LEGE nr. 16 din 6 martie 2000 (*republicată*)privind organizarea și funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 18 martie 2014  (la 15-08-2020, Titlul legii a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 8 mai 2009 și a mai fost modificată prin:– Legea nr. 27/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 16 martie 2011;– Legea nr. 255/2011 pentru modificarea Legii nr. 16/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 8 decembrie 2011.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice este organism autonom, de interes public și național, constituit în scopul realizării dialogului social la nivel național și local dintre organizațiile pensionarilor și persoanele vârstnice și autoritățile publice.(2) Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare Consiliul Național, are rol consultativ în stabilirea și aplicarea politicilor care privesc protecția drepturilor și libertăților pensionarilor și ale persoanelor vârstnice.(3) Inițiatorii proiectelor de acte normative care privesc pensionarii și/sau persoanele vârstnice au obligația să solicite avizul Consiliului Național, care este consultativ. (la 15-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 2Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 3Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi, precum și ale regulamentului propriu de organizare și funcționare. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 3^1În sensul prezentei legi, prin organizație a pensionarilor și a persoanelor vârstnice se înțelege asociația constituită și/sau care funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor, cu modificările ulterioare, și care desfășoară activități pentru realizarea scopurilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 502/2004, cu modificările ulterioare. (la 15-08-2020, Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Capitolul IIAtribuțiile Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice (la 15-08-2020, Titlul capitolului II a fost modificat de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020, prin înlocuirea unei sintagme )  +  Articolul 4Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuții: (la 15-08-2020, sintagma: Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) a) sprijină instituțiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale privind Îmbătrânirea; (la 15-08-2020, Litera a) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață a persoanelor vârstnice;c) urmărește aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice și sesizează organele competente despre abaterile constatate;d) formulează teme de cercetare și contractează elaborarea de studii sociologice privind viața persoanelor vârstnice cu instituții și unități specializate în domeniu, realizează analize proprii și elaborează puncte de vedere referitoare la îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;e) avizează proiecte de acte normative care privesc persoanele vârstnice, avizul fiind consultativ;f) sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice și participarea lor activă la viața socială;g) reprezintă persoanele vârstnice din România în relațiile cu organizații similare din alte țări sau cu organizații internaționale ale persoanelor vârstnice;h) participă, în calitate de reprezentant al societății civile privind persoanele vârstnice, în grupuri de lucru, consilii și comitete organizate la nivel național, local și în cadrul ministerelor, al agențiilor și al instituțiilor asimilate acestora, alături de alți parteneri sociali și guvernamentali, care analizează și propun măsuri ce privesc îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor vârstnice;i) informează semestrial sau ori de câte ori este nevoie Președintele României, prim-ministrul, conducerile celor două Camere ale Parlamentului, organele administrației publice centrale cu atribuții în domeniul protecției sociale, în legătură cu apariția unor fenomene sociale care impun elaborarea unor acte normative; (la 15-08-2020, Litera i) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) j) întreține relații permanente de colaborare cu reprezentanții mass-media, pentru informarea populației cu privire la problematica persoanelor vârstnice.  +  Capitolul IIIOrganizarea și structura Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice (la 15-08-2020, Titlul capitolului III a fost modificat de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020, prin înlocuirea unei sintagme )  +  Articolul 5Plenul Consiliului Național are următoarea componență:a) președinții federațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor și ai asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor militari și ale veteranilor de război;b) câte un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Culturii, desemnat prin ordin al ministrului;c) președintele Casei Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, al Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, al Institutului Național de Statistică, precum și directorul general al Institutului de Cercetare a Calității Vieții din subordinea Academiei Române; d) președinții consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București. (la 15-08-2020, Articolul 5 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 6(1) Consiliul Național are un președinte și 2 vicepreședinți.(2) Președintele și vicepreședinții Consiliului Național se aleg de către plen pe o perioadă de 4 ani, dintre membrii prevăzuți la art. 5 lit. a).(3) Mandatul de președinte, respectiv de vicepreședinte al Consiliului Național poate fi reînnoit o singură dată.(4) Președintele Consiliului Național este și președintele comisiei permanente.(5) Vicepreședinții Consiliului Național sunt și vicepreședinții comisiei permanente. (la 15-08-2020, Articolul 6 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 7(1) Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Național persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:a) au cetățenie română și domiciliul în România;b) au capacitate deplină de exercițiu;c) nu au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.(2) Nu poate dobândi calitatea de membru al Consiliului Național persoana care deține o funcție în structura de conducere a unei organizații constituite potrivit legislației în vigoare, alta decât cea prevăzută de Legea nr. 502/2004, cu modificările ulterioare, și care desfășoară activități prestatoare de servicii pentru pensionari, cum ar fi cluburi, centre rezidențiale, servicii financiare, case de ajutor reciproc, sau activități de îngrijire la domiciliu. (la 15-08-2020, Articolul 7 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 15-08-2020, Articolul 8 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 9(1) Durata mandatului membrilor Consiliului Național este de 4 ani. (2) Mandatul membrilor poate fi reînnoit, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) și a condițiilor prevăzute la art. 7. (la 15-08-2020, Articolul 9 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 10(1) Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 45 de zile de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior își continuă activitatea. (la 15-08-2020, Alin. (2) al art. 10, Capitolul III a fost modificat de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020, prin înlocuirea unei sintagme )  +  Articolul 11(1) Calitatea de membru al Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situații: (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) a) la expirarea mandatului;b) în caz de deces;c) în caz de demisie;d) în caz de revocare, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. b); (la 15-08-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 11 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) e) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 7.(2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 12În situațiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, în termen de maximum 45 de zile. (la 15-08-2020, Articolul 12 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 13Consiliul Național are o comisie permanentă alcătuită din:a) președintele Consiliului Național;b) 2 vicepreședinți;c) 10 membri, din care:(i) reprezentanții federațiilor și asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor civili, ale militarilor și ale veteranilor de război, membre ale Consiliului Național, altele decât cele din care fac parte persoanele prevăzute la lit. a) și b);(ii) reprezentanții, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, precum și președintele Casei Naționale de Pensii Publice, al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al Institutului Național de Statistică. (la 15-08-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 15-08-2020, Articolul 14 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Capitolul IVFuncționarea și conducerea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice (la 15-08-2020, Titlul capitolului IV a fost modificat de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020, prin înlocuirea unei sintagme )  +  Articolul 15Funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice se asigură de:a) plenul consiliului;b) comisia permanentă;c) președinte. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 16(1) Plenul Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice se întrunește semestrial în sesiuni ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puțin unei pătrimi din numărul membrilor săi. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (2) Lucrările plenului se desfășoară în ședințe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă.  +  Articolul 17Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice și are următoarele atribuții principale: (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) a) alege președintele și cei 2 vicepreședinți, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (2);b) alege membrii comisiei permanente;c) abrogată; (la 15-08-2020, Litera c) din Articolul 17 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) d) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice; (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) e) aprobă bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru activitatea proprie, precum și raportul privind execuția bugetară;f) aprobă raportul anual privind activitatea desfășurată de membrii săi;g) aprobă planul de acțiuni pentru perioada următoare.  +  Articolul 18(1) În exercitarea atribuțiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.(2) Sesiunile plenului se pot desfășura numai în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. (la 15-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (3) Membrii plenului și ai comisiei permanente nu pot delega votul.  +  Articolul 19(1) Abrogat. (la 15-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre ședințele plenului și adoptă hotărâri cu majoritate calificată de voturi, urmând ca acestea să fie ratificate ulterior de către plen. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (3) Comisia permanentă se întrunește în ședințe de lucru cel puțin o dată pe lună și are următoarele atribuții principale:a) aduce la îndeplinire hotărârile adoptate de Consiliul Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice; (la 15-08-2020, sintagma: Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) b) adoptă hotărâri între sesiunile plenului, în prezența președintelui și a cel puțin 8 membri;c) soluționează problemele curente apărute între sesiunile plenului;d) pregătește desfășurarea în bune condiții a sesiunilor plenului;e) aprobă statul de funcții și structura organizatorică a secretariatului tehnic.f) aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București. (la 15-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (5) Membrii comisiei permanente beneficiază de o indemnizație lunară al cărei cuantum se stabilește după cum urmează:a) indemnizația președintelui este egală cu salariul de bază stabilit pentru funcția de conducere de director general gradul I, potrivit anexei nr. VIII cap. II lit. A pct. I subpct. 1 lit. a) nr. crt. 4 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;b) indemnizația vicepreședinților este în cuantum de 30% din indemnizația președintelui stabilită conform lit. a);c) indemnizația celorlalți membri este în cuantum de 15% din indemnizația președintelui stabilită conform lit. a). (la 15-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 19 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020, prevederile art. 19 alin. (5) și art. 22 alin. (4) și (5) din Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (4) și (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Articolul 20(1) Președintele Consiliului Național îndeplinește următoarele atribuții:a) reprezintă Consiliul Național în relațiile cu organele administrației publice centrale, cu organizații similare internaționale, precum și cu terții;b) semnează documentele emise de către Consiliul Național;c) semnează contractele individuale de muncă ale personalului din cadrul secretariatului tehnic;d) conduce sesiunile plenului și lucrările comisiei permanente;e) alte atribuții stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național.