INSTRUCȚIUNE nr. 2 din 20 iulie 2016privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 29 iulie 2016  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 19 iulie 2016,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucțiune:  +  Articolul 1Prezenta instrucțiune stabilește sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, denumită în continuare ASF - SIIF.  +  Articolul 2(1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - SIIF întocmesc și depun la ASF - SIIF raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare, în funcție de specificul fiecărei categorii de entitate, astfel:a) pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - SIIF ce aplică prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu excepția organismelor de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv:1. situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 1;2. situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 1 lit. A sau B (în funcție de specificul entității);3. date informative (cod 30), conform anexei nr. 1;b) pentru organismele de plasament colectiv ce nu sunt constituite prin act constitutiv:1. situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 2;2. situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), conform anexei nr. 2;c) pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - SIIF ce aplică prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare: (la 06-08-2019, Partea introductivă a Literei c) din Alineatul (1) , Articolul 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) 1. situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), conform anexei nr. 3;2. contul de profit și pierdere (cod 20), conform anexei nr. 3;3. date informative (cod 30), conform anexei nr. 3.(2) Un exemplar al raportării contabile semestriale menționată la alin. (1) este depus și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.  +  Articolul 3(1) Formularul "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.(2) Formularul prevăzut la alin. (1) se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.  +  Articolul 4(1) Formularul "Situația veniturilor și cheltuielilor"/"Contul de profit și pierdere" cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie.(2) Datele care se raportează în formularul prevăzut la alin. (1) sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.(3) Entitățile înscriu la rândul 20 ”Salarii și indemnizații” din cadrul formularului A ”Situația veniturilor și cheltuielilor”, rândul 33 ”Salarii” din cadrul formularului B ”Situația veniturilor și cheltuielilor”, respectiv rândul 17 ”Salarii și indemnizații” din cadrul formularului ”Contul de profit și pierdere” toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleași rânduri va fi cuprinsă și contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare. (la 06-08-2019, Alineatul (3) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (4) Informațiile reprezentând contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților sunt prezentate, de asemenea, în cadrul formularului ”Date informative” (cod 30). (la 06-08-2019, Alineatul (4) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 ) (5) În formularul "Date informative", la rândurile 01 și 02, coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plățile restante se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau în acte normative.(6) Entitățile vor completa formularele de raportare contabilă semestrială, folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii, conform reglementărilor contabile aplicabile acestora, în vigoare.  +  Articolul 5(1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității și includ și numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:a) director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.(2) Prin persoană împuternicită să îndeplinească această funcție se înțelege orice persoană angajată potrivit legii, care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Entitățile care au în subordine sucursale sau subunități fără personalitate juridică verifică și centralizează balanțele de verificare ale acestora, întocmind raportările contabile semestriale.(4) Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European nu au obligația transmiterii la ASF a raportării contabile semestriale.  +  Articolul 6(1) Entitățile completează datele de identificare, denumirea entității, adresa, telefonul și numărul de înmatriculare în registrul comerțului, cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate, conform nomenclatorului prevăzut în anexa nr. 4, precum și codul unic de înregistrare, citeț, și codul privind activitatea, fără a se folosi prescurtări sau inițiale.(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că raportarea contabilă semestrială nu a fost depusă.(3) Entitățile completează codul privind activitatea desfășurată, potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN. În cazul în care entitatea desfășoară mai multe activități, se trece codul activității preponderente, care definește profilul entității (respectiv codul clasei CAEN al activității preponderente).  +  Articolul 7(1) Raportările contabile semestriale menționate la art. 2 se depun la sediul Autorității de Supraveghere Financiară, precum și la sediile unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 2 luni de la încheierea perioadei de raportare.(2) Formularele care compun raportările contabile semestriale se completează în lei. Această unitate de măsură se trece pe fiecare formular în parte.(3) Entitățile care de la constituire și până la încheierea perioadei de raportare nu au desfășurat activitate depun o declarație pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligația gestionării entității, în termenul prevăzut la alin. (1), care cuprinde toate datele de identificare, respectiv:a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;b) adresa completă și numărul de telefon;c) numărul de înregistrare la registrul comerțului și codul privind activitatea;d) codul fiscal/codul unic de înregistrare;e) capitalul social.O declarație similară depun și entitățile care se află în curs de lichidare potrivit prevederilor legale incidente.