PROCEDURĂ din 23 aprilie 2014privind acordarea ajutoarelor de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 8 mai 2014  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 332 din 23 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 336 din 8 mai 2014.
   +  Capitolul I Definiții  +  Articolul 1În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) activitate identică sau similară - activitatea care face parte din aceeași clasă, respectiv cod numeric de 4 cifre, conform Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN;b) ajutor pentru exploatare - ajutorul pentru reducerea cheltuielilor curente ale unei întreprinderi. Aceste cheltuieli includ categorii de costuri, precum costurile cu personalul, materialele, serviciile contractate, comunicațiile, energia, întreținerea, chiria și administrarea, dar exclud costurile de amortizare și costurile de finanțare în cazul în care acestea au fost incluse în costurile eligibile la acordarea ajutorului pentru investiții; (la 06-11-2018, Litera b) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 ) c) angajator - întreprinderea care solicită ajutor de stat pentru locurile de muncă nou-create în baza prezentei scheme;c^1) comercializarea produselor agricole - deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei altei activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; (la 16-09-2014, Lit. c^1) a art. 1 din procedură a fost introdusă de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) c^2) calendarul creării locurilor de muncă - perioada de realizare a planului de creare a locurilor de muncă de la data creării primului loc de muncă până la data de 31 decembrie a anului în care se creează ultimul loc de muncă; (la 05-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) c^3) contribuția la dezvoltarea regională - valoarea contribuțiilor la dezvoltarea regională de natura taxelor și impozitelor la bugetul general consolidat al statului aferente investiției inițiale și locurilor de muncă create direct de aceasta, plătite efectiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pe parcursul realizării și menținerii investiției și a locurilor de muncă; (la 05-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 18, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) d) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând, pentru o perioadă de timp definită, salariul brut și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente salariului brut, conform reglementărilor legale în vigoare;d^1) cost salarial eligibil - costul salarial cuprinzând salariul brut, precum și contribuțiile obligatorii ale angajatorului aferente, conform prevederilor legale în vigoare; (la 05-08-2020, Litera d^1) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) e) crearea de locuri de muncă - creșterea netă a numărului de locuri de muncă create direct de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, în raport cu media celor 12 luni precedente lunii în care se înregistrează cererea de acord pentru finanțare, după deducerea din numărul aparent de locuri de muncă create a locurilor de muncă desființate față de medie;f) demararea investiției - fie demararea lucrărilor de construcție aferente investiției, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă de echipamente sau orice contract prin care investiția devine ireversibilă, oricare dintre acestea se efectuează mai întâi, excluzându-se lucrările pregătitoare; cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate ca marcând demararea lucrărilor;f^1) data creării locului de muncă - data primei ocupări a postului creat în cadrul planului de creare a locurilor de muncă; (la 05-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 20, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) g) desfășoară activitate economică - obține venituri din activitatea realizată;h) exercițiu financiar încheiat - exercițiul financiar pentru care întreprinderea are situații financiare depuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare;h^1) grup - societatea-mamă și toate filialele acesteia; (la 19-04-2016, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) i) imobilizări corporale - activele constând în terenuri, clădiri și instalații, mașini și echipamente;j) imobilizări necorporale - activele care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licențe, know-how ori alte drepturi de proprietate intelectuală; (la 16-09-2014, Lit. j) a art. 1 din procedură a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) k) investiția inițială - investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi, extinderea capacității unei unități existente, diversificarea producției unei unități existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente, după cum urmează:(i) înființarea unei unități noi - crearea unui nou amplasament pentru desfășurarea activității pentru care se solicită finanțarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unități existente;(ii) extinderea capacității unei unități existente - mărirea capacității de producție în amplasamentul existent;(iii) diversificarea producției unei unități existente - obținerea de produse care nu erau realizate anterior în unitatea respectivă;(iv) schimbare fundamentală în procesul general de producție - introducerea de noi tehnologii de producție în amplasamentul existent sau dotarea cu echipamente ori instalații înalt tehnologizate, a căror valoare trebuie să depășească amortizarea activelor legate de activitatea pentru care se solicită finanțarea în cursul celor 3 exerciții financiare anterioare anului depunerii cererii de acord pentru finanțare; (la 16-09-2014, Lit. k) a art. 1 din procedură a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) l) investiția inițială în favoarea unei noi activități economice - investiția în imobilizări corporale și necorporale legate de înființarea unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfășurată anterior în unitatea respectivă; (la 19-04-2016, Litera l) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) m) întreprindere - orice entitate cu personalitate juridică înființată în scopul de a realiza venituri din desfășurarea unei activități economice;n) întreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat;o) întreprindere nou-înființată - întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrării cererii de acord pentru finanțare care nu are situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul înregistrării cererii de acord pentru finanțare sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi înainte de data înregistrării cererii; (la 19-04-2016, Litera o) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) p) întreprinderi mici și mijlocii - acele întreprinderi care au mai puțin de 250 de angajați și care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depășește echivalentul în lei a 50 de milioane euro, fie dețin active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro și se clasifică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:(i) întreprindere mijlocie, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro;(ii) întreprindere mică, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;(iii) microîntreprindere, din cadrul categoriei de IMM, este întreprinderea care are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;q) întreprindere mare - întreprinderea care nu îndeplinește criteriile pentru încadrarea în categoria IMM-urilor;r) întreprindere asociată - întreprinderea care deține singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai celeilalte întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective;r^1) loc de muncă ocupat - locul de muncă pentru care întreprinderea a încheiat un contract individual de muncă, în vigoare, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru care se plătește un salariu brut lunar; (la 05-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) s) locația realizării investiției - sediul social sau unul din punctele de lucru ale întreprinderii, unde se realizează investiția, astfel cum se înregistrează la oficiul registrului comerțului, conform prevederilor legale în vigoare; (la 19-04-2016, Litera s) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) t) locuri de muncă create direct de un proiect de investiții - locurile de muncă legate de activitatea care face obiectul investiției, inclusiv locurile de muncă create în urma unei creșteri a ratei de utilizare a capacității create de investiție, ocupate de persoane angajate în baza unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă;u) Abrogată. (la 05-08-2020, Litera u) din Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 22, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) v) media numărului de salariați - media numărului de salariați pe perioada ultimelor 12 luni anterioare datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare, pe baza numărului efectiv de salariați declarați lunar în Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate - Declarația 112; (la 19-04-2016, Litera v) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) v^1) perioadă de monitorizare a locurilor de muncă - perioada de 3 ani ulterioară celor 2 ani consecutivi de la data ocupării fiecărui loc de muncă; (la 05-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) v^2) perioadă de monitorizare a investiției - perioada de 5 ani ulterioară anului finalizării investiției; (la 05-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) w) planul de afaceri - document din care rezultă eficiența economică a întreprinderii și viabilitatea proiectului de investiții, vizând cel puțin următoarele aspecte: descrierea afacerii, locația realizării investiției, prezentarea proiectului de investiții, planul de investiții, fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțare, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală și proiecții financiare. În document se fundamentează: încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, modul de îndeplinire a indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți în anexa nr. 4. Planul de afaceri are anexate documente justificative necesare fundamentării acestuia. Planul de afaceri este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă; (la 05-08-2020, Litera w) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) w^1) plan de afaceri în formă simplificată - document în care sunt prezentate cel puțin următoarele aspecte: fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă, fundamentarea cifrei de afaceri, situația financiară actuală, proiecții financiare, fundamentarea modului de îndeplinire a indicatorilor cantitativi. Planul de afaceri în formă simplificată este elaborat pentru perioada implementării investiției și 5 ani de la data ocupării ultimului loc de muncă; (la 05-08-2020, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) x) planul de creare a locurilor de muncă - document care cuprinde calendarul creării și menținerii locurilor de muncă aferente investiției și valorile costurilor salariale eligibile și ajutorului de stat aferent; (la 05-08-2020, Litera x) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 26, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) y) proiect mare de investiții - o investiție inițială cu costuri eligibile care depășesc 50 de milioane euro, valoare calculată la cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României, valabil la data elaborării acordului pentru finanțare;z) proiect unic de investiții - orice investiție inițială este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiții dacă este demarată de același beneficiar la nivel de grup într-un interval de 3 ani de la data demarării lucrărilor la o altă investiție care beneficiază de ajutor în aceeași regiune NUTS 3; (la 19-04-2016, Litera z) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) aa) producție agricolă primară - producția de produse ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se mai efectua o altă operațiune de modificare a naturii produselor respective; (la 16-09-2014, Lit. aa) a art. 1 din procedură a fost modificată de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) aa^1) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013; (la 16-09-2014, Lit. aa^1) a art. 1 din procedură a fost introdusă de pct. 13 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 784 din 10 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 16 septembrie 2014. ) bb) prelucrarea produselor agricole - orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;bb^1) relocare - transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind Spațiul Economic European, unitatea inițială, către unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind Spațiul Economic European unde are loc investiția care beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile inițiale ale beneficiarului din Spațiul Economic European; (la 06-11-2018, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 ) cc) salariu brut - suma veniturilor realizate de salariat în întreprindere înainte de reținerea contribuțiilor obligatorii ale angajatului și de impozitare; (la 19-04-2016, Litera cc) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) dd) sursa de finanțare - resursele financiare ale întreprinderii destinate realizării planului de investiții, obținute din surse proprii, respectiv majorare de capital subscris și vărsat, cu excepția aportului în natură, profit reinvestit, împrumut intragrup sau credit bancar. (la 05-08-2020, Litera dd) din Articolul 1 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de stat  +  Articolul 2(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obțină un acord pentru finanțare din partea Ministerului Finanțelor Publice.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare începe de la data comunicată de Ministerul Finanțelor Publice pe siteul său, conform art. 17 din hotărâre. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 2 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 28, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (3) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 29, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 3(1) Întreprinderea solicitantă transmite Ministerului Finanțelor Publice următoarele documente:a) cerere de acord pentru finanțare;b) certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, în care să se menționeze cel puțin următoarele informații: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociații și reprezentanții legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal, toate domeniile secundare de activitate și punctele de lucru ale întreprinderii;c) situații financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, în copie, după caz;d) plan de creare a locurilor de muncă;e) plan de afaceri;f) documente justificative pentru fundamentarea planului de afaceri;g) împuternicire semnată și ștampilată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare;h) act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;i) opis cu documentele transmise. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 30, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) Documentele menționate la alin. (1) lit. d) și e) se transmit și în format electronic. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 31, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (3) Formularul cererii de acord pentru finanțare și modalitatea de transmitere și înregistrare a documentelor prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în Ghidul solicitantului, elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 05-08-2020, Articolul 3 din Capitolul II a fost completat de Punctul 32, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 4(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise, prevăzute la art. 3, conform prevederilor anexei nr. 3 și analizează viabilitatea investiției și eficiența economică a întreprinderii conform prevederilor anexei nr. 4. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (3) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 34, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 05-08-2020, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 05-08-2020, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 05-08-2020, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 8(1) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 36, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanțare, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) acord pentru finanțare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;b) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii.Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentației în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare;c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (3) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanțare înregistrate și nesoluționate conform alin. (2) lit. a) și c) până la data epuizării bugetului anual alocat schemei, Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) solicitare de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) există neconcordanțe în informațiile furnizate;(ii) documentele nu respectă condițiile de conformitate prevăzute în anexa nr. 3;(iii) se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluționării cererii.Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentației în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare;b) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanțare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanțare nu este însoțită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informații și/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanțare. (la 05-08-2020, Articolul 8 din Capitolul II a fost completat de Punctul 38, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 9Ministerul Finanțelor Publice finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanțare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme. (la 05-08-2020, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 39, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 10Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria inițiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanțare nu se iau în considerare.  +  Articolul 10^1(1) În cazul în care bugetul anual alocat schemei s-a epuizat, dar există cereri de acord pentru finanțare care nu s-au încadrat în bugetul alocat, dar care îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul acordului pentru finanțare.(2) Înregistrarea cererilor de acord pentru finanțare continuă și în cazul în care bugetul anual alocat schemei nu a fost aprobat prin legea anuală a bugetului de stat sau bugetul anual alocat schemei s-a epuizat. În cazul în care cererile de acord pentru finanțare înregistrate îndeplinesc cumulativ condițiile și criteriile de eligibilitate prevăzute de prezenta hotărâre, Ministerul Finanțelor Publice emite proiectul acordului pentru finanțare.(3) Proiectele de acord pentru finanțare prevăzute la alin. (1) și (2) se aprobă în ordinea în care au fost emise, după aprobarea sau suplimentarea bugetului anual alocat schemei, în conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. (la 05-08-2020, Capitolul II a fost completat de Punctul 40, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Capitolul III Plata ajutorului de stat  +  Articolul 11(1) Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2028 întreprinderilor care au primit acord pentru finanțare, după efectuarea parțială sau totală a cheltuielilor eligibile realizate conform acordului pentru finanțare, în limita creditelor bugetare anuale aprobate. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 11 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 42, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 12(1) În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea transmite la Ministerul Finanțelor Publice cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documente justificative, potrivit Ghidului de plată elaborat în aplicarea prezentei hotărâri, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 44, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 13(1) Ministerul Finanțelor Publice verifică conformitatea documentelor transmise și îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta schemă în vederea efectuării plății.(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanțe între datele și informațiile transmise, Ministerul Finanțelor Publice transmite o solicitare de completare a cererii de plată a ajutorului de stat, cu confirmare de primire. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 13 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 45, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (3) Documentele și informațiile solicitate vor fi transmise către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării. (la 05-08-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4) În situația în care întreprinderea nu confirmă primirea solicitării transmise de Ministerul Finanțelor Publice sau nu respectă termenul prevăzut la alin. (3), Ministerul Finanțelor Publice returnează întreprinderii cererea de plată a ajutorului de stat, în termen de 15 zile lucrătoare de la îndeplinirea termenului, în vederea completării acesteia. (la 05-08-2020, Articolul 13 din Capitolul III a fost completat de Punctul 46, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 14(1) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de furnizor de ajutor de stat, își rezervă dreptul de a verifica oricând la fața locului, notificând în prealabil, în perioada implementării și monitorizării investiției și locurilor de muncă nou-create, veridicitatea și conformitatea documentelor privind realizarea investiției și efectuarea cheltuielilor eligibile aferente locurilor de muncă nou-create.(2) Pe durata efectuării verificării la fața locului, întreprinderea are obligația de a permite accesul echipei de control, în condițiile legii, la activele aferente investiției inițiale și la toate documentele în original, care atestă îndeplinirea condițiilor impuse de prezenta hotărâre.(3) Ministerul Finanțelor Publice poate solicita semestrial stadiul realizării planului de creare a locurilor de muncă pentru care a fost emis acordul pentru finanțare. (la 05-08-2020, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4) Întreprinderile au obligația de a răspunde solicitării Ministerului Finanțelor Publice în termenul menționat la art. 13 alin. (3). (la 05-08-2020, Articolul 14 din Capitolul III a fost completat de Punctul 47, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 15(1) Plata ajutorului de stat nu poate face obiectul unor plăți compensatorii.(1^1) Ministerul Finanțelor Publice nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. (la 05-08-2020, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 48, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către Ministerul Finanțelor Publice, în termen de maximum 45 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, în contul 50.70 "Disponibil din subvenții și transferuri", deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază își are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de stat.(3) Întreprinderile au obligația de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de Ministerul Finanțelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenții și transferuri». În situația în care se constată existența unei sume necuvenite, întreprinderile au obligația de a informa de îndată Ministerul Finanțelor Publice în vederea restituirii acesteia. (la 05-08-2020, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4) Restituirea sumelor încasate necuvenit se realizează în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, dacă sumele se restituie în anul în care au fost încasate, respectiv în contul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, dacă sumele se restituie în anii următori anului în care au fost încasate. (la 05-08-2020, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (5) Pentru sumele necuvenite încasate de către întreprinderi, Ministerul Finanțelor Publice percepe dobânzi și penalități aferente, datorate de la data încasării până la data restituirii, conform prevederilor art. 174 și 176 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-08-2020, Articolul 15 din Capitolul III a fost completat de Punctul 49, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 15^1Abrogat. (la 05-08-2020, Articolul 15^1 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 50, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 16(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să informeze Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției, în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se comunică întreprinderii beneficiare de ajutor de stat odată cu transmiterea acordului pentru finanțare. (la 19-04-2016, Articolul 16 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Articolul 16^1(1) Întreprinderile care au primit acord pentru finanțare au obligația să creeze numărul de locuri de muncă total asumat în planul de creare a locurilor de muncă ce a stat la baza emiterii acordului pentru finanțare, conform calendarului. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 16^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) În cazul în care, pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă, se înregistrează prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă, întreprinderea are obligația de a solicita Ministerului Finanțelor Publice prelungirea calendarului de creare a locurilor de muncă aferente investiției, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din hotărâre, prin transmiterea unei notificări cu menționarea perioadei de realizare a investiției, însoțită de planul de creare a locurilor de muncă, inclusiv în format electronic, și secțiunea IV «Prezentarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate» din cererea de acord pentru finanțare, revizuite, precum și planul de afaceri în formă simplificată. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 16^1 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (3) Modificările prevăzute la alin. (2) nu pot viza creșterea valorii totale a cheltuielilor eligibile, respectiv a ajutorului de stat aferent acestora.(3^1) Ministerul Finanțelor Publice poate solicita întreprinderii informații suplimentare în vederea soluționării cererilor prevăzute la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentației în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării de informații și/sau documente. (la 05-08-2020, Articolul 16^1 din Capitolul III a fost completat de Punctul 52, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 16^1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 53, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (5) În cazul prevăzut la alin. (2), Ministerul Finanțelor Publice finalizează analiza documentației primite în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentație este considerată completă în sensul prevederilor prezentei scheme, procedând astfel: (la 05-08-2020, Partea introductivă a alineatului (5) din Articolul 16^1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 54, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) a) în situația în care se constată că sunt îndeplinite în continuare condițiile prevăzute de prezenta schemă și se respectă încadrarea în bugetele anuale ale schemei, se aprobă acordul pentru finanțare modificat;b) în situația în care se constată că nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta schemă, întreprinderea este înștiințată cu privire la respingerea modificării.(6) Abrogat. (la 05-08-2020, Alineatul (6) din Articolul 16^1 , Capitolul III a fost abrogat de Punctul 55, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 17(1) Pe parcursul realizării investiției și creării locurilor de muncă și pe o perioadă de 5 ani de la data la care posturile au fost ocupate prima dată, orice modificare a adresei locației unde este efectuată investiția în aceeași regiune se notifică Ministerului Finanțelor Publice printr-o adresă însoțită de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerțului, în care se menționează noua locație, codul CAEN aferent activității pentru care s-a obținut finanțare la noua locație, actul de deținere a locației, precum și valabilitatea acestuia. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (2) Mutarea locației într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat, atrage revocarea acordului pentru finanțare și recuperarea ajutorului de stat acordat. (la 05-08-2020, Alineatul (2) din Articolul 17 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 56, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 17^1Întreprinderea are obligația de a menține investiția 5 ani de la data finalizării acesteia. (la 05-08-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 57, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) Notă
  Conform alin. (1) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 5 august 2020, obligația privind menținerea investiției prevăzută la art. I pct. 57 și pct. 64 lit. f) nu se aplică proiectelor de investiții pentru care s-au emis acorduri pentru finanțare anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   +  Capitolul IV Menținerea investiției și a locurilor de muncă și recuperarea ajutorului de stat  +  Articolul 18(1) Întreprinderea are obligația de a menține fiecare loc de muncă nou-creat pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 58, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (1^1) În cazul în care un loc de muncă nu a fost ocupat pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive se consideră că locul de muncă nu a fost menținut. (la 05-08-2020, Articolul 18 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 59, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) Notă
  Conform alin. (2) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 5 august 2020, prevederea introdusă la art. I pct. 59 nu se aplică locurilor de muncă create și neocupate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (2) Abrogat. (la 19-04-2016, Alineatul (2) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) (3) Abrogat. (la 19-04-2016, Alineatul (3) din Articolul 18 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 21, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )
   +  Articolul 19În perioada de monitorizare a investiției și/sau a locurilor de muncă, începând cu anul 2021, anual, până la data de 30 iunie, întreprinderea transmite la Ministerul Finanțelor Publice, pe baza situațiilor financiare anuale aprobate, corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat, informații privind menținerea locurilor de muncă și a investiției. (la 05-08-2020, Articolul 19 din Capitolul IV a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 19^1Ministerul Finanțelor Publice analizează documentele transmise conform art. 19 și verifică îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 17^1 și 18. (la 05-08-2020, Capitolul IV a fost completat de Punctul 61, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Articolul 20(1) Ministerul Finanțelor Publice aplică măsurile privind revocarea acordului pentru finanțare în situația în care întreprinderea:a) nu informează Ministerul Finanțelor Publice cu privire la demararea investiției conform prevederilor art. 16 alin. (1); (la 19-04-2016, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) a^1) nu realizează o investiție inițială pentru activitatea finanțată; (la 19-04-2016, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 24, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b) nu respectă obligațiile prevăzute la art. 16^1 alin. (1) și (2); (la 19-04-2016, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 25, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) b^1) Abrogată. (la 05-08-2020, Litera b^1) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 62, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) c) intră în procedură de faliment sau își suspendă activitatea;d) nu respectă obligația prevăzută la art. 14 alin. (2);d^1) întreprinderea nu respectă prevederile art. 15 alin. (1) lit. h) din hotărâre; (la 06-11-2018, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 860 din 31 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 06 noiembrie 2018 ) e) mută locația realizării investiției într-o altă regiune, diferită de regiunea în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat. (la 05-08-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificată de Punctul 63, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) f) întreprinderea nu respectă prevederile art. 17^1; (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) Notă
  Conform alin. (1) al art. II din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 5 august 2020, obligația privind menținerea investiției prevăzută la art. I pct. 57 și pct. 64 lit. f) nu se aplică proiectelor de investiții pentru care s-au emis acorduri pentru finanțare anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  g) nu menține numărul minim de locuri de muncă, conform prevederilor art. 16 lit. b) din hotărâre; (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) h) întreprinderea informează Ministerul Finanțelor Publice că este în imposibilitatea realizării planului de creare a locurilor de muncă sau solicită Ministerului Finanțelor Publice revocarea acordului pentru finanțare; (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) i) întreprinderea nu face dovada existenței sursei de finanțare în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare; (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) j) întreprinderea nu demonstrează existența unui drept real asupra locației realizării investiției, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare. (la 05-08-2020, Alineatul (1) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 64, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )
  (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanțare.(3) Revocarea acordului pentru finanțare în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit. (la 05-08-2020, Alineatul (3) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 65, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare în următoarele situații:a) Abrogat. (la 05-08-2020, Litera a) din Alineatul (4) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 66, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) b) Abrogată. (la 19-04-2016, Litera b) din Alineatul (4) , Articolul 20 , Capitolul IV a fost abrogată de Punctul 27, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 ) c) întreprinderea nu realizează contribuția la dezvoltarea regională cel puțin într-un cuantum egal cu ajutorul de stat plătit; (la 05-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 67, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) d) întreprinderea nu îndeplinește alte condiții prevăzute în acordul pentru finanțare. (la 05-08-2020, Alineatul (4) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost completat de Punctul 67, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4^1) Mecanismul de recuperare proporțională a ajutorului de stat se stabilește în Ghidul solicitantului. (la 05-08-2020, Articolul 20 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 68, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4^2) În situația prevăzută la alin. (4), decizia de recuperare a ajutorului de stat se emite după elaborarea raportului de monitorizare întocmit pe baza informațiilor transmise de întreprindere conform prevederilor art. 19. (la 05-08-2020, Articolul 20 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 68, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4^3) În cazul nerespectării condiției privind menținerea locurilor de muncă prevăzute la art. 18 alin. (1), Ministerul Finanțelor Publice recuperează ajutorul de stat plătit aferent locului de muncă nemenținut. (la 05-08-2020, Articolul 20 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 68, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (4^4) În situația prevăzută la alin. (4^3), decizia de recuperare a ajutorului de stat se emite după elaborarea raportului de monitorizare întocmit pe baza rezultatelor aplicării art. 13 alin. (1) și a informațiilor transmise de întreprindere conform prevederilor art. 19, după caz. (la 05-08-2020, Articolul 20 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 68, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (5) Recuperarea ajutorului de stat plătit se realizează conform procedurilor de recuperare prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum și de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, cu modificările și completările ulterioare. (la 05-08-2020, Alineatul (5) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) (6) Ajutorul de stat plătit care trebuie recuperat include și dobânda aferentă, datorată de la data plății până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului UE 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu modificările ulterioare. (la 05-08-2020, Alineatul (6) din Articolul 20 , Capitolul IV a fost modificat de Punctul 69, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )
   +  Articolul 21Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta procedură.
   +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Anexa nr. 3la procedură
  Condiții de conformitate
  Cererea de acord pentru finanțare- are toate rubricile completate cu datele solicitate, respectă modelul din Ghidul solicitantului și este datată și semnată în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din certificatul constatator, situațiile financiare, planul de creare a locurilor de muncă, actul de identitate, împuternicirea, dacă este cazul.
  Certificatul constatatoreste eliberat cu cel mult 10 zile lucrătoare înainte de data înregistrării cererii de acord, fie în original, emis de oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul întreprinderea, fie electronic, cu informații obținute de pe portalul de servicii al Oficiului Național al Registrului Comerțului - RECOM Online, este actualizat cu date valabile la data înregistrării cererii de acord pentru finanțare și conține toate informațiile necesare conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat.
  Situațiile financiare corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiatdepuse și aprobate conform prevederilor legale în vigoare, după caz, atașate în copie.
  Planul de afaceri- cuprinde toate informațiile necesare conform definiției și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - conține informații corelate cu informațiile din cererea de acord pentru finanțare; - este transmis inclusiv în format electronic.
  Planul de creare a locurilor de muncă- respectă modelul din Ghidul solicitantului; - este datat și semnat în original de către persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea; - este transmis inclusiv în format electronic.
  Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afacerisunt atașate în copie.
  Împuternicirea semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitanteîn cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanțare, este atașată în original.
  Actul de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprindereaeste atașat în copie.
  Opisul are menționate denumirea fiecărui document și pagina la care este îndosariat.
  (la 05-08-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 71, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )
   +  Anexa nr. 4la procedură
  Viabilitatea investiției și eficiența economică a întreprinderii
  Criterii de eligibilitate pentru întreprindereDocumente relevante
  Este înregistrată potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare.Certificat constatator
  Realizează o investiție inițială în România, în unul din domeniile de activitate eligibile.Cerere de acord pentru finanțare Certificat constatator
  Nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate“.Cerere de acord pentru finanțare Declarație pe propria răspundere Situații financiare
  Nu se află în procedură de executare silită, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activității.Cerere de acord pentru finanțare Certificat constatator
  Nu face obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate.Cerere de acord pentru finanțare Declarație pe propria răspundere
  Nu a beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura activelor corporale și necorporale în cadrul aceluiași proiect unic de investiții.Cerere de acord pentru finanțare Declarație pe propria răspundere
  Nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii de acord pentru finanțare și, la momentul înregistrării cererii, oferă un angajament că nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la 2 ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul.Cerere de acord pentru finanțare Declarație pe propria răspundere
  Creează cel puțin 100 locuri de muncă.Cerere de acord pentru finanțare Plan de creare a locurilor de muncă
  Determină corect valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitate pe baza modelului din Ghidul solicitantului.Plan de creare a locurilor de muncă
  Are capitaluri proprii pozitive în ultimul exercițiu financiar încheiat, în cazul întreprinderilor în activitate.Situații financiare
  Are capital social subscris vărsat în valoare de minimum 30.000 lei, în cazul întreprinderilor nou-înființate.Certificat constatator
  Nu aparține unor acționari care dețin sau au deținut în ultimii 2 ani anteriori datei înregistrării cererii de acord pentru finanțare o altă întreprindere înregistrată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care desfășoară sau a desfășurat activitatea pentru care solicită finanțare, în cazul întreprinderilor nou-înființate.Cerere de acord pentru finanțare Declarație pe propria răspundere
  Planul de afaceriReferința
  Descrierea afacerii- Scurt istoric al întreprinderii, activitatea curentă, produsele/serviciile oferite - Prezentarea activității pentru care se solicită finanțarea
  Prezentarea proiectului de investiții și încadrarea investiției în categoria investiției inițiale, respectiv în categoria investiției inițiale în favoarea unei noi activități economice, în cazul întreprinderilor mari din regiunea de dezvoltare București-Ilfov care grupează municipiul București și județul IlfovInvestiții în imobilizări corporale și necorporale legate de: - înființarea unei unități noi - extinderea capacității unei unități existente - diversificarea producției unei unități existente - schimbarea fundamentală în procesul general de producție din cadrul unei unități existente - diversificarea activității unei unități existente.
  Planul de investiții estimativ structurat pe categorii de cheltuieli (activele corporale și necorporale amortizabile, excluzând terenurile)Fundamentarea necesității achiziționării acestora în corelare cu locurile de muncă nou-create și perioada de realizare a investiției.
  Fundamentarea planului de creare a locurilor de muncă în funcție de necesitățile întreprinderiiPlan de creare a locurilor de muncă
  Valoarea costurilor eligibile și a finanțării solicitateCerere de acord pentru finanțare Plan de creare a locurilor de muncă
  Analiza pieței relevante pe care întreprinderea solicită finanțarePrezentarea pieței relevante susținută cu date și informații din surse oficiale
  Situația financiară actuală și proiecții financiare pe perioada implementării proiectului de investiții, creării locurilor de muncă și pe următorii 5 ani de la crearea ultimelor locuri de muncă- Întreprinderile în activitate realizează proiecțiile având în vedere situațiile financiare aferente ultimului exercițiu financiar încheiat. - Întreprinderile nou-înființate realizează proiecțiile având în vedere obiectivele stabilite.
  Fundamentarea cifrei de afaceriContracte, precontracte, scrisori de intenție din partea potențialilor clienți sau alte documente conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului
  Indicatori cantitativiLimitele indicatorilor
  Calculul și fundamentarea încadrării în limitele indicatorilor pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, pe baza proiecțiilor financiare realizate conform prevederilor legale în vigoare și a instrucțiunilor din Ghidul solicitantului
  Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)Rca >/= 2,5%
  Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale/Datorii totaleRsg > 1,66
  Lichiditate imediată R_lr = (Active curente - Stocuri/Pasive curente)(R_lr) >/= 0,65
  Indicatorii calitativiReferința
  Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investițieiAsigurarea resurselor financiare necesare derulării investiției conform prevederilor art. 1 lit. dd) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat și instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare
  Contribuția întreprinderii la creșterea economică și la dezvoltarea regională, determinată de implementarea proiectului de investiții- Plata de taxe și impozite la bugetul consolidat pe perioada implementării investiției și 5 ani de la crearea ultimului loc de muncă, din care se deduce valoarea ajutorului de stat - Valoarea contribuției trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea ajutorului solicitat.
  Situația juridică a locației realizării investițieiSituația juridică a locației realizării investiției, respectiv demonstrarea unui drept real asupra locației pe care urmează să se realizeze investiția, conform instrucțiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare.
  (la 05-08-2020, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 71, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )
   +  Anexa nr. 5Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 5 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Anexa nr. 6Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 6 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Anexa nr. 7Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 7 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Anexa nr. 8Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 8 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Anexa nr. 9Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 9 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Anexa nr. 10Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 10 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 )  +  Anexa nr. 11Abrogată. (la 19-04-2016, Anexa nr. 11 a fost abrogată de Punctul 35, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 234 din 30 martie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 296 din 19 aprilie 2016 )  +  Anexa nr. 12Abrogată. (la 05-08-2020, Anexa nr. 12 a fost abrogată de Punctul 70, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 598 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 05 august 2020 ) ----