ACORD DE GARANȚIE VOLUNTARĂ din 22 iunie 2020în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului - SURE - Instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență ca urmare a epidemiei de COVID-19*)
EMITENT
  • ACT INTERNAȚIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 4 august 2020    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 594 din 31 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 698 din 4 august 2020.
    *) Traducere.Prezentul acord de garanție se încheie între:(1) România („Garantul“), unul dintre statele membre ale Uniunii Europene enumerate în anexa 1; și (2) Comisia Europeană („Comisia“),fiecare, o parte la prezentul acord.Întrucât:(A)Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului privind instituirea unui instrument european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE) ca urmare a epidemiei de COVID-19 [„Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului“] permite Uniunii, în circumstanțele prevăzute de Regulament, să pună la dispoziția statelor membre ale Uniunii Europene asistență financiară în sumă de maximum 100.000.000.000 EUR, sub forma unei facilități de împrumut, în conformitate cu un acord de împrumut („Acord de împrumut“). Conform articolului 6(1) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului, această asistență financiară se va pune la dispoziție prin intermediul unei decizii de punere în aplicare, adoptată de Consiliu. (B) Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului a împuternicit Comisia, în numele Uniunii, să împrumute de pe piețele de capital și de la instituții financiare pentru a finanța facilitățile de împrumut („împrumuturi“). (C) În situația neonorării parțiale sau totale a unei plăți în cadrul unui acord de împrumut, Uniunea poate risca să nu dispună de suficiente resurse pentru a îndeplini obligațiile de plată născute din împrumuturi.(D) Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că statele membre ale Uniunii Europene enumerate în anexa 1 (denumite în mod colectiv „garanți“) pot contribui la SURE prin contragarantarea riscului suportat de Uniune și că aceste contribuții vor fi asigurate sub forma unor garanții irevocabile, necondiționate și la cerere. Articolul 11(3) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede faptul că se va încheia de către Comisie un acord cu un stat membru contributor cu privire la garanția irevocabilă, necondiționată și la cerere și că acel acord trebuie să prevadă condițiile de plată (un „Acord de garanție“). (E) Articolul 11(4) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că un stat membru care nu a onorat o cerere de executare a garanției va rămâne răspunzător să o onoreze.(F) Articolul 12(1) din Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului prevede că asistența financiară va deveni disponibilă doar după ce toate statele membre au contribuit la SURE prin intermediul unui Acord de garanție. (G) Fiecare stat membru al Uniunii Europene rămâne pe deplin responsabil, în mod individual, pentru angajamentele pe care și le-a asumat printr-un Acord de împrumut sau printr-un Acord de garanție.1. Garanția și despăgubirea1.1 Garanția Prin prezentul, Garantul garantează Uniunii, în mod necondiționat și irevocabil, plata datorată și în termen, la cerere, a până la 100 la sută din contribuția sa („contribuția garantată“) și se angajează în mod corespunzător să plătească Uniunii, în termen de zece (10) zile lucrătoare (sau într-o perioadă mai scurtă, astfel cum este specificat în prezentul acord de garanție) de la primirea unei cereri scrise din partea Comisiei în conformitate cu prezentul acord de garanție (o „cerere“) până la 100 la sută din contribuția sa garantată. 1.2 Prezentul acord de garanție are legătură exclusiv cu împrumuturile și acordurile de împrumut asociate care sunt autorizate printr-o decizie, adoptată de Consiliu, anterior datei de 31 decembrie 2022, luată în baza Regulamentului (UE) 2020/672 al Consiliului, așa cum a fost adoptat inițial. Orice alte împrumuturi ale Uniunii de pe piețele de capital și de la instituții financiare și alte acorduri de împrumut nu vor da naștere niciunei pretenții sau obligații în baza prezentului acord de garanție. 1.3 Sub rezerva clauzei 5.1, contribuția garantată a Garantului este egală cu valoarea prevăzută în dreptul numelui Garantului în anexa 1 la prezentul acord de garanție. Procentul-cheie al contribuției de garanție a Garantului este egal cu procentul prevăzut în dreptul numelui Garantului în anexa 2 la prezentul acord de garanție. 1.4 Valoarea totală cumulată a oricăreia sau a tuturor sumelor cerute și sumelor suplimentare cerute Garantului (așa cum sunt definite în clauzele 1.6 și, respectiv, 1.7) nu poate depăși niciodată contribuția garantată a Garantului. Garantul nu va fi ținut răspunzător să plătească o sumă care depășește contribuția sa garantată. 1.5 Obligațiile Garantului din prezentul acord de garanție și ale altor garanți din acordurile lor de garanție sunt exclusiv individuale.1.6 O cerere în baza prezentei garanții poate fi făcută de Comisie în orice moment înainte sau după o plată programată de dobândă sau o plată programată de rată de capital sau înainte de sau după scadența unei alte sume (denumite împreună „suma datorată“) în baza împrumuturilor, dacă:(i) Uniunea (indiferent de motiv) nu a primit în totalitate o plată scadentă, conform scadenței prevăzute de un acord de împrumut, de la un stat membru al Uniunii Europene finanțat din împrumuturi sau este notificată de statul membru respectiv sau află că, în urma unui eveniment de neplată în cadrul Acordului de împrumut, statul membru respectiv nu va efectua sau nu va putea efectua în totalitate o plată scadentă în baza unui astfel de acord de împrumut, conform scadenței; și(ii) o sumă datorată este, a fost sau va fi scadentă în cadrul împrumuturilor.Într-o astfel de situație, Comisia va stabili, la propria latitudine, o sumă care să fie cerută garanților („suma executării garanției“), până la maximul sumei datorate, pentru a se asigura că Uniunea deține suficiente resurse pentru a face plata. În stabilirea sumei executării garanției, Comisia va trage orice sumă, care poate fi zero, considerată necesară de către Comisie, la propria latitudine, ținând cont, printre altele, de obligațiile contingente totale ale Uniunii (inclusiv în baza Facilității privind balanța de plăți) și de sustenabilitatea bugetului Uniunii, care ar putea fi disponibilă în cadrul plafonului de resurse proprii pentru credite de plată.Comisia va transmite cereri către toți garanții. Cererile vor fi pro rata cu cota relativă a fiecărui garant în cheia contribuției de garanție.Orice cerere va specifica suma datorată, măsura în care au fost trase sume din plafonul de resurse proprii pentru credite de plată și suma executată din garanție și va solicita în scris Garantului să transfere o sumă egală cu procentul său cheie al contribuției de garanție din suma executată din garanție (această sumă fiind „suma cerută“), în valoare netă, în contul la care se face referire în clauza 1.9. Suma cerută va respecta clauza 1.4. Garantul garantează în mod necondiționat și irevocabil către Comisie plata datorată și în termen al sumei cerute la cerere și Garantul va transfera suma cerută în conformitate cu termenii cererii respective. Transferul se va realiza în termen de zece (10) zile lucrătoare.Conform Acordului de împrumut, statul membru la care se face referire în clauza 1.6 (i) va informa Comisia în termen de două (2) zile lucrătoare de la cerere cu privire la abilitatea sa de a îndeplini cererea. 1.7 În cazul în care oricare unul sau mai mulți garanți nu plătește suma cerută sau statul membru la care se face referire în clauza 1.6 (i) a transmis o notificare cu privire la incapacitatea sa de a îndeplini cererea sau nu a reușit să notifice cu privire la capacitatea sa (suma neplătită fiind „deficit suplimentar“), Comisia va lansa o nouă cerere (sau noi cereri) [această/aceste cerere (i) fiind „cererea/cererile suplimentară(e)“] către ceilalți garanți pentru a plăti procentul lor cheie ajustat de contribuție de plată din deficitul(ele) suplimentar(e) („suma suplimentară solicitată“). În înțelesul prezentei clauze 1.7, procentul-cheie ajustat din contribuția de plată a unui garant înseamnă procentul-cheie de contribuție de garanție al fiecărui garant ajustat pe bază pro rata pari passu relativ la garantul(ții) neplătitor(i), fiind exclus(și), astfel încât procentul-cheie ajustat al contribuției sale/lor la plată să fie egal cu zero în acest scop, astfel că totalul procentului-cheie ajustat de plată al restului garanților este egal cu 100 la sută. Comisia va lansa cereri suplimentare către toți garanții proporțional cu cota relativă a fiecăruia dintre ceilalți garanți din cheia de contribuție pentru garanție, ajustate astfel încât să nu țină cont de cota relativă a garantului care nu a reușit să își onoreze datoria. Orice cerere suplimentară va specifica deficitul suplimentar și va solicita în scris Garantului să transfere o sumă egală cu suma suplimentară cerută, în valoare netă, în contul la care se face referire în clauza 1.9. Suma suplimentară cerută va respecta clauza 1.4. Garantul garantează în mod necondiționat și irevocabil către Comisie plata datorată și în termen a sumei suplimentare cerute la cerere și Garantul va transfera suma suplimentară cerută în conformitate cu termenii cererii suplimentare respective. Transferul se va realiza în termen de zece (10) zile lucrătoare sau într-un alt termen, astfel încât fonduri suficiente să fi fost plătite în contul specificat în clauza 1.9 pentru a permite plata în totalitate a sumei datorate la data programată de plată sau, în cazul în care Comisia lansează o astfel de cerere suplimentară după data scadenței, înainte de expirarea perioadei de grație pentru neplata sumei respective prevăzute în împrumuturi (în fiecare caz, cu condiția ca cererea suplimentară să fie făcută cu mai mult de cinci (5) zile lucrătoare anterior datei programate a scadenței pentru suma cerută și, dacă nu așa stau lucrurile, cererea suplimentară respectivă va fi achitată nu mai târziu de cea de-a cincea (5-a) zi lucrătoare care urmează datei primirii cererii suplimentare respective). Prezenta clauză 1.7 se va aplica în mod cumulativ, mutatis mutandis, dacă unul sau mai mulți garanți nu își achită procentul-cheie ajustat de contribuție ce le corespunde dintr-un deficit suplimentar.1.8 În urma unei cereri sau cereri suplimentare, Comisia va iniția procedurile de recuperare cu privire la Acordul de împrumut și, dacă este cazul, cu privire la Acordul de garanție. Comisia va rambursa Garantului din sumele recuperate de Comisie cu privire la acordurile de împrumut sau acordurile de garanție. Pentru sumele recuperate în urma unei cereri sau a unei cereri suplimentare către Garant, Comisia va solicita, în baza unei notificări, detaliile de plată ale Garantului și, în momentul primirii lor, va despăgubi Garantul în termen de zece (10) zile lucrătoare cu suma prevăzută în cererea sau cererea suplimentară respectivă. În cazul unei recuperări în mai multe tranșe, Garantul va fi despăgubit proporțional cu acea contribuție a Garantului la deficit sau deficitul suplimentar. Într-un astfel de caz, se va acorda prioritate rambursării cererilor suplimentare și numai după ce acestea sunt acoperite vor fi acoperite și cererile.1.9 Plățile făcute în baza acestui acord de garanție se vor efectua în contul identificat în fiecare cerere.1.10 Garantul nu are dreptul să compenseze sau să deducă orice sume datorate lui de către Uniune din orice plăți datorate de Garant în baza acestui acord de garanție.2. Păstrarea drepturilor 2.1 Obligații continue Obligațiile Garantului cuprinse în prezentul acord vor constitui și vor fi obligații continue, fără a aduce atingere oricărei reglări de cont sau altei chestiuni sau situații de orice natură, și nu se va considera că au fost îndeplinite prin nicio plată intermediară sau îndeplinire a tuturor sau oricărei obligații a Uniunii în baza sau în legătură cu orice împrumuturi și vor continua să fie în vigoare și să producă efecte atâta timp cât și până când toate sumele datorate de Uniune în legătură cu împrumuturile au fost achitate și toate celelalte obligații efective sau contingente ale Uniunii în această privință sau în legătură cu aceasta au fost îndeplinite în totalitate, cu condiția ca fiecare garant să fie răspunzător doar pentru contribuția sa garantată. 2.2 Obligații nedescărcate de gestiuneObligațiile Garantului cuprinse în prezentul nu vor fi descărcate, subminate sau afectate în alt mod de: 2.2.1. păsuire, renunțări sau consimțăminte: timpul sau altă păsuire sau orice renunțare sau consimțământ care se acordă sau se convine să fie acordat Uniunii sau Comisiei în legătură cu oricare dintre obligațiile acesteia din sau în legătură cu orice împrumuturi și/sau orice acord de împrumut;2.2.2. amendament: orice amendament, novație, adăugire, extindere (fie a scadenței, fie de alt fel) sau reafirmare (în fiecare caz, indiferent cât de importantă este și indiferent de natura ei) sau înlocuire, renunțare la sau eliberare de orice obligație a Uniunii din sau în legătură cu orice împrumuturi sau orice titlu sau altă garanție sau despăgubire în legătură cu acestea, inclusiv, dar fără limitare la orice prelungire sau orice creștere a obligațiilor Uniunii în legătură cu orice împrumuturi sau adăugarea oricărei noi obligații pentru Uniune, cu condiția ca niciunul dintre lucrurile menționate mai sus să nu determine vreo creștere a obligațiilor Garantului în baza prezentului acord de garanție; sau2.3 Pari passuGarantul se angajează ca obligațiile sale din prezentul să fie în orice moment de rang pari passu raportat la toate celelalte obligații prezente și viitoare, directe, necondiționate, nesubordonate și negarantate ale Garantului respectiv. 