NORMĂ nr. 29 din 21 iulie 2020pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020    În temeiul prevederilor art. 57 alin. (5) și (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5)-(7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) lit. f) și alin. (2) din Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum și ale art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 15 iulie 2020,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 12 august 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) fonduri de pensii facultative, fonduri de pensii administrate privat și fonduri de pensii ocupaționale, denumite în continuare fonduri de pensii private;2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins: c^1) administratori de fonduri de pensii facultative și/sau de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurare de viață, autorizate în condițiile Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale de către A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor ocupaționale;3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Termenii și expresiile utilizate în prezenta normă au semnificațiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, la art. 3 din Legea nr. 1/2020, precum și art. 4 alin. (2) din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.5. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Administratorii de fonduri de pensii facultative și/sau fonduri de pensii ocupaționale și/sau fonduri de pensii administrate privat trebuie să întocmească raportări contabile semestriale pentru fiecare fond de pensii privat pe care îl administrează.6. Titlul capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul V Prevederi privind sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil administratorilor fondurilor de pensii facultative care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări, precum și administratorilor de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurare de viață7. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1Administratorii de fonduri de pensii ocupaționale care sunt societăți de administrare a investițiilor sau societăți de asigurări de viață au obligația să întocmească raportări contabile semestriale, denumite în continuare raport financiar semestrial.8. La articolul 16 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Dosarul raportului financiar semestrial privind administrarea fondurilor de pensii facultative, respectiv dosarul raportului financiar semestrial privind administrarea fondurilor de pensii ocupaționale cuprind două seturi de documente:9. La articolul 26 litera b), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:b) pentru fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și fondurile de pensii ocupaționale:10. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse la alin. (1) se sancționează în conformitate cu prevederile art. 81 alin. (1) lit. c), art. 141 alin. (2)-(4) și alin. (6)-(10), art. 142 alin. (1) din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și/sau cu prevederile art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2)-(10) din Legea nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau cu prevederile art. 30-33 din Legea nr. 187/2011 și/sau cu prevederile art. 145 și ale art. 147 alin. (2)-(4) și alin. (6) din Legea nr. 1/2020.11. Anexa nr. A1 „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. A1^1)^1) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.12. Anexa nr. A2 „Contul de profit și pierdere“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. A2^1)^1) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil.  +  Articolul IIPrezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Nicu Marcu
    București, 21 iulie 2020.Nr. 29. -----