LEGE nr. 155 din 24 iulie 2020pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și privind modificarea și completarea altor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 27 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) și litera a) a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Prezentul titlu stabilește cadrul de reglementare pentru desfășurarea activităților în sectorul energiei electrice și al energiei termice produse în cogenerare, în vederea utilizării optime a resurselor primare de energie și a atingerii obiectivelor de securitate energetică, competitivitate și dezvoltare durabilă în condiții de accesibilitate, disponibilitate și suportabilitate a prețurilor și cu respectarea normelor de siguranță, calitate și protecție a mediului. ..................................................................................................a) grupurile electrogene mobile, instalațiile electrice amplasate pe vehicule de orice fel, cu excepția unităților de tracțiune electrică constând în locomotive electrice, rame electrice tramvaie și rame metrou;2. La articolul 2, după litera n) se introduc trei noi litere, literele o)-q), cu următorul cuprins:o) promovarea cooperării regionale în vederea creșterii securității energetice;p) respectarea drepturilor consumatorilor, privind, în principal: schimbarea efectivă și cu ușurință a furnizorului, accesul la informații clare și inteligibile, transparența condițiilor contractuale, proceduri eficiente de gestionare a plângerilor;q) asigurarea dezvoltării serviciilor care folosesc resurse de energie descentralizate, precum consumul dispecerizabil și stocarea energiei.3. La articolul 3, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:1^1. adecvanța SEN - capacitatea sistemului electroenergetic național de a satisface în permanență cererile de putere și energie ale consumatorilor, luând în considerare ieșirile din funcțiune ale elementelor sistemului, atât cele programate, cât și cele rezonabil de așteptat a se produce neprogramat;4. La articolul 3, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 4^1 și 4^2, cu următorul cuprins:4^1. agregare - funcție îndeplinită de o persoană fizică sau juridică care combină sarcinile mai multor clienți sau energia electrică produsă de mai multe surse în vederea vânzării, a cumpărării sau a licitării pe orice piață de energie electrică;4^2. agregator independent - participant la piață implicat în agregare și care nu este afiliat furnizorului clientului său;5. La articolul 3, după punctul 31 se introduc două noi puncte, punctele 31^1 și 31^2, cu următorul cuprins:31^1. instalație de stocare a energiei - în sistemul de energie electrică, o instalație în care are loc stocarea energiei;31^2. instalație electrică tehnologică - instalație electrică care este parte a unei capacități energetice, diferită de instalația electrică/rețeaua electrică aferentă unei construcții în care sau pe care este amplasată capacitatea energetică;6. La articolul 3, punctele 36, 48 și 49 se modifică și vor avea următorul cuprins:36. minister de resort - Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;..................................................................................................48. piața de energie electrică - cadrul în care se tranzacționează energia electrică și serviciile asociate;49. piața centralizată de energie electrică - cadrul organizat de desfășurare a tranzacțiilor cu energie electrică între diverși operatori economici, intermediat de operatorul pieței de energie electrică sau de operatorul de transport și sistem, pe baza unor reguli specifice, aprobate de autoritatea competentă; în cuprinsul prezentului titlu noțiunile de piață centralizată de energie electrică și piață organizată de energie electrică sunt echivalente;7. La articolul 3, după punctul 57 se introduce un nou punct, punctul 57^1, cu următorul cuprins:57^1. plângere - sesizare, reclamație, petiție, divergență, neînțelegere, dispută adresată ANRE, în domeniul energiei electrice și/sau în domeniul energiei termice produse în cogenerare, formulată de o persoană fizică sau juridică, respectiv Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru domeniul eficienței energetice;8. La articolul 3, după punctul 79^1 se introduce un nou punct, punctul 79^2, cu următorul cuprins:79^2. stocare de energie - procesul de transformare a energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată în scopul amânării utilizării acesteia pentru un moment ulterior momentului generării și reconversia ulterioară a energiei respective în energie electrică sau utilizarea acesteia în alt vector energetic;9. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Strategia și politica energetică(1) Strategia energetică națională definește obiectivele sectorului energiei electrice pe termen mediu și lung și modalitățile cele mai eficiente de realizare a acestora, în condițiile asigurării unei dezvoltări durabile a economiei naționale și satisfacerii necesarului de energie și a unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț accesibil. Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanților industriei energetice, a organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri, se promovează prin proiect de lege de Guvern și se aprobă de Parlament. Strategia energetică se revizuiește, periodic, la inițiativa ministerului de resort, fără a se aduce atingere stabilității și predictibilității specifice unui astfel de document, forma revizuită urmând a fi aprobată în condițiile legii.(2) Politica energetică, urmărind direcțiile stabilite prin strategia energetică, este pusă în operă de ministerul de resort, pe baza Programului de guvernare, pentru un interval de timp mediu și cu considerarea evoluțiilor probabile pe termen lung, cu consultarea operatorilor economici din domeniul energiei electrice, a organizațiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali și a reprezentanților mediului de afaceri, având în vedere, în principal:a) constituirea cadrului instituțional corespunzător, prin definirea organismelor și a autorităților competente pentru realizarea acestei politici;b) asigurarea cadrului legal necesar funcționării sigure și stabile a SEN;c) asigurarea securității în aprovizionarea cu combustibili și energie electrică și a siguranței în funcționarea SEN;d) asigurarea protecției mediului, reconstrucția ecologică a siturilor afectate de activități energetice;e) transparența prețurilor și tarifelor la combustibili și energie;f) creșterea eficienței energetice;g) promovarea energiei din surse regenerabile, din surse neconvenționale, a cogenerării de înaltă eficiență și a stocării de energie, cu acordarea de prioritate alimentării cu energie electrică pentru așezările izolate;h) dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul energiei, participarea la piețele regionale și piața europeană de energie electrică, în vederea realizării pieței unice de energie la nivelul Uniunii Europene și asigurării funcționării în condiții de securitate și siguranță a SEN.(3) Sursele de finanțare utilizate pentru aplicarea strategiei energetice naționale și a politicii Guvernului în sectorul energetic se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici în domeniu, bugetul de stat, bugetele locale, împrumuturi rambursabile și nerambursabile, inclusiv scheme/mecanisme de subvenționare, respectiv contractare, ajutoare de stat, fonduri structurale și programe/scheme de finanțare asigurate la nivelul Uniunii Europene.(4) Ministerul de resort va beneficia periodic de la bugetul de stat de sumele necesare actualizării strategiei energetice, precum și pentru dezvoltarea de studii, analize, evaluări, monitorizări necesare îndeplinirii atribuțiilor proprii, în vederea elaborării legislației aferente strategiei energetice naționale și a politicii Guvernului în sectorul energetic și evaluării impactului acesteia.(5) Măsurile de sprijin de natura ajutorului de stat, propuse pentru asigurarea aplicării strategiei energetice naționale și a politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, precum și cele prevăzute de prezenta lege vor fi aprobate și acordate numai în condițiile legii.(6) Pentru elaborarea și implementarea legislației aferente acordării ajutoarelor de stat, evaluarea impactului acordării acestora și derularea procesului de obținere a acordului Comisiei Europene, în conformitate cu legislația națională și cea europeană, ministerul de resort va avea asigurată finanțarea de la bugetul de stat pentru a achiziționa servicii de consultanță, cu respectarea legislației în vigoare.(7) Politica energetică se concretizează într-un program cuprinzând măsuri de stimulare a activităților de investiții, cercetare-dezvoltare, dezvoltare durabilă, valorificare eficientă a resurselor energetice, a eficienței energetice și a altor activități în vederea asigurării siguranței și securității în funcționare a SEN, aprobat prin hotărâre a Guvernului, cu obligativitatea respectării realizării programelor anuale.(8) Guvernul, ministerul de resort, celelalte ministere cu responsabilități directe pentru domeniul energetic, ANRE, organele de specialitate ale administrației publice centrale și locale iau măsuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevăzut la alin. (7) și examinează, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.10. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Securitate energetică. Măsuri de salvgardare(1) Prin hotărâre a Guvernului, pentru rațiuni legate de siguranța alimentării cu energie electrică, se poate acorda acces garantat la rețelele electrice pentru energia electrică produsă în centrale electrice care utilizează combustibili din producția internă, dar numai pentru cantități anuale corespunzătoare unei energii primare de maximum 15% din cantitatea totală de combustibil echivalent, necesară pentru a produce energia electrică aferentă consumului brut final al țării. (2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc, în colaborare cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, măsurile obligatorii pentru toți operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, în vederea menținerii producției și furnizării continue a energiei în perioada sezonului rece, precum și orice alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a SEN.(3) În vederea asigurării siguranței în funcționarea SEN, în baza evaluărilor de adecvanță efectuate de operatorul de transport și de sistem, autoritățile competente pot lua măsurile necesare în vederea dezvoltării și implementării unor mecanisme de asigurare a capacităților energetice pentru a atinge nivelul dorit de adecvanță, inclusiv referitoare la încheierea de către producătorii de energie electrică de contracte pentru procesarea combustibilului, cu respectarea și în mod corelat cu prevederile specifice din cadrul reglementărilor europene și naționale în vigoare.(4) În cazul unor situații neașteptate de criză pe piața de energie și în cazul în care este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea sistemului, operatorul de transport și de sistem propune ANRE și ministerului de resort adoptarea unor măsuri de siguranță.(5) Măsurile de siguranță prevăzute la alin. (4) trebuie să afecteze cât mai puțin buna funcționare a pieței interne europene și să se rezume strict la remedierea situației de criză care lea generat.(6) Punerea în aplicare a măsurilor de siguranță prevăzute la alin. (4) se face prin hotărâre a Guvernului, inițiată de ministerul de resort.(7) Ministerul de resort notifică, în regim de urgență, celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum și Comisiei Europene măsurile de siguranță adoptate în fiecare caz.11. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Atribuțiile ministerului de resortMinisterul de resort elaborează strategia energetică națională și politica energetică și implementează prevederile acestora, în condițiile prezentei legi, având următoarele atribuții principale:a) stabilește cadrul instituțional corespunzător pentru desfășurarea, în condiții de eficiență și competitivitate, a activității operatorilor economici care își derulează activitatea în domeniul energiei electrice;b) pentru stabilirea strategiei și politicilor energetice, în vederea asigurării securității și siguranței în funcționarea SEN, cooperează cu operatorii de transport și de sistem și coordonează activități specifice exclusiv pentru acest scop și pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE și pentru a crea o piață internă competitivă în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare);c) elaborează programe și planuri de acțiuni și măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de decarbonare, stocare de energie, eficiență energetică și de promovare a surselor regenerabile de energie, în conformitate cu programele naționale și europene privind Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021-2030, Green Deal și Next Generation, precum și cu alte documente europene relevante; d) elaborează, în colaborare cu ANRE, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice, mecanismele, precum și cadrul legal primar și secundar pentru realizarea de investiții prin contracte pentru diferență, care includ:– cadrul legislativ de implementare și de reglementare complementar a schemei de sprijin;– cadrul de funcționare, schema de aplicare și metodologia de stabilire a prețului;– nominalizarea entităților desemnate pentru administrarea schemei de finanțare și a schemei de aplicare, domeniul de competență și responsabilitate al acestora;– modul de finanțare, mecanismul de sprijin prin ajutor de stat și modalitățile de contractare fără licitație, pentru a sprijini proiecte unice;– regulamentul de alocare a capacităților;– procesul de alocare standard și cerințele de eligibilitate a operatorilor economici pentru participarea, condițiile de acordare și de încheiere a contractelor;– contractul-cadru pentru mecanismul contractelor pentru diferență;e) elaborează proiecte de acte normative pentru sectorul energiei electrice; f) asigură elaborarea de studii pe baza cărora urmează să fie stabilite prioritățile privind investițiile de interes strategic din sectorul energiei electrice;g) asigură elaborarea de studii, analize și evaluări, necesare îndeplinirii atribuțiilor proprii, cu finanțare asigurată de la bugetul de stat sau alte surse atrase, în vederea elaborării și implementării strategiei energetice naționale, a politicii Guvernului în sectorul energetic și evaluării impactului implementării în conformitate cu legislația națională și europeană;h) are calitatea de autoritate contractantă privind concesionarea în sectorul energiei electrice, cu excepția activității de transport al energiei electrice care este realizată de către Ministerul Finanțelor Publice, în condițiile prezentei legi;i) analizează și monitorizează, pe baza informațiilor primite de la operatorii economici și consumatori, inclusiv ministerele, autoritățile și instituțiile statului, aplicarea și respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului;j) elaborează, în colaborare cu ANRE, legislația pentru promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile, surse neconvenționale și cogenerare de înaltă eficiență, precum și tehnologiile privind utilizarea hidrogenului, promovarea stocării energiei și electromobilitatea;k) coordonează acțiunile de cooperare cu instituții similare din alte țări, precum și cu organisme internaționale de profil;l) asigură monitorizarea respectării angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic și coordonează transpunerea și implementarea acestor angajamente de către instituțiile implicate;m) definește, identifică și propune desemnarea infrastructurii critice a SEN. Este autoritate competentă privind siguranța alimentării cu energie, pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/941 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE;n) analizează și monitorizează, pe baza informațiilor primite de la operatorii economici din sectorul energetic aflați în subordinea sau coordonarea ministerului, îndeplinirea măsurilor asumate pentru conformitatea instalațiilor din sectorul energetic, care au obținut perioada de tranziție în urma negocierilor cu Uniunea Europeană, la normele prevăzute în legislația de mediu;o) urmărește și propune, împreună cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, măsuri obligatorii pentru toți operatorii economici din sectorul energiei electrice, indiferent de forma de proprietate, în legătură cu stocarea energiei și realizarea stocurilor de siguranță ale SEN în ceea ce privește combustibilii pentru perioada sezonului rece și volumul de apă din lacurile de acumulare, precum și orice alte măsuri privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a SEN, în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;p) promovează și facilitează, împreună cu ANRE, cooperarea dintre operatorul pieței de energie electrică, operatorii de transport și de sistem și omologii lor la nivel regional, inclusiv în ceea ce privește aspectele transfrontaliere, cu scopul de a crea o piață internă competitivă a energiei electrice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (reformare);q) colaborează cu ministerul de resort în domeniul protecției sociale, care are responsabilitatea realizării planului național de acțiune pentru diminuarea numărului de cazuri de sărăcie energetică și de definire a consumatorului vulnerabil;r) susține programe de cercetare-dezvoltare și inovare în domeniu;s) împreună cu operatorul de transport și sistem colaborează cu ministerul de resort în domeniul apelor, precum și cu alte instituții și autorități ale statului competente în domeniu, în vederea menținerii rezervelor de apă aferente acumulărilor cu folosințe multiple;t) elaborează programul de stocare a energiei și de constituire a stocurilor de siguranță la combustibili și urmărește realizarea prevederilor acestuia de către operatorii economici;u) urmărește permanent, prin instituțiile și autoritățile abilitate în acest sens, performanțele și calitatea tehnologiilor și instalațiilor din sistemul energetic și inițiază măsuri în vederea creșterii nivelului acestora;v) ia măsuri pentru realizarea instalațiilor de producere a energiei electrice care permit utilizarea, în condițiile eficienței economice, a combustibililor inferiori din resurse interne, precum și valorificarea unor cantități prestabilite de resurse regenerabile și secundare de energie;w) monitorizează și evaluează adecvarea resurselor pe teritoriul României, elaborează programe privind diversificarea surselor primare de energie, în special pentru valorificarea energiei din surse regenerabile, surse neconvenționale, biomasă, hidrogen, propunând Guvernului măsuri în acest sens;x) implementează politica energetică a Guvernului, referitoare la continuarea promovării cogenerării de înaltă eficiență, ca soluție eficientă de acoperire a consumului național de energie termică, și la utilizarea surselor regenerabile de energie, surselor neconvenționale, biomasei și hidrogenului;y) decide în cooperare cu operatorul de transport și de sistem cu privire la decizia referitoare la abordarea congestiei structurale în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2019/943;z) elaborează planul de acțiune, în cooperare cu ANRE, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/943.12. După articolul 7^1 se introduce un nou articol, articolul 7^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^2Soluționarea plângerilor(1) Plângerile adresate ANRE se soluționează în conformitate cu prevederile prezentului titlu și ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare. (2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta privește activitatea unui prestator de servicii/de activități, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluționare prestatorului de serviciu/activitate de a cărei prestație este nemulțumit.(3) Nu fac obiectul soluționării plângerile al căror obiect depășește 36 de luni de la data săvârșirii.(4) Plângerile deduse spre soluționare instanțelor judecătorești sau unor entități juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluționare și ANRE.(5) Pe perioada soluționării plângerilor de către ANRE, efectele acțiunilor titularilor de licențe/autorizații/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanților pot fi suspendate de către ANRE, cu excepția celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil.13. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Autoritatea competentă emite autorizații de înființare pentru realizarea de noi capacități energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacități de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, sau retehnologizarea acestora ori realizarea de instalații de stocare noi, după cum urmează:a) dacă puterea electrică maximal debitată în rețea a capacităților respective depășește 1 MW, este necesară obținerea unei autorizații de înființare;b) dacă puterea electrică maximal debitată în rețea a capacităților respective este mai mică de 1 MW inclusiv, nu este necesară obținerea unei autorizații de înființare, dar sunt obligatorii notificarea autorității competente privind proiectul investițional și raportarea periodică a stadiului realizării acestuia, conform reglementărilor în vigoare.(2) Autoritatea competentă emite licențe pentru:a) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacității de producere;b) exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice și termice din centrale electrice în cogenerare și a instalațiilor de stocare a energiei adăugate capacității de producere;c) prestarea serviciului de transport al energiei electrice;d) prestarea serviciului de sistem;e) prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice;f) administrarea piețelor centralizate - se acordă o singură licență pentru operatorul pieței de energie electrică și una pentru operatorul pieței de echilibrare;g) activitatea de furnizare a energiei electrice;h) activitatea traderului de energie electrică;i) activitatea de agregare;j) exploatarea comercială a instalațiilor de stocare a energiei; în cazul în care instalația de stocare se instalează în cadrul unei capacități de producție existente, se modifică licența de exploatare comercială a capacității de producție în sensul adăugării echipamentelor de stocare.14. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Licențele pentru exploatarea comercială a capacităților energetice se acordă în cazul în care capacitățile energetice sunt amplasate pe/în imobile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, pe proprietatea privată a solicitantului licenței, pe proprietatea privată a unor persoane fizice sau juridice sau pe/în imobile deținute cu un alt titlu legal decât cel de proprietate.15. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:(4^1) Licența pentru prestarea serviciului de distribuție se acordă operatorilor economici care au încheiate contracte de concesiune a serviciului de distribuție cu ministerul de resort în condițiile legii, denumiți operatori de distribuție concesionari.(4^2) Prestarea serviciului de distribuție este permisă fără deținerea unei licențe acordate de ANRE conform prevederilor prezentului titlu operatorilor de distribuție ai sistemelor de distribuție închise pe baza deciziei prevăzute la art. 50 alin. (5), operatorilor de distribuție sau administratorilor parcurilor industriale în interiorul parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările ulterioare, operatorilor de distribuție sau administratorilor de zone libere în interiorul zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de putere, precum și altor operatori economici care dețin rețele de distribuție ce alimentează locuri de consum, din afara parcurilor industriale, respectiv zonelor libere definite anterior, cu puteri electrice aprobate însumate mai mici de 3 MW. Prezentele dispoziții se aplică inclusiv rețelelor electrice situate în afara limitei parcului industrial, respectiv zonei libere, până la punctul de delimitare cu rețeaua electrică de distribuție a concesionarului sau cu rețeaua electrică de transport, cu respectarea următoarelor condiții:a) puterile electrice aprobate pentru locurile în afara limitei parcului industrial, respectiv a zonei libere alimentate din rețelele electrice să fie în mod cumulat sub 3 MW;b) există înștiințarea scrisă către operatorul de distribuție concesionar din regiunea de amplasare a parcului industrial sau a zonei libere respective cu privire la prestarea serviciului de distribuție prin aceste rețele electrice.(4^3) Prin excepție de la prevederile alin. (4^1), ANRE acordă licență pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice de către operatori economici ce dețin rețele de distribuție într-o zonă concesionată altui operator economic dacă aceștia dețin acordul scris al operatorului de distribuție concesionar, în cadrul aceleiași perioade de concesiune. Operatorul de distribuție concesionar poate să refuze acordul scris numai dacă acest refuz este motivat și justificat pe criterii obiective, din punct de vedere tehnic și/sau economic. În cazul în care refuză să emită acordul de mai sus, operatorul de distribuție concesionar are obligația să asigure racordarea utilizatorilor operatorului economic refuzat, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, în condiții de eficiență economică cel puțin egală cu soluția de racordare din solicitarea refuzată, inclusiv cu luarea în considerare a tarifelor de distribuție aplicabile.16. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Exploatarea comercială a capacităților energetice de producere a energiei electrice se poate desfășura fără a deține licență acordată de ANRE conform prevederilor prezentului titlu, de către:a) deținătorul unor capacități de producere a energiei electrice care pot fi pornite fără tensiune din SEN, grupuri cu autopornire și care sunt utilizate de către acesta în scopul alimentării de siguranță cu energie electrică a echipamentelor sau instalațiilor proprii;b) deținătorul unor capacități de producere a energiei electrice, inclusiv a energiei electrice și termice produse în centrale electrice în cogenerare, conectate la rețeaua electrică, cu o putere electrică totală mai mică de 1 MW.17. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (5^1)-(5^3), cu următorul cuprins: (5^1) Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul energiei fără a fi obligate să dețină licență beneficiază de aceleași drepturi ca și un titular de licență pentru acea activitate sau serviciu.(5^2) În scopul facilitării finanțării investițiilor în capacități de producere a energiei electrice, o persoană fizică sau juridică are dreptul să contracteze, în calitate de producător, în condițiile reglementărilor emise de ANRE, energia electrică ce va fi produsă de noua capacitate energetică, fără a deține, la momentul tranzacționării energiei, licența prevăzută la alin. (2) lit. a).(5^3) Persoana fizică sau juridică, prevăzută la alin. (5^2), cu excepția deținătorilor de capacități de producție prevăzuți la alin. (5) lit. b), are obligația să obțină licența prevăzută la alin. (2) lit. a) cu cel puțin 60 de zile înainte de momentul livrării energiei electrice produse de noua capacitate energetică. În cazul în care obligația nu este îndeplinită, contractele încheiate potrivit prevederilor alin. (5^2) sunt reziliate cu aplicarea clauzelor din contract privind rezilierea din culpa părții care nu a respectat obligația și nu își produc efectele privind livrarea de energie electrică.18. La articolul 10, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Activitatea unei persoane fizice sau juridice de revânzare a energiei electrice către utilizatorii rețelelor electrice aflate în exploatare se desfășoară fără licența de furnizare prevăzută la alin. (2) lit. f), în condițiile respectării reglementărilor specifice, aprobate de autoritatea competentă.(7) Pentru a comercializa energia electrică obținută în urma unui contract de procesare, operatorul economic parte a unui astfel de contract trebuie să dețină licența de furnizare prevăzută la alin. (2) lit. g).19. La articolul 12, alineatul (12) se modifică și va avea următorul cuprins:(12) Prin derogare de la legislația specifică domeniului forestier, exclusiv pentru zonele de siguranță și protecție ale rețelelor, titularii de autorizații și licențe în domeniul energiei electrice efectuează lucrările de întreținere/exploatare forestieră de pe terenurile amplasate sub/peste rețelele electrice, pentru crearea și menținerea distanței de apropiere față de rețele, necesare pentru funcționarea în siguranță a rețelelor, cu obligația să înștiințeze în prealabil administratorul fondului forestier sau proprietarul terenului, după caz.20. La articolul 12, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:(14) Titularii de autorizații și licențe beneficiari ai drepturilor de uz și de servitute asupra proprietății publice sau private a statului și a unităților administrativ-teritoriale sunt scutiți de orice obligații de plată instituite de autoritățile administrației publice centrale și locale referitoare la exercitarea acestor drepturi.21. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14Drepturile și obligațiile titularilor de autorizații de înființare și de licență asupra proprietății terților(1) Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrărilor necesare realizării/relocării/desființării sau retehnologizării de capacități energetice se întinde pe durata necesară executării lucrărilor. În exercitarea acestui drept de uz, titularul autorizației de înființare/relocare/desființare sau retehnologizare, după caz, cu respectarea prevederilor legale, poate:a) să depoziteze, pe terenurile necesare executării lucrărilor, materiale, echipamente, utilaje, instalații; b) să desființeze culturi sau plantații, vegetație forestieră, construcții sau alte amenajări existente ori numai să le restrângă, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, în condițiile legii;c) să îndepărteze materiale, să capteze apă, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;d) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea, să amplaseze birouri și locuințe de șantier, cu acordul prealabil al proprietarului;e) să oprească ori să restrângă activități ale proprietarului, în măsura strict necesară executării lucrărilor pentru capacitatea autorizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Pentru executarea lucrărilor necesare realizării, întreținerii, reparațiilor și exploatării capacităților energetice, titularii autorizațiilor și licențelor au dreptul să folosească temporar terenurile proprietate publică, inclusiv terenurile care fac parte din fondul forestier național, prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(3) Dreptul de uz prevăzut la alin. (1) încetează înaintea expirării duratei stabilite pentru executarea lucrărilor sau înaintea acestui termen, la data terminării anticipate a lucrărilor sau la data sistării acestora și renunțării la autorizații. Oricare dintre aceste situații trebuie notificată de îndată proprietarului.(4) Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea funcționării normale a capacității energetice se întinde pe toată durata funcționării capacității, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea funcționării normale a capacității. În exercitarea acestui drept titularul licenței poate:a) să depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalații pentru întreținere, revizii, reparații și intervenții necesare pentru asigurarea funcționării normale a capacității;b) să instaleze utilaje și să lucreze cu acestea;c) să desființeze sau să reducă culturi, plantații, vegetație forestieră ori alte amenajări existente și să restrângă activități ale proprietarului, în măsura și pe durata strict necesare executării operațiilor de întreținere, reparații, revizii sau intervenții pentru asigurarea funcționarii normale a capacității, cu respectarea legislației în vigoare;(5) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la realizarea obiectivelor de investiții declarate de utilitate publică și de interes național, în condițiile legii, ocuparea temporară a terenurilor proprietate privată din fondul forestier național și a pășunilor și fânețelor împădurite se face după depunerea de către titularul autorizației/licenței/contractului de concesiune a următoarelor dovezi privind îndeplinirea obligațiilor de notificare și acordare de indemnizații/despăgubiri, după cum urmează:a) contractul de închiriere/convenție între părți, termenul de plată al indemnizațiilor/ despăgubirilor fiind de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere/convenției, în cazul în care proprietarii sunt identificați;b) dovada consemnării prealabile, în conturi deschise pe numele titularilor de licențe/contractului de concesiune, a sumelor de bani aferente despăgubirilor, indemnizațiilor, după caz, pentru respectivele imobile în cazul în care proprietarii nu sunt identificați;c) dovada consemnării prealabile la dispoziția acestora, în termen de 60 de zile de la data la care au fost notificați să se prezinte în vederea semnării convențiilor, dar nu s-au prezentat sau au refuzat încheierea convenției, a sumelor aferente despăgubirilor/indemnizațiilor, în cazul în care proprietarii sunt identificați, dar nu se prezintă sau refuză să încheie convenția.(6) Titularul licenței este obligat să înștiințeze în scris proprietarul bunurilor sau prestatorul activităților care vor fi afectate ca urmare a lucrărilor la capacitățile energetice, cu excepția cazurilor de avarii și a celor generate de situații de forță majoră, situație în care proprietarii sunt înștiințați în termenul cel mai scurt.(7) Titularul licenței este obligat să plătească proprietarilor despăgubirea cuvenită pentru pagubele produse, să degajeze terenul și să îl repună în situația anterioară, în cel mai scurt timp posibil.(8) Servitutea de trecere subterană, de suprafață sau aeriană cuprinde dreptul de acces și de executare a lucrărilor la locul de amplasare a capacităților energetice cu ocazia intervenției pentru retehnologizări, reparații, revizii și avarii.(9) Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, a bunurilor sau a unor activități desfășurate în zona de executare a lucrărilor de realizare ori retehnologizare de capacități energetice, precum și a operațiilor de revizie sau reparație la capacitatea în funcțiune, titularul autorizației sau al licenței are dreptul de a obține restrângerea ori sistarea, pe toată durata lucrărilor, a activităților desfășurate în vecinătate de alte persoane, cu obligația despăgubirii acestora, conform prevederilor prezentei legi. În acest caz, persoanele afectate vor fi înștiințate, în scris, despre data începerii, respectiv a finalizării lucrărilor, cu excepția cazurilor generate de situații de forță majoră.(10) La încetarea exercitării drepturilor prevăzute la art. 12 alin. (2), titularul autorizației de înființare, respectiv titularul licenței este obligat să asigure degajarea terenului și repunerea lui în situația inițială.(11) Dreptul de acces la utilitățile publice, prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. e), trebuie exercitat de titularul autorizației sau al licenței cu bună-credință și în mod rezonabil, fără a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilități publice.22. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19Concesionarea. Obiectul concesiunii și autoritatea contractantă(1) Pot face obiectul unei concesiuni energetice bunurile proprietate publică sau privată a statului, activitățile și serviciile publice de interes național și general din domeniul energiei electrice.(2) Calitatea de autoritate contractantă o are ministerul de resort pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului din domeniul energetic, precum și pentru activitățile sau serviciile publice de interes general și interes național din domeniul energiei electrice. Se exceptează rețelele electrice de transport al energiei electrice, terenurile pe care acestea sunt amplasate, precum și serviciul public de transport al energiei electrice.(3) Calitatea de autoritate contractantă pentru rețeaua electrică de transport energie electrică și terenurile pe care aceasta este amplasată, precum și pentru serviciul public de transport al energiei electrice revine autorității publice centrale desemnate ca autoritate contractantă a statului pentru acest scop.(4) Cadrul general privind regimul juridic al contractelor de concesiune, procedurile pentru acordarea concesiunilor, precum și conținutul-cadru al caietului de sarcini sunt elaborate de autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile legii, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.(5) Condițiile de acordare, menținere, suspendare și retragere a concesiunii se stabilesc prin contractul de concesiune încheiat de autoritatea contractantă și aprobat în conformitate cu prevederile prezentei legi.23. La articolul 21, alineatele (2) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Participant la piața de energie electrică reprezintă o persoană fizică sau juridică care cumpără, vinde sau produce energie electrică, care este implicată în agregare sau care este un operator de consum dispecerizabil sau de servicii de stocare a energiei, inclusiv prin plasarea de ordine de tranzacționare pe una sau mai multe piețe de energie electrică, inclusiv pe piețele de echilibrare a energiei...................................................................................................(7) Participanții la piața de energie electrică au obligația să transmită operatorului pieței de energie electrică informații privind cantitățile de energie electrică tranzacționale aferente contractelor de vânzare-cumpărare de energie electrică încheiate.24. La articolul 23, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Pe piața concurențială, ANRE are dreptul de a suspenda funcționarea pieței concurențiale, în cazul aplicării prevederilor art. 5 alin. (4)-(7).25. La articolul 23, după alineatul (9) se introduc cinci noi alineate, alineatele (10)-(14), cu următorul cuprins:(10) Pe piața concurențială angro, ANRE are dreptul să aprobe introducerea și utilizarea de produse specifice în cadrul anumitor modalități de tranzacționare, pentru asigurarea unei flexibilității în încheierea tranzacțiilor cu energie electrică la termen, inclusiv cu profile flexibile de livrare adecvate producătorilor de energie din surse regenerabile. ANRE împreună cu operatorul pieței de energie electrică monitorizează și evaluează periodic impactul utilizării produselor flexibile.(11) Produsele specifice prevăzute la alin. (10) se definesc prin cel puțin unul dintre următoarele elemente caracteristice:a) variația puterii orare față de cantitatea ofertată în contract, în limita unui procent maxim, stabilit conform reglementărilor ANRE, de natură să nu afecteze profilul livrării și specificul contractului, dar nu mai mult de +/-100% pentru producătorii de energie din surse regenerabile;b) actualizarea prețului de atribuire a unui contract, în baza unei formule care să conțină termeni și factori determinați sau determinabili pe baza unor indicatori bursieri publici, cu precizarea surselor publice unde sunt actualizate valorile indicatorilor considerați.(12) Pentru respectarea prevederii alin. (1), elementele caracteristice ale produselor specifice se publică înaintea încheierii tranzacțiilor.(13) Prin derogare de la prevederile alin. (1), un participant la piață care combină energia electrică produsă de mai multe surse de energie poate încheia contracte bilaterale cu deținătorii acestor surse.(14) Prin derogare de la prevederile alin. (1), un participant la piață care combină sarcinile mai multor clienți poate încheia contracte bilaterale cu aceștia și cu furnizorii lor.26. Articolul 24 se abrogă.27. La articolul 42, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem și/sau fără respectarea condiționărilor/limitărilor prevăzute în acesta;b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații sau vegetație forestieră, în zona de siguranță a rețelelor electrice de transport, fără acordul operatorului de transport și de sistem;28. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Distribuția energiei electrice se realizează de către operatorul de distribuție, persoană juridică, titulară de licență sau exceptată de la licențiere conform prevederilor art. 10 alin. (4^2).29. La articolul 45 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) realizează lucrări de dezvoltare și de modernizare a rețelelor electrice de distribuție, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem, pe baza studiilor de perspectivă realizate pe o durată de minimum 5 ani, astfel încât rețeaua de distribuție să fie sigură, fiabilă și eficientă; studiile de perspectivă se transmit la ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare;30. La articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care deținătorul rețelei de distribuție a energiei electrice se află în imposibilitatea de a presta serviciul de distribuție sau de a acorda sporul de putere solicitat, pentru utilizatorii racordați la acea rețea, are obligația de a preda rețeaua, în folosință gratuită în exploatare, în termen de 15 zile de la data constatării imposibilității de a presta serviciul de distribuție sau de a acorda sporul de putere solicitat, până la preluarea acesteia cu titlu legal, operatorului de distribuție concesionar, titular de licență în zona în care se află rețeaua electrică respectivă, iar acesta din urmă are obligația de a presta serviciul de distribuție pentru utilizatorii acesteia.31. La articolul 46, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins:(2^1) În situația prevăzută la alin. (2) în care nu poate fi dovedit dreptul de proprietate asupra rețelei de distribuție a energiei electrice, operatorul de distribuție concesionar, titular de licență în zona în care se află rețeaua electrică respectivă, are obligația de a presta serviciul de distribuție pentru utilizatorii acesteia, până la identificarea proprietarului rețelei în cauză.(2^2) În cazul în care deținătorul unei rețele de distribuție aflate în zona de concesiune a unui operator de distribuție concesionar intenționează să înstrăineze rețeaua de distribuție sau în situația prevăzută la alin. (2), acesta are obligația de a face o ofertă de vânzare operatorului de distribuție concesionar, la o valoare justificată a acesteia, certificată de un expert autorizat independent, iar operatorul de distribuție concesionar are obligația de a o achiziționa în termen de 120 de zile de la data comunicării valorii de achiziție certificate.32. La articolul 47 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) în cazul sustragerii de energie electrică; măsura întreruperii în alimentarea cu energie electrică va fi luată după prelevarea probelor și dovezilor necesare, imediat în cazul în care la locul de consum nu există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor sau după pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive în cazul în care la locul de consum există un contract de furnizare încheiat cu un furnizor.33. La articolul 47, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1), operatorul de distribuție nu va acționa în sensul întreruperii alimentării cu energie electrică a clienților finali, în mod voluntar, înainte de a lua toate măsurile tehnice necesare pentru evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății persoanelor fizice, pentru protecția mediului și asigurarea integrității bunurilor materiale, cu respectarea reglementărilor în vigoare.34. La articolul 49, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără avizul de amplasament al operatorului de distribuție și/sau fără respectarea condiționărilor/limitărilor prevăzute în acesta;b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații sau vegetație forestieră, în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;35. La articolul 49 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În situația în care operatorul de distribuție constată existența unor acțiuni sau fapte de natura celor prevăzute la alin. (1), acesta este îndreptățit să întreprindă toate măsurile necesare pentru restabilirea situației de fapt inițiale sau pentru corectarea acesteia.36. La articolul 50, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) La solicitarea unui operator economic, ANRE confirmă prin decizie încadrarea unui sistem de distribuție închis în conformitate cu prevederile alin. (1).(6) Operatorii economici care operează sisteme de distribuție închise care se încadrează în prevederile alin. (1) au dreptul să presteze fără licență serviciul de distribuție în baza deciziei prevăzute la alin. (5).37. La articolul 51, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:(3^1) Operatorul de distribuție este obligat să restituie contravaloarea sumei investite de solicitant conform prevederilor alin. (2), în limita cotei de eficiență economică a investiției, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.(3^2) Operatorul de distribuție are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare a clientului final noncasnic, a cărei lungime va fi de până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuție, a cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire.(3^3) Solicitantul, viitor client final noncasnic, are obligația să utilizeze locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.(3^4) În cazul în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile alin. (3^3), acesta este obligat să restituie operatorului de distribuție contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.38. La articolul 51, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Localitățile care, din considerente tehnice sau economice, nu sunt conectate la SEN pot fi alimentate cu energie electrică prin sisteme electroenergetice izolate, cu luarea în considerare și a resurselor regenerabile de energie disponibile la nivel local.(6) Prețul de vânzare a energiei electrice se stabilește de către ANRE, pe baza costurilor justificate de operatorul economic care prestează serviciul, luând în considerare și o cotă rezonabilă de profit.39. La articolul 57, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Furnizorul este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare.40. La articolul 62 alineatul (1), litera h^5) se modifică și va avea următorul cuprins:h^5) să beneficieze de mai multe modalități de plată, care nu discriminează în mod nejustificat între clienți. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferență în ceea ce privește clauzele și condițiile trebuie să reflecte costurile pentru furnizor ale diferitelor sisteme de plată. Condițiile generale trebuie să fie echitabile și transparente, prezentate într-un limbaj clar și ușor de înțeles, și să nu includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienților, ca de exemplu, dar fără a se limita la documentația contractuală excesivă. Clienții sunt protejați împotriva metodelor de vânzare incorecte sau înșelătoare;41. La articolul 65, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) În situațiile în care consumul de energie electrică nu poate fi determinat prin măsurare, acesta se stabilește în sistem paușal.(7) Stabilirea consumului de energie electrică în sistem paușal este permisă doar în următoarele situații:(i) pentru clienții finali temporari, cu durată de existență mai mică de 6 luni, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;(ii) pentru locuri de consum cu puteri absorbite sub 100 W, pentru care nu se justifică sau nu este posibilă montarea unui grup de măsurare;(iii) în cazul înregistrării eronate sau al defectării grupurilor de măsurare, conform reglementărilor ANRE.(8) Sistemul paușal poate fi utilizat la stabilirea prejudiciului în cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, exclusiv ca mod de calcul în spețele deduse soluționării instanțelor judecătorești; durata pentru care se aplică este cea stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă.42. La articolul 75, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile legale în materia achizițiilor, achiziția de lucrări, bunuri și servicii pentru realizarea activităților din sectorul energiei electrice care se desfășoară pe baza tarifelor reglementate de autoritatea competentă se face prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE, fără constatarea existenței unor drepturi speciale sau exclusive.43. La articolul 93 alineatul (1), punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:5. nerespectarea reglementărilor tehnice și/sau comerciale emise de ANRE, inclusiv pe cele privind furnizarea energiei electrice la clienții finali;44. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 5 se introduc patru noi puncte, punctele 5^1-5^4, cu următorul cuprins:5^1. nerespectarea reglementărilor emise de ANRE privind acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice;5^2. nerespectarea reglementărilor emise de ANRE privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public;5^3. nerespectarea ordinelor și deciziilor ANRE, altele decât cele prevăzute la contravențiile din cuprinsul prezentului articol;5^4. nerespectarea oricărei decizii cu forță juridică obligatorie a ACER;45. La articolul 93 alineatul (1), punctele 29 și 45 se modifică și vor avea următorul cuprins:29. executarea de săpături sau de lucrări de orice fel în zonele de protecție a rețelelor electrice fără avizul de amplasament al operatorului de transport și de sistem/distribuție și/sau fără respectarea condiționărilor/limitărilor prevăzute în acesta;..................................................................................................45. refuzul operatorilor de distribuție concesionari de a prelua rețeaua electrică potrivit obligației prevăzute la art. 46 alin. (2) și (2^2);46. La articolul 93 alineatul (1), după punctul 48 se introduc șase noi puncte, punctele 49-54, cu următorul cuprins:49. refuzul participanților la piața angro de energie electrică de a permite efectuarea de acțiuni de investigație și/sau inspecție inopinată în spațiile ce aparțin operatorilor economici sau asociațiilor de operatori economici care își desfășoară activitatea în domeniul energiei electrice pe care aceștia le dețin legal și/sau își desfășoară activitatea și la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparținând reprezentanților legali, administratorilor, directorilor și altor angajați ai operatorilor economici ori asociațiilor de operatori economici supuși investigației ce urmează a fi inspectate sau de a pune la dispoziție echipamentele electronice pe care sunt stocate sau arhivate datele și informațiile ce fac obiectul investigației;50. nefurnizarea datelor și informațiilor, furnizarea de date și informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare, ca urmare a solicitărilor ANRE, realizate în temeiul prevederilor art. 85 și art. 86 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (3);51. nerespectarea de către participanții la piață și operatorul de transport și de sistem a cerințelor prevăzute în regulamentele europene, altele decât cele menționate la pct. 32-35, 41 și 42;52. nerespectarea de către participanții la piață și operatorul de transport și de sistem a cerințelor privind transparența prevăzute în reglementările ANRE, precum și în regulamentele europene, cu excepția Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011;53. nerespectarea de către operatorul de distribuție a termenului privind racordarea prevăzut la art. 51 alin. (3^2);54. nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 57 alin. (7).47. La articolul 93 alineatul (2) punctul 1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) cu amendă de la 20.000 lei până la 50.000 lei, pentru cea prevăzută la pct. 45;48. La articolul 93 alineatul (2) punctul 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) cu amendă de la 10.000 lei până la 50.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 49 și 50.49. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 1, 3-5^3, 8, 10, 15, 18, 20, 22, 26, 36 și 53;50. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) cu amendă de la 20.000 lei până la 400.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 4^1, 5^4, 24, 37 și 38;51. La articolul 93 alineatul (2) punctul 2, după litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu următorul cuprins:e) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piața angro de energie, din anul financiar anterior sancționării, pentru faptele prevăzute la pct. 32-35, pct. 41, 51 și 52;f) cu amendă de la 0,5% la 1% din cifra de afaceri anuală a vânzărilor pe piața concurențială de energie, din anul financiar anterior sancționării, pentru cele prevăzute la pct. 49 și 50;g) cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancționării, pentru cele prevăzute la pct. 42 și 54;h) cu amendă între 2% și 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancționării, pentru cea prevăzută la pct. 48.52. La articolul 93, alineatul (2^1) se abrogă.53. La articolul 93, litera a) a alineatului (3) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) reprezentații împuterniciți ai autorității competente, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 1-27 și pct. 32-54;...............................................................................................(4) Pentru contravențiile prevăzute la alin. (1), cu excepția celor prevăzute la pct. 19, 21, 42, 43, 45-47, 48 și 54, săvârșite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare aplică o amendă cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente.54. La articolul 93, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) pct. 42, 48 și 54 săvârșite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare retrage licența persoanei contraveniente în urma unei hotărâri judecătorești definitive.(4^2) Prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea de cel puțin două ori a aceleiași fapte contravenționale.55. La articolul 93, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înființată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.56. La articolul 93, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), dreptul ANRE de a aplica sancțiuni contravenționale pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 32-35, 41, 42, 51 și 52 se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei.(9) Prin excepție de la dispozițiile alin. (2) pct. 2 în privința contravențiilor săvârșite de persoane nerezidente, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu veniturile obținute în România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia.(10) Dacă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei președintelui ANRE de finalizare a investigației, potrivit prevederilor prezentei legi, operatorul economic sau asociația de operatori economici în cauză nu se conformează măsurilor dispuse, autoritatea competentă poate aplica amenda maximă prevăzută la alin. (2) pct. 2.57. Articolul 94 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94Regimul juridic al contravențiilorContravențiilor prevăzute la art. 93 alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ.58. La articolul 96, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice se realizează numai de către ANRE, în condițiile reglementărilor emise de aceasta.59. La articolul 100, după punctul 74 se introduce un nou punct, punctul 74^1, cu următorul cuprins:74^1. plângere - petiție, divergență, neînțelegere, litigiu, dispută sau orice altă solicitare adresată ANRE, în domeniul gazelor naturale, formulată de o persoană fizică sau juridică;60. După articolul 102^1 se introduce un articol nou, articolul 102^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 102^2Soluționarea plângerilor(1) Plângerile adresate ANRE se soluționează în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale regulamentelor/procedurilor ANRE, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare.(2) Înainte de a adresa o plângere către ANRE, dacă aceasta privește activitatea unui prestator de servicii/de activități, reclamantul trebuie în prealabil să se adreseze spre soluționare prestatorului de serviciu/activității de a cărei prestație este nemulțumit.(3) Nu fac obiectul soluționării plângerile al căror obiect depășește 36 de luni de la data săvârșirii.(4) Plângerile deduse spre soluționare instanțelor judecătorești sau unor entități juridice pe cale extrajudiciară nu mai pot fi adresate spre soluționare și ANRE.(5) Pe perioada soluționării plângerilor de către ANRE, efectele acțiunilor titularilor de licențe/autorizații/atestate în domeniul energiei împotriva reclamanților sunt suspendate, în condițiile stabilite de ANRE, cu excepția celor care prin neaplicarea lor ar conduce la producerea unui prejudiciu iremediabil.61. Articolul 103 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 103Obiectul concesiunii(1) Bunurile proprietate publică aferente obiectivelor/sistemelor de transport și înmagazinare a gazelor naturale, precum și serviciile de transport, de înmagazinare și de distribuție a gazelor naturale fac obiectul concesionării către persoane juridice române sau străine, în condițiile legii.(2) Redevența pentru concesiunile prevăzute la alin. (1) este plătită de operatorul de gaze naturale și nu poate fi introdusă de acesta în tariful serviciului respectiv.62. La articolul 104, alineatele (3) și (4) se abrogă.63. La articolul 104, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile concedente vor lua măsurile ce se impun astfel încât să se asigure, după caz, concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale pentru una sau mai multe unități administrativ-teritoriale învecinate și/sau asocierile acestora în cadrul unui singur contract și aceleiași soluții tehnice de alimentare din Sistemul național de transport al gazelor naturale. Concedentul urmărește ca, în cazul racordării la Sistemul național de transport al gazelor naturale, soluția tehnică de alimentare a zonei concesionate să fie realizată, de regulă, prin intermediul unui singur astfel de racord.(6) Concedentul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale decide extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localități aparținătoare unității administrativ-teritoriale, din cadrul căreia, pentru cel puțin o localitate, serviciul de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale a fost deja concesionat. Extinderea zonei concesionate se realizează, după caz, prin act adițional la contractul de concesiune încheiat cu concesionarul din zona respectivă, definită conform prevederilor alin. (1), act adițional ce se transmite ANRE în termen de 30 de zile calendaristice de la semnare.64. La articolul 104, alineatul (8) se abrogă.65. La articolul 108, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 108(1) Pentru realizarea serviciului de transport sau de distribuție, în ceea ce privește utilizarea, în cazul utilizării bunurilor proprietate a terților, concesionarul are următoarele drepturi:66. La articolul 108 alineatul (1), literele d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în proprietatea sa, cu despăgubire în limita cotei de eficiență a acestora stabilită conform reglementărilor ANRE;.................................................................................................g) să asigure racordarea unor noi solicitanți, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:1. prezentarea acceptului proprietarului;2. prezentarea acordului solicitantului de racordare privind despăgubirea proprietarului; acordul solicitantului se prezumă atunci când acesta consimte în scris, printr-un act autentic, să îl despăgubească pe proprietar pentru partea ce îi revine din investiția făcută;67. La articolul 118, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale se desfășoară fără licență acordată de ANRE, conform prevederilor prezentului titlu, operatorilor economici pe baza deciziei prevăzute la art. 139 alin. (6), administratorilor parcurilor industriale constituite conform Legii nr. 186/2013, cu modificările ulterioare, și administratorilor zonelor libere constituite conform Legii nr. 84/1992, cu modificările și completările ulterioare, operatorii beneficiind de aceleași drepturi și având aceleași obligații de a respecta reglementările ANRE corespunzătoare unui titular de licență pentru acea activitate.68. La articolul 119 punctul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) instalațiilor de producere a hidrogenului.69. La articolul 119 punctul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) exploatarea comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului.70. La articolul 120, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Nu pot fi autorizați solicitanții care au ca acționari deținători ai controlului sau ca administratori persoane care anterior au avut calitatea de acționar deținător al controlului ori administrator în cadrul unor operatori economici titulari de licență care nu și-au achitat obligațiile de plată rezultate din tranzacțiile realizate pe piața de gaze naturale.71. Articolul 123 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123Producătorul de gaze naturale(1) Producătorul de gaze naturale este persoana fizică sau juridică ce are ca specific activitatea de producție a gazelor naturale, a biogazului/biometanului, a hidrogenului sau a altor tipuri de gaze, în condițiile prezentului titlu.(2) Tarifele pentru accesul terților la conductele de alimentare din amonte se stabilesc de către operatorul economic care desfășoară această activitate, în baza unei metodologii elaborate de acesta și aprobate de ANRE.(3) Tarifele determinate pe baza metodologiei aprobate de ANRE se publică de către operatorul economic prevăzut la alin. (1) pe pagina proprie de web, înaintea aplicării acestora.72. La articolul 125, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare și întreținere a obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale, inclusiv a racordurilor și a stațiilor de reglare-măsurare-predare, sunt lucrări de utilitate publică.73. La articolul 125, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Costurile lucrărilor prevăzute la alin. (4) intră în categoria costurilor recunoscute pentru activitatea prevăzută la art. 179 alin. (2) lit. e).74. La articolul 130 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) să racordeze toți solicitanții la sistemul de transport, în termen de 180 de zile de la data obținerii autorizației de construire. Recuperarea costurilor privind racordarea se realizează prin tarifele de transport conform reglementărilor ANRE;75. La articolul 130 alineatul (1), literele j) și ș) se modifică și vor avea următorul cuprins:j) să constituie în depozitele de înmagazinare subterane un stoc minim sau să asigure achiziția de gaze, inclusiv din import, pentru cantitățile necesare operării și asigurării echilibrului fizic al sistemului de transport, conform reglementărilor specifice aprobate de ANRE;..............................................................................................ș) să asigure măsurarea gazelor naturale din stațiile de reglare-măsurare-predare pentru preluarea gazelor naturale din conductele din amonte sau din sistemele de înmagazinare în sistemul de transport, precum și stațiile de reglare-măsurare-predare pentru preluarea gazelor naturale către sistemele de distribuție, clienții finali sau sistemele de înmagazinare.76. La articolul 130 alineatul (2), litera b) se abrogă.77. La articolul 134, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare și întreținere a obiectivelor/sistemelor de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a racordurilor și a stațiilor de reglare-măsurare-predare/stațiilor de reglare/stațiilor de măsurare/ posturilor de reglare măsurare/posturilor de reglare/posturilor de măsurare, branșamente, sunt lucrări de utilitate publică.(5) Costurile lucrărilor prevăzute la alin. (4) intră în categoria costurilor specificate la art. 179 alin. (2) lit. i).78. La articolul 137, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Este interzisă orice interferență, de orice natură, dintre operatorul de distribuție integrat pe verticală cu un furnizor prin care acesta poate fi avantajat din punct de vedere comercial față de alți furnizori independenți care operează în zona concesionată de operatorul de distribuție.79. La articolul 138 alineatul (1), litera d^1) se modifică și va avea următorul cuprins:d^1) să racordeze toți solicitanții la sistemul de distribuție, în termen de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire, conform reglementărilor ANRE. Recuperarea costurilor privind racordarea clienților casnici se realizează prin tarifele de distribuție conform reglementărilor ANRE;80. La articolul 138 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să preia până la obținerea licenței pentru operarea sistemului de distribuție de către noul concesionar, la solicitarea și conform reglementărilor ANRE, prin desemnare, operarea unui sistem de distribuție în condițiile în care operatorului inițial i-a fost retrasă licența de distribuție, a fost reziliat contractul de concesiune sau în orice altă situație identificată de ANRE;81. La articolul 139, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Tarifele pentru prestarea serviciului de distribuție dintr-un sistem de distribuție închis și metodologiile care stau la baza calculării acestora vor fi publicate de către operatorul economic care desfășoară această activitate pe pagina proprie de web. ANRE va publica un ghid de bună practică privind modalitatea de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție dintr-un sistem de distribuție închis.82. La articolul 139, alineatul (5) se abrogă.83. La articolul 139, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) La solicitarea unui operator economic, ANRE confirmă prin decizie încadrarea unui sistem de distribuție în prevederile alin. (1).(7) Operatorii economici care operează sisteme de distribuție care se încadrează în prevederile alin. (1) au dreptul să presteze fără licență serviciul de distribuție în baza deciziei prevăzute la alin. (6).84. La articolul 143 alineatul (1), literele a), f) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să încheie contracte de achiziție a gazelor naturale în condiții concurențiale, transparente și nediscriminatorii, astfel încât să asigure acoperirea consumului pentru clienții săi;...............................................................................................f) să înființeze puncte unice de contact pentru informarea clienților finali cu privire la drepturile acestora, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamații sau contestații. Punctul unic de contact este constituit dintr-un punct central care coordonează punctele de informare regională/locală, după caz, formând o rețea care oferă în mod gratuit clienților finali toate informațiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor de care dispun în cazul unui dezacord, asigurând accesul imediat la informație pentru toți solicitanții;...............................................................................................q) să constituie în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale la nivelul necesar pentru asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților săi și suportabilității prețului de către aceștia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;85. La articolul 143 alineatul (1), litera m) se abrogă.86. La articolul 143 alineatul (1), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:s) în cazul clienților casnici situați la o distanță mai mare de 50 km de punctul unic de contact, informarea clienților finali trebuie să fie făcută prin notificări în scris sau prin modalitatea de comunicare convenită cu acesta. În cazul modificărilor condițiilor contractuale notificarea se face în scris, cu confirmare de primire, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care modificările intră în vigoare, cu precizarea dreptului clientului de a denunța contractul în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale.87. La articolul 143, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Furnizorul este obligat ca în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înșelătoare.88. La articolul 143, alineatul (3) se abrogă.89. La articolul 145 alineatul (4), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să li se pună la dispoziție o gamă largă de modalități de plată, care să le permită să își îndeplinească obligațiile de plată a facturii, obligații de plată prevăzute în contract și care nu creează discriminări nejustificate între clienți. Sistemele de plată anticipată trebuie să fie echitabile și să reflecte în mod adecvat consumul probabil. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client, în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare. Orice diferență în ceea ce privește clauzele și condițiile sistemelor de plată trebuie să reflecte costurile suportate de către furnizor pentru diferitele sisteme de plată. Condițiile generale trebuie să fie echitabile și transparente, prezentate într-un limbaj clar și ușor de înțeles, și nu trebuie să includă bariere necontractuale în calea exercitării drepturilor clienților, ca de exemplu documentația contractuală excesivă. Clienții sunt protejați împotriva practicilor comerciale incorecte sau înșelătoare;90. La articolul 148 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) unităților administrativ-teritoriale sau serviciilor specializate ale acestora cărora le-au fost delegate atributele concesiunii serviciului public de distribuție a gazelor naturale;91. La articolul 148, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Operatorul de distribuție are obligația să asigure finanțarea și realizarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de extindere și branșare a clientului final noncasnic a cărei lungime va fi până la 2.500 metri aflată pe teritoriul unității administrativ-teritoriale pentru care are concesiunea serviciul public de distribuție, a cărei contravaloare va fi recunoscută în tarif de către ANRE. Termenul de realizare a racordării este de maximum 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire.(4) Solicitantul, viitor client final noncasnic, are obligația să utilizeze locul de consum și să păstreze destinația acestuia pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare.(5) În cazul în care clientul final noncasnic nu respectă prevederile alin. (4), acesta este obligat să restituie operatorului de distribuție contravaloarea lucrărilor de proiectare și execuție a instalației de racordare, proporțional cu perioada rămasă neutilizată, în mod gradual, în conformitate cu reglementările adoptate de ANRE.92. La articolul 150, litera c) se abrogă.93. Articolul 151 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 151Finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării(1) Operatorul de distribuție sau operatorul de transport și de sistem nu poate refuza racordarea la sistem și este obligat să finanțeze lucrările pentru realizarea obiectivelor/ conductelor necesare racordării consumatorilor aflați în perimetrul unității administrativ-teritoriale pentru care a fost concesionat serviciul public de distribuție. Termenul de extindere și/sau branșare a consumatorilor nu poate depăși termenul de 90 de zile de la data obținerii autorizației de construire.(2) În executarea contractului de concesiune, la solicitarea autorităților administrației publice locale sau centrale, în baza planurilor de dezvoltare regională sau locală și de urbanism, operatorul de distribuție este obligat să asigure dezvoltarea sistemelor de distribuție și finanțarea pentru extinderea sistemelor de distribuție/înființarea de sisteme în zona concesionată.(3) Pentru dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităților și de extindere/înființare a sistemelor de distribuție a gazelor naturale, autoritățile administrației publice locale și ministerele implicate vor răspunde, în termen de 60 de zile de la primirea solicitărilor operatorului de transport și de sistem, precum și ale operatorilor de distribuție, pentru realizarea planurilor de dezvoltare a sistemelor pe termen mediu și lung.(4) Operatorul de transport și de sistem are obligația de a realiza și de a pune în funcțiune obiectivul/conducta necesar/necesară racordării sistemului de distribuție în termen de 180 de zile de la data semnării contractului pentru realizarea obiectivului/conductei.94. La articolul 152, alineatele (1) și (1^1) se abrogă.95. La articolul 152, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În situații justificate, ANRE emite autorizații pentru înființarea unei magistrale directe pentru a permite:96. La articolul 152, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Deținătorul unei magistrale directe are obligația să asigure accesul și racordarea la aceasta, fără schimbarea destinației pentru care aceste bunuri au fost construite, conform reglementărilor ANRE.(4^2) Magistrala directă realizată în condițiile alin. (2) și activele care rezultă în condițiile alin. (4^1) se preiau în folosință în termen de 60 de zile de la data concesiunii de către operatorul de distribuție concesionar, cu plata unei juste despăgubiri, în conformitate cu reglementările ANRE.97. Articolul 156 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 156Reglementarea utilizării GNL și a hidrogenului(1) Cadrul general de reglementare privind GNL și a hidrogenului se stabilește de ANRE.(2) ANRE elaborează reglementările tehnice și comerciale cu privire la operarea terminalului GNL/hidrogen, precum și metodologia de tarifare aferentă, în termen de 6 luni de la primirea unei cereri de autorizare pentru realizarea unui terminal GNL/hidrogen.(3) Tarifele pentru serviciile prestate de operatorul terminalului GNL/hidrogen, inclusiv instalațiile de stocare GNL/hidrogen, în legătură cu operarea terminalului se stabilesc de operatorul economic respectiv, în baza unei metodologii aprobate de ANRE, și se publică pe pagina proprie de web a operatorului.(4) ANRE stabilește condițiile și standardele de realizare a instalațiilor de injecție a hidrogenului în rețelele existente de transport/distribuție a gazelor naturale.98. La articolul 156^2 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) să asigure racordarea terților la terminalul GNL/hidrogen, pe baza unor criterii obiective, transparente și nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE;99. La articolul 156^2 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) să elaboreze și să transmită ANRE spre aprobare planuri de investiții care se fundamentează pe baza studiilor de perspectivă realizate pe o durată de minimum 5 ani, prin consultare, după caz, cu operatorul de transport și de sistem; studiile de perspectivă se transmit ANRE cu minimum 6 luni înainte de începerea unei perioade de reglementare; planurile de investiții sunt revizuite în funcție de apariția unor programe naționale sau europene de promovare a unor noi tehnologii de eficiență energetică și de promovare a sistemelor de energie din surse regenerabile;100. La articolul 156^2 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) să propună ANRE norme tehnice, comerciale și metodologii de tarifare specifice activității proprii.101. La articolul 156^2 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) să încaseze tarifele pentru serviciile prestate în legătură cu operarea terminalului GNL/hidrogen, inclusiv instalațiile de stocare GNL/hidrogen, să limiteze și/sau să întrerupă prestarea serviciilor, conform reglementărilor specifice;102. La articolul 156^2 alineatul (2), litera b) se abrogă.103. La articolul 160, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 160(1) Înainte de execuția lucrărilor pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, în vederea respectării cerințelor privind calitatea în construcții, operatorii economici care exploatează obiectivele/sistemele respective au obligația de a se asigura că proiectele de execuție sunt verificate de verificatori de proiecte atestați de către ANRE.(2) Proiectele aferente execuției/modificărilor instalațiilor de utilizare se verifică de către verificatori atestați de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.(3) Proiectele se consideră a fi avizate dacă au fost declarate conforme de către verificatorul de proiect:a) prevăzut la alin. (1), pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale;b) prevăzut la alin. (2), pentru instalațiile de utilizare a gazelor naturale.104. La articolul 178, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) Prin derogare de la prevederile legale în materia achizițiilor, achiziția de lucrări, bunuri și servicii pentru realizarea activităților din sectorul gazelor naturale care se desfășoară pe baza tarifelor reglementate de autoritatea competentă se face prin proceduri concurențiale, transparente și nediscriminatorii, în conformitate cu reglementările aprobate de ANRE. Sunt interzise drepturi speciale sau exclusive.(8) Tariful pentru prestarea serviciului de stocare în conducte se stabilește de operatorul economic care desfășoară această activitate, în baza unei metodologii aprobate de ANRE.(9) Operatorul sistemului de transport are obligația de a propune ANRE norme tehnice, comerciale și metodologii de tarifare privind activitatea de stocare în conducte.105. La articolul 179 alineatul (2), literele i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:i) distribuția gazelor naturale și a hidrogenului;..................................................................................................k) utilizarea terminalului de GNL și de hidrogen.106. La articolul 194, punctul 24^1 se modifică și va avea următorul cuprins:24^1. nerespectarea de către participanții la piața de gaze naturale a obligațiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 143 alin. (1), ale art. 144^1 și ale art. 145 alin. (4) lit. g);107. La articolul 194, punctele 26, 29, 37, 39 și 43 se modifică și vor avea următorul cuprins:26. nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 190 privind protecția obiectivelor/sistemelor;..................................................................................................29. desfășurarea oricărei activități fără a deține licența/autorizația necesară emisă conform prevederilor prezentului titlu și reglementărilor elaborate în temeiul acestuia;..................................................................................................37. nerespectarea cerințelor privind transparența prevăzute în reglementările ANRE, precum și în regulamentele europene, cu excepția Regulamentului (UE) nr. 1.227/2011;..................................................................................................39. nerespectarea ordinelor și deciziilor ANRE, altele decât cele prevăzute la contravențiile din cuprinsul prezentului articol;..................................................................................................43. nerespectarea prevederilor art. 124 alin. (1^1) și (1^2) și ale art. 177 alin. (3^15)-(3^17);108. La articolul 194, după punctul 43 se introduc nouă noi puncte, punctele 44-52, cu următorul cuprins:44. nerespectarea cerințelor de către participanții la piață a obligațiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1)-(3), art. 8 alin. (1) și (5), art. 9 alin. (1) și (5) și art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011;45. nerespectarea de către participanții la piață a obligațiilor ce le revin în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1), alin. (2) lit. e) și art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1.227/2011;46. refuzul participanților la piața angro de gaze naturale de a permite efectuarea de acțiuni de investigație și/sau inspecție inopinată în spațiile ce aparțin operatorilor economici sau asociațiilor de operatori economici care își desfășoară activitatea în domeniul gazelor naturale pe care aceștia le dețin legal și/sau își desfășoară activitatea și la domiciliul, terenurile sau mijloacele de transport aparținând reprezentanților legali, administratorilor, directorilor și altor angajați ai operatorilor economici ori asociațiilor de operatori economici supuși investigației ce urmează a fi inspectate sau de a pune la dispoziție echipamentele electronice pe care sunt stocate sau arhivate datele și informațiile ce fac obiectul investigației;47. nefurnizarea datelor și informațiilor, furnizarea de date și informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare, ca urmare a solicitărilor ANRE, realizate în temeiul prevederilor art. 184 și art. 185 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (3);48. neîndeplinirea de către producătorii de gaze naturale a obligațiilor prevăzute la art. 124 alin. (1) lit. e);49. neîndeplinirea obligațiilor privind asigurarea continuității în alimentarea cu gaze naturale a clienților finali, în situația încetării concesiunii petroliere;50. nerespectarea de către operatorul de transport și de sistem/operatorul de distribuție a gazelor naturale a termenelor privind racordarea prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. e), art. 138 alin. (1) lit. d^1), art. 148 alin. (3) și art. 151 alin. (4);51. nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 143 alin. (1^1);52. nerespectarea de către distribuitor a prevederilor privind confidențialitatea în temeiul prevederilor art. 137.109. La articolul 195 alineatul (1) punctul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) cu amendă de la 10.000 lei până la 50.000 lei, pentru cele prevăzute la pct. 46 și 47.110. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, după litera f) se introduc patru noi litere, literele g)-j), cu următorul cuprins:g) cu amendă de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării, cele de la pct. 44 și 48;h) cu amendă de la 1% la 3% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării, cele de la pct. 46, 47 și 49;i) cu amendă de la 5% la 10% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării, cele de la pct. 45, 51 și 52;j) cu amendă de la 2% la 10% din cifra de afaceri a anului anterior aplicării sancționării, cele de la pct. 43 și 50.111. La articolul 195, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru contravențiile prevăzute la art. 194, cu excepția celor prevăzute la art. 194 pct. 25, 35, 35^1, 36^1, 42-45, 48 și 50–52, săvârșite în mod repetat de către persoanele juridice, autoritatea de reglementare poate aplica o amendă cuprinsă între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală a persoanei contraveniente.112. La articolul 195, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru contravențiile prevăzute la art. 194 pct. 45 și 50-52 săvârșite în mod repetat de persoanele juridice, autoritatea de reglementare retrage licența persoanei contraveniente în urma unei hotărâri judecătorești definitive.113. La articolul 195, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin contravenție săvârșită în mod repetat se înțelege săvârșirea de cel puțin două ori a aceleiași fapte contravenționale.114. La articolul 195, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin cifra de afaceri anuală se înțelege cifra de afaceri a persoanei juridice contraveniente realizată din activitatea licențiată, în anul financiar anterior sancționării faptei. În cazul în care, în anul financiar anterior sancționării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care contravenientul a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referință pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancțiunii contravenientul nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată. Dacă contravenientul este persoană juridică nou-înființată, care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancționării, acesta va fi sancționat cu amendă contravențională de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.115. La articolul 195, alineatul (4^2) se abrogă.116. La articolul 195, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), dreptul ANRE de a aplica sancțiuni contravenționale pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 194 pct. 44-48, 51 și 52 se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei.(8) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) pct. 2 în privința contravențiilor săvârșite de persoane nerezidente, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuiește cu veniturile obținute în România de către contravenient și înregistrate în situațiile financiare individuale ale acestuia.(9) Dacă în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei președintelui ANRE de finalizare a investigației, potrivit prevederilor prezentei legi, operatorul economic sau asociația de operatori economici în cauză nu se conformează măsurilor dispuse, autoritatea competentă poate aplica amenda maximă prevăzută la alin. (1) pct. 2.117. Articolul 198 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 198Regimul juridic al contravențiilorContravențiilor prevăzute la art. 194 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a) și ale art. 28 alin. (1) din acest ultim act normativ.  +  Articolul IIÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei elaborează cadrul de reglementare aferent în concordanță cu prevederile Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege.  +  Articolul IIIÎn termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorul sistemului de transport prevăzut la art. 178 alin. (9) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată și completată prin prezenta lege, propune Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei normele tehnice, comerciale și metodologiile de tarifare privind activitatea de stocare în conducte.  +  Articolul IVLegitimațiile de verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuția și experți tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice, emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, aflate în termen de valabilitate la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la expirarea termenului de valabilitate al acestora, iar competențele acordate titularilor sunt recunoscute de către autoritățile publice care au preluat în condițiile legii atribuția autorizării lor, inclusiv în domeniul instalațiilor electrice aferente construcțiilor, precum și de beneficiarii serviciilor prestate în baza acestor legitimații fără impunerea altor cerințe sau formalități legale titularilor acestora.  +  Articolul VÎn tot cuprinsul Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, sintagma „serviciu tehnologic de sistem“ se modifică și se înlocuiește cu sintagma „serviciu de sistem“.  +  Articolul VILegea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIIDupă articolul 21 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 21^1(1) Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei organizează atestarea tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activități de verificatori de proiecte și experți tehnici ai obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, așa cum sunt acestea definite de dispozițiile art. 100 pct. 59 și 82 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației organizează atestarea tehnico-profesională a specialiștilor care desfășoară activități de verificatori de proiecte și experți tehnici ai instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, așa cum sunt acestea definite de dispozițiile art. 100 pct. 54 din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul VIIIÎn situațiile prevăzute la art. 104 alin. (6) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și art. IV din Legea nr. 167/2018 pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, nu se emit autorizații de înființare în cazul extinderii sistemelor de distribuție din localități ale aceleiași unități administrativ-teritoriale sau asocieri ale acestora, în cadrul unui contract de concesiune.  +  Articolul IXLegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 60, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:6. Prosumatorii, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. x^1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumiți în continuare prosumatori, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru veniturile obținute din vânzarea energiei electrice la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.2. La articolul 122 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) veniturile din vânzarea energiei electrice de către prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.3. La articolul 137 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) venituri din activități independente, definite conform art. 67, cu excepția celor din vânzarea energiei electrice de către prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, la furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.4. La articolul 319 alineatul (10), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) livrările de energie electrică efectuate de prosumatori, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.5. La articolul 321, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), prosumatorii, persoane fizice, altele decât cele organizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, nu țin evidențe pentru livrările de energie electrică efectuate către furnizorii de energie electrică cu care respectivii prosumatori au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, dacă centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile pe care le dețin au puterea electrică instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum.  +  Articolul XLegea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 14, alineatele (6) și (6^6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE..................................................................................................(6^6) Prosumatorii, persoane fizice, juridice și autorități ale administrației publice locale care dețin centrale electrice ce produc energie din surse regenerabile, prevăzuți la alin. (6), precum și persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi prevăzută la art. 8 alin. (2) și (2^1), pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice.2. La articolul 30, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârșirii faptei.  +  Articolul XI(1) Persoanele fizice sau juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt obligate să declare unitățile de producere a energiei electrice din surse regenerabile la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform reglementărilor ANRE.(2) Persoanele fizice sau juridice care nu declară centralele de producere a energiei electrice din surse regenerabile deținute în termenul prevăzut la alin. (1) nu beneficiază de exceptarea de la obligația de achiziție de certificate verzi conform art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 2 ani de la data constatării, după o perioadă de 12 luni în care ANRE, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și operatorii de gaze naturale informează utilizatorii cu privire la obligația prevăzută la alin. (1).(3) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta lege se notifică Consiliului Concurenței în termen de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri dacă sunt evaluate ca ajutoare de stat din categoria de minimis sau se notifică Comisiei Europene dacă nu se încadrează în categoria ajutoarelor de minimis.  +  Articolul XIILa articolul II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și de la art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, producătorii de energie electrică și autoritățile publice care dețin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător pot încheia contracte negociate direct, doar pentru energia provenită din aceste centrale, numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice și/sau a certificatelor verzi.  +  Articolul XIIIDispozițiile art. 93, 94, 194 și 195 din Legea energiei nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum acestea au fost modificate și completate prin prezenta lege, prin care se stabilesc contravenții, regimul contravențiilor și modalitățile de sancționare a acestora, intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul XIV(1) În perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi și data de 30 iunie 2021, prețul de vânzare a gazelor naturale de către titularii de licență de furnizare a gazelor naturale, licențiați în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, către clienții casnici, producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației este format în condiții de piață liberă din costul unitar al gazelor naturale din care se exclud cantitățile de gaze naturale din import și înmagazinare, la care se adaugă tariful de transport, tariful de distribuție, tariful de înmagazinare și tariful de furnizare, plus taxele aferente.(2) În cazul în care, la formarea prețului în perioada și condițiile stipulate la alin. (1), furnizorii vor aplica la costul unitar al gazelor un cost mai mare decât costul real de achiziție, suma rezultată din diferența dintre prețul real de achiziție și prețul reglementat al producătorilor în valoare de 68 lei/MWh, stabilit prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, se împarte în următoarele proporții: 10% rămâne la furnizor și 90% se colectează la bugetul de stat într-un cont special și este utilizată exclusiv pentru protecția clienților vulnerabili. Calculele se fac lunar, pentru luna anterioară.(3) Schema de la alin. (2) se aplică doar pentru cantitățile de gaze naturale care au un preț de achiziție sub prețul de 68 lei/MWh.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 24 iulie 2020.Nr. 155.----