .
  Manager (Director),(Numele, prenume, semnaturași ștampila)Director Economic,(Numele, prenumele și semnatura)
   +  Anexa N
  STANDARDE
  SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardereSR EN 10088-2:1998 Oțeluri inoxidabile. Partea 2: Condiții tehnice de livrare a tablelor și benzilor pentru utilizări generaleSR EN 24006-2000 Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise. Vocabular și simboluriSR ISO 7145:1997 Măsurarea debitului fluidelor în conducte închise de secțiune circulară. Metode de măsurare a vitezei într-un singur punctSR 6226:1995 Sobe metalice cu combustibili solizi. Condiții tehnice generale de calitateSTAS 54-80 Combustibil lichid ușorSTAS 177-89 Produse petroliere. Combustibil lichid pentru uz neindustrial, tip P și tip MSTAS 4369-81 Instalații de încălzire și ventilare. TerminologieSTAS 6563-83 Măsurarea presiunii, vitezei și debitului cu tuburi Pitot-prandtl. Metode de măsurareSTAS 6793-86 Coșuri, canale de fum pentru focare obișnuite la construcții civile. Prescripții generale. (la 05-08-2004, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 458 din 21 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 05 august 2004 )
  -------