(2) Atribuțiile vicepreședinților Consiliului Național se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național. (la 15-08-2020, Articolul 20 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 15-08-2020, Articolul 21 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 22(1) În subordinea comisiei permanente funcționează un secretariat tehnic, care reprezintă aparatul de lucru de specialitate.(2) Personalul din cadrul secretariatului tehnic este personal contractual, încadrat în muncă în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Numărul de posturi este de 10, inclusiv funcțiile de conducere.(3) Activitatea secretariatului tehnic este condusă de un director și de un șef birou. Secretariatul tehnic are un contabil-șef. (4) Salarizarea funcțiilor de conducere se stabilește la nivelul gradului I al funcțiilor de conducere contractuale similare, prevăzute în anexa nr. VIII cap. II din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare; Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020, prevederile art. 19 alin. (5) și art. 22 alin. (4) și (5) din Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (4) și (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) Salarizarea funcțiilor de execuție din cadrul secretariatului tehnic se realizează la nivelul prevăzut de lege pentru funcțiile contractuale prevăzute în anexa nr. VIII cap. II din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. Notă
  Conform art. II din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020, prevederile art. 19 alin. (5) și art. 22 alin. (4) și (5) din Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată, astfel cum au fost modificate prin prezenta lege, se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (4) și (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
  (6) Angajații secretariatului tehnic nu pot fi membri ai Consiliului Național.(7) Atribuțiile secretariatului tehnic sunt stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Național și se regăsesc în fișele de post ale funcțiilor de conducere, respectiv de execuție.(8) Secretariatul tehnic asigură, în principal:a) lucrările de secretariat pentru desfășurarea activității plenului și a comisiei permanente;b) activitățile necesare acțiunilor de relaționare cu Guvernul, cu instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, cu organizații ale societății civile care au atribuții și preocupări în domeniul protecției pensionarilor și persoanelor vârstnice;c) elaborarea de studii și efectuarea de analize cu privire la condițiile de viață ale pensionarilor și persoanelor vârstnice;d) administrarea și gestionarea fondurilor pe care le are la dispoziție, inclusiv cele alocate potrivit legii;e) monitorizarea execuției bugetare în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat.(9) Secretariatul tehnic verifică respectarea aplicării prevederilor art. 24 și prezintă rezultatele verificării comisiei permanente în scopul validării sau invalidării, după caz, a mandatelor de președinte și vicepreședinte al consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București.(10) Secretariatul tehnic verifică existența documentelor privind reprezentativitatea națională a federațiilor și asociațiilor naționale reprezentative, membre ale Consiliului Național, și păstrează documentele transmise în acest sens. (la 15-08-2020, Articolul 22 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )
   +  Articolul 23(1) Consiliul Național are dreptul să solicite oricărei persoane juridice de drept public sau privat date și informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale, potrivit legii, iar acestea au obligația să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.(2) Păstrarea și folosirea datelor și a informațiilor prevăzute la alin. (1) se vor face cu respectarea politicilor de confidențialitate stabilite de emitent, precum și de legislația specifică în domeniul protecției datelor cu caracter personal. (la 15-08-2020, Articolul 23 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 24(1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează câte un consiliu al pensionarilor și persoanelor vârstnice, care se constituie din președinții organizațiilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv ale municipiului București, cu personalitate juridică, afiliate la una dintre federațiile naționale reprezentative ale pensionarilor, membre ale Consiliului Național.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), din consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București fac parte și filialele județene ale asociațiilor naționale reprezentative ale pensionarilor militari și cele ale veteranilor de război, membre ale Consiliului Național.(3) Consiliul județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București are următoarele atribuții:a) reprezintă pensionarii și persoanele vârstnice la acțiunile organizate de autoritățile și instituțiile administrației publice locale;b) semnalează autorităților administrației publice locale apariția unor probleme de ordin economic și social cu care se confruntă pensionarii și persoanele vârstnice; c) sesizează organelor competente apariția unor disfuncționalități cu privire la drepturile pensionarilor și persoanelor vârstnice reglementate prin lege;d) analizează cauzele eventualelor stări conflictuale în care sunt implicați pensionarii și persoanele vârstnice și face propuneri pentru soluționarea acestora la serviciile publice și instituțiile cu atribuții în domeniu;e) se preocupă de soluționarea problemelor semnalate pe plan local de către pensionari și persoane vârstnice prin colaborare cu agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, casele teritoriale de pensii, casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București;f) desemnează reprezentanții săi în consiliul de administrație al casei de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București;g) colaborează cu autoritățile publice locale la elaborarea de propuneri și stabilirea de măsuri de interes pentru pensionari și persoanele vârstnice.(4) Conducerea consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este asigurată de un președinte și un vicepreședinte.(5) Președintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este ales de către membrii acestuia la propunerea organizației județene a pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv a municipiului București cu cel mai mare număr de membri cotizanți. Organizația județeană din care face parte președintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București trebuie să aibă sediul în municipiul reședință de județ sau în municipiul București, după caz. (6) Vicepreședintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este ales de către membrii acestuia și nu poate face parte din aceeași organizație a pensionarilor din care face parte președintele.