REGULAMENT din 17 septembrie 2019privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a judecătorilor
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - SECȚIA PENTRU JUDECĂTORI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 23 septembrie 2019    Notă
    Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 1.348 din 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 768 din 23 septembrie 2019.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Promovarea pe loc a judecătorilor în funcții de execuție, în vederea obținerii gradului profesional imediat superior, precum și promovarea efectivă la tribunale, tribunale specializate și la curți de apel se fac numai prin concurs, organizat la nivel național, în limita numărului de locuri aprobat anual de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, denumită în continuare Secția pentru judecători, pentru promovarea pe loc, respectiv a posturilor vacante existente pentru promovarea efectivă. (2) Promovarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiției, precum și al instituțiilor coordonate sau subordonate acestora se face prin concursul de promovare organizat pentru judecători, în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă s-a optat pentru susținerea concursului de promovare în vederea obținerii gradului profesional imediat superior alături de judecători.  +  Articolul 2Concursurile de promovare în funcții de execuție se organizează pe baza unor criterii obiective de apreciere a performanțelor profesionale ale judecătorilor, precum și a conduitei acestora în cazul concursului de promovare efectivă, prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 3Concursurile de promovare prevăzute la art. 1 se organizează anual sau ori de câte ori este nevoie de Secția pentru judecători, prin Institutul Național al Magistraturii.  +  Capitolul II Concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 4(1) În condițiile prevăzute de lege, promovarea pe loc a judecătorilor în funcții de execuție se face în gradul imediat superior celui pe care îl deține judecătorul, până la nivelul curții de apel.(2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea pe loc se stabilesc la nivel național, corespunzător gradelor instanțelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul, de către Secția pentru judecători. În cadrul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs.(3) Alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Secția pentru judecători, ținând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicție pentru care se scot locurile la concurs și de necesitățile instanțelor.  +  Articolul 5(1) Promovarea în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor se poate face doar în gradul imediat superior celui deținut, în cadrul instituției unde își desfășoară activitatea, până la gradul profesional corespunzător judecătorului de curte de apel.(2) Locurile scoase la concurs pentru promovarea în funcții de execuție se stabilesc de către ordonatorul principal de credite, cu consultarea instituțiilor coordonate sau subordonate în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor care își desfășoară activitatea în cadrul acestora.(3) Anterior anunțării concursului, președintele Consiliului Superior al Magistraturii va transmite Ministerului Public, Ministerului Justiției, precum și Inspecției Judiciare și Institutului Național al Magistraturii intenția de a organiza concursul de promovare pe loc, în vederea stabilirii locurilor scoase la concurs pentru promovarea în funcții de execuție a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul acestora și, după caz, al instituțiilor coordonate sau subordonate.  +  Secţiunea a 2-a Condiții pentru înscrierea la concurs  +  Articolul 6(1) Pot participa la concursul de promovare pe loc, în gradul profesional imediat superior, judecătorii care îndeplinesc până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs condițiile de vechime prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la ultima evaluare au avut calificativul „foarte bine“ și nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani.(2) La calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se ia în considerare vechimea în funcția de judecător sau procuror. Perioada în care judecătorul a avut calitatea de auditor de justiție nu se ia în considerare la calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare.(3) În cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor, la calcularea condiției minime de vechime pentru a participa la concursul de promovare se ia în considerare atât perioada în care candidații au îndeplinit această activitate, cât și perioada în care au îndeplinit funcția de judecător sau procuror.  +  Articolul 7(1) Data, locul organizării concursului de promovare pe loc, locurile scoase la concurs, stabilite conform art. 4 alin. (2) și (3) și, după caz, art. 5 alin. (2), modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, precum și materiile la care se susține concursul de promovare pe loc, tematica și bibliografia pentru acest concurs se stabilesc prin hotărâre a Secției pentru judecători, la propunerea Institutului Național al Magistraturii și a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Secția pentru judecători poate stabili ca proba scrisă din cadrul concursului de promovare pe loc să fie susținută în centre regionale.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. În același termen, aceste date se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor curților de apel, care le vor transmite de îndată instanțelor din circumscripția lor, precum și, dacă este cazul, Ministerului Public și Ministerului Justiției, care le vor transmite instituțiilor coordonate sau subordonate acestora, Inspecției Judiciare și Institutului Național al Magistraturii, pentru a fi afișate pe paginile de internet ale acestora și aduse la cunoștința tuturor judecătorilor și, după caz, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.(3) În termenul prevăzut de calendarul concursului, cei interesați pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menționează, după caz, gradul profesional în care se dorește promovarea pe loc și materia de concurs pentru care se optează.(4) Fiecare candidat poate formula o singură opțiune cu privire la materiile de concurs prevăzute de prezentul regulament.(5) Candidatul poate reveni asupra opțiunii formulate până la data expirării termenului de înscriere.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și desfășurarea concursului de promovare pe loc§ 1. Comisiile de concurs  +  Articolul 8(1) Comisia de organizare a concursului de promovare pe loc este condusă de un președinte, care este secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul imposibilității îndeplinirii funcției de către acesta, comisia este condusă, în ordine, de directorul Direcției resurse umane și organizare sau de directorul Institutului Național al Magistraturii.(2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către președintele acesteia dintre personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.(3) Nu pot face parte din comisia de organizare persoanele care au soțul sau soția, concubini, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiei, persoana în cauză are obligația să se retragă și să comunice de îndată această situație președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.  +  Articolul 9(1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și înaintează spre publicare lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și publică lista finală a candidaților;2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, constând, în principal, în: identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare, asigurarea cheltuielilor prevăzute de lege pentru membrii comisiilor;3. asigură paza subiectelor și a lucrărilor scrise la sediul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii, la centrele de concurs și în timpul transportului acestora;4. asigură confecționarea ștampilelor-tip pentru concurs, numerotate;5. instruiește responsabilii de sală;6. repartizează candidații pe săli pentru proba scrisă, în ordine alfabetică, și dispune afișarea listelor pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul, precum și publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;7. preia, de la comisiile de elaborare a subiectelor, subiectele pentru proba scrisă și baremele de evaluare și notare, în plicuri sigilate;8. păstrează în condiții de deplină siguranță subiectele și baremele de evaluare și notare;9. distribuie candidaților materialele pentru susținerea probei scrise;10. afișează baremele de evaluare și notare la centrele de concurs, la încheierea probei scrise, și asigură publicarea acestora, precum și a subiectelor de concurs pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;11. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare și răspunde de securitatea acestora;12. ia măsuri pentru ca în spațiile în care își desfășoară activitatea comisiile de concurs sau de soluționare a contestațiilor ori în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine, neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;13. asigură respectarea procedurii de evaluare și notare;14. asigură publicarea simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii a listelor cu rezultatele concursului;15. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Secției pentru judecători;16. informează de îndată Secția pentru judecători cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum și cu privire la orice situație care impune anularea unor subiecte, cum ar fi pierderea, deteriorarea ori desecretizarea unui subiect;17. propune Secției pentru judecători eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;18. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.(2) Membrii comisiei de organizare a concursului își desfășoară activitatea în timpul programului normal de lucru de la Consiliul Superior al Magistraturii sau, după caz, Institutul Național al Magistraturii. În mod excepțional, în situații temeinic justificate, membrii comisiei de organizare a concursului își pot desfășura activitatea și în afara programului normal de lucru, cu aprobarea președintelui comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 10(1) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 9.(2) În acest scop, președintele comisiei de organizare a concursului stabilește atribuțiile pentru membrii comisiei, instrucțiunile pentru responsabilii de sală și supraveghetori, precum și sarcinile ce revin curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor, în vederea bunei desfășurări a concursului.(3) Președinții instanțelor răspund de aducerea la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute mai sus, sub coordonarea președintelui comisiei de organizare a concursului.(4) Președintele comisiei de organizare a concursului soluționează situațiile de incompatibilitate a membrilor comisiei pe care o conduce. Situațiile de incompatibilitate a președintelui comisiei de organizare sunt soluționate de Secția pentru judecători.  +  Articolul 11(1) Comisia de elaborare a subiectelor și comisia de soluționare a contestațiilor sunt numite prin hotărâre a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție și curțile de apel, desemnați pe baza consimțământului scris, exprimat anterior. Prin aceeași hotărâre, în cadrul acestor comisii sunt constituite subcomisii pentru fiecare materie de concurs pentru care s-au formulat opțiuni.(2) Institutul Național al Magistraturii solicită, prin intermediul președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și al președinților curților de apel, consimțământul judecătorilor în scopul desemnării în comisiile de concurs și, după centralizare, transmite rezultatele la Secția pentru judecători. Consimțământul pentru desemnarea într-o comisie de concurs se consideră dat atât pentru calitatea de membru titular, cât și pentru calitatea de membru supleant în comisie.(3) În comisia de elaborare a subiectelor și în comisia de soluționare a contestațiilor pot fi desemnate, la propunerea Institutului Național al Magistraturii, și cadre didactice universitare care au cel puțin gradul de conferențiar.(4) Institutul Național al Magistraturii poate propune, cu rol consultativ, Secției pentru judecători componența comisiilor de concurs pe baza opțiunilor formulate de judecători.(5) Dispozițiile art. 8 alin. (3) și ale art. 10 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(6) În componența comisiilor sunt numiți și membri supleanți care îi vor înlocui, de drept, în ordinea stabilită de Secția pentru judecători prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei de elaborare a subiectelor sau al comisiei de soluționare a contestațiilor.(7) Numărul membrilor comisiilor se stabilește de Secția pentru judecători pentru fiecare concurs, în funcție de numărul candidaților și de materiile pentru care aceștia au optat. Pentru fiecare materie de concurs, subcomisia de elaborare a subiectelor și subcomisia de soluționare a contestațiilor au același număr de membri, dar nu mai puțin de 3 membri. Subiectele de drept procesual civil sunt elaborate de o subcomisie desemnată de Secția pentru judecători dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor, iar contestațiile la dreptul procesual civil sunt soluționate de o subcomisie desemnată de Secția pentru judecători dintre membrii comisiei de soluționare a contestațiilor. Subiectele de drept procesual penal sunt elaborate de membrii subcomisiei care elaborează subiectele la materia drept penal, iar contestațiile la dreptul procesual penal sunt soluționate de membrii subcomisiei care soluționează contestațiile la materia drept penal.  +  Articolul 12(1) Comisiile de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor sunt conduse de câte un președinte, desemnat dintre membrii acestora, prin hotărârea prevăzută la art. 11 alin. (1). Președintele comisiei de elaborare a subiectelor exercită și următoarele atribuții: veghează la respectarea regulilor prevăzute la art. 13 pct. 1, stabilește timpul de concurs și coordonează activitatea comisiei. Președintele comisiei de soluționare a contestațiilor, alături de atribuțiile care îi revin în calitate de membru al comisiei, coordonează activitatea acesteia.(2) O persoană poate face parte dintr-o singură comisie pentru același concurs.(3) Contractele de participare a membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor și de soluționare a contestațiilor, prin care se stabilesc modalitățile de plată și atribuțiile ce le revin, se încheie între aceștia și un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispozițiilor prezentului regulament.(4) Declarațiile și contractele de participare în comisii se centralizează de comisia de organizare a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.