(4) Societățile de administrare întocmesc și depun raportări contabile semestriale pentru organismele de plasament colectiv pe care le administrează, distinct de propriile raportări contabile semestriale.(5) Pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, raportările contabile semestriale se întocmesc și se depun numai la sediul ASF de către societățile de administrare, distinct de raportări contabile semestriale.  +  Articolul 8Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, ce este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale acestuia sau poate fi descărcat de pe site-ul Administrației Naționale de Administrare Fiscală.  +  Articolul 9Nerespectarea prevederilor prezentei instrucțiuni se sancționează în conformitate cu prevederile titlului X al Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și ale cap. VI din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta instrucțiune.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni se abrogă Instrucțiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul ASF și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Mișu Negrițoiu
  București, 20 iulie 2016.Nr. 2.  +  Anexa nr. 1  + 
  FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ................ PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE,
  REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF - SIIF, CU EXCEPȚIA
  ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV CE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
   +  (la 18-08-2020, Formularul SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (cod 10) din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 5 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 18 august 2020 )  +  (la 18-08-2020, Formularul A. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR (cod 20) din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 5 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 18 august 2020 )
  B. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR
  la data de 30 iunie ......
  (formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce sunt constituite prin act
  constitutiv)
   + 
  (cod 20)- lei -
  Denumirea indicatorilor Nr. rd. Perioada de raportare
  An precedent An precedent
  A B 1 2
  A. VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 17) 01
  1. Venituri din imobilizări financiare și investiții financiare pe termen scurt (ct. 761) 02
  2. Venituri din operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762) 03
  3. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753) 04
  4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764) 05
  5. Venituri din servicii prestate (ct. 704) 06
  6. Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși (ct. 754) 07
  7. Venituri din provizioane și ajustări pentru deprecierea privind activitatea de exploatare (ct. 781) 08
  8. Venituri financiare din ajustări pentrupierderea de valoare (ct. 786) 09
  9. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765) 10
  10. Venituri din dobânzi (ct. 766) 11
  11. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722) 12
  12. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 13
  13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)14
  14. Venituri din investiții imobiliare (ct. 756) 15
  15. Venituri din active biologice și produsele agricole (ct. 757) 16
  16. Alte venituri (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758 + 767 + 768) 17
  B. CHELTUIELI - TOTAL (rd. 19 la 32 + 35 la 40) 18
  17. Pierderi din creanțe legate de participații (ct. 663) 19
  18. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664) 20
  19. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653) 21
  20. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661) 22
  21. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)
  22. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)24
  23. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622) 25
  24. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627) 26
  25. Pierderi din creanțe și debitori diverși (ct. 654) 27
  26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere (ct. 681 + ct. 685)28
  27. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare (ct. 686) 29
  28. Cheltuieli cu materiale (ct. 602 + 603 + 604) 30
  29. Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605) 31
  30. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. 33 + 34) 32
  30.1. salarii (ct. 621 + 641 + 642 + 643 +644) 33
  30.2. cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 34
  31. Alte cheltuieli (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 623 + 624 + 625 + 626 + 628 + 658 + 667 + 668) 35
  32. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 36
  33. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 37
  34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)38
  35. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656) 39
  36. Cheltuieli privind activele biologice și produsele biologice (ct. 657) 40
  C. REZULTATUL BRUT
  - profit (rd. 01 - 18) 41
  - pierdere (rd. 18 - 01) 42
  37. IMPOZIT PE PROFIT
  - cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 691) 43
  - cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct. 692) 44
  - venituri din impozitul pe profit amânat(ct. 792) 45
  38. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct. 698) 46
  D. PROFITUL SAU PIERDEREA NET/NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE
  - profit (rd. 41 - 43 - 44 + 45 - 46) 47
  - pierdere (rd. 42 + 43 + 44 - 45 + 16) sau (43 + 44 + 46 - 41 - 45) 48
  (la 18-08-2020, Formularul B. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR (cod 20) din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 5 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 18 august 2020 )
  AdministratorNumele și prenumele ..............Semnătura ........................ ÎntocmitNumele și prenumele ..............Calitatea .......................... Semnătura .......................... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.  +  (la 18-08-2020, Formularul DATE INFORMATIVE (cod 30) din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 5 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 18 august 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ......
  PENTRU ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE
  PRIN ACT CONSTITUTIV
  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie .......
  (formatul utilizat de către organismele de plasament colectiv ce nu au act constitutiv)
  (cod 10) - lei -
  Denumirea indicatorului Nr.rd.Sold la:
  Începutul anului Sfârșitul perioadei de raportare
  A B 1 2
  A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd.02) 01
  I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 265 + 267)02
  B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 04 + 05 + 06) 03
  I. CREANȚE (ct. 409 + 411 + 413 + 446* + 452 + 461 + 473* + 5187) 04
  II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 5031 + 5061 + 5062 + 5071 + 5072 + 5081 + 5082 + 5088 + 5113 + 5114) 05
  III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314) 06
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) din care07
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471) 08
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) 09
  D. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5191 + 5192 + 5198 + 5186) 10
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 03 + 08 - 10 - 15) 11
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 01 + 09 + 11) 12
  G. DATORII: SUME CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 419 + 401 + 408 + 403 + 452** + 167 + 168 + 269 + 446** + 462 + 473** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5198) 13
  H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472) din care: 14
  Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472) 15
  Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472) 16
  I. CAPITAL ȘI REZERVE 17
  I. CAPITAL - capital privind unitățile de fond (ct. 1017) 18
  II. PRIME DE EMISIUNE - prime de emisiune aferente unităților de fond (ct. 1045) 19
  III. REZERVE - rezerve (ct. 106) 20
  IV. REZULTATUL REPORTAT Sold C Sold D (ct. 117) 21 22
  V. REZULTATUL LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) Sold C Sold D - Repartizarea rezultatului (ct. 129) 23 24 25
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 18 + 19 + 20 + 21 - 22 + 23 - 24-25)26
  Notă
  *) Solduri debitoare.
  **) Solduri creditoare.
  AdministratorNumele și prenumele ..............Semnătura ........................ ÎntocmitNumele și prenumele ..............Calitatea .......................... Semnătura .......................... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
  SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR PENTRU
  ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE
  NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV
  la data de 30 iunie .........
  (Cod 20)- lei -
  Denumirea indicatorului Nr. rd. Realizări aferente perioadei de raportare
  Precedentă Curentă
  A B 1 2
  A. VENITURI - TOTAL (rd. 02 la 07) 01
  1. Venituri din imobilizări financiare investiții financiare pe termen scurt (ct. 761) 02
  2. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764) 03
  3. Venituri din dobânzi (ct. 766) 04
  4. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765, ct. 767, ct. 768) 05
  5. Venituri din comisioane (ct.7047) 06
  6. Alte venituri (ct.754, ct.758) 07
  CHELTUIELI - TOTAL (rd. 09 la 16) 08
  7. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664) 09
  8. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 10
  9. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 665, 667, 668) 11
  10. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622) 12
  11. Cheltuieli cu serviciile bancare asimilate (ct. 627) 13
  12. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 623, ct. 628) 14
  13. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 15
  14. Alte cheltuieli (ct. 654, ct. 658) 16
  REZULTATUL PERIOADEI DE RAPORTARE - câștig (rd. 01-08) - pierdere (rd. 08-01) 17 18
  AdministratorNumele și prenumele ..............Semnătura ........................ ÎntocmitNumele și prenumele ..............Calitatea .......................... Semnătura .......................... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
   +  Anexa nr. 3
  FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ......
  PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF-SIIF
  CE APLICĂ PREVEDERILE NORMEI AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  NR. 40/2015, RESPECTIV TRADERI ȘI CONSULTANȚI DE INVESTIȚII
  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie ...........
  cod 10- lei -
  Denumirea indicatorului Nr.rd.Sold an curent la:
  1 ianuarie30 iunie
  A B 1 2
  A.ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 208 + 2071 + 4094 - 280 - 290) 01
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 214 + 215 + 231 - 2931 + 235 - 2935 - 281 - 291) 02
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*) 03
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03) 04
  B.ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 - 395 + 332 - 394 - 395 + 4091 - din ct. 4428) 05
  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 +451** + 4521 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382+441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456** - 495*) 06
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 503 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 596 -598 + 5113 + 5114) 07
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 08
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08) 09
  C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12) 10
  1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) 11
  2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*) 12
  D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 168 - 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451***+166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519) 13
  E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 23 - 26) 14
  F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)15
  G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 164 + 168 - 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451***+ 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 - 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 - 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 - 519) 16
  H.PROVIZIOANE (ct. 151) 17
  I.VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25) 18
  1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 20 + 21) 19
  1.1 Sume de reluat într-o perioada de până la un an (din ct. 475*) 20
  1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de unan (din ct. 475*) 21
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23 + 24) 22
  2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*) 23
  2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 24
  3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26+27)25
  3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) 26
  3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) 27
  J.CAPITAL ȘI REZERVE
  I. CAPITAL
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 28
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 29
  3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) Sold C 30
  Sold D 31
  TOTAL (rd. 28 + 29 + 30 - 31) 32
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 33
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 34
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale (ct. 1061) 35
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 36
  3. Alte rezerve (ct. 1068) 37
  TOTAL (rd. 35 la 37) 38
  Acțiuni proprii (ct. 109) 39
  Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141) 40
  Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149) 41
  V. PROFIT SAU PIERDERE REPORTATĂ Sold C 42
  Sold D 43
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) Sold C 44
  Sold D 45
  Repartizarea profitului (ct. 129) 46
  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 32 + 33 + 34 + 38 -39 + 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 – 46) 47
  AdministratorNumele și prenumele ..............Semnătura ........................ ÎntocmitNumele și prenumele ..............Calitatea .......................... Semnătura .......................... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
  **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
  ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie ....
  cod 20- lei -
  Denumirea indicatorului Nr.rd.Perioada de raportare
  An precedent An curent
  A B 1 2
  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03) 01
  Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708) 02
  Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411) 03
  2. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06) 04
  3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+722) 05
  4. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) 06
  5. Venituri din reevaluarea imobilizărilornecorporale și corporale (ct. 755) 07
  6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 08
  7. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815) 09
  - din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 10
  - din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) 11
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 + 04 + 07 la 09) 12
  8. Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602) 13
  Alte cheltuieli materiale (ct 603 + 604) 14
  Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605) 15
  9. Cheltuieli cu personalul (rd. 17 + 18), din care: 16
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 17
  b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645) 18
  10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale (rd. 20 - 21) 19
  a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817) 20
  a.2) Venituri (ct. 7813) 21
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 23 - 24) 22
  b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) 23
  b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) 24
  11.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 31) 25
  11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621+ 622+ 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)26
  11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) 27
  11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) 28
  11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 29
  11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) 30
  11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588) 31
  Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34) 32
  - Cheltuieli (ct. 6812) 33
  - Venituri (ct. 7812) 34
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 13 la 16 + 19 + 22 + 25 + 32) 35
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE 36
  - Profit (rd. 12 - 35)
  - Pierdere (rd. 35 - 12) 37
  12.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611) 38
  13.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613) 39
  14.Venituri din dobânzi (ct. 766*) 40
  - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate 41
  15.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 42
  16.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762) 43
  17.Alte venituri financiare (ct. 7617 + 764 + 765 + 767 + 768) 44
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 42 + 43 + 44) 45
  18.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46
  - Cheltuieli (ct. 686) 47
  - Venituri (ct. 786) 48
  19.Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643) 49
  20.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)50
  - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 51
  21.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667+668)52
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46 + 49 + 50 + 52) 53
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): 54
  - Profit (rd. 45 - 53)
  - Pierdere (rd. 53 - 45) 55
  VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45) 56
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 53) 57
  22.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): 58
  - Profit (rd. 56 - 57)
  - Pierdere (rd. 57 - 56) 59
  23.Impozitul pe profit curent (ct. 691) 60
  24.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 61
  25.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: 62
  - Profit (rd. 58 - 60 - 61)
  - Pierdere (rd. 59 + 60 + 61) (rd. 60 + 61 - 58) 63
  Notă
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
  La rândul 17 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
  AdministratorNumele și prenumele ..............Semnătura ........................ ÎntocmitNumele și prenumele ..............Calitatea .......................... Semnătura .......................... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:– director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.  + 
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie ......
  cod 30- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistratNr. rd.Nr. unitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit01
  Unități care au înregistrat pierdere02
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere03
  II. Date privind plățile restanteNr. rd.Total (col. 2 + 3)Din care:
  Pentru activitatea curentăPentru activitatea deinvestiții
  AB123
  Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 1al9 + 23), din care:04
  Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:05
  - peste 30 de zile06
  - peste 90 de zile07
  - peste 1 an08
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale –total (rd. 10 la 14), din care:09
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate10
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale desănătate11
  - contribuția pentru pensia suplimentară12
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj13
  - alte datorii sociale14
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri15
  Obligații restante față de alți creditori16
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat17
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale18
  Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:19
  - restante după 30de zile20
  - restante după 90 de zile21
  - restante după 1 an22
  Dobânzi restante23
  III. Număr mediu de salariațiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați24
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie25
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restanteNr. rd.Sume
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:26
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat27
  Redevență minieră plătită la bugetul de stat28
  Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat29
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)30
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:31
  - impozitul datorat la bugetul de stat32
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:33
  - impozitul datorat la bugetul de stat34
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:35
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor36
  - subvenții aferente veniturilor, din care:37
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)38
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:39
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat40
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat41
  V. Bilete de valoareNr. rd.Sume
  AB1
  Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților42
  Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații43
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)Nr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare44
  - după surse de finanțare, din care:45
  - din fonduri publice46
  - din fonduri private47
  - după natura cheltuielilor, din care:48
  - cheltuieli curente49
  - cheltuieli de capital50
  VII. Cheltuieli de inovare***)Nr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare51
  VIII. Alte informațiiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)52
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)53
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 63), din care:54
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 62), din care:55
  - acțiuni cotate emise de rezidenți56
  - acțiuni necotate emise de rezidenți57
  - părți sociale emise de rezidenți58
  - obligațiuni emise de rezidenți59
  - acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, (rd. 60.1 + 60.2), din care:60
  - acțiuni60.1
  - unități de fond60.2
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți61
  - obligațiuni emise de nerezidenți62
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 64 + 65), din care:63
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)64
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)65
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:66
  - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)67
  Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)68
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)69
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 711a 75), din care:70
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)71
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)72
  - subvenții de încasat (ct. 445)73
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)74
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 75
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451) 76
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)77
  Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)78
  Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 80 la 82), din care:79
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)80
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)81
  - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)82
  Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:83
  - de la nerezidenți84
