NORME din 30 aprilie 2020de aplicare a Programului național apicol pentru perioada 2020-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 6 mai 2020  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 339 din 30 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020.
   +  Articolul 1(1) Solicitanții Programului, astfel cum sunt definiți la cap. IV din anexa nr. 1, pentru acțiunile prevăzute la cap. IX subcap. II.B - V.E din anexa nr. 1, achiziționează individual și solicită anual, direct sau prin intermediul persoanei împuternicite notarial sprijinul financiar și depun la sediul centrelor județene ale APIA, respectiv al municipiului București cererea de plată a sprijinului însoțită de documentele justificative aferente fiecărei acțiuni. (2) În vederea centralizării și încadrării în plafonul alocat pentru acțiunea prevăzută la cap. IX subcap. III.C, pct. C.4 din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul județean APIA, respectiv al municipiului București cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă și/sau mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Solicitanții Programului, astfel cum sunt definiți la cap. IV din anexa nr. 1, pentru acțiunile prevăzute la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicită prin intermediul reprezentantului legal sprijinul financiar și depun la sediul centrelor județene ale APIA, respectiv al municipiului București cererea de plată a sprijinului însoțită de documentele justificative aferente fiecărei măsuri. (4) În vederea centralizării și încadrării în plafonul alocat pentru măsurile menționate la cap. IX subcap. I.A din anexa nr. 1, solicitantul depune la centrul județean APIA, respectiv al municipiului București cererea de intenție, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile de la pct. A.1, A.2 și A.3 și/sau prin care își asumă achiziția ulterioară pentru măsurile de la pct. A.4 și A.5, în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Pentru evitarea creării condițiilor artificiale, furnizorii produselor menționate la cap. IX subcap. II.B-V.E din anexa nr. 1 nu pot fi și beneficiari ai produsului pentru care sunt furnizori în Programul național apicol pentru perioada 2020-2022. De asemenea, un solicitant prin Program care este și furnizor constituit sub o altă formă de organizare decât cea prin care solicită sprijin, având inclusiv calitatea de membru, nu este eligibil.  +  Articolul 2Termenul-limită de depunere a cererii de plată și a documentelor care o însoțesc este data de 1 august a fiecărui an.  +  Articolul 2^1Pentru anul 2020, prin excepție de la termenul prevăzut la art. 2, documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la cap. IX, în subcap. III lit. C.4 alin. (3) lit. c), precum și în subcap. V lit. E alin. (4) lit. j) se pot depune până la data de 1 septembrie 2020. (la 31-07-2020, Actul a fost completat de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 589 din 31 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 31 iulie 2020 )  +  Articolul 3(1) După finalizarea procesului de înregistrare și centralizare a cererilor de intenție depuse de solicitanți, centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București întocmesc și transmit la APIA - sediul central centralizatorul cu sumele estimate pentru fiecare măsură în parte, în vederea stabilirii nivelului de încadrare a sprijinului financiar în limita plafonului alocat, conform anexei la prezentele norme de aplicare.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul-limită de depunere a cererilor de intenție, solicitanții vor fi informați de APIA cu privire la nivelul sprijinului financiar posibil a fi acordat pentru produsele menționate în cererea de intenție, cu încadrarea în plafonul alocat fiecărei măsuri. (3) După finalizarea procesului de înregistrare și verificare a cererilor de plată a sprijinului financiar depuse de solicitanți, centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București întocmesc și transmit la APIA - sediul central centralizatorul cu sumele eligibile ale sprijinului financiar pentru fiecare acțiune în parte, în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare. (4) APIA transmite centrelor sale județene, respectiv al municipiului București nivelul sprijinului financiar în cadrul fiecărei acțiuni prevăzute în Program.  +  Articolul 4(1) Centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București, după centralizarea sumelor aferente cererilor, întocmesc și transmit la APIA listele de plată a sumelor eligibile pentru plata sprijinului financiar.(2) APIA, după aprobarea sumelor solicitate, întocmește și transmite la MADR o situație centralizatoare a sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar.  +  Articolul 5În baza situațiilor centralizatoare ale sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar, transmise de APIA, MADR transmite Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare a sumelor eligibile aprobate pentru plata sprijinului financiar.  +  Articolul 6După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanțelor Publice, din bugetul MADR se alimentează contul APIA, care virează sumele eligibile cuvenite în conturile solicitanților sprijinului financiar, conform legislației în vigoare.  +  Articolul 7(1) În baza prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează formularistica necesară implementării prezentelor norme de aplicare, procedurile detaliate de operare, de verificare a cererilor și a condițiilor de eligibilitate pentru fiecare dintre acțiunile din Program, precum și procedura de control, care se aprobă prin decizie a directorului general al APIA.(2) APIA elaborează Ghidul solicitantului pentru acordarea sprijinului financiar în sectorul apicol, care se avizează de către MADR și este adus la cunoștința beneficiarilor prin afișare pe site-ul oficial al APIA.(3) APIA, prin centrele județene, respectiv al municipiului București pune la dispoziția beneficiarilor formularistica și documentația necesare realizării acțiunilor cuprinse în Program.(4) Beneficiarul va anunța orice modificare privind identificarea lui la centrul județean al APIA, respectiv al municipiului București în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.