ORDIN nr. 44 din 14 aprilie 2017pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale și pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 11 mai 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. 764 din 2 februarie 2017, întocmit de Direcția produse medicinale veterinare și nutriție animală - Direcția generală sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Literele A și B dinanexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 și 611 bis din 18 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiesc cu literele A și B din anexa nr. 2.  +  Articolul 3Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Direcția de specialitate din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 109/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale de fermă și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  București, 14 aprilie 2017.Nr. 44.  +  Anexa nr. 1NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂprivind procedura de autorizare/înregistrare sanitar-veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei  +  Anexa nr. 2
  Modificări la anexa nr. 6 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014
  A. Tarife pentru autorizarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale
  Activități desfășurate Tipul unității Tarif de autorizare sanitar- veterinară - lei/unitate -
  a)Fabricarea pentru introducerea pe piațăa aditivilor furajeri și a produselor menționate în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare Fabrici de aditivi furajeri 639
  b)Introducerea pe piață a aditivilor furajeri și a produselor menționate în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, și/sau a furajelor medicamentate 1. Unități de ambalare 546
  2. Depozite/Distribuitori 546
  3. Magazine de hrană pentru animale 546
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile proprii/ mijloacele de transport proprii 330
  c)Fabricarea pentru introducerea pe piațăa preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioareFabrici de preamestecuri de aditivi furajeri 639
  d)Introducerea pe piață a preamestecurilor preparate cu ajutorul unor aditivi furajeri, menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare, și/sau a furajelor medicamentate 1. Unități de ambalare 546
  2. Depozite/Distribuitori 546
  3. Magazine de furaje 546
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile/mijloacele de transport proprii 330
  e)Fabricarea de furaje combinate pentru introducerea pe piață sau pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii, cu utilizarea aditivilor furajeri sau preamestecurilor ce conținaditivi furajeri și care sunt menționați în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare1. Fabrici de furaje combinate 639
  2. Ferme cu malaxor propriu/ malaxoare mobile pentru furaje 639
  f)Fabricarea de furaje medicamentate 1. Fabrici de furaje medicamentate 639
  2. Ferme cu malaxor propriu 639
  g)Prelucrarea uleiului vegetal brut, cu excepția celor ce se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 privind igiena produselor alimentare Fabrici de ulei 639
  h)Fabricarea oleochimică de acizi grași destinați utilizării în hrana pentru animale Unități producătoare de acizigrași 639
  i)Obținerea de subproduse destinate hranei pentru animale în procesul de fabricare a biomotorinei Fabrici de biomotorină 639
  j)Amestecarea grăsimilor în vederea utilizării în hrana pentru animale Unități ce prelucrează grăsimi prin amestecare 639
  k)Detoxifierea furajelor Unități ce aplică un procedeude detoxifiere prin care o substanță nedorită este îndepărtată, degradată metabolizată, dezactivată saufragmentată în compuși inofensivi 639
  B. Tarife pentru înregistrarea unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale și a mijloacelor de transport al hranei pentru animale
  Activități desfășurate Tipul unității Tarif de înregistrare sanitar- veterinară - lei/unitate/ mijloc de transport -
  a)Fabricarea pentru introducerea pe piațăa aditivilor furajeri, alții decât cei menționați în cap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioareFabrici de aditivi furajeri 237
  b)Introducerea pe piață a aditivilor furajeri, alții decât cei menționați încap. 1 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare 1. Unități de ambalare 237
  2. Depozite/Distribuitori 237
  3. Magazine de hrană pentru animale 237
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile proprii/mijloacede transport 237
  c)Fabricarea pentru introducerea pe piațăa preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioareFabrici de preamestecuri de aditivi furajeri 237
  d)Introducerea pe piață a preamestecurilor de aditivi cu utilizarea altor aditivi decât cei menționați în cap. 2 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare1. Unități de ambalare 237
  2. Depozite/Distribuitori 237
  3. Magazine de hrană pentru animale 237
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile proprii/mijloacede transport 237
  e)Fabricarea pentru introducerea pe piațăsau pentru nevoile exclusive ale exploatației proprii de furaje simple și/sau furaje combinate fără aditivi sau cu utilizarea altor aditivi decât cei menționați în cap. 3 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu modificările și completările ulterioare1. Fabrici de furaje combinate 237
  2. Prelucrarea materiilor prime vegetale agricole prin tratamente fizice sau chimicespecifice sub formă de produse destinate hrănirii animalelor de fermă 237
  f)Introducerea pe piață de furaje combinate ce conțin sau nu aditivi furajeri autorizați în baza Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003, cu modificările și completările ulterioare1. Unități de ambalare 237
  2. Depozite/Distribuitori 237
  3. Magazine de furaje 237
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile/mijloacele de transport proprii 237
  g)Introducerea pe piață de materii prime furajere, rezultate ca produs final sauca subprodus 1. Unități de ambalare 237
  2. Depozite/Distribuitori 237
  3. Magazine de furaje 237
  4. Societăți ce desfășoară activități de intermediere fără deținerea de furaje în clădirile/incintele/ instalațiile proprii/mijloacede transport 237
  h)Fabricarea materiilor prime furajere, rezultate ca produs final sau ca subprodus 1. Producători primari de materii prime vegetale 237
  2. Operatori cu activități din alte domenii care furnizează produse/subprodusepentru utilizarea în hrana animalelor 237
  i)Transportul furajelor Transportatori 237
  Mijloc de transport 144
  ----