PROGRAM NAȚIONAL APICOL din 30 aprilie 2020pentru perioada 2020-2022
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 6 mai 2020  Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 339 din 30 aprilie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 362 din 6 mai 2020.
   +  Capitolul I Scopul Programului național apicolScopul Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, este de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziționarea de: medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci apicole, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare-descărcare stupi, mătci și/sau familii de albine, precum și prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii, și echipament pentru ambalarea mierii.Prin cutie se înțelege echipamentul apicol cu rol de adăpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hrană, realizarea recoltei, dar și pentru transportul în vederea valorificării culesurilor de producție.  +  Capitolul II Acțiunile ProgramuluiA. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultoriB. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozeiC. Raționalizarea transhumanțeiD. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din UniuneE. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață  +  Capitolul III Beneficiarii ProgramuluiBeneficiarii Programului sunt:a) apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;b) asociații, federații, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, denumite în continuare forme asociative apicole legal constituite, numai pentru acțiunea de asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori prevăzută la capitolul IX, subcapitolul I.A.  +  Capitolul IV Solicitanții Programului1. Formele asociative apicole legal constituite, pentru acțiunea:A. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori2. Apicultorii, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, pentru acțiunile:B. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozeiC. Raționalizarea transhumanțeiD. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din UniuneE. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață  +  Capitolul V Atribuirea codului unic de identificare APIAToți solicitanții trebuie să dețină un cod unic de identificare atribuit de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) central/Centrul județean, respectiv municipiul București, generat de Registrul unic de identificare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună.În acest sens, apicultorii și/sau formele asociative apicole recunoscute care depun prima dată la APIA o cerere de plată în calitate de solicitanți, trebuie să se prezinte la APIA Centrul județean/municipiul București, unde vor completa și depune, înainte de data de depunere a cererii de plată, formularul de solicitare a codului unic de identificare (RO). După înregistrare în sistemul informatic se va genera codul unic de identificare, care se va comunica în scris solicitantului.Totodată, în momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanții au obligația să prezinte documentul de identificare financiară care trebuie să conțină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României.  +  Capitolul VI Modul de finanțareComisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România pentru fiecare acțiune accesată, excluzând TVA.Exercițiile financiare ale Programului se stabilesc de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 octombrie a anului următor, iar acțiunile cuprinse în acesta se aplică anual de către solicitanți în cursul anului apicol. Contribuția Uniunii Europene la Programul de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole este aprobată prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, faptul generator al cursului de schimb este stabilit la art. 34 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro, iar cursul euro este stabilit, potrivit prevederilor art. 40 din același regulament, la valoarea de 4,7830 lei pentru plățile aferente anului 2020.Plățile se efectuează în lei, la ultimul curs de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de data de 1 ianuarie a anului în cursul căruia este luată decizia de acordare a ajutoarelor.  +  Capitolul VII Instituțiile publice responsabilea) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, este autoritatea competentă pentru elaborarea prevederilor de implementare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului.b) Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, este autoritatea competentă pentru derularea operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii de solicitare a sprijinului financiar, elaborarea procedurilor de control pentru Programul național apicol având următoarele atribuții principale: asigură verificarea cererilor de plată primite de la beneficiari, autorizează plata către beneficiari în urma verificării cererilor de plată, execută plățile autorizate către beneficiari, ține contabilitatea plăților efectuate;c) Agenția Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“, denumită în continuare ANZ, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor și stupinelor, prin implementarea sistemului unitar de identificare și prin recunoașterea materialului biologic apicol produs pentru comercializare numai din stupinele de elită și stupinele de multiplicare autorizate.d) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare/ autorizare sanitară-veterinară a stupinelor, și efectuarea de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii pentru Programul național apicol.  +  Capitolul VIII Evitarea dublei finanțăriSolicitanții/Beneficiarii Programului pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin financiar forfetar din Programul Național de Dezvoltare Rurală - PNDR 2014-2020 (PNDR 2014-2020), respectiv sub-măsurile 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri“, 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici“, cu condiția ca acțiunile sprijinite și/sau planificate și propuse spre finanțare de apicultori prin PNDR 2014-2020 să nu fie solicitate prin Programul național apicol aprobat și viceversa.Condiția se aplică de la momentul solicitării sprijinului prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor stabilită de apicultor prin planul de afaceri depus la PNDR 2014-2020 devine neeligibilă prin Program pentru respectivul solicitant.Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care accesează sM6.1/6.3 din PNDR 2014-2020 pentru cheltuieli care nu sunt eligibile prin Program.În ceea ce privește măsurile agricole de investiții din PNDR 2014-2020, în cazul sM 4.1, „Investiții în exploatații agricole“, solicitanții care au accesat sprijin prin Program, aprobat pentru cheltuieli eligibile comune celor două programe, vor putea accesa măsuri din PNDR 2014-2020 pentru sectorul apicol doar după finalizarea investiției derulate prin Program, adică după efectuarea plății de către agenția de plăți către beneficiar, iar lista de cheltuieli decontată prin Program va deveni neeligibilă în proiectul depus în cadrul PNDR 2014-2020. Pentru sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketing-ul produselor agricole“ este permisă accesarea simultană a submăsurii 4.2 cu Programul, demarcarea va fi făcută ex-ante, astfel cheltuielile eligibile în cadrul Programului fiind excluse de la finanțare prin intermediul sM 4.2.  +  Capitolul IX Detalierea acțiunilor aprobate în Program  +  Subcapitolul IA. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori(1) Beneficiari:1. beneficiari direcți: formele asociative apicole legal constituite;2. beneficiari indirecți: apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, membrii în forme asociative apicole legal constituite.(2) Solicitanții Programului: formele asociative apicole legal constituite.(3) Condiții de eligibilitate generale:1. Forma asociativă apicolă să fie legal constituită și să funcționeze, conform legislației naționale în vigoare la data depunerii cererii de intenție;2. Forma asociativă apicolă trebuie să dețină minimum 30 de membri, la data depunerii cererii de intenție și să fie împuternicită de membrii acesteia pentru reprezentare și pentru solicitarea sprijinului financiar;3. Apicultorii, membrii ai formei asociative apicole trebuie să aibă stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor.(4) Documente justificative generale:a) cererea de intenție, prin care estimează cheltuielile pentru măsurile A.1, A.2 și A.3 și/sau prin care își asumă achiziția ulterioară pentru măsurile A.4 și A.5, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul Program;b) copii ale actelor de constituire a formei asociative apicole, conform legislației în vigoare;c) centralizatorul întocmit de reprezentantul legal al formei asociative apicole din care să rezulte numărul de membri înscriși;d) documentul care atestă împuternicirea formei asociative de către membri și sursa de finanțare;e) copie de pe documentul de cont bancar al formei asociative apicole;f) copia actului de identitate al reprezentantului legal al formei asociative;g) copie de pe ultimele situații financiare anuale depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, întocmite la sfârșitul exercițiului financiar precedent celui în care se solicită asistență tehnică; în cazul formelor asociative nou-înființate, acestea depun, în copie, balanța de verificare întocmită la finele lunii precedente celei în care se solicită asistența tehnică sau o declarație că nu au desfășurat activitate de la constituire, conform prevederilor art. 36 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz.A.1. Consultanță în apicultură(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru activități de consultanță în domeniul apicol, iar persoana care asigură consultanța să fie absolvent de învățământ superior cu profil zootehnic și/sau veterinar. (2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru cheltuieli conform contractului de prestări servicii încheiat între forma asociativă și prestatorul de servicii de consultanță. (3) Documente justificative specifice:a) copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și prestatorul de servicii de consultanță;b) copie document de absolvire a unei instituții de învățământ superior cu profil zootehnic și/sau veterinar a persoanei care asigură consultanța;c) copie facturi și dovada efectuării plății serviciilor de consultanță;d) copie a certificatului de înregistrare fiscală la registrul comerțului a prestatorului de servicii de consultanță;e) lista apicultorilor beneficiari ai serviciilor de consultanță și semnătura acestora prin care se atestă prestarea acestor servicii;f) raport de realizare a serviciilor de consultanță conform contractului, întocmit de forma asociativă.A.2. Promovarea apiculturii și a produselor apicole (1) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru cheltuieli cu organizarea de târguri, expoziții, conferințe, evenimente ce au ca temă promovarea apiculturii și a produselor apicole, publicitate, zile de degustare. (2) Documente justificative specifice:a) copie facturi și dovada efectuării plății cheltuielilor cu promovarea produselor apicole; b) copia contractului/contractelor de prestări servicii de promovare.A.3. Organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură (1) Condiții de eligibilitate specifice: 1. Forma asociativă apicolă trebuie să încheie un contract de prestări servicii pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, cu un furnizor de formare profesională în domeniul apicol, autorizat de Ministerul Educației și Cercetării, conform legislației în domeniu;2. Organizarea a unui număr maxim de 3 cursuri/an/forma asociativă, cu participare de minimum 10 și maximum 28 de cursanți/curs.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru cheltuieli privind organizarea cursurilor de perfecționare în apicultură.(3) Documente justificative specifice:a) copie contract de prestări servicii încheiat între forma asociativă și furnizorul de formare profesională în domeniul apicol;b) copie de pe documentul din care rezultă certificarea furnizorului de formare profesională în domeniul apicol;c) copie de pe facturi și de pe dovada efectuării plății serviciilor pentru organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură;d) lista apicultorilor beneficiari ai cursurilor de perfecționare în apicultură și semnătura acestora prin care se atestă participarea apicultorilor la cursuri;A.4. Achiziția de către formele asociative de echipament pentru procesarea cerii în vederea obținerii fagurilor artificiali(1) Condiții de eligibilitate specifice: 1. să păstreze și să utilizeze echipamentul de procesare a cerii pentru o perioadă de minimum 3 ani;2. să dețină un spațiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;3. să achiziționeze echipamentul de procesare a cerii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor cu achiziția echipamentului pentru procesarea cerii.(3) Documente justificative specifice:a) copia facturii proforme a echipamentului pentru procesarea cerii care se depune împreună cu cererea de intenție;b) copia facturii de achiziție a echipamentului de procesare a cerii;c) copia documentului de efectuare a plății sau copia extrasului de cont care să ateste achiziția echipamentului de procesare a cerii;d) copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de procesare a cerii;e) procesul-verbal de recepție finală a echipamentului după punerea în funcțiune;f) declarația pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziționat și decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;g) documentul care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de procesare a cerii;h) copia documentului sanitar-veterinar care se va depune după instalarea echipamentului de procesare a cerii;i) copia proceselor-verbale de utilizare a echipamentului de procesare a cerii de către membrii formei asociative apicole;j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a cerii.A.5. Achiziția de către formele asociative apicole de echipament pentru ambalarea mierii(1) Condiții de eligibilitate specifice: 1. să păstreze și să utilizeze echipamentul de ambalare a mierii pentru o perioadă de minimum 3 ani;2. să dețină un spațiu pentru amplasarea echipamentului de procesare a mierii;3. să achiziționeze echipamentul de ambalare a mierii o singură dată pe perioada de derulare a Programului.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru decontarea cheltuielilor de achiziție a echipamentului de ambalare a mierii;(3) Documente justificative specifice:a) copia facturii proforme a echipamentului pentru ambalarea mierii, care se depune împreună cu cererea de intenție;b) copia facturii de achiziție a echipamentului de ambalare a mierii; c) copia documentului de efectuare a plății sau copia extrasului de cont care să ateste achiziția echipamentului de ambalare a mierii;d) copia contractului de vânzare-cumpărare a echipamentului de ambalare a mierii;e) procesul-verbal de recepție finală a echipamentului după punerea în funcțiune;f) declarația pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziționat și decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;g) documentul care face dovada deținerii spațiului pentru amplasarea echipamentului de ambalare a mierii;h) copia documentului sanitar-veterinar care se va depune după instalarea echipamentului de ambalare a mierii;i) copia proceselor-verbale de utilizare a echipamentului de ambalare a mierii de către membrii formei asociative apicole;j) notificarea anuală de utilizare a echipamentului de procesare a mierii.  +  Subcapitolul IIB. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozeiAchiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și a nosemozei(1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. medicamentele achiziționate trebuie să fie autorizate prin procedură națională sau proceduri comunitare de către Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de uz Veterinar - ICPBMV sau prin procedura centralizată de către Agenția Europeană a Medicamentelor „EMA“;4. medicamentele pentru tratarea varoozei se achiziționează obligatoriu pentru întreg efectivul de albine deținut de apicultor;5. prin Program se decontează maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea varoozei și maximum 3 medicamente diferite pentru tratarea nosemozei, în limita cantităților/dozelor menționate în prospectul acestora pentru un stup cu familie de albine, până la unități întregi în funcție de forma de prezentare;6. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină, conform legislației în vigoare.(3) Cheltuieli eligibile:a) prețul fără TVA al medicamentelor achiziționate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizați sanitar-veterinar de către ANSVSA, pentru comercializare, conform legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deținut de apicultor, conform adeverinței eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor;b) prețul fără TVA al medicamentelor achiziționate până la data depunerii cererii de plată, de la furnizori autorizați sanitar-veterinar de către ANSVSA pentru comercializare, conform legislației în domeniu, utilizate pentru tratarea nosemozei, conform adeverinței eliberate de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor.(4) Documente justificative:a) copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate în funcție de forma de organizare;d) copia adeverinței eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor de medicamente;e) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;g) copia facturii de achiziție a medicamentelor și copia documentelor care atestă efectuarea plății medicamentelor pentru tratarea varoozei sau nosemozei, întocmite potrivit legislației în vigoare; h) declarația pe propria răspundere că medicamentele achiziționate prin Program sunt pentru tratarea varoozei întregului efectiv de familii de albine deținut și/sau pentru tratarea nosemozei;i) copia documentului care atestă autorizarea sanitară-veterinară pentru comercializare a furnizorilor de medicamente;j) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate și mișcarea efectivelor de albine.  +  Subcapitolul IIIC. Raționalizarea transhumanței/stupăritului pastoral (1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate generale:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. apicultorii trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină, conform legislației în vigoare.(3) Documente justificative generale:a) copia actului de identitate - B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate - B.I./C.I. al persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberat în funcție de forma de organizare;d) adeverința eliberată de ANZ, din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor;e) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;g) copia de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă mișcarea efectivelor de albine.C.1. Achiziționarea de cutii noi în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. apicultorul să dețină minimum 75 de familii de albine;2. cutiile noi trebuie să fie achiziționate de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, care produc și/sau comercializează cutii;3. apicultorul să dețină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată și datată de către consiliul local/primărie, iar achiziția să se facă ulterior datei de deplasare în pastoral;4. să achiziționeze cutii noi de maximum două ori pe perioada derulării Programului;5. apicultorul are obligația înlocuirii cutiilor cu cele nou- achiziționate și păstrarea cutiilor deteriorate până la efectuarea plății sprijinului financiar.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru achiziția de cutii noi, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor cu familii de albine deplasați în pastoral de apicultor. (3) Documente justificative specifice:a) copia comunicării pentru deplasarea în pastoral, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, din care să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral înainte de data achiziției;b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății cutiilor noi, întocmite potrivit legislației în vigoare;c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului a furnizorilor de cutii noi.C.2. Achiziționarea de accesorii apicole(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. să achiziționeze următoarele accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator; 2. să achiziționeze colectoare de polen și/sau colectoare de propolis de maximum două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar;3. achiziționarea uscătorului de polen, încălzitorului pentru miere, topitorului de ceară și maturatorului se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.(2) Cheltuieli eligibile:1. prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de colectoare de polen și/sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din totalul stupilor cu familii de albine deținuți de apicultor la data eliberării adeverinței ANZ;2. prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de uscător de polen, încălzitor de miere, topitor de ceară, maturator, cu condiția să păstreze minimum 3 ani accesoriile achiziționate, începând de la data achiziției.(3) Documente justificative specifice:a) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății accesoriilor apicole, întocmite potrivit legislației în vigoare;b) declarația pe propria răspundere ca va păstra minimum 3 ani accesoriile achiziționate, respectiv uscătorul de polen, încălzitorul de miere, topitorul de ceară, maturatorul;c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală a furnizorilor de accesorii apicole.C.3. Achiziționarea de unelte apicole și echipamente de protecție(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. apicultorul poate achiziționa: combinezon apicol, mănuși de protecție, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere; 2. să achiziționeze unelte și echipamente de protecție o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 2 bucăți din fiecare.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de unelte și echipamente de protecție apicole. (3) Documente justificative specifice:– copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății uneltelor apicole și echipamentelor de protecție, întocmite potrivit legislației în vigoare.C.4. Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral(1) Condiții de eligibilitate specifice:1. apicultorul trebuie să dețină cel puțin 75 de familii de albine;2. apicultorul poate achiziționa: remorcă apicolă, macara pentru încărcare-descărcare stupi, motostivuitor pentru încărcare- descărcare stupi;3. să achiziționeze mijloace de transport apicol fără autopropulsie - remorci și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar, dar maximum 1 produs din fiecare;4. să păstreze și să utilizeze mijloacele de transport apicol fără autopropulsie - remorci și mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral pentru o perioadă de minimum 3 ani;5. apicultorul trebuie să depună înainte de achiziție cererea de intenție.(2) Cheltuieli eligibile: – prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de mijloace de transport fără autopropulsie - remorci și de mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral.(3) Documente justificative specifice:a) cererea de intenție, prin care își asumă achiziția ulterioară a mijlocului de transport apicol fără autopropulsie - remorca apicolă și/sau a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul Program, precum și copia facturii proforme a remorcii și/sau a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor;b) copia facturii de achiziție și a documentelor de efectuare a plății mijloacelor de transport fără autopropulsie (remorci) și a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, întocmite potrivit legislației în vigoare;c) copia cărții de identitate a remorcii apicole;d) copia cărții tehnice a mijloacelor de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral;e) declarația pe propria răspundere a formei asociative apicole că va păstra echipamentul achiziționat și decontat prin Program pe o perioadă de minimum 3 ani;f) apicultorul să dețină comunicarea pentru deplasare în pastoral, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Program, avizată și datată de către consiliul local/primărie.  +  Subcapitolul IVD. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din UniuneAchiziționarea de mătci și/sau familii de albine pentru apicultură (1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate:1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii;2. să achiziționeze mătci, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine de elită și/sau multiplicare, autorizate de ANZ conform criteriilor de autorizare a stupinelor de elită și de multiplicare care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, și autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA; 3. să achiziționeze familii de albine, începând din data de 15 martie a fiecărui an, din stupine identificate în baza de date a ANZ, potrivit Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinei și stupilor, și autorizate sanitar-veterinar de către ANSVSA conform prevederilor Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, cu modificările și completările ulterioare;4. familiile de albine achiziționate prin Program nu se unifică cu familiile de albine deținute de apicultor până la data efectuării plății sprijinului financiar; de asemenea, familiile deținute de apicultor nu se unifică între ele până la data efectuării plății sprijinului;5. pentru a fi eligibilă achiziția de material biologic, beneficiarul trebuie să achiziționeze și tratamentul pentru tratarea varoozei necesar întregului efectiv de familii de albine, atât cel deținut, cât și cel achiziționat;6. apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017; 7. mătcile achiziționate trebuie să fie marcate în conformitate cu Codul internațional de marcare a mătcilor pentru anul apicol în care acestea se achiziționează.8. apicultorul trebuie să dețină și să completeze carnetul de stupină conform legislației în vigoare.(3) Cheltuieli eligibile:a) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de 75 de familii de albine în cazul apicultorilor care dețin maximum 75 de familii de albine la data eliberării adeverinței ANZ;b) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de familii de albine egal cu 75% din familiile de albine deținute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de familii, în cazul apicultorilor care dețin peste 75 de familii de albine; c) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de mătci egal cu 75% din familiile de albine deținute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, în cazul apicultorilor care dețin maximum 75 de familii de albine;d) prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de mătci egal cu 75% din familiile de albine deținute de către apicultor la data eliberării adeverinței ANZ, dar nu mai mult de 100 de mătci, în cazul apicultorilor care dețin peste 75 de familii de albine.(4) Documente justificative:a) copia actului de identitate - B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe forma de organizare;d) adeverința eliberată de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute emisă înainte de efectuarea achizițiilor; e) copia certificatului de origine/copia declarației de conformitate, care atestă proveniența mătcilor din stupine de elită și/sau stupine de multiplicare autorizate de către ANZ;f) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de mătci, eliberat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) județeană, respectiv a municipiului București, pe raza căruia își desfășoară permanent activitatea exploatația/unitatea;g) copia documentului de autorizare sanitară-veterinară a stupinelor furnizoare de familii de albine, eliberat de DSVSA județeană, respectiv a municipiului București, pe raza căruia își desfășoară permanent activitatea exploatația/unitatea;h) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;i) copia facturii de achiziție a mătcilor și/sau a familiilor de albine;j) copia documentelor de efectuare a plății mătcilor și/sau familiilor de albine, întocmite potrivit legislației în vigoare la data efectuării plății;k) copie de pe documentul de cont bancar al solicitantului;l) copie de pe filele din carnetul de stupină actualizat, din care să reiasă tratamentele realizate și mișcarea efectivelor de albine.SUBCAPITOLUL VE. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piațăDecontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii (1) Solicitanții/Beneficiarii sunt apicultori, persoane fizice sau persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016.(2) Condiții de eligibilitate: 1. apicultorul trebuie să dețină competențe în domeniul apiculturii; 2. apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de ANZ, conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor;3. apicultorii care dețin peste 75 de familii de albine și care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile B, C, și D ale Programului trebuie să efectueze cel puțin un set de bază de analize fizico-chimice ale mierii;4. exploatațiile apicole să fie înregistrate la direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;5. analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar;6. analizele pentru reziduuri vor fi efectuate la un laborator autorizat sanitar-veterinar, care deține acreditare pentru metoda de determinare a reziduurilor, și vor fi decontate doar pentru apicultorii care dețin peste 150 de familii de albine. (3) Cheltuieli eligibile:a) prețul fără TVA pentru setul de bază de analize fizico-chimice care atestă calitatea mierii și care trebuie să cuprindă cel puțin: – determinarea hidroximetilfurfuralului (HMF) din miere; – determinarea glucozei și fructozei însumate din miere; – determinarea conținutului de apă; – examen organoleptic; – determinarea indicelui diastazic;– aciditate;– indicele polenic;– conductivitatea electrică;– zaharoză.b) prețul fără TVA pentru analize de determinare a reziduurilor. (4) Documente justificative:a) copia actului de identitate - B.I./C.I. a solicitantului persoană fizică sau a reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice, PFA, Î.I. și Î.F.;b) copia actului de identitate - B.I./C.I., a persoanei împuternicite prin notariat, după caz;c) copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerțului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcție de forma de organizare;d) copia adeverinței eliberate de ANZ din care să reiasă numărul familiilor de albine deținute, emisă înainte de efectuarea achizițiilor sau de efectuare a analizelor, după caz;e) copia adeverinței/atestatului/certificatului/diplomei care să confirme competențele apicultorului în domeniul apicol, conform legislației în vigoare, eliberată/eliberat până la termenul-limită de depunere a cererii și a documentelor, după caz;f) copia de pe documentul de cont bancar al solicitantului;g) copia facturii pentru setul de bază de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii și copia documentelor de efectuare a plății acestor analize;h) copia documentului care atestă autorizarea laboratorului care a efectuat setul de bază de analize fizico-chimice/reziduuri care să ateste calitatea mierii;i) copia documentului de înregistrare sanitară-veterinară a exploatațiilor apicole, eliberat de către direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București pe a cărei rază teritorială se desfășoară permanent activitatea stupinei;j) copia buletinului de analize fizico-chimice/reziduuri.Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul program.  +  Anexa nr. 1*) *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.la program
  CERERE DE INTENȚIE PENTRU FORMELE ASOCIATIVE APICOLE PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2020
   +  Anexa nr. 2 la program
  COMUNICARE
  pentru deplasare în pastoral
  AVIZAT
  .....................................
  (primărie/consiliul local)
  Nr. de înregistrare și dată primărie/consiliul local .....................................................................................................................Subsemnatul, ...............(numele și prenumele apicultorului/denumirea)............., domiciliat în .................................., vă comunic că în perioada ..................................... amplasez în pastoral pe raza localității ................................... stupina având codul de identificare ............................., cu un nr. de ................. stupi cu familii de albine deplasați în pastoral, pavilion/remorcă apicolă având nr. de înmatriculare ....................., mijloc de transport cu nr. de înmatriculare ............................... .În cazul aplicării unor tratamente fitosanitare în zonă, vă rog să mă anunțați la locul de amplasare a stupinei sau la adresa .......................................................... .Telefon .............................Cu stimă,
  Data .................................Semnătură apicultor
  .........................................
   +  Anexa nr. 3*) *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.la program
  CERERE DE INTENȚIE PENTRU APICULTORI
  PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL 2020
  ------