ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 21 decembrie 2011privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 926 din 28 decembrie 2011  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, cu modificările și completările ulterioare,ținând seama de Memorandumul cu tema "Asumarea responsabilităților ce decurg din implementarea licitațiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră", aprobat în ședința de Guvern din data de 3 august 2011, prin care Ministerul Finanțelor Publice a fost desemnat instituția din România ce va acționa în calitate de adjudecător pe platforma comună de licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, urmând a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră, atât cele aferente anului 2012, cât și cele din perioada care începe cu anul 2013, având în vedere prevederile art. 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,ținând cont de faptul că România riscă declanșarea procedurii de preinfringement în cazul în care nu își reglementează toate aspectele legate de participarea la licitațiile pe platforma comună de licitație, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, precum și de faptul că neadoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ și recurgerea la procedura legislativă obișnuită ar determina, ulterior fazei de preinfringement, sesizarea României în fața Curții Europene de Justiție și obligarea la plata unor amenzi și/sau penalități pentru neîndeplinirea obligațiilor ce îi revin conform Tratatului de aderare și imposibilitatea României de a participa la procesul de licitație pe platforma comună de la nivelul Uniunii Europene începând cu anul 2012, implicit neîncasarea sumelor obținute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu impact negativ atât asupra bugetului de stat, cât și asupra realizării investițiilor pe proiecte ce vizează domeniul schimbărilor climatice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul IStabilirea cadrului instituțional la nivelul României pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul instituțional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 302/1 din 18 noiembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.  +  Articolul 2(1) Autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Regulamentului sunt: Ministerul Finanțelor Publice, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.(2) Autoritățile competente responsabile pentru utilizarea veniturilor obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul finanțării proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4), art. 10 alin. (3), respectiv art. 10a alin. (6) din directivă sunt: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, Administrația Fondului pentru Mediu și Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. (la 30-12-2019, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 30 decembrie 2019 ) (3) Autoritatea competentă responsabilă pentru utilizarea veniturilor obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în scopul implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. c), este Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. (la 30-12-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 30 decembrie 2019 ) (la 14-05-2018, Articolul 2 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 3(1) În temeiul art. 22 alin. (1) din Regulament, Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea desemnată în calitate de adjudecător până la înființarea/desemnarea unei autorități naționale în domeniul schimbărilor climatice care să asigure la nivel național implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.(2) În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) din Regulament, Ministerul Finanțelor Publice este autoritatea competentă pentru semnarea, în numele României, a contractului cu platforma comună de licitație, denumită în continuare platformă comună, desemnată conform art. 26 din Regulament, inclusiv cu orice sistem de compensare și decontare legat de aceasta.  +  Articolul 4(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei este autoritatea competentă pentru:a) reglementarea autorizării intermediarilor nonfinanciari, conform art. 18 alin. (2) din Regulament, în vederea asigurării accesului liber al acestora la procesul de licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pe platforma comună;b) monitorizarea activității intermediarilor nonfinanciari menționați la lit. a).(2) Desfășurarea activităților prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza reglementărilor elaborate și aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 5(1) Agenția Națională pentru Achiziții Publice este autoritatea competentă să reprezinte România în cadrul procedurii concurențiale de achiziție publică comună a Comisiei Europene și Statelor membre pentru desemnarea platformei comune și desemnarea autorității de monitorizare a licitațiilor în sensul art. 125c din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2.342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene. (la 14-05-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a fost înlocuită de Punctul 16, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (2) Agenția Națională pentru Achiziții Publice semnează, în numele României, contractele de achiziție comună pentru platforma comună și pentru autoritatea de monitorizare a licitațiilor. (la 14-05-2018, sintagma: Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice a fost înlocuită de Punctul 16, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 6Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea competentă pentru: (la 14-05-2018, Partea introductivă a articolului 6 din Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) a) emiterea autorizațiilor prevăzute la art. 18 alin. (3) din Regulament, fără a aduce atingere dispozițiilor art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare;b) oferirea de asistență autorității de monitorizare a licitațiilor pentru îndeplinirea funcțiilor acesteia, cooperând în mod activ cu aceasta în sfera să de competență, în cazul în care una din piețele reglementate din România este desemnată platformă comună în baza acordului european de achiziție comună pentru desemnarea platformei comune, conform prevederilor art. 53 alin. (3) și (5) din Regulament;c) primirea notificărilor de către orice persoană din partea platformei comune privind situațiile de abuz pe piață care au loc pe sau prin sistemele respectivei platforme comune, cu privire la suspiciuni de abuz pe piață, admisă să liciteze sau de către orice persoană în numele căreia acționează persoana admisă să liciteze în cadrul licitațiilor, în cazul în care una din piețele reglementate din România este desemnată platformă comună în baza acordului european de achiziție comună pentru desemnarea platformei comune.  +  Articolul 7Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este autoritatea competentă pentru primirea din partea platformei comune a notificărilor privind spălarea de bani și finanțarea terorismului care au loc pe sau prin sistemele platformei comune, în cazul în care una din piețele reglementate din România este desemnată platformă comună în baza acordului european de achiziție comună pentru desemnarea platformei comune, conform prevederilor art. 55 alin. (2) din Regulament.  +  Capitolul II Autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație, prin platforma comună, certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene  +  Articolul 8(1) În realizarea obiectivului prevăzut la art. 3 alin (1), Ministerul Finanțelor Publice gestionează, prin compartimentul de specialitate, contul distinct deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în care se încasează, în euro, sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.(2) Suma obținută în urma scoaterii la licitație, în condițiile legi, a certificatelor de emisii rămase neutilizate din rezerva pentru proiectele de tip implementare în comun pentru România din perioada 2008-2012 din cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se derulează de către compartimentul de specialitate din Ministerul Finanțelor Publice prin contul distinct deschis la Banca Națională a României pe numele Ministerului Finanțelor Publice, în care se încasează, în euro, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 28-06-2013, Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013. ) (3) Contravaloarea în lei a sumei obținute potrivit alin. (2) se constituie venit al Fondului pentru mediu și se utilizează de Administrația Fondului pentru Mediu pentru finanțarea proiectelor prevăzute la art. II alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (la 28-06-2013, Alin. (3) al art. 8 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013. )  +  Articolul 9(1) Sumele constituite din încasările obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se repartizează potrivit art. 10 și 11.(2) Dobânzile încasate la disponibilitățile contului prevăzut la art. 8 se fac venit la bugetul de stat în contul "Alte venituri din dobânzi" și se virează în termen de 5 zile lucrătoare.(3) Cheltuielile cu comisioanele și spezele bancare, aferente gestionării contului, precum și echivalentul în lei al bonificării în valută în suma negativă pentru disponibilitățile contului în valută deschis la BNR se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice, cu încadrarea în sumele prevăzute anual cu această destinație. (la 23-07-2015, Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de art. IX din ORDONANȚA nr. 17 din 15 iulie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 540 din 20 iulie 2015. ) (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor în contul prevăzut la art. 8, Ministerul Finanțelor Publice dispune efectuarea schimbului valutar și virarea contravalorii în lei în contul de disponibil deschis la Trezoreria operativă centrală pe numele Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 10(1) Destinația contravalorii în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:a) 29% din suma brută se virează de către gestionarul contului la bugetul de stat, într-un cont distinct, în termen de 5 zile lucrătoare de la data schimbului valutar;b) 50% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administrației Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și Administrației Fondului pentru Mediu, în vederea finanțării proiectelor prevăzute la alin. (1^1), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administrației Fondului pentru Mediu;c) 15% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat. Aceeași cotă de 15% se aplică și la soldul existent, la data de 30 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în același cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, în vederea implementării de măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră transferate în prețul energiei electrice, cu condiția ca astfel de măsuri financiare să fie în conformitate cu normele privind ajutorul de stat, cu condiția ca ambele categorii de viramente, însumate, să nu depășească echivalentul în lei al sumei de 291 milioane euro. Conversia în euro a sumelor în lei existente în sold la 30 decembrie 2019 se va face ținând cont de cursurile valutare utilizate, succesiv, ca urmare a vânzării valutei, de la cele mai îndepărtate, până la cele mai recente, până la concurența sumei de 291 milioane euro; (la 18-08-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 7 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 18 august 2020 ) d) 6% din suma brută se face venit la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru finanțarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Aceeași cotă de 6% se aplică și la soldul existent, la data de 31 decembrie 2019, în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru finanțarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. (la 18-08-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 7 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 18 august 2020 ) Notă
  Potrivit art. II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 7 august 2020, pentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, se aplică o cotă de 6% pentru veniturile constituite între 1.01.2020 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pentru finanțarea proiectelor de reducere a gazelor cu efect de seră stabilite de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
  (la 30-12-2019, Alineatul (1) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 30 decembrie 2019 )
  (1^1) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru finanțarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației specifice ajutorului de stat. (la 14-05-2018, Articolul 10 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (2) Abrogat. (la 14-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (3) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b) include și cheltuielile deduse de Comisia Europeană din suma brută cu privire la gestionarea sistemului comunitar.
   +  Articolul 10^1(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit art. 10 alin. (1) lit. c).(2) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (1) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului.(3) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (1) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(4) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (3) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (1) și (2), și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație. (la 30-12-2019, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 81 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1049 din 30 decembrie 2019 )  +  Articolul 10^2(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare prevăzute în bugetul acestuia cu suma virată potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).(2) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (1) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetul ordonatorului principal de credite cu sumele necesare implementării proiectelor fără a depăși sumele virate potrivit art. 10 alin. (1) lit. d).(3) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (1) și (2) în buget și în anexele la acesta și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea prevăzută la alin. (2).(4) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (1) și plățile efectuate, se virează de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului.(5) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (4) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului bugetar următor de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1), urmând procedura prevăzută la alin. (1)-(3), și se utilizează în anul bugetar următor cu aceeași destinație. (la 18-08-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 134 din 7 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 18 august 2020 )  +  Articolul 11(1) Contravaloarea în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 12^3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, se repartizează după cum urmează:a) 70% din suma brută se virează de către gestionarul contului, conform prevederilor alin. (4); (la 14-05-2018, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) b) 30% din suma brută se face venit la Fondul pentru mediu, se reține în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea Administrației Fondului pentru Mediu, în limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și Administrației Fondului pentru Mediu în vederea finanțării proiectelor prevăzute la alin. (1^1), într-un cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 6 pe numele Administrației Fondului pentru Mediu. (la 14-05-2018, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (la 18-04-2014, Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014. ) (1^1) Suma prevăzută la alin. (1) lit. b) se utilizează pentru finanțarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea legislației specifice ajutorului de stat. (la 14-05-2018, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 7, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (2) Transferul sumelor prevăzute la alin. (1) include și cheltuielile deduse de Comisia Europeană din suma brută cu privire la gestionarea sistemului comunitar.(3) Ministerul Transporturilor utilizează sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru finanțarea proiectelor în domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin hotărâre a Guvernului. (la 14-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (4) Sumele se rețin în contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice la Trezoreria operativă centrală și se virează de către gestionarul contului Ministerului Transporturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestuia, în limita sumelor aprobate în hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3), într-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele acestuia la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. (la 14-05-2018, Alineatul (4) din Articolul 11 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare cu suma virată potrivit alin. (4). (la 14-05-2018, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (6) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (5) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea Ministerului Transporturilor, să majoreze creditele de angajament prevăzute în buget până la nivelul valorii totale a proiectelor. (la 14-05-2018, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (7) Se autorizează Ministerul Transporturilor să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (5) și (6) în buget și în anexele la acesta, să introducă proiectele în anexe și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la majorarea bugetului, conform alin. (5). (la 14-05-2018, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (8) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (4) și plățile efectuate se virează de către Ministerul Transporturilor din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului. (la 14-05-2018, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (9) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (8) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către Ministerul Transporturilor în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (4), urmând procedura prevăzută la alin. (5)-(7) și se utilizează cu aceeași destinație. (la 14-05-2018, Articolul 11 din Capitolul II a fost completat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 12(1) Finanțarea proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1^1) și la art. 11 alin. (1^1) se realizează de către Administrația Fondului pentru Mediu în limita fondurilor aprobate cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu, evidențiate distinct în cadrul acestuia, conform listei categoriilor de proiecte prioritare, stabilită anual de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului.(2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului și stă la baza fundamentării creditelor de angajament și creditelor bugetare aferente proiectelor prevăzute la art. 10 alin. (1^1) și la art. 11 alin. (1^1), aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu.(3) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (1) pot fi persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice și persoane fizice autorizate.(4) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea și monitorizarea proiectelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program, aprobat prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului.(5) Comitetul de avizare al Administrației Fondului pentru Mediu aprobă prin hotărâre proiectele prevăzute la alin. (1), valoarea totală a fiecărui proiect, precum și beneficiarul acestuia.(6) Finanțarea proiectelor aprobate potrivit prevederilor alin. (5) se realizează de către Administrația Fondului pentru Mediu în baza contractelor pentru finanțare încheiate cu beneficiarii și în conformitate cu graficele de finanțare anexă la acestea.(7) Beneficiarii proiectelor prevăzute la alin. (1), alții decât instituții publice și operatori economici, gestionează sumele încasate de la Administrația Fondului pentru Mediu prin conturi deschise la instituții de credit. (la 14-05-2018, Articolul 12 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 12^1(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, în anul 2013, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 104.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanțarea în anul 2013 a proiectului de investiții «Magistrala V Metrou Etapa I Drumul Taberei-Universitate».(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1). (la 01-04-2013, Art. 12^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 27 martie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 aprilie 2013. )  +  Articolul 12^2(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, în anul 2013, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 76.000 mii lei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru dotarea unităților administrativ-teritoriale, în vederea transportului elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural cu microbuze școlare 16 + 1 locuri.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze școlare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale.(5) Repartizarea microbuzelor către unitățile administrativ-teritoriale se va face prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului educației naționale.(6) Începând cu anul 2014, în vederea transportării elevilor din învățământul preuniversitar de stat, în limita bugetului aprobat, pot fi achiziționate și autobuze și autocare școlare. (la 23-12-2013, Alin. (6) al art. 12^2 a fost introdus de art. unic din LEGEA nr. 343 din 18 decembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 20 decembrie 2013, care modifică art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 4 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 15 iulie 2013. ) (la 18-07-2013, Art. 12^2 a fost introdus de art. unic din ORDONANȚA nr. 12 din 4 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 15 iulie 2013. )  +  Articolul 12^3(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 90.300 mii lei Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pentru achiziționarea de microbuze, astfel:a) pentru dotarea unităților administrativ-teritoriale, în vederea transportului elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural, precum și a municipiilor și orașelor care au sate și localități componente; (la 13-03-2015, Lit. a) a alin. (1) al art. 12^3 a fost modificată de art. XXII din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 2 din 11 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 13 martie 2015. ) b) pentru dotarea unităților administrativ-teritoriale, în vederea asigurării mijloacelor de transport unităților de învățământ preuniversitar care au în structură și secții de club sportiv școlar, necesare deplasărilor sportivilor și colectivelor tehnice aferente la competițiile sportive interne și internaționale.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze vor fi suportate din bugetele proprii ale unităților administrativ-teritoriale.(5) Repartizarea microbuzelor către unitățile administrativ-teritoriale se va face prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului educației naționale. (la 18-04-2014, Art. 12^3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014. )  +  Articolul 12^4(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 20.600 mii lei Ministerului Tineretului și Sportului, pentru achiziționarea de microbuze și autocare necesare dotării unităților aflate în subordinea acestuia, în vederea asigurării mijloacelor de transport necesare deplasărilor sportivilor și colectivelor tehnice aferente la competițiile sportive interne și internaționale.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Ministerul Tineretului și Sportului răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze și autocare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităților aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.(5) Repartizarea mijloacelor de transport către unitățile prevăzute la alin. (1) se va face prin ordin al ministrului tineretului și sportului. (la 18-04-2014, Art. 12^4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014. )  +  Articolul 12^5(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 20.100 mii lei Ministerului Educației Naționale, pentru achiziționarea de microbuze și autocare necesare dotării cluburilor sportive școlare și a cluburilor sportive studențești, aflate în subordinea/ coordonarea acestuia, în vederea asigurării mijloacelor de transport necesare deplasărilor sportivilor și colectivelor tehnice aferente la competițiile sportive interne și internaționale.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Ministerul Educației Naționale răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1).(4) Toate costurile legate de utilizarea acestor microbuze și autocare vor fi suportate din bugetele proprii ale unităților aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Educației Naționale.(5) Repartizarea mijloacelor de transport către unitățile prevăzute la alin. (1) se va face prin ordin al ministrului educației naționale. (la 18-04-2014, Art. 12^5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014. )  +  Articolul 12^6(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 22.315 mii lei autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru finanțarea proiectului «Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat» în municipiul Ploiești. (la 14-05-2018, sintagma: Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice a fost înlocuită de Punctul 16, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Suma prevăzută la alin. (1) este alocată bugetului local al municipiului Ploiești, la solicitare, în baza contractului de finanțare încheiat, în condițiile legii, între municipiul Ploiești și autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. (la 14-05-2018, sintagma: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a fost înlocuită de Punctul 16, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (4) Toate costurile legate de întreținerea și funcționarea acestor autobuze vor fi suportate din bugetul local al municipiului Ploiești.(5) Municipiul Ploiești beneficiar al proiectului prevăzut la alin. (1) are următoarele obligații:a) să atribuie contractele de achiziție publică de furnizare, servicii sau lucrări prin aplicarea procedurilor de achiziții publice, în condițiile legii;b) să încheie contractele;c) să implementeze contractele;d) să certifice cheltuielile;e) să efectueze plățile.(6) Ordonatorul principal de credite al municipiului Ploiești răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1). (la 18-04-2014, Art. 12^6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014. )  +  Articolul 12^7(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, în anul 2014, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 44.630 mii lei autorității publice centrale pentru protecția mediului, pentru finanțarea proiectului «Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București». (la 14-05-2018, sintagma: Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice a fost înlocuită de Punctul 16, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Suma prevăzută la alin. (1) este alocată bugetului propriu al municipiului București, la solicitare, în baza contractului de finanțare încheiat, în condițiile legii, între municipiul București și autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. (la 14-05-2018, sintagma: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice a fost înlocuită de Punctul 16, Articolul I ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (4) Toate costurile legate de întreținerea și funcționarea sistemului de transport cu bicicleta vor fi suportate din bugetul propriu al municipiului București.(5) Municipiul București beneficiar al proiectului prevăzut la alin. (1) are următoarele obligații:a) să atribuie contractele de achiziție publică de furnizare, servicii sau lucrări prin aplicarea procedurilor de achiziții publice, în condițiile legii;b) să încheie contractele;c) să implementeze contractele;d) să certifice cheltuielile;e) să efectueze plățile.(6) Ordonatorul principal de credite al municipiului București răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1). (la 18-04-2014, Art. 12^7 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 17 din 9 aprilie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 18 aprilie 2014. )  +  Articolul 12^8(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 188.525 de mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanțarea, în anul 2015, a proiectelor de investiții «Magistrala IV-Metrou» cu suma de 150.000 de mii lei și «Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă-Otopeni» cu suma de 38.525 de mii lei.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1). (la 09-07-2015, Art. 12^8 a fost introdus de art. I din LEGEA nr. 188 din 2 iulie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 6 iulie 2015. )  +  Articolul 12^9(1) Prin excepție de la prevederile art. 12, din sumele obținute în urma scoaterii la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră repartizate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b), se aprobă alocarea sumei de 234.000 mii lei Ministerului Transporturilor pentru finanțarea în anul 2016 a proiectelor de investiții: Magistrala IV - Metrou cu suma de 64.000 mii lei, Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă-Otopeni cu suma de 130.000 mii lei și Magistrala V Metrou, Etapa I-A Drumul Taberei - Universitate, cu suma de 40.000 mii lei.