2.4 Subrogația în drepturile GarantuluiAcceptând faptul că prezentul acord de garanție nu garantează rambursarea unui acord de împrumut, Garantul confirmă că nu este îndreptățit la niciun drept de subrogație. 3. Obligații de informare3.1 Comisia va informa Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene cu privire la semnarea Acordului de garanție. 3.2 Comisia va raporta trimestrial către garanți cu privire la creanțele restante din acordurile de împrumut și la obligațiile în baza împrumuturilor. 3.3 Comisia va notifica garanții de îndată ce are cunoștință despre orice eveniment care ar putea fi considerat în mod justificat că ar putea conduce la o cerere de executare a garanției în baza Acordului de garanție.4. Beneficiul Acordului de garanție4.1 Beneficiu Garantul va onora prezentul acord de garanție la cerere.4.2 Cesiunea Garantul nu va avea dreptul să cesioneze sau să transfere toate sau oricare dintre drepturile, beneficiile și obligațiile sale din prezentul. 5. Reducerea și expirarea garanției5.1 Începând cu data de 31 decembrie 2025, în cazul în care un raport al Comisiei la care se face referire la clauza 3.2 prevede că obligațiile restante în baza împrumuturilor sunt mai mici de 25.000.000.000 EUR, contribuțiile garantate din partea garanților vor fi reduse în mod irevocabil pe bază pro rata pari passu, astfel încât contribuțiile garantate totale din partea garanților să fie egale cu obligațiile restante în cadrul împrumuturilor. Începând cu data aplicării acesteia, prezenta clauză 5.1 se va aplica fiecărui raport.5.2 Sub rezerva clauzei 5.3, prezentul acord de garanție va expira la data („data expirării“) care este prima dintre (i) data la care toate împrumuturile au fost plătite în totalitate în mod irevocabil, nu mai pot fi emise alte împrumuturi în baza Regulamentul (UE) 2020/672 al Consiliului și oricare și toate obligațiile Garantului au fost plătite în totalitate și în mod irevocabil și (ii) 31 decembrie 2053.5.3 În cazul oricărei cereri sau cereri suplimentare în baza prezentului acord de garanție, obligația Comisiei de a despăgubi Garantul din sumele recuperate în conformitate cu clauza 1.8 va continua până când se realizează o despăgubire totală, indiferent dacă s-a ajuns la data expirării. 6. Interpretarea conformă și nevalabilitatea parțială Toate prevederile prezentului se vor interpreta, în caz de dubii, astfel încât să fie conforme cu legea aplicabilă. Dacă, în orice moment, oricare prevedere din prezentul este sau devine ilegală, nevalabilă sau neaplicabilă în baza legii aplicabile, legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea restului prevederilor din prezentul nu va fi afectată sau subminată în niciun fel prin aceasta. 7. Notificări 7.1 Adresa pentru notificări Toate notificările, cererile și alte comunicări adresate Garantului în baza prezentului se vor efectua în scris (prin scrisoare sau fax sau e-mail) și vor fi trimise Garantului la:
    Bulevardul Libertății nr. 16, sector 5, București, cod poștal 050706
    Fax:+4021 3126792
    E-mail:secretariat.dgrfi@mfinante.gov.ro
    În atenția:Direcției generale relații financiare internaționale
    Cu un exemplar la:Comisia Europeană
    Fax:+ 352 4301 31 065
    E-mail:budg-e-back-office@ec.europe.eu
    În atenția:Budg E Back Office
    sau, în legătură cu Garantul, la orice altă adresă sau orice alt număr de fax sau în atenția oricărei alte persoane sau a oricărui alt departament pe care Garantul le-a notificat Comisiei în maniera prevăzută pentru transmiterea notificărilor.
    7.2 EfectivitateaFiecare notificare, cerere sau altă comunicare transmisă în conformitate cu clauza 7.1 (Adresa pentru notificări) va produce efecte în momentul primirii sale efective de către Garant, cu condiția ca orice astfel de notificare, cerere sau altă comunicare ce ar produce altfel efecte după ora 16 în oricare zi sau într-o zi care nu este o zi lucrătoare, să nu producă efecte până la ora 10 în ziua lucrătoare imediat următoare.