(7) Mandatul președintelui și vicepreședintelui consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București este de 4 ani și poate fi reînnoit o singură dată. (8) Funcția de președinte sau vicepreședinte al consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, nu poate fi ocupată de persoane care dețin funcții de conducere sau sunt membri în cadrul unor organisme care nu sunt organizate sau nu funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 502/2004, cu modificările ulterioare.(9) Modul de lucru al consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București se stabilește prin Regulamentul propriu de organizare și funcționare, elaborat conform Regulamentului-cadru prevăzut la art. 19 alin. (3) lit. f).(10) Președintele consiliului județean al pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București beneficiază trimestrial de o indemnizație la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, iar vicepreședintele beneficiază de o indemnizație trimestrială în cuantum de 75% din acesta. (la 15-08-2020, Articolul 24 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 15-08-2020, Articolul 25 din Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 26Autoritățile administrației publice locale vor sprijini consiliile județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, precum și Consiliul Național, în vederea repartizării sediilor necesare desfășurării activității acestora. (la 15-08-2020, Articolul 26 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 25, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )
   +  Capitolul V Finanțarea activităților  +  Articolul 27(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice și ale consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, respectiv ale sectoarelor municipiului București, se asigură din donații, sponsorizări, alte activități nonprofit, realizate în condițiile legii, precum și din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (la 15-08-2020, sintagma: consiliilor județene ale persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (2) Fondurile alocate de la bugetul de stat sunt destinate următoarelor categorii de cheltuieli:a) cheltuieli de personal, materiale și capital pentru secretariatul tehnic al Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice; (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) b) plata indemnizațiilor membrilor comisiei permanente a Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, precum și ale președinților și vicepreședinților consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, respectiv ale sectoarelor municipiului București; (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (la 15-08-2020, sintagma: consiliilor județene ale persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) c) cheltuieli de transport, diurnă și cazare pentru membrii Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispozițiile legale; (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) d) cheltuieli materiale și servicii pentru funcționarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice, precum și a comisiei permanente și a consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, respectiv ale sectoarelor municipiului București; (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (la 15-08-2020, sintagma: consiliilor județene ale persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) e) cheltuieli de capital pentru dotarea Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice și a consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, respectiv ale sectoarelor municipiului București. (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (la 15-08-2020, sintagma: consiliilor județene ale persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (3) Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în calitate de ordonator principal de credite, asigură Consiliului Național fondurile necesare efectuării cheltuielilor prevăzute la alin. (2), care vor fi justificate potrivit legii. (la 15-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 27 , Capitolul V a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (4) Președintele Consiliului Național al Organizațiilor de Pensionari și al Persoanelor Vârstnice și președinții consiliilor județene ale pensionarilor și persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, respectiv ale sectoarelor municipiului București, răspund de cheltuirea sumelor alocate de la bugetul de stat, potrivit destinațiilor reglementate la alin. (2). (la 15-08-2020, sintagma: Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (la 15-08-2020, sintagma: consiliilor județene ale persoanelor vârstnice a fost înlocuită de Punctul 30, Articolul I LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 28(1) Abrogat. (la 15-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 28 , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 27, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (2) În înțelesul prezentei legi, prin federație națională reprezentativă a pensionarilor se înțelege organizația cu atribuții de reprezentare a pensionarilor, înființată și/sau care funcționează conform Legii nr. 502/2004, cu modificările ulterioare, și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:a) are minimum 75.000 de membri cotizanți;b) are în structura ei cel puțin 20 de organizații județene, inclusiv în municipiul București;c) desfășoară în mod constant acțiuni de ajutorare a pensionarilor și persoanelor vârstnice dezavantajate. (la 15-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 28 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) (3) Sunt exceptate de la obligația îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (2) lit. a) asociațiile naționale reprezentative ale pensionarilor militari și cele ale veteranilor de război. (la 15-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 28 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 15-08-2020, Articolul 29 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 30Abrogat. (la 15-08-2020, Articolul 30 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 15-08-2020, Articolul 31 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 15-08-2020, Articolul 32 din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din LEGEA nr. 170 din 12 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 12 august 2020 ) _________