HOTĂRÂRE nr. 595 din 31 iulie 2020privind aprobarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 3 august 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă.  +  Articolul 2(1) Valoarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020 este de 145.320 mii lei, echivalent a 30.000.000,00 euro la cursul InfoEuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene este de 123.522 mii lei, echivalent a 25.500.000,00 euro, corespunzând unui procent de 85%, iar contribuția națională este de 21.798 mii lei, echivalent a 4.500.000,00 euro, corespunzând unui procent de 15%.(2) Valoarea Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3) Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu sunt decontate din alocarea Programului operațional Capital uman 2014-2020 pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.(4) În cazul în care sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu sunt decontate din alocarea Programului operațional Capital uman 2014-2020 și nici nu pot fi incluse la finanțare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027, sunt suportate din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020.  +  Articolul 3Durata de implementare a Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural este până la data de 31 decembrie 2023.  +  Articolul 4(1) Obiectivul Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural constă în înființarea și dezvoltarea de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi sociale de inserție, în mediul rural, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei.(2) Programul național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural contribuie la atingerea indicatorului de rezultat entități de economie socială din zona rurală înființate ca urmare a sprijinului primit, în corelare cu numărul de entități de economie socială din zona rurală sprijinite în cadrul proiectelor selectate pentru finanțare conform regulilor de eligibilitate specifice prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Activitățile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanțate prin Programul național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt:a) informarea publicului cu privire la programul de formare antreprenorială, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului-țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite;b) selectarea grupului-țintă ce va participa la acțiunile de sprijin;c) derularea unui program de formare antreprenorială și de formare profesională, respectiv cursuri de perfecționare, specializare în domenii relevante pentru antreprenoriatul social;d) selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;e) furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri;f) asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;g) decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;h) monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate;i) asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri, inclusiv prin crearea și consolidarea de parteneriate cu actori relevanți.(2) Beneficiarii eligibili, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanțarea din fonduri europene a unor programe naționale, vizați în cadrul proiectelor care pot fi finanțate prin Programul național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, sunt persoanele care doresc să înființeze întreprinderi sociale.(3) Indicatorii de realizare ai Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt:a) minimum 100 de entități de economie socială din zona rurală sprijinite;b) minimum 350 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, din zona rurală, care beneficiază de sprijin.(4) Indicatorii de rezultat ai Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt:a) minimum 100 de entități de economie socială din zona rurală, care funcționează la 6 luni după terminarea sprijinului;b) minimum 350 de tineri NEETs șomeri din zona rurală, care primesc un loc de muncă, inclusiv cei care desfășoară o activitate independentă.(5) Beneficiarii proiectelor finanțate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural sunt administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale:a) entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;b) alte entități relevante - furnizori de formare profesională autorizați publici și privați, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizații sindicale și organizații patronale, asociații profesionale, camere de comerț și industrie, organizații neguvernamentale;c) autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri cu toate categoriile de entități eligibile menționate la lit. a) și b).  +  Articolul 6(1) Programul național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural se implementează în baza contractelor de finanțare semnate de Autoritatea de management sau de organismele intermediare pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020 cu beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural, prevăzuți la art. 5 alin. (5).(2) Controlul și monitorizarea implementării proiectelor finanțate în cadrul Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural revin Autorității de management și organismelor intermediare pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020.(3) Beneficiarii proiectelor finanțate, prevăzuți la art. 5 alin. (5), în cadrul Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural trebuie să îndeplinească condițiile minime privind capacitatea administrativă și financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, astfel cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu modificările și completările ulterioare.(4) Verificarea îndeplinirii condițiilor minime privind capacitatea administrativă și financiară a solicitanților de finanțare, precum și a celorlalte condiții de acces la finanțare se face de către Autoritatea de management sau organismele intermediare pentru Programul operațional Capital uman 2014-2020, conform atribuțiilor delegate acestora din urmă prin acordurile de delegare de funcții încheiate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.(5) Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural au calitatea de administratori ai schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale, conform condițiilor impuse în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“ și detaliate în Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu modificările și completările ulterioare.(6) Administratorii schemei de antreprenoriat pentru entități ale economiei sociale implementează mecanismul de acordare a ajutorului de minimis, realizând activități precum:a) identificarea potențialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanțate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiții specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legale naționale și comunitare aplicabile;b) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate și de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis și transmiterea documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;c) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenție, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor;d) realizarea plății sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate și cu normele legale aplicabile;e) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor și informațiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziție de către furnizorul schemei;f) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenție.  +  Articolul 7(1) Cheltuielile aferente înființării și funcționării afacerilor înființate în cadrul Programului național Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural intră sub incidența ajutorului de minimis. (2) Valoarea maximă acordată pentru planurile aprobate este de 200.000 euro/plan de afaceri, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, și se acordă numai întreprinderilor înființate de persoanele ale căror planuri de afaceri sunt selectate.(3) Regulile de acordare a ajutorului de minimis sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale“, aferentă Programului operațional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei“, prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, obiectiv specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Costel Alexe
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 31 iulie 2020.Nr. 595.----