(5) Membrii comisiei de elaborare a subiectelor și ai comisiei de soluționare a contestațiilor își desfășoară activitatea în afara programului normal de lucru de la instanțe.  +  Articolul 13Subcomisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuții:1. elaborarea subiectelor pentru proba scrisă, cu respectarea următoarelor reguli:a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia aprobate și publicate de Secția pentru judecători și de Institutul Național al Magistraturii;b) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;c) să fie, de regulă, diferențiate în funcție de gradul instanței;d) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;e) să nu conțină probleme controversate în doctrină sau practică;f) să asigure o repartizare echilibrată a răspunsurilor corecte și a numărului de răspunsuri corecte între variantele de răspuns;g) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;2. predarea către comisia de organizare a concursului, înainte de desfășurarea probei scrise, a subiectelor și baremelor de evaluare și notare, în plicuri sigilate.  +  Articolul 14(1) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor, constituite pentru fiecare materie de concurs pentru care s-au formulat opțiuni, examinează, sub coordonarea președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor și cu consultarea subcomisiilor de elaborare a subiectelor, în limita motivelor invocate de candidați, contestațiile la bareme.(2) În cazul în care subcomisia de soluționare a contestațiilor respinge toate contestațiile, baremele inițiale de evaluare și notare devin definitive.(3) În cazul în care membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor apreciază că răspunsul corect este altul decât cel indicat în barem sau că răspunsul corect indicat în barem nu este singurul răspuns corect ori că se impune anularea uneia sau mai multor întrebări din testul-grilă, iar membrii subcomisiei de elaborare a subiectelor sunt de acord cu această soluție, subcomisia de soluționare a contestațiilor adoptă baremele definitive.(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), dacă membrii subcomisiei de soluționare a contestațiilor și cei ai subcomisiei de elaborare a subiectelor nu ajung la un acord, baremele de evaluare și notare definitive se stabilesc de către aceste subcomisii reunite, cu votul majorității membrilor. În scopul realizării majorității, președintele comisiei de soluționare a contestațiilor asigură medierea. Dacă membrii comisiilor au mai mult de două opinii, cei ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie.(5) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este în mod evident altul decât cel indicat în barem, fără a fi incidente dispozițiile alin. (6), se corectează baremul și se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.(6) În ipoteza în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, baremul definitiv va cuprinde atât punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de elaborare a subiectelor în baremul inițial, cât și punctajul corespunzător variantei de răspuns stabilite de comisia de contestații.(7) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.(8) În situațiile prevăzute la alin. (4), în ipoteza în care nu se poate realiza majoritatea, baremul definitiv va cuprinde atât varianta de răspuns stabilită de comisia de elaborare a subiectelor în baremul inițial, cât și varianta de răspuns stabilită de comisia de contestații, punctajul corespunzător întrebării respective acordându-se pentru ambele variante.(9) Contestațiile la barem se soluționează și se motivează în termenul prevăzut de calendarul concursului. Baremele definitive stabilite în urma soluționării contestațiilor se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(10) Secția pentru judecători poate să dispună sancționarea, cu reducerea drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată, a membrilor comisiilor care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte sau modificarea unor bareme, în măsura în care se reține reaua-credință sau grava neglijență a acestora. Acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.(11) Sancțiunile prevăzute la alin. (10) se aplică în funcție de circumstanțele concrete și proporțional cu consecințele produse.(12) Subcomisiile de soluționare a contestațiilor reevaluează lucrările scrise ale căror note inițiale au fost contestate și acordă note conform baremelor de evaluare și notare definitive.§ 2. Desfășurarea concursului de promovare pe loc  +  Articolul 15(1) Centralizarea cererilor de înscriere la concurs și verificarea îndeplinirii condițiilor legale de participare la concurs se realizează de comisia de organizare a concursului.(2) În termenul prevăzut de calendarul concursului, comisia de organizare a concursului întocmește lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs. Lista candidaților se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicarea listelor prevăzute la alin. (2). Contestațiile se transmit prin fax sau email ori se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, conform indicațiilor din anunțul privind posibilitatea depunerii contestațiilor.(4) Contestațiile vor fi soluționate de Secția pentru judecători.(5) Comisia de organizare a concursului întocmește, de îndată după pronunțarea hotărârii Secției pentru judecători, lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, care se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.  +  Articolul 16(1) Concursul de promovare pe loc constă în susținerea unei probe scrise tip grilă cu caracter teoretic și practic.(2) Proba scrisă cu caracter teoretic și practic se susține la:a) una dintre următoarele materii, în funcție de opțiunea candidatului:– drept civil;– drept penal;– drept comercial;– drept administrativ și drept financiar și fiscal;– dreptul muncii și asigurărilor sociale;b) drept procesual civil pentru materiile de specialitate: drept civil, drept comercial, drept administrativ și drept financiar și fiscal, dreptul muncii și asigurărilor sociale sau drept procesual penal pentru materia de specialitate drept penal.(3) Întrebările teoretice și practice la materiile prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) cuprind și aspecte din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție, a Curții Constituționale, a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene.  +  Articolul 17(1) Proba scrisă tip grilă cu caracter teoretic și practic cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la art. 16 alin. (2), astfel:a) 20 de întrebări pentru verificarea cunoștințelor teoretice și 5 întrebări pentru verificarea cunoștințelor practice din următoarele materii, în funcție de opțiunea candidatului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ și drept financiar și fiscal, dreptul muncii și asigurărilor sociale;b) 20 de întrebări pentru verificarea cunoștințelor teoretice și 5 întrebări pentru verificarea cunoștințelor practice din dreptul procesual civil sau, după caz, din dreptul procesual penal.(2) Timpul necesar pentru formularea răspunsurilor la proba scrisă tip grilă este cel stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru această probă și nu poate depăși 4 ore, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea testelor către toți candidații.(3) La întrebările pentru verificarea cunoștințelor teoretice fiecare răspuns corect primește 0,15 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.