ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 30 iunie 2012    Având în vedere angajamentul Guvernului de a continua reformele economice și financiare în vederea menținerii stabilității economice în contextul crizei financiare globale actuale și de a asigura îmbunătățirea corespunzătoare a cadrului legislativ relevant, inclusiv prin integrarea acquis-ului comunitar în legislația națională,ținând seama că adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se impune ca urmare a expirării termenului de transpunere în legislația națională (1 iulie 2011) a prevederilor Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, ale Directivei 2010/43/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele organizatorice, conflictele de interese, regulile de conduită, administrarea riscului și conținutul acordului dintre depozitar și societatea de administrare și ale Directivei 2010/44/UE a Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la fuziunea fondurilor, structurile de tip "master/feeder" și procedura de notificare,respectiv netranspunerea în regim de urgență a prevederilor directivelor sus-menționate ar reprezenta pierderea credibilității reformei organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare,având în vedere faptul că de la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, la nivel comunitar au fost adoptate o serie de acte normative relevante în materie cu impact asupra pieței de capital a căror transpunere necesită adoptarea de dispoziții la nivelul legislației primare,ținând cont de faptul că situațiile concrete apărute în practică ulterior adoptării Legii pieței de capital reclamă modificarea, în regim de urgență, a unor prevederi existente astfel încât să se asigure un grad mai ridicat de protecție a investițiilor și a investitorilor pe piața de capital,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Titlul I Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul titlu reglementează înființarea și funcționarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a societăților de administrare a investițiilor.(2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentei ordonanțe de urgență, prin exercitarea competențelor și prerogativelor stabilite prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 1 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 2(1) Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, denumite în continuare O.P.C.V.M., sunt fondurile deschise de investiții și societățile de investiții, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au ca unic scop efectuarea de investiții colective, plasând resursele bănești în instrumente financiare lichide la care se face referire în art. 82 și operând pe principiul diversificării riscului și administrării prudențiale;b) titlurile de participare sunt, la cererea deținătorilor, răscumpărabile continuu, direct sau indirect, din activele respectivelor organisme. Activitatea O.P.C.V.M. de a se asigura că valoarea titlurilor sale de participare pe o piață nu variază semnificativ în raport cu valoarea activului net unitar poate fi considerată echivalentă a operațiunii de răscumpărare.(2) O.P.C.V.M. pot fi constituite din mai multe compartimente de investiții.(3) O.P.C.V.M. sunt înființate fie sub formă de fonduri deschise de investiții, pe bază de contract civil, fie sub formă de societăți de investiții, prin act constitutiv.(4) Titlurile de participare ale O.P.C.V.M. sunt unități de fond sau acțiuni emise de O.P.C.V.M., în funcție de modul de constituire al acestora.(5) Societățile de investiții care își plasează activele, prin intermediul filialelor, cu preponderență altfel decât în valori mobiliare, nu sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență.(6) O.P.C.V.M. nu se pot transforma în alte tipuri de organisme de plasament colectiv.(7) Orice organism de plasament colectiv se poate transforma într-un O.P.C.V.M., cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și ale reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Articolul 3(1) În înțelesul prezentului titlu, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:1. capital inițial - fondurile definite conform reglementărilor comune ale Băncii Naționale a României/Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (BNR/CNVM) privind fondurile proprii emise în aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2006;2. client - orice persoană fizică ori juridică sau orice altă entitate, inclusiv un O.P.C.V.M., căreia o societate de administrare a investițiilor îi prestează serviciul de administrare a portofoliului colectiv ori serviciile prevăzute la art. 5 alin. (3);3. deținător de titluri de participare - orice persoană fizică ori juridică care deține unul sau mai multe titluri de participare ale unui O.P.C.V.M.;4. indicatori sintetici de risc și de randament - indicatori sintetici în sensul art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 583/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CEa Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile-cheie destinate investitorilor și condițiile care trebuie îndeplinite pentru furnizarea informațiilor-cheie destinate investitorilor sau a prospectului pe un suport durabil, altul decât hârtia, ori prin intermediul unui website;5. instrumente ale pieței monetare - instrumente financiare tranzacționate de regulă în cadrul pieței monetare, care sunt lichide și a căror valoare poate fi determinată cu precizie în orice moment;6. fonduri proprii - fondurile proprii definite conform reglementărilor comune BNR/CNVM privind fondurile proprii emise în aplicarea O.U.G. nr. 99/2006;7. fuziunea O.P.C.V.M.-urilor - o operațiune prin care:(i) unul sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investiții ale acestora, denumite O.P.C.V.M-uri absorbite, își transferă, în momentul dizolvării lor fără lichidare, totalitatea patrimoniului unui alt O.P.C.V.M. existent sau unui compartiment de investiții al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, în schimbul repartizării de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant către deținătorii lor de titluri de participare, precum și, eventual, a unei plăți în numerar care să nu depășească 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;(ii) două sau mai multe O.P.C.V.M.-uri ori compartimente de investiții ale acestora, denumite O.P.C.V.M.-uri absorbite, își transferă, în momentul dizolvării lor fără lichidare, totalitatea patrimoniului unui O.P.C.V.M. pe care îl formează sau unui compartiment de investiții al acestuia, denumit O.P.C.V.M. absorbant, în schimbul repartizării de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului nou-constituit către deținătorii lor de titluri de participare, precum și, eventual, a unei plăți în numerar care să nu depășească 10% din valoarea activului net a respectivelor titluri de participare;8. fuziune națională a O.P.C.V.M. - o fuziune între O.P.C.V.M-uri stabilite în România, în cazul în care cel puțin unul dintre O.P.C.V.M-urile implicate a notificat distribuirea titlurilor sale de participare în alt stat membru;9. fuziune transfrontalieră a O.P.C.V.M. - o fuziune între mai multe O.P.C.V.M.-uri:(i) dintre care cel puțin un O.P.C.V.M. este stabilit în România și un O.P.C.V.M. în alt stat membru; sau(ii) care sunt stabilite în România, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit în alt stat membru; sau(iii) care sunt stabilite într-un stat membru, altul decât România, dar fuziunea are ca rezultat un nou O.P.C.V.M. stabilit în România;10. legături strânse - situația prevăzută la art. 2 alin. (1) pct. 16 din Legea nr. 297/2004;11. O.P.C.V.M. de tip feeder - un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiții al acestuia care a fost autorizat să investească, prin exceptare de la art. 2 alin. (1) lit. a), art. 82, 85, 88 și art. 90 alin. (2) lit. c), cel puțin 85% din activele sale în titluri de participare emise de un alt O.P.C.V.M. sau de un compartiment de investiții al acestuia care reprezintă O.P.C.V.M.-ul de tip master;12. O.P.C.V.M. de tip master - un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiții al acestuia care:a) are cel puțin un O.P.C.V.M. de tip feeder printre deținătorii săi de titluri de participare;b) nu este el însuși un O.P.C.V.M. de tip feeder; șic) nu deține titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. de tip feeder;13. participație calificată - deținerea, directă sau indirectă, într-o societate de administrare a investițiilor a unei participații care reprezintă cel puțin 10% din capitalul social ori din drepturile de vot sau care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra administrării societății de administrare a investițiilor în care este deținută participația respectivă. Determinarea deținerilor și a drepturilor de vot se efectuează în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 9 și 10 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată cu privire la armonizarea cerințelor de transparență, având în vedere condițiile de cumulare prevăzute la art. 12 alin. (4) și (5) din aceeași directivă;14. persoană relevantă în relație cu o societate de administrare a investițiilor:a) un director/membru al directoratului, acționar sau echivalent, ori un administrator/membru al consiliului de supraveghere al unei societăți de administrare a investițiilor; saub) un angajat al societății de administrare a investițiilor sau orice altă persoană fizică ale cărei servicii sunt puse la dispoziția și se află sub controlul societății de administrare a investițiilor și care este implicată în prestarea serviciului de administrare a portofoliului colectiv de către societatea de administrare a investițiilor; sauc) o persoană fizică direct implicată în prestarea de servicii către societatea de administrare a investițiilor în baza unui acord de delegare încheiat cu o terță parte în vederea desfășurării de către societatea de administrare a investițiilor a activității de administrare a portofoliului colectiv;15. practica de sincronizare cu piața ("market timing") - practică frauduloasă prin intermediul căreia un investitor efectuează operațiuni de subscriere și răscumpărare sau conversie de titluri de participare în mod sistematic, într-o perioadă scurtă de timp, profitând de diferențele temporale și/sau deficiențele metodei de determinare a valorii activelor nete;16. rebalansarea portofoliului - o modificare semnificativă a compoziției portofoliului unui O.P.C.V.M.;17. risc de contraparte - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din posibilitatea ca o contraparte la o tranzacție să nu își îndeplinească obligațiile înainte de decontarea finală a fluxului de numerar aferent tranzacției;18. risc de lichiditate - riscul ca o poziție din portofoliul O.P.C.V.M.-ului să nu poată fi vândută, lichidată sau închisă cu costuri limitate într-un interval de timp rezonabil de scurt, fiind afectată capacitatea O.P.C.V.M. de a respecta în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b);19. risc operațional - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din caracterul necorespunzător al proceselor interne și din erori umane și deficiențe ale sistemelor societății de administrare a investițiilor sau din evenimente externe și include riscul juridic și de documentare și riscul care decurge din procedurile de tranzacționare, decontare și evaluare desfășurate în numele O.P.C.V.M.;20. risc de piață - riscul de pierdere pentru O.P.C.V.M. care decurge din fluctuația valorii de piață a pozițiilor din portofoliul O.P.C.V.M., fluctuație care poate fi atribuită modificării variabilelor pieței, cum ar fi ratele dobânzii, ratele de schimb valutar, prețurile acțiunilor și ale mărfurilor sau solvabilitatea unui emitent;21. state membre - statele membre ale Uniunii Europene și celelalte state aparținând Spațiului Economic European;22. stat membru de origine:a) statul membru în care societatea de administrare a investițiilor/societatea de investiții își are sediul social;b) statul membru în care este autorizat și stabilit un O.P.C.V.M.;23. stat membru gazdă:a) statul membru, altul decât statul membru de origine, în care o societate de administrare a investițiilor are o sucursală sau își desfășoară activitatea;b) statul membru, altul decât statul membru de origine al O.P.C.V.M., în care sunt distribuite titluri de participare emise de acesta;24. sucursala - structură organizată, fără personalitate juridică distinctă a unei societăți de administrare a investițiilor, care prestează o parte sau toate serviciile pentru care societatea de administrare a investițiilor a fost autorizată. Toate sediile stabilite în România de către o societate de administrare a investițiilor cu sediul social situat într-un alt stat membru sunt considerate ca o singură sucursală;25. suport durabil - orice instrument cu ajutorul căruia investitorul poate stoca informații care îi sunt adresate personal, într-un mod care să permită ca informațiile respective să poată fi consultate ulterior pe o perioadă de timp adaptată scopului acestor informații și care permite reproducerea fidelă a informațiilor stocate;26. valori mobiliare:a) acțiunile și alte valori echivalente acțiunilor;b) obligațiuni și alte titluri de creanță;c) orice alte titluri negociabile care dau dreptul de a achiziționa respectivele valori mobiliare prin subscriere sau schimb.27. organ de conducere - organul cu putere finală de decizie într-o societate de administrare a investițiilor, societate de investiții sau depozitar, stabilit potrivit actelor constitutive, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care supraveghează și monitorizează procesul decizional de conducere. În cazul în care entitățile menționate anterior sunt administrate în sistem unitar, organul de conducere este reprezentat de către consiliul de administrație și de directori, iar în cazul în care acestea sunt administrate în sistem dualist, organul de conducere este reprezentat de către consiliul de supraveghere și de directorat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare; (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 28. organul de conducere în cadrul funcției sale de supraveghere - organul de conducere care își îndeplinește rolul de supraveghere și monitorizare a procesului decizional de conducere și care este reprezentat de consiliul de administrație, în cadrul sistemului unitar de administrare, și de consiliul de supraveghere, în cadrul sistemului dualist de administrare; (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 29. conducere superioară - persoanele fizice care exercită funcții de conducere efectivă în cadrul unei societăți de administrare a investițiilor, depozitar, sau societate de investiții și care sunt responsabile și răspunzătoare față de organul de conducere pentru activitatea de conducere curentă a entităților respective. Conducerea superioară este reprezentată de directori, în cadrul sistemului unitar de administrare, și de către directorat, în cadrul sistemului dualist de administrare; (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) 30. instrumente financiare:a) valori mobiliare;b) instrumente ale pieței monetare;c) titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv;d) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate și orice alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau ale randamentului/rentabilității, certificate de emisii sau alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari care pot fi decontate prin livrare fizică sau în fonduri bănești;e) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți, excluzând cazul de neplată sau alt incident care conduce la reziliere;f) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward și orice alt contract derivat referitor la mărfuri care poate fi decontat prin livrare fizică, cu condiția să fie tranzacționat pe o piață reglementată, în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, denumit în continuare SMT, sau unui sistem organizat de tranzacționare, denumit în continuare SOT, cu excepția produselor energetice angro tranzacționate pe un SOT care trebuie decontate prin livrare fizică;g) opțiuni, contracte futures, contracte swap, contracte forward și orice alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care pot fi decontate prin livrare fizică, neincluse în categoria celor prevăzute la lit. f), și neavând scopuri comerciale, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate;h) instrumente derivate pentru transferul riscului de credit;i) contracte financiare pentru diferențe;j) opțiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rate și orice alt contract derivat referitor la variabile climatice, la taxe de navlu sau la rate ale inflației sau alți indicatori statistici oficiali care trebuie decontat în numerar sau poate fi decontat în numerar la cererea uneia dintre părți, excluzând cazul de neplată sau alt incident care conduce la reziliere, precum și orice alt contract derivat în legătură cu active, drepturi, obligații, indici și indicatori, neincluse în prezenta definiție, care prezintă caracteristicile altor instrumente financiare derivate, cu luarea în considerare, în special, a tranzacționării sale pe o piață reglementată, în cadrul unui SMT sau al unui SOT;k) certificate de emisii așa cum sunt acestea definite la art. 3 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare. (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I , Titlul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 6 se aplică mutatis mutandis reglementările naționale care transpun prevederile art. 13 -16 din Directiva 2006/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind rata de adecvare a capitalului întreprinderilor de investiții și al instituțiilor de credit (reformare).(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) pct. 26, valorile mobiliare exclud tehnicile și instrumentele prevăzute la art. 84.  +  Capitolul II Societăți de administrare a investițiilor  +  Secţiunea 1 Condiții de autorizare și retragere a autorizației unei societăți de administrare a investițiilor  +  Articolul 4(1) Societatea de administrare a investițiilor, denumită în continuare S.A.I., persoană juridică română, este constituită sub forma unei societăți pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, și funcționează numai în baza autorizației C.N.V.M.(2) S.A.I. va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. la data autorizării.(3) În toate actele oficiale, S.A.I. trebuie să precizeze, pe lângă datele sale de identificare, numărul și data înscrierii în Registrul C.N.V.M.(4) C.N.V.M. va notifica de îndată Autorității Europene pentru Piețe și Valori Mobiliare, denumită în continuare ESMA, cu privire la orice autorizare a unei S.A.I.(5) Prevederile titlului IX «Auditul financiar» din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, se aplică în mod corespunzător de către S.A.I. și O.P.C.V.M. (la 23-01-2020, Articolul 4 din Subsectiunea 1 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul 83, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 )  +  Articolul 5(1) S.A.I. va avea ca obiect de activitate administrarea O.P.C.V.M. stabilite în România sau în alt stat membru.(2) Pe lângă administrarea O.P.C.V.M. prevăzută la alin. (1), S.A.I. poate administra și alte organisme de plasament colectiv care nu sunt reglementate de prezenta ordonanță de urgență și pentru care S.A.I. face obiectul unei supravegheri prudențiale, dar ale căror titluri de participare nu pot fi comercializate în alte state membre în temeiul prezentei ordonanțe de urgență. (la 28-04-2017, Alineatul (2) din Articolul 5 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (3) Prin excepție de la alin. (1), S.A.I. poate desfășura, suplimentar activității de administrare a O.P.C.V.M., și următoarele activități:a) administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;b) servicii conexe:(i) consultanța de investiții privind unul sau mai multe instrumente financiare;(ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv. (la 28-04-2017, Alineatul (3) din Articolul 5 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (4) S.A.I. poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) numai în situația în care este autorizată în prealabil să desfășoare activitățile menționate la alin. (1) și poate fi autorizată să desfășoare activitățile prevăzute la alin. (3) lit. b) numai în situația în care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (3) lit. a). (la 28-04-2017, Alineatul (4) din Articolul 5 , Subsectiunea a 2-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 6Activitatea de administrare a portofoliului colectiv se referă la:a) administrarea investițiilor;b) desfășurarea de activități privind:1. servicii juridice și de contabilitate aferente administrării de portofolii;2. cererile de informare ale clienților;3. evaluarea portofoliului și determinarea valorii titlurilor de participare, inclusiv aspectele fiscale;4. monitorizarea conformității cu reglementările în vigoare;5. menținerea unui registru al deținătorilor de titluri de participare;6. distribuția veniturilor;7. emiterea și răscumpărarea titlurilor de participare;8. ținerea evidențelor;c) marketing și distribuție.  +  Articolul 7(1) Administrarea portofoliilor individuale de investiții, menționată la art. 5 alin. (3) lit. a), trebuie realizată conform reglementărilor C.N.V.M. care transpun prevederile art. 2 alin. (2), art. 12, 13 și 19 din Directiva 2004/39/CE.(2) S.A.I. care desfășoară activitățile prevăzute la art. 5 alin. (3) va putea să investească întregul portofoliu de investiții administrat sau o parte din acesta în titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv aflate în administrarea sa, numai cu acordul prealabil al investitorului.  +  Articolul 8(1) Capitalul inițial al unei S.A.I. este de cel puțin echivalentul în lei a 125.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, valabil la data depunerii cererii de autorizare.(2) S.A.I. are obligația de a completa nivelul capitalului inițial, în cazul în care acesta scade sub nivelul prevăzut la alin. (1), până cel târziu la data transmiterii la C.N.V.M. a primei raportări privind nivelul capitalului inițial.(3) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația europeană, C.N.V.M. va modifica, prin ordin al președintelui, nivelul capitalului inițial al unei S.A.I.(4) În situația în care valoarea portofoliului administrat de S.A.I. depășește echivalentul în lei a 250.000.000 euro, S.A.I. trebuie să își suplimenteze fondurile proprii cu o cotă de 0,02% din suma cu care valoarea portofoliilor administrate de aceasta depășește echivalentul în lei a 250.000.000 euro, astfel încât totalul dintre capitalul inițial și suma suplimentară să nu depășească echivalentul în lei a 10.000.000 euro.(5) În aplicarea prezentului articol, prin portofoliu administrat de S.A.I. se înțelege:a) portofoliul fondurilor deschise de investiții administrate, inclusiv portofoliile pentru care a fost delegată activitatea de administrare, excluzând portofoliul pentru care i-a fost delegată activitatea de administrare;b) portofoliul societăților de investiții pentru care S.A.I. a fost desemnată drept societate de administrare a investițiilor;c) portofoliul altor organisme de plasament colectiv administrate de S.A.I., inclusiv portofoliile pentru care a fost delegată activitatea de administrare, dar excluzând portofoliul pentru care i-a fost delegată activitatea de administrare de către o altă S.A.I.(6) S.A.I trebuie să mențină fonduri proprii echivalente cu o pătrime din valoarea cheltuielilor generale fixe aferente anului precedent. C.N.V.M. poate modifica această cerință în cazul unei schimbări semnificative a activității societății față de anul precedent. În cazul în care o S.A.I. nu a funcționat cel puțin un an, incluzând ziua în care a început activitatea, cerința este de o pătrime din suma cheltuielilor generale fixe previzionată în planul său de afaceri, în situația în care C.N.V.M. nu solicită o revizuire a acestui plan.  +  Articolul 9(1) S.A.I., persoană juridică română, poate fi autorizată de C.N.V.M. în situația în care îndeplinește cumulativ cel puțin următoarele condiții:a) societatea este constituită ca o societate comercială pe acțiuni și include în numele societății sintagma "societate de administrare a investițiilor" sau abrevierea S.A.I.;b) sediul social și sediul central, după caz, reprezentând sediul principal de desfășurare a activității S.A.I., sunt situate în România;c) pregătirea, experiența și integritatea profesională ale membrilor consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, ale directorilor/membrilor directoratului, ale auditorilor interni și ale personalului compartimentului de control intern sunt conforme cu cerințele impuse de reglementările C.N.V.M.;d) acționarii care dețin cel puțin o participație calificată în cadrul S.A.I. respectă criteriile stabilite prin reglementările C.N.V.M. privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare;e) face dovada existenței capitalului inițial, subscris și integral vărsat în numerar, stabilit de prezenta ordonanță de urgență;f) cererea de autorizare este însoțită de un plan de afaceri, care prezintă cel puțin structura organizatorică a societății;g) are încheiat un contract cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, și care îndeplinește criteriile comune stabilite de C.N.V.M. și Camera Auditorilor Financiari din România.(2) În cazul în care S.A.I. se află în legături strânse cu alte persoane fizice sau juridice, C.N.V.M. este în drept să acorde autorizația numai în situația în care aceste legături nu împiedică exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere.(3) C.N.V.M. nu va acorda autorizația, în situația în care cadrul legal sau prevederile administrative ale unei țări terțe, care guvernează una ori mai multe persoane fizice sau juridice cu care S.A.I. are legături strânse, împiedică exercitarea atribuțiilor sale de supraveghere.(4) Acordarea autorizației poate fi refuzată în cazul în care, deși sunt îndeplinite condițiile menționate la alin. (1), se consideră în mod fără echivoc că administrarea prudențială nu poate fi asigurată.(5) C.N.V.M. va acorda autorizația de funcționare, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii întregii documentații prevăzute de reglementările în vigoare, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(6) S.A.I. își poate începe activitatea la data acordării autorizației, cu excepția activității menționate la art. 5 alin. (3) lit. a), care este condiționată și de dobândirea calității de membru al Fondului de compensare a investitorilor.(7) S.A.I. are obligația să respecte condițiile de autorizare, cerințele prudențiale și de adecvare a capitalului, stabilite prin prezenta ordonanță de urgență și prin reglementările C.N.V.M., pe toată durata desfășurării activității și va notifica sau va supune în prealabil autorizării, după caz, orice modificare în modul ei de organizare și funcționare, în conformitate cu prevederile reglementărilor C.N.V.M.(8) Supravegherea prudențială a unei S.A.I. autorizată de C.N.V.M., indiferent dacă aceasta își înființează ori nu o sucursală sau prestează ori nu servicii într-un alt stat membru, va fi asigurată de C.N.V.M., fără a prejudicia atribuțiile autorităților competente din statele membre gazdă.  +  Articolul 10C.N.V.M. va solicita informații și se va consulta cu autoritățile competente ale unui alt stat membru înaintea autorizării unei S.A.I., atunci când aceasta este:a) o filială a unei alte S.A.I., a unei firme de investiții, instituții de credit, societăți de asigurare autorizate în acel stat membru;b) o filială a societății-mamă a unei alte S.A.I, firme de investiții, instituții de credit sau societăți de asigurare autorizate în acel stat membru;c) o societate controlată de aceleași persoane fizice ori juridice ca o altă S.A.I., firmă de investiții, instituție de credit sau societate de asigurare autorizată în acel stat membru.  +  Articolul 11C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația acordată S.A.I. în următoarele condiții:a) nu își începe activitatea în termen de 12 luni de la obținerea autorizației sau nu desfășoară nicio activitate autorizată de C.N.V.M., pe o perioadă mai mare de 6 luni;b) solicită expres retragerea autorizației;c) autorizația a fost obținută pe baza unor declarații sau informații false ori care au indus în eroare;d) nu mai îndeplinește condițiile care au stat la baza emiterii autorizației;e) nu mai respectă prevederile O.U.G. nr. 99/2006 și reglementările emise în aplicarea acesteia, atunci când aceasta este autorizată să desfășoare și activitățile prevăzute la art. 5 alin. 3 lit. a);f) a încălcat grav și/sau sistematic prevederile prezentei ordonanțe de urgență și/sau ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia;g) alte cazuri prevăzute de reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 12(1) Conducerea efectivă a activității unei S.A.I. trebuie să fie asigurată de cel puțin două persoane fizice, denumite în continuare directori/membri ai directoratului, în funcție de tipul de administrare al S.A.I. Numele acestor persoane, precum și ale celor care le înlocuiesc vor fi comunicate C.N.V.M.(2) Persoanele menționate la alin. (1) trebuie să aibă o bună reputație și experiență profesională, în raport cu tipul de O.P.C.V.M. administrat de S.A.I., astfel cum sunt acestea stabilite în reglementările C.N.V.M.  +  Articolul 13(1) Participațiilor calificate în cadrul unei S.A.I. li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 34-45 și art. 272 din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, precum și reglementările A.S.F. privind regulile de procedură și criteriile aplicabile evaluării prudențiale a achizițiilor și majorărilor participațiilor la o societate de servicii de investiții financiare. (2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenul «S.S.I.F.» din cuprinsul art. 34-45 din Legea nr. 126/2018 se va citi «S.A.I.», iar termenul «entitate reglementată» din cuprinsul art. 272 al aceleiași legi va include «S.A.I.». (la 23-01-2020, Articolul 13 din Subsectiunea a 5-a , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 83, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 )  +  Articolul 14(1) În aplicarea prevederilor art. 22, S.A.I. are obligația de a organiza un compartiment de control intern, specializat în supravegherea respectării de către societate și personalul acesteia a legislației în vigoare incidente pieței de capital, precum și a reglementărilor interne.