ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 22 iulie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 656 din 24 iulie 2020  Având în vedere faptul că apărarea sănătății animalelor și realizarea siguranței alimentelor în deplină concordanță cu legislația europeană reprezintă obiectivul major al serviciilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor din România, iar îndeplinirea acestor deziderate se realizează prin aplicarea Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, program realizat, la nivelul exploatațiilor nonprofesionale, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică,luând în considerare că activitățile sanitar-veterinare desfășurate de medicii veterinari de liberă practică sunt activități de interes general, atribuite, prin contract, de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București,ținând cont de faptul că se impune stabilirea, în regim de urgență, a cadrului legislativ primar specific aferent contractării activităților sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere necesitatea contractării în regim de urgență a serviciilor pentru realizarea de către autoritățile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor a atributelor privind apărarea sănătății animalelor și realizarea siguranței alimentelor, la începutul anului 2020 existând 151 de circumscripții sanitar-veterinare vacante, cifră care este în continuă creștere pe măsură ce contractele în derulare încetează de drept, aspect care are consecințe deosebit de grave în ceea ce privește garantarea statusului de sănătate al animalelor pe teritoriul României și implicit a sănătății publice,întrucât aspectele prezentate sunt de natură să afecteze în mod grav interesul public general, atât din punctul de vedere al asigurării statusului de sănătate la animale și oameni, cât și al funcționării pieței interne, precum și al derulării activităților comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene și cu țările terțe, aspecte care sunt de natură să genereze pierderi economice majore,având în vedere faptul că prin Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost prevăzută acordarea unei sume de 10.000 lei, lunar, beneficiarilor contractelor încheiate în vederea realizării activităților sanitar-veterinare publice, aspect insuficient reglementat la nivel de legislație primară,întrucât activitățile de asistență medicală veterinară constituie atributul exclusiv al medicilor veterinari de liberă practică, iar prin contractarea activităților respective se asigură implicit accesul la servicii medicale veterinare pentru crescătorii individuali de animale din cadrul circumscripțiilor sanitar-veterinare organizate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, aspect definitoriu pentru garantarea statusului de sănătate a animalelor și, pe cale de consecință, a sănătății publice, respectiv a garantării comerțului liber cu animale și alimente,în condițiile în care activitățile de asistență medicală veterinară au fost afectate grav prin imposibilitatea contractării acestora, acolo unde contractele anterioare au încetat prin ajungere la termen sau prin alte modalități de încetare și continuă să fie afectate ca urmare a restricțiilor impuse în contextul pandemiei COVID-19, o mare parte a cabinetelor medical-veterinare suspendându-și activitatea din considerente financiare, inclusiv în contextul suspendării realizării acțiunilor strategice, fiind limitat drastic accesul crescătorilor individuali de animale la servicii medical-veterinare, fapt care a accentuat tendința de renunțare/încetare a contractelor în derulare, aspecte ce au drept consecință neasigurarea tratamentelor curente necesare pentru animale, cu înregistrarea corelativă de pierderi economice și, nu în ultimul rând, neasigurarea supravegherii epidemiologice a animalelor, de natură a duce la pierderea statusului de sănătate al animalelor recunoscut pentru România,ținând cont de necesitatea asigurării asistenței medical-veterinare la nivelul fiecărei circumscripții sanitar-veterinare, în contextul epidemiologic generat de focarele de pestă porcină africană aflate în evoluție, precum și de celelalte boli majore ale animalelor, iar existența circumscripțiilor pentru care nu se asigură această asistență este de natură a genera pierderi economice deosebit de importante,întrucât numai prin această soluție legislativă poate fi asigurată, în regim de urgență, deblocarea situației existente, respectiv asigurarea aplicării Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, pe întreg teritoriul național și asigurarea accesului cetățenilor din toate unitățile administrativ-teritoriale la serviciile de asistență sanitară veterinară,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15, alineatele (2) și (6)-(9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitar-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de imobilizare a animalelor care amenință viața sau integritatea corporală a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora prin utilizarea și administrarea substanțelor din categoria stupefiante, psihotrope, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București încheie acorduri-cadru de servicii, pe o durată de 4 ani, respectiv contracte subsecvente în baza acestora pentru fiecare exercițiu bugetar anual, în funcție de bugetul aprobat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu prestatorii astfel cum sunt definiți la pct. 33 din anexa nr. 1 - medici veterinari organizați în condițiile legii sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii, în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii...................................................................................................(6) Pentru atribuirea acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), prin ordin al președintelui Autorității sunt stabilite circumscripțiile sanitar-veterinare pentru care urmează a fi declanșată procedura de atribuire, la propunerea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, prin arondarea teritoriilor administrative ale comunelor și orașelor identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităților teritorial-administrative, astfel încât fiecare circumscripție să cuprindă exploatații nonprofesionale pe o rază de maximum 30 km și un număr minim de animale ce atinge 300 de unități vită mare, denumite în continuare U.V.M., respectiv lista circumscripțiilor sanitar-veterinare, pentru care există contracte de concesiune și/sau de prestări servicii în executare.(7) Prestatorii activităților prevăzute la alin. (2), care asigură un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, primesc lunar, pentru fiecare contract subsecvent, pe perioada de derulare a acestuia, suma de 10.000 lei, exclusiv TVA, din bugetul Autorității, pentru transportul probelor, ridicarea produselor și tipizatelor necesare, instruirea și formarea profesională aferentă activităților contractate, consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar, bunăstarea și condițiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situații de urgență, precum și pentru inspecția și certificarea animalelor destinate sacrificării.(8) Pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2), medicii veterinari organizați în condițiile legii pot încheia maximum două acorduri-cadru de servicii la nivel național cu direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, indiferent de numărul unităților pe care le dețin sau în care sunt asociați și în care se desfășoară activități de asistență medical-veterinară.(9) Pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2), direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București încheie acorduri-cadru de servicii cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, cu societățile reglementate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care acționariatul majoritar este deținut de către medicii veterinari pe toată durata de execuție a contractului.2. La articolul 15, după alineatul (11) se introduc cinci noi alineate, alineatele (12)-(16), cu următorul cuprins:(12) Condițiile specifice pentru derularea și încetarea acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), condițiile privind decontarea activităților sanitar-veterinare publice, precum și dispozițiile aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți în relație cu exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar sunt prevăzute în anexa nr. 2^1.(13) Cadrul organizatoric de desfășurare, la nivelul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, a procedurii de atribuire a acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (2), precum și modelul documentației aferente procedurii de atribuire, respectiv pentru încheierea contractelor subsecvente pentru fiecare exercițiu bugetar anual, se aprobă prin ordin al președintelui Autorității.(14) Activitățile sanitar-veterinare publice reprezintă servicii de interes general, sumele plătite în executarea contractelor care au ca obiect aceste activități reprezintă sume aferente programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, care constituie activități ce nu au caracter economic.(15) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București asigură, în baza unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, personalul sanitar-veterinar necesar pentru realizarea activităților prevăzute la alin. (2), în situațiile în care nu se pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii.(16) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru personalul contractual angajat pe perioadă determinată potrivit prezentei ordonanțe, la finalizarea unei perioade de 36 de luni consecutive, dacă se mențin condițiile care au stat la baza încheierii contractelor individuale de muncă, direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București încheie cu acest personal contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată.3. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1(1) Acordurile-cadru de servicii se atribuie pentru fiecare circumscripție sanitar-veterinară, stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (6).