ORDIN nr. 2.206 din 24 iulie 2020pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 30 iulie 2020  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1), art. 28 alin. (2) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică entităților cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.(2) Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici prevăzut la art. 1 se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.(3) Prevederile prezentului ordin se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic.(4) Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2020, încadrarea în criteriul prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2), se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt denumite în înțelesul acestuia entități.  +  Articolul 3(1) În scopul stabilirii formularelor de raportare contabilă la 30 iunie 2020, operatorii economici care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, au în vedere criteriile prevăzute la pct. 9 din reglementările respective.(2) Indicatorii total active, cifră de afaceri netă și număr mediu de salariați se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar precedent. Aceleași prevederi se aplică și în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilității.  +  Articolul 4În cazul persoanelor juridice care au subunități fără personalitate juridică, activitatea desfășurată de acestea se însumează de persoana juridică care întocmește raportarea contabilă la 30 iunie 2020.  +  Articolul 5(1) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile prezentului ordin se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul prevăzut la art. 2 pe baza indicatorilor determinați conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2019.(2) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii raportărilor contabile cerute de legea contabilității.(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acesta reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate de fiecare sediu permanent.  +  Articolul 6Obligațiile de raportare instituite prin prezentul ordin nu înlătură obligația operatorilor economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale de a efectua raportările prevăzute de legislația aplicabilă acestora.  +  Articolul 7Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară, depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 în formatul și în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  +  Articolul 8Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:1. La punctul 62^1, după alineatul (1) se adaugă un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În scopul determinării cheltuielilor cu amortizarea, costul imobilizărilor corporale la data schimbării de politică contabilă, în condițiile alin. (1), este valoarea rămasă în urma ajustărilor prevăzute la acel alineat.2. După punctul 139 se adaugă un nou punct, punctul 139^1, cu următorul cuprins:139^1. Pe perioada neutilizării activului, amortizarea nu este nici întreruptă, nici diminuată în funcție de utilizarea redusă a acestuia, cu excepția cazului în care activul este complet amortizat. Cu toate acestea, în cazul utilizării metodei de amortizare calculată pe unitate de produs sau serviciu, cheltuielile de amortizare pot fi zero atunci când nu există producție, amortizarea bazându-se în acest caz pe utilizarea activului.  +  Articolul 9Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se completează, după cum urmează:1. La punctul 196, în Planul de conturi se introduc conturile 4413 „Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ (A/P), 6565 „Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare“, 693 „Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ și 7565 „Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare“. 2. La punctul 196, în Planul de conturi, la conturile 4411 „Impozitul pe profit curent“ și 691 „Cheltuieli cu impozitul pe profit curent“ se introduce o notă de subsol, cu următorul cuprins:În acest cont se înregistrează impozitul pe profit curent, determinat potrivit legislației fiscale în vigoare.3. La punctul 197, la Funcțiunea conturilor se adaugă funcțiunea următoarelor conturi:Contul 4413Cu ajutorul contului 4413 „Diferențe de impozit determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ se ține evidența sumelor adiționale de impozit pe profit, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 „Incertitudine legată de tratamentele fiscale“.Contul 6565Cu ajutorul contului 6565 „Pierderi din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare“ se ține evidența cheltuielilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare, potrivit IFRS 16 „Contracte de leasing“.Contul 693Cu ajutorul contului 693 „Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamentele fiscale“ se ține evidența sumelor adiționale de impozit pe profit, rezultate din aplicarea prevederilor IFRIC 23 „Incertitudine legată de tratamentele fiscale“.Contul 7565Cu ajutorul contului 7565 „Câștiguri din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare“ se ține evidența câștigurilor rezultate din evaluarea la valoarea justă a activelor aferente dreptului de utilizare care corespund definiției unei investiții imobiliare potrivit IFRS 16 „Contracte de leasing“.  +  Articolul 10Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 19 iulie 2019, cu excepția art. 8-12 din ordinul menționat.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  București, 24 iulie 2020.Nr. 2.206.  +  ANEXĂ
  Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici
   +  Capitolul I Prevederi generaleA. Norme metodologice privind întocmirea și depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020I. Prevederi comune1. Entitățile prevăzute la art. 2 din ordin au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2020 la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate.2. Prevederile pct. 1 se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.3. (1) Entitățile depun raportările contabile la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.(2) Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice constă într-un fișier PDF la care este atașat un fișier xml.(3) Entitățile pot depune raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o semnătură electronică extinsă.(4) Entitățile depun raportările contabile la registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, pe suport magnetic, împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnate, potrivit legii.II. Structura și modul de completare a raportărilor contabile la 30 iunie 20204. (1) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. II:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);b) Contul de profit și pierdere (cod 20), respectiv Contul prescurtat de profit și pierdere (cod 20);c) Date informative (cod 30).(2) Entitățile prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordin întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2020 care cuprind următoarele formulare, prevăzute la cap. III:a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);c) Date informative (cod 30).(3) Prevederile alin. (1) se aplică și subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii.5. (1) Entitățile completează datele de identificare (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de înregistrare, fără a folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se trec codurile care delimitează încadrarea entităților.(2) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere și de subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăților cărora le aparțin.(3) Entitățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.6. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu datele prevăzute la pct. 5 alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entității și, în consecință, se consideră că raportarea contabilă la 30 iunie 2020 nu a fost depusă, entitatea fiind sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.7. (1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie 2020 întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activități desfășurate de acesta.(3) Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată.8. (1) Formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ prezintă, în formă sintetică, elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, grupate după natură și lichiditate, respectiv după natură și exigibilitate.(2) Formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se întocmește pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie 2020, puse în acord cu soldurile din balanța conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operațiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare.(3) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ cu informațiile corespunzătoare datelor de 1 ianuarie 2020 și 30 iunie 2020.9. (1) Formularul „Contul de profit și pierdere“/„Contul prescurtat de profit și pierdere“, respectiv „Situația veniturilor și cheltuielilor“, cuprinde cifra de afaceri netă, veniturile realizate și cheltuielile efectuate, precum și rezultatele financiare obținute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri și cheltuieli cuprinse în balanța de verificare la 30 iunie 2020.(2) Datele care se raportează în formularul „Contul de profit și pierdere“/„Contul prescurtat de profit și pierdere“, respectiv „Situația veniturilor și cheltuielilor“ sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare.(3) Indicatorul „Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)“ prezentat pe rândul 66 din cadrul formularului „Contul de profit și pierdere“ se completează numai de către microîntreprinderi, încadrate ca atare potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu suma reprezentând impozitul pe venitul acestora.10. (1) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic completează formularul „Contul de profit și pierdere“/„Contul prescurtat de profit și pierdere“, respectiv formularul „Situația veniturilor și cheltuielilor“, cu informațiile corespunzătoare perioadelor 1 ianuarie 2019 - 30 iunie 2019, respectiv 1 ianuarie 2020 - 30 iunie 2020.(2) Entitățile înscriu la rândul 22 „Salarii și indemnizații“ din cadrul formularului „Contul de profit și pierdere“/rândul 04 „Cheltuieli cu personalul“ din cadrul formularului „Contul prescurtat de profit și pierdere“, respectiv la rândul 26 „Salarii și indemnizații“ din cadrul formularului „Situația veniturilor și cheltuielilor“ toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleași rânduri va fi cuprinsă și contravaloarea tichetelor acordate salariaților, potrivit legii.(3) Informațiile reprezentând contravaloarea tichetelor acordate salariaților sunt prezentate, de asemenea, la rândul 38 din formularul „Date informative“ (cod 30).11. (1) În formularul „Date informative“, la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora.(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative“ se completează numai de entitățile care în perioada curentă de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).(3) La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative“ se înscriu sumele de la sfârșitul perioadei de raportare care au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.12. (1) Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii contabilității;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.(2) Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.13. Persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au în subordine sucursale sau alte subunități fără personalitate juridică, verifică și centralizează informațiile aferente acestora, întocmind raportările contabile la 30 iunie 2020, cu respectarea prevederilor din ordin.14. (1) Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2020, conținând formularistica necesară și programul de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice.(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.15. Formularele care compun raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează în lei.16. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2020, cele care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2020, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020.III. Termenul pentru depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 202017. Raportările contabile la 30 iunie 2020 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 30 septembrie 2020.18. Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2020 în condițiile prevăzute de ordin se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.IV. Reglementări contabile aplicabile la completarea raportărilor contabile la 30 iunie 202019. Entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, folosesc Planul de conturi general prevăzut la cap. 14 din reglementările respective.20. Entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, folosesc Planul de conturi prevăzut la cap. 10 din reglementările respective.B. Nomenclator - forme de proprietate
  CodulDenumirea
  10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
  11 Regii autonome
  12 Societăți cu capital integral de stat
  13Institute naționale de cercetare-dezvoltare
  14 Companii și societăți naționale^1
  15Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social
  16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
  20 PROPRIETATE MIXTĂ^2 (cu capital de stat și privat - sub 50%, 50% și peste 50%)
  PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
  21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
  22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
  23 Societăți cu capital de stat și privat autohton
  24 Societăți cu capital de stat și privat străin
  PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% și peste 50%)
  25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
  26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
  27 Societăți cu capital de stat și privat autohton
  28 Societăți cu capital de stat și privat străin
  29 Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
  30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ
  (cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
  31 Societăți în nume colectiv
  32 Societăți în comandită simplă
  33 Societăți în comandită pe acțiuni
  34 Societăți pe acțiuni
  35 Societăți cu răspundere limitată
  36 Societăți agricole
  37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
  40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
  41 Cooperative de consum
  42 Cooperative meșteșugărești
  43 Cooperative și asociații agricole netransformate
  44 Cooperative de credit
  50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ
  (societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)
  ^1 La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.^2 La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.
   +  Capitolul II Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 leiA. Aspecte generale21. Entitățile care aplică Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2020 având în vedere categoria în care se încadrează, potrivit pct. 9 din reglementările respective coroborat cu art. 3 din prezentul ordin și cu respectarea prevederilor prezentului capitol.22. Pentru entitățile prevăzute de prezentul capitol, structura formularului*) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.B. Raportări contabile la data de 30 iunie 2020 întocmite de microentități definite de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei23. Microentitățile, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.24. Structura formularului*) „Contul prescurtat de profit și pierdere“ (cod 20), întocmit de microentități, este următoarea:25. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30), întocmit de microentități, este următoarea:*) Formularele sunt reproduse în facsimil.C. Raportări contabile la data de 30 iunie 2020 întocmite de entitățile mici, respectiv mijlocii și mari, precum și de entitățile de interes public definite de Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei 26. Entitățile mici, respectiv mijlocii și mari, așa cum sunt definite la pct. 9 alin. (3), respectiv pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și entitățile de interes public definite de aceleași reglementări și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei întocmesc formularul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) în structura prevăzută la pct. 22.27. Structura formularului*) „Contul de profit și pierdere“ (cod 20) întocmit de entitățile mici, mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.28. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) întocmit de entitățile mici, mijlocii și mari, precum și de entitățile de interes public este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.  +  Capitolul III Conținutul de informații al formularelor de raportare contabilă la data de 30 iunie 2020 întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei29. Structura formularului*) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ (cod 10) întocmit de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.Raportările contabile la 30 iunie 2020 sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportările contabile la 30 iunie 2020 se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.– Raportările contabile la 30 iunie 2020 se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.30. Structura formularului*) „Situația veniturilor și cheltuielilor“ (cod 20) este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2020 31. Structura formularului*) „Date informative“ (cod 30) întocmit de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  -----