  Valoarea împrumuturilor acordate entităților85
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 87 la 91 + 92 + 93), din care:86
  - acțiuni cotate emise de rezidenți87
  - acțiuni necotate emise de rezidenți88
  - părți sociale emise de rezidenți89
  - obligațiuni emise de rezidenți90
  - acțiuni și unități de fond emise de organismele deplasament colectiv rezidente, (rd. 91.1 + 91.2), din care:91
  - acțiuni91.1
  - unități de fond91.2
  - acțiuni emise de nerezidenți92
  - obligațiuni emise de nerezidenți93
  Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)94
  Casa în lei și în valută (rd. 96 + 97), din care:95
  - în lei (ct. 5311)96
  - în valută (ct. 5314)97
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 99 + 101), din care:98
  - în lei (ct. 5121), din care:99
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente100
  - în valută (ct. 5124), din care:101
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente102
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 104 + 105), din care:103
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)104
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)105
  Datorii (rd. 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 123 + 125 + 126 + 131 + 132 + 135 + 141), din care:106
  Credite bancare externe pe termen scurt (din ct519, (rd. 108 + 109), din care:107
  - în lei108
  - în valută109
  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:110
  - în lei111
  - în valută112
  Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 114 + 115), din care:113
  - în lei114
  - în valută115
  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:116
  - în lei117
  - în valută118
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 120 + 121), din care:119
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute120
  - în valută121
  Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)122
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:123
  - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)124
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)125
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 127 la 130), din care:126
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)127
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)128
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)129
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)130
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)131
  Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:132
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice133
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice134
  Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:135
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)136
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)137
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)138
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)139
  - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)140
  Dobânzi de plătit (ct. 5186)141
  Valoarea împrumuturilor primite de la entități142
  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:143
  - acțiuni cotate3)144
  - acțiuni necotate4)145
  - părți sociale146
  - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)147
  Brevete și licențe (din ct. 205)148
  IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)149
  X. Capital social vărsatNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Suma (Col. 1)% (Col. 2)Suma (Col. 3)% (Col. 4)
  Capital social vărsat (ct. 1012)5) (rd. 151 + 155 1a 157), din care:150XX
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:151
  - cu capital integral de stat;152
  - cu capital majoritar de stat;153
  - cu capital minoritar de stat;154
  - deținut de societățile cu capital privat155
  - deținut de persoane fizice156
  - deținut de alte entități157
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)Nr. rd.Sume
  ABPerioada precedentă de raportarePerioadă curentă de raportare
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice(la valoarea nominală), din care:158
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate159
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:160
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate161
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)*2) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.*3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.*4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.*5) La secțiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 151 - 157 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 150.În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profil. nici pierdere (rezultat financiar zero).La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.
  Administrator Numele și prenumele ........ Semnătura .......... Întocmit, Numele și prenumele ........ Calitatea .............. Semnătura .......... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii. (la 06-08-2019, Formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) din Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNEA nr. 1 din 31 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 06 august 2019 )
   +  Anexa nr. 4
  CodulDenumirea
  10PROPRIETATE DE STAT
  11Regii autonome
  12Societăți comerciale cu capital integral de stat
  13Alte unități economice de stat netransformate în societăți comerciale sau regii autonome
  14Companii și societăți naționale
  20PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat și privat) PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
  21Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin
  22Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin
  23Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton
  24Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
  25Societăți comerciale cu capital de stat autohton și de stat străin
  26Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton și străin
  27Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton
  28Societăți comerciale cu capital de stat și privat străin
  30PROPRIETATE INDIVIDUALĂ – PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin privat străin, societăți agricole)
  31Societăți comerciale în nume colectiv
  32Societăți comerciale în comandită simplă
  33Societăți comerciale în comandită pe acțiuni
  34Societăți comerciale pe acțiuni
  35Societăți comerciale cu răspundere limitată
  36Societăți agricole
  37Societăți comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul anului 2006
  40PROPRIETATE COOPERATISTĂ
  41Cooperative de consum
  42Cooperative meșteșugărești
  43Cooperative și asociații agricole netransformate
  44Cooperative de credit
  50PROPRIETATE OBȘTEASCĂ (societăți comerciale aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)
  -----