(5) Solicitanții constituiți sub o formă de organizare la momentul depunerii cererii de plată nu își pot modifica forma de organizare până la momentul efectuării plății sprijinului financiar. (6) În cazul în care solicitanții își schimbă forma de organizare după data efectuării plății sprijinului financiar, obligația menținerii pentru o perioadă de minimum 3 ani a echipamentelor pentru ambalarea mierii, a echipamentelor pentru procesarea cerii, a accesoriilor apicole, respectiv uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator, precum și a mijloacelor de transport apicol fără autopropulsie - remorci și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor, achiziționate în baza prezentului Program, rămâne în sarcina noii forme de organizare.(7) Documentele depuse în copie la centrele județene ale APIA, respectiv al municipiului București vor purta sintagma „conform cu originalul“, datate și însușite prin semnătură de către solicitant.  +  Articolul 8(1) Pentru măsurile menționate la cap. IX subcap. I.A și III.C pct. C4 din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată și aprobată de APIA se încadrează în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se plătește integral, iar în cazul în care suma solicitată și aprobată de APIA depășește plafonul alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se stabilește procentual cu încadrarea în plafonul alocat pentru fiecare măsură.(2) Pentru măsurile menționate la cap. IX subcap. II.B, subcap. III.C pct. C.1-C.3, subcap. IV.D și subcap. V.E din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată și aprobată de APIA se încadrează în limita plafonului alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, nivelul sprijinului financiar se stabilește la valoarea de achiziție, fără TVA.(3) Pentru măsurile menționate la cap. IX subcap. II.B, subcap. III.C pct. C.1-C.3, subcap. IV.D și subcap. V.E din anexa nr. 1, în cazul în care suma solicitată de beneficiari și aprobată de APIA depășește plafonul alocat conform anexei la prezentele norme de aplicare, APIA stabilește nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mică de achiziție, fără TVA. (4) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin. (3) nu se depășește suma alocată conform plafonului din anexa la prezentele norme de aplicare, APIA stabilește procentual nivelul sprijinului financiar, fără a se depăși valoarea de achiziție, fără TVA, din factură, până la limita sumei aprobate.(5) În cazul în care și după aplicarea prevederilor alin. (3) se depășește suma alocată conform plafonului din anexa la prezentele norme de aplicare, APIA stabilește nivelul sprijinului financiar procentual din valoarea cea mai mică de achiziție, fără TVA. (6) În cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanții APIA și/sau ANZ pentru efectuarea controalelor la fața locului se identifică neconcordanțe între informațiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative și situația de la fața locului, beneficiarilor li se aplică la suma eligibilă o reducere a ajutorului cuvenit cu 20% sau se respinge cererea de plată, după caz.(7) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 7 alin. (4) beneficiarilor li se aplică la nivelul sprijinului financiar stabilit o reducere cu 20%.  +  Articolul 9(1) Beneficiarii selectați care au depus cerere de plată a sprijinului trebuie să fie prezenți la data comunicată pentru efectuarea controlului la fața locului sau să mandateze un reprezentant.(2) Refuzul controlului la fața locului la data comunicată atrage excluderea de la plată.(3) Netransmiterea documentelor solicitate de APIA, caracterul incomplet, neconcordanța dintre documente, lipsa de coerență a datelor cuprinse în documente, orice fals în declarații sau înscrisuri determină reducerea sau respingerea sprijinului solicitat, precum și sesizarea organelor competente, potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă este cazul.  +  Articolul 10(1) Se consideră sprijin financiar necuvenit sumele încasate prin încălcarea condițiilor de eligibilitate din Program și prin nerespectarea de către beneficiari a obligațiilor specifice ce le revin, precum și prin atestarea de către solicitanți a unor date ori situații nereale pe documentele justificative aferente.(2) Sumele reprezentând sprijin financiar necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanțe bugetare care se constată și se recuperează potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  ANEXĂ la normele de aplicare
  PLAFOANE
  alocate pentru fiecare măsură din Program
  PNA 2020-2022Buget euro (50% FEGA + 50% Buget național) alocat conform Deciziei (CE) 974/2019
  Măsura202020212022
  A. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori, din care:1.791.375,771.774.901,641.763.685,69
  A.1. Consultanță în apicultură501.585,21498.094,93496.036,60
  A.2. Promovarea apiculturii și a produselor apicole179.137,58182.400,96186.013,73
  A.3. Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură107.482,55112.246,74117.119,75
  A.4. Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii501.585,21491.079,51482.257,81
  A.5. Achiziția de către formele asociative de echipament pentru ambalarea mierii501.585,21491.079,51482.257,81
  B. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei2.436.271,042.455.397,532.445.736,02
  C. Raționalizarea transhumanței, din care:2.543.753,592.553.613,432.562.855,77
  C.1. Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral788.205,34785.727,21792.280,68
  C.2. Achiziționarea de accesorii apicole644.895,28631.387,94620.045,75
  C.3. Achiziționarea de unelte apicole si echipamente de protecție394.102,67406.894,45406.474,44
  C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral716.550,31729.603,84744.054,90
  D. Măsuri pentru repopulare: Achiziționarea de mătci (regine) și/sau familii de albine pentru apicultură3.081.166,323.051.708,363.031.334,79
  E. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață: Decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii644.895,28666.465,04688.939,72
  Total euro10.497.462,0010.502.086,0010.492.552,00
  Total lei50.209.360,7550.231.477,3350.185.876,22
  ----