(2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se respectă procedura prevăzută la art. 15 alin. (2)-(5).(3) Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit alin. (1). (la 29-11-2016, Articolul 12^9 din Capitolul II a fost introdus de Articolul IV, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 83 din 16 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 964 din 29 noiembrie 2016 )  +  Articolul 13(1) Monitorizarea proiectelor finanțate din sumele obținute în urma licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se realizează, după caz, de către Ministerul Transporturilor și Administrația Fondului pentru Mediu. (la 14-05-2018, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (2) Abrogat. (la 14-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (3) În vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite de Comisia Europeană conform art. II alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013, cu modificările și completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 20 a lunii februarie, Ministerul Transporturilor și, după caz, Administrația Fondului pentru Mediu raportează autorității publice centrale pentru protecția mediului modul de utilizare a sumelor din veniturile obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră, exprimată în tone de dioxid de carbon echivalent, redusă prin implementarea proiectelor în anul precedent, precum și orice alte informații suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, necesare pentru finalizarea raportării. (la 14-05-2018, Alineatul (3) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 ) (la 28-06-2013, Art. 13 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 70 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 387 din 28 iunie 2013. )  +  Articolul 14Modalitatea de încasare, gestionare a conturilor de disponibilități în lei și în valută și de virare a sumelor obținute din scoaterea la licitație prin platforma comună a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se stabilește prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 15(1) În cadrul contractelor încheiate potrivit art. 12 alin. (6), implementarea și finanțarea proiectelor se realizează prin depunerea, de către beneficiari, cu excepția celor prevăzuți la art. 15^1, a cererilor de tragere însoțite de documentele justificative aferente cheltuielilor eligibile, urmată de analiza, aprobarea sumelor și virarea acestora de către Administrația Fondului pentru Mediu în conturi distincte de venituri ale bugetului din care sunt finanțați beneficiarii, codificate cu codul de identificare fiscală al acestora. (2) La finalizarea proiectelor și în termenele prevăzute în contractele de finanțare, beneficiarii depun la Administrația Fondului pentru Mediu un raport de finalizare a proiectului, conform metodologiei prevăzute la art. 12 alin. (4). (la 14-05-2018, Articolul 15 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 14, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 15^1(1) Pentru beneficiarii instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, Administrația Fondului pentru Mediu virează anual sumele aferente proiectelor aprobate potrivit art. 12 alin. (5) în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractelor prevăzute la art. 12 alin. (6), dar nu mai devreme de 10 zile de la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, în cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al beneficiarilor respectivi.(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze, la poziții distincte, veniturile bugetului de stat, precum și creditele bugetare prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma virată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru finanțarea proiectelor aferentă anului bugetar curent potrivit alin. (1).(3) Concomitent cu majorarea prevăzută la alin. (2) se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să majoreze creditele de angajament prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite cu suma necesară implementării proiectelor fără a depăși valoarea totală a proiectului menționată în contractul prevăzut la art. 12 alin. (6).(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate potrivit alin. (2) și (3) în bugetele lor și în anexele la acestea, să introducă proiectele în anexe și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare.(5) Cererile de deschidere de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru finanțarea proiectelor vor fi însoțite de avizul Administrației Fondului pentru Mediu cu privire la eligibilitatea cheltuielilor solicitate prin deschiderea de credite bugetare.(6) Administrația Fondului pentru Mediu emite avizul prevăzut la alin. (5) în baza documentelor justificative depuse de către beneficiarii prevăzuți la alin. (1) și numai după stabilirea eligibilității cheltuielilor solicitate. (7) În cazul în care ordonatorii principali de credite nu atașează cererii de deschidere de credite avizul Administrației Fondului pentru Mediu prevăzut la alin. (5), Ministerul Finanțelor Publice restituie deschiderea de credite bugetare solicitată. (8) Conținutul, formatul și termenul de emitere a avizului prevăzut la alin. (5) se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului pentru Mediu.(9) Până la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență între veniturile încasate potrivit alin. (1) și plățile efectuate, se virează de către ordonatorii de credite beneficiari din contul de venituri ale bugetului de stat în care au fost încasate într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.(10) Sumele virate în contul prevăzut la alin. (9) se transferă în primele 5 zile lucrătoare ale anului următor de către instituțiile publice beneficiare în contul de venituri ale bugetului de stat prevăzut la alin. (1) urmând procedura prevăzută la alin. (2)-(4) și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.(11) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate. (la 14-05-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 15^2(1) După încheierea contractelor pentru finanțare prevăzute la art. 12 alin. (6) și pe tot parcursul implementării proiectelor se autorizează ordonatorii principali de credite, la propunerea beneficiarilor instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, să majoreze, la o poziție distinctă, atât veniturile, cât și creditele de angajament și bugetare prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli ale beneficiarilor, cu suma prevăzută pentru anul respectiv în graficele de finanțare și să modifice, după caz, anexele la buget.(2) Prin derogare de la prevederile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru beneficiarii instituții publice finanțate parțial din venituri proprii, sumele primite potrivit art. 15 alin. (1) rămase neutilizate la sfârșitul anului se reflectă în excedentul instituției publice și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.(3) Pentru beneficiarii instituții publice finanțate integral din venituri proprii, sumele primite potrivit art. 15 alin. (1) rămase neutilizate la sfârșitul anului se reflectă în excedentul instituției publice și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, daca restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate. (la 14-05-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 15^3(1) După încheierea contractelor de finanțare prevăzute la art. 12 alin. (6), în bugetele beneficiarilor ordonatori principali de credite ai bugetului local se cuprind, prin rectificare bugetară aprobată în condițiile legii, atât veniturile, cât și creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii, precum și a proiectelor ai căror beneficiari sunt entități finanțate integral din bugetele acestora. (2) În bugetele beneficiarilor instituții publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale se cuprind prin rectificare bugetară aprobată în condițiile legii atât veniturile, cât și creditele de angajament și creditele bugetare necesare finanțării valorii totale pentru anul respectiv a proiectelor proprii. (3) Sumele primite potrivit prevederilor alin. (1)-(2), rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local/al instituției publice locale, după caz, și vor fi utilizate în anul următor cu aceeași destinație.(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea raportului de finalizare a proiectului, prevăzut la art. 15 alin. (2), beneficiarii ordonatori principali de credite ai bugetului local, precum și ordonatorii instituțiilor publice locale finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetele locale restituie sumele neutilizate din contul de venituri în care au fost încasate, la Administrația Fondului pentru Mediu, în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial, dacă restituirea se efectuează în anul în care au fost alocate sumele, sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate. (la 14-05-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 15^4(1) Sumele rămase neutilizate în cadrul proiectelor finanțate potrivit art. 12 alin. (1) se evidențiază în excedentul Fondului pentru mediu, se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație.(2) Administrația Fondului pentru Mediu încasează sumele reprezentând creanțe bugetare în contul de cheltuieli din care au fost virate inițial dacă încasarea creanței se efectuează în anul în care au fost alocate sumele sau potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care sumele se restituie în anul următor celui în care au fost alocate, după caz. (la 14-05-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 15^5Sumele prevăzute la art. 10 alin. (1) și la art. 11 alin. (1), precum și sumele virate cu titlu de finanțare potrivit prezentei ordonanțe de urgență nu sunt supuse procedurii de executare silită prin poprire. (la 14-05-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 15^6Din sumele virate potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) și art. 11 alin. (1) lit. b) se reține câte o cotă de până la 5% pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Fondului pentru Mediu. (la 14-05-2018, Capitolul II a fost completat de Punctul 15, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 10 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 14 mai 2018 )  +  Articolul 16La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, art. 12^3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  Prevederile art. 10 din prezenta ordonanță de urgență transpun parțial dispozițiile art. 10, respectiv alin. (1), (2) și (3), din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L nr. 275 din 25 octombrie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  p. Guvernatorul Băncii Naționale a României,
  Bogdan Olteanu
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  București, 21 decembrie 2011.Nr. 115.