    8. Interpretarea8.1 Definiții În prezentul acord de garanție:"zi lucrătoare" va însemna o zi în care băncile comerciale și piețele de schimb valutar sunt deschise sau li se solicită să fie deschise în Luxemburg.8.2 Alte contracte Toate referirile din prezentul acord de garanție la un acord, instrument sau alt document vor fi interpretate ca referiri la acel acord, instrument sau alt document, așa cum el poate fi, în mod periodic, modificat, completat, reafirmat, extins, înlocuit sau novat.9. Legea și competența9.1 Legea aplicabilă Prezentul acord de garanție și orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu prezentul vor fi guvernate de și interpretate în conformitate cu legislația Uniunii Europene, suplimentată, dacă este necesar, de legislația luxemburgheză. 9.2 Competența exclusivăCurtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 272 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, va avea competența exclusivă pentru a soluționa orice dispută (o „dispută“) care se naște din sau în legătură cu prezentul acord de garanție (inclusiv o dispută referitoare la existența, valabilitatea sau încetarea prezentului acord de garanție sau cu orice obligație necontractuală ce rezultă din sau în legătură cu prezentul acord de garanție) sau cu consecințele nulității sale.Toate clauzele și toți termenii prevăzuți în prezentul au fost luați la cunoștință și semnați în mod corespunzător de România și de Comisie. Prezentul acord de garanție va intra în vigoare la data semnării sale de ambele părți și de îndată ce România a înștiințat Comisia că au fost întrunite toate formalitățile în conformitate cu prevederile constituționale și legale în vederea asumării valide a tuturor obligațiilor sale în cadrul Acordului de garanție.Întocmit în două exemplare originale, unul pentru Garant și unul pentru Comisie.
    Semnat ca garanție
    de România
    Reprezentată de:
    Vasile-Florin Cîțu,
    ministrul finanțelor publice
    22 iunie 2020
    Semnat ca garanție
    de Comisia Europeană
    Reprezentată de:
    Johannes Hahn,
    comisar european pentru buget și administrație
    15 iulie 2020  +  ANEXA nr. 1
    CONTRIBUȚIA GARANTATĂ
    Statul membruSuma (EUR)
    Regatul Belgiei838 224 250
    Republica Bulgaria107 466 500
    Republica Cehă374 538 500
    Regatul Danemarcei563 837 750
    Republica Federală Germania6 383 820 000
    Republica Estonia48 716 500
    Irlanda483 401 250
    Republica Elenă342 618 750
    Regatul Spaniei2 252 890 750
    Republica Franceză4 406 976 250
    Republica Croația95 693 500
    Republica Italiană3 183 786 000
    Republica Cipru38 114 750
    Republica Letonia57 070 750
    Republica Lituania83 953 500
    Marele Ducat de Luxemburg76 856 750
    Ungaria249 596 000
    Republica Malta23 044 250
    Regatul Țărilor de Jos1 441 199 500
    Republica Austria717 215 750
    Republica Polonă930 103 250
    Republica Portugheză365 571 000
    România393 384 250
    Republica Slovenia88 126 500
    Republica Slovacă173 516 250
    Republica Finlanda431 740 250
    Regatul Suediei848 537 250
    Total25 000 000 000
     +  ANEXA nr. 2
    CHEIA CONTRIBUȚIEI LA GARANȚIE
    [cotele procentuale relative ale statelor membre în venitul național brut al Uniunii,
    așa cum rezultă din coloana (1) din tabelul 3 al părții A „Introducere și finanțarea bugetului general al Uniunii“
    din partea de venituri a bugetului pentru anul 2020 prevăzută în bugetul general
    al Uniunii Europene pentru anul financiar 2020,
    așa cum a fost acesta adoptat la data de 27 noiembrie 2019]
    Statul membruProcentul-cheie de contribuție al Garantului
    Regatul Belgiei3,352 897%
    Republica Bulgaria0,429 866%
    Republica Cehă1,498 154%
    Regatul Danemarcei2,255 351%
    Republica Federală Germania25,535 280%
    Republica Estonia0,194 866%
    Irlanda1,933 605%
    Republica Elenă1,370 475%
    Regatul Spaniei9,011 563%
    Republica Franceză17,627 905%
    Republica Croația0,382 774%
    Republica Italiană12,735 144%
    Republica Cipru0,152 459%
    Republica Letonia0,228 283%
    Republica Lituania0,335 814%
    Marele Ducat de Luxemburg0,307 427%
    Ungaria0,998 384%
    Republica Malta0,092 177%
    Regatul Țărilor de Jos5,764 798%
    Republica Austria2,868 863%
    Republica Polonă3,720 413%
    Republica Portugheză1,462 284%
    România1,573 537%
    Republica Slovenia0,352 506%
    Republica Slovacă0,694 065%
    Republica Finlanda1,726 961%
    Regatul Suediei3,394 149%
    Total100,000 000%
    ----