ORDIN nr. 3.494 din 27 iulie 2020pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 4 august 2020



  În temeiul art. II din Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, al art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației,ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 233/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 17 martie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 36 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) la depunerea documentației de către beneficiar spre aprobarea prin hotărâre de consiliul județean/local/Consiliul General al Municipiului București, conformitatea documentației, în ceea ce privește:– elaborarea și semnarea documentației de către specialiști atestați conform Legii;– achitarea taxelor și tarifelor prevăzute de lege;– conținutul documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism în raport cu legislația în vigoare, respectiv existența tuturor pieselor scrise și desenate, semnate și ștampilate de către specialiști atestați potrivit legii în ceea ce privește coordonarea și în privința secțiunilor specializate/sectoriale. Pentru documentațiile depuse în format electronic și semnate cu semnătură digitală, dovedirea dreptului de semnătură se face prin anexare la documentația digitală a copiilor de pe certificatele de atestare; – existența avizelor sau acordurilor favorabile necesare, aflate în termen de valabilitate;– respectarea, în forma finală a documentației, a condițiilor prevăzute în avizele sau acordurile obținute;– existența raportului informării și consultării publicului, conform legislației în vigoare.2. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cuprinzând articolele 38^1-38^8, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VIII^1 Măsurile de identificare și gestionare a așezărilor informale  +  Articolul 38^1Prezentele prevederi se referă la:a) stabilirea mecanismelor de colectare periodică a informațiilor statistice și a datelor care să stea la baza analizei nevoilor și problemelor asociate locuirii în așezări informale, precum și la monitorizarea evoluției situației populației din așezările informale;b) stabilirea prin documentațiile de urbanism a modului de ocupare a terenurilor, precum și a unor tipuri de intervenții care să conducă la creșterea calității vieții și la reducerea riscurilor la care este expusă populația care locuiește în așezări informale, precum și populația din unitățile administrativ-teritoriale în care există astfel de așezări.  +  Articolul 38^2Prezentele prevederi se aplică în conformitate cu prevederile art. 19^1 din Lege, în scopul:a) stabilirii criteriilor minimale pentru identificarea așezărilor informale, precum și a măsurilor privind monitorizarea și îmbunătățirea condițiilor de locuire a populației;b) implementării următoarelor tipuri de măsuri prioritare: identificarea așezărilor informale, identificarea regimului juridic și economic al terenurilor, identificarea riscurilor la care sunt expuși locuitorii din așezările informale, stabilirea unor măsuri privind îmbunătățirea condițiilor de locuire și a calității vieții, informarea și implicarea locuitorilor din așezările informale și a celor din comunitățile învecinate în procesul de planificare și reglementare;c) corelării măsurilor destinate așezărilor informale cu programele de incluziune socială și cu programele de investiții publice aferente documentațiilor de urbanism.  +  Articolul 38^3(1) În vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare, în coordonarea primarului/primarului general al municipiului București, autoritățile administrației publice locale organizează grupuri de lucru proprii, aprobate prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, din care fac parte, după caz, conform organigramei, serviciile/persoanele responsabile cu: urbanismul și autorizarea construcțiilor, control și disciplină în construcții, registrul agricol, asistență socială, sănătate publică, investiții, asistență și reprezentare juridică, poliția locală, experți locali pentru romi. În grupurile de lucru sunt incluși și reprezentanți ai societății civile.(2) Grupul de lucru de la nivelul local se organizează în vederea identificării așezărilor informale și luării în evidență la nivelul unităților administrativ-teritoriale a acestora, stabilirii situației persoanelor și imobilelor cuprinse în acestea și stabilirii măsurilor de intervenție pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și asigurarea unor condiții decente de viață pentru persoanele vulnerabile.(3) Așezările informale sunt identificate pe baza îndeplinirii simultane a următoarelor criterii:a) grupează minimum 3 unități destinate locuirii dezvoltate spontan, realizate fără respectarea normelor de construcție, igienă și sănătate publică și protecție a mediului;b) populația care locuiește în aceste unități nu are niciun drept asupra imobilelor (terenuri și/sau construcții) pe care le ocupă; c) populația se află în situația de excluziune, segregare și marginalizare socială, respectiv persoanele care locuiesc în acele așezări sunt persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri sau de alcool ori a altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială.(4) Într-o primă etapă de analiză, grupul de lucru constituit la nivel local potrivit alin. (1) realizează pentru fiecare așezare informală:a) organizarea de vizite pe teren; b) reprezentarea grafică prin suprapunerea ridicării topografice a așezării informale cu documentațiile de urbanism în vigoare, în vederea identificării și relaționării cu reglementările urbanistice;c) evaluarea preliminară a regimului economic și juridic al imobilelor (terenuri și construcții), prin cercetare de teren și documentare;d) evaluarea preliminară privind expunerea la riscuri naturale, biologice și antropice, în raport cu zonele de protecție existente în documentațiile de urbanism, hărțile de risc și cu informațiile disponibile în domeniul mediului; e) stabilirea măsurilor ce se impun în raport cu regimul de construibilitate și servituțile de utilitate publică;f) identificarea reprezentanților așezărilor informale care să facă parte din grupul de lucru și să participe la stabilirea măsurilor.(5) În situația în care la nivelul unității administrativ-teritoriale nu există specialiști în domeniu pentru a realiza acțiunile de la alin. (4), autoritățile administrației publice vor fi sprijinite de comisia județeană prevăzută la art. 22^1 din Lege.(6) În vederea identificării situațiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială, serviciul public de asistență socială de la nivel local realizează o evaluare socioeconomică a fiecărui locuitor al așezărilor informale și o pune la dispoziția grupului de lucru.(7) Ca urmare a analizelor de mai sus, grupul de lucru realizează un diagnostic preliminar al așezării informale și stabilește un prim set de măsuri. (8) În urma identificării așezărilor informale, autoritățile administrației publice locale, prin grupurile de lucru constituite, completează fișa de date cu scopul de a colecta informații în vederea cunoașterii, cuantificării și monitorizării situației așezărilor informale și fundamentării unor politici, programe și proiecte adresate acestora.(9) Fișa de date cuprinde atât informații privind localizarea așezării informale, date statistice privind populația, gospodăriile și condițiile de locuire, precum și tipurile de intervenții stabilite la nivel local pentru fiecare așezare informală.(10) În vederea constituirii unei baze de date care să sprijine coordonarea măsurilor la nivel județean, autoritatea administrației publice locale transmite comisiei județene anual, în format electronic, până la data de 31 iulie, fișa de date, prevăzută în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.(11) Pentru fundamentarea politicilor publice la nivel național, bazele de date județene se transmit la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru integrarea în Observatorul teritorial național.  +  Articolul 38^4(1) Pe baza evaluării din teren cu privire la situația socioeconomică a populației vizate, a regimului juridic, economic și tehnic al imobilelor, a expunerii la riscuri naturale, biologice și antropice și a prevederilor din documentațiile de urbanism în vigoare, grupul de lucru constituit la nivel local propune măsuri specifice de intervenție, pe care le supune procesului de consultare publică.(2) Măsurile propuse sunt adaptate nevoilor populației din așezarea informală, precum și comunităților din vecinătate, în vederea asigurării cerințelor de siguranță și dezvoltare durabilă.(3) Măsurile pot fi implementate in situ, pe teritoriul ocupat de așezarea informală, sau, în situația în care regimul juridic, economic și tehnic nu permit această abordare, pot viza relocarea populației.(4) În situația în care așezarea informală este situată în zone ce impun relocarea, autoritățile administrației publice locale, împreună cu reprezentanți ai populației afectate de măsurile propuse la alin. (3), identifică rezerve de teren pentru soluții alternative de locuire sau destinate construirii de locuințe de necesitate sau sociale, precum și modalitatea de implementare a măsurii de relocare.(5) Măsurile vor fi corelate cu programele de acțiuni comunitare privind combaterea sărăciei și excluziunea socială prevăzute la art. 35 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și planurile județene de incluziune socială aprobate de comisiile județene de incluziune socială și cea a municipiului București prevăzute la art. 117 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ce conțin soluții pentru prevenirea marginalizării și segregării spațiale.(6) În procesul de stabilire a măsurilor, populația din așezările informale este informată permanent cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are conform legii, riscurile la care este expusă, măsurile pe care autoritatea locală le propune și modul de implementare.(7) Autoritatea administrației publice locale consultă populația din așezările informale cu privire la măsurile identificate și analizează propunerile formulate de reprezentanții comunității din așezarea informală.(8) După procesul de consultare a populației, măsurile se constituie într-un plan de acțiune ce este propus avizării comisiei județene constituite conform art. 38^7, iar apoi aprobării consiliului local/Consiliului General al Municipiului București.(9) În maximum 30 de zile de la data aprobării, măsurile sunt comunicate persoanelor vizate și se demarează implementarea lor.  +  Articolul 38^5(1) Măsurile in situ se stabilesc dacă în urma evaluării situației așezării informale se constată că aceasta nu este localizată în zone cu interdicție de construire ca urmare a situării în zone de riscuri naturale, tehnologice, în zone de protecție a unor infrastructuri sau că există unele funcțiuni incompatibile cu funcțiunea de locuire.(2) În situația în care măsurile vizează reglementarea așezării informale existente in situ, autoritățile administrației publice locale iau măsuri financiare și tehnice:a) de asigurare a accesului la o sursă de apă potabilă, evacuare a apelor uzate, colectare și evacuare a deșeurilor, în scopul asigurării sănătății populației și protecției mediului;b) de conectare a așezării prin infrastructura de drumuri astfel încât să fie asigurat accesul la servicii publice locale;c) de întocmire a unor note tehnice de constatare pentru fiecare unitate destinată locuirii, în vederea stabilirii măsurilor ce se impun din punct de vedere tehnic și juridic.(3) Măsurile in situ se corelează cu strategiile de dezvoltare locală și planurile de acțiuni aferente documentațiilor de urbanism și cu planurile de investiții ale autorităților administrației publice, prin care se urmărește îmbunătățirea condițiilor de locuire a populației din așezări informale, în concordanță cu prioritizarea investițiilor.(4) În funcție de situația particulară a fiecărei gospodării și a fiecărei unități destinate locuirii din cadrul așezării informale se vor stabili măsuri care vizează clarificarea situației juridice a terenului și a construcției, în conformitate cu legislația în vigoare, posibilitatea de legalizare a acestora, precum și măsuri de integrare socială adecvate.(5) În cazul inițierii reglementării in situ, inclusiv demarării de operațiuni de regenerare sau restructurare urbană pentru zonele care cuprind așezări informale, autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri pentru elaborarea sau actualizarea documentațiilor de urbanism pentru zona ce cuprinde așezarea informală.  +  Articolul 38^6(1) Relocarea populației și alocarea de locuințe în altă zonă din unitatea administrativ-teritorială se impun:a) în cazul în care unitățile destinate locuirii, dezvoltate spontan, sunt amplasate pe terenuri cu funcțiuni incompatibile cu funcțiunea de locuire, zone de risc natural, tehnologic sau de altă natură și care pun în pericol sănătatea și siguranța populației, pajiști permanente aflate în extravilan a căror funcțiune nu poate fi modificată conform legii, terenuri cu regim specific de protecție, conservare și utilizare, precum zone construite protejate, zone de protecție a monumentelor istorice, pe situri arheologice, în arii naturale protejate de interes local, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, în situri Natura 2000, în afara zonelor de dezvoltare durabilă a activităților umane, reglementarea acestora in situ nefiind posibilă;b) în cazul ocupării unor construcții localizate pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, pentru care populația din așezarea informală nu deține drept de proprietate sau de posesie și nu există posibilitatea de obținere a unui drept real asupra imobilului.(2) În cazul luării deciziei de relocare se va urmări integrarea spațială și socială a populației, prin acordarea de locuințe sociale sau alte tipuri de locuințe, conform legii. Repartiția locuințelor sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale se reglementează prin hotărâri ale consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, cu respectarea prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pentru așezările din extravilan și pentru așezările informale aflate într-o zonă unde nu este reglementată funcțiunea de locuire, dar care nu este incompatibilă cu locuirea, reglementarea urbanistică se realizează prin elaborarea și aprobarea de către autoritatea administrației publice locale a unui plan urbanistic zonal, inițiat după obținerea prealabilă a avizului de principiu al Comisiei județene constituite conform art. 38^7.(4) Elaborarea și aprobarea planului urbanistic zonal sunt necesare și pentru situația unităților teritoriale de referință unde nu este prevăzută funcțiunea de locuire.(5) În situația în care autoritatea locală nu deține fondul de locuințe sociale necesar relocării, până la realizarea acestuia, poate să asigure locuirea:a) în unități de locuire provizorii, care să fie amplasate pe terenuri situate în afara ariei expuse riscurilor naturale, biologice și antropice și să se asigure protecția populației și accesul locuitorilor la servicii de interes public general;b) în centre rezidențiale, conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) în locuințe de necesitate, conform Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) Zonele ocupate de așezările informale din care populația a fost relocată se aduc la starea funcțională inițială sau se includ în proiecte de dezvoltare locală.  +  Articolul 38^7(1) Potrivit art. 22^1 din Lege, consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București, prin instituția arhitectului-șef, asigură organizarea și funcționarea unei comisii pentru coordonarea la nivelul județului a implementării măsurilor necesare pentru identificarea și reglementarea urbanistică a așezărilor informale și stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale, sprijinul metodologic și operațional pentru autoritățile administrației publice locale, precum și monitorizarea îndeplinirii responsabilităților și implementării acțiunilor stabilite la nivel local, denumită și comisia județeană. (2) Consiliul județean, respectiv Consiliul General al Municipiului București asigură participarea reprezentanților comunităților din așezările informale în cadrul comisiei județene prevăzute la art. 22^1 din Lege.(3) În aplicarea prevederilor Legii nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, comisia județeană desfășoară următoarele activități:a) coordonează implementarea măsurilor aprobate la nivel local și monitorizează impactul acestora asupra situației așezărilor informale, prin urmărirea anuală a informațiilor din fișa de date, prevăzută în anexa nr. 4;b) centralizează fișele de date, completate de către autoritățile administrației publice locale pentru fiecare așezare informală identificată;c) colaborează cu comisia județeană de fond funciar, comisiile locale de fond funciar și oficiul de cadastru și publicitate imobiliară pentru identificarea situațiilor în care poate fi atribuit un drept real;d) sprijină cu expertiză de specialitate autoritățile locale în identificarea așezărilor informale și stabilirea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale.  +  Articolul 38^8Comisia pentru coordonarea la nivelul județului și al municipiului București emite următoarele categorii de avize:a) aviz de principiu al comisiei - actul care conține soluția de principiu adoptată de membrii comisiei cu privire la unul sau mai multe aspecte prevăzute la art. 27^1 alin. (2) lit. a)-e) din Lege;b) aviz final al comisiei - actul adoptat de comisie după finalizarea tuturor etapelor derulate în vederea reglementării din punct de vedere urbanistic a situației așezării informale, care conține soluția adoptată, pașii de urmat și responsabilitățile autorităților implicate în vederea reglementării din punct de vedere urbanistic;c) recomandare - actul emis de comisie prin care se propune una sau mai multe soluții posibile, în conformitate cu dispozițiile legale, în vederea soluționării unei situații prealabile care trebuie rezolvată pentru derularea în continuare a procedurii de reglementare urbanistică.3. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.4. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Gheorghe Păsat,
  secretar de stat
  București, 27 iulie 2020.Nr. 3.494.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 4 la normele metodologice)
  FIȘA DE DATE
  privind așezările informale
  Județ:Unitatea administrativ-teritorială:Cod SIRUTA:Așezarea informală (identificată prin denumire sau număr sau prin descrierea perimetrului)..............................................................................A se completa pentru fiecare așezare informală identificată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale A. DATE PRIVIND AȘEZAREA INFORMALĂ ^1 Unitate destinată locuirii, conform definiției utilizate la Recensământul populației și al locuințelor 2011, este unitatea care nu îndeplinește condițiile de locuință convențională, dar este utilizată ca reședință.B. Plan de măsuriB.1. Măsuri in situ (în așezarea informală), în cazul următoarelor situații:B.2. Măsuri de relocare a populației în urma desființării parțiale sau totale a așezării informale, în situații determinate de:
  ------