(4) La întrebările pentru verificarea cunoștințelor practice fiecare răspuns corect primește 0,40 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10.(5) Evaluarea răspunsurilor la întrebările testului-grilă se realizează prin procesare electronică.  +  Articolul 18(1) Cu cel puțin 24 de ore înainte de susținerea probei scrise, comisia de organizare a concursului repartizează candidații pe săli, în ordine alfabetică, și dispune publicarea listelor candidaților pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, precum și afișarea acestora pe ușile sălilor în care se desfășoară concursul.(2) Accesul candidaților în săli este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei. În mod excepțional, pot fi admiși candidați în sală și cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea probei, dar nu și după deschiderea plicului cu subiecte.(3) Înainte de aducerea subiectelor în săli, supraveghetorii aduc la cunoștința candidaților modul de desfășurare a probelor și modul de completare a datelor personale pe teza de concurs tipizată.  +  Articolul 19(1) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probei scrise orice fel de lucrări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloc electronic de comunicare. Candidații pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în tematica și bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziții duce la eliminarea din sală a candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.(2) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Candidații primesc teze de concurs tipizate pe care își scriu cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date de pe colțul paginii care urmează să fie lipit, precum și coli obișnuite pentru ciorne, marcate cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii.(3) Colțul tezei de concurs tipizate se lipește și se ștampilează în momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală semnează în interiorul porțiunii din pagină care urmează să fie sigilată.(4) Înscrierea numelui candidatului pe tezele tipizate în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării atrag anularea lucrării scrise respective.(5) Frauda dovedită atrage eliminarea candidatului din concurs. Se consideră fraudă și încălcarea dispozițiilor alin. (1) și (4). În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează întrun proces-verbal faptele constatate și măsurile luate, iar lucrarea scrisă se anulează cu mențiunea „fraudă“. Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare a concursului și candidatului respectiv.(6) Sancțiunea prevăzută la alin. (5) se aplică și pentru depășirea timpului pentru formularea răspunsurilor la proba scrisă tip grilă, stabilit potrivit art. 17 alin. (2). (la 03-08-2020, Articolul 19 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.032 din 23 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 03 august 2020 )  +  Articolul 20(1) Niciun membru al comisiei nu poate părăsi centrul de concurs și nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probei scrise.(2) Responsabilii de săli primesc plicurile cu subiecte de la președinte sau de la un membru al comisiei de organizare a concursului, verifică integritatea acestora, le deschid și distribuie subiectele multiplicate fiecărui candidat.(3) Pe parcursul desfășurării probei scrise membrii comisiei de organizare a concursului și supraveghetorii de săli nu pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor și nu pot aduce modificări subiectelor sau baremelor. În cel mult 30 de minute de la începerea probei scrise, comisia de elaborare a subiectelor transmite candidaților precizări privind eventualele erori materiale constatate în redactarea subiectelor. Dacă din acest motiv este afectat timpul alocat rezolvării subiectelor, președintele comisiei de organizare, la propunerea președintelui comisiei de elaborare a subiectelor, poate dispune prelungirea timpului de concurs în mod corespunzător.(4) Baremele de evaluare și notare se afișează la centrele de concurs la încheierea probei scrise. În termen de 48 de ore de la publicarea baremelor pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, candidații pot face contestații la bareme, care se transmit prin fax sau e-mail ori se depun la Institutul Național al Magistraturii, conform indicațiilor din anunțul privind posibilitatea depunerii contestațiilor, și se soluționează potrivit art. 14 alin. (1)-(9).  +  Articolul 21(1) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.(2) În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de una dintre persoanele care supraveghează, până la înapoierea în sala de concurs.(3) Pentru elaborarea lucrării scrise candidații folosesc numai cerneală sau pastă de culoare neagră. Nu se folosește altă hârtie decât cea distribuită candidaților de către supraveghetori. Rezolvarea subiectelor se face exclusiv pe teza de concurs tipizată, iar soluțiile scrise pe ciorne sau pe foaia cu subiecte nu se iau în considerare.(4) În cazul în care unii candidați doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, aceștia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către supraveghetori, menționându-se pe ele „Anulat“, se semnează de 2 supraveghetori și se păstrează în condițiile stabilite pentru documentele de concurs.(5) Fiecare candidat primește atâtea teze de concurs tipizate și atâtea coli de ciornă câte îi sunt necesare.  +  Articolul 22(1) Pe măsură ce își încheie lucrările, candidații le predau supraveghetorilor.(2) La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările în faza în care se află, sub semnătură, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.(3) Toți candidații semnează în momentul predării lucrărilor în procesele-verbale de predare-primire a acestora.(4) Pentru fiecare sală se întocmește un proces-verbal.(5) Ciornele și lucrările anulate se strâng separat și se păstrează de comisia de organizare a concursului alături de celelalte documente de concurs.(6) Supraveghetorii predau lucrările scrise, sub semnătură, președintelui și unui membru al comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 23Rezultatele se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.  +  Articolul 24(1) Candidații pot contesta notele obținute la proba scrisă tip grilă.(2) Contestațiile se transmit prin fax sau e-mail ori se depun la Institutul Național al Magistraturii, conform indicațiilor din anunțul privind posibilitatea depunerii contestațiilor, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor. (3) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările scrise se renumerotează și se sigilează, fiind înscrise într-un borderou separat.(4) Lucrările se predau președintelui comisiei de soluționare a contestațiilor, însoțite de un borderou de predare-primire în care se menționează numărul de ordine al lucrărilor.  +  Articolul 25Nota acordată de comisia de soluționare a contestațiilor este definitivă și nu poate fi mai mică decât nota contestată.  +  Articolul 26(1) După soluționarea contestațiilor, comisia de organizare a concursului întocmește listele finale, pentru fiecare grad profesional și materie separat.(2) Rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.  +  Articolul 27(1) Nota obținută la concurs este suma punctajelor obținute la întrebările de la proba scrisă tip grilă.(2) Pentru a fi declarat admis la concurs candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7, calculată potrivit alin. (1).  +  Articolul 28(1) Rezultatele finale se înaintează Secției pentru judecători, în vederea validării.(2) Secția pentru judecători poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de prezentul regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârșirii unei fraude.(3) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secția pentru judecători dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor declarați admiși.(4) Promovarea se realizează în ordinea notelor obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs aferente gradului profesional și materiei pentru care s-a optat.(5) Dispozițiile alin. (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, al Ministerului Public, al Ministerului Justiției, precum și al instituțiilor coordonate sau subordonate acestora, promovarea urmând a se dispune de persoana cu atribuții în acest sens.  +  Articolul 29La note egale, Secția pentru judecători suplimentează numărul de locuri scoase la concurs, astfel încât să poată fi declarați admiși toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis, corespunzător gradului și materiei pentru care a candidat.  +  Capitolul III Concursul de promovare efectivă  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 30(1) Posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă se stabilesc de către Secția pentru judecători, în mod distinct pe secții, în urma consultării instanțelor, în funcție de necesarul de resurse umane, în limita posturilor vacante existente la tribunale și curți de apel.(2) Judecătorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot candida pentru promovarea efectivă la oricare dintre instanțele pentru care s-au stabilit posturi vacante scoase la concurs, indiferent de instanța la care funcționează.  +  Secţiunea a 2-a Condiții pentru înscrierea la concurs  +  Articolul 31(1) Pot participa la concursul de promovare efectivă judecătorii care au avut calificativul „foarte bine“ la ultima evaluare, nu au fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, au dobândit gradul profesional corespunzător instanței la care solicită promovarea și au funcționat efectiv timp de cel puțin 2 ani la instanța ierarhic inferioară, în cazul promovării în funcțiile de judecător de curte de apel. Condiția de vechime trebuie să fie îndeplinită până în ultima zi inclusiv a perioadei de înscriere la concurs. (2) În cazul persoanelor numite în funcția de judecător în condițiile art. 33^1 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru verificarea îndeplinirii condiției de a fi funcționat efectiv timp de cel puțin 2 ani la instanța ierarhic inferioară se are în vedere funcționarea efectivă la tribunal sau la tribunalul specializat după data numirii în funcție în condițiile acestor dispoziții legale.(3) Pentru a participa la concursul de promovare efectivă, judecătorii trebuie să fi funcționat efectiv la instanțe sau în calitate de judecător de supraveghere a privării de libertate pe întreaga perioadă de 3 ani anterioară datei expirării termenului de înscriere la concurs. La calcularea termenului de 3 ani nu se iau în considerare perioadele de suspendare din funcția de judecător și nici concediile pentru creșterea copilului.  +  Articolul 32(1) Data, locul organizării concursului, posturile scoase la concurs, stabilite conform art. 30 alin. (1), modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare se stabilesc prin hotărâre a Secției pentru judecători, la propunerea Institutului Național al Magistraturii și a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se comunică, împreună cu cererea tipizată de înscriere, elaborată de comisia de organizare, tuturor judecătorilor, prin curțile de apel, și se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii și a Institutului Național al Magistraturii, cu cel puțin 30 de zile înainte de data de la care se pot depune cererile de înscriere la concurs.(3) În termenul prevăzut de calendarul concursului, cei interesați pot depune cereri de înscriere la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se menționează instanța la care se solicită promovarea efectivă.(4) În cazul promovării la curtea de apel, fiecare candidat poate formula o singură opțiune cu privire la instanța la care solicită promovarea efectivă. În cazul promovării la tribunal, fiecare candidat poate formula opțiuni pentru unul sau mai multe tribunale din circumscripția curții de apel în care funcționează, indicându-le în ordinea preferinței. Dacă solicită promovarea la un tribunal din circumscripția altei curți de apel decât cea în care funcționează, judecătorul poate formula opțiune doar pentru acel tribunal. (5) Dispozițiile art. 7 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea și desfășurarea concursului de promovare efectivă  +  Paragraful §1. Comisiile de concurs  +  Articolul 33(1) Comisia de organizare a concursului de promovare efectivă este condusă de un președinte, care este directorul Institutului Național al Magistraturii. În cazul imposibilității îndeplinirii funcției de către acesta, comisia este condusă de directorul adjunct al Institutului Național al Magistraturii, care are calitatea de judecător.(2) Dispozițiile art. 8 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 34(1) Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs, întocmește și publică lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și publică lista finală a candidaților;2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului;3. publică punctajele obținute de candidați ca urmare a evaluării;4. publică rezultatul contestațiilor;5. întocmește listele finale și asigură publicarea lor simultană pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;6. analizează desfășurarea și rezultatele concursului și prezintă concluziile Secției pentru judecători;7. informează de îndată Secția pentru judecători cu privire la orice situație deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament;8. propune Secției pentru judecători eventualele modificări în modul de organizare și desfășurare a concursului;9. îndeplinește orice alte atribuții necesare bunei desfășurări a concursului.(2) Membrii comisiei de organizare a concursului își desfășoară activitatea în timpul programului normal de lucru de la Institutul Național al Magistraturii sau, după caz, Consiliul Superior al Magistraturii. În mod excepțional, în situații temeinic justificate, membrii comisiei de organizare a concursului își pot desfășura activitatea și în afara programului normal de lucru, cu aprobarea președintelui comisiei de organizare a concursului.  +  Articolul 35(1) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare aducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 34.(2) Dispozițiile art. 10 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 36(1) Pentru evaluarea activității și conduitei candidaților din ultimii 3 ani, la nivelul fiecărei curți de apel în cadrul căreia s-au stabilit posturi vacante scoase la concurs, luând în considerare și instanțele din circumscripția acesteia, se constituie o comisie de evaluare numită prin hotărâre a Secției pentru judecători. (2) Comisia de evaluare este alcătuită din președintele curții de apel, care este și președintele comisiei, și 4 membri din rândul judecătorilor de la curtea de apel, cu specializarea corespunzătoare secțiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, propuși de colegiul de conducere al curții de apel. (3) Dacă apreciază necesar, la propunerea colegiului de conducere al curții de apel, Secția pentru judecători poate constitui atât o comisie de evaluare a candidaților pentru promovarea la curtea de apel, cât și o comisie de evaluare a candidaților pentru promovarea la tribunalele din circumscripția curții de apel. În acest caz, comisia de evaluare a candidaților pentru promovarea la curtea de apel este alcătuită potrivit dispozițiilor alin. (2), iar comisia de evaluare a candidaților pentru promovarea la tribunale este alcătuită din președintele curții de apel, care este și președintele comisiei, și 4 membri din rândul judecătorilor de la curtea de apel sau de la tribunalele din circumscripția acesteia, cu specializarea corespunzătoare secțiilor în cadrul cărora sunt posturile vacante scoase la concurs, propuși de colegiul de conducere al curții de apel. Membrii comisiei de evaluare care au calitatea de judecători la tribunale sunt propuși de colegiul de conducere al curții de apel, la recomandarea colegiilor de conducere ale tribunalelor în cadrul cărora funcționează.(4) În situațiile prevăzute la alin. (2) și (3), în cazul imposibilității îndeplinirii funcției de către președintele curții de apel, comisia de evaluare este condusă de vicepreședintele curții de apel sau, după caz, de unul dintre vicepreședinți, desemnat de Secția pentru judecători.(5) Institutul Național al Magistraturii solicită colegiilor de conducere ale curților de apel să transmită propunerile pentru desemnarea membrilor comisiilor, pe care le înaintează Secției pentru judecători.(6) În cazul prevăzut la alin. (1), comisia de evaluare constituită la nivelul curții de apel realizează atât evaluarea activității și conduitei candidaților pentru promovarea la curtea de apel, cât și evaluarea activității și conduitei candidaților pentru promovarea la tribunalele din circumscripția acesteia.(7) Președintele comisiei de evaluare, alături de atribuțiile care îi revin în calitate de membru al comisiei, coordonează activitatea acesteia.(8) Dispozițiile art. 8 alin. (3), art. 10 alin. (4), art. 11 alin. (6) și ale art. 12 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător. În situația prevăzută la alin. (3), dispozițiile art. 12 alin. (2) nu sunt aplicabile președintelui comisiilor de evaluare.(9) În situația prevăzută la alin. (3), în cazul în care un membru al comisiei de evaluare a fost evaluat anterior, la un concurs de promovare efectivă, de o comisie de evaluare din care a făcut parte unul dintre candidați, acesta are obligația să se retragă din comisia de evaluare și să comunice această situație președintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.  +  Paragraful § 2. Desfășurarea concursului de promovare efectivă  +  Articolul 37Centralizarea cererilor de înscriere la concurs și verificarea îndeplinirii condițiilor legale de participare se realizează de comisia de organizare a concursului. Dispozițiile art. 15 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 38Concursul de promovare efectivă constă în susținerea unei probe având ca obiect evaluarea activității și conduitei candidaților din ultimii 3 ani de activitate.  +  Articolul 39(1) În cadrul probei prevăzute la art. 38, pentru evaluarea activității sunt avute în vedere hotărârile judecătorești redactate de candidați în ultimii 3 ani de activitate.(2) Hotărârile judecătorești prevăzute la alin. (1) trebuie să fie relevante pentru activitatea profesională a candidatului, să aibă obiecte diferite și să fie întocmite în faze procesuale diferite, în măsura în care este posibil.(3) Printre actele prevăzute la alin. (1) se pot regăsi și hotărâri judecătorești desființate sau casate, urmând a fi atașate și deciziile pronunțate în căile de atac.(4) Pentru realizarea evaluării activității, de îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanțelor în cadrul cărora își desfășoară activitatea candidații listele hotărârilor judecătorești pronunțate și redactate de către aceștia în ultimii 3 ani de activitate, cu evidențierea datei și numărului hotărârii, a numărului de dosar în care aceasta a fost pronunțată, a obiectului cauzei, a stadiului procesual, a tipului hotărârii și cu mențiunea că soluția a fost desființată/casată, dacă este cazul. Listele sunt generate exclusiv în format electronic.(5) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani și-au desfășurat activitatea în cadrul mai multor instanțe, listele hotărârilor judecătorești pronunțate și redactate de către aceștia sunt solicitate de la fiecare dintre aceste instanțe.(6) De îndată după primirea listelor prevăzute la alin. (4), comisia de evaluare stabilește criterii unitare pe fiecare specializare pentru selectarea aleatorie a câte 10 hotărâri judecătorești pentru fiecare candidat, ce vor fi supuse evaluării. La stabilirea criteriilor de selecție, comisia de evaluare va ține seama și de dispozițiile alin. (2).(7) Nu vor fi avute în vedere hotărârile judecătorești prin care sunt soluționate incidente procedurale, se ia act de renunțarea la judecată, de renunțarea la drept sau de retragerea unei căi de atac, se constată perimarea ori cererea este anulată sau care au ca obiect încuviințarea executării silite, confirmarea renunțării la urmărirea penală ori acordul de recunoaștere a vinovăției. Comisia de evaluare poate stabili, pentru toți candidații pe care îi evaluează, și alte categorii de hotărâri care nu vor fi avute în vedere la realizarea selecției.(8) Pe baza criteriilor stabilite potrivit alin. (6) și (7), comisia de evaluare realizează selecția hotărârilor judecătorești, cu sprijinul comisiei de organizare, prin intermediul aplicației informatice furnizate de Consiliul Superior al Magistraturii.(9) După selecția realizată potrivit alin. (8), comisia de evaluare solicită de la instanțele în cadrul cărora își desfășoară activitatea candidații hotărârile selectate.(10) Instanțele transmit comisiei de evaluare hotărârile judecătorești solicitate în termen de 5 zile de la primirea adreselor. Hotărârile sunt înaintate și în format electronic, împreună cu fișele ECRIS ale dosarelor în care au fost pronunțate.(11) În situația în care comisia de evaluare apreciază că nu toate hotărârile judecătorești selectate sunt relevante pentru activitatea candidatului, aceasta va realiza, în completare, o singură dată, o nouă selecție, dispozițiile alin. (8) fiind aplicabile în mod corespunzător.(12) Candidatul poate transmite comisiei de evaluare cel mult 5 hotărâri judecătorești din ultimii 3 ani, indiferent de materia în care au fost pronunțate și de obiectul acestora, care vor fi avute în vedere la evaluarea activității.(13) Dacă apreciază necesar, comisia de evaluare poate analiza, pentru toți candidații, și modul în care aceștia respectă jurisprudența unitară a Înaltei Curți de Casație și Justiție sau a instanțelor superioare, solicitând în acest sens informațiile pe care le apreciază necesare de la instanțele în cadrul cărora își desfășoară activitatea candidații.  +  Articolul 40(1) De îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită instanțelor în cadrul cărora își desfășoară activitatea candidații transmiterea documentelor necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor, cu privire la întreaga perioadă supusă evaluării.(2) În vederea verificării respectării termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor și de redactare a hotărârilor ori de efectuare a altor lucrări, se solicită date statistice sau orice documente necesare privind:a) activitatea candidatului, precum: numărul de ședințe de judecată, numărul de cauze la care a participat la judecată, numărul de cauze soluționate, numărul de hotărâri redactate, numărul de hotărâri nemotivate în termen, numărul mediu de zile cu care a fost depășit acest termen, perioada medie de soluționare a cauzelor de către candidat, alte activități desfășurate în exercitarea atribuțiilor de serviciu;b) activitatea instanței la secția la care a funcționat judecătorul, precum: încărcătura medie de cauze pe judecător, numărul mediu de participări în ședințe de judecată, timpul mediu de soluționare pe tipuri de cauze, numărul mediu de hotărâri redactate de judecători, numărul mediu de hotărâri neredactate în termen.(3) Primind solicitarea comisiei de evaluare prevăzută la alin. (1), președintele instanței în cadrul căreia își desfășoară activitatea candidatul ia măsurile necesare pentru strângerea informațiilor prevăzute la alin. (2) și pentru transmiterea de îndată a acestora.(4) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani și-au desfășurat activitatea în cadrul mai multor instanțe, documentele necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor sunt solicitate de la fiecare dintre aceste instanțe.(5) Pentru verificarea respectării termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor, comisia de evaluare va avea în vedere și fișele ECRIS ale dosarelor prevăzute la art. 39 alin. (10), analizând informațiile din sistemul ECRIS referitoare la fiecare dintre aceste dosare.  +  Articolul 41Dispozițiile art. 39 și ale art. 40 se aplică în mod corespunzător judecătorului de supraveghere a privării de libertate. Lista încheierilor pronunțate de judecătorul de supraveghere a privării de libertate și informațiile necesare pentru verificarea respectării termenelor de soluționare a lucrărilor se transmit comisiei de evaluare de către președintele instanței de la care provine judecătorul de supraveghere a privării de libertate, pe baza datelor din registrele în care este evidențiată activitatea acestuia.  +  Articolul 42(1) De îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisiile de evaluare solicită, cu privire la fiecare candidat, opinia motivată a secției corespunzătoare specializării candidatului de la instanța ierarhic superioară celei la care funcționează acesta. În acest scop, președintele de secție consultă judecătorii secției cu respectarea confidențialității opiniilor exprimate și consemnează rezultatul într-un referat, semnat și datat, care se transmite comisiei de evaluare.(2) În cazul în care la instanța ierarhic superioară celei la care funcționează candidatul există mai multe secții cu specializare comună, se procedează la consultarea tuturor secțiilor cu specializare comună, fiind întocmit un referat unic semnat de președinții secțiilor respective.(3) Opinia secției sau a secțiilor corespunzătoare specializării candidatului are rol consultativ pentru comisia de evaluare.  +  Articolul 43(1) Comisia prevăzută la art. 36 efectuează evaluarea activității în funcție de următoarele criterii:a) capacitate de analiză și sinteză, coerență în exprimare;b) argumentație sub aspectul clarității și logicii, analiza argumentată a cererilor și apărărilor formulate de părți, respectarea jurisprudenței unitare a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a curților de apel;c) respectarea termenelor rezonabile de soluționare a cauzelor și de redactare a hotărârilor, ținând seama de volumul de activitate rezultat din datele prevăzute la art. 40 alin. (2). (2) Criteriile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) privesc evaluarea hotărârilor judecătorești.(3) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării activității este de 60 de puncte, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) putând fi acordate cel mult 20 de puncte.(4) Comisia acordă un singur punctaj total pentru fiecare candidat, președintele comisiei asigurând medierea în caz de divergențe între membrii comisiei.  +  Articolul 44(1) Evaluarea conduitei candidaților se face pe baza referatului întocmit în acest sens de comisia prevăzută la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a înregistrărilor ședințelor de judecată desfășurate în cauzele în care au fost pronunțate hotărârile judecătorești selectate potrivit art. 39, a opiniei secției ori, după caz, a instanței la care a funcționat candidatul în ultimii 3 ani, precum și a datelor existente la dosarul profesional și a informațiilor solicitate de la Inspecția Judiciară referitoare la eventualele abateri disciplinare și încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor din ultimii 3 ani de activitate.(2) În acest scop, de îndată după publicarea listei finale a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, comisia de evaluare solicită comisiilor corespunzătoare prevăzute la art. 39 alin. (3) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Inspecției Judiciare informațiile necesare pentru evaluarea conduitei candidaților.(3) Pentru întocmirea referatului prevăzut la alin. (1), în ceea ce privește aspectele prevăzute la art. 45 alin. (1), pot fi avute în vedere evaluările anterioare ale candidatului și orice alte informații despre candidat care pot fi verificate. (4) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani au desfășurat activitate la mai multe instanțe, referatul prevăzut la alin. (1) se solicită fiecăreia dintre comisiile de evaluare corespunzătoare instanțelor la care a funcționat judecătorul respectiv.(5) Înregistrările ședințelor de judecată se transmit la solicitarea comisiei de evaluare împreună cu hotărârile judecătorești selectate potrivit art. 39. Comisia de evaluare procedează la ascultarea prin sondaj a înregistrărilor primite.(6) Pentru obținerea opiniei secției sau a instanței, dacă nu există secții, la care funcționează candidatul, un membru al comisiei de evaluare desemnat de președintele acesteia consultă personalul secției sau, după caz, al instanței, cu respectarea confidențialității opiniilor exprimate, și consemnează rezultatul într-un referat semnat și datat, care cuprinde informații verificabile. În cazul în care candidatul funcționează la o instanță din circumscripția altei curți de apel, consultarea se realizează de către un membru al comisiei de evaluare constituite în vederea promovării pentru instanța la care funcționează candidatul. Dacă pentru această instanță nu a fost constituită o comisie de evaluare, consultarea se realizează de un judecător de la curtea de apel în circumscripția căreia funcționează candidatul, desemnat de președintele acelei curți de apel. (7) În cazul candidaților care în ultimii 3 ani au desfășurat activitate la mai multe instanțe, pentru realizarea consultării sunt avute în vedere toate instanțele, dispozițiile alin. (6) fiind aplicabile în mod corespunzător.(8) Dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător pentru evaluarea conduitei judecătorului de supraveghere a privării de libertate.  +  Articolul 45(1) Comisia prevăzută la art. 36 efectuează evaluarea conduitei candidaților în funcție de următoarele criterii:a) conduita profesională în timpul ședinței de judecată, în îndeplinirea altor îndatoriri profesionale și în relația cu justițiabilii, avocații, experții, interpreții în timpul exercitării funcției;b) relațiile cu colegii, grefierii și celălalt personal al instanței ori cu personalul instanțelor superioare ori inferioare ierarhic.(2) Punctajul maxim total ce poate fi atribuit ca urmare a evaluării conduitei este de 40 de puncte, pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1) putând fi acordate cel mult 20 de puncte.(3) Comisia acordă un singur punctaj total pentru fiecare candidat, președintele comisiei asigurând medierea în caz de divergențe între membrii comisiei.  +  Articolul 46(1) Comisiile de evaluare întocmesc un proiect de raport motivat, în care se arată punctajele obținute potrivit art. 43 alin. (3) și art. 45 alin. (2) și punctajul total obținut de candidat.(2) Proiectul de raport prevăzut la alin. (1) se transmite candidatului, sub semnătură.  +  Articolul 47(1) După comunicarea proiectului de raport, candidatul susține un interviu în fața comisiei de evaluare în legătură cu aspectele reținute în proiectul de raport. În cazul în care are obiecțiuni în legătură cu aspectele reținute în proiectul de raport, candidatul trebuie să le prezinte în cadrul interviului. Obiecțiunile sunt formulate în scris de candidat și se păstrează împreună cu celelalte documente de concurs.(2) Interviul se înregistrează cu mijloace tehnice audio.  +  Articolul 48(1) După susținerea interviului, comisia de evaluare analizează eventualele obiecțiuni formulate de candidat și celelalte aspecte rezultate din susținerea interviului și întocmește raportul de evaluare final, motivat, în care sunt consemnate punctajele obținute potrivit art. 43 alin. (3) și art. 45 alin. (2) și punctajul total obținut de candidat. În raportul de evaluare final se vor consemna și eventualele obiecțiuni formulate de candidat, precum și poziția argumentată a comisiei de evaluare cu privire la acestea.(2) Raportul de evaluare se comunică de către comisia de evaluare candidatului, sub semnătură, după care se transmite comisiei de organizare.(3) Punctajul total obținut de fiecare candidat se publică pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.  +  Articolul 49(1) Împotriva punctajului obținut la evaluare candidatul poate face contestație în termen de 48 de ore de la publicare, expunând argumentele pentru care critică punctajul acordat. În susținerea contestației nu pot fi invocate critici care nu au fost formulate de candidat prin obiecțiunile prevăzute la art. 47 alin. (1), dacă acesta avea posibilitatea să le invoce pe baza proiectului de raport comunicat potrivit art. 46 alin. (2).(2) Contestația se transmite prin fax sau e-mail ori se depune la Institutul Național al Magistraturii, conform indicațiilor din anunțul privind posibilitatea depunerii contestațiilor, și se înaintează spre soluționare Secției pentru judecători, în termenul prevăzut de calendarul concursului.(3) În vederea soluționării contestațiilor, la cererea comisiei de organizare, comisia de evaluare transmite, de îndată, Secției pentru judecători mapa candidatului, care conține toate documentele care au stat la baza evaluării și raportul motivat al comisiei.(4) Secția pentru judecători se pronunță prin hotărâre definitivă. (5) Punctajul acordat în urma soluționării contestațiilor este definitiv și nu poate fi mai mic decât cel obținut la evaluarea inițială.(6) Dispozițiile art. 14 alin. (10) și (11) se aplică în mod corespunzător și membrilor comisiilor prevăzute la art. 36 în cazul admiterii contestațiilor împotriva punctajului obținut la evaluare.  +  Articolul 50(1) După soluționarea contestațiilor, comisia de organizare a concursului întocmește lista cu rezultatele finale ale concursului, care se publică în condițiile art. 26 alin. (2).(2) Pentru a fi declarat admis la concurs, candidatul trebuie să obțină un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.  +  Articolul 51(1) Candidații clasificați în ordinea descrescătoare a punctajelor totale obținute la concurs formulează opțiune, în această ordine, în termenul stabilit de comisia de organizare a concursului, pentru unul dintre posturile scoase la concurs la instanța sau instanțele pentru care au optat potrivit art. 32 alin. (4). În cazul în care candidații au optat, potrivit art. 32 alin. (4), pentru mai multe tribunale din circumscripția curții de apel în care funcționează, se va ține seama de ordinea de preferință indicată de candidați.(2) Rezultatele finale se prezintă Secției pentru judecători, în vederea validării.(3) Secția pentru judecători poate invalida, în tot sau în parte, concursul de promovare în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de prezentul regulament cu privire la organizarea concursului sau că există dovada săvârșirii unei fraude.(4) În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor finale, Secția pentru judecători dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor declarați admiși.(5) Promovarea efectivă se realizează în ordinea punctajelor obținute, în limita numărului de posturi aprobate, în raport de opțiunea candidatului. (6) La punctaje egale au prioritate candidații care au vechime mai mare în funcția de judecător, iar în cazul în care egalitatea se păstrează după aplicarea acestui criteriu vor fi avute în vedere în următoarea ordine: vechimea în gradul profesional deținut, nota obținută la concursul de promovare pe loc. (7) În circumscripțiile instanțelor unde o minoritate națională are o pondere de cel puțin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale au prioritate candidații cunoscători ai limbii acelei minorități.  +  Articolul 52(1) Judecătorii care îndeplinesc condiția prevăzută la art. 50 alin. (2), dar care nu au fost promovați ca urmare a lipsei posturilor vacante, pot fi promovați în posturile ce se vacantează la instanțele pentru care au optat la înscriere, în termen de 6 luni de la data validării concursului.(2) Dispozițiile art. 51 alin. (5)-(7) se aplică în mod corespunzător.(3) Promovarea în condițiile alin. (1) și (2) se poate dispune doar la solicitarea președintelui instanței la care este vacant postul, dacă acest post nu a fost ocupat la prima sesiune de transferuri organizată în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (1). Dacă în termenul prevăzut la alin. (1) nu este organizată o sesiune de transferuri, postul poate fi ocupat în condițiile alin. (1) și (2).  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 53Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 181 și următoarele din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 54(1) Toate documentele întocmite pentru concursul de promovare pe loc, precum și documentele depuse la comisia de organizare și la Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare. Cu excepția rapoartelor de evaluare și a documentelor înaintate Consiliului Superior al Magistraturii în condițiile art. 49 alin. (3), celelalte documente elaborate sau depuse la comisiile de evaluare în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează la curțile de apel și se înaintează Consiliului Superior al Magistraturii în format electronic.(2) Lucrările de la concursul de promovare pe loc în gradul profesional imediat superior și rapoartele de evaluare elaborate în cadrul concursului de promovare efectivă se păstrează în original la dosarele profesionale ale candidaților.  +  Articolul 55Dispozițiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător judecătorilor militari.----