HOTĂRÂRE nr. 339 din 30 aprilie 2020privind aprobarea Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 6 mai 2020  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 și (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, ale Regulamentului delegat (UE) 2015/1.366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol, ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/974 a Comisiei din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul național apicol pentru perioada 2020-2022, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele de aplicare a Programului național apicol pentru perioada 2020-2022, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru Programul național apicol pentru perioada 2020-2022 este de 150.628 mii lei, din care suma de 75.314 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, și distribuită astfel:a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;b) pentru anul 2021: 50.232 mii lei;c) pentru anul 2022: 50.186 mii lei.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Nechita-Adrian Oros
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Dănuț Sebastian Neculăescu,
  secretar de stat
  București, 30 aprilie 2020.Nr. 339.  +  Anexa nr. 1PROGRAM NAȚIONAL APICOLpentru perioada 2020-2022  +  Anexa nr. 2 NORMEde aplicare a Programului național apicol pentru perioada 2020-2022