NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 1 septembrie 2015privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice (Anexa nr. 1)
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 25 septembrie 2015  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 97 din 1 septembrie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 722 din 25 septembrie 2019.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabilește procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autorizație sanitară veterinară - documentul emis de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în baza căruia este permisă desfășurarea activității unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice;b) unitate - orice structură, orice clădire, orice grup de clădiri sau orice alt spațiu, care poate include un loc ce nu este complet închis ori acoperit, precum și instalații mobile;c) unitate crescătoare - unitate autorizată sanitar-veterinar în care se cresc speciile de animale prevăzute în anexa nr. 1 pentru a fi utilizate în proceduri sau pentru utilizarea în scopuri științifice a țesuturilor ori organelor care provin de la acestea sau care crește alte animale, în principal pentru aceste scopuri;d) unitate furnizoare - unitate autorizată sanitar-veterinar, care furnizează animale din propria crescătorie sau din alte crescătorii autorizate din țară ori străinătate pentru a fi utilizate în proceduri sau pentru utilizarea în scopuri științifice a țesuturilor ori organelor care provin de la acestea; unitatea furnizoare poate furniza animale folosite în scopuri științifice doar altei unități utilizatoare, crescătoare sau furnizoare autorizată sanitar-veterinar;e) unitate utilizatoare - unitate autorizată sanitar-veterinar care folosește animale în proceduri;f) suspendarea activității - măsura de suspendare a activității prin emiterea ordonanței privind suspendarea activității, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, cu menținerea autorizației sanitare veterinare;g) interzicerea activității - măsura de interzicere a activității, prin retragerea în vederea anulării a autorizației sanitare veterinare, în urma emiterii ordonanței privind interzicerea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.  +  Capitolul II Autorizarea sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice  +  Articolul 3(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite autorizația sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 pentru unitățile utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice, pe baza depunerii de către reprezentantul unității a următoarei documentații:a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;b) planul de încadrare în zonă, schița unității cu descrierea fluxului tehnologic;c) memoriul tehnic justificativ;d) copia certificatului constatator și a certificatului unic de înregistrare emise de oficiul registrului comerțului; în cazul universităților, institutelor de cercetare, stațiunilor de cercetare, instituțiilor de specialitate finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat, asociațiilor și fundațiilor, constituite conform prevederilor legale în vigoare și care desfășoară activități specificate în prezenta normă, în locul certificatului constatator emis de oficiul registrului comerțului se depun, după caz, copia actului constitutiv și a documentului de înregistrare la administrația fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF; (la 07-11-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 122 din 16 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 07 noiembrie 2019 ) e) contractul de prestări servicii încheiat cu unitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, autorizată sanitar-veterinar, sau copia autorizației sanitare veterinare a unității proprii de neutralizare care aparține operatorului economic respectiv;f) decizia de înființare a structurii responsabile cu bunăstarea animalelor sau dovada îndeplinirii prin alte mijloace a sarcinilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările și completările ulterioare, decizia de numire a medicului veterinar desemnat de unitate sau a expertului cu o calificare corespunzătoare, conform prevederilor legale în vigoare, și dovada scrisă de colaborare cu Comisia de etică responsabilă cu evaluarea proiectelor. (la 07-11-2019, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 122 din 16 octombrie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 07 noiembrie 2019 ) (2) Medicul veterinar sau expertul cu o calificare corespunzătoare, precizați la lit. f), sunt desemnați de conducerea unității utilizatoare, crescătoare sau furnizoare în care își desfășoară activitatea ori de reprezentantul legal al acesteia sau dețin un contract de colaborare cu unitatea.(3) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București înregistrează cererea și verifică, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia, prin personalul de specialitate, îndeplinirea cerințelor de funcționare prevăzute de legislația specifică pentru unitățile pentru care se solicită autorizația.(4) Personalul de specialitate din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București întocmește referatul de evaluare pentru autorizarea/neautorizarea sanitară veterinară a unității de tip utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice prevăzut în anexa nr. 6.(5) Pentru unitățile în care sunt îndeplinite cerințele sanitare veterinare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii referatului de evaluare, autorizația sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.(6) În cazul în care, în urma verificării documentației de către personalul sanitar veterinar responsabil din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, se constată neîndeplinirea condițiilor sanitare veterinare, în referatul de evaluare a unității sunt înscrise, sub semnătura reprezentantului legal al unității, toate neconformitățile identificate și măsurile dispuse.(7) În urma remedierii neconformităților înscrise în referatul de evaluare, reprezentantul unității solicită, în scris, direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București reverificarea unității.(8) Autorizația sanitară veterinară se acordă pentru o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 3^1Documentația necesară pentru autorizarea sanitară veterinară a unităților utilizatoare, crescătoare și furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice se poate depune și online, scanat, prin platforma Punctului de contact unic electronic - PCUe, dezvoltată de Agenția pentru Agenda Digitală a României. (la 12-08-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul V din ORDINUL nr. 115 din 25 iunie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 12 august 2020 )  +  Capitolul III Controale, măsuri și sancțiuni  +  Articolul 4(1) Direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București monitorizează unitățile utilizatoare, crescătoare și furnizoare autorizate sanitar-veterinar, reactualizând, ori de câte ori este nevoie, lista acestora.(2) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, se constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale de funcționare, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București notifică reprezentantul legal al unității utilizatoare, crescătoare sau furnizoare asupra celor constatate și se dispun următoarele măsuri:a) sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile legale în vigoare, saub) suspendarea activității unității utilizatoare, crescătoare ori furnizoare, sauc) interzicerea desfășurării activității unității utilizatoare, crescătoare sau furnizoare.(3) În cazul suspendării activității, medicul veterinar oficial consemnează în nota de constatare întocmită la unitatea utilizatoare, crescătoare sau furnizoare motivația tehnică a acestei măsuri, în temeiul căreia direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța privind suspendarea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.(4) Termenul de remediere a deficiențelor curge de la data notificării reprezentantului legal al unității utilizatoare, crescătoare sau furnizoare și poate fi prelungit la cererea expresă a acestuia, adresată direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București.(5) În cazul suspendării activității unității utilizatoare, crescătoare sau furnizoare, reluarea activității se dispune de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București numai după ce reprezentantul legal înștiințează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficiențelor constatate, iar direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București efectuează verificarea la fața locului a modului în care au fost remediate deficiențele.(6) Ulterior verificării remedierii deficiențelor, medicul veterinar oficial întocmește o notă de constatare, iar direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța privind reluarea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.(7) În cazul în care neconformitățile nu sunt remediate în termenul stabilit în ordonanța de suspendare a activității, direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emite ordonanța privind interzicerea activității, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, și o notifică, în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii acestuia, oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul unitatea utilizatoare, crescătoare sau furnizoare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa nr. 1la norma sanitară veterinară
  LISTA
  speciilor de animale utilizate în proceduri sau pentru utilizarea în scopuri științifice
  a țesuturilor ori organelor care provin de la acestea
  1. Șoarece (Mus musculus)2. Șobolan (Rattus norvegicus)3. Cobai (Cavia porcellus)4. Hamster sirian (auriu) (Mesocricetus auratus)5. Hamster chinezesc (Cricetulus griseus)6. Gerbil mongol (Meriones unguiculatus)7. Iepure (Oryctolagus cuniculus)8. Câine (Canis familiaris)9. Pisică (Felis catus)10. Toate speciile de primate neumane11. Broască [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)]12. Peștele zebră (Danio rerio)
   +  Anexa nr. 2la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ...............................................
  ORDONANȚĂ
  privind suspendarea activității
  Nr. ........ din ........
  Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ........................, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal înregistrat la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................... cu nr. ......... din data de .............., întocmit de ................................, medic veterinar oficial din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ................ sau din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare din .................., cu sediul social în ....................., și a referatului de evaluare ..............,
  DISPUNE:
  suspendarea activității la ............................., desfășurată în baza Autorizației sanitare veterinare nr. ......................., începând cu data de ................., până la data de .........................Reluarea activității se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unității utilizatoare, crescătoare sau furnizoare după remedierea deficiențelor și asigurarea condițiilor sanitare veterinare, conform prevederilor legale.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau retragerea, în vederea anulării, a autorizației sanitare veterinare, conform prevederilor legale în vigoare.
  Director,................................(semnătura și ștampila oficială)Reprezentantul legal al unității utilizatoare, crecătoare sau furnizoare...................................................(semnătura și ștampila oficială)
   +  Anexa nr. 3la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ...............................................
  ORDONANȚĂ
  privind interzicerea activităților
  Nr. ........ din.........
  Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ......................., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Procesul-verbal înregistrat la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................. cu nr. .......... din data de .............., întocmit de .........................., medic veterinar oficial din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .................. sau din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,în baza verificării efectuate la unitatea utilizatoare, crescătoare sau furnizoare ........................ din .................................., cu sediul social în ..........................., și a referatului de evaluare .......................,
  DISPUNE:
  interzicerea activității ......................................., desfășurată în baza Autorizației sanitare veterinare nr. ................................., începând cu data de .............................................Reluarea activității se efectuează după remedierea deficiențelor, la solicitarea reprezentantului legal al unității utilizatoare, crescătoare sau furnizoare după realizarea procedurilor de autorizare.Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sancționarea contravențională sau penală, conform prevederilor legale în vigoare.
  Director,................................(semnătura și ștampila oficială)Reprezentantul legal al unității utilizatoare, crecătoare sau furnizoare...................................................(semnătura și ștampila oficială)
   +  Anexa nr. 4la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ...................................
  AUTORIZAȚIE SANITARĂ VETERINARĂ
  Nr. ..........................
  Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ............, având în vedere cererea și documentația înregistrată la nr. .......................din data ......................... ale ..................................................................................., cu sediul social (adresa completă): ..........................................., în baza Referatului de evaluare cu nr. ...............întocmit de dr. .........................., medic veterinar oficial în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor .................., în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale normelor și măsurilor sanitare veterinare în vigoare,dispune:
  AUTORIZAREA SANITARĂ VETERINARĂ A UNITĂȚII:
  ........................, cu punct de lucru în localitatea (adresa completă), aparținând de .............................., pentru următoarele activități:
  Unitate Activitate*)
  1 - unitate utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice
  *) Nerespectarea condițiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizări, schimbarea profilului sau efectuarea altor activități atrage, după caz, suspendarea ori retragerea în vederea anulării a autorizației sanitare veterinare, precum și sancționarea contravențională sau penală, conform legislației în vigoare.1. Data emiterii: ............................................................;2. Data expirării: ...........................................................;3. Numele persoanei desemnate să răspundă de asigurarea respectării prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările ulterioare, ..............................................................................;4. Numele medicului veterinar desemnat, conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 43/2014, cu modificările ulterioare, ........................................;5. Specia/Speciile de animale deținute și utilizate în proceduri ..................................................... .
  Director executiv,
  Dr.
   +  Anexa nr. 5la norma sanitară veterinarăOperatorul economic .........................................C.U.I./CNP ..................................................Adresa ......................................................Tel./fax ....................................................Nr. de înregistrare .............. din data .................
  CERERE
  Subsemnatul, ............................................., reprezentant legal al ........................................................., cu sediul social în ...................................................................................................................................., posesor al CI seria ......... nr. ....................., CNP ......................................., eliberat de ................................. la data .......................................Prin prezenta solicit autorizarea sanitară veterinară a unității .........................................................., din localitatea .........................................................................................., pentru următoarele activități:
  Nr. crt.Activitatea
  1.
  2.
  3.
  La prezenta cerere anexez următoarele documente:---
  DataNumele și prenumeleSemnătura, ștampila
   +  Anexa nr. 6la norma sanitară veterinară
  REFERAT DE EVALUARE
  pentru autorizarea/neautorizarea sanitară veterinară a unității de tip utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale
  utilizate în scopuri științifice
  Subsemnatul, .........................................., medic veterinar oficial din cadrul ..........................., având în vedere documentația înregistrată la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .......................... cu nr. ............ din data de ....................., privind solicitarea emiterii autorizării sanitare veterinare pentru unitatea de tip utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice aparținând: ...........................................................................................................Operatorul economic ..........................................................., adresa ........................................................................................ CNP/CUI ..........................., cod poștal ....................., telefon ..............................., fax .........................., e-mail ..............................., reprezentată prin .....................................................................În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu ale Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu ale Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, cu modificările ulterioare, am verificat documentația și cerințele pe care le îndeplinește unitatea de tip utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice, constatând următoarele:A. Cerințe generale privind construcția unității:1. Clădiri în funcțiune:a) număr clădiri .............................................................b) număr încăperi/suprafață2. Caracteristici constructive:a) materiale de construcție: pavimente, pereți, plafoane ..... [] conform ..... [] neconformb) sisteme de aprovizionare cu apă rece și caldă ................ [] conform...... [] neconformc) canalizare ......................................................................... [] conform ..... [] neconformB. Animale utilizate, crescute sau furnizate în scopuri științifice1. Speciile pentru care se solicită autorizarea .....................................................................2. Număr/categorii .....................................................................3. Câinii, pisicile și primatele neumane sunt marcate individual ............... [] conform [] neconform4. Capacitate maximă de cazare pe număr de animale ..................................................................C. Clădiri și adăposturi1. Se previne accesul persoanelor neautorizate ......................................................................... [] conform ..... [] neconform2. Se limitează numărul intrărilor ........................................ [] conform ..... [] neconform3. Spațiile au aspect curat, igienic ...................................... [] conform ..... [] neconform4. Tavanele și pereții sunt rezistenți, netezi, impermeabili și ușor lavabili .................................... [] conform .... [] neconform5. Construcția ușilor, ferestrelor, gurilor de evacuare .......... [] conform ..... [] neconform6. Materialele, echipamentele și accesoriile nu trebuie să dăuneze sănătății animalelor, trebuie să aibă o protecție suplimentară, astfel încât să nu fie deteriorate de animale sau să provoace rănirea acestora ................. [] conform ..... [] neconform7. Există spații speciale pentru izolarea animalelor nou-sosite, până la stabilirea stării lor de sănătate ........................................... [] conform ..... [] neconform8. Există spații separate pentru adăpostirea animalelor bolnave sau rănite ....... [] conform ..... [] neconform9. Există spații separate pentru fiecare specie de animale ................................. [] conform ..... [] neconform10. Există echipamente necesare pentru uciderea animalelor ........................... [] conform ..... [] neconformD. Spații de serviciu1. Există spații de depozitare proiectate, utilizate și întreținute astfel încât să păstreze calitatea hranei și a așternutului ...................... [] conform ..... [] neconform2. Există spații de curățare și spălare suficient de încăpătoare pentru instalațiile necesare decontaminării și curățării echipamentelor folosite .............. [] conform ..... [] neconform3. Există spații pentru păstrarea instrumentelor și altor echipamente curate ............. [] conform ..... [] neconform4. Există echipamente și facilități care să asigure depozitarea în condiții de igienă și eliminarea în siguranță a cadavrelor, a deșeurilor animale și a deșeurilor toxice ...... [] conform ..... [] neconformE. Spațiile și echipamentele pentru proceduri generale și specifice, acolo unde este necesară efectuarea unor proceduri chirurgicale1. Există săli operatorii pentru operații aseptice ..................... [] conform ..... [] neconform2. Există săli pentru recuperare postoperatorie ...................... [] conform ..... [] neconformF. Microclimatul1. Izolarea, încălzirea și ventilarea spațiului de adăpostire garantează faptul că circulația aerului, nivelul de praf și concentrația de gaze sunt menținute în limite care nu sunt dăunătoare pentru animalele adăpostite ...... [] conform ..... [] neconform2. Temperatura și umiditatea relativă din spațiile de adăpostire trebuie să fie adaptate speciilor și grupelor de vârstă adăpostite ....................... [] conform ..... [] neconform3. Animalele nu trebuie izolate în spații exterioare în condiții climatice care le pot dăuna ......................................................... [] conform ..... [] neconform4. Iluminatul trebuie să satisfacă nevoile pentru creșterea și controlul animalelor ................ [] conform ..... [] neconform5. Atunci când sunt adăpostite animale albinoase, trebuie să se țină cont de sensibilitatea la lumină a acestora .................................... [] conform ..... [] neconform6. Spațiile de cazare și de experimentare sunt izolate față de zgomotele puternice/sunete de înaltă sau joasă frecvență ............................ [] conform ..... [] neconform7. Instalațiile de încălzire și ventilație sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere (alarmă) care nu disturbă animalele ................... [] conform ..... [] neconform8. Unitățile care depind de echipamente electrice sau mecanice pentru controlul și protecția mediului trebuie să dispună de un sistem de rezervă care să asigure funcționarea serviciilor esențiale, a sistemelor de iluminare de urgență și a sistemelor de alarmă .................[] conform..... [] neconformG. Cazarea– Cazarea animalelor respectă cerințele privind îngrijirea și adăpostirea animalelor prevăzute în legislația în vigoare ....................... [] conform ..... [] neconformH. Hrănirea și adăparea1. Forma, conținutul și prezentarea dietei trebuie să respecte necesitățile nutriționale și comportamentale ale animalului ...................... [] conform ..... [] neconform2. Toate animalele trebuie să aibă acces la hrană și să dispună de suficient spațiu pentru a se limita competiția cu alte animale .................... [] conform ..... [] neconform3. Recipientele și celelalte ustensile folosite pentru hrănirea și adăparea animalelor trebuie să fie întreținute și curățate periodic și, în cazul în care este necesar, sterilizate ................................ [] conform ..... [] neconform4. Animalele trebuie să beneficieze în permanență de apă potabilă ...... [] conform .... [] neconform5. Trebuie prevăzută adaptarea alimentării cu apă a acvariilor și bazinelor la nevoile și limitele de toleranță ale speciilor individuale de pești, amfibieni și reptile ....... [] conform .....[] neconformI. Așternutul1. Animalele trebuie să dispună în permanență de materiale pentru așternut sau de structuri de dormit adaptate speciilor, inclusiv materiale pentru cuiburi sau structuri, pentru animalele de reproducere .................................... [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazul2. În interiorul incintelor pentru animale, în conformitate cu nevoile speciilor, trebuie să se asigure o zonă de odihnă solidă și confortabilă pentru toate animalele ..................................................................... [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazul3. Așternutul este curat, uscat ................................................................... [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazul4. Așternutul nu are praf, este netoxic ....................................................... [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazul5. Se evită utilizarea rumegușului sau a altor materiale lemnoase tratate chimic ................. [] conform ..... [] neconform ..... [] nu este cazulJ. Inspecțiile și personalul1. Se asigură inspecția animalelor cel puțin o dată pe zi ............................. [] conform ... [] neconform ..... [] nu este cazul2. Starea de sănătate și igienă a personalului ............................................ [] conform ... [] neconform ..... [] nu este cazul3. Personalul este în număr suficient și calificat ....................................... [] conform ..... [] neconform4. Există dovada calificării personalului .................................................... [] conform .... [] neconform5. Există un medic veterinar desemnat, conform prevederilor legislative, însărcinat cu atribuții de consiliere privind bunăstarea animalelor și tratamentul acestora ....................... [] conform ..... [] neconform6. Există structura responsabilă cu bunăstarea animalelor, conform prevederilor legislative ....... [] conform..... [] neconformK. Documente1. Există registru de consultații și tratamente ................................................................. [] conform ..... [] neconform2. Există registru de mortalități ....................................................................................... [] conform ..... [] neconform3. Există registru pentru evidența animalelor crescute, achiziționate și furnizate .......... [] conform ..... [] neconform4. Există registru pentru evidența animalelor folosite în proceduri ......[] conform ........ [] neconform5. Aceste registre sunt păstrate cel puțin 5 ani de la data ultimei completări ................ [] conform ..... [] neconform .....6. Există registre care conțin informații referitoare la fiecare câine, pisică și primat neuman, conform prevederilor legale în vigoare .................................. [] conform ..... [] neconform .............. nu este cazul7. Există contract cu unități de neutralizare ........................................ [] conform ..... [] neconform8. Există proceduri și persoane desemnate pentru realizarea curățeniei ........................ [] conform ..... [] neconform9. Există proceduri privind uciderea animalelor .................................. [] conform ..... [] neconform10. Există registre pentru evidența animalelor eutanasiate .................[] conform ..... [] neconformPropuneri:– unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitară veterinară– unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare de animale utilizate în scopuri științifice nu îndeplinește cerințele pentru autorizare sanitară veterinară
  Medic veterinar oficial,.....................................(semnătura, parafa, ștampila)Reprezentantul legal al operatorului economic,..................................(numele, semnătura, ștampila)
  Director executiv,...............................(semnătura, parafa, ștampila)
   +  Anexa nr. 7la norma sanitară veterinarăAUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELORDIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ...............................................
  ORDONANȚĂ
  privind reluarea activității
  Nr. ....... din ........
  Directorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor ..................................., având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și Adresa reprezentantului legal al unității utilizatoare/crescătoare/furnizoare .........., înregistrată la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .............. cu nr. ....... din data de ........................,în baza verificării efectuate la unitatea utilizatoare crescătoare/furnizoare ................................................ din .................., cu sediul social în ......................................................, și a Notei de constatare întocmite de ................................, medic veterinar oficial în cadrul ............................., înregistrată la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor .................................... cu nr. ....... din data de .....................................,DISPUNE:Începând cu data de .................. unitatea utilizatoare/crescătoare/furnizoare ........................ își reia activitatea desfășurată în baza Autorizației sanitare veterinare nr. .......... începând cu data de ..........., Ordonanța nr. ......./......... privind suspendarea activității încetându-și aplicabilitatea.
  Director,................................(semnătura și ștampila oficială)Reprezentantul legal al operatorului economic,...................................................(semnătura și ștampila oficială)
  -----