(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în aplicarea prevederilor alin. (1), au în vedere următoarele criterii de stabilire a circumscripțiilor sanitar-veterinare:a) fiecare comună sau oraș identificat(ă) în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităților teritorial-administrative, care cuprinde exploatații nonprofesionale, pe o rază de maximum 30 km, și care însumează un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M., în exploatațiile nonprofesionale existente pe raza sa teritorială, reprezintă o circumscripție sanitar-veterinară;b) comunele și orașele identificate în baza codului Sistemului informatic al Registrului unităților teritorial-administrative care nu însumează un număr minim de animale care atinge 300 U.V.M., în exploatațiile nonprofesionale existente pe raza teritorială a fiecărei unități administrativ-teritoriale, vor fi comasate pentru a constitui o circumscripție sanitar-veterinară, astfel încât aceasta să nu depășească o rază de 30 km și să însumeze un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M., la nivelul exploatațiilor nonprofesionale existente.(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (2), direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București au în vedere următoarele criterii de stabilire a circumscripțiilor sanitar-veterinare:a) comunele și orașele prevăzute la alin. (2) lit. b) vor fi comasate, cu prioritate, cu comune și orașe din aceeași categorie, sub condiția proximității pe drumuri de acces practicabile, astfel încât circumscripția sanitar-veterinară rezultată să nu depășească o rază de 30 km și să însumeze un număr minim de animale ce atinge 300 U.V.M. la nivelul exploatațiilor nonprofesionale existente;b) comunele și orașele prevăzute la alin. (2) lit. b), pentru care nu se poate aplica criteriul prevăzut la lit. a), vor fi comasate prin alipire la o circumscripție sanitar-veterinară stabilită în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. a), aflată în proximitatea imediată, pe drumuri de acces practicabile, astfel încât circumscripția sanitar-veterinară rezultată să nu depășească o rază de 30 km, de regulă cea cu numărul cel mai mic de U.V.M., la nivelul exploatațiilor nonprofesionale existente.(4) Pentru stabilirea numărului de U.V.M. existent în exploatațiile nonprofesionale de la nivelul fiecărei circumscripții sanitar-veterinare se va lua ca referință numărul de animale de la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care este organizată procedura de atribuire a acordurilor-cadru de servicii, corelat cu efectivele existente în Baza națională de date în anul precedent.(5) În cazul acordurilor-cadru de servicii prevăzute la alin. (1), contractele subsecvente se încheie pentru anul în curs sub condiția existenței, la data de 31 decembrie a anului precedent, a unui număr de cel puțin 300 U.V.M.; în situația neîndeplinirii acestei condiții, circumscripția sanitar-veterinară se desființează, iar acordul-cadru de servicii încetează.(6) Autoritatea va modifica și va completa listele prevăzute la art. 15 alin. (6) înainte de inițierea procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru de servicii, la propunerea direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2)-(4).(7) Autoritatea contractantă va publica și actualiza permanent pe propriul website lista circumscripțiilor sanitar-veterinare cu privire la care sunt încheiate acordurile-cadru de servicii, respectiv alte contracte în derulare, beneficiarii, inclusiv acționarii și asociații din entitățile semnatare ale contractelor aferente, precum și numele medicului veterinar titular.4. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61Anexele nr. 1, 2 și 2^1 fac parte integrantă din prezenta ordonanță.5. La anexa nr. 1, după punctul 30 se introduc nouă noi puncte, punctele 31-39, cu următorul cuprins:31. activități sanitar-veterinare contractate - activități sanitar-veterinare publice rezervate profesiei de medic veterinar, prevăzute în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și acțiunile sanitar-veterinare prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare potrivit prevederilor art. 15 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 48 alin. (2) din ordonanță;32. achizitor - direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în calitate de parte în acorduri-cadru de servicii, respectiv în contractele subsecvente încheiate în baza acestora;33. prestator - entitate care desfășoară activități de asistență medicală veterinară, în calitate de parte în acorduri-cadru de servicii, respectiv în contractele subsecvente încheiate în baza acestora, și care funcționează în una din formele de organizare a profesiei de medic veterinar cu drept de liberă practică prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;34. circumscripție sanitar-veterinară - delimitare teritorială care cuprinde exploatațiile nonprofesionale situate pe teritoriul uneia sau al mai multor unități administrativ-teritoriale - comune și/sau orașe;35. unitate medicală veterinară în care se desfășoară activități de asistență - furnizor de servicii de asistență medicală veterinară, aparținând unei entități care funcționează în una din formele de organizare a profesiei de medic veterinar cu drept de liberă practică, prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care deține certificat de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, pentru locul declarat de desfășurare a activității, elemente evidențiate de asemenea în registru, furnizor definit potrivit art. 17 lit. l) din Statutul medicului veterinar și Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare și controlul oficial al unităților în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 17/2008, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:a) cabinet medical-veterinar individual și cabinete medical-veterinare asociate - aparținând unei entități fără personalitate juridică, prevăzute la art. 29 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b) cabinet medical-veterinar, clinică veterinară, spital veterinar - aparținând unei entități cu personalitate juridică prevăzute la art. 31 din Legea nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;36. unitate vită mare - unitate de măsură standard, în care se realizează conversia diferitelor categorii de animale, conform ratelor de conversie prevăzute în anexa nr. II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);37. medic veterinar titular - medicul veterinar înscris pe certificatul de înregistrare al unității medicale veterinare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;38. personal de specialitate - funcționari publici și personal contractual angajați în cadrul Autorității, respectiv al unităților din subordinea acesteia, care își desfășoară activitatea în specialitatea funcției;39. personal auxiliar - personal contractual angajat în cadrul Autorității, respectiv al unităților din subordinea acesteia, pe funcții comune din sistemul bugetar.6. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (6) coroborat cu art. 15^1 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020, ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor va avea ca referință numărul de animale la data de 1 decembrie 2019.(2) Ordinele președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor prevăzute la alin. (1), la art. 15 alin. (13) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 16 alin. (3) din anexa nr. 2^1 la aceeași ordonanță se emit în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIIContractele pentru efectuarea activităților sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, își păstrează valabilitatea și continuă să producă efecte potrivit prevederilor legale în vigoare la data încheierii lor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.  +  Articolul IVAlineatul (2) al articolului IV și articolul V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 13 decembrie 2019, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale Sanitare
  Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Robert-Viorel Chioveanu
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  George Scarlat,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet,
  secretar de stat
  București, 22 iulie 2020.Nr. 117.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2^1 la Ordonanța Guvernului nr. 42/2004)
  Prevederi specifice de aplicare a art. 15 din ordonanță
   +  Capitolul I Drepturi și obligații ale părților contractelor subsecvente acordurilor-cadru de servicii  +  Articolul 1Contractele subsecvente acordurilor-cadru de servicii se încheie între:a) achizitor - astfel cum a fost definit la pct. 32 din anexa nr. 1 la ordonanță;b) prestator - astfel cum a fost definit la pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanță.  +  Articolul 2În relațiile contractuale cu achizitorul, prestatorul are următoarele obligații:1. să respecte condițiile tehnice și termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobate prin ordin al președintelui Autorității;2. să realizeze serviciile în vederea asigurării unui status de sănătate pe cât posibil cunoscut, la întregul efectiv de animale existent pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare cu privire la care au fost încheiate contractele subsecvente acordului-cadru de servicii;3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităților de supraveghere, profilaxie și control al bolilor la animale;4. să anunțe suspiciunea sau apariția unor boli transmisibile la animale și să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;5. să întocmească și să țină la zi toate evidențele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucțiunile achizitorului, în realizarea obiectului contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii;6. să depună diligențele necesare pentru a investiga și stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animale de care a luat cunoștință în mod direct sau a fost înștiințat de proprietarii de animale sau de achizitor, în condițiile legislației în vigoare;7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor prestate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;8. să informeze proprietarii animalelor cu privire la obligațiile prestatorului și ale personalului acestuia, referitoare la activitatea prestată, și ale proprietarului, referitoare la respectarea indicațiilor medicilor veterinari și la consecințele nerespectării acestora;9. să respecte confidențialitatea tuturor datelor și a informațiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relația cu terții; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;10. să depună lunar decontul justificativ și să factureze, după caz, în vederea decontării de către achizitor, activitatea realizată conform contractelor subsecvente acordului-cadru de servicii, cu respectarea procedurii stabilite prin ordinul președintelui Autorității;11. să depună, atașat decontului, și raportările privind situația asupra activității sanitar-veterinare desfășurate în luna anterioară, precum și informațiile în ceea ce privește neconformitățile identificate sau greutățile în desfășurarea activității contractate sau în legătură cu aceasta;12. să respecte programul de lucru astfel cum a fost comunicat achizitorului, program asumat prin contractele subsecvente acordului-cadru de servicii, încheiate cu achizitorul, inclusiv programul zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, conform prevederilor art. 21 alin. (1); programul de lucru se poate modifica, cu acordul părților, prin act adițional la acordul-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, încheiat cu achizitorul, fără modificarea timpului total de lucru asumat și cu respectarea prevederilor legale incidente;13. să completeze corect și la zi formularele și tipizatele utilizate în realizarea activităților sanitar-veterinare contractate, sau în legătură cu acestea, inclusiv cele puse la dispoziție de achizitor;14. să anunțe achizitorul despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la baza încheierii acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiții pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv la contractul subsecvent, după caz;15. să respecte prevederile legislației sanitar-veterinare și instrucțiunile specifice comunicate de achizitor în realizarea activităților contractate;16. să afișeze într-un loc vizibil programul de lucru, denumirea direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București cu care se află în relație contractuală, datele de contact ale acesteia, care cuprind adresă, telefon, fax, e-mail, pagină web, la sediul unității de asistență medicală veterinară în cadrul căreia își desfășoară activitatea, precum și la sediul consiliului local al unității administrativ-teritoriale, dacă sediul unității de asistență medicală veterinară nu se află pe raza circumscripției sanitar-veterinare;17. să afișeze într-un loc vizibil datele de contact și motivul lipsei de la sediul unității;18. să justifice lipsa de la sediul unității după caz, prin menționarea în registrul de consultații și tratamente a cazuisticii, prin documentele de realizare a diferitelor acțiuni, prin ordinele de deplasare, prin orice alt document;19. să asigure eliberarea actelor medicale și a altor documente, în condițiile stabilite prin legislația în vigoare și prin acordul-cadru de servicii, respectiv contractul subsecvent, după caz;20. să nu încaseze sume suplimentare pentru activitățile pentru care este prevăzută decontarea de achizitor, respectiv să nu impună servicii suplimentare pentru realizarea activităților în cauză;21. să depună lunar decontul justificativ conform modelului din anexă și să factureze, în vederea decontării de către achizitor, a activităților realizate după caz, prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanță;22. să transporte probele la laborator, în termenele și în condițiile legale, să ridice produsele/materialele și tipizatele necesare realizării activităților contractate;23. să participe și să asigure participarea personalului de specialitate din cadrul circumscripției sanitar-veterinare, respectiv medici veterinari sau asistenți/tehnicieni veterinari, la toate instruirile organizate sau coordonate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu privire la activitățile sanitar-veterinare contractate sau în legătură cu aceste activități;24. să consilieze proprietarii de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar, potrivit informațiilor comunicate de aceștia și în conformitate cu evidențele deținute la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, cu semnarea de proprietar a documentului în cauză, precum și în tabelul centralizator privind consilierea; ulterior să inspecteze și să certifice animale destinate sacrificării;25. să consilieze și să instruiască proprietarii de animale privind condițiile de bunăstare și condițiile de biosecuritate, întocmind documente care să ateste realizarea activității conform cerințelor exprese ale achizitorului sau, după caz, pentru minimum 10 exploatații/lunar;26. să efectueze catagrafia animalelor în situații de urgență conform cerințelor achizitorului; în luna în care se realizează catagrafia animalelor în situații de urgență nu mai este obligatorie îndeplinirea prevederii de la pct. 25;27. să justifice, prin ordin de deplasare, transportul probelor la laborator, ridicarea produselor și a tipizatelor, participarea la instruirea și formarea profesională, depunerea documentelor justificative în format fizic;28. să asigure, prin activitate de birou și de teren, un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, potrivit prevederilor art. 15 alin. (7) din ordonanță, și să depună ca document justificativ fișa cu nominalizarea personalului care a asigurat programul respectiv; să prezinte și fișa de pontaj pentru tot personalul angajat, care asigură implementarea contractului subsecvent acordului-cadru de servicii;29. să realizeze activitățile sanitar-veterinare contractate pentru fiecare contract subsecvent acordului-cadru de servicii și pe toată durata lui, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (5);30. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele sanitar-veterinare întocmite la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, consecutive desfășurării activității contractate, inclusiv cele care au stat la baza decontării activităților contractate și a celor prevăzute de art. 15 alin. (7) din ordonanță;31. să efectueze catagrafia păsărilor și a animalelor pentru care nu sunt stabilite baze de date electronice din exploatațiile nonprofesionale la data de referință stabilită în vederea calculului de U.V.M. aferent circumscripțiilor sanitar-veterinare sau necesară pentru planificarea acțiunilor strategice contractate;32. să îndeplinească, în principal, următoarele obligații referitoare la identificarea și înregistrarea animalelor:a) să asigure înregistrarea informațiilor rezultate din activitatea desfășurată în platformele informatice pentru identificarea și înregistrarea animalelor, în termenele legale;b) serviciile de identificare și înregistrare a animalelor și a mișcării acestora, precum și de corectare a eventualelor erori sau neconformități generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greșeli de înregistrare care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii trebuie realizate la termenele și în condițiile prevăzute de normele aprobate prin ordin al președintelui Autorității și în celelalte acte normative în vigoare;c) să efectueze manopera de aplicare a mijloacelor oficiale de identificare, inclusiv a celor duplicat, precum și operațiunile de dezinfecție a locului de aplicare a acestora;d) să realizeze aplicarea mijloacelor oficiale de identificare cu respectarea instrucțiunilor furnizate de către producătorul acestora, precum și a prevederilor legislației în vigoare;e) să înscrie citeț datele referitoare la animalele identificate în formularele de identificare, urmând ca aceste formulare să fie predate în conformitate cu prevederile legislației specifice în vigoare;f) datele referitoare la exploatațiile identificate, la animalele identificate, precum și la mișcările și evenimentele suferite de către acestea trebuie introduse în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, denumit în continuare S.N.I.I.A., prin intermediul echipamentelor de tehnică de calcul și de comunicație specifice;g) să înregistreze, în urma înștiințării de către proprietar prin predarea formularelor de mișcare, intrarea animalelor în exploatațiile aflate pe raza circumscripției sanitar-veterinare;h) este pe deplin responsabil pentru realitatea datelor completate în formularele legale care servesc activității de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor și a datelor înregistrate în S.N.I.I.A.;i) să corecteze erorile sau neconformitățile generate de S.N.I.I.A. care îi sunt imputabile în termen de maximum 30 de zile de la generarea acestora;j) sa preia, pe cheltuiala sa de deplasare, de la sediul achizitorului cu care a încheiat contractul subsecvent acordului-cadru de servicii formularele, produsele de uz veterinar, precum și orice alte produse și echipamente necesare realizării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului- cadru de servicii, pe baza de aviz de expediție - cantitativ și valoric - emis de achizitor și să le înregistreze în evidențele financiar-contabile proprii;k) sa scadă din gestiunea proprie mijloacele oficiale de identificare, formularele, produsele de uz veterinar, precum și alte produse necesare realizării activităților care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe baza de bon de consum lunar;l) să păstreze în gestiune și la dispoziția achizitorului stocurile de mijloace oficiale de identificare a animalelor prevăzute de legislația specifică în vigoare, de formulare, de produse de uz veterinar și de orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii;m) să predea la sediul achizitorului, la încetarea contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe cheltuiala sa de deplasare, formulare, produse de uz veterinar și orice alte produse necesare prestării serviciilor care fac obiectul contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, personal sau pe baza documente de expediție emis de către prestator;n) să se conecteze la Baza Națională de Date aferent sistemului de identificare și înregistrare a animalelor pus în aplicare conform art. 22 alin. (1) din ordonanță, pentru a realiza operațiunile necesare în conformitate cu prevederile legale în vigoare;o) să asigure calificarea și instruirea personalului folosit pentru realizarea obiectului contractului subsecvent acordului-cadru de servicii, pe toată durata aplicării acestuia;p) să înștiințeze achizitorul despre problemele și disfuncțiile apărute în îndeplinirea obligațiilor sale în legătură cu serviciile de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor și porcinelor, în termen de maximum 48 de ore de la apariția acestora;q) să verifice și să actualizeze permanent în S.N.I.I.A. datele referitoare la efectivele de animale identificate și înregistrate în exploatațiile din cadrul circumscripției sanitar-veterinare;r) să întocmească, pe baza modelului pus la dispoziție de către achizitor și să pună zilnic la dispoziția proprietarilor de animale un registru pentru notificarea evenimentelor intervenite cu privire la animale - nașterea animalului, vânzarea/ cumpărarea animalului, moartea animalului, sacrificarea animalului pentru consum propriu, pierderea crotaliei, pierderea pașaportului, pierderea cardului de exploatație, dispariția animalului și regăsirea animalului.s) să dețină sistem/dispozitiv necesar realizării serviciilor de identificare și înregistrare a animalelor și a mișcării acestora, precum și de corectare a eventualelor erori sau neconformități generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greșeli de înregistrare.  +  Articolul 3În relațiile contractuale cu achizitorul, prestatorul are următoarele drepturi:1. să primească la termenele prevăzute în contractul subsecvent acordului-cadru de servicii, pe baza facturii și/sau a documentelor justificative, depuse în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate și validate;2. să fie informat de către achizitor cu privire la modificările privind condițiile metodologice de executare a activităților suportate din bugetul Autorității, survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative, prin instruirile organizate și, după caz, prin publicare pe pagina web a Autorității;3. să încaseze de la proprietarii de animale contravaloarea serviciilor prestate care nu se decontează de către achizitor, conform prevederilor legale în vigoare, fără să le condiționeze acestora furnizarea unor servicii care se decontează de realizarea/furnizarea altor servicii care nu se decontează;4. să adere, în calitate de parte contractantă, la clauzele suplimentare la contractele subsecvente acordului-cadru de servicii încheiate cu achizitorul, conform și în limita prevederilor legale în vigoare, având ca referință instrucțiunile transmise prin ordin al președintelui Autorității privind condițiile metodologice de executare a acțiunilor contractate;5. să primească din partea achizitorului motivarea, în scris, cu confirmare de luare la cunoștință, cu privire la erorile din decont și/sau documentația justificativă raportate și refuzul decontării anumitor servicii, în termen de 5 zile de la adoptarea deciziei.  +  Articolul 4În relațiile contractuale cu prestatorul, achizitorul are următoarele obligații:1. să încheie acorduri-cadru de servicii, respectiv contracte subsecvente atribuite în executarea acestora, numai cu entitățile care îndeplinesc calitatea de prestator, potrivit pct. 33 din anexa nr. 1 la ordonanță;2. să facă publică în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii acordurilor-cadru de servicii, prin afișare pe pagina web și la sediul achizitorului, lista nominală a acestora, respectiv să actualizeze permanent această listă în funcție de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data operării acestora, conform legii;3. să deconteze prestatorilor, la termenele prevăzute în contractele subsecvente acordului-cadru de servicii, pe baza facturii/deconturilor însoțite de documente justificative prezentate pe suport hârtie, sau în format electronic, în formatul solicitat de achizitor, contravaloarea serviciilor contractate, efectuate, raportate și validate;4. să informeze prestatorii cu privire la modificările privind condițiile metodologice de executare a acțiunilor contractate, survenite ca urmare a apariției unor noi acte normative naționale sau comunitare, prin instruirile organizate și, după caz, prin publicare pe pagina web a achizitorului;5. să comunice prestatorilor cerințele exprese privind realizarea activităților de consiliere și de instruire a proprietarilor de animale cu referire la condițiile de bunăstare și la condițiile de biosecuritate, respectiv să comunice cerințele privind realizarea catagrafiei animalelor în situații de urgență;6. să pună gratuit la dispoziția prestatorilor seringi, vacutainere, alte materiale, produsele biologice, formularistica și tipizatele necesare realizării activităților contractate, pentru întregul efectiv de animale existente la data acțiunii, iar în cazul evoluției epizootiilor și a panzootiilor se pune gratuit la dispoziție echipamentul de protecție necesar, conform prevederilor legale în vigoare;7. să înmâneze prestatorilor, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare/rapoartele de control/notele de constatare, după caz, la termenele prevăzute de actele normative referitoare la normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul Autorității, aflate în vigoare; în cazul în care controlul este efectuat de către Autoritate sau cu participarea acesteia, notificarea privind măsurile dispuse se transmite prestatorului de către achizitor în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Autoritate la achizitor;8. să deducă spre soluționare organelor de cercetare penală situațiile în care se constată declararea unor aspecte care nu sunt conforme cu realitatea în documentele depuse de către prestatori în cadrul procedurilor de atribuire a acordurilor-cadru de servicii și pentru a căror corectitudine se depun declarații pe propria răspundere;9. să comunice prestatorilor, în scris, motivarea cu privire la erorile de raportare și la refuzul decontării anumitor servicii; să comunice prestatorilor, cu ocazia regularizărilor trimestriale, motivarea sumelor decontate; în situația în care se constată ulterior că refuzul decontării unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;10. să monitorizeze și să verifice modul de realizare a activităților contractate, inclusiv raportat la respectarea programului prezentat și asumat de către prestatori;11. să elaboreze un program anual de instruire a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, astfel încât să se realizeze nivelul de instruire necesar pentru activitățile contractate sau în legătură cu acestea;12. să păstreze pe o durată de 10 ani toate documentele care au stat la baza decontării activităților prevăzute la art. 15 din ordonanță;13. să întocmească și să păstreze lista cu medicii veterinari prezenți la instruirile organizate, cu evidențierea temelor de instruire și a entităților contractante reprezentate;14. să analizeze documentele depuse de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciți cu privire la condițiile de biosecuritate și bunăstarea animalelor și să prezinte un raport anual cu privire la acestea;15. să organizeze preluarea, înregistrarea și gestionarea tuturor informațiilor privind neconformități semnalate de entitățile contractante în vederea soluționării cu operativitate a aspectelor semnalate cu evidențierea situației trimestriale și anuale;16. să acorde gratuit prestatorilor dreptul de acces necondiționat la S.N.I.I.A., potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul II Decontarea activităților sanitar-veterinare publice  +  Articolul 5(1) Modalitățile de realizare a plăților către prestator de achizitor sunt următoarele:a) prin tarif pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit și acordat potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia;b) prin suma stabilită în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din ordonanță, și cu prevederile art. IV alin. (1) din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative.(2) Plata către entitățile care realizează activități sanitar-veterinare în conformitate cu art. 15 alin. (2^1) și alin. (10) din ordonanță, prin personal pentru care s-a obținut de la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București documentul care să-i ateste calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploatație comercială cu care au contract, se face prin tarif, pentru fiecare activitate sanitar-veterinară contractată, stabilit și acordat, după caz, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță, respectiv normelor metodologice de aplicare/implementare a acesteia.  +  Articolul 6(1) Beneficiarii contractelor pentru realizarea activităților prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanță primesc suma de 10.000 lei, exclusiv TVA, din bugetul Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin bugetul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în baza decontului și a documentelor justificative.(2) Decontul prevăzut la alin. (1), însoțit de documentele justificative, se depune până pe data de 5 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar decontarea sumei respective se realizează în maximum 20 de zile de la depunerea acestuia.(3) Decontul prevăzut la alin. (1) se depune împreună cu următoarele documente justificative, după caz:a) copie a fișei de pontaj a personalului sanitar-veterinar angajat care asigură implementarea contractului prevăzut la alin. (1) și tabelul nominal cu persoana/persoanele care au asigurat programul zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, conform prevederilor legale în vigoare;b) copie a ordinelor de deplasare care confirmă participarea la instruiri, la ridicarea tipizatelor și a produselor biologice, la predarea probelor către laborator;c) copii ale documentului/documentelor întocmit/întocmite ca urmare a acțiunii de consiliere privind condițiile de biosecuritate și bunăstare a animalelor din exploatațiile nonprofesionale;d) copie a certificatelor de participare la cursurile de formare profesională cu tematică aferentă activităților sanitar-veterinare contractate;e) tabel centralizator privind certificatele emise pentru animalele destinate sacrificării;f) tabel centralizator cu semnătura proprietarului/deținătorului de animale, pentru consilierea privind documentele de informare privind lanțul alimentar care au fost emise, în condițiile legii;g) documentul care confirmă recepționarea catagrafiei animalelor din exploatațiile nonprofesionale în situații de urgență.(4) Documentele privind catagrafia animalelor din exploatațiile nonprofesionale în situații de urgență se depun la sediul achizitorului la termenele solicitate și în conformitate cu legislația specifică fiecărei boli în cauză.(5) Decontul prevăzut la alin. (1) și documentele justificative aferente este/sunt verificat/e și vizat/e de către medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, care stabilește, după caz, penalitățile aplicabile conform prevederilor art. 8, înainte de depunerea oficială la registratura achizitorului.(6) Decontul justificativ și documentele aferente activităților prevăzute la alin. (5) sunt verificate, în maximum 5 zile de la depunere, de către Serviciul/Biroul control oficial - sănătate și bunăstare animală, respectiv de către Serviciul/Biroul economic din cadrul direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și aprobat de directorul executiv în vederea realizării plății.(7) Documentul/documentele prevăzut/prevăzute la alin. (3) lit. c) conține/conțin, în mod obligatoriu, aspectele punctuale prezentate proprietarilor de animale, corelația acestor aspecte cu prevederile legale în vigoare, elementele de identificare a persoanei care a realizat consilierea, respectiv ale celei care fost consiliată, codul exploatației deținute de persoana consiliată, timpul afectat consilierii, data și locul în care a fost realizată; aceste documente se înregistrează în registrul de corespondență al circumscripției sanitar - veterinare în termen de 24 de ore de la realizarea instruirii.(8) Modelul documentului prevăzut la alin. (7) va fi stabilit prin instrucțiuni ale președintelui Autorității.  +  Articolul 7Activitățile omise la raportare, din motive obiective, se regularizează trimestrial.  +  Articolul 8(1) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată nerespectarea, din vina prestatorului, a programului zilnic de 8 ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, prevăzut de art. 15 alin. (7) din ordonanță, se aplică următoarele penalități:a) diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate;b) diminuarea cu 50% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru prima luna consecutivă în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.c) diminuarea cu 100% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru a doua lună consecutivă în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.(2) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa dovezilor care să ateste participarea, în luna pentru care se face decontarea, la instruiri/cursuri de formare profesională, după caz, organizate de achizitor, se aplică următoarele penalități:a) diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.b) diminuarea cu 10% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care s-au repetat.(3) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa consilierii proprietarilor de animale pentru emiterea documentului privind informațiile pentru lanțul alimentar se aplică următoarele penalități:a) diminuarea cu 1% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate;b) diminuarea cu 5% a cuantumului sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna consecutivă în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care au fost înregistrate.(4) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată lipsa numărului minim de documente privind consilierea proprietarilor de animale pentru condițiile de biosecuritate și bunăstarea animalelor din exploatațiile nonprofesionale se aplică următoarele penalități:a) în cazul lipsei unui document se diminuează cu 5% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;b) în cazul lipsei a două documente se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;c) în cazul lipsei a trei documente se diminuează cu 15% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;d) în cazul lipsei a patru documente se diminuează cu 20% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;e) în cazul lipsei a cinci documente se diminuează cu 25% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;f) în cazul lipsei a șase documente se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;g) în cazul lipsei a șapte documente se diminuează cu 35% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;h) în cazul lipsei a opt documente se diminuează cu 40% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;i) în cazul lipsei a nouă documente se diminuează cu 45% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;j) în cazul lipsei a zece documente se diminuează cu 50% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate.(5) În cazul în care, în derularea contractelor subsecvente atribuite în executarea acordurilor-cadru de servicii, se constată deficiențe privind realizarea catagrafiei animalelor din exploatațiile nonprofesionale, în situații de urgență se aplică următoarele penalități:a) în cazul constatării lipsei unui număr de până la 5% din exploatații care nu au fost catagrafiate se diminuează cu 10% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;b) în cazul constatării lipsei exploatațiilor de pe teritoriul unui sat care nu au fost catagrafiate se diminuează cu 30% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate;c) în cazul nedepunerii documentelor de catagrafie în termenele stabilite, se diminuează cu 100% din cuantumul sumei de 10.000 lei, exclusiv TVA, pentru luna în care s-au produs aceste situații, pentru prestatorii la care acestea au fost înregistrate.(6) Reținerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1)-(5) se face din valoarea decontului justificativ pentru care au fost evidențiate, fără a depăși suma totală a decontului, respectiv 10.000 de lei, exclusiv TVA.(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător și decontului prevăzut la art. 6, aferent activităților din luna pentru care se întocmește acest decont, depus de beneficiarii contractelor de concesiune și/sau contractelor de servicii încheiate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 236/2019, prin încheierea, în condițiile legii, a unui act adițional la acestea.  +  Capitolul III Încetarea acordurilor-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente atribuite în executarea acestora  +  Articolul 9(1) Contractele subsecvente sunt reziliate de drept și fără notificare prealabilă, la inițiativa achizitorului, în cazul nedepunerii deconturilor justificative și a documentelor aferente acestora pentru două luni consecutive sau trei luni într-un an calendaristic, din motive imputabile prestatorului.(2) Contractele subsecvente sunt reziliate de drept, cu notificarea scrisă a prestatorului de către achizitor, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobării acestei măsuri, conform prevederilor legale în vigoare, ca urmare a constatării următoarelor situații:a) dacă prestatorul nu începe activitatea în termen de cel mult 15 zile de la data semnării contractului subsecvent;b) dacă, din culpa prestatorului, acesta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 15 zile;c) la expirarea perioadei de 15 zile calendaristice de la anularea de către organele în drept a certificatului de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;d) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor însoțite de documentele justificative privind activitățile contractate, în vederea decontării de către achizitor a serviciilor realizate, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an;e) refuzul repetat al prestatorului de a pune la dispoziția organelor de control ale achizitorului documente, în termenul rezonabil acordat/stabilit de comun acord, constatat ca urmare a celei de-a doua solicitări în scris de documente, solicitări privind actele de evidență tehnică și financiar-contabilă aferente activităților realizate conform contractelor subsecvente sau în legătură cu acestea, solicitări cu referire la documentele justificative privind sumele sau în legătură cu sumele decontate, precum și solicitări privind documentele administrative de la nivelul entității controlate, documente necesare realizării actului de control;f) la a doua constatare a faptului că serviciile raportate conform contractului subsecvent în vederea decontării acestora nu au fost efectuate;g) dacă, pentru o perioadă de trei luni consecutive în cadrul unui trimestru, respectiv cinci luni într-un an, prestatorul, din vina acestuia, nu își îndeplinește în mod corespunzător obligațiile contractuale, respectiv în legătură cu obiectul contractului subsecvent, conform cerințelor achizitorului;h) nerespectarea interdicțiilor prevăzute la art. 19 alin. (2), cu efect pentru toate contractele aflate în derulare;i) la a doua constatare a faptului că nu este respectată de prestator cerința prevăzută la art. 19 alin. (4) sau (5), după caz, dacă a fost incidentă la încheierea acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent.  +  Articolul 10(1) Contractele subsecvente încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligațiilor contractuale, în următoarele situații:a) de drept, la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:1. prestatorul își încetează activitatea la locul declarat la data atribuirii acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent, dacă noua situație nu este similară cu cea inițială;2. încetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desființare, după caz;3. a survenit decesul titularului cabinetului medical-veterinar individual sau al unuia dintre cabinetele medical-veterinare asociate, iar cabinetul nu poate continua activitatea în condițiile legii;4. medicul titular al cabinetului medical-veterinar are interdicție privind exercitarea profesiei de medic veterinar sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor Veterinari și, după caz, nu se realizează înlocuirea acestuia în condițiile contractate cu notificarea achizitorului;b) prin denunțarea unilaterală a acordului-cadru de servicii de către reprezentantul legal al achizitorului, printr-o notificare scrisă, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se dorește încetarea acordului-cadru de servicii/contractului subsecvent, cu indicarea motivului și a temeiului legal, în următoarele situații:1. medicul titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnat de entitățile stabilite conform celor prevăzute la art. 18, nu mai îndeplinește condițiile prevăzute art. 19 alin. (3) lit. a)-d), incidente la încheierea acordului-cadru de servicii în baza căruia a fost încheiat contractul subsecvent și, după caz, nu se realizează modificarea potrivit prevederilor art. 19 alin. (7) cu notificarea achizitorului;2. prestatorul organizat ca societate prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu îndeplinește obligația prevăzută la art. 19 alin. (7).(2) Acordurile-cadru de servicii încetează, din alte motive decât cele care privesc neexecutarea culpabilă a obligațiilor contractuale, în situația prevăzută la art. 15^1 alin. (5) din ordonanță.  +  Articolul 11(1) Contractul subsecvent atribuit în executarea acordului-cadru de servicii nu poate înceta la inițiativa prestatorului decât în condițiile în care acesta se obligă să plătească o penalitate în cuantum de 10.000 lei pentru fiecare lună din perioada neexecutată a contractului subsecvent.(2) Încetarea/Rezilierea contractului subsecvent în situațiile prevăzute la alin. (1), art. 9 sau 10, după caz, conduce la încetarea/rezilierea acordului-cadru de servicii care a stat la baza atribuirii contractului subsecvent respectiv.  +  Capitolul IV Dispoziții aplicabile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți în relație cu exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar  +  Articolul 12(1) Aplicarea prevederilor art. 15 alin. (10) din ordonanță se realizează în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5) din același articol.(2) Prin ordin al președintelui Autorității emis în aplicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță este stabilită, după caz, procedura de decontare a activităților realizate de entitățile medicilor veterinari organizați în condițiile legii, care furnizează servicii medical-veterinare în una din formele prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță, care realizează pe bază de contract activități sanitar-veterinare în exploatații comerciale de animale.  +  Articolul 13(1) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (11) din ordonanță, activitățile de asistență medicală veterinară în exploatațiile comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar se asigură prin încheierea unui contract cu entitățile care furnizează activități de asistență medicală veterinară, astfel cum sunt definite la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță.(2) Medicii veterinari din cadrul entităților prevăzute la alin. (1) au obligația consemnării tuturor activităților realizate în registrele și documentele obligatorii, ce se întocmesc la nivelul exploatației respective, care sunt gestionate sub responsabilitatea directă a medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, respectiv obligația informării medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți, cu operativitate, despre toate situațiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 14(1) Medicii veterinari organizați în condițiile legii, care au încheiat contracte cu reprezentanții legali ai exploatațiilor comerciale, pentru realizarea acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, inclusiv inspecția și certificarea animalelor destinate sacrificării, conform art. 15 alin. (10) din ordonanță, trebuie, anterior executării contractului, să obțină de la direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București documentul care atestă calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru fiecare exploatație comercială cu care au încheiat contract, prin intermediul entităților în cadrul cărora își desfășoară activitatea.(2) Pentru a obține calitatea sau a desfășura activitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit, pentru o anumită exploatație comercială, medicii veterinari, organizați în condițiile legii, prevăzuți la alin. (1), trebuie să îndeplinească condițiile minime prevăzute la art. 15.(3) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București emit documentul prevăzut la alin. (1) pentru fiecare exploatație comercială cu nominalizarea medicilor veterinari și codul de parafă al acestora, în baza solicitării entității prevăzute la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță, care va avea anexat contractul încheiat cu exploatația comercială și tabelul cu medicii veterinari asociați/angajați care efectuează activitățile veterinare contractate, cu prezentarea codului de parafă al fiecăruia, respectiv personal de specialitate - tehnician/asistent veterinar afectat realizării activităților sanitar-veterinare contractate; tabelul cu medicii veterinari și codul de parafă al acestora va fi vizat, în prealabil depunerii, de către consiliul județean al Colegiului Medicilor Veterinari pe a cărui rază teritorială se află exploatația comercială, pentru a certifica îndeplinirea, de către medicii veterinari în cauză, a condițiilor minime prevăzute la art. 15; solicitarea va avea anexate și declarațiile pe propria răspundere ale medicilor veterinari potrivit cărora aceștia nu se află în niciuna din situațiile prevăzute la art. 15 alin. (4), respectiv că se obligă să anunțe imediat eventualitatea producerii unei astfel de situații.(4) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru o exploatație comercială au obligația de a întocmi și/sau completa, în mod corect și la timp, evidențele obligatorii prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare, pentru exploatația respectivă, de a lua la timp măsurile ce se impun și sunt în responsabilitatea sa, respectiv de a informa direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, cu operativitate, despre toate situațiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislației în vigoare.(5) Activitatea desfășurată de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți pentru o exploatație comercială este controlată de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, iar aceștia trebuie să acționeze în conformitate cu prevederile art. 13 din ordonanță, precum și cu obligațiile pentru care au fost împuterniciți, în aplicarea legislației opozabile exploatațiilor comerciale, respectiv potrivit hotărârii Guvernului prevăzute la art. 15 alin. (5) din ordonanță și normelor metodologice de aplicare a acesteia.(6) Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în relația cu exploatația comercială au obligația de a respecta prevederile art. 16.(7) Documentul de împuternicire prevăzut la alin. (1) este emis de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării.  +  Articolul 15(1) Pentru a putea obține documentul prin care medicul veterinar de liberă practică este împuternicit de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pentru o anumită exploatație comercială, medicul veterinar trebuie să fie titularul, asociatul sau angajatul unei unități medicale veterinare în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară prevăzute la art. 13 și în raport cu forumul profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari și trebuie să îndeplinească minimum următoarele condiții:a) referitor la unitatea medicală veterinară în care se desfășoară activitatea:1. să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;2. să dețină certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, pentru unitatea medicală veterinară respectivă;b) referitor la capacitatea de a exercita profesia:1. să dețină atestatul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari, valid;2. să nu fie sub incidența unei sancțiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei;3. să dețină punctajul necesar, la zi, în ceea ce privește pregătirea profesională continuă;4. medicul veterinar titular să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, ca medic veterinar titular al entității contractante și să desfășoare în cadrul unității medicale veterinare prin care se furnizează activitățile de asistență contractate cel puțin un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale.(2) Condițiile minime prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite pe toată perioada derulării relațiilor contractuale cu exploatația comercială pentru care s-a solicitat acordarea de calității medic veterinar de liberă practică împuternicit.(3) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit își desfășoară activitatea sub directa coordonare a medicului veterinar titular al entității contractante, în cadrul căreia acesta activează, iar aceștia răspund solidar pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor prevăzute la art. 14 și prezentul articol, care rezultă din calitatea de medic veterinar de liberă practică împuternicit al exploatației comerciale pentru care s-a emis împuternicirea, în raport cu emitentul documentului de împuternicire.(4) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit și, după caz, medicul veterinar titular al entității contractante în cadrul căreia acesta își desfășoară activitatea nu trebuie să aibă nicio legătură de interes patrimonial, alta decât contractul prevăzut la art. 13, respectiv să nu fie coproprietar sau acționar/asociat, sau familial, respectiv rude de gradul 1 sau 2, cu proprietarul, deținătorul sau, după caz, cu managerul exploatației/administratorul entității juridice care deține exploatația comercială, pe toată durata desfășurării contractului.  +  Articolul 16Medicii veterinari de liberă practică împuterniciți la nivelul exploatațiilor comerciale autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și medicul veterinar titular al entității contractante, indiferent dacă acesta este împuternicit sau nu pentru exploatația în cauză, au următoarele obligații, raportat la activitățile sanitar-veterinare publice, în raport cu exploatația respectivă:1. să posede cunoștințe specifice în domeniul sănătății animale, aplicabile animalelor din specia în cauză, ceea ce implică necesitatea de:a) a-și actualiza în mod regulat cunoștințele, în particular în ceea ce privește reglementările de sănătate animală aplicabile;b) a îndeplini condițiile stabilite de Autoritate pentru a garanta buna funcționare a activității;c) a informa și a ajuta proprietarul sau responsabilul exploatației pentru a fi luate toate măsurile necesare pentru menținerea statutului exploatației, în special pe baza programelor adoptate de comun acord cu Autoritatea;d) a se asigura de respectarea prevederilor referitoare la:(i) identificarea și certificarea de sănătate animală pentru animalele din efectiv, animalele introduse și cele comercializate;(ii) obligația de a declara bolile declarabile și notificabile și orice alt factor de risc pentru sănătatea și bunăstarea animalelor și pentru sănătatea umană;(iii) stabilirea, pe cât posibil, a cauzei mortalității animalelor și a locului unde trebuie expediate acestea;(iv) condițiile de igienă ale efectivului și ale unităților de producție animală.2. să respecte condițiile tehnice și termenele prevăzute de normele metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, aprobate prin ordin al președintelui Autorității;3. să realizeze serviciile cu privire la întregul efectiv de animale, conform Programului cifric al activităților de supraveghere, profilaxie și control al bolilor la animale;4. să anunțe suspiciunea sau apariția unor boli transmisibile la animale și să participe la combaterea epizootiilor, conform reglementărilor legale în vigoare;5. să întocmească și să țină la zi toate evidențele sanitar-veterinare rezultate din aplicarea prevederilor legale în vigoare sau din instrucțiunile direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București;6. să depună diligențele necesare pentru a investiga și stabili cauzele de îmbolnăvire, moarte sau avort la animalele din exploatația pentru care sunt împuterniciți, de care a luat cunoștință în mod direct sau despre care a fost înștiințat de reprezentanții exploatației sau de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în condițiile legislației în vigoare;7. să respecte criteriile de calitate a serviciilor medical- veterinare furnizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare;8. să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la proprietarii animalelor, în relația cu terții; să asigure securitatea în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, cu respectarea principiilor protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;9. să completeze corect și la zi documentele, formularele și tipizatele specifice activităților sanitar-veterinare desfășurate sau în legătură cu acestea, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți; în cazul în care activitățile de asistență sunt contractate separat, să se asigure că toate documentele, formularele și tipizatele specifice activităților sanitar-veterinare, întocmite pentru activitățile de asistență sunt completate corect și la zi, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;10. să anunțe direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București despre modificarea oricăreia dintre condițiile care au stat la emiterii documentelor de împuternicire, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii modificării, și să ia masurile necesare pentru îndeplinirea permanentă a acestor condiții pe toată durata derulării contractelor, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;11. să respecte prevederile legislației sanitare veterinare și instrucțiunile specifice comunicate de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, în realizarea activităților pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;12. să asigure eliberarea actelor medicale și a altor documente, în condițiile stabilite prin legislația în vigoare, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;13. să participe și să asigure participarea personalului de specialitate, respectiv medici veterinari sau asistenți/tehnicieni veterinari, personal afectat pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți la toate instruirile organizate sau coordonate de direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, cu privire la activitățile sanitar-veterinare sau în legătură cu aceste activități, pentru exploatația pentru care sunt împuterniciți;14. să recepționeze și să păstreze o copie a documentului de comunicare a informațiilor privind lanțul alimentar, de la reprezentanții exploatației de animale pentru care sunt împuterniciți, înainte de a inspecta și certifica animalele destinate sacrificării;15. să solicite reprezentanților exploatației de animale pentru care sunt împuterniciți adoptarea, la acest nivel, a măsurilor corective necesare pentru asigurarea condițiilor de bunăstare și condițiilor de biosecuritate, în cazul în care constată neconformități de acest fel, respectiv să informeze direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, cu operativitate, despre toate situațiile care impun aplicarea unor măsuri obligatorii, potrivit legislației în vigoare.  +  Articolul 17(1) Nerespectarea condițiilor care au stat la baza acordării calității de medic veterinar de liberă practică împuternicit pentru o anumită exploatație comercială, inclusiv încetarea contractului cu exploatația pentru care s-a obținut, duce la retragerea documentului de împuternicire, de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București emitentă, prevăzut la art. 14 alin. (1), pentru entitatea contractantă, în raport cu respectiva exploatație, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii acestor condiții.(2) Documentul de împuternicire, respectiv documentul prin care se dispune retragerea acestuia, sunt acte administrative, cărora le sunt aplicabile prevederile art. 2 alin. (1) lit. c)^1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.(3) Prin ordin al președintelui Autorității sunt stabilite procedurile de emitere și de retragere a documentului prevăzut la art. 14 alin. (1), emis de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și, precum și de păstrare a evidenței, pentru fiecare exploatație, a informațiilor actualizate prevăzute la art. 14 alin. (3).  +  Capitolul V Criterii de eligibilitate și atribuire a acordului-cadru de servicii  +  Articolul 18(1) Pot contracta activitățile prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanță entitățile care dețin certificat de înregistrare eliberat în vederea funcționării unității medicale veterinare în care se desfășoară activități de asistență, astfel cum sunt definite la pct. 35 din anexa nr. 1 la ordonanță.(2) Pentru a încheia acordul-cadru de servicii și a derula contractele subsecvente aferente acestuia, entitățile prevăzute la alin. (1) trebuie să dețină certificatul de înregistrare pentru locul declarat de desfășurare a activității, emis în vederea funcționării unității medicale veterinare în care se desfășoară activitățile de asistență, pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare sau la maximum 30 de km față de circumscripția sanitar-veterinară pentru care se încheie acordul-cadru de servicii.  +  Articolul 19(1) Acordul-cadru de servicii se atribuie entităților prevăzute la art. 18, iar medicul veterinar titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are responsabilitatea organizării și realizării activităților contractate.(2) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (8) din ordonanță:a) medicul veterinar titular nu poate participa concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii, în această calitate;b) cabinetele medical-veterinare asociate nu pot fi parte concomitent în mai mult de două contracte;c) societățile prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot fi parte concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii.d) medicii veterinari asociați în cadrul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv asociații societăților prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu pot participa concomitent în mai mult de două acorduri-cadru de servicii.(3) Medicul veterinar titular, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, desemnat de entitățile stabilite conform celor prevăzute la art. 18, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să dețină atestat de liberă practică medicală veterinară valid;b) să se regăsească în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică, în calitate de medic veterinar titular al entității prestatoare;c) să desfășoare în cadrul unității medicale veterinare prin care se furnizează activitățile de asistență contractate, cel puțin un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale;d) să nu fie sub incidența unei sancțiuni de suspendare sau de interzicere a exercitării profesiei;e) să dețină punctajul necesar, la zi, în ceea ce privește pregătirea profesională continuă.(4) În executarea acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, activitățile sanitar-veterinare sunt efectuate de prestator prin medicul veterinar titular și, după caz, cu personal de specialitate angajat, respectiv medici veterinari sau asistenți/tehnicieni veterinari ori alt personal implicat, reprezentat de medici veterinari asociați, în cazul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv deținători de părți sociale, în cazul societăților reglementate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; medicii veterinari angajați/implicați în executarea activităților contractate trebuie să îndeplinească condițiile de liberă practică prevăzute de legislația în vigoare privind exercitarea profesiei.(5) În executarea acordului-cadru de servicii, activitățile sanitar-veterinare contractate sunt realizate de prestator, pentru fiecare contract subsecvent și pe toată durata lui, prin medicul veterinar titular și cel puțin un medic veterinar asociat, în cazul cabinetelor medical-veterinare asociate, respectiv deținător de părți sociale în cazul societăților reglementate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau cel puțin un medic veterinar angajat ori cel puțin un asistent veterinar/tehnician veterinar angajat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă, în cazul circumscripției sanitar-veterinare cu peste 1.000 de U.V.M.(6) Pe toată perioada de derulare a acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente încheiate, prestatorul trebuie să îndeplinească cerințele referitoare la condițiile obligatorii care trebuie îndeplinite de medicul veterinar titular, inclusiv cerința ca acționariatul majoritar să fie deținut de către medicii veterinari pentru societățile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul în care, pe durata derulării acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, prestatorul își modifică forma de organizare sau își schimbă medicul veterinar titular, aceasta se notifică în scris achizitorul, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii modificării, cu încheierea unui act adițional, cu respectarea prevederilor alin. (6).  +  Articolul 20(1) Acordul-cadru de servicii și contractele subsecvente sunt semnate de reprezentantul legal al entității prestatoare și de medicul veterinar titular al acesteia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în măsura în care nu există identitate de persoane, caz in care va fi semnat cu asumarea ambelor calități.(2) Pentru stabilirea capacității de a contracta și a posibilității de executare a contractului, reprezentantul legal trebuie să depună următoarele documente, fără a se limita la:a) certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică;b) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, deschis la unitățile trezoreriei statului la solicitarea unităților cu personalitate juridică constituite ca societăți prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau la bancă, în situația unităților fără personalitate juridică.c) codul de înregistrare fiscală - codul unic de înregistrare, după caz;d) certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu cel mult 30 de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, după caz;e) dovada realizării punctajului pentru pregătirea profesională la zi;f) atestatul de liberă practică emis de Colegiul Medicilor Veterinari pentru fiecare medic veterinar, valid la data-limită de depunere a ofertelor;g) lista personalului de specialitate angajat care participă la implementarea contractului și copia actului/actelor doveditoare prin care personalul angajat își exercită profesia la entitatea ofertantă;h) programul unității medicale veterinare, asumat pentru asigurarea activităților concesionate la nivelul circumscripției sanitar-veterinare;i) declarație pe propria răspundere privind contractele similare deținute și aflate în derulare.(3) Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în copie, trebuie certificate pentru conformitate prin sintagma „conform cu originalul“ și prin semnătura reprezentantului legal, pe fiecare pagină.  +  Articolul 21(1) Prestatorul, prin medicul veterinar titular al acestuia, are obligația de a asigura un program zilnic de opt ore, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică și a sărbătorilor legale, prin activități de birou și teren care trebuie justificate prin înscrisuri, pentru circumscripția sanitar-veterinară cu privire la care se încheie acordul-cadru de servicii, respectiv contractele subsecvente.(2) Activitățile sanitar-veterinare contractate sau cele implicite activității la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, în executarea acordului-cadru de servicii, respectiv a contractelor subsecvente, inclusiv în ceea ce privește profilaxia, depistarea, declararea și combaterea bolilor, se prezumă a fi realizate și în afara programului stabilit.(3) Medicul veterinar titular organizează acordarea concediilor de odihnă pentru a se asigura continuitatea activității contractate, astfel încât să nu fie perturbată activitatea la nivelul circumscripției sanitar-veterinare, printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă.(4) Pe durata concediului de odihnă al medicului veterinar titular, în măsura în care nu se poate asigura continuitatea activității contractate printr-un medic veterinar angajat cu contract de muncă, aceasta se poate realiza printr-un medic veterinar asociat care îndeplinește condițiile de liberă practică prevăzute de legislația în vigoare privind exercitarea profesiei sau printr-un medic veterinar care își desfășoară activitatea în derularea unui contract pentru o circumscripție sanitar-veterinară din proximitate; situație care este anunțată direcției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în scris cu cel puțin 5 zile înainte de intervenirea acesteia, iar informațiile se afișează la sediul unității medicale veterinare, în vederea înștiințării proprietarilor/deținătorilor de animale.  +  Articolul 22(1) Atribuirea acordurilor-cadru de servicii se va face către entitățile care obțin punctajul cel mai mare pe baza criteriului de atribuire „cel mai bun raport calitate-preț“, cu aplicarea exclusiv a factorilor de evaluare prevăzuți la art. 23, în ordinea opțiunilor exprimate potrivit alin. (2), după caz.(2) În situațiile în care entitățile depun oferta pentru mai mult de un lot, acestea au obligația de a comunica ordinea în care optează pentru atribuirea contractului, în aplicarea art. 15 alin. (8) din ordonanță.(3) În cazul obținerii unui punctaj egal, diferențierea ofertanților se va realiza pe baza punctajului obținut la fiecare din factorii de evaluare, în ordinea prezentării, potrivit art. 23.  +  Articolul 23În aplicarea art. 187 alin. (6) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea acordurilor-cadru de servicii se realizează prin aplicarea următorilor factori de evaluare:a) amplasarea unității medicale veterinare în care se desfășoară activitățile de asistență medicală veterinară - punctaj maxim: 30 de puncte:1. pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 30 de puncte;2. în afara circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii, dar nu mai departe de maximum 30 de km de aceasta: 15 puncte.Distanța se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripția sanitar-veterinară și la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanță din punct de vedere rutier. (www.distanta.ro);b) domiciliul/reședința al/a medicului veterinar titular și personalului angajat - punctaj maxim: 55 de puncte:1. medic veterinar titular - cel puțin 4 ani pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 15 puncte;2. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte;3. medic veterinar titular - cel puțin 4 ani la o distanță de maximum 30 de km de circumscripția sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte;4. medic veterinar titular - sub 4 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanță de maximum 30 de km de circumscripția sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 7 puncte;5. medic veterinar angajat - cel puțin 2 ani pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 10 puncte;6. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 8 puncte;7. medic veterinar angajat - cel puțin 2 ani la o distanță de maximum 30 de km de circumscripția sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 7 puncte;8. medic veterinar angajat - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanță de maximum 30 de km de circumscripția sanitar-veterinară care face obiectul acordului-cadru de servicii: 5 puncte;9. tehnician/asistent veterinar - cel puțin 2 ani pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 5 puncte;10. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, pe teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 3 puncte;11. tehnician/asistent veterinar - cel puțin 2 ani la o distanță de maximum 30 de km de teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 4 puncte;12. tehnician/asistent veterinar - sub 2 ani, dar mai mult de 1 an, la o distanță de maximum 30 de km de teritoriul circumscripției sanitar-veterinare care face obiectul acordului-cadru de servicii: 2 puncte;Distanța se calculează prin raportare la oricare unitate administrativ-teritorială care face parte din circumscripția sanitar-veterinară și la unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială este amplasată unitatea medicală veterinară, luând în considerare cea mai scurtă distanța din punct de vedere rutier. (www.distanta.ro)Se punctează maximum 5 angajați - medicul veterinar titular și încă 4 (medic veterinar și/sau tehnician/asistent veterinar);c) personal medical veterinar angajat: punctaj maxim: 55 de puncte:1. calificarea personalului angajat în mod obligatoriu - punctaj maxim: 7 puncte:(i) tehnician/asistent veterinar: 0 puncte;(ii) medic veterinar: 7 puncte;2. calificarea și numărul personalului angajat suplimentar - punctaj maxim: 48 de puncte:(i) cel puțin un medic veterinar angajat al cabinetului de mai puțin de 1 an: 10 puncte;(ii) cel puțin un medic veterinar angajat al cabinetului de peste 1 an: 12 puncte;(iii) cel puțin un tehnician/asistent veterinar: 5 puncte.Se punctează maximum 4 angajați pentru pct. 2;d) pregătirea profesională a medicului veterinar titular - punctaj maxim: 17 puncte:1. medic veterinar: 0 puncte;2. medic primar veterinar*: 5 puncte;3. doctor în științe medical-veterinare*: 10 puncte;4. cursuri postuniversitare de lungă durată*: 2 puncte/curs - nu mai mult de 2 puncte în total;e) tipul unității medical-veterinare în care se desfășoară activități de asistență medicală veterinară înregistrată de cel puțin 1 an în Registrul unic al cabinetelor medical-veterinare, cu sau fără personalitate juridică - punctaj maxim: 5 puncte:1. cabinet medical-veterinar: 0 puncte;2. clinică medical-veterinară: 4 puncte;3. spital clinic veterinar: 5 puncte;f) dotări suplimentare propuse - punctaj maxim: 7 puncte:1. ambulanță veterinară: 7 puncte;2. deținere mijloc de transport auto: 5 puncte.Se punctează un singur mijloc de transport;g) programul de lucru propus pentru desfășurarea activităților în cadrul circumscripției sanitar-veterinare - punctaj maxim: 10 puncte:1. minimum 40 de ore pe săptămână: 0 puncte;2. minimum 48 de ore pe săptămână: 5 puncte;3. minimum 56 de ore pe săptămână: 10 puncte;h) experiența medicului veterinar titular raportat la disponibilitatea exercitării profesiei - punctaj maxim: 15 puncte:1. medicul veterinar titular - experiență mai puțin de o lună: 0 puncte;2. medicul veterinar titular - experiență sub un an, dar mai mult de o lună: 7 puncte;3. medicul veterinar titular - experiență sub 5 ani, dar mai mult de un an: 9 puncte;4. medicul veterinar titular - experiență sub 15 ani, dar mai mult de 5 ani: 11 puncte;5. medicul veterinar titular - experiență sub 30 de ani, dar mai mult de 15 ani: 13 puncte;6. medicul veterinar titular - experiență mai mare de 30 de ani: 15 puncte;7. medicul veterinar titular - depășește vârsta standard de pensionare, până la 4 ani: - 115 de puncte**;8. medicul veterinar titular - depășește vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 4 ani, dar nu mai mult de 10 ani: 130 de puncte**;9. medicul veterinar titular - depășește vârsta standard de pensionare, cu mai mult de 10 ani: 145 de puncte**. * În domeniul sănătății animalelor sau în domeniile conexe acestuia.** Se scad din totalul punctajului obținut.  +  Articolul 24Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a acordului-cadru de servicii, activitățile sanitar-veterinare prevăzute la art. 15 alin. (2) din ordonanță, aferente unei circumscripții sanitar-veterinare, pot fi realizate de către cel mai apropiat prestator sau alt prestator, care deține un acord-cadru de servicii cu direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București și care va avea toate drepturile și obligațiile referitoare la circumscripția sanitar-veterinară în cauză, prin încheierea unui act adițional, în condițiile legii; în cazul distanței egale, se va opta pentru prestatorul care are un număr mai mare de angajați.  +  ANEXĂla prevederi specificeNr. înregistrare DSVSA .........................C.M.V.I./S.C. .......................... Aprobat, Director executivNr. Registru unic CMV: ............Nr. acord-cadru de servicii/contract subsecvent/servicii ......... din ....... Avizat, Serviciul/Biroul economic Serviciul/Biroul control oficial-sănătate și bunăstare animalăVizatMedic veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale
  DECONT JUSTIFICATIV
  aferent lunii .............. anul ............ pentru activitățile prevăzute
  la art. 15 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor,
  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare*
  Nr. crt.ActivitateaNumăr operațiuni/zile lucrătoare, după cazPenalități %**Suma de penalizare **
  1.Program de lucru 8 ore/zi
  2.Transportul probelor la laborator
  3.Ridicarea produselor și tipizatelor necesare
  4.Instruirea și formarea profesională aferentă activităților contractate
  5.Consilierea proprietarilor de animale în vederea comunicării informațiilor privind lanțul alimentar
  6.Consilierea proprietarilor de animale privind condițiile de biosecuritate
  7.Consilierea proprietarilor de animale privind bunăstarea animalelor
  8.Efectuarea catagrafiei animalelor în situații de urgență
  9.Inspecția și certificarea animalelor destinate sacrificării
  10.Cuantumul sumei totale reprezentând penalități
  11.Suma de plată
  Data:Medic veterinar titular:* Se raportează doar activitățile realizate în luna respectivă.** Penalitățile sunt înscrise, după caz, de medicul veterinar oficial al circumscripției sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale.
  ----