LEGE nr. 162 din 3 august 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 698 din 4 august 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) organele judiciare, pentru persoanele față de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenței în anumite localități, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauțiune ori a arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, pentru persoanele care fac obiectul unei măsuri de protecție dispuse printr-un ordin de protecție, precum și pentru persoanele puse sub interdicție;2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate.3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 12^1Opțional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinți, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul.4. La articolul 13, alineatul (2^1) se abrogă.5. La articolul 13, alineatele (3) și (3^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum și utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii.(3^1) Prin autentificare se înțelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relația sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat.6. La articolul 14 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu sau reședință, cu excepția cererii pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii în condițiile art. 20 alin. (1) lit. b)-d);b) la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din țara respectivă.7. La articolul 14, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul minorului care se află, în condițiile legii, într-un serviciu social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecției speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinți, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență.8. La articolul 16, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează:a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani;b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani;c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.(3) De la data realizării condițiilor tehnice pentru eliberarea cărții electronice de identitate, cetățenii români pot opta pentru eliberarea:a) unei cărți electronice de identitate în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6);b) unei cărți de identitate simple.9. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condițiile art. 12^1, se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare.10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Cartea de identitate simplă conține date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, precum și elemente de particularizare și de siguranță.11. La articolul 17, alineatele (1^1)-(1^3) se abrogă.12. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Datele cu caracter personal înscrise pe cartea de identitate simplă sunt:13. La articolul 17, alineatele (3)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazul incapabililor și al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conținutul cărții de identitate simple.(4) Cartea electronică de identitate conține date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță.(5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu:a) datele din formatul tipărit, cu excepția semnăturii olografe a titularului;b) prenumele părinților titularului;c) un certificat pentru semnătură electronică și, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite în legislația din domeniu;d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.“ 14. La articolul 17, alineatul (5^1) se abrogă.15. La articolul 17^1, alineatele (1), (1^1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17^1(1) Certificatul pentru semnătură electronică și certificatele calificate pentru semnătură electronică se emit și se înscriu, după cum urmează:a) certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor Interne;b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator calificat de servicii de încredere, în condițiile legii.(1^1) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare și semnare în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și cu sistemele informatice ale altor instituții publice sau private. În relațiile cu instituțiile publice, documentele semnate cu certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) au aceeași valoare ca documentele semnate olograf.(2) Cerințele de utilizare a certificatului prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.16. La articolul 17^2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) După personalizarea și transmiterea cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producție se șterg imediat prin procedură automată și ireversibilă.17. La articolul 19 alineatul (1), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile.18. La articolul 20 alineatul (1), literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, a cărții de identitate simple sau a cărții electronice de identitate;................................................................................................d) când se solicită eliberarea unei cărți electronice de identitate, a unei cărți de identitate simple sau a unei cărți de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b) și e)-j), la cererea cetățeanului.19. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Termenul de valabilitate a cărții de identitate provizorii este de:a) un an, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c);b) 45 de zile, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. d).20. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Mențiunea privind reședința se înscrie pe un document, denumit dovada de reședință, care va însoți cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate și cartea de identitate provizorie.(2) Dispozițiile art. 14 alin. (6) sunt aplicabile și în cazul eliberării dovezilor de reședință.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate și rezidență, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1), se eliberează cărți de identitate simple și cărți de rezidență, identice ca format cu cartea electronică de identitate și cartea electronică de rezidență.2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Producerea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii, a dovezilor de reședință, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență se realizează, centralizat, de către Imprimeria Națională.(2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepția cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință, se realizează, centralizat, în Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcției generale de pașapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.(3) Personalizarea cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință se realizează de către serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D.(4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D. și Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare I.G.I., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic și metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activitățile referitoare la punerea în circulație a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate simple, a cărții de identitate provizorii, a dovezii de reședință, a cărții electronice de rezidență și a cărții de rezidență.(5) Imprimeria Națională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență, în vederea eliberării către solicitanți, în condițiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. și I.G.I.4. La articolul 8^1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^1(1) Imprimeria Națională este abilitată să achiziționeze și să pună la dispoziția D.E.P.A.B.D., a I.G.I., a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum și a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele și produsele software necesare pentru punerea în circulație și personalizarea cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii, a dovezilor de reședință, a cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență.5. Articolul 8^2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8^2Imprimeria Națională asigură comunicațiile și serviciile necesare funcționării neîntrerupte a echipamentelor și produselor software prevăzute la art. 8^1 alin. (1), precum și materialele consumabile necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1).6. La articolul 9, alineatele (1)-(5) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Stabilirea și actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către Imprimeria Națională, cu avizul direcției de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.(2) Contravaloarea cărții electronice de rezidență este egală cu contravaloarea cărții electronice de identitate, iar contravaloarea cărții de rezidență este egală cu contravaloarea cărții de identitate simple.(3) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) poate fi încasată prin unitățile Trezoreriei Statului sau prin alte unități bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, prin autoritățile administrației publice locale cu care Imprimeria Națională a încheiat convenții în acest scop, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, componentă a Sistemului electronic național, utilizând cardul bancar.(4) Contravaloarea cărții electronice de rezidență și a cărții de rezidență poate fi încasată prin unitățile Trezoreriei Statului, prin alte unități bancare cu care Imprimeria Națională a încheiat convenții în acest scop, precum și prin Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor, componentă a Sistemului electronic național, utilizând cardul bancar.(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilități și consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. și de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor în procesul culegerii datelor și eliberării cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților provizorii de identitate și dovezilor de reședință, respectiv de I.G.I. și structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență, se virează acestora de către Imprimeria Națională, în condiții stabilite prin protocol încheiat între Imprimeria Națională și D.E.P.A.B.D., respectiv I.G.I.7. La articolul 10, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În situațiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea cărții electronice de identitate și a cărților de identitate simple se suportă din bugetele unităților administrativ-teritoriale respective.................................................................................................(3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetățenilor români sunt aplicabile și solicitanților cărților electronice de rezidență și ai cărților de rezidență aflați în situațiile prevăzute la art. 41 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În acest caz, cheltuielile aferente producerii și eliberării cărților electronice de rezidență și a cărților de rezidență se suportă de către Imprimeria Națională din veniturile proprii aferente acestei activități. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabilește prin protocol încheiat în acest sens cu I.G.I.8. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Punerea în circulație a cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple se realizează, în mod eșalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărți electronice de identitate sau a primei cărți de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 235/2013.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 199/2000 privind înființarea Companiei Naționale „Imprimeria Națională“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (2^2) va avea următorul cuprins:(2^2) Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărțile electronice de identitate, cărțile de identitate simple, cărțile de identitate provizorii, dovezile de reședință, cărțile electronice de rezidență și cărțile de rezidență.2. La anexă, la articolul 6 punctul A, litera b^10) va avea următorul cuprins:b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărților electronice de identitate, a cărților de identitate simple, a cărților de identitate provizorii și a dovezilor de reședință;  +  Articolul IVLa articolul 338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Cărțile electronice de identitate eliberate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, permit titularilor autentificarea în Platforma informatică din asigurările de sănătate, pentru scopurile prevăzute la art. 337 alin. (2).(5) Cardul național își încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate.  +  Articolul VLegea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^1(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate, cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetățenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în statele terțe care le recunosc ca document de călătorie.(2) Regimul juridic al cărții de identitate, al cărții de identitate simple și al cărții electronice de identitate este cel prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția situațiilor în care prezenta lege dispune altfel.2. La articolul 30 alineatul (1), literele a)-d) vor avea următorul cuprins:a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate, cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate și călătorește în străinătate însoțit de ambii părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu aceștia;b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate, cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate și călătorește în străinătate împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia, sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărți de identitate, cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate și care călătorește în străinătate împreună cu unul dintre părinți i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declarația celuilalt părinte, numai dacă părintele însoțitor face dovada faptului că i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărți de identitate, cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate și care călătorește însoțit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu aceasta numai dacă persoana însoțitoare prezintă o declarație a ambilor părinți sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depășească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum și datele de identitate a însoțitorului respectiv.  +  Articolul VILa articolul 31 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus cererea de emitere a ordinului de protecție se comunică, în maximum 5 ore de la momentul pronunțării hotărârii, structurilor Poliției Române în a căror rază teritorială se află locuința victimei și/sau a agresorului, precum și Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.  +  Articolul VII(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de alegător se abrogă.(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIIIÎn termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica și/sau va completa în consecință Normele metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma și conținutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reședinței și ale cărții de imobil, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 3 august 2020.Nr. 162.-----