(2) Condițiile privind autorizarea personalului, organizarea și funcționarea compartimentului de control intern vor fi stabilite prin reglementările C.N.V.M.  +  Secţiunea a 2-a Reguli prudențiale  +  Articolul 15S.A.I. autorizate de C.N.V.M. vor respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității lor, regulile prudențiale stabilite de C.N.V.M cu privire la administrarea O.P.C.V.M. Aceste reguli se vor referi, fără a se limita la:a) proceduri administrative și contabile corespunzătoare, de control și siguranță pentru procesarea electronică a datelor, precum și mecanisme adecvate de control intern, inclusiv reguli referitoare la tranzacțiile personale ale salariaților și ale S.A.I.;b) proceduri adecvate care să asigure separarea instrumentelor financiare aparținând investitorilor între ele și de cele ale S.A.I., în scopul protejării drepturilor de proprietate ale acestora, precum și împotriva folosirii acestor instrumente financiare de către S.A.I. în tranzacțiile pe cont propriu;c) proceduri adecvate care să asigure posibilitatea ca operațiunile efectuate de S.A.I. să fie reconstituite, inclusiv în ceea ce privește originea lor, natura acestora, părțile implicate, timpul și locul unde au fost efectuate;d) păstrarea înregistrărilor tranzacțiilor desfășurate, pentru a permite C.N.V.M. să supravegheze respectarea regulilor prudențiale, regulilor de conduită în afaceri, precum și a altor cerințe legislative și de reglementare;e) existența unei structuri organizatorice care să permită minimizarea riscului unui conflict de interese între S.A.I. și investitori, între aceștia, între investitori și O.P.C.V.M. sau între O.P.C.V.M.-uri.  +  Articolul 16(1) În aplicarea prevederilor art. 15, S.A.I. trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri privind procesul decizional și o structură organizatorică care precizează în mod clar și documentat structurile ierarhice de raportare, precum și să aloce funcțiile și responsabilitățile aferente acestor structuri;b) să se asigure că persoanele relevante ale S.A.I. cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul ducerii la îndeplinire în mod concret a responsabilităților acestora;c) să stabilească, să implementeze și să mențină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurării respectării deciziilor și procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.A.I.;d) să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem eficient de raportare și comunicare internă la toate nivelele ierarhice relevante ale S.A.I., precum și schimburi eficiente de informații cu terții implicați;e) să mențină înregistrări corespunzătoare și ordonate ale activității și ale organizării interne a S.A.I.;(2) În vederea respectării prevederilor alin. (1), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și natura și gama serviciilor și activităților desfășurate.(3) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină sisteme și proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea și confidențialitatea informațiilor, luând în considerare natura informațiilor în cauză.(4) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină un plan de continuitate a activității, menit să asigure, în cazul unei întreruperi a sistemelor și mecanismelor proprii, stocarea datelor și a funcțiilor esențiale, menținerea serviciilor și activităților sau, în situația în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date și funcțiuni și reînceperea imediată a serviciilor și activităților.(5) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri contabile care să le permită să furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp util, rapoarte financiare care să reflecte o situație fidelă și reală a poziției lor financiare și care să respecte toate standardele și regulile contabile aplicabile.(6) S.A.I. trebuie să monitorizeze și să evalueze periodic capacitatea și eficacitatea de a corespunde cerințelor de funcționare a sistemelor lor, a procedurilor și mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (1)-(5) și să adopte măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.  +  Articolul 17(1) S.A.I. trebuie să angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoștințe și experiență necesare pentru ducerea la îndeplinire a responsabilităților alocate acestora.(2) S.A.I. trebuie să dețină resursele și expertiza necesare pentru a monitoriza în mod eficient activitățile desfășurate de părți terțe în baza unui acord cu S.A.I., în special în ceea ce privește administrarea riscului aferent acordului respectiv.(3) S.A.I. trebuie să se asigure că desfășurarea unor funcții multiple de către persoanele relevante S.A.I. nu afectează sau nu va afecta ducerea la îndeplinire în mod corect, onest și profesionist a oricăreia dintre funcțiile asumate.(4) În vederea respectării prevederilor alin. (1)-(3), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și natura și gama serviciilor și activităților desfășurate.  +  Articolul 18(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri efective și transparente în scopul administrării prompte a reclamațiilor primite de la investitori, precum și să păstreze o înregistrare a fiecărei reclamații și a măsurilor luate pentru soluționarea acesteia.(2) Investitorii pot depune reclamații în mod gratuit. Informațiile referitoare la procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie puse gratuit la dispoziția investitorilor.(3) S.A.I., societățile de investiții și depozitarii O.P.C.V.M. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri efective și transparente privind raportarea de către angajații acestor entități a încălcărilor prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, prin intermediul unui canal specific, independent și autonom. (la 28-04-2017, Articolul 18 din Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul I a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 19(1) S.A.I. trebuie să ia măsurile necesare pentru a dispune de sisteme electronice adecvate care să îi permită înregistrarea corespunzătoare și la timp a tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliu și a cererilor de subscriere sau răscumpărare, astfel încât să respecte prevederile art. 26 și 27.(2) S.A.I. trebuie să asigure un nivel ridicat de securitate al sistemelor electronice în timpul procesării electronice a datelor și integritatea și confidențialitatea informațiilor înregistrate, după caz.  +  Articolul 20(1) S.A.I. trebuie să utilizeze politici și proceduri contabile conform celor prevăzute la art. 16 alin. (5) pentru a garanta protecția intereselor deținătorilor de titluri de participare. Contabilitatea O.P.C.V.M.-urilor trebuie ținută astfel încât toate elementele de activ și de pasiv ale acestora să poată fi direct identificate în orice moment.(2) În situația în care un O.P.C.V.M. are mai multe compartimente de investiții, trebuie să existe conturi separate pentru fiecare compartiment.(3) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri contabile conforme cu regulile contabile în vigoare în statul membru de origine al O.P.C.V.M., astfel încât calcularea valorii activului net al fiecărui O.P.C.V.M. să fie corect efectuată, pe baza datelor contabile, iar cererile de subscriere și de răscumpărare să poată fi corect procesate la acea valoare a activului net.(4) S.A.I. trebuie să stabilească proceduri adecvate pentru a asigura evaluarea corespunzătoare și corectă a elementelor de activ și de pasiv ale O.P.C.V.M. în conformitate cu reglementările emise de C.N.V.M în aplicarea prevederilor art. 63 alin. (3) lit. b).  +  Articolul 21(1) S.A.I. are obligația să se asigure că, atunci când atribuie funcții interne, directorii/membrii directoratului și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere sunt responsabili pentru asigurarea respectării de către S.A.I. a obligațiilor sale prevăzute în prezenta ordonanță de urgență și în reglementările emise în aplicarea acesteia.(2) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului:a) sunt responsabili de aplicarea politicii generale de investiții pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, definită conform prospectului, în regulile fondului sau în actele constitutive ale societății de investiții, după caz;b) aprobă strategiile de investiții pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat;c) sunt responsabili cu asigurarea de către S.A.I. a unei funcții permanente și eficiente de control intern, conform art. 22;d) se asigură și verifică periodic că politica generală de investiții, strategiile de investiții și limitele de risc ale fiecărui O.P.C.V.M. administrat sunt implementate și respectate în mod corespunzător și eficient, chiar dacă funcția de administrare a riscului este delegată către un terț;e) aprobă și verifică periodic caracterul adecvat al procedurilor interne de adoptare a deciziilor de investiții pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, pentru a se asigura că aceste decizii sunt compatibile cu strategiile de investiții aprobate;f) aprobă și verifică periodic politica de administrare a riscului și măsurile, procesele și tehnicile de implementare a acesteia, conform art. 44, inclusiv sistemul de limite de risc, pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează.(3) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului și membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere:a) evaluează și verifică periodic eficacitatea politicilor, a măsurilor și a procedurilor instituite pentru îndeplinirea obligațiilor stabilite conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;b) iau măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.(4) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului primesc de câte ori este cazul și cel puțin anual rapoarte scrise referitoare la controlul intern, auditul intern și administrarea riscului, care să precizeze, în special, dacă au fost adoptate măsuri adecvate pentru remedierea eventualelor deficiențe.(5) S.A.I. trebuie să se asigure că directorii/membrii directoratului primesc în mod regulat rapoarte asupra implementării strategiilor de investiții și a procedurilor interne pentru luarea deciziilor de investiții menționate la alin. (2) lit. b)-e).(6) S.A.I. trebuie să se asigure că membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere primesc în mod regulat rapoarte scrise cu privire la aspectele prevăzute la alin. (4).(7) Membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere au obligația supravegherii directorilor/membrilor directoratului S.A.I.  +  Articolul 22(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină politici și proceduri adecvate care să identifice orice risc de nerespectare de către S.A.I. a obligațiilor sale conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și riscurile asociate și să adopte măsuri și proceduri adecvate pentru minimizarea riscurilor respective și pentru a permite C.N.V.M. să își exercite efectiv prerogativele conferite prin prezenta ordonanță de urgență.(2) În vederea respectării prevederilor alin. (1), S.A.I. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și natura și gama serviciilor și activităților desfășurate.(3) S.A.I. trebuie să stabilească și să mențină în mod permanent și operativ funcția de control intern, care se va desfășura în mod independent și care va avea următoarele responsabilități:a) să monitorizeze și să evalueze în mod regulat eficacitatea și modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor și procedurilor stabilite conform alin. (1) și (2), precum și măsurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situații de neîndeplinire a obligațiilor S.A.I.;b) să acorde consultanță și asistență persoanelor relevante responsabile cu desfășurarea serviciilor și activităților pentru respectarea cerințelor impuse S.A.I. conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(4) Pentru a permite persoanei numite în funcția de ofițer de conformitate să-și aducă la îndeplinire responsabilitățile în mod corect și independent, S.A.I. trebuie să se asigure că următoarele condiții sunt respectate:a) persoana trebuie să aibă autoritatea, resursele și experiența necesare, precum și acces la toate informațiile relevante;b) persoana numită în funcția de ofițer de conformitate poartă responsabilitatea respectării atribuțiilor aferente funcției de control intern și pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementărilor în vigoare, în care se va preciza în special dacă au fost întreprinse măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficiențe.c) persoanele numite în funcția de ofițer de conformitate nu trebuie să fie implicate în desfășurarea serviciilor și activităților pe care le monitorizează;d) metoda de stabilire a remunerației persoanelor numite în funcția de ofițer de conformitate nu trebuie să le compromită obiectivitatea și nu trebuie să conducă la această posibilitate. (la 23-01-2020, Alineatul (4) din Articolul 22, Secțiunea a 2-a, Capitolul II, Titlul I a fost modificat de pct. 6 al art. 83, Titlul IV din LEGE nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019. ) (5) S.A.I. poate fi exceptată de la aplicarea prevederilor alin. (4) lit. c) sau d), în situația în care poate demonstra că în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, precum și în raport cu natura și gama serviciilor și activităților desfășurate cerințele impuse conform acelor prevederi nu sunt proporționale și că funcția de control continuă să fie pusă în aplicare în mod efectiv.  +  Articolul 23(1) S.A.I. trebuie să stabilească și să mențină o persoană cu funcție de audit intern care este separată și independentă de alte funcții și activități ale S.A.I. În funcție de natura, dimensiunea și complexitatea activității sale și în raport cu natura și gama activităților de administrare a portofoliului colectiv desfășurate, S.A.I. poate delega această funcție către o terță parte.(2) Îndeplinirea funcției de audit intern prevăzute la alin. (1) presupune următoarele responsabilități:a) stabilirea, implementarea și menținerea unui plan de audit pentru a evalua și examina eficacitatea și caracterul adecvat al sistemelor, mecanismelor de control intern și procedurilor S.A.I.;b) emiterea de recomandări bazate pe rezultatul activității desfășurate conform lit. a);c) verificarea respectării recomandărilor prevăzute la lit. b);d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 21 alin. (4).  +  Articolul 24(1) S.A.I. trebuie să stabilească și să mențină o persoană cu funcție permanentă de administrare a riscului.(2) Funcția permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să fie ierarhic și funcțional independentă de celelalte compartimente, cu excepția situației în care acest lucru nu se justifică în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității S.A.I. și a O.P.C.V.M. administrat de aceasta.(3) În situația în care, în raport cu natura, dimensiunea și complexitatea activității sale, S.A.I. stabilește să nu mențină o funcție independentă de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra că a adoptat măsuri adecvate de protecție împotriva conflictelor de interese pentru a permite exercitarea independentă a activităților de administrare a riscului și că procesele de administrare a riscului îndeplinesc cerințele prevăzute la art. 84.(4) Funcția permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) presupune îndeplinirea următoarelor atribuții:a) implementarea politicii și procedurilor de administrare a riscului;b) asigurarea conformității cu sistemul de limite de risc al O.P.C.V.M.-ului, inclusiv cu limitele legale privind expunerea globală și riscul contrapărții, în conformitate cu art. 47, 48 și 49;c) oferirea de asistență consiliului de administrație/membrilor directoratului privind identificarea profilului de risc al fiecărui O.P.C.V.M. pe care îl administrează;d) furnizarea regulată de rapoarte consiliului de administrație/consiliului de supraveghere cu privire la:(i) coerența dintre nivelul actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat și profilul de risc agreat pentru O.P.C.V.M.-ul respectiv;(ii) respectarea de către fiecare O.P.C.V.M. administrat a sistemelor relevante de limite de risc;(iii) caracterul adecvat și eficacitatea procesului de administrare a riscului, indicând dacă au fost luate măsuri adecvate de remediere a eventualelor deficiențe;e) furnizarea regulată de rapoarte directorilor/membrilor directoratului, cu evidențierea nivelului actual al riscului la care este expus fiecare O.P.C.V.M. administrat și a eventualelor depășiri reale sau previzibile ale limitelor de risc, pentru a putea fi luate măsuri rapide și adecvate;f) examinarea și sprijinirea, dacă este cazul, a mecanismelor și procedurilor de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, conform art. 50.(5) Funcția permanentă de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să aibă autoritatea necesară și acces la toate informațiile relevante necesare pentru a îndeplini sarcinile prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 25(1) În situația în care oricare din persoanele relevante este implicată în activități care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informații privilegiate, având înțelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informații confidențiale referitoare la O.P.C.V.M. sau la tranzacții cu, sau pentru O.P.C.V.M., prin intermediul unei activități desfășurate de acea persoană în numele S.A.I., S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri adecvate, menite să prevină următoarele situații:a) efectuarea unei tranzacții personale, care îndeplinește cel puțin unul din următoarele criterii:(i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzacții potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 și ale reglementărilor emise de C.N.V.M. în aplicarea acesteia referitoare la abuzul pe piață;(ii) implică folosirea abuzivă sau dezvăluirea improprie a acelei informații confidențiale;(iii) intră în conflict sau ar putea intra în conflict cu o obligație a S.A.I. conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență sau cu prevederile Legii nr. 297/2004;b) consilierea sau determinarea, într-un alt mod decât în cursul desfășurării activității corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricărei altei persoane să efectueze o tranzacție cu instrumente financiare, care, dacă ar fi o tranzacție personală a persoanei relevante ar intra sub incidența prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau ar constitui în alt mod un abuz al informațiilor referitoare la ordinele în curs de executare;c) fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvăluirea altfel decât în cursul normal al statutului său de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricărei informații sau opinii oricărei alte persoane în situația în care persoana relevantă cunoaște sau în mod rezonabil trebuia să cunoască faptul că urmare a acelei dezvăluiri acea persoană va proceda sau ar putea proceda la una din următoarele situații:(i) să participe la o tranzacție cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzacție personală a unei persoane relevante, ar intra sub incidența prevederilor art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau ar constitui în alt mod un abuz al informațiilor referitoare la ordinele în curs de executare;(ii) să consilieze sau să determine o altă persoană să participe la o asemenea tranzacție.(2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct următoarele:a) fiecare persoană relevantă menționată la alin. (1) cunoaște restricțiile cu privire la tranzacțiile personale, precum și măsurile stabilite de către S.A.I. cu privire la tranzacțiile personale și la dezvăluirea informațiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1);b) S.A.I. este informată de îndată cu privire la orice tranzacție personală la care participă o persoană relevantă, fie în baza unei notificări cu privire la acea tranzacție, fie prin alte proceduri care permit S.A.I. să identifice asemenea tranzacții;c) tranzacțiile personale notificate S.A.I. sau identificate de S.A.I. sunt evidențiate într-un registru, incluzând orice autorizație sau interdicție în legătură cu asemenea tranzacții.(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), în situația în care anumite activități sunt delegate către părți terțe, S.A.I. trebuie să se asigure că entitatea către care este delegată activitatea păstrează o evidență a tranzacțiilor personale încheiate de persoanele relevante și că îi furnizează cu promptitudine, la cerere, aceste informații.(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se vor aplica următoarelor tipuri de tranzacții personale:a) tranzacțiile personale efectuate în baza prestării serviciului de administrare a portofoliului în mod discreționar, în situația în care nu a existat o comunicare prealabilă în legătură cu tranzacția dintre administratorul de portofoliu și persoana relevantă sau o altă persoană în contul căreia a fost executată tranzacția;b) tranzacțiile personale cu titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau ale altor organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislației naționale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalentă cu cea a O.P.C.V.M., în situația în care persoana relevantă și orice altă persoană în contul căreia sunt efectuate tranzacțiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.(5) În aplicarea prevederilor prezentului articol, tranzacția personală are înțelesul prevăzut în art. 88 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 26(1) S.A.I. trebuie să se asigure că, pentru fiecare tranzacție cu instrumente financiare din portofoliul unui O.P.C.V.M., se efectuează fără întârziere o înregistrare care să cuprindă informații suficiente pentru a permite reconstituirea detaliilor ordinului.(2) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puțin:a) numele sau un identificator al O.P.C.V.M. și al persoanei care acționează în contul O.P.C.V.M.;b) detaliile necesare pentru identificarea instrumentului în cauză;c) cantitatea;d) tipul ordinului;e) prețul;f) data și ora exactă a transmiterii ordinului și numele sau un identificator al persoanei căreia i-a fost transmis ordinul;g) numele persoanei care transmite ordinul;h) dacă este cazul, motivele revocării unui ordin.  +  Articolul 27(1) S.A.I. trebuie să ia toate măsurile pentru a se asigura că cererile de subscriere și de răscumpărare a titlurilor de participare ale O.P.C.V.M. sunt centralizate și înregistrate după primire.(2) Înregistrarea prevăzută la alin. (1) trebuie să includă cel puțin informații cu privire la:a) O.P.C.V.M.-ul în cauză;b) persoana care dă sau transmite cererea;c) persoana care primește cererea;d) data și ora depunerii cererii;e) modalitatea de plată;f) tipul cererii (subscriere/răscumpărare);g) data emiterii/anulării titlurilor de participare;h) numărul de titluri de participare subscrise sau răscumpărate;i) prețul de subscriere sau de răscumpărare pentru fiecare titlu de participare;j) valoarea totală subscrisă sau răscumpărată a titlurilor de participare;k) valoarea brută a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare.  +  Articolul 28(1) S.A.I. trebuie să asigure păstrarea înregistrărilor prevăzute la art. 26 și 27 pentru o perioadă minimă de 5 ani.(2) În situații excepționale, C.N.V.M. poate solicita S.A.I. să păstreze anumite înregistrări sau toate înregistrările pe o perioadă mai lungă de timp decât perioada prevăzută la alin. (1), în funcție de natura instrumentului sau a tranzacției cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M., în situația în care este necesar pentru ca C.N.V.M. să își poată exercita funcțiile de supraveghere prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(3) C.N.V.M. poate solicita S.A.I. ca, la retragerea autorizației, să păstreze înregistrările prevăzute la alin. (1) pentru intervalul de timp rămas din perioada de 5 ani.(4) În situația în care o S.A.I. își transferă responsabilitățile legate de O.P.C.V.M.-uri unei alte S.A.I., C.N.V.M. poate solicita să fie adoptate măsurile necesare pentru ca înregistrările prevăzute la alin. (1) din ultimii 5 ani să fie accesibile acelei S.A.I.(5) Înregistrările prevăzute la alin. (1) se păstrează pe un suport care permite stocarea informațiilor astfel încât să fie accesibile C.N.V.M. și să se respecte următoarele condiții:a) C.N.V.M. trebuie să poată accesa rapid informațiile și să poată reconstitui fiecare etapă esențială a procesării fiecărei tranzacții cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.;b) trebuie să se poată constata ușor orice corecții sau alte modificări, precum și conținutul înregistrărilor înainte de corecțiile și modificările respective;c) nu trebuie să fie posibil ca înregistrările să fie manipulate sau modificate în alt fel.  +  Secţiunea a 3-a Conflictul de interese  +  Articolul 29(1) În vederea identificării tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizării serviciilor și activităților a căror existență ar putea prejudicia interesele O.P.C.V.M., S.A.I. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situația în care aceasta, o persoană relevantă sau o persoană legată de aceasta în mod direct sau indirect prin control se află în oricare din următoarele situații, ca rezultat al furnizării de servicii de administrare a portofoliului colectiv sau ca rezultat al unei alte situații:a) S.A.I. sau acea persoană ar putea obține un câștig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala O.P.C.V.M.;b) S.A.I. sau acea persoană are un interes în legătură cu rezultatul unui serviciu ori al unei activități furnizate O.P.C.V.M. sau unui alt client ori cu privire la o tranzacție efectuată în numele O.P.C.V.M. sau al unui alt client, interes care este diferit de interesul O.P.C.V.M.-ului cu privire la acel rezultat;c) S.A.I. sau acea persoană beneficiază de un stimulent financiar ori de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienți în detrimentul intereselor O.P.C.V.M.;d) S.A.I. sau acea persoană desfășoară aceleași activități pentru O.P.C.V.M. și pentru un alt client ori alți clienți care nu sunt O.P.C.V.M.-uri;e) S.A.I. sau acea persoană primește ori va primi de la o altă persoană decât O.P.C.V.M.-ul un stimulent pentru activitățile de administrare a portofoliului colectiv prestate O.P.C.V.M.-ului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, pe lângă comisionul ori tariful standard pentru serviciul respectiv.(2) S.A.I. trebuie ca, la identificarea tipurilor de conflicte de interese, să ia în considerare:a) interesele S.A.I., inclusiv pe cele care decurg din apartenența la un grup sau din prestarea serviciilor și a activităților, interesele clienților și obligația S.A.I. față de O.P.C.V.M.;b) interesele a două sau mai multe O.P.C.V.M.-uri pe care le administrează.  +  Articolul 30(1) S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină o politică efectivă referitoare la conflictul de interese, ce va fi prevăzută în cadrul unei proceduri scrise și va lua în considerare dimensiunea și organizarea societății, precum și natura, dimensiunea și complexitatea activității sale.(2) În situația în care S.A.I. este membră a unui grup, politica acesteia trebuie să ia, de asemenea, în considerare orice circumstanțe pe care aceasta le cunoaște sau ar trebui să le cunoască, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura și activitățile altor membri ai grupului.(3) Politica privind conflictul de interese stabilită conform alin. (1) și (2) va avea următorul conținut:a) identificarea, cu referire la activitățile de administrare a portofoliului colectiv desfășurate de către sau în numele S.A.I., a circumstanțelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese, inducând un risc material sau daune intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale unuia sau mai multor alți clienți;b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate și măsurile ce trebuie adoptate în vederea administrării acestor conflicte.(4) Procedurile și măsurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să asigure faptul că persoanele relevante ce efectuează diferite activități care implică un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfășoară acele activități la un nivel de independență adecvat dimensiunii și activităților S.A.I. și grupului căruia îi aparține, precum și relevanța riscului privind daunele aduse intereselor clienților.(5) În înțelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate și măsurile adoptate includ următoarele cerințe necesare și adecvate pentru asigurarea gradului de independență a S.A.I.:a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informații dintre persoanele relevante implicate în activități de administrare a portofoliului colectiv care implică un risc de conflict de interese, atunci când schimbul de informații poate prejudicia interesele unuia sau mai multor clienți;b) supravegherea separată a persoanelor relevante ale căror principale atribuții implică desfășurarea de activități de administrare a portofoliului colectiv în numele clienților sau furnizarea de servicii clienților sau investitorilor ale căror interese pot fi afectate sau care reprezintă într-un alt mod diferite interese care pot intra în conflict inclusiv cu interesele S.A.I.;c) eliminarea oricărei legături directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate și remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate într-o altă activitate, atunci când în legătură cu aceste activități poate lua naștere un conflict de interese;d) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influență necorespunzătoare asupra modului în care o persoană relevantă desfășoară activități de administrare a portofoliului colectiv;e) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicării simultane sau succesive a unei persoane relevante în activitățile de administrare a portofoliului colectiv, atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvată a conflictelor de interese.(6) În situația în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre măsurile și procedurile prevăzute la alin. (3) lit. b) nu asigură nivelul necesar de independență, S.A.I. va adopta acele măsuri și proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare și adecvate în acest scop.  +  Articolul 31(1) S.A.I. trebuie să păstreze și să actualizeze periodic evidența tipurilor de activități de administrare a portofoliului colectiv desfășurate de către sau în numele S.A.I. care au generat sau, în cazul activităților de administrare a portofoliului colectiv aflate în curs, pot genera un conflict de interese cu risc considerabil de prejudiciere a intereselor unuia sau mai multor O.P.C.V.M.-uri sau ale altor clienți.(2) În situația în care structura organizatorică și administrativă a S.A.I. stabilită pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficientă pentru a asigura, în mod rezonabil, prevenirea afectării intereselor O.P.C.V.M.-urilor sau ale deținătorilor de titluri de participare ale acestora, directorii/membrii directoratului trebuie să fie prompt informați, astfel încât să poată lua orice decizie necesară pentru a garanta că S.A.I. acționează în interesul O.P.C.V.M.-urilor și al deținătorilor de titluri de participare ale acestora.(3) S.A.I. trebuie să informeze investitorii cu privire la situațiile prevăzute la alin. (2) pe un suport durabil adecvat și să își motiveze decizia.  +  Articolul 32(1) S.A.I. trebuie să elaboreze strategii adecvate și eficiente pentru a determina momentul și modul de exercitare a drepturilor de vot aferente instrumentelor deținute în portofoliile administrate, în beneficiul exclusiv al O.P.C.V.M.-ului respectiv.(2) Strategiile prevăzute la alin. (1) trebuie să prevadă măsuri și proceduri pentru:a) monitorizarea evenimentelor importante care se produc la nivelul societăților din portofoliul O.P.C.V.M.;b) asigurarea exercitării drepturilor de vot în conformitate cu obiectivele și politica de investiții ale O.P.C.V.M.-ului respectiv;c) prevenirea sau administrarea eventualelor conflicte de interese care decurg din exercitarea drepturilor de vot.(3) O descriere sumară a strategiilor prevăzute la alin. (1) trebuie pusă la dispoziția investitorilor.(4) Detaliile acțiunilor întreprinse în baza strategiilor prevăzute la alin. (1) se pun la dispoziția deținătorilor de titluri de participare gratuit și la cererea acestora.  +  Secţiunea a 4-a Delegarea activității de administrare a portofoliului colectiv  +  Articolul 33(1) S.A.I. poate delega către terți, sub condiția avizării sau notificării prealabile a C.N.V.M. și pe bază de contract scris, exercitarea activităților menționate la art. 6, în conformitate cu reglementările C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Delegarea activităților menționate la alin. (1) trebuie să aibă loc în următoarele condiții:a) C.N.V.M. transmite informațiile fără întârziere autorităților competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M., în cazul în care O.P.C.V.M. este autorizat în alt stat membru;b) mandatul nu trebuie să împiedice supravegherea corespunzătoare a S.A.I. și să oprească S.A.I. să acționeze sau să împiedice O.P.C.V.M. să fie administrat, în interesul investitorului;c) în cazul în care delegarea privește administrarea investițiilor, mandatul poate fi acordat numai către S.A.I. cu sediul social în România și în alte state membre sau către alte S.A.I. care îndeplinesc condițiile de autorizare și supraveghere similare cu cele menționate în reglementările C.N.V.M. și care sunt autorizate să desfășoare o asemenea activitate de către autoritatea competentă dintr-o țară terță cu care C.N.V.M. se află în relații de cooperare; (la 28-04-2017, sintagma: a încheiat un acord de cooperare a fost înlocuită de Punctul 36, Articolul I LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) d) trebuie să fie stabilite măsuri care să permită persoanelor care conduc activitatea S.A.I. să monitorizeze în mod eficient și în orice moment activitatea entității căreia i-a fost delegată activitatea;e) delegarea nu trebuie să împiedice pe directorii/membrii directoratului unei S.A.I. care deleagă activitatea să dea oricând instrucțiuni suplimentare entității căreia i-a fost delegată activitatea și să permită retragerea mandatului acordat imediat, atunci când acest lucru este în interesul investitorilor;f) entitatea căreia i-a fost delegată activitatea trebuie să aibă calificarea necesară să îndeplinească funcțiile care i-au fost delegate;g) în prospectul de emisiune al O.P.C.V.M. trebuie să fie menționate activitățile care au fost delegate.(3) S.A.I., precum și depozitarul cu care aceasta a încheiat un contract de depozitare pentru O.P.C.V.M. aflate în administrare nu vor fi exonerate de răspundere ca urmare a delegării de către S.A.I. a unor funcții către terți. S.A.I. nu poate să își delege funcțiile sale către terți, astfel încât să rămână fără obiect de activitate reglementat de prezenta ordonanță de urgență.(4) Activitățile delegate către terți, în condițiile prezentului articol, sunt desfășurate cu respectarea aceluiași regim aplicabil S.A.I.  +  Secţiunea a 5-a Reguli de conduită  +  Articolul 34(1) S.A.I. sunt obligate să respecte, pe toată durata de funcționare, regulile de conduită emise de C.N.V.M.(2) S.A.I. are, cel puțin, obligația:a) să acționeze cu corectitudine și cu diligență profesională în scopul protejării interesului investitorilor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează și a integrității pieței;b) să angajeze și să folosească eficient toate resursele, să elaboreze și să utilizeze eficient procedurile necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a activității;c) să evite conflictele de interese, iar în cazul în care acestea nu pot fi evitate, să se asigure că O.P.C.V.M. pe care le administrează beneficiază de un tratament corect și imparțial;d) să desfășoare activitatea în conformitate cu reglementările C.N.V.M. aplicabile, în scopul promovării intereselor investitorilor și al integrității pieței.(3) S.A.I. va opera în conformitate cu regulile fondului sau cu actul constitutiv al societății de investiții și nu va efectua operațiuni de pe urma cărora ar beneficia unele dintre conturile individuale, F.I.A. ori O.P.C.V.M., în detrimentul celorlalte. (la 23-01-2020, sintagma: A.O.P.C. a fost înlocuită de Articolul 82, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 ) (4) S.A.I. nu poate efectua tranzacții cu O.P.C.V.M.-urile și F.I.A.-urile pe care le administrează. (la 23-01-2020, sintagma: A.O.P.C. a fost înlocuită de Articolul 82, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 )  +  Articolul 34^1(1) S.A.I. instituie și aplică politici și practici de remunerare care să promoveze și să fie compatibile cu o administrare solidă și eficace a riscurilor și care să nu încurajeze asumarea unor riscuri incompatibile cu profilurile de risc menționate în documentele de constituire ale O.P.C.V.M.-urilor pe care acestea le administrează și care să nu afecteze îndeplinirea obligației S.A.I. de a acționa în interesul deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.(2) Politicile și practicile de remunerare menționează componentele fixe și variabile ale remunerațiilor și beneficiile discreționare de tipul pensiilor.(3) Politicile și practicile de remunerare se aplică acelor categorii de personal ale căror activități profesionale au un impact important asupra profilului de risc al S.A.I. sau al O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează acestea, inclusiv personalului din conducerea superioară, persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, celor cu funcții de control, precum și oricăror angajați care primesc o remunerație totală care se încadrează în treapta de remunerare a personalului din conducerea superioară și a persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor.(4) A.S.F. emite reglementări cu privire la politicile și practicile de remunerare aplicate persoanelor prevăzute la alin. (3), cu luarea în considerare a orientărilor și recomandărilor elaborate de ESMA. (la 28-04-2017, Subsectiunea 1 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 34^2(1) La stabilirea și aplicarea politicilor de remunerare prevăzute la art. 34^1, S.A.I. respectă următoarele principii, într-un mod și într-o măsură adecvată în raport cu dimensiunea lor, cu organizarea lor internă, precum și cu natura, amploarea și complexitatea activităților lor:a) politica de remunerare este compatibilă cu administrarea solidă și eficace a riscurilor și promovează acest tip de administrare, fără a încuraja asumarea de riscuri care nu este conformă cu profilul de risc, regulile fondurilor sau, după caz, în actele constitutive ale societăților de investiții pe care S.A.I. le administrează;b) politica de remunerare este conformă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele S.A.I. și ale O.P.C.V.M.urilor pe care le administrează, precum și ale deținătorilor de titluri de participare ale acestor O.P.C.V.M.-uri și cuprinde măsuri pentru evitarea conflictelor de interese;c) politica de remunerare este adoptată de organul de conducere al S.A.I. în cadrul funcției sale de supraveghere, iar acest organ adoptă și evaluează cel puțin anual principiile generale ale politicii de remunerare și supraveghează punerea în aplicare a acestora;d) sarcinile prevăzute la lit. c) sunt puse în aplicare doar de către membrii neexecutivi ai organului de conducere al S.A.I., respectiv membrii neexecutivi ai consiliului de administrație, în cazul conducerii în sistem unitar, sau membrii consiliului de supraveghere, în cazul conducerii în sistem dualist, care au experiență în administrarea riscurilor și în remunerare;e) punerea în aplicare a politicii de remunerare face obiectul, cel puțin anual, al unei evaluări interne centrale și independente privind conformitatea cu politicile și procedurile de remunerare adoptate de organul de conducere al S.A.I. în cadrul funcției sale de supraveghere;f) membrii personalului care dețin funcții de control sunt recompensați în funcție de realizarea obiectivelor legate de funcțiile lor, independent de rezultatele sectoarelor de activitate pe care le controlează;g) remunerarea persoanelor care coordonează activitatea de administrare a riscurilor și de asigurare a conformității/controlului intern este direct supravegheată de comitetul de remunerare, în cazul în care există un astfel de comitet;h) atunci când remunerația depinde de performanță, cuantumul total al acesteia se calculează în funcție de o evaluare în care se combină performanțele individuale și cele ale unității operaționale în cauză ale S.A.I. sau ale respectivului O.P.C.V.M., precum și riscurile acestora și rezultatele globale ale S.A.I. atunci când se evaluează performanța individuală, cu luarea în considerare a unor criterii financiare/cantitative și nefinanciare/calitative;i) evaluarea performanței se realizează într-un cadru multianual adecvat perioadei de deținere recomandate investitorilor O.P.C.V.M.-urilor administrate de S.A.I., pentru a garanta că procesul de evaluare se bazează pe performanțele pe termen lung ale O.P.C.V.M.-urilor și pe riscurile aferente investițiilor acestora și că plata efectivă a componentelor remunerației care depind de performanțe se efectuează pe aceeași perioadă;j) remunerația variabilă garantată este excepțională, intervenind numai în contextul angajării de personal nou și este limitată la primul an de angajare;k) componenta fixă și cea variabilă a remunerației totale sunt echilibrate în mod corespunzător, iar componenta fixă reprezintă o proporție suficient de mare din remunerația totală pentru a permite aplicarea unei politici flexibile privind componentele variabile ale remunerației, care să includă posibilitatea de a nu plăti nicio componentă variabilă a remunerației;l) plățile aferente încetării anticipate a unui contract reflectă performanțele obținute în decursul perioadei de angajare/mandat și sunt acordate astfel încât să nu recompenseze performanțe probabile sau eșecuri;m) măsurarea performanței utilizată în calculul componentelor variabile ale remunerației sau al unor ansambluri de componente variabile ale remunerației cuprinde un mecanism cuprinzător de adaptare care include toate tipurile pertinente de riscuri prezente sau viitoare;n) în funcție de structura juridică a O.P.C.V.M.-ului și de regulile fondului sau, după caz, de actul constitutiv al societății de investiții, un procent semnificativ, care nu poate fi mai mic de 50%, din orice componentă variabilă a remunerației constă în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului în cauză sau în alte instrumente echivalente ce atestă dreptul de proprietate asupra respectivelor titluri sau asupra beneficiilor aferente unor astfel de dețineri, cu excepția cazului în care activele O.P.C.V.M.-urilor administrate reprezintă mai puțin de 50% din portofoliul total administrat de S.A.I., inclusiv conturi individuale, minimul de 50% neaplicându-se în acest caz;o) instrumentele prevăzute la lit. n) fac obiectul unei politici adecvate de reținere, menite să armonizeze stimulentele cu interesele S.A.I., ale O.P.C.V.M.-ului administrat și ale deținătorilor de titluri de participare în O.P.C.V.M.-ul respectiv. Prevederile lit. n) se aplică atât procentului din componenta variabilă a remunerației care este amânat în conformitate cu lit. p), cât și procentului din componenta variabilă a remunerației care nu este amânat;p) cu respectarea condițiilor prevăzute la lit. n) și o), cel puțin 40% din componenta variabilă a remunerației se amână pe o perioadă corespunzătoare din punctul de vedere al perioadei de deținere recomandate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului respectiv, această perioadă fiind adecvată naturii riscurilor asumate de O.P.C.V.M.-ul în cauză;q) perioada prevăzută la lit. p) este de cel puțin 3 ani, remunerația datorată în cadrul unor măsuri de amânare neputându-se acorda mai repede decât pe bază proporțională, în cazul unei componente a remunerației variabile în sumă deosebit de mare, cel puțin 60% din sumă fiind amânată;r) remunerația variabilă, inclusiv partea amânată, se plătește sau se acordă numai dacă este sustenabilă în funcție de situația financiară a S.A.I. și dacă este justificată de performanța unității operaționale a S.A.I., a O.P.C.V.M.-ului și a persoanei în cauză;s) remunerația variabilă totală se reduce în mod semnificativ în cazul în care se înregistrează o performanță slabă sau negativă a S.A.I. sau a O.P.C.V.M.-ului vizat, ținându-se seama atât de remunerațiile curente, cât și de reducerile privind plata sumelor câștigate anterior, inclusiv prin aplicarea principiului „malus“ sau prin mecanisme de recuperare;ș) politica de pensii este compatibilă cu strategia de afaceri, obiectivele, valorile și interesele pe termen lung ale S.A.I. și ale O.P.C.V.M.-ului administrat;t) în cazul în care angajatul încetează, din proprie voință, raporturile contractuale cu S.A.I. înainte de a se pensiona, beneficiile discreționare de tipul pensiilor se rețin de S.A.I. timp de 5 ani sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n). În cazul în care un angajat ajunge la vârsta de pensionare, beneficiile discreționare de tipul pensiilor sunt plătite angajatului în cauză sub forma instrumentelor prevăzute la lit. n), sub rezerva unei perioade de reținere de 5 ani;ț) personalul S.A.I. declară pe propria răspundere că nu utilizează strategii de acoperire personală sau asigurări legate de remunerare sau de răspundere pentru a submina efectele alinierii riscurilor prevăzute în contractele lor de remunerare;u) remunerația variabilă nu este plătită prin intermediul unor instrumente sau metode care să faciliteze evitarea respectării cerințelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(2) La solicitarea ESMA, A.S.F. transmite acesteia informații privind politicile și practicile de remunerare prevăzute la art. 34^1.(3) Principiile prevăzute la alin. (1) se aplică prestațiilor de orice tip plătite de către S.A.I., tuturor sumelor plătite în mod direct de către O.P.C.V.M.-ul însuși, inclusiv comisioanelor de performanță, precum și tuturor transferurilor de unități de fond sau acțiuni ale O.P.C.V.M.-ului, făcute în beneficiul respectivelor categorii de personal, inclusiv al personalului din conducerea superioară, al persoanelor responsabile cu administrarea riscurilor, al celor cu funcții de control și al oricărui angajat care beneficiază de o remunerație totală care se încadrează în aceeași categorie de remunerare ca și conducerea superioară și persoanele responsabile cu administrarea riscurilor, ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului lor de risc sau asupra profilului de risc al O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.(4) S.A.I. semnificative din punctul de vedere al dimensiunii lor sau al dimensiunii O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează, definite conform reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, al organizării lor interne și al naturii, amplorii și complexității activităților lor, numesc obligatoriu un comitet de remunerare. Comitetul de remunerare analizează de o manieră independentă politicile și practicile de remunerare, precum și stimulentele oferite de S.A.I., în vederea administrării riscurilor.(5) Comitetul de remunerare este responsabil cu deciziile privind remunerarea, inclusiv cu deciziile care au implicații asupra riscurilor și asupra administrării riscurilor S.A.I. sau ale O.P.C.V.M.-urilor în cauză, ce trebuie adoptate de organul de conducere în cadrul funcției sale de supraveghere.(6) Comitetul de remunerare este format din membri ai organului de conducere care nu dețin funcții executive în cadrul S.A.I. în cauză. Unul dintre membrii organului de conducere deține funcția de președinte al comitetului de remunerare. (7) La elaborarea deciziilor sale, comitetul de remunerare ține seama de interesul pe termen lung al deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. și al altor părți interesate, precum și de interesul public. (la 28-04-2017, Subsectiunea 1 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul I a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 35(1) S.A.I. sau societățile de investiții autoadministrate, după caz, adoptă măsuri în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (5) și elaborează proceduri și modalități adecvate pentru a se asigura că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător și că nu sunt impuse restricții investitorilor în exercitarea drepturilor lor, în cazul în care România nu este stat membru de origine al O.P.C.V.M.-ului administrat de S.A.I. autorizată de C.N.V.M. Aceste măsuri trebuie să permită investitorilor să depună plângeri în limba sau în limbile oficiale ale statelor lor membre.(2) S.A.I. elaborează proceduri și modalități adecvate pentru a face disponibile informațiile publicului sau autorităților competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului, la cererea acestora.(3) S.A.I. cu sediul social în alte state membre care administrează O.P.C.V.M. autorizate de C.N.V.M. adoptă măsuri în conformitate cu prevederile art. 174 alin. (2) și elaborează proceduri și modalități adecvate pentru a se asigura că plângerile investitorilor sunt tratate corespunzător și că nu sunt impuse restricții investitorilor din România în exercitarea drepturilor lor. Măsurile respective trebuie să permită investitorilor să depună plângeri în limba română.(4) S.A.I. menționate la alin. (3) elaborează proceduri și modalități adecvate pentru a face disponibile informațiile publicului sau C.N.V.M., la cererea acestora.  +  Articolul 36(1) S.A.I. trebuie să asigure un tratament echitabil tuturor deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor administrate.(2) S.A.I. nu trebuie să acorde o mai mare importanță intereselor unui grup de deținători de titluri de participare decât intereselor oricărui alt grup de deținători de titluri de participare.(3) S.A.I. trebuie să aplice politici și proceduri pentru a preveni practicile frauduloase care pot afecta stabilitatea și integritatea pieței.(4) S.A.I. trebuie să utilizeze modele de stabilire a prețurilor și sisteme de evaluare echitabile, corecte și transparente pentru O.P.C.V.M.-urile administrate, pentru a respecta obligația de a acționa în interesul cel mai bun al deținătorilor de titluri de participare. S.A.I. trebuie să poată demonstra că portofoliile O.P.C.V.M.-urilor sunt corect evaluate.(5) S.A.I. trebuie să acționeze astfel încât să împiedice impunerea unor costuri nejustificate O.P.C.V.M.-urilor și deținătorilor de titluri de participare ale acestora.  +  Articolul 37(1) S.A.I. trebuie să facă toate demersurile necesare în selectarea și monitorizarea continuă a investițiilor, în interesul O.P.C.V.M.-urilor și al integrității pieței, și trebuie să dispună de cunoștințe și o înțelegere adecvată a activelor în care au investit O.P.C.V.M.-urile.(2) S.A.I. trebuie să stabilească politici și proceduri scrise privind diligența profesională și să implementeze măsuri eficiente pentru a se asigura că deciziile de investiții în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt luate cu respectarea obiectivelor, a strategiei de investiții și a limitelor de risc ale O.P.C.V.M.-urilor.(3) După luarea în considerare a naturii unei investiții planificate, dacă se consideră necesar, în procesul de implementarea politicii de administrare a riscului, S.A.I. va elabora prognoze și va efectua analize privind contribuția investiției respective la compoziția, lichiditatea și profilul de risc și de randament al portofoliului O.P.C.V.M.-ului, înainte de a realiza investiția. Analizele trebuie efectuate numai pe baza unor date fiabile și actualizate, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.(4) S.A.I. trebuie să acționeze cu toată competența, imparțialitatea și diligența profesională în situația în care încheie, administrează sau reziliază acorduri cu părți terțe referitoare la desfășurarea activităților de administrare a riscului.(5) Înainte de a încheia acorduri conform alin. (4), S.A.I. trebuie să ia măsurile necesare pentru a verifica dacă terțul dispune de abilitatea și capacitatea necesare pentru a desfășura activitățile de administrare a riscului într-un mod profesionist și eficient și trebuie să stabilească metode pentru evaluarea continuă a standardelor de performanță ale părților terțe.  +  Articolul 38(1) În situația în care S.A.I. procesează o cerere de subscriere sau de răscumpărare de la un deținător de titluri de participare, aceasta notifică deținătorului, prin intermediul unui suport durabil, confirmând emiterea/anularea titlurilor de participare de îndată ce este posibil și cel târziu în prima zi lucrătoare după emitere/anulare.(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care confirmarea ar conține aceleași informații pe care le conține o confirmare transmisă cu promptitudine deținătorului de titluri de participare de către o altă persoană.(3) Confirmarea prevăzută la alin. (1) cuprinde, după caz, cel puțin următoarele informații:a) datele de identificare a S.A.I.;b) denumirea deținătorului de titluri de participare sau orice informații asemănătoare cu privire la acesta;c) data și ora primirii cererii și modalitatea de plată;d) data emiterii/anulării titlurilor de participare;e) identificarea O.P.C.V.M.-ului;f) tipul cererii (de subscriere sau de răscumpărare);g) numărul de titluri de participare;h) valoarea unitară la care au fost subscrise sau răscumpărate titlurile de participare;i) data valorii de referință;j) valoarea brută a cererii, inclusiv comisioanele de subscriere, sau valoarea netă, după deducerea comisioanelor de răscumpărare;k) suma totală a comisioanelor și a cheltuielilor percepute și, la cererea investitorului, o prezentare defalcată.(4) În situația în care sunt procesate periodic cereri pentru un anumit deținător de titluri de participare, S.A.I. fie raportează conform alin. (1), fie furnizează deținătorului de titluri de participare, cel puțin o dată la 6 luni, informațiile prevăzute la alin. (3), aferente tranzacțiilor respective.(5) S.A.I. furnizează deținătorului de titluri de participare, la cerere, informații privind situația cererii sale.  +  Articolul 39(1) S.A.I. trebuie să acționeze în interesul O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează atunci când transmite ordine de tranzacționare în numele acestora pentru a fi executate de alte entități.(2) S.A.I. are obligația să stabilească și să implementeze o politică de transmitere a ordinelor care trebuie să conducă la obținerea celor mai bune rezultate posibile pentru O.P.C.V.M.-uri, luând în considerare prețul, costurile, viteza, probabilitatea executării și decontării, volumul, natura ordinului sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului.(3) Importanța factorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilește pe baza următoarelor criterii:a) obiectivele, politica de investiții și riscurile specifice ale O.P.C.V.M.-ului, specificate în prospect sau, după caz, în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții;b) caracteristicile ordinului;c) caracteristicile instrumentelor financiare care fac obiectul ordinului respectiv;d) caracteristicile locurilor de tranzacționare spre care poate fi direcționat ordinul respectiv.  +  Articolul 40(1) Politica prevăzută la art. 39 alin. (2) trebuie să identifice, pentru fiecare clasă de instrumente, entitățile cărora le pot fi transmise ordinele. S.A.I. va încheia acorduri pentru executarea ordinelor numai în situația în care acestea sunt compatibile cu obligațiile prevăzute în acest articol.(2) S.A.I. trebuie să pună la dispoziția deținătorilor de titluri de participare informații adecvate cu privire la politica instituită potrivit art. 39 alin. (2) și la modificările importante ale acesteia.(3) S.A.I. va monitoriza periodic eficiența politicii instituite potrivit art. 39 alin. (2) și, în special, calitatea executării ordinelor de către entitățile identificate în cadrul politicii respective, remediind, dacă este cazul, eventualele deficiențe.(4) S.A.I. trebuie să reexamineze anual politica prevăzută la art. 39 alin. (2). Se vor efectua, de asemenea, reexaminări ori de câte ori apare o modificare semnificativă care afectează capacitatea de a obține în continuare cele mai bune rezultate pentru O.P.C.V.M.-urile administrate.(5) S.A.I. trebuie să poată demonstra că a transmis ordinele în numele O.P.C.V.M., potrivit politicii instituite conform art. 39 alin. (2).  +  Articolul 41(1) S.A.I. trebuie să stabilească și să implementeze proceduri și măsuri care să permită transmiterea ordinelor în vederea executării prompte și echitabile a tranzacțiilor cu instrumente financiare din portofoliul O.P.C.V.M.-urilor, în numele acestora.(2) Procedurile și măsurile implementate de S.A.I. conform alin. (1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să garanteze că ordinele transmise spre executare în numele O.P.C.V.M.-urilor sunt înregistrate și alocate cu promptitudine și acuratețe;b) să transmită imediat spre executare ordinele comparabile ale O.P.C.V.M.-urilor, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din cauza caracteristicilor ordinului respectiv sau a condițiilor de piață preponderente sau în situația în care interesele O.P.C.V.M.-urilor impun o altă procedură.(3) S.A.I. trebuie să se asigure că instrumentele financiare sau sumele de bani primite în urma executării ordinelor trebuie transferate imediat și corect în contul O.P.C.V.M.-ului respectiv.(4) S.A.I. nu va abuza de informațiile privind ordinele în așteptare ale O.P.C.V.M.-urilor și trebuie să ia toate măsurile necesare de prevenire a folosirii în mod abuziv a acestor informații de către persoanele relevante.  +  Articolul 42(1) S.A.I. nu va agrega un ordin al unui O.P.C.V.M. cu niciunul dintre următoarele ordine:(i) un ordin al unui alt O.P.C.V.M.;(ii) un ordin al unui alt client; sau(iii) un ordin în cont propriu, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite următoarele condiții:a) agregarea ordinelor nu trebuie să fie în dezavantajul oricăruia dintre O.P.C.V.M.-urile sau clienții ale căror ordine vor fi agregate;b) trebuie să fie stabilită și implementată o politică de alocare a ordinelor, prevăzând termeni suficient de preciși pentru alocarea corectă a ordinelor agregate, inclusiv modul în care volumul și prețul ordinelor vor determina alocarea și tratamentul executării parțiale.(2) S.A.I. care a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. cu unul sau mai multe ordine ale altor O.P.C.V.M.-uri sau clienți și ordinul agregat este executat parțial trebuie să aloce ordinele aferente potrivit politicii sale de alocare a ordinelor.(3) S.A.I. care a agregat ordinele în cont propriu cu unul sau mai multe ordine ale O.P.C.V.M.-urilor sau ale altor clienți nu va aloca ordinele aferente în detrimentul unui O.P.C.V.M. sau unui alt client.(4) S.A.I. care a agregat un ordin al unui O.P.C.V.M. sau al unui alt client cu un ordin în cont propriu și ordinul agregat este parțial executat va aloca ordinele aferente O.P.C.V.M.-ului sau unui alt client cu prioritate față de cele în cont propriu.(5) În situația în care S.A.I. poate să demonstreze O.P.C.V.M.-ului sau altui client faptul că fără agregarea ordinului nu ar fi fost posibilă executarea ordinelor într-un mod atât de avantajos sau acestea nu ar fi fost executate deloc, S.A.I. poate aloca ordinele în nume propriu proporțional, în concordanță cu politica de alocare prevăzută la alin. (1) lit. b).  +  Articolul 43(1) Se consideră că S.A.I. nu acționează corect și profesional în concordanță cu cele mai bune interese ale O.P.C.V.M.-urilor în situația în care pentru activitățile prevăzute la art. 6 lit. a) și b) aceasta plătește sau primește drept plată orice tarif ori comision sau furnizează ori îi sunt furnizate orice alte beneficii nemonetare, altfel decât:a) un tarif, comision sau beneficiu nemonetar plătit ori furnizat O.P.C.V.M.-ului sau de către acesta ori unei persoane în numele O.P.C.V.M.-ului;b) un tarif, comision sau beneficiu nemonetar plătit ori furnizat către sau de către o terță parte ori o altă persoană care acționează în numele acestei terțe părți, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:(i) existența, natura și suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, în situația în care suma nu poate fi determinată, metoda de calcul al acelei sume trebuie prezentată în mod clar O.P.C.V.M.-ului, într-o manieră cuprinzătoare, exactă și ușor de înțeles, înainte de furnizarea serviciului în cauză;(ii) plata tarifului sau a comisionului ori furnizarea beneficiului nemonetar trebuie să fie stabilită astfel încât să sporească calitatea serviciului relevant și să nu afecteze obligația S.A.I. de a acționa în cel mai bun interes al O.P.C.V.M.-ului;c) tarifele adecvate care permit sau sunt necesare furnizării serviciilor relevante, inclusiv costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare și de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale și care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce privește îndeplinirea obligațiilor S.A.I. de a acționa onest, corect și profesional în concordanță cu cel mai bun interes al O.P.C.V.M.-urilor.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.A.I. poate publica în prospectul de emisiune într-o formă succintă termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau beneficii nemonetare, cu condiția ca aceasta să se oblige să comunice și alte detalii la cererea deținătorilor de titluri de participare și să își îndeplinească această obligație.  +  Secţiunea a 6-a Administrarea riscului  +  Articolul 44(1) În aplicarea prevederilor art. 84 alin. (1), S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină o politică de administrare a riscului adecvată și documentată care identifică riscurile la care sunt sau ar putea fi expuse O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează.(2) Politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă procedurile necesare pentru a permite S.A.I. să evalueze pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează expunerea la riscul de piață, la riscul de lichiditate și la riscul de contraparte, precum și expunerea O.P.C.V.M.-ului la toate celelalte riscuri, inclusiv la riscul operațional, care pot fi semnificative pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.(3) S.A.I. include în politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) cel puțin următoarele elemente:a) tehnicile, instrumentele și măsurile care permit S.A.I. să își îndeplinească obligațiile prevăzute la art. 46 și 47;b) alocarea responsabilităților privind administrarea riscului în cadrul S.A.I.(4) Politica de administrare a riscului prevăzută la alin. (1) precizează condițiile, conținutul și frecvența rapoartelor funcției de administrare a riscului menționate la art. 24 către consiliul de administrație/consiliul de supraveghere și către directori/membrii directoratului.(5) În aplicarea alin. (1)-(4), S.A.I. iau în calcul natura, amploarea și complexitatea activității lor și a O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.  +  Articolul 45(1) S.A.I. trebuie să evalueze, să monitorizeze și să revizuiască periodic:a) caracterul adecvat și eficiența politicii de administrare a riscului și a măsurilor, proceselor și tehnicilor prevăzute la art. 46 și 47;b) nivelul la care S.A.I. respectă politica de administrare a riscului, precum și măsurile, procesele și tehnicile prevăzute la art. 46 și 47;c) caracterul adecvat și eficiența măsurilor luate pentru remedierea deficiențelor apărute în derularea procesului de administrare a riscului.(2) S.A.I. trebuie să notifice C.N.V.M. orice modificare importantă a procesului de administrare a riscului.(3) Cerințele prevăzute la alin. (1) trebuie să facă obiectul unei examinări continue de către C.N.V.M., precum și la acordarea autorizației S.A.I.  +  Articolul 46(1) S.A.I. trebuie să adopte măsuri, procese și tehnici adecvate și eficiente pentru:a) măsurarea și administrarea în orice moment a riscurilor la care sunt sau ar putea fi expuse O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează;b) asigurarea respectării limitelor referitoare la expunerea globală și riscul de contraparte, potrivit art. 47 și 49.(2) Măsurile, procesele și tehnicile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților S.A.I. și ale O.P.C.V.M.-urilor pe care acestea le administrează și cu profilul de risc al O.P.C.V.M.-urilor.(3) În aplicarea alin. (1) și (2), S.A.I. trebuie să ia următoarele măsuri pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează:a) să instituie măsurile, procesele și tehnicile de administrare a riscului necesare pentru a se asigura că riscurile aferente pozițiilor și contribuția lor la profilul de risc global sunt corect măsurate pe baza unor date corespunzătoare și fiabile și că măsurile, procesele și tehnicile de măsurare a riscului sunt documentate corespunzător;b) să efectueze, atunci când este cazul, testări (back-tests) periodice pentru a examina valabilitatea metodelor de măsurare a riscului care includ prognoze și estimări bazate pe modele;c) să efectueze, atunci când este cazul, simulări de criză (stress tests) și analize periodice ale scenariilor pentru a aborda riscurile care decurg din modificările posibile ale condițiilor de piață care pot afecta negativ O.P.C.V.M.-urile;d) să stabilească, să implementeze și să mențină un sistem documentat de limite interne în ceea ce privește măsurile utilizate pentru administrarea și controlul riscurilor relevante pentru fiecare O.P.C.V.M., luând în considerare toate riscurile care pot fi importante pentru O.P.C.V.M.-uri, conform art. 44, și asigurând coerența cu profilul de risc al O.P.C.V.M.-ului;e) să se asigure că nivelul actual de risc respectă sistemul de limite de risc prevăzut la lit. d) pentru fiecare O.P.C.V.M.;f) să stabilească, să implementeze și să mențină proceduri adecvate care, în eventualitatea unor încălcări reale sau anticipate ale sistemului de limite de risc al O.P.C.V.M.-ului, să permită luarea unor măsuri rapide de remediere în interesul deținătorilor de titluri de participare.(4) S.A.I. trebuie să utilizeze un proces adecvat de administrare a riscului de lichiditate pentru a garanta că fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează respectă în orice moment prevederile art. 2 alin. (1) lit. b). Dacă este cazul, S.A.I. trebuie să efectueze simulări de criză care să permită evaluarea riscului de lichiditate al O.P.C.V.M.-urilor în situații excepționale.(5) S.A.I. trebuie să se asigure că pentru fiecare O.P.C.V.M. pe care îl administrează profilul de lichiditate al investițiilor O.P.C.V.M.-ului corespunde politicii de răscumpărare prevăzute în regulile fondului, în actele constitutive ale societății de investiții sau în prospect.  +  Articolul 47(1) S.A.I. trebuie să calculeze expunerea globală a unui O.P.C.V.M. administrat, prevăzută la art. 84 alin. (6), ca fiind una dintre următoarele:a) expunerea suplimentară și efectul de levier, definit conform reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, generate de O.P.C.V.M.-ul administrat prin utilizarea instrumentelor financiare derivate, inclusiv valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare care integrează un instrument financiar derivat, conform art. 84 alin. (10), care nu pot depăși valoarea totală a activului net al O.P.C.V.M.;b) riscul de piață aferent portofoliului O.P.C.V.M.-ului.(2) S.A.I. trebuie să calculeze expunerea globală a O.P.C.V.M. cel puțin zilnic.(3) S.A.I. poate calcula expunerea globală utilizând metoda bazată pe angajamente, metoda valoare la risc sau alte metode avansate de măsurare a riscului pe care le consideră adecvate. În aplicarea acestei prevederi, valoare la risc reprezintă o măsură a pierderii așteptate maxime pe care o poate înregistra O.P.C.V.M. într-un interval de timp stabilit, cu o anumită probabilitate.(4) S.A.I. trebuie să se asigure că metoda selectată pentru măsurarea expunerii globale este adecvată, luând în considerare strategia de investiții a O.P.C.V.M., tipurile și complexitatea instrumentelor financiare derivate utilizate și ponderea instrumentelor financiare derivate în portofoliul O.P.C.V.M.(5) Atunci când un O.P.C.V.M. utilizează, potrivit art. 84 alin. (4), tehnici și instrumente, inclusiv acorduri de răscumpărare sau tranzacții de împrumut cu valori mobiliare, pentru a genera un efect de levier sau o expunere suplimentară la riscul de piață, S.A.I. trebuie să ia în considerare aceste tranzacții la calcularea expunerii globale.  +  Articolul 48(1) În situația în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, S.A.I. trebuie să aplice această metodă tuturor pozițiilor pe instrumente financiare derivate, inclusiv pozițiilor pe valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare care integrează un instrument financiar derivat, conform art. 84 alin. (10), indiferent dacă acestea sunt folosite în cadrul politicii generale de investiții a O.P.C.V.M., pentru reducerea riscului sau în scopul unei administrări eficiente a portofoliului.(2) În situația în care pentru calcularea expunerii globale se utilizează metoda bazată pe angajamente, S.A.I. trebuie să convertească fiecare poziție pe un instrument financiar derivat în valoarea de piață a unei poziții echivalente pe activul suport al acelui instrument financiar derivat.(3) S.A.I. poate lua în considerare operațiunile de compensare (netting) și acoperire (hedging) la calcularea expunerii globale, atunci când aceste operațiuni iau în calcul riscurile evidente și semnificative și au ca rezultat o reducere clară a expunerii la riscuri.(4) Atunci când utilizarea instrumentelor financiare derivate nu generează o expunere suplimentară pentru O.P.C.V.M.-uri, nu se impune includerea expunerii față de activul suport în calcularea angajamentelor.(5) În situația utilizării abordării bazate pe angajamente nu se impune ca în calculul expunerii globale să se includă contractele de împrumut temporare încheiate în numele O.P.C.V.M., potrivit art. 103.  +  Articolul 49(1) S.A.I. trebuie să se asigure că riscul de contraparte care derivă dintr-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate face obiectul limitelor prevăzute la art. 85.(2) La calcularea expunerii unui O.P.C.V.M. la riscul de contraparte potrivit limitelor prevăzute la art. 85 alin. (2), S.A.I. trebuie să utilizeze valoarea de piață (mark-to-market) pozitivă a contractului aferent instrumentului financiar derivat negociat în afara piețelor reglementate încheiat cu acea contraparte.(3) S.A.I. poate compensa pozițiile pe instrumente financiare derivate ale unui O.P.C.V.M. cu aceeași contraparte, cu condiția încheierii unui acord de compensare cu contrapartea în numele O.P.C.V.M-ului. Compensarea este permisă numai pentru instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași contraparte și nu pentru alte expuneri pe care O.P.C.V.M.-ul le poate avea față de aceeași contraparte.(4) S.A.I. poate să reducă expunerea O.P.C.V.M. față de o contraparte într-o tranzacție cu un instrument financiar derivat negociat în afara piețelor reglementate prin primirea unei garanții. Garanția primită trebuie să fie suficient de lichidă pentru a putea fi vândută rapid la un preț apropiat de evaluarea acesteia înaintea vânzării.(5) S.A.I. trebuie să ia în considerare garanțiile la calculul expunerii la riscul de contraparte menționat la art. 85 alin. (2), atunci când S.A.I. oferă o garanție contrapărții într-o tranzacție cu un instrument financiar derivat negociat în afara piețelor reglementate în numele O.P.C.V.M.-ului. Garanția oferită poate fi luată în calcul la valoarea netă numai în situația în care S.A.I. a încheiat un acord de compensare cu contrapartea respectivă în numele O.P.C.V.M.-ului.(6) S.A.I. trebuie să calculeze limitele pe emitent prevăzute la art. 85 pe baza expunerii față de activul suport create prin utilizarea instrumentelor financiare derivate conform metodei bazate pe angajamente.(7) În ceea ce privește expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate prevăzute la art. 85 alin. (3) și (4), S.A.I. trebuie să includă în calcul orice expunere la riscul de contraparte care derivă din tranzacțiile respective.  +  Articolul 50(1) S.A.I. trebuie să se asigure că expunerilor O.P.C.V.M. care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate li se alocă valori corecte care nu se bazează numai pe cotațiile de piață ale contrapărților la tranzacțiile cu aceste instrumente și care îndeplinesc criteriile prevăzute în reglementările C.N.V.M. care transpun prevederile art. 8 alin. (4) din Directiva 2007/16/CE a Comisiei din 19 martie 2007 privind punerea în aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv cu valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește clarificarea anumitor definiții.(2) În aplicarea alin. (1), S.A.I. trebuie să stabilească, să implementeze și să mențină mecanisme și proceduri care să asigure o evaluare adecvată, transparentă și corectă a expunerilor O.P.C.V.M. care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate.(3) S.A.I. trebuie să se asigure că valoarea justă a instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate face obiectul unei evaluări adecvate, corecte și independente.(4) Mecanismele și procedurile de evaluare trebuie să fie adecvate și proporționale cu natura și complexitatea instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate.(5) În situația în care mecanismele și procedurile de evaluare a instrumentelor financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate implică delegarea unor activități către părți terțe, S.A.I. trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 17 alin. (2) și la art. 37 alin. (4).(6) Mecanismele și procedurile de evaluare menționate la alin. (2) trebuie să fie documentate corespunzător.  +  Articolul 51(1) S.A.I. autorizate de C.N.V.M trebuie să furnizeze C.N.V.M., cel puțin o dată pe an, rapoarte conținând informații care să reflecte o imagine exactă și corectă a tipurilor de instrumente financiare derivate în care investește fiecare O.P.C.V.M. administrat, riscurile aferente, limitele cantitative și metodele alese pentru estimarea riscurilor asociate tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate.(2) C.N.V.M examinează regularitatea și exhaustivitatea informațiilor prevăzute la alin. (1) și poate solicita modificarea acestora, dacă este cazul.  +  Capitolul III Depozitarul  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 52(1) Activele unui O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. sunt încredințate spre păstrare în condiții de siguranță, în baza unui contract scris, unui singur depozitar.(2) Contractul menționat la alin. (1) reglementează, printre altele, fluxul de informații considerate necesare pentru a permite depozitarului să își exercite funcțiile pentru O.P.C.V.M.-urile pentru care a fost numit depozitar, astfel cum se prevede în prezenta ordonanță de urgență, în reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia și în Regulamentul delegat (UE) 2016/438 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește obligațiile depozitarilor, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2016/438.(3) Depozitarul trebuie:a) să se asigure că vânzarea, emiterea, răscumpărarea sau anularea titlurilor de participare sunt efectuate de către S.A.I. sau o altă entitate, în numele O.P.C.V.M., potrivit prezentei ordonanțe de urgență, reglementărilor A.S.F. și regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societății de investiții;b) să se asigure că valoarea titlurilor de participare este calculată potrivit regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societății de investiții și prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;c) să îndeplinească instrucțiunile S.A.I. sau ale societăților de investiții, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare legislației în vigoare ori regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societății de investiții;d) să se asigure că, în tranzacțiile având ca obiect activele O.P.C.V.M., orice sumă este achitată în termenul stabilit;e) să se asigure că veniturile O.P.C.V.M. sunt administrate și calculate potrivit legislației în vigoare, reglementărilor A.S.F. și regulilor fondului sau, după caz, actului constitutiv al societății de investiții.(4) Depozitarul se asigură că fluxurile de numerar ale O.P.C.V.M.-ului sunt monitorizate în mod corespunzător și, în special, că au fost încasate toate plățile efectuate de către sau în numele investitorilor la subscrierea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului și că tot numerarul O.P.C.V.M.-ului a fost înregistrat în conturi de numerar care:a) sunt deschise în numele O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului sau al depozitarului care acționează în numele O.P.C.V.M.- ului;b) sunt deschise la o bancă centrală, o instituție de credit autorizată conform legislației comunitare sau o bancă autorizată într-un stat terț și sunt administrate în conformitate cu principiile prevăzute în reglementările emise de A.S.F. privind obligația păstrării în siguranță a drepturilor clienților în legătură cu instrumentele financiare și fondurile aparținând acestora.(5) În cazul în care conturile de numerar sunt deschise în numele depozitarului care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului, în aceste conturi nu se înregistrează numerarul entității prevăzute la alin. (4) lit. b) și nici numerarul propriu al depozitarului.(6) Activele O.P.C.V.M.-ului se încredințează depozitarului pentru păstrare în siguranță, după cum urmează:a) pentru instrumentele financiare care pot fi păstrate în custodie, depozitarul:1. păstrează în custodie toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele proprii și toate instrumentele financiare care pot fi livrate fizic;2. se asigură că toate instrumentele financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele proprii sunt înregistrate în conturi separate, deschise în numele O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparținând O.P.C.V.M.-ului;b) pentru alte active, depozitarul: 1. verifică dreptul de proprietate al O.P.C.V.M.-ului sau al S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului asupra activelor respective, analizând dacă O.P.C.V.M.-ul sau S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului este titularul dreptului de proprietate, pe baza informațiilor sau a documentelor furnizate de O.P.C.V.M. sau de societatea de administrare și, dacă sunt disponibile, a dovezilor externe;2. ține o evidență a activelor pentru care are convingerea că O.P.C.V.M.-ul sau S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului este titularul dreptului de proprietate și actualizează această evidență.(7) Depozitarul prezintă cel puțin lunar S.A.I. sau societății de investiții un inventar cuprinzător al tuturor activelor O.P.C.V.M.-ului.(8) Activele păstrate în custodie de către depozitar nu sunt reutilizate pe cont propriu de către depozitar sau de către un terț căruia i s-a delegat funcția de custodie. Reutilizarea include toate tranzacțiile cu active păstrate în custodie, printre care, fără a se limita la acestea, transferuri, gajări, vânzări și împrumuturi.(9) Activele păstrate în custodie de către depozitar pot fi reutilizate numai dacă:a) reutilizarea activelor este executată în numele O.P.C.V.M.-ului;b) depozitarul execută instrucțiunile S.A.I. în numele O.P.C.V.M.-ului;c) reutilizarea se face în beneficiul O.P.C.V.M.-ului și în interesul deținătorilor de titluri de participare; șid) tranzacția este acoperită de garanții de înaltă calitate și lichide primite de O.P.C.V.M. în cadrul unui acord de transfer de proprietate. Valoarea de piață a garanțiilor în orice moment se ridică la cel puțin valoarea de piață a activelor reutilizate, plus o primă.(10) În cazul insolvenței unui depozitar și/sau a unei entități terțe situate într-un stat membru căreia i s-a delegat custodia de active ale O.P.C.V.M.-ului, activele O.P.C.V.M.-ului păstrate în custodie la respectivul depozitar/entitate terță nu pot fi utilizate pentru a fi distribuite între creditorii acestui depozitar și/sau entități terțe, nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii depozitarului, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia.(11) Depozitarul are sediul social sau este stabilit în statul membru de origine al O.P.C.V.M. (la 28-04-2017, Articolul 52 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 52^1(1) Depozitarul nu poate delega unor entități terțe funcțiile prevăzute la art. 52 alin. (3)-(5).(2) Depozitarul poate delega unor entități terțe funcțiile prevăzute la art. 52 alin. (6), dar numai cu condiția ca:a) sarcinile să nu fie delegate cu intenția de eludare a obligațiilor depozitarului;b) depozitarul să poată demonstra S.A.I., societății de investiții, deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M. ale căror active sunt păstrate în condiții de siguranță sau A.S.F., după caz, existența unui motiv obiectiv pentru delegare;c) depozitarul să acționeze cu competența, grija și diligența necesare atunci când selectează și numește o entitate terță căreia intenționează să îi delege o parte dintre sarcinile sale și să dea dovadă în continuare de competența, grija și diligența necesare când verifică periodic și supraveghează permanent entitatea terță căreia i-a delegat o parte dintre sarcinile sale și măsurile luate de entitatea terță în legătură cu sarcinile care iau fost delegate.(3) Funcțiile de păstrare în condiții de siguranță a activelor O.P.C.V.M. aflate în custodie sau a altor active pot fi delegate de depozitar unei entități terțe doar dacă pe întreaga perioadă a executării sarcinilor care i s-au delegat aceasta:a) dispune de structuri și cunoștințe de specialitate adecvate și proporționale cu natura și complexitatea activelor O.P.C.V.M.-ului sau ale S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului care i-au fost încredințate;b) în ceea ce privește sarcinile de custodie prevăzute la art. 52 alin. (6) lit. a), fac obiectul:1. unor reglementări prudențiale eficace, inclusiv al unor cerințe minime de capital, precum și al supravegherii în jurisdicția în cauză;2. unui audit extern periodic pentru a garanta că instrumentele financiare sunt în posesia sa;c) separă activele clienților depozitarului de propriile sale active și de activele depozitarului, astfel încât să poată fi identificate clar în orice moment ca aparținând clienților unui anumit depozitar;d) ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în caz de insolvență a terțului, activele O.P.C.V.M.-ului păstrate în custodie de entitatea terță nu pot fi utilizate pentru a fi distribuite între creditorii acesteia, nu pot face obiectul procedurilor de executare silită declanșate de către creditorii entității terțe, nu pot fi puse sub sechestru sau poprite de către aceștia; șie) respectă prevederile art. 52 alin. (2), (6), (8) și (9) și art. 55.(4) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3) lit. b) pct. 1, în cazul în care legislația statului terț impune păstrarea în custodie a anumitor instrumente financiare de către o entitate locală și nicio entitate locală nu îndeplinește cerințele privind delegarea prevăzute la litera respectivă, depozitarul își poate delega funcțiile unei astfel de entități locale numai în măsura în care se prevede în dreptul statului terț și numai atât timp cât nu există entități locale care să îndeplinească cerințele delegării, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:a) deținătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului în cauză sunt informați corespunzător, înainte de a face investiția, că o astfel de delegare este impusă de constrângerile juridice din legislația statului terț, în legătură cu circumstanțele care justifică delegarea și cu riscurile implicate de aceasta;b) societatea de investiții sau societatea de administrare care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului a dat instrucțiuni depozitarului să delege custodia acestor instrumente financiare unei astfel de entități locale.(5) Entitatea terță poate subdelega, la rândul său, aceste funcții, cu condiția îndeplinirii acelorași cerințe. În astfel de cazuri, art. 54 alin. (4) se aplică în mod corespunzător părților relevante.(6) În sensul prezentului articol, prestarea de servicii prevăzută de Legea nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și în sistemele de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare, de către sistemele de decontare a titlurilor de valoare, desemnate în sensul respectivei legi, sau prestarea de servicii similare de către sistemele de decontare a titlurilor de valoare din state terțe nu este considerată o delegare a funcțiilor de custodie. (la 28-04-2017, Sectiunea 1 din Capitolul III , Titlul I a fost completata de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 53(1) Activitatea de depozitare a activelor unui O.P.C.V.M. autorizat de A.S.F. poate fi desfășurată de:a) Banca Națională a României;b) o instituție de credit din România, autorizată de Banca Națională a României, potrivit legislației aplicabile instituțiilor de credit, sau o sucursală din România a unei instituții de credit, autorizată într-un alt stat membru în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE, avizată de A.S.F. pentru activitatea de depozitare, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia; sauc) de o altă persoană juridică, avizată de A.S.F. să efectueze activități de depozitare a activelor O.P.C.V.M. în conformitate cu reglementările emise de A.S.F. în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență și care face obiectul unor cerințe privind adecvarea capitalului, care nu sunt inferioare cerințelor calculate, în funcție de abordarea selectată, în conformitate cu articolul 315 sau cu articolul 317 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, și care deține fonduri proprii cel puțin egale cu valoarea capitalului inițial prevăzut la art. 7 alin. (8) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.(2) Persoana juridică prevăzută la alin. (1) lit. c) face obiectul autorizării, reglementării și supravegherii A.S.F. și îndeplinește cumulativ următoarele cerințe minime:a) dispune de infrastructura necesară pentru a păstra în custodie instrumente financiare care pot fi înregistrate într-un cont de instrumente financiare deschis în registrele depozitarului;b) instituie politici și proceduri pentru a asigura conformitatea entității cu obligațiile care îi revin în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv respectarea acestor obligații de către persoanele cu funcții de conducere și de către angajații săi;c) dispune de proceduri contabile și administrative adecvate și riguroase, de mecanisme de control intern, de proceduri eficace de evaluare a riscurilor și de mecanisme eficace de control și de protecție pentru sistemele informatice;d) menține și pune în aplicare mecanisme organizatorice și administrative în vederea luării tuturor măsurilor de prevenire a conflictelor de interese;e) ia măsuri astfel încât să fie păstrate evidențe ale tuturor serviciilor, activităților și tranzacțiilor pe care le desfășoară, evidențe care să fie suficiente pentru a permite A.S.F. să își îndeplinească sarcinile de supraveghere și să se achite de acțiunile de asigurare a respectării aplicării dispozițiilor relevante prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;f) ia măsuri pentru a asigura continuitatea și buna desfășurare a activităților funcțiilor sale de depozitar prin utilizarea de sisteme, resurse și proceduri adecvate;g) toți membrii organului de conducere și ai conducerii superioare respectă în permanență condițiile de bună reputație stabilite de către A.S.F. și posedă suficiente cunoștințe, competențe și experiență;h) organul de conducere posedă în ansamblu cunoștințele, competența și experiența adecvate pentru a putea înțelege activitățile depozitarului, inclusiv principalele riscuri;i) toți membrii organului de conducere și ai conducerii superioare acționează cu onestitate și integritate. (la 28-04-2017, Articolul 53 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 54(1) Depozitarul răspunde față de O.P.C.V.M. și față de deținătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului pentru pierderea instrumentelor financiare păstrate în custodie în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (6) lit. a), indiferent dacă pierderea se datorează depozitarului sau unei terțe entități căreia i s-a delegat custodia.(2) În cazul pierderii unui instrument financiar păstrat în custodie de către depozitar, acesta restituie un instrument financiar de același tip sau de o valoare corespunzătoare O.P.C.V.M.-ului sau S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului, fără întârzieri nejustificate. Depozitarul este exonerat de răspundere dacă poate dovedi că pierderea a intervenit ca rezultat al unui eveniment exterior în afara controlului rezonabil, ale cărui consecințe ar fi fost inevitabile în ciuda tuturor eforturilor rezonabile de contracarare.(3) Depozitarul unui O.P.C.V.M. este răspunzător față de acesta și față de investitorii O.P.C.V.M.-ului pentru orice alte pierderi suferite de aceștia ca urmare a faptului că depozitarul, din neglijență sau cu intenție, nu și-a îndeplinit în mod adecvat obligațiile care îi revin în conformitate cu prezenta ordonanță de urgență și reglementările emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.(4) Răspunderea depozitarului prevăzută la alin. (1)-(3) nu poate fi înlăturată sau limitată prin contract de faptul că acesta a delegat activitățile menționate la art. 52^1.(5) Orice contract încheiat cu încălcarea prevederilor alin. (4) este nul.(6) Deținătorii de titluri de participare emise de O.P.C.V.M. pot invoca răspunderea depozitarului în mod direct sau indirect, prin intermediul S.A.I. sau al societății de investiții, cu condiția ca aceasta să nu ducă la o dublă reparare a prejudiciului sau la un tratament inegal al deținătorilor de titluri. (la 28-04-2017, Articolul 54 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 55(1) Un depozitar al activelor O.P.C.V.M. nu poate îndeplini în același timp funcția de S.A.I. sau de societate de investiții.(2) În exercitarea funcțiilor care le revin, S.A.I. și depozitarul, respectiv societatea de investiții și depozitarul, acționează în mod onest, corect, profesional, independent și exclusiv în interesul O.P.C.V.M.-urilor și al investitorilor acestora.(3) Depozitarul nu desfășoară activități cu privire la O.P.C.V.M. sau la S.A.I. care acționează în numele O.P.C.V.M.-ului care ar putea crea conflicte de interese între O.P.C.V.M., investitorii O.P.C.V.M.-ului, societatea de administrare și depozitarul însuși; în cazul în care sunt identificate eventuale conflicte de interese depozitarul își exercită distinct sarcinile de depozitar de celelalte sarcini care ar putea genera conflicte de interese, acestea fiind separate din punct de vedere funcțional și ierarhic. Eventualele conflicte de interese sunt identificate, gestionate, monitorizate și comunicate în mod corespunzător A.S.F. și investitorilor O.P.C.V.M.-ului de către personalul de decizie din cadrul departamentului/serviciului care desfășoară operațiuni legate de activitatea de depozitare. (la 28-04-2017, Articolul 55 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 56(1) Regulile fondului deschis de investiții definesc condițiile de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului și prevăd norme care asigură protecția deținătorilor de titluri de participare în cazul unei astfel de înlocuiri, în conformitate cu reglementările A.S.F.(2) Actul constitutiv al societății de investiții definește condițiile de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului și prevede norme care asigură protecția acționarilor în cazul unei astfel de înlocuiri, în conformitate cu reglementările A.S.F. (la 28-04-2017, Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 56^1(1) Depozitarul pune la dispoziția A.S.F., la cerere, toate informațiile pe care le-a obținut în cadrul îndeplinirii sarcinilor sale și care pot fi necesare A.S.F. pentru îndeplinirea prerogativelor sale.(2) În cazul O.P.C.V.M. autorizate de A.S.F., dar administrate de societăți de administrare a investițiilor din alte state membre în baza art. 63 alin. (2), A.S.F. transmite fără întârziere informațiile primite autorităților competente ale societății de administrare. (la 28-04-2017, Sectiunea 1 din Capitolul III , Titlul I a fost completata de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 57(1) Sunt interzise publicarea și folosirea altor mărimi sau exprimări pentru valoarea activului net, valoarea unitară a activului net și numărul deținătorilor de titluri de participare, în afara celor certificate de depozitar.(2) Activele entităților depozitate trebuie evidențiate în conturi separate între ele și de cele ale depozitarului.(3) Depozitarul este obligat să informeze imediat C.N.V.M. cu privire la orice abuz al S.A.I. în raport cu activele O.P.C.V.M. depozitate.  +  Secţiunea a 2-aAcordul dintre depozitar și S.A.I.  +  Articolul 58Depozitarul și S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de serviciile prestate și de procedurile care trebuie urmate de părțile contractului, cu luarea în considerare a prevederilor actelor delegate ale Comisiei Europene și a reglementărilor A.S.F.: (la 28-04-2017, Partea introductivă a Articolului 58 din Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul I a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) a) o descriere a procedurilor, inclusiv a celor legate de păstrarea activelor, care urmează să fie adoptate pentru fiecare tip de activ al O.P.C.V.M.-ului încredințat depozitarului;b) o descriere a procedurilor care trebuie urmate atunci când S.A.I. intenționează să modifice regulile fondului sau prospectul O.P.C.V.M.-ului, în care să se precizeze momentul în care trebuie informat depozitarul sau cazurile în care este necesar acordul prealabil al depozitarului pentru efectuarea modificării;c) o descriere a modalităților și a procedurilor prin care depozitarul va transmite S.A.I. toate informațiile utile de care aceasta are nevoie pentru a-și îndeplini obligațiile, inclusiv o descriere a modalităților și a procedurilor pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare și a modalităților și procedurilor aplicate pentru ca S.A.I. și O.P.C.V.M.-ul să aibă un acces rapid și corect la informațiile referitoare la conturile O.P.C.V.M.-ului;d) o descriere a mijloacelor și a procedurilor prin care depozitarul va avea acces la toate informațiile utile de care are nevoie pentru a-și îndeplini obligațiile;e) o descriere a procedurilor prin care depozitarul poate verifica activitatea S.A.I. și poate evalua calitatea informațiilor transmise, inclusiv prin vizite la fața locului;f) o descriere a procedurilor prin care S.A.I. poate examina performanța depozitarului în ceea ce privește respectarea obligațiilor contractuale ale acestuia.  +  Articolul 59(1) Depozitarul și S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de schimbul de informații și obligațiile în materie de confidențialitate și de spălare a banilor, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 și a reglementărilor A.S.F.: (la 28-04-2017, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 59, Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul I a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) a) o listă a tuturor informațiilor care trebuie schimbate între O.P.C.V.M., S.A.I. și depozitar cu privire la subscrierea, răscumpărarea, emiterea și anularea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.;b) obligațiile de confidențialitate aplicabile părților contractuale;c) informații privind sarcinile și responsabilitățile părților contractuale în ceea ce privește obligațiile legate de prevenirea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism, dacă este cazul.(2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) trebuie redactate astfel încât să nu diminueze capacitatea autorităților competente ale statului membru de origine al S.A.I. sau al O.P.C.V.M. să aibă acces la documentele și informațiile relevante.  +  Articolul 60În cazul în care depozitarul sau S.A.I. intenționează să desemneze terțe părți pentru îndeplinirea sarcinilor lor, acestea includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 și a reglementărilor A.S.F.: (la 28-04-2017, Partea introductivă a Articolului 60 din Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul I a fost modificată de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) a) angajamentul ambelor părți contractuale de a furniza în mod regulat detalii privind părțile terțe desemnate de depozitar sau de S.A.I. pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin;b) angajamentul ca, la cererea uneia dintre părți, cealaltă parte să furnizeze informații privind criteriile utilizate pentru selectarea părții terțe și măsurile luate pentru monitorizarea activității desfășurate de partea terță selectată;c) o declarație că răspunderea depozitarului, prevăzută la art. 54 alin. (2), nu este afectată de faptul că a încredințat unei terțe părți toate activele pe care le are în păstrare sau o parte din acestea.  +  Articolul 61Depozitarul și S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) următoarele clauze legate de modificarea și de rezilierea contractului, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 și a reglementărilor A.S.F.: (la 28-04-2017, Partea introductivă a Articolului 61 din Sectiunea a 2-a, Capitolul III, Titlul I a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) a) perioada de valabilitate a contractului;b) condițiile în care contractul poate fi modificat sau reziliat;c) condițiile necesare pentru facilitarea transferului către un alt depozitar și, în cazul unei astfel de tranziții, procedura prin care depozitarul trebuie să trimită toate informațiile relevante noului depozitar.  +  Articolul 62(1) Cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 și a reglementărilor A.S.F., depozitarul și S.A.I. includ în contractul scris prevăzut la art. 52 alin. (1) o mențiune cu privire la faptul că legislația aplicabilă contractului este legislația statului membru de origine al O.P.C.V.M.(2) În situațiile în care părțile contractului prevăzut la art. 52 alin. (1) convin să recurgă la transmiterea electronică a tuturor sau a unei părți a informațiilor pe care le schimbă, contractul conține, cu luarea în considerare a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/438 și a reglementărilor A.S.F., prevederi pentru păstrarea unei evidențe a acestor informații.(3) Contractul prevăzut la art. 52 alin. (1) poate să acopere mai mult de un O.P.C.V.M. administrat de S.A.I. În această situație, contractul trebuie să enumere O.P.C.V.M.-urile acoperite.(4) Clauzele privind modalitățile și procedurile menționate la art. 58 lit. c) și d) pot fi incluse fie în contractul prevăzut la art. 52 alin. (1), fie într-un contract scris separat. (la 28-04-2017, Articolul 62 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Capitolul IV Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare  +  Secţiunea 1Autorizarea O.P.C.V.M.  +  Articolul 63(1) O.P.C.V.M. pentru care România este stat membru de origine își desfășoară activitatea în baza autorizației C.N.V.M., potrivit prezentei ordonanțe de urgență și reglementărilor emise în aplicarea ei.(2) Un O.P.C.V.M. va fi autorizat după ce, în prealabil, C.N.V.M. a autorizat S.A.I. sau și-a exprimat acordul cu privire la cererea unei S.A.I. dintr-un stat membru de a administra O.P.C.V.M.-ul respectiv, a autorizat regulile fondului sau, după caz, actul constitutiv al societății de investiții, alegerea depozitarului și prospectul de emisiune.(3) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conținutul regulilor unui fond deschis de investiții și al actului constitutiv al unei societăți de investiții, care vor avea în vedere cel puțin următoarele:a) modalitățile de emitere, vânzare, răscumpărare și anulare a titlurilor de participare;b) calculul valorii activului unitar net;c) identitatea S.A.I., a depozitarului și relația dintre aceste părți și investitori;d) condițiile de înlocuire a S.A.I., a depozitarului și reguli pentru asigurarea protecției investitorilor în astfel de situații;e) comisioanele percepute de S.A.I. și cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru O.P.C.V.M, precum și metodele de calcul pentru aceste comisioane.(4) Fără a aduce atingere alin. (2), în cazul în care România este statul membru de origine al O.P.C.V.M, dar nu și al S.A.I., C.N.V.M decide cu privire la cererea S.A.I. de a administra O.P.C.V.M.-ul potrivit art. 168. Autorizarea nu trebuie condiționată de administrarea O.P.C.V.M-ului de către o S.A.I. cu sediul social în România sau de desfășurarea sau delegarea unor activități ale S.A.I. în România.  +  Articolul 64(1) C.N.V.M. nu va autoriza un O.P.C.V.M. în cazul în care:a) decide că societatea de investiții nu satisface condițiile prealabile definite în cap. IV secțiunea a 3-a; saub) S.A.I. nu este autorizată să administreze O.P.C.V.M.-uri în statul său membru de origine.(2) C.N.V.M. va acorda autorizația unui O.P.C.V.M., precum și autorizația pentru inițierea și derularea ofertei publice continue de titluri de participare, în termen de maximum două luni de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementările în vigoare, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată.(3) C.N.V.M. este în drept să nu acorde autorizația unui O.P.C.V.M., în situația în care persoanele din conducerea efectivă a activității de depozitare nu au reputația sau experiența necesară pentru a desfășura activități specifice pentru respectivul tip de O.P.C.V.M. Identitatea acestor persoane, precum și a celor care le succed în funcție trebuie comunicată imediat C.N.V.M., cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(4) C.N.V.M. nu va acorda autorizația unui O.P.C.V.M. în situația în care acesta este restricționat legal, inclusiv prin introducerea unei prevederi în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, să își distribuie titlurile de participare pe teritoriul României.(5) Acordarea autorizației poate fi refuzată în cazul în care C.N.V.M. decide că administrarea prudențială nu poate fi asigurată.  +  Articolul 65Condițiile care au stat la baza autorizației emise de C.N.V.M. trebuie menținute pe toată durata de existență a unui O.P.C.V.M. Orice modificare a acestora este supusă în prealabil autorizării C.N.V.M.  +  Articolul 66(1) C.N.V.M. asigură condiții pentru ca informații complete cu privire la prezenta ordonanță de urgență și la reglementările emise în aplicarea acesteia referitoare la constituirea și funcționarea O.P.C.V.M. să fie ușor accesibile de la distanță sau prin mijloace electronice.(2) C.N.V.M. asigură condiții pentru ca informațiile prevăzute la alin. (1) să fie disponibile cel puțin într-o limbă uzuală în mediul financiar internațional, să fie furnizate în mod clar și fără ambiguități și să fie actualizate în permanență.  +  Articolul 67(1) S.A.I./Societatea de investiții care se autoadministrează are obligația să lanseze oferta publică continuă de titluri de participare în termen de maximum 12 luni de la acordarea autorizației pentru inițierea și derularea ofertei publice continue de titluri de participare, prevăzută la art. 64 alin. (2).(2) Fondurile deschise de investiții și societățile de investiții care au fost autorizate vor fi înscrise în Registrul C.N.V.M.(3) S.A.I. are obligația de a menționa numărul de înscriere în registrul prevăzut la alin. (2) în toate actele, documentele și corespondența pe care S.A.I. le emite sau le inițiază, în numele O.P.C.V.M. pe care îl administrează.  +  Secţiunea a 2-a Fondurile deschise de investiții  +  Articolul 68Regulile fondului deschis de investiții sunt parte integrantă a prospectului de emisiune, fiind anexă la acesta.  +  Articolul 69(1) Unitățile de fond emise de fondurile deschise de investiții vor fi de un singur tip și vor conferi deținătorilor lor drepturi egale, cu excepția unităților de fond emise de fondurile deschise de investiții constituite din mai multe compartimente de investiții și a unităților de fond împărțite în clase de unități de fond. Unitățile de fond vor fi înregistrate, dematerializate și plătite integral la momentul subscrierii.(2) Participarea la un fond deschis de investiții este atestată printr-un document ce confirmă deținerea de unități de fond.(3) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la autorizarea de către C.N.V.M. și funcționarea fondurilor deschise de investiții constituite din mai multe compartimente de investiții.  +  Articolul 70Fondurile deschise de investiții nu emit alte instrumente financiare în afara unităților de fond.  +  Articolul 71(1) Valoarea activului net și valoarea unității de fond ale unui fond deschis de investiții vor fi publicate zilnic de către S.A.I., pentru fiecare zi lucrătoare, în baza datelor certificate de depozitar.(2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la modalitatea de calcul al activului net și al activului net unitar.  +  Secţiunea a 3-a Societăți de investiții  +  Articolul 72(1) O societate de investiții emite acțiuni nominative, plătite integral la momentul subscrierii.(2) O societate de investiții nu poate desfășura alte activități, în afara celor prevăzute la art. 2 alin. (1).(3) Societățile de investiții pot administra numai activele proprii și nu pot, în nicio situație, să fie mandatate pentru administrarea de active în favoarea unei terțe părți.  +  Articolul 73O societate de investiții este administrată de o S.A.I. sau de un consiliu de administrație/consiliu de supraveghere, potrivit actelor constitutive.  +  Articolul 74(1) Capitalul inițial al unei societăți de investiții care se autoadministrează va fi calculat, potrivit reglementărilor C.N.V.M., și este de cel puțin echivalentul în lei a 300.000 euro, calculat la cursul de referință comunicat de Banca Națională a României, valabil la data depunerii cererii de autorizare.(2) Societatea de investiții care se autoadministrează are obligația de a completa nivelul capitalului inițial, în cazul în care acesta scade sub nivelul prevăzut la alin. (1), până cel târziu la data transmiterii C.N.V.M. a primei raportări privind nivelul capitalului inițial.(3) În scopul respectării cerințelor prevăzute de legislația europeană, C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al președintelui, nivelul capitalului inițial al unei societăți de investiții autoadministrate.  +  Articolul 75(1) În cazurile în care prezenta ordonanță de urgență nu menționează expres contrariul, societățile de investiții autoadministrate respectă corespunzător prevederile acesteia aplicabile S.A.I., la care se face referire la art. 6, art. 9 alin. (1) lit. b), c), e)-g), alin. (2) și (3), art. 12, art. 33 și art. 52-56^1, precum și condițiile stabilite prin reglementările A.S.F. (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 75 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) Prin derogare de la art. 64 alin. (2), C.N.V.M. va acorda autorizația unei societăți de investiții care se autoadministrează, în termen de 6 luni de la data primirii documentației complete prevăzute de reglementări, sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(3) Autorizația poate fi refuzată sau retrasă în situația în care, deși sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și în reglementările C.N.V.M., administrarea prudențială nu poate fi asigurată.(4) C.N.V.M. este în drept să retragă autorizația unei societăți de investiții, în condițiile prevăzute la art. 11.  +  Articolul 76Prevederile secțiunilor a 2-a, a 3-a și a 6-a ale cap. II, precum și prevederile art. 34 alin. (1) și (2), art. 34^1, 34^2 și 36-43 se aplică în mod corespunzător și societăților de investiții autoadministrate, potrivit reglementărilor A.S.F. (la 28-04-2017, Articolul 76 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 19, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 77Modificările survenite ca urmare a emisiunilor și răscumpărărilor de acțiuni, din timpul fiecărui exercițiu financiar, se efectuează, prin derogare de la Legea nr. 31/1990, și se înregistrează la oficiul registrului comerțului, o dată pe an, în maximum 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare.  +  Articolul 78(1) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la condițiile ce trebuie îndeplinite și procedurile de autorizare a unei societăți de investiții, conținutul minim al actului constitutiv și al contractului de administrare.(2) Actul constitutiv al societății de investiții este parte integrantă a prospectului, fiind anexat la acesta.  +  Articolul 79(1) Societățile de investiții vor solicita, în mod obligatoriu, admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată, în termen de 90 de zile lucrătoare de la data obținerii autorizației.(2) Acțiunile unei societăți de investiții pot fi răscumpărate, în orice moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 106.  +  Articolul 80Abrogat. (la 21-11-2015, Art. 80 a fost abrogat de art. III din LEGEA nr. 268 din 6 noiembrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 18 noiembrie 2015. )  +  Secţiunea a 4-aPolitica de investiții a O.P.C.V.M.  +  Articolul 81În situația în care un O.P.C.V.M. este constituit din mai multe compartimente de investiții, fiecare compartiment va fi considerat un O.P.C.V.M. distinct, în aplicarea prevederilor prezentului capitol.  +  Articolul 82Investițiile unui O.P.C.V.M. se efectuează exclusiv în unul sau mai multe dintre următoarele active:a) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare înscrise sau tranzacționate pe o piață reglementată, astfel cum este definită la art. 125 din Legea nr. 297/2004, din România sau dintr-un stat membru;b) valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-o țară terță sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-o țară terță, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, aprobate de C.N.V.M.;c) valori mobiliare nou-emise, cu condiția ca:1. condițiile de emisiune să includă un angajament ferm, conform căruia se va cere admiterea la tranzacționare pe bursă sau pe o altă piață reglementată care operează regulat și este recunoscută și deschisă publicului, cu condiția ca alegerea bursei sau a pieței reglementate să fie aprobată de C.N.V.M. ori să fie prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, aprobate de C.N.V.M.;2. această admitere să fie asigurată într-un termen de maximum un an de la emisiune;d) titluri de participare ale O.P.C.V.M sau F.I.A. cu caracteristicile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) și b), stabilite sau nu în state membre, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:1. F.I.A. sunt autorizate, conform unei legislații care prevede că acestea sunt subiectul unei supravegheri echivalate de către C.N.V.M. cu aceea prevăzută în prezenta ordonanță de urgență, iar între C.N.V.M. și autoritatea competentă din statul de origine există relații de cooperare;2. nivelul de protecție a investitorilor în respectivele F.I.A. este echivalent cu acela al investitorilor în O.P.C.V.M. și, în special, regulile referitoare la segregare, împrumuturi și vânzări pe poziția descoperită a valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare sunt similare prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;3. activitățile F.I.A. fac obiectul unor rapoarte semestriale și anuale, care permit o evaluare a activului și a pasivului, a veniturilor și a operațiunilor din perioada de raportare;4. maximum 10% din activele totale ale celorlalte O.P.C.V.M. și/sau F.I.A., în care se intenționează să se investească, pot, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, să fie investite în titluri de participare emise de alte O.P.C.V.M. și F.I.A.; (la 23-01-2020, Lit. d) a art. 82, Secțiunea a-4-a, Cap. IV, Titlul I a fost modificată de Articolul 82 din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019, prin modificarea unor sintagme. ) e) depozite constituite la instituții de credit, care sunt rambursabile la cerere sau oferă dreptul de retragere, cu o scadență care nu depășește 12 luni, cu condiția ca sediul social al instituției de credit să fie situat în România ori într-un stat membru. În situația în care acesta se află într-o țară terță, instituția de credit trebuie să fie supusă unor reguli prudențiale evaluate de către C.N.V.M. ca fiind echivalente acelora emise de către Uniunea Europeană;f) instrumente financiare derivate, incluzând și pe cele care implică decontarea finală a unor fonduri bănești, tranzacționate pe o piață reglementată în sensul lit. a) și b), și/sau instrumente financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:1. activul suport constă în instrumentele prevăzute în prezentul articol, indici financiari, rata dobânzii și cursul de schimb, în care O.P.C.V.M. poate investi, potrivit obiectivelor sale de investiții, așa cum sunt prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții;2. contrapărțile, în cadrul negocierii derulate în afara piețelor reglementate, sunt entități, subiect al supravegherii prudențiale, care aparțin categoriilor aprobate de C.N.V.M.;3. instrumentele financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate fac obiectul unei evaluări zilnice și verificabile și pot fi, la inițiativa O.P.C.V.M., vândute, lichidate sau poziția poate fi închisă, în orice moment, la valoarea lor justă, printr-o tranzacție de sens contrar;g) instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, care sunt lichide și au o valoare care poate fi precis determinată în orice moment, cu condiția ca emisiunea sau emitentul să fie supuse reglementărilor referitoare la protecția investitorilor și a economiilor acestora, cu condiția ca acestea:1. să fie emise sau garantate de o autoritate administrativă, centrală, locală sau regională, de o bancă centrală dintr-un stat membru, de Banca Centrală Europeană, de Uniunea Europeană sau de Banca Europeană de Investiții, de o țară terță sau, în situația statelor federale, de unul dintre membrii componenți ai federației sau de un organism public internațional, din care fac parte unul sau mai multe state membre; sau2. să fie emise de un organism ale cărui titluri sunt negociate pe piețele reglementate, menționate la lit. a) și b); sau3. să fie emise sau garantate de o entitate, subiect al supravegherii prudențiale, potrivit criteriilor definite de legislația europeană, sau de o entitate care este subiect al unor reguli prudențiale și se conformează acestora, reguli validate de C.N.V.M. ca fiind echivalente cu cele prevăzute de legislația europeană; sau4. să fie emise de alte entități care aparțin categoriilor aprobate de C.N.V.M., cu condiția ca investițiile în astfel de instrumente să fie subiect al unei protecții a investitorilor, echivalente cu aceea prevăzută la pct. 1, 2 și 3, și ca emitentul să fie o societate ale cărei capital și rezerve să se ridice la cel puțin echivalentul în lei a 10.000.000 euro, care își prezintă și își publică conturile anuale, conform legislației europene aplicabile, sau o entitate care, în cadrul unui grup de societăți care conține una sau mai multe societăți listate, are rolul de a finanța grupul sau este o entitate dedicată finanțării vehiculelor de securitizare care beneficiază de o linie bancară de finanțare.  +  Articolul 83(1) Prin excepție de la prevederile art. 82:a) un O.P.C.V.M. poate investi cel mult 10% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare, altele decât cele menționate la art. 82;b) o societate de investiții poate achiziționa numai acele bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității sale;c) un O.P.C.V.M. nu poate investi în metale prețioase sau înscrisuri care atestă deținerea acestora.(2) Un O.P.C.V.M. poate deține lichidități în numerar și în cont curent, temporar, și în limitele prevăzute prin reglementările C.N.V.M.(3) În cazul în care S.A.I. sau societățile de investiții autoadministrate sunt expuse la o securitizare care nu mai îndeplinește cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2.402/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) 1.060/2009 și (UE) 648/2012, acestea trebuie, în interesul investitorilor în O.P.C.V.M.-ul în cauză, să acționeze și să ia măsuri de remediere, după caz. (la 28-08-2020, Articolul 83 din Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 1, Articolul IV, Capitolul II din LEGEA nr. 158 din 27 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 29 iulie 2020 )  +  Articolul 84(1) S.A.I. și societatea de investiții autoadministrate trebuie să utilizeze un sistem de administrare a riscului, în conformitate cu reglementările A.S.F. și cu respectarea orientărilor emise de ESMA, care să le permită:a) să monitorizeze și să cuantifice, în orice moment, riscul asociat pozițiilor și influența acestora la profilul de risc general al portofoliului O.P.C.V.M. În acest sens, S.A.I. și societatea de investiții autoadministrate nu trebuie să se bazeze în mod exclusiv sau automat pe ratinguri de credit emise de agențiile de rating de credit definite la art. 3 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, pentru a evalua bonitatea activelor O.P.C.V.M.;b) să asigure o evaluare corectă și independentă a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate. (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 84 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) S.A.I. și societatea de investiții autoadministrată trebuie să comunice C.N.V.M., în mod regulat, tipurile de instrumente financiare derivate, riscul activelor suport, limitele cantitative și metodele alese pentru a estima riscul asociat tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat.(3) Informațiile primite conform alin. (2) agregate cu privire la toate S.A.I. și societățile de investiții autoadministrate vor fi accesibile ESMA, conform art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei și Comitetului European pentru Risc Sistemic, conform art. 15 din Regulamentul UE nr. 1.092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic în scopul monitorizării riscurilor sistemice la nivelul Uniunii Europene.(4) C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să folosească tehnici și instrumente aferente valorilor mobiliare și instrumentelor pieței monetare, în condițiile și limitele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență, cu condiția ca tehnicile și instrumentele respective să fie folosite pentru o administrare eficientă și prudențială a portofoliului său. Atunci când aceste operațiuni presupun utilizarea instrumentelor financiare derivate, condițiile și limitele vor fi conforme prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(5) În nicio situație operațiunile prevăzute la alin. (4) nu vor determina un O.P.C.V.M. să încalce obiectivele sale de investiții prevăzute în regulile fondului, actul constitutiv al societății de investiții sau prospect.(6) Un O.P.C.V.M. se va asigura de faptul că expunerea sa globală legată de instrumentele financiare derivate nu depășește valoarea totală a activului său net.(7) Expunerea este calculată luându-se în considerare valoarea curentă a activului suport, riscul de contraparte, evoluția pieței și durata de timp rămasă până la lichidarea poziției.(8) Un O.P.C.V.M. poate investi, ca parte a politicii sale investiționale și în limitele prevăzute la art. 85 alin. (9)-(12), în instrumente financiare derivate, cu condiția ca expunerea la risc a activului suport să nu depășească limitele agregate stabilite la art. 85.(9) În cazul în care un O.P.C.V.M. investește în instrumente financiare derivate care au la bază un indice, C.N.V.M. poate aproba ca aceste investiții să nu fie obligatoriu combinate în sensul limitelor stabilite la art. 85.(10) În situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare integrează un instrument financiar derivat, respectivul instrument financiar derivat trebuie luat în considerare la aplicarea cerințelor prezentului articol.(11) Luând în considerare natura, amploarea și complexitatea activităților O.P.C.V.M., A.S.F. monitorizează caracterul adecvat al proceselor de evaluare a riscului de credit de către societățile de administrare, respectiv societățile de investiții autoadministrate, evaluează utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt menționate la alin. (1), în cadrul politicilor de investiții ale respectivelor O.P.C.V.M. și, atunci când este cazul, încurajează atenuarea impactului acestor referiri, în vederea reducerii dependenței exclusive și automate pe astfel de ratinguri de credit. (la 28-04-2017, Alineatul (11) din Articolul 84 , Sectiunea a 4-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 )  +  Articolul 85(1) Un O.P.C.V.M. nu poate deține mai mult de 5% din activele sale în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de același emitent. Un O.P.C.V.M. nu poate deține mai mult de 20% din activele sale în depozite constituite la aceeași entitate.(2) Expunerea la riscul de contraparte al unui O.P.C.V.M. într-o tranzacție cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate nu poate depăși:a) 10% din activele sale, atunci când contrapartea este o instituție de credit de tipul celor menționate la art. 82 lit. e); saub) 5% din activele sale, în alte cazuri.(3) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 10% cu condiția ca valoarea totală a valorilor mobiliare și a instrumentelor pieței monetare deținute de un O.P.C.V.M. în fiecare din emitenții în care deține peste 5% din activele sale să nu depășească, în niciun caz, 40% din valoarea activelor respectivului O.P.C.V.M.Această limită nu se aplică depozitelor și tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate încheiate cu instituții financiare care fac obiectul unei supravegheri prudențiale.(4) În condițiile respectării limitelor individuale stabilite la alin. (1) și (2), un O.P.C.V.M. nu poate combina într-o proporție mai mare de 20% din activele sale:a) investițiile în valori mobiliare sau instrumente ale pieței monetare emise de aceeași entitate;b) depozitele constituite la aceeași entitate; sauc) expunerile care decurg din tranzacții cu instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate cu aceeași entitate.(5) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită, până la maximum 35%, în situația în care valorile mobiliare sau instrumentele pieței monetare sunt emise ori garantate de un stat membru, de autoritățile publice locale ale statului membru, de o țară terță sau de organisme publice internaționale din care fac parte unul ori mai multe state membre.(6) Limita de 5% prevăzută la alin. (1) poate fi depășită până la maximum 25% pentru anumite obligațiuni, dacă acestea sunt emise de către o instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este supusă unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile publice, cu rolul de a proteja deținătorii de obligațiuni. În particular, sumele rezultate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform legislației, în active care, pe toată durata de viață a obligațiunilor, vor acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de insolvabilitate sau de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru rambursarea principalului și plata dobânzilor acumulate.(7) Dacă un O.P.C.V.M. deține mai mult de 5% din activele sale în obligațiunile menționate la alin. (6) și emise de către un singur emitent, valoarea totală a acestor dețineri nu poate depăși 80% din valoarea activelor respectivului O.P.C.V.M.(8) C.N.V.M. transmite ESMA și Comisiei Europene lista categoriilor de obligațiuni specificate la alin. (6) și categoriile de emitenți autorizați, conform legislației și dispozițiilor privind supravegherea menționate în alin. (6), să emită obligațiuni conforme cu criteriile enunțate mai sus. Lista este însoțită de o notă care precizează statutul garanțiilor aferente.(9) Valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare prevăzute la alin. (5) și (6) nu sunt luate în considerare pentru aplicarea limitei de 40% menționate la alin. (3).(10) Limitele prevăzute la alin. (1)-(7) nu pot fi combinate, iar deținerile de valori mobiliare sau de instrumente ale pieței monetare emise de aceeași entitate, de depozite sau de instrumente financiare derivate, efectuate cu respectiva entitate conform alin. (1)-(7) nu pot depăși, în niciun caz, totalul de 35% din activele unui O.P.C.V.M.(11) Societățile incluse în cadrul unui grup în scopul consolidării situațiilor financiare, potrivit legislației europene și regulilor contabile recunoscute pe plan internațional, sunt considerate ca fiind o singură entitate în scopul calculării limitelor prevăzute în prezentul articol.(12) Sunt permise investițiile cumulative în valori mobiliare și în instrumente ale pieței monetare în cadrul aceluiași grup până la o limită de 20%.  +  Articolul 86(1) În condițiile respectării limitelor prevăzute la art. 90, limitele prevăzute la art. 85 pot fi depășite până la maximum 20% pentru deținerile de acțiuni sau de titluri de credit ale aceluiași emitent, numai atunci când, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al societății de investiții, politica de investiții a O.P.C.V.M. are ca obiect reproducerea structurii unui anumit indice pe acțiuni sau pe titluri de credit care este recunoscut de autoritățile competente, pe următoarele baze:a) structura indicelui este suficient de diversificată, conform reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență;b) indicele este reprezentativ pentru piața la care se referă;c) indicele este publicat într-un mod adecvat.(2) C.N.V.M. poate aproba ridicarea limitei prevăzute la alin. (1) până la maximum 35% în cazul în care se dovedește ca fiind justificată de condițiile excepționale de pe piață, în special de pe piețele reglementate unde anumite valori mobiliare sau anumite instrumente ale pieței monetare dețin ponderea dominantă în indice. Deținerea până la această limită este permisă pentru un singur emitent.  +  Articolul 87(1) Prin excepție de la art. 85, C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să dețină, pe principiul diversificării riscului, până la 100% din activele sale în valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare emise sau garantate de un stat membru, de una sau mai multe autorități publice locale ale acestuia, de o țară terță sau de un organism public internațional din care fac parte unul sau mai multe state membre.(2) C.N.V.M. poate acorda o excepție conform alin. (1) doar dacă decide că nivelul de protecție al investitorilor în respectivul O.P.C.V.M. este echivalent cu acela al investitorilor într-un O.P.C.V.M. care respectă limitele prevăzute la art. 85.(3) O.P.C.V.M.-ul la care se face referire la alin. (1) trebuie să dețină valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare aferente a cel puțin 6 emisiuni diferite, cu condiția ca valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare de la oricare dintre emisiuni să nu depășească 30% din totalul activelor sale.(4) O.P.C.V.M.-ul la care se face referire la alin. (1) trebuie să menționeze expres în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții statul, autoritatea locală sau organismul public internațional care emite sau garantează valorile mobiliare și instrumentele pieței monetare în care O.P.C.V.M. intenționează să investească mai mult de 35% din activele sale.(5) Fiecare O.P.C.V.M. la care se face referire la alin. (1) trebuie să includă în prospectul și materialele sale publicitare o prevedere expresă care să atragă atenția asupra autorizației obținute în condițiile prevăzute la alin. (4) și să indice statele membre, autoritățile locale sau organismele publice internaționale emitente de valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare în care respectivul O.P.C.V.M. intenționează să investească sau a investit mai mult de 35% din activele sale.  +  Articolul 88(1) Un O.P.C.V.M. poate deține titluri de participare ale unui alt O.P.C.V.M. sau F.I.A. menționate la art. 82 lit. d), cu condiția să nu plaseze mai mult de 20% din activele sale în titlurile de participare ale aceluiași O.P.C.V.M., respectiv 10% în titlurile de participare ale aceluiași F.I.A.(2) Deținerea de titluri de participare emise de F.I.A. nu poate depăși, în total, 30% din activele respectivului O.P.C.V.M.(3) În situația în care un O.P.C.V.M. deține titluri de participare ale altor O.P.C.V.M. sau F.I.A., C.N.V.M. poate aproba ca activele respective să nu fie obligatoriu combinate până la limitele prevăzute la art. 85. (la 23-01-2020, Articolul 88 a fost modificat de Articolul 82, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019, prin modificarea unor sintagme )  +  Articolul 89(1) Atunci când un O.P.C.V.M. investește în titlurile de participare ale altor O.P.C.V.M. sau F.I.A. care sunt administrate, direct sau prin delegare, de aceeași S.A.I. sau de către orice altă societate de care S.A.I. este legată, prin conducere sau control comun, sau printr-o participație substanțială, directă sau indirectă, respectiva S.A.I. sau cealaltă societate nu poate percepe comisioane de cumpărare sau răscumpărare în contul investiției O.P.C.V.M. în titlurile altor O.P.C.V.M. sau F.I.A.(2) Un O.P.C.V.M. care investește un procent substanțial al activelor sale în alte O.P.C.V.M. sau F.I.A. va indica în prospectul său de emisiune nivelul maxim al comisioanelor de administrare, care pot fi percepute O.P.C.V.M. în cauză și celorlalte O.P.C.V.M. sau F.I.A. în care intenționează să investească. În raportul său anual va indica comisionul maxim de administrare perceput asupra activelor sale, precum și asupra activelor O.P.C.V.M. sau F.I.A. în care investește. (la 23-01-2020, Articolul 89 a fost modificat de Articolul 82, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019, prin modificarea unor sintagme )  +  Articolul 90(1) O societate de investiții sau o S.A.I. care acționează în legătură cu O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează, după caz, nu poate deține o participație mai mare de 10% din capitalul social al unui emitent sau din drepturile de vot ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative în administrarea emitentului. În cazul S.A.I., această limită se calculează cumulat pe toate O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează.(2) Un O.P.C.V.M. nu poate deține mai mult de:a) 10% din acțiunile fără drept de vot ale unui emitent;b) 10% din obligațiunile unui emitent;c) 25% din titlurile de participare ale unui O.P.C.V.M. sau F.I.A. menționate la art. 82 lit. d); (la 23-01-2020, sintagma: A.O.P.C. a fost înlocuită de Articolul 82, Titlul IV din LEGEA nr. 243 din 20 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 24 decembrie 2019 ) d) 10% din instrumentele pieței monetare emise de un emitent.(3) Limitele prevăzute la alin. (2) lit. b), c) și d) pot fi depășite în momentul achiziției numai dacă valoarea brută a obligațiunilor sau a instrumentelor pieței monetare ori valoarea netă a titlurilor emise nu poate fi calculată la momentul achiziției.  +  Articolul 91(1) O.P.C.V.M. nu va fi obligat să respecte limitele stabilite în acest capitol în cazul exercitării drepturilor de subscriere aferente valorilor mobiliare sau instrumentelor pieței monetare care sunt incluse în activul său.(2) C.N.V.M. poate aproba ca un O.P.C.V.M. să deroge de la prevederile art. 85-88 timp de 6 luni de la data autorizării acestuia, cu asigurarea supravegherii respectării principiului diversificării riscului.(3) Dacă limitele de deținere sunt depășite din motive independente de controlul unui O.P.C.V.M. sau ca rezultat al exercitării drepturilor de subscriere, acesta trebuie să adopte, ca obiectiv prioritar al tranzacțiilor sale de vânzare, măsuri de remediere în cel mai scurt timp a situației, cu respectarea intereselor deținătorilor de titluri de participare.(4) Depășirea limitelor de investiții ale unui O.P.C.V.M., potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, se poate realiza sub condiția includerii de mențiuni cu privire la această depășire în prospectul de emisiune.  +  Secţiunea a 5-a Reguli privind transparența și publicitatea  +  Articolul 92(1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat și autorizat de C.N.V.M., și societățile de investiții autoadministrate autorizate de C.N.V.M. trebuie să publice și să transmită către C.N.V.M. următoarele documente:a) prospectul de emisiune;b) raportul anual;c) raportul semestrial;d) rapoartele periodice privind valoarea activului net și valoarea unitară a activului net, conform reglementărilor C.N.V.M.(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt transmise gratuit, la cererea investitorilor, și vor fi depuse la C.N.V.M. în termenele și condițiile stabilite prin reglementări.(3) Rapoartele anuale și semestriale trebuie să fie publicate în următoarele termene, care încep să curgă de la sfârșitul perioadei la care acestea se referă:a) 4 luni pentru raportul anual;b) două luni pentru raportul semestrial.(4) Raportul anual trebuie să conțină un bilanț sau o situație a activelor și pasivelor, un cont detaliat de venituri și cheltuieli pentru anul financiar, un raport asupra activităților din anul financiar curent, precum și alte informații semnificative care să sprijine investitorii în aprecierea, în cunoștință de cauză, a activității O.P.C.V.M. și a rezultatelor acestuia, prevăzute în reglementările C.N.V.M.(4^1) De asemenea, raportul anual conține:a) valoarea totală a remunerației aferente exercițiului financiar, defalcată pe remunerații fixe și remunerații variabile plătite de S.A.I. sau de societatea de investiții personalului lor, numărul beneficiarilor și, dacă este cazul, orice sumă plătită direct din contul O.P.C.V.M., inclusiv orice comisioane de performanță;b) valoarea totală a remunerației defalcate pe categorii de angajați sau alți membri ai personalului prevăzuți la art. 34^1 alin. (3);c) o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor;d) rezultatul evaluărilor prevăzute la art. 34^2 alin. (1) lit. c)-e), inclusiv orice nereguli constatate;e) modificări substanțiale ale politicii de remunerare adoptate. (la 28-04-2017, Articolul 92 din Subsectiunea 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 21, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (5) Raportul semestrial trebuie să includă informațiile prevăzute în reglementările C.N.V.M. emise cu respectarea legislației europene aplicabile.  +  Articolul 93(1) Prospectul trebuie să conțină informațiile necesare pentru ca investitorii să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică. Prospectul trebuie să includă o descriere clară și ușor de înțeles a profilului de risc al fondului, indiferent de instrumentele în care acesta investește. Prospectul trebuie să includă informații detaliate privind politica de remunerare actualizată, conținând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există. Informațiile detaliate privind politica de remunerare sunt disponibile public prin intermediul site-ului web al S.A.I. sau al societății de investiții autoadministrate și sunt livrate gratuit pe suport hârtie, la cererea oricărei părți interesate. (la 28-04-2017, Alineatul (1) din Articolul 93 , Subsectiunea 1 , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificat de Punctul 22, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (2) C.N.V.M. va emite reglementări cu privire la conținutul minim și formatul prospectului. Nu este obligatorie inserarea în prospect a informațiilor cuprinse în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, anexate la prospect.(3) Orice persoană care subscrie titluri de participare va da o declarație, prin care confirmă faptul că a primit, a citit și a înțeles prospectul.(4) Elementele esențiale ale prospectului de emisiune al O.P.C.V.M. vor fi actualizate cu toate modificările care apar, potrivit reglementărilor emise de C.N.V.M.  +  Articolul 94Datele contabile din cadrul raportului anual trebuie să fie auditate de către un auditor financiar, potrivit prevederilor art. 258 din Legea nr. 297/2004. Raportul auditorului financiar și, după caz, rezervele exprimate de acesta sunt reproduse integral în fiecare raport anual.  +  Articolul 95În situația în care o S.A.I. autorizată de către C.N.V.M. administrează un O.P.C.V.M. dintr-un alt stat membru, S.A.I. va transmite C.N.V.M., la cerere, pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat prospectul, orice modificări aduse acestuia, precum și rapoartele anuale și semestriale.  +  Articolul 96(1) Prospectul și ultimele rapoarte anuale și semestriale publicate trebuie furnizate investitorilor, la cerere și în mod gratuit.(2) Prospectul poate fi furnizat pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Un exemplar tipărit trebuie furnizat investitorilor la cerere și în mod gratuit.(3) Rapoartele anuale și semestriale trebuie puse la dispoziția investitorilor în modul specificat în prospect și în informațiile-cheie destinate investitorilor menționate la art. 98. Un exemplar tipărit al rapoartelor anuale și semestriale trebuie furnizat investitorilor, la cerere și în mod gratuit.  +  Articolul 97(1) Toate materialele publicitare adresate investitorilor trebuie să fie clar identificabile ca atare, corecte, clare și să nu inducă în eroare investitorii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă.(2) Niciun material publicitar conținând o invitație la cumpărarea de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. care cuprinde informații specifice despre O.P.C.V.M. nu trebuie să conțină mesaje care contrazic sau diminuează semnificația informațiilor cuprinse în prospect și a informațiilor-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98.(3) Materialul publicitar prevăzut la alin. (1) trebuie să indice existența unui prospect și disponibilitatea informațiilor-cheie destinate investitorilor, prevăzute la art. 98, și trebuie să specifice unde și în ce limbă investitorii și potențialii investitori pot obține aceste informații sau cum pot avea acces la ele.(4) Difuzarea oricărui material publicitar în legătură cu un O.P.C.V.M. este permisă numai potrivit reglementărilor C.N.V.M. privind conținutul și structura materialului publicitar, cu scopul asigurării transparenței și corectitudinii informației.  +  Articolul 98(1) Societățile de investiții care se autoadministrează/S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat trebuie să întocmească un document scurt care să cuprindă informații-cheie destinate investitorilor. Sintagma "informații-cheie destinate investitorilor" trebuie să fie menționată explicit în acest document, în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M. ori într-o limbă aprobată de autoritățile competente ale statului membru respectiv.(2) Informațiile-cheie destinate investitorilor trebuie să cuprindă informații adecvate cu privire la caracteristicile esențiale ale O.P.C.V.M, care trebuie furnizate investitorilor astfel încât aceștia să fie în măsură să înțeleagă natura și riscurile O.P.C.V.M. și, prin urmare, să ia decizii de investiții în cunoștință de cauză.(3) Informațiile-cheie destinate investitorilor trebuie să prezinte informații cu privire la următoarele elemente esențiale referitoare la O.P.C.V.M.:a) identificarea O.P.C.V.M.-ului și a autorității competente a O.P.C.V.M.-ului; (la 28-04-2017, Litera a) din Alineatul (3) , Articolul 98 , Subsectiunea a 3-a , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul I a fost modificată de Punctul 23, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) b) o scurtă descriere a obiectivelor de investiții și a politicii de investiții;c) o prezentare a performanțelor anterioare sau, dacă este cazul, previziuni ale rezultatelor;d) costurile și cheltuielile aferente; șie) profilul de risc/randament al investiției, inclusiv recomandări și avertizări adecvate privind riscurile aferente investițiilor în O.P.C.V.M.-ul în cauză.(4) Elementele esențiale trebuie să poată fi înțelese de către investitor fără a face trimitere la alte documente.(5) Informațiile-cheie destinate investitorilor trebuie să indice în mod clar de unde și cum se obțin informații suplimentare cu privire la investiția propusă, inclusiv, dar nu numai, locul și modul în care se pot obține la cerere, gratuit și în orice moment, prospectul și rapoartele anuale și semestriale, precum și limba în care astfel de informații sunt puse la dispoziția investitorilor.(5^1) Informațiile-cheie destinate investitorilor includ, de asemenea, o declarație conținând informațiile prevăzute la art. 93 alin. (1). (la 28-04-2017, Articolul 98 din Subsectiunea a 3-a , Sectiunea a 5-a , Capitolul IV , Titlul I a fost completat de Punctul 24, Articolul I din LEGEA nr. 29 din 24 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2017 ) (6) Informațiile-cheie destinate investitorilor trebuie redactate în mod concis, într-un limbaj nontehnic. Ele trebuie prezentate într-un format obișnuit, ușor de comparat, astfel încât investitorii de retail să le poată înțelege.(7) Informațiile-cheie destinate investitorilor trebuie utilizate fără a fi adaptate sau completate, cu excepția traducerilor, în toate statele membre în care O.P.C.V.M.-ul a notificat distribuirea titlurilor sale de participare.  +  Articolul 99(1) Informațiile-cheie destinate investitorilor constituie informații precontractuale. Ele trebuie să fie corecte, clare și să nu inducă în eroare. Conținutul lor trebuie să fie conform cu componentele corespunzătoare ale prospectului.(2) Informațiile-cheie destinate investitorilor sau traducerile acestora nu pot atrage răspunderea civilă a unei persoane, cu excepția cazului în care acestea induc în eroare, sunt incorecte sau neconforme cu componentele corespunzătoare ale prospectului. Informațiile-cheie destinate investitorilor conțin o avertizare clară în acest sens.  +  Articolul 100(1) Societățile de investiții autoadministrate și S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, care vând titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor investitorilor fie direct, fie prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice, ce acționează sub responsabilitatea sa deplină și necondiționată, trebuie să furnizeze informații-cheie destinate investitorilor cu privire la respectivele O.P.C.V.M.-uri, în timp util și înainte de data propusă pentru subscrierea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.(2) Societățile de investiții autoadministrate și S.A.I. pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, care nu vând investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M.-urilor direct sau prin intermediul unei alte persoane fizice sau juridice, ce acționează sub responsabilitatea sa deplină și necondiționată față de investitori, trebuie să furnizeze la cerere informații-cheie destinate investitorilor entităților care emit produse financiare și intermediarilor care vând investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau le oferă consultanță cu privire la investițiile potențiale în O.P.C.V.M. ori în produsele care prezintă o expunere față de O.P.C.V.M.-uri.(3) Intermediarii care vând investitorilor titluri de participare ale O.P.C.V.M. sau le oferă consultanță cu privire la investițiile potențiale în O.P.C.V.M. trebuie să furnizeze acestora informațiile-cheie destinate investitorilor.(4) Informațiile-cheie destinate investitorilor trebuie furnizate investitorilor în mod gratuit.  +  Articolul 101(1) Societățile de investiții autoadministrate și S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, pot furniza informații-cheie destinate investitorilor pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini web. Un exemplar tipărit trebuie distribuit investitorului la cerere și în mod gratuit.(2) O versiune actualizată a informațiilor-cheie destinate investitorilor se publică pe pagina web a societății de investiții sau a S.A.I.  +  Articolul 102(1) S.A.I., pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat și autorizat de C.N.V.M., și societățile de investiții autoadministrate autorizate de C.N.V.M. trebuie să transmită C.N.V.M. informațiile-cheie destinate investitorilor, precum și orice modificări și completări aduse acestora.(2) Elementele esențiale ale informațiilor-cheie destinate investitorilor vor fi actualizate cu toate modificările care apar.  +  Secţiunea a 6-aObligații generale ale O.P.C.V.M.  +  Articolul 103(1) Nicio societate de investiții autoadministrată, S.A.I. sau depozitar care acționează în numele unui O.P.C.V.M. nu poate contracta împrumuturi în contul acestuia.(2) Prin derogare de la alin. (1), C.N.V.M. poate autoriza un O.P.C.V.M. să contracteze împrumuturi, cu condiția ca un astfel de împrumut:a) să fie temporar și să reprezinte maximum 10% din activele unui O.P.C.V.M.;b) în situația unei societăți de investiții, să fie destinat achiziției de bunuri imobile esențiale pentru desfășurarea directă a activității acesteia și să reprezinte maximum 10% din activele sale.(3) În cazul în care un O.P.C.V.M este autorizat să împrumute potrivit alin. (2) lit. a) și b) cumulat, împrumuturile respective nu pot să depășească în total 15% din activele sale.(4) Un O.P.C.V.M. poate achiziționa monedă străină în sistemul împrumuturilor reciproc acoperite (back to back).(5) Fără a prejudicia aplicarea art. 82 și 84, o societate de investiții autoadministrată, o S.A.I. sau un depozitar, care acționează în numele unui O.P.C.V.M., nu poate acorda împrumuturi sau nu poate garanta în folosul unui terț astfel de împrumuturi.(6) Prevederile alin. (5) nu împiedică achiziționarea, de către organismele în cauză, de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau alte instrumente financiare menționate la art. 82 lit. d), f) și g), care nu sunt plătite integral.  +  Articolul 104(1) În situații excepționale și numai pentru protejarea interesului deținătorilor de titluri de participare, societățile de investiții autoadministrate și S.A.I. care acționează în numele unui O.P.C.V.M. pot suspenda temporar emisiunea și răscumpărarea titlurilor de participare, cu respectarea prevederilor regulilor fondului, actului constitutiv al societății de investiții și ale reglementărilor C.N.V.M.(2) Pentru protecția interesului public și a investitorilor, C.N.V.M. poate decide temporar suspendarea sau limitarea emisiunii și/sau răscumpărării titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M., autorizat potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Actul de suspendare va specifica termenii și motivul suspendării. Suspendarea poate fi prelungită, în cazul în care motivele suspendării se mențin.(4) În situațiile menționate la alin. (1), O.P.C.V.M. trebuie să comunice, fără întârziere, decizia sa C.N.V.M. și autorităților competente din statele membre în care își distribuie titlurile de participare.  +  Articolul 105(1) Distribuirea sau reinvestirea veniturilor unui O.P.C.V.M. se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare, ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții.(2) Creditorii unei S.A.I., ai depozitarilor sau subdepozitarilor nu pot institui proceduri judiciare asupra activelor unui O.P.C.V.M.  +  Articolul 106(1) Titlurile unui O.P.C.V.M. vor fi emise numai după ce contravaloarea acestora, la prețul net de emisiune, este înregistrată în contul O.P.C.V.M.(2) Prețul de răscumpărare a titlurilor de participare la un O.P.C.V.M. va fi calculat în funcție de data primirii cererii de răscumpărare, potrivit reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Plata va fi efectuată într-un termen rezonabil, dar nu mai mult de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii.  +  Articolul 107Societățile de investiții autoadministrate, S.A.I. și depozitarul care acționează în numele unui O.P.C.V.M. nu pot efectua vânzări descoperite de valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare sau alte instrumente financiare la care se face referire la art. 82 lit. d), f) și g), definite conform reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.  +  Secţiunea a 7-aFuziunea O.P.C.V.M.  +  Articolul 108(1) În sensul prezentului capitol, noțiunea de O.P.C.V.M. acoperă și compartimentele de investiții ale unui O.P.C.V.M.(2) Indiferent de modalitatea de constituire a O.P.C.V.M conform art. 2 alin. (3), C.N.V.M. autorizează fuziunile naționale și transfrontaliere definite la art. 3 alin. (1) pct. 8 și 9 potrivit metodelor de fuziune prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 7.  +  Articolul 109(1) Fuziunile vor fi autorizate în prealabil de către C.N.V.M., în situația în care România este statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit.(2) O.P.C.V.M.-ul absorbit furnizează C.N.V.M. următoarele informații:a) proiectul comun al fuziunii propuse, aprobat în mod corespunzător de către O.P.C.V.M.-ul absorbit și de către O.P.C.V.M.-ul absorbant;b) o versiune actualizată a prospectului și a informațiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 98, aparținând O.P.C.V.M.-ului absorbant, dacă acesta este stabilit într-un alt stat membru;c) câte o declarație emisă de depozitarul O.P.C.V.M.-ului absorbit și al celui absorbant, care să ateste că, potrivit art. 112, aceștia au verificat conformitatea elementelor enumerate la art. 111 alin. (1) lit. a), f) și g) cu cerințele prezentei ordonanțe de urgență și cu regulile fondurilor sau cu actele constitutive ale O.P.C.V.M.-urilor respective; șid) informațiile cu privire la fuziunea propusă, pe care O.P.C.V.M.-ul absorbit și O.P.C.V.M.-ul absorbant intenționează să le furnizeze deținătorilor lor de titluri de participare.(3) Informațiile prevăzute la alin. (2) sunt furnizate într-o formă care să permită atât C.N.V.M, cât și autorităților competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant să le citească în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru ori statelor membre sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente respective.(4) În situația unei fuziuni transfrontaliere, imediat ce dosarul este complet, C.N.V.M. transmite fără întârziere copii ale informațiilor menționate la alin. (2) autorităților competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M-ului absorbant. C.N.V.M analizează impactul potențial al fuziunii propuse asupra deținătorilor de titluri de participare, la O.P.C.V.M.-ul absorbit, pentru a evalua dacă deținătorilor de titluri de participare li se oferă informații adecvate. C.N.V.M. poate solicita în scris clarificarea informațiilor destinate deținătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit.(5) În situația unei fuziuni naționale, C.N.V.M analizează impactul fuziunii propuse asupra deținătorilor de titluri de participare, la O.P.C.V.M.-ul absorbit și la O.P.C.V.M.-ul absorbant, pentru a evalua dacă deținătorilor de titluri de participare li se oferă informații adecvate, și poate solicita în scris clarificarea informațiilor destinate deținătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit conform alin. (4) sau modificarea informațiilor care urmează să fie oferite deținătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant conform alin. (6).(6) În situația unei fuziuni transfrontaliere în care C.N.V.M. este autoritatea competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant și primește de la autoritatea competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M. absorbit informațiile prevăzute la alin. (2), poate solicita în scris și nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la primirea copiilor conținând toate informațiile menționate la alin. (2) ca O.P.C.V.M.-ul absorbant să modifice informațiile care urmează să fie oferite deținătorilor săi de titluri de participare.(7) În situația menționată la alin. (6), C.N.V.M. va transmite obiecțiile sale autorităților competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit. C.N.V.M. informează autoritățile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbit dacă este de acord cu informațiile modificate care urmează să fie furnizate deținătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant în termen de 20 de zile de la data de la care C.N.V.M. a fost notificată cu privire la acestea.  +  Articolul 110(1) C.N.V.M. autorizează o fuziune transfrontalieră propusă, dacă următoarele condiții sunt îndeplinite:a) fuziunea propusă respectă toate cerințele art. 109 -113;b) O.P.C.V.M.-ul absorbant a notificat distribuirea titlurilor sale de participare autorităților competente ale statelor membre în care O.P.C.V.M.-ul absorbit este fie autorizat, fie a notificat distribuirea titlurilor sale de participare, în conformitate cu art. 158; șic) C.N.V.M. și autoritățile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant validează informațiile propuse pentru a fi furnizate deținătorilor de titluri de participare sau autoritățile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant nu au transmis nicio obiecție în acest sens.(2) C.N.V.M. autorizează o fuziune națională propusă, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și C.N.V.M. validează informațiile propuse pentru a fi furnizate deținătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit și la O.P.C.V.M.-ul absorbant.(3) Dacă consideră că dosarul nu este complet, C.N.V.M solicită informații suplimentare în termen de 10 zile de la primirea informațiilor menționate la art. 109 alin. (2).(4) C.N.V.M. informează O.P.C.V.M., în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea dosarului complet, potrivit art. 109 alin. (2), dacă fuziunea a fost sau nu autorizată.(5) În situația unei fuziuni transfrontaliere, C.N.V.M. informează autoritățile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului absorbant cu privire la decizia sa, conform alin. (4).(6) C.N.V.M. poate acorda excepții de la prevederile art. 85 -88 pentru O.P.C.V.M.-ul absorbant, conform art. 91 alin. (2).  +  Articolul 111(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit și O.P.C.V.M.-ul absorbant întocmesc un proiect comun de fuziune, care cuprinde următoarele elemente:a) identificarea tipului de fuziune și a O.P.C.V.M-urilor implicate;b) contextul și motivația fuziunii propuse;c) impactul preconizat al fuziunii propuse asupra deținătorilor de titluri de participare, atât la O.P.C.V.M-ul absorbit, cât și la O.P.C.V.M-ul absorbant;d) criteriile adoptate pentru evaluarea activului și, atunci când este cazul, a pasivului la data la care se calculează rata de schimb, astfel cum se menționează la art. 123 alin. (1);e) metoda de calcul al ratei de schimb;f) data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;g) normele aplicabile transferului de active, respectiv schimbului de titluri de participare; șih) în cazul unei fuziuni în temeiul art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii), regulile fondului sau actul constitutiv al noului O.P.C.V.M. absorbant.(2) C.N.V.M. nu poate solicita includerea unor informații suplimentare în proiectul comun de fuziune.(3) O.P.C.V.M.-ul absorbit și O.P.C.V.M.-ul absorbant pot decide să includă și alte elemente în proiectul comun de fuziune.  +  Articolul 112Depozitarul O.P.C.V.M.-ului absorbit și cel al O.P.C.V.M.-ului absorbant verifică conformitatea elementelor menționate la art. 111 alin. (1) lit. a), f) și g) cu cerințele prezentei ordonanțe de urgență și cu regulile fondurilor sau cu actele constitutive ale O.P.C.V.M.-urilor.  +  Articolul 113(1) În situația prevăzută la art. 109 alin. (1), C.N.V.M încredințează unui depozitar sau unui auditor independent, autorizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008,cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 90/2008, sarcina de a valida următoarele:a) criteriile adoptate pentru evaluarea activului și, atunci când este cazul, a pasivului la data la care se calculează rata de schimb, astfel cum se menționează la art. 123 alin. (1);b) plata în numerar pe titlu de participare, dacă este cazul; șic) metoda de calcul al ratei de schimb, precum și rata de schimb valabilă la data la care se calculează respectiva rată, astfel cum se menționează la art. 123 alin. (1).(2) Auditorii statutari ai O.P.C.V.M.-ului absorbit sau auditorul statutar al O.P.C.V.M.-ului absorbant, definiți potrivit O.U.G. nr. 90/2008, sunt considerați auditori independenți în sensul alin. (1).(3) O copie a rapoartelor auditorului independent sau, după caz, ale depozitarului se pune la dispoziția deținătorilor de titluri de participare, atât la O.P.C.V.M.-ul absorbit, cât și la O.P.C.V.M.-ul absorbant, precum și la dispoziția autorităților competente respective, la cerere și gratuit.  +  Articolul 114(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit și O.P.C.V.M.-ul absorbant trebuie să furnizeze deținătorilor lor de titluri de participare informații utile și exacte cu privire la fuziunea propusă, pentru ca aceștia să poată lua o decizie în cunoștință de cauză privind impactul propunerii asupra investiției lor și să își poată exercita drepturile prevăzute la art. 120 și 121.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se furnizează deținătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit și la O.P.C.V.M.-ul absorbant numai după ce C.N.V.M. a autorizat fuziunea propusă.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit cu cel puțin 30 de zile înainte de data-limită pentru solicitarea răscumpărării sau, dacă este cazul, a conversiei fără costuri suplimentare, potrivit art. 121 alin. (1).(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) includ următoarele elemente:a) contextul și motivația fuziunii propuse;b) impactul posibil al fuziunii propuse asupra deținătorilor de titluri de participare, inclusiv, dar nu numai, orice diferențe semnificative cu privire la politica și strategia de investiții, costuri, rezultatul preconizat, raportarea periodică și riscul de diminuare a performanței și, dacă este cazul, o avertizare vizibilă adresată investitorilor privind eventualitatea modificării regimului lor fiscal după fuziune;c) orice drepturi specifice pe care deținătorii de titluri de participare le au în legătură cu fuziunea propusă, inclusiv, dar nu numai, dreptul de a obține informații suplimentare, dreptul de a obține, la cerere, o copie a raportului auditorului independent sau al depozitarului, precum și dreptul de a solicita răscumpărarea sau, dacă este cazul, conversia gratuită a titlurilor lor de participare, potrivit art. 121 alin. (1), precum și data-limită pentru exercitarea acestui drept;d) aspectele procedurale relevante și data prevăzută pentru intrarea în vigoare a fuziunii;e) o copie a informațiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant, potrivit art. 98.(5) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul absorbit sau O.P.C.V.M.-ul absorbant a notificat distribuția titlurilor sale de participare în alte state membre, informațiile menționate la alin. (4) trebuie furnizate fie în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului relevant, fie într-o limbă aprobată de autoritățile competente ale acestuia. Traducerea se efectuează sub responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului căruia i se solicită informațiile în cauză. Traducerea în cauză reflectă conținutul exact al informațiilor originale.  +  Articolul 115(1) Informațiile care trebuie furnizate deținătorilor de titluri de participare conform art. 114 alin. (1) trebuie să fie redactate concis, într-un limbaj nontehnic, care să le permită deținătorilor de titluri de participare să stabilească în cunoștință de cauză care este impactul fuziunii propuse asupra investiției lor.(2) În cazul în care fuziunea propusă este transfrontalieră, O.P.C.V.M.-ul absorbit și O.P.C.V.M.-ul absorbant trebuie să explice fiecare, într-un limbaj nontehnic, condițiile sau procedurile referitoare la celălalt O.P.C.V.M. care diferă de cele existente în mod curent în celălalt stat membru.(3) Informațiile care trebuie furnizate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie să răspundă necesităților investitorilor care nu au cunoștințe prealabile despre caracteristicile O.P.C.V.M.-ului absorbant sau despre modul de funcționare al acestuia. Ele trebuie să atragă atenția asupra informațiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant și să sublinieze utilitatea citirii acestora.(4) Informațiile care trebuie furnizate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie să se axeze pe realizarea fuziunii și pe impactul acesteia asupra O.P.C.V.M.-ului absorbant.  +  Articolul 116(1) Informațiile furnizate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit potrivit art. 114 alin. (4) lit. b) trebuie să includă și următoarele:a) detalii privind diferențele dintre drepturilor deținătorilor de titluri ale O.P.C.V.M.-ului absorbit înainte și după efectuarea fuziunii propuse;b) dacă informațiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbit și cele ale O.P.C.V.M.-ului absorbant conțin indicatorii sintetici de risc și de randament în categorii diferite sau identifică riscuri semnificative diferite în descrierea care le însoțește, o comparație a acestor diferențe;c) o comparație a tuturor taxelor, comisioanelor și cheltuielilor pentru ambele O.P.C.V.M.-uri, pe baza sumelor indicate în informațiile-cheie destinate investitorilor ale fiecărui O.P.C.V.M.;d) dacă O.P.C.V.M.-ul absorbit aplică un comision de performanță, o explicație a modului în care acesta va fi aplicat până în momentul în care fuziunea va intra în vigoare;e) dacă O.P.C.V.M.-ul absorbant aplică un comision de performanță, modul în care acesta va fi aplicat ulterior fuziunii pentru a asigura tratamentul echitabil al deținătorilor de titluri care dețineau anterior titluri ale O.P.C.V.M.-ului absorbit;f) în cazurile în care art. 122 permite imputarea costurilor aferente pregătirii și realizării fuziunii O.P.C.V.M.-ului absorbit, O.P.C.V.M.-ului absorbant sau deținătorilor titlurilor de participare ale acestora, detalii privind modul în care trebuie alocate aceste costuri;g) explicații privind eventuala intenție a S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbit sau a societății de investiții autoadministrate absorbite de a efectua o rebalansare a portofoliului înainte de fuziune.(2) Informațiile furnizate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant potrivit art. 114 alin. (4) lit. b) trebuie să precizeze dacă S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbant sau societatea de investiții autoadministrată absorbantă estimează că fuziunea va avea un impact semnificativ asupra portofoliului O.P.C.V.M.-ului absorbant și dacă intenționează să efectueze o rebalansare a portofoliului, înainte sau după fuziune.(3) Informațiile furnizate potrivit art. 114 alin. (4) lit. c) trebuie să includă și următoarele:a) detalii privind modul în care vor fi tratate veniturile acumulate în fiecare O.P.C.V.M.;b) o indicare a modului în care poate fi obținut raportul auditorului independent sau al depozitarului, menționat la art. 113 alin. (3).(4) Dacă printre condițiile fuziunii se numără o plată în numerar potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) și (ii), informațiile furnizate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie să conțină detalii referitoare la plata propusă, inclusiv momentul și procedura prin care deținătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit vor primi plata în numerar.(5) Informațiile care trebuie furnizate potrivit art. 114 alin. (4) lit. d) trebuie să includă:a) procedura prin care deținătorii de titluri de participare vor fi invitați să aprobe propunerea de fuziune și modalitățile prin care aceștia vor fi informați cu privire la rezultate, dacă există prevederi în acest sens în regulile fondului sau în actul constitutiv al O.P.C.V.M.-ului în cauză;b) detalii privind orice eventuală suspendare a tranzacționării titlurilor pentru a permite efectuarea în bune condiții a fuziunii;c) data la care fuziunea va intra în vigoare potrivit art. 123.(6) În cazurile în care propunerea de fuziune trebuie aprobată de deținătorii de titluri de participare, informațiile pot conține o recomandare din partea S.A.I. sau a societății de investiții autoadministrate cu privire la opțiunea care trebuie făcută.(7) Informațiile care trebuie furnizate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit trebuie să includă:a) perioada în care deținătorii de titluri de participare pot continua să subscrie și să ceară răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit;b) momentul în care deținătorii de titluri de participare care nu își exercită drepturile conferite prin art. 121 alin. (1) în termenul prescris își vor putea exercita drepturile în calitate de deținători de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant;c) precizarea că, în cazurile în care, potrivit regulilor fondului sau actului constitutiv al O.P.C.V.M., propunerea de fuziune trebuie aprobată de deținătorii de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit și aceasta este aprobată cu majoritatea necesară, deținătorii de titluri care votează împotriva propunerii sau care nu votează deloc și nu își exercită drepturile conferite prin art. 121 alin. (1) în termenul prescris vor deveni deținători de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant.(8) Dacă la începutul documentului de informare este furnizat un rezumat al punctelor-cheie ale propunerii de fuziune, acesta trebuie să conțină trimiteri la părțile din documentul de informare unde se găsesc informații suplimentare.  +  Articolul 117(1) Deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit li se furnizează o versiune actualizată a informațiilor-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant.(2) Informațiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie furnizate deținătorilor de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant în cazul în care acestea au fost modificate în scopul fuziunii propuse.  +  Articolul 118Între data la care documentul de informare prevăzut la art. 114 alin. (1) este furnizat deținătorilor de titluri de participare și data la care fuziunea intră în vigoare, documentul de informare și informațiile-cheie actualizate destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului absorbant trebuie furnizate fiecărei persoane care cumpără sau subscrie titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbit sau ale O.P.C.V.M.-ului absorbant ori care solicită copii ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții, ale prospectului ori ale informațiilor-cheie destinate investitorilor ale oricărui O.P.C.V.M.  +  Articolul 119(1) O.P.C.V.M.-ul absorbit și O.P.C.V.M.-ul absorbant furnizează deținătorilor de titluri de participare informațiile prevăzute la art. 114 alin. (1) pe hârtie sau pe un alt suport durabil.(2) Atunci când informațiile urmează să fie furnizate tuturor sau anumitor deținători de titluri de participare pe un alt suport durabil decât hârtia, trebuie îndeplinite următoarele condiții:a) furnizarea informațiilor este adecvată în raport cu relația de afaceri care se desfășoară sau care se va desfășura între deținătorul de titluri de participare și O.P.C.V.M.-ul absorbit ori cel absorbant sau, dacă este cazul, S.A.I.;b) deținătorul de titluri de participare căruia urmează a i se furniza informațiile respective alege în mod expres furnizarea acestora pe un alt suport durabil decât hârtia, atunci când are opțiunea de a alege între informații pe suport hârtie sau informații pe alt suport durabil.(3) În aplicarea alin. (1) și (2), comunicarea informațiilor prin intermediul sistemului electronic este considerată adecvată în raport cu relația de afaceri ce se desfășoară sau se va desfășura între O.P.C.V.M.-ul absorbit și cel absorbant sau S.A.I. ale acestora și deținătorul de titluri de participare, în cazul în care există certitudinea că deținătorul de titluri de participare are acces constant la internet. Furnizarea de către deținătorul de titluri de participare a unei adrese de e-mail destinate desfășurării acelei afaceri se va considera că îndeplinește o asemenea condiție.  +  Articolul 120(1) În situația în care regulile fondului sau actul constitutiv al O.P.C.V.M. prevăd aprobarea fuziunilor între O.P.C.V.M.-uri de către deținătorii de titluri de participare, hotărârea cu privire la fuziune poate fi adoptată cu cel mult 75% din voturile exprimate de către deținătorii de titluri de participare prezenți sau reprezentați la adunarea generală a deținătorilor de titluri de participare.(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere unui eventual cvorum de prezență, după caz, impus de Legea nr. 31/1990, de regulile fondului sau de actul constitutiv al O.P.C.V.M. C.N.V.M. nu impune cvorumuri mai stricte pentru fuziuni transfrontaliere decât pentru fuziuni naționale și nici cvorumuri mai stricte pentru fuziuni între O.P.C.V.M.-uri decât pentru fuziuni între entități corporative.  +  Articolul 121(1) Deținătorii de titluri de participare atât la O.P.C.V.M.-ul absorbit, cât și la O.P.C.V.M.-ul absorbant au dreptul să solicite, fără alte taxe decât cele percepute pentru acoperirea costurilor de dezinvestire, răscumpărarea titlurilor lor de participare sau, dacă este posibil, convertirea lor gratuită în titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. cu o politică de investiții asemănătoare și administrat de aceeași S.A.I. sau de orice altă societate de care S.A.I. este legată prin conducere ori control comun sau printr-o participație substanțială directă ori indirectă.(2) Dreptul menționat la alin. (1) devine efectiv din momentul în care deținătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit și deținătorilor de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant le-a fost notificată fuziunea propusă potrivit art. 114 și încetează să existe la 5 zile lucrătoare după data la care se calculează rata de schimb menționată la art. 123 alin.(1).(3) Fără a aduce atingere dispozițiilor alin. (1) și prin derogare de la art. 2 alin. (1) lit. b), C.N.V.M poate solicita sau permite suspendarea temporară a subscrierii sau a răscumpărării titlurilor de participare, cu condiția ca această suspendare să se justifice motivat prin intenția de a proteja deținătorii de titluri de participare.  +  Articolul 122Cu excepția cazului în care un O.P.C.V.M. nu este administrat de către o S.A.I., toate cheltuielile juridice, administrative sau pentru servicii de consultanță aferente pregătirii și realizării fuziunii nu sunt imputate O.P.C.V.M.-ului absorbit, O.P.C.V.M.-ului absorbant sau deținătorilor lor de titluri de participare.  +  Articolul 123(1) Data la care fuziunea intră în vigoare, precum și data la care se calculează rata de schimb între titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit și titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant și, dacă este cazul, data la care se determină valoarea activului net pentru plățile în numerar sunt prevăzute în proiectul comun de fuziune menționat la art. 111.(2) În situația în care regulile fondului sau actul constitutiv al O.P.C.V.M. prevăd aprobarea fuziunilor între O.P.C.V.M.-uri de către deținătorii de titluri de participare, datele prevăzute la alin. (1) sunt stabilite după aprobarea fuziunii de către deținătorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant sau la O.P.C.V.M.-ul absorbit.(3) Intrarea în vigoare a fuziunii se face publică prin toate mijloacele adecvate de către O.P.C.V.M.-ul absorbant și se notifică autorităților competente din statele membre de origine ale O.P.C.V.M.-ului absorbant și O.P.C.V.M.-ului absorbit.  +  Articolul 124(1) O fuziune realizată potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) are următoarele consecințe:a) toate activele și pasivele O.P.C.V.M.-ului absorbit sunt transferate O.P.C.V.M.-ului absorbant sau, dacă este cazul, depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant; șib) deținătorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit devin deținători de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbant și, dacă este cazul, aceștia au dreptul să primească o plată în numerar care nu depășește 10% din valoarea activului net a titlurilor de participare deținute de aceștia la O.P.C.V.M.-ul absorbit;c) O.P.C.V.M.-ul absorbit încetează să existe la data intrării în vigoare a fuziunii.(2) O fuziune realizată potrivit art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii) are următoarele consecințe:a) toate activele și pasivele O.P.C.V.M.-ului absorbit sunt transferate noului O.P.C.V.M. absorbant sau, dacă este cazul, depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant; șib) deținătorii de titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul absorbit devin deținători de titluri de participare la noul O.P.C.V.M. absorbant și, dacă este cazul, aceștia au dreptul să primească o plată în numerar care nu depășește 10% din valoarea activului net a titlurilor de participare deținute de aceștia la O.P.C.V.M.-ul absorbit;c) O.P.C.V.M.-ul absorbit încetează să existe la data intrării în vigoare a fuziunii.(3) S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului absorbant sau societatea de investiții autoadministrată absorbantă, după caz, transmite o confirmare depozitarului O.P.C.V.M.-ului absorbant conform căreia transferul activelor și, după caz, al pasivelor a fost finalizat.(4) În situația în care societatea de investiții absorbantă rezultată în urma unei fuziuni realizate conform art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (i) este stabilită pe teritoriul României, actul modificator al actului constitutiv al acesteia se înregistrează, în condițiile legii, în registrul comerțului în a cărui circumscripție își are sediul societatea. Oficiul registrului comerțului transmite actul modificator, din oficiu, la Monitorul Oficial al României, spre publicare în Partea a IV-a, pe cheltuiala societății.(5) În situația în care societatea de investiții rezultată în urma unei fuziuni conform art. 3 alin. (1) pct. 7 subpct. (ii) este nou-înființată pe teritoriul României, aceasta este înmatriculată, în condițiile legii, în registrul comerțului în a cărui circumscripție își are sediul.  +  Secţiunea a 8-a O.P.C.V.M. de tip master și O.P.C.V.M. de tip feeder  +  Articolul 125(1) Un O.P.C.V.M. de tip feeder definit conform art. 3 alin. (1) pct. 11 poate deține până la 15% din activele sale sub formă de:a) alte active lichide potrivit art. 83 alin. (2);b) instrumente financiare derivate care pot fi utilizate doar în scopul acoperirii riscului, potrivit art. 82 lit. f) și art. 84 alin. (4)-(10);c) bunuri mobile și imobile care sunt necesare pentru desfășurarea directă a activității, în cazul în care O.P.C.V.M. de tip feeder este o societate de investiții.(2) În scopul respectării cerințelor prevăzute la art. 84 alin. (6) -(10), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să calculeze expunerea sa globală aferentă deținerii de instrumente financiare derivate prin combinarea expunerii sale directe în temeiul alin. (1) lit. b) cu:a) expunerea reală a O.P.C.V.M.-ului de tip master aferentă deținerii de instrumente financiare derivate, proporțional cu investițiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în O.P.C.V.M.-ul de tip master; saub) expunerea maximă potențială a O.P.C.V.M.-ului de tip master aferentă deținerii de instrumente financiare derivate prevăzută în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, proporțional cu investițiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în O.P.C.V.M.-ul de tip master.(3) Se aplică următoarele excepții în cazul unui O.P.C.V.M. de tip master:a) dacă un O.P.C.V.M. de tip master are cel puțin două O.P.C.V.M.-uri de tip feeder printre deținătorii săi de titluri de participare, nu se aplică prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), oferindu-se astfel O.P.C.V.M.-ului de tip master posibilitatea de a alege sau nu să atragă capital de la alți investitori;b) dacă un O.P.C.V.M. de tip master nu atrage capital într-un stat membru, altul decât statul în care este stabilit, având doar unul sau mai multe O.P.C.V.M.-uri de tip feeder în statul membru respectiv, nu se aplică prevederile cap. V secțiunea 1 subsecțiunea 2 sau secțiunea a 2-a subsecțiunea 2 și prevederile art. 191 alin. (2).  +  Articolul 126(1) În situația în care C.N.V.M. este autoritatea competentă a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, investițiile O.P.C.V.M. de tip feeder într-un anumit O.P.C.V.M. de tip master care depășesc limita prevăzută la art. 88 alin. (1) aferentă investițiilor în alte O.P.C.V.M.-uri sunt supuse, în prealabil, aprobării C.N.V.M.(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este informat, în termen de 15 zile lucrătoare de la momentul depunerii dosarului complet, dacă C.N.V.M. a aprobat sau nu investițiile O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în O.P.C.V.M.-ul de tip master.(3) În vederea aprobării prevăzute la alin. (2), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să furnizeze C.N.V.M. următoarele documente:a) regulile fondului sau actul constitutiv ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și ale O.P.C.V.M.-ului de tip master;b) prospectul și informațiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și ale O.P.C.V.M.-ului de tip master potrivit art. 98;c) acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sau regulile interne de conduită menționate la art. 127 alin. (4);d) atunci când este cazul, informațiile care trebuie furnizate deținătorilor de titluri de participare menționate la art. 143 alin. (1);e) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au depozitari diferiți, acordul asupra schimbului de informații prevăzut la art. 135 alin. (1) dintre respectivii depozitari;f) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au auditori diferiți, acordul asupra schimbului de informații prevăzut la art. 139 alin. (1) dintre respectivii auditori.(4) Dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este stabilit într-un alt stat membru decât statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să prezinte, de asemenea, un atestat emis de autoritățile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master care atestă faptul că O.P.C.V.M.-ul de tip master este un O.P.C.V.M. sau un compartiment de investiții al acestuia care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1) pct. 12 lit. b) și c).(5) Documentele sunt prezentate de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în limba română sau într-o limbă agreată de C.N.V.M.  +  Articolul 127(1) O.P.C.V.M.-ul de tip master are obligația de a furniza O.P.C.V.M.-ului de tip feeder toate documentele și informațiile necesare pentru ca acesta să îndeplinească cerințele stabilite în prezenta ordonanță de urgență.(2) În scopul prevăzut la alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder încheie un acord cu O.P.C.V.M.-ul de tip master.(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investește mai mult decât limita prevăzută la art. 88 alin. (1) în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master înainte de intrarea în vigoare a acordului menționat la alin. (2), care este disponibil, la cerere și în mod gratuit, tuturor deținătorilor de titluri de participare.(4) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sunt administrate de aceeași S.A.I., acordul poate fi înlocuit cu reguli interne de conduită care să asigure respectarea cerințelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.(5) O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder iau măsurile necesare pentru a coordona calendarul calculării și al publicării valorii activului lor net, pentru a evita aplicarea practicilor de sincronizare cu piața ("market timing") titlurilor lor de participare, prevenind posibilitățile de arbitraj.(6) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master suspendă temporar răscumpărarea sau subscrierea titlurilor sale de participare, fie din proprie inițiativă, fie la cererea autorităților sale competente, fiecare dintre O.P.C.V.M.-urile sale de tip feeder are dreptul să suspende răscumpărarea sau subscrierea titlurilor sale de participare, prin derogare de la condițiile prevăzute la art. 104, în aceeași perioadă ca O.P.C.V.M.-ul de tip master.(7) Dacă un O.P.C.V.M. de tip master se lichidează, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder se va lichida, de asemenea, în afară de cazul în care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, aprobă:a) investirea a cel puțin 85% din activele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. de tip master; saub) modificarea regulilor fondului sau a actului constitutiv al societății de investiții pentru ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder să se poată transforma într-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder.(8) Lichidarea unui O.P.C.V.M. de tip master nu se poate realiza mai devreme de 3 luni de la data la care O.P.C.V.M.-ul de tip master a informat toți deținătorii de titluri de participare și C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, cu privire la decizia obligatorie de lichidare.(9) Dacă un O.P.C.V.M. de tip master fuzionează cu un alt O.P.C.V.M. sau dacă se divizează în două ori mai multe O.P.C.V.M.-uri, O.P.C.V.M.-urile de tip feeder sunt lichidate, în afară de cazul în care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, aprobă ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder:a) să continue să fie un O.P.C.V.M. de tip feeder al O.P.C.V.M.-ului de tip master sau al unui alt O.P.C.V.M. în urma fuziunii sau a divizării O.P.C.V.M.-ului de tip master; saub) să investească cel puțin 85% din activele sale în titluri de participare la un alt O.P.C.V.M. de tip master, care nu rezultă din fuziune sau din divizare; sauc) să își modifice regulile fondului sau actul constitutiv al societății de investiții pentru a se transforma într-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder.(10) Nicio fuziune sau divizare a unui O.P.C.V.M. de tip master nu intră în vigoare decât dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master a transmis tuturor deținătorilor săi de titluri de participare și C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, informațiile menționate la art. 114 sau informații comparabile cu acestea, cel târziu cu 60 de zile înaintea datei propuse pentru intrarea în vigoare.(11) Cu excepția situației în care C.N.V.M. acordă aprobarea în temeiul alin. (9) lit. a), O.P.C.V.M.-ul de tip master permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder să răscumpere toate titlurile de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master înainte ca fuziunea sau divizarea O.P.C.V.M.-ului de tip master să intre în vigoare.  +  Articolul 128Acordul încheiat între O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder menționat la art. 127 alin. (2) trebuie să includă următoarele prevederi:a) modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder o copie a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societății de investiții, a prospectului și a informațiilor-cheie destinate investitorilor și orice modificare a acestora;b) modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master informează O.P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la delegarea funcțiilor de administrare a investițiilor și de administrare a riscului către părți terțe, potrivit art. 33;c) dacă este cazul, modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder documente operaționale interne, cum ar fi procedurile de administrare a riscurilor și rapoartele de control intern;d) detalii pe care O.P.C.V.M.-ul de tip master trebuie să le furnizeze O.P.C.V.M.-ului de tip feeder referitoare la încălcarea de către O.P.C.V.M.-ul de tip master a legislației, a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societății de investiții și a acordului dintre O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, precum și modalitatea și termenul în care aceste detalii vor fi furnizate;e) în situația în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder investește în instrumente financiare derivate în scopul acoperirii riscului, modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master îi furnizează O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informații privind expunerea sa reală la instrumentele financiare derivate, pentru a-i permite O.P.C.V.M.-ului de tip feeder să își calculeze propria expunere globală în conformitate cu art. 125 alin. (2) lit. a);f) precizarea că O.P.C.V.M.-ul de tip master trebuie să informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder cu privire la orice alt acord de schimb de informații încheiat cu părți terțe și, dacă este cazul, modalitatea și momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master pune la dispoziția O.P.C.V.M.-ului de tip feeder celelalte acorduri asupra schimbului de informații;g) o listă a claselor de acțiuni/unități de fond ale O.P.C.V.M.-ului de tip master în care poate investi O.P.C.V.M.-ul de tip feeder;h) comisioanele și cheltuielile care urmează să fie suportate de O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și detalii referitoare la orice reduceri sau eliminări ale comisioanelor ori cheltuielilor de către O.P.C.V.M.-ul de tip master;i) dacă este cazul, condițiile în care poate fi efectuat un transfer inițial sau ulterior de active în natură de la O.P.C.V.M.-ul de tip feeder la O.P.C.V.M.-ul de tip master;j) coordonarea frecvenței și a momentului, a calculării valorii activului net, precum și a publicării valorii unitare a activului net;k) coordonarea transmiterii ordinelor de tranzacționare de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, inclusiv, dacă este cazul, rolul agenților de transfer sau al oricărei altei părți terțe;l) dacă este cazul, orice măsuri necesare care să ia în calcul faptul că unul sau ambele O.P.C.V.M.-uri sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate pe o piață secundară;m) dacă este necesar, alte măsuri adecvate pentru a asigura respectarea cerințelor de la art. 127 alin. (5);n) dacă titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și cele ale O.P.C.V.M.-ului de tip master sunt denominate în valute diferite, baza pentru conversia ordinelor de tranzacționare;o) ciclurile de decontare și detaliile plății pentru subscrierile și răscumpărările de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master inclusiv, dacă acestea sunt convenite între părți, condițiile în care O.P.C.V.M.-ul de tip master poate deconta cererile de răscumpărare printr-un transfer de active în natură către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, în special în cazurile menționate la art. 127 alin. (7) și (9);p) procedurile care garantează că cererile și reclamațiile deținătorilor de titluri de participare sunt soluționate cu respectarea prevederilor legale în vigoare;q) atunci când regulile fondului sau actul constitutiv al societății de investiții și prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master îi conferă acestuia anumite drepturi sau prerogative în relație cu deținătorii de titluri de participare, iar O.P.C.V.M.-ul de tip master alege să limiteze sau să renunțe la exercitarea tuturor sau a oricăruia dintre aceste drepturi și prerogative în relație cu O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, o prezentare a condițiilor acestei limitări sau renunțări;r) modalitatea și momentul în care oricare dintre O.P.C.V.M.-uri notifică suspendarea temporară și reluarea răscumpărării sau subscrierii propriilor titluri de participare;s) măsurile luate pentru notificarea și remedierea erorilor de stabilire a prețurilor la nivelul O.P.C.V.M.-ului de tip master;ș) atunci când exercițiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și cel al O.P.C.V.M.-ului de tip master coincid, coordonarea prezentării rapoartelor lor periodice;t) atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master au exerciții financiare diferite, prevederile necesare pentru ca O.P.C.V.M.-ul de tip feeder să obțină de la O.P.C.V.M.-ul de tip master toate informațiile necesare pentru a-i permite să își prezinte rapoartele periodice la timp și pentru ca auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master să fie în măsură să întocmească un raport la data închiderii exercițiului pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, potrivit art. 139 alin. (3);ț) modalitatea și momentul notificării de către O.P.C.V.M.-ul de tip master cu privire la modificările propuse sau efective ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții, ale prospectului și ale informațiilor-cheie destinate investitorilor, dacă aceste detalii diferă de prevederile standard pentru notificarea deținătorilor de titluri de participare incluse în regulile fondului, actul constitutiv al societății de investiții sau prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master;u) modalitatea și momentul notificării de către O.P.C.V.M.-ul de tip master a unei lichidări, fuziuni sau divizări planificate sau propuse;v) modalitatea și momentul notificării de către oricare dintre O.P.C.V.M.-uri a faptului că nu mai îndeplinește sau că nu va mai îndeplini condițiile pentru a fi un O.P.C.V.M. de tip master, respectiv un O.P.C.V.M. de tip feeder;w) modalitatea și momentul notificării de către oricare dintre O.P.C.V.M.-uri a intenției de a înlocui S.A.I., depozitarul, auditorul sau orice terță parte care este mandatată să îndeplinească funcții de administrare a investițiilor sau de administrare a riscului;x) modalitatea și momentul notificării altor modificări ale prevederilor existente pe care O.P.C.V.M.-ul de tip master se angajează să le furnizeze.  +  Articolul 129(1) Atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sunt stabilite în România, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master menționat la art. 127 alin. (2) prevede că legislația aplicabilă acordului este legislația națională și că părțile convin asupra competenței exclusive a instanțelor, conform prevederilor legale în vigoare.(2) Atunci când doar O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau O.P.C.V.M.-ul de tip master este stabilit în România, acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master menționat la art. 127 alin. (2) prevede că legislația aplicabilă acordului este fie legislația statului membru în care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, fie cea a statului membru al O.P.C.V.M.-ului de tip master și că părțile convin asupra competenței exclusive a instanțelor, conform normelor de drept internațional privat cuprinse în cartea a VII-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 130(1) Regulile interne de conduită ale S.A.I. menționate la art. 127 alin. (4) includ proceduri de minimizare a conflictelor de interese care pot apărea între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sau între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și alți deținători de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, în măsura în care aceste conflicte nu sunt prevenite în totalitate de măsurile adoptate de S.A.I. în vederea respectării cerințelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Regulile interne de conduită ale S.A.I. includ cel puțin prevederile menționate la art. 128 lit. g)-o) și lit. q)-t).  +  Articolul 131(1) În termen de două luni de la data la care O.P.C.V.M.-ul de tip master a informat O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în legătură cu decizia de lichidare, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder transmite C.N.V.M. următoarele informații:a) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să investească cel puțin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt O.P.C.V.M. de tip master, potrivit art. 127 alin. (7) lit. a):(i) cererea de aprobare a acestei investiții;(ii) cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții;(iii) modificările aduse prospectului și informațiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 și 102;(iv) celelalte documente prevăzute la art. 126 alin. (3) -(5);b) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să se transforme într-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder, potrivit art. 127 alin. (7) lit. b):(i) cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții;(ii) modificările aduse prospectului și informațiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 și 102;c) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să se lichideze, o notificare a acestei intenții.(2) Prin derogare de la alin. (1), dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master i-a comunicat O.P.C.V.M.-ului de tip feeder decizia sa obligatorie de a se lichida cu mai mult de 5 luni înainte de data începerii lichidării, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să transmită C.N.V.M. cererea sau notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a), b) sau c) cu cel puțin 3 luni înainte de data respectivă.(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să își informeze fără întârziere și cu prioritate deținătorii de titluri de participare în legătură cu intenția de a se lichida.  +  Articolul 132(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea tuturor documentelor menționate la art. 131 alin. (1) lit. a) sau b), după caz, C.N.V.M. trebuie să informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder dacă a acordat aprobările solicitate.(2) La primirea aprobării C.N.V.M. potrivit alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să notifice acest lucru O.P.C.V.M.-ului de tip master.(3) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia toate măsurile necesare pentru a se conforma cerințelor prevăzute la art. 143 imediat după acordarea aprobărilor de către C.N.V.M. prevăzute la art. 131 alin. (1) lit. a).(4) În cazul în care plata veniturilor din lichidarea O.P.C.V.M.-ului de tip master urmează să fie efectuată înainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder începe să investească fie într-un alt O.P.C.V.M. de tip master, potrivit art. 131 alin. (1) lit. a), fie conform noilor obiective și noii politici de investiții, potrivit art. 131 alin. (1) lit. b), C.N.V.M. acordă aprobarea cu următoarele condiții:a) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să primească veniturile din lichidare:(i) în numerar; sau(ii) parțial ori în totalitate ca transfer de active în natură, dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder dorește acest lucru și dacă acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sau regulile interne de conduită și decizia obligatorie de lichidare prevăd acest lucru;b) numerarul deținut sau primit potrivit acestui alineat să poată fi reinvestit numai în scopul gestionării eficiente a acestuia înainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmează să investească fie într-un alt O.P.C.V.M. de tip master, fie conform noilor obiective și noii politici de investiții.(5) Atunci când se aplică prevederile alin. (4) lit. a) pct. (ii), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate transforma în numerar orice parte a activelor transferate în natură, în orice moment.  +  Articolul 133(1) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să înainteze C.N.V.M, în termen de o lună de la data la care acesta a fost informat în legătură cu o fuziune sau o divizare planificată, potrivit art. 127 alin. (10), următoarele:a) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să fie în continuare un O.P.C.V.M. de tip feeder al aceluiași O.P.C.V.M. de tip master:(i) cererea de aprobare în acest sens;(ii) dacă este cazul, cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții;(iii) dacă este cazul, modificările aduse prospectului și informațiilor-cheie destinate investitorilor;b) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să devină un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master care rezultă în urma fuziunii sau a divizării propuse a O.P.C.V.M.-ului de tip master sau dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să investească cel puțin 85% din activele sale în titlurile de participare ale unui alt O.P.C.V.M. de tip master care nu rezultă în urma fuziunii sau a divizării:(i) cererea de aprobare a acestei investiții;(ii) cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții;(iii) modificările aduse prospectului și informațiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 și 102;(iv) celelalte documente prevăzute la art. 126 alin. (3) -(5);c) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să se transforme într-un O.P.C.V.M. care nu este un O.P.C.V.M. de tip feeder, potrivit art. 127 alin. (7) lit. b):(i) cererea de aprobare a modificărilor propuse ale regulilor fondului sau ale actului constitutiv al societății de investiții;(ii) modificările aduse prospectului și informațiilor-cheie destinate investitorilor, potrivit art. 95 și 102;d) dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder intenționează să se lichideze, o notificare a acestei intenții.(2) În aplicarea alin. (1) lit. a) și b), trebuie luate în considerare următoarele:– Expresia "să fie în continuare un O.P.C.V.M. de tip feeder al aceluiași O.P.C.V.M. de tip master" se referă la situațiile în care:a) O.P.C.V.M.-ul de tip master este O.P.C.V.M.-ul absorbant într-o fuziune propusă;b) O.P.C.V.M.-ul de tip master urmează să continue fără modificări ca unul dintre O.P.C.V.M.-urile rezultate în urma unei divizări propuse.– Expresia "să devină un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master care rezultă în urma fuziunii sau a divizării O.P.C.V.M.-ului de tip master" se referă la situațiile în care:a) O.P.C.V.M.-ul de tip master este O.P.C.V.M.-ul absorbit și, în urma fuziunii, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder devine un deținător de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului absorbant;b) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder devine un deținător de titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. rezultat prin divizare care este diferit de O.P.C.V.M.-ul de tip master.(3) Prin derogare de la alin. (1), în situațiile în care O.P.C.V.M.-ul de tip master a furnizat O.P.C.V.M.-ului de tip feeder informațiile menționate la art. 114 sau informații comparabile, cu mai mult de 4 luni înainte de data efectivă propusă, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să înainteze C.N.V.M. cererea sau notificarea prevăzută la una dintre lit. a)-d) ale alin. (1) cu cel puțin 3 luni înainte de data efectivă propusă a fuziunii sau a divizării O.P.C.V.M.-ului de tip master.(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să informeze fără întârziere și cu prioritate deținătorii de titluri de participare și O.P.C.V.M.-ul de tip master în legătură cu intenția de a se lichida.  +  Articolul 134(1) În termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea tuturor documentelor menționate la art. 133 alin. (1) lit. a)-c), după caz, C.N.V.M. trebuie să informeze O.P.C.V.M.-ul de tip feeder dacă a acordat aprobările solicitate.(2) La primirea informației că C.N.V.M. a acordat aprobările potrivit alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să notifice acest lucru O.P.C.V.M.-ului de tip master.(3) După primirea de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a informației că C.N.V.M. a acordat aprobările necesare conform art. 133 alin. (1) lit. b), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia toate măsurile necesare pentru a se conforma fără întârziere cerințelor prevăzute la art. 143.(4) În cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1) lit. b) și c), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder își exercită dreptul de a solicita răscumpărarea titlurilor sale de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master potrivit art. 127 alin. (11) și art. 121 alin. (1), în situația în care C.N.V.M. nu a acordat aprobările necesare prevăzute la art. 133 alin. (1) până în ziua lucrătoare dinaintea ultimei zile în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate cere răscumpărarea titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master înainte de efectuarea fuziunii sau a divizării.(5) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder își exercită de asemenea dreptul prevăzut la alin. (4) pentru a garanta că nu este afectat dreptul propriilor deținători ai titlurilor de participare de a cere răscumpărarea titlurilor pe care le dețin în O.P.C.V.M.-ul de tip feeder potrivit art. 143 alin. (1) lit. d).(6) Înainte de exercitarea dreptului prevăzut la alin. (4), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder examinează și alte soluții disponibile care pot contribui la evitarea sau la reducerea costurilor de tranzacție sau a altor consecințe negative asupra propriilor deținători ai titlurilor de participare.(7) Atunci când O.P.C.V.M.-ul de tip feeder solicită răscumpărarea titlurilor sale de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master, el primește una dintre următoarele:a) valoarea răscumpărării în numerar;b) valoarea totală sau parțială a răscumpărării ca transfer în natură, dacă O.P.C.V.M.-ul de tip feeder dorește acest lucru și dacă acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master prevede această posibilitate.(8) Atunci când se aplică dispozițiile alin. (7) lit. b), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder poate transforma în numerar orice parte a activelor transferate, în orice moment.(9) C.N.V.M. acordă aprobarea cu condiția ca numerarul deținut sau primit potrivit alin. (7) să poată fi reinvestit numai în scopul gestionării eficiente a acestuia, înainte de data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmează să investească fie în noul O.P.C.V.M. de tip master, fie conform noilor obiective și noii politici de investiții.  +  Articolul 135(1) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au depozitari diferiți, depozitarii încheie un acord asupra schimbului de informații, cu scopul de a asigura îndeplinirea obligațiilor ce revin acestora.(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investește în titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master până la intrarea în vigoare a acordului menționat la alin. (1).(3) Atunci când respectă cerințele prevăzute în prezentul capitol, nici depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master și nici cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder nu sunt considerați ca acționând cu încălcarea normelor prin care se stabilesc restricții de dezvăluire a informațiilor sau a normelor de protecție a datelor, în cazurile în care astfel de norme sunt impuse prin contract sau prin prevederile legale în vigoare.(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau, dacă este cazul, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder au obligația de a comunica depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice informație cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master care este necesară pentru respectarea obligațiilor depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.(5) Depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master informează fără întârziere autoritățile competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau, dacă este cazul, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder despre orice nereguli constatate cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master care se consideră că au un impact negativ asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 136Acordul asupra schimbului de informații încheiat între depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master și depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder menționat la art. 135 alin. (1) trebuie să includă următoarele:a) identificarea documentelor și a categoriilor de informații care urmează să fie schimbate în mod curent între depozitari și dacă aceste informații și documente trebuie furnizate de către un depozitar celuilalt depozitar sau puse la dispoziție la cerere;b) modalitatea și momentul transmiterii informațiilor de către depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, inclusiv eventualele termene-limită aplicabile;c) coordonarea implicării ambilor depozitari în legătură cu aspecte operaționale, inclusiv:(i) procedura de calcul al valorii activului net al fiecărui O.P.C.V.M., inclusiv orice măsură corespunzătoare de protecție împotriva practicilor de sincronizare cu piața ("market timing"), conform art. 127 alin. (5);(ii) procesarea instrucțiunilor din partea O.P.C.V.M.-ului de tip feeder de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master și decontarea acestor tranzacții, inclusiv eventualele acorduri referitoare la transferul activelor în natură;d) coordonarea procedurilor contabile la încheierea exercițiului financiar;e) detaliile referitoare la nerespectarea legislației, a regulilor fondului sau a actului constitutiv al societății de investiții de către O.P.C.V.M.-ul de tip master pe care depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master urmează să le furnizeze depozitarului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și modalitatea și momentul în care acestea vor fi furnizate;f) procedura de soluționare a cererilor de asistență primite de către un depozitar din partea celuilalt depozitar;g) identificarea evenimentelor posibile care trebuie notificate de către un depozitar celuilalt depozitar și modalitatea și momentul efectuării acestei notificări.  +  Articolul 137(1) Atunci când între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master a fost încheiat un acord potrivit art. 127 alin. (2), acordul dintre depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master și cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder prevede că legislația statului membru care se aplică acelui acord potrivit art. 129 se aplică și acordului privind schimbul de informații încheiat între depozitari și că depozitarii convin cu privire la competența exclusivă a instanțelor, potrivit prevederilor Legii nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazurile în care acordul dintre O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master este înlocuit cu reguli interne de conduită potrivit art. 127 alin. (4), acordul dintre depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master și cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder prevede că legislația aplicabilă acordului privind schimbul de informații dintre cei 2 depozitari este fie cea a statului membru în care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, fie cea a statului membru în care este stabilit O.P.C.V.M.-ul de tip master, atunci când este vorba de două state membre diferite, și că ambii depozitari convin cu privire la competența exclusivă a instanțelor din statul membru a cărui legislație se aplică acordului privind schimbul de informații.  +  Articolul 138Neregulile menționate la art. 135 alin. (5) pe care depozitarul O.P.C.V.M.-ului de tip master le identifică în cursul exercitării funcției sale potrivit legislației naționale și care pot avea un impact negativ asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder includ, fără a se limita la acestea:a) erori în calcularea valorii activului net al O.P.C.V.M.-ului de tip master;b) erori în tranzacțiile de subscriere sau răscumpărare de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master efectuate de către O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sau în decontarea acestor tranzacții;c) erori la plata sau capitalizarea veniturilor provenind de la O.P.C.V.M.-ul de tip master sau la calcularea oricărui impozit cu reținere la sursă aferent;d) încălcarea obiectivelor, a politicii sau a strategiei de investiții ale O.P.C.V.M.-ului de tip master descrise în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții, în prospect sau în informațiile-cheie destinate investitorilor;e) încălcarea limitelor de investiții și de împrumut prevăzute de legislația națională sau de regulile fondului, actul constitutiv al societății de investiții, prospect sau informațiile-cheie destinate investitorilor.  +  Articolul 139(1) În situația în care O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder au auditori diferiți, acești auditori încheie un acord asupra schimbului de informații, în vederea asigurării respectării obligațiilor ce revin ambilor auditori.(2) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu trebuie să investească în titluri de participare la O.P.C.V.M.-ul de tip master până la intrarea în vigoare a respectivului acord.(3) În raportul său de audit, auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder ia în considerare raportul de audit al O.P.C.V.M.-ului de tip master. Dacă O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu au același exercițiu financiar, auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master elaborează un raport la data închiderii exercițiului pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder.(4) Auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder trebuie să includă în raport orice nereguli semnalate în raportul de audit al O.P.C.V.M.-ului de tip master, precum și impactul acestora asupra O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.(5) Prevederile art. 135 alin. (3) se aplică în mod corespunzător și auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master și al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 140(1) Acordul asupra schimbului de informații încheiat între auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master și auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder menționat la art. 139 alin. (1) trebuie să includă următoarele elemente:a) identificarea documentelor și a categoriilor de informații care urmează să fie schimbate în mod curent între auditori;b) dacă informațiile sau documentele menționate la lit. a) trebuie furnizate de către un auditor celuilalt auditor sau puse la dispoziție la cerere;c) modalitatea și momentul transmiterii informațiilor de către auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, inclusiv eventualele termene-limită aplicabile;d) coordonarea implicării fiecărui auditor în procedurile contabile de la încheierea exercițiului financiar pentru O.P.C.V.M.-ul corespunzător;e) identificarea aspectelor care trebuie tratate ca nereguli semnalate în raportul de audit al auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master, conform art. 139 alin. (4);f) modalitatea și termenul-limită de soluționare a cererilor de asistență transmise de un auditor celuilalt auditor, inclusiv a cererii de informații suplimentