ORDIN nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 30 decembrie 2014    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, prevăzute la art. 1, se aplică de entitățile prevăzute la pct. 3 din aceste reglementări.  +  Articolul 3(1) Subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, organizează și conduc evidență contabilă proprie, astfel încât aceasta să permită determinarea informațiilor și a obligațiilor prevăzute de lege, iar persoanele juridice cărora le aparțin să poată întocmi situații financiare anuale.(2) Activitatea desfășurată în străinătate de subunitățile fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, se include în situațiile financiare ale persoanei juridice române și se raportează pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.(3) În înțelesul prezentului ordin, prin subunități fără personalitate juridică, care aparțin persoanelor juridice cu sediul în România, se înțelege sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, înființate potrivit legii.(4) Persoanele desemnate ca reprezentant/împuternicit fiscal, potrivit Codului fiscal și Codului de procedură fiscală, țin contabilitatea proprie în funcție de statutul lor de persoane fizice sau juridice, după caz. În cazul în care sunt persoane juridice, acestea întocmesc situații financiare anuale și raportări contabile, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și raportările contabile cerute de Legea contabilității nr. 82/1991 se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente.  +  Articolul 4(1) În cazul asocierilor în participație încheiate între o persoană juridică română și o persoană juridică străină, contabilitatea se ține de către persoana desemnată de asociați, care răspunde potrivit legii.(2) La organizarea și conducerea contabilității asocierii în participație trebuie avute în vedere atât Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cât și cerințele care rezultă din alte prevederi legale.(3) Reglementările contabile menționate la alin. (2) se aplică, de asemenea, asocierilor în participație între persoane juridice străine (nerezidente), înregistrate în România. Pentru acestea, asociatul desemnat prin contractul de asociere să îndeplinească obligațiile fiscale organizează și conduce evidența contabilă a asocierii, astfel încât să se poată determina informațiile și obligațiile prevăzute de lege, fără a întocmi situații financiare anuale.  +  Articolul 5În aplicarea Reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, entitățile trebuie să dezvolte politici contabile proprii care se aprobă de administratori. În cazul entităților care nu au administratori, politicile contabile se aprobă de persoanele care au obligația gestionării entității respective.  +  Articolul 6În cazul entităților administrate în sistem dualist, potrivit legii, referirile la "administratori" din reglementările prevăzute la art. 1 se vor citi ca referiri la "membrii directoratului".  +  Articolul 7(1) O societate-mamă are obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate atunci când sunt depășite criteriile prevăzute la pct. 10 alin. (3) din reglementările prevăzute la art. 1, precum și în cazul grupurilor mici și mijlocii în care una dintre entitățile afiliate este o entitate de interes public.(2) Entitățile care au obligația să întocmească situații financiare anuale consolidate pot întocmi aceste situații fie potrivit reglementărilor contabile prevăzute la art. 1, fie în baza Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 8În cazul în care aplicarea reglementărilor contabile prevăzute la art. 1 impune modificarea unor tratamente contabile, aceasta nu determină corecții ale operațiunilor contabile generate de evenimente anterioare intrării în vigoare a respectivelor reglementări.  +  Articolul 9Sancțiunile aplicabile pentru încălcarea prevederilor Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate sunt cele prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 10(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exercițiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.(2) Face excepție de la prevederile alin. (1) cap. 13 «Raportarea plăților efectuate către guverne» din cadrul Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, ale cărui prevederi se aplică începând cu exercițiul financiar al anului 2016. (la 12-10-2015, Art. 10 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 1.198 din 30 septembrie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 12 octombrie 2015. )  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 și 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 și 522 bis din 25 iulie 2011.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Darius-Bogdan Vâlcov
    București, 29 decembrie 2014Nr. 1.802.  +  ANEXĂREGLEMENTĂRI CONTABILEprivind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate