HOTĂRÂRE nr. 15 din 27 iulie 2020privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAȚILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 28 iulie 2020    Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 38, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) poate include în ordinea de zi dezbaterea fără raport a unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative la care termenul de depunere a raportului a fost depășit.2. Titlul secțiunii a 2-a a capitolului II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 2-a Lista proiectelor de lege și a propunerilor legislative supuse dezbaterii și adoptării Camerei Deputaților, ordinea de zi și programul de lucru ale Camerei Deputaților3. Articolul 85 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 85(1) Lista proiectelor de lege și a propunerilor legislative supuse dezbaterii și adoptării Camerei Deputaților cuprinde toate proiectele de lege și propunerile legislative care au rapoarte adoptate de comisiile sesizate în fond, în termenele stabilite de Biroul permanent, precum și proiectele de lege și propunerile legislative fără raport ale căror termene de adoptare au fost depășite. (2) Proiectele de lege și propunerile legislative se includ în lista prevăzută la alin. (1) la data prezentării la Biroul permanent a rapoartelor adoptate de comisiile sesizate în fond sau, după caz, fără raport la data depășirii acestor termene.(3) Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru ale Camerei Deputaților pentru săptămâna următoare se întocmesc de Biroul permanent.(4) La solicitarea motivată a inițiatorului, a Biroului permanent al Camerei Deputaților sau a unui lider de grup, Comitetul liderilor grupurilor parlamentare poate include în ordinea de zi dezbaterea unui proiect de lege sau a unei propuneri legislative fără raport, la care termenul de depunere a raportului a fost depășit.4. La articolul 86, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 86(1) Ordinea de zi a Camerei Deputaților cuprinde toate problemele care se supun dezbaterii și adoptării Camerei în ședințele din săptămâna la care se referă.(2) Proiectele de legi și propunerile legislative se înscriu în proiectul ordinii de zi de către Biroul permanent, ținându-se cont de prioritățile prevăzute în prezentul articol, precum și de alte priorități decise de Biroul permanent.5. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 111În cazul prevăzut la art. 38 lit. c), dezbaterea se face aplicându-se corespunzător prevederile art. 118-120 ale secțiunii a 4-a «Procedura de urgență», luându-se în discuție doar amendamentele depuse la comisie în termenul prevăzut de prezentul regulament, precum și cele care se formulează în timpul dezbaterilor, conform art. 107 alin. (3).6. La articolul 112, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 112(1) În temeiul art. 75 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, se pronunță asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative în termen de 45 de zile calendaristice de la data includerii acestora în «Lista proiectelor de lege, a propunerilor legislative supuse dezbaterii și adoptării Camerei Deputaților». Pentru coduri și legi de complexitate deosebită, termenul este de 60 de zile calendaristice de la data includerii acestora în «Lista proiectelor de lege, a propunerilor legislative supuse dezbaterii și adoptării Camerei Deputaților». Pentru ordonanțele de urgență, termenul este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora la Camera Deputaților.(2) În cazul proiectelor de lege sau al propunerilor legislative care sunt depuse la Camera Deputaților, ca primă Cameră sesizată, termenele de întocmire a raportului de către comisia sesizată în fond curg de la data înregistrării la Biroul permanent însoțite de avizele solicitate și se socotesc luând în calcul 4 zile pe săptămână, cu excepția sărbătorilor legale.  +  Articolul IIPrezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.  +  Articolul IIIRegulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 27 aprilie 2020, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această hotărâre a fost adoptată în ședința Camerei Deputaților din data de 27 iulie 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    București, 27 iulie 2020.Nr. 15.----