ORDIN nr. 3.039 din 24 iulie 2020privind modificarea și completarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 31 iulie 2020    Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului, în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile, modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/980 al Comisiei,ținând cont de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 967/2012 al Consiliului și regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 1.042/2013 și nr. 2017/2.459 ale Consiliului,precum și de avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 785.797 din 23.07.2020,în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) și al art. 314 și 315 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 79, 80 și art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.737/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 314 și art. 315 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 10 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La punctul 6, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Persoana impozabilă nestabilită în Uniunea Europeană care optează pentru utilizarea regimului non-UE trebuie să depună și o declarație prin care se confirmă că persoana nu și-a stabilit sediul activității economice pe teritoriul Uniunii Europene și nu dispune de un sediu fix pe teritoriul acesteia.2. Punctul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:17. Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 316 din Codul fiscal și pentru care s-a acceptat utilizarea regimului UE, informația privind calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE se menționează în registrul contribuabililor. Calitatea de persoană impozabilă care utilizează regimul UE nu anulează obligațiile de declarare și plată a taxei rezultate din calitatea de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal.3. Punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:20. Informațiile care permit identificarea persoanelor impozabile care utilizează regimul UE sau regimul non-UE, având România ca stat de înregistrare, se transmit de către organul fiscal celorlalte state membre, prin intermediul rețelei CCN/CSI, conform specificațiilor tehnice transmise de Comisia Europeană și implementate de Centrul Național pentru Informații Financiare.4. La punctul 35, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) persoana impozabilă, care utilizează regimul UE și care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, nu optează ca locul prestării să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.5. După punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:35^1. (1) Pentru aplicarea prevederilor pct. 35 lit. c), organul fiscal competent identifică, cu ajutorul aplicației informatice, persoanele impozabile care utilizează regimul Mini One Stop Shop și care, în declarațiile speciale de TVA, depuse în România potrivit art. 315 alin. (6) din Codul fiscal, au declarat prestări de servicii a căror valoare totală, fără TVA, nu depășește, în anul calendaristic curent, 10.000 euro (46.337 lei) și nu a depășit această sumă în cursul anului calendaristic precedent. Persoanele selectate sunt înscrise în Lista persoanelor impozabile care utilizează regimul special Mini One Stop Shop și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 278 alin. (8) din Codul fiscal.(2) Selecția se face anual, în perioada 20 aprilie-1 mai, pe baza declarațiilor speciale de TVA depuse pentru anul precedent și pentru trimestrul I al anului în care se face selecția.(3) Organul fiscal competent notifică, prin intermediul mesajelor electronice, persoanele impozabile care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) în legătură cu dreptul acestora de a opta ca locul prestării serviciilor să fie stabilit în conformitate cu prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv la beneficiar.(4) Opțiunea se exercită prin depunerea formularului (085) «Opțiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal», potrivit modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la primirea notificării.(5) Persoanele impozabile care, în urma notificării, optează să aplice prevederile art. 278 alin. (5) lit. h) din Codul fiscal, respectiv prestează servicii pentru care locul prestării este la beneficiar, sunt eligibile pentru utilizarea în continuare a regimului special.(6) Persoanele impozabile care, în urma notificării, nu depun formularul (085) în termenul prevăzut la alin. (4) nu mai îndeplinesc condițiile pentru utilizarea regimului special. În această situație, potrivit prevederilor art. 278 alin. (8) din Codul fiscal, locul prestării de servicii se consideră a fi la prestator, situație în care informațiile privind valoarea și taxa pe valoarea adăugată aferentă operațiunilor se înscriu în formularul (300) «Decont de taxă pe valoarea adăugată6. În tot cuprinsul anexei sintagma „Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012“ se înlocuiește cu sintagma „Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012, cu modificările ulterioare“.  +  Articolul IIStructurile competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 24 iulie 2020.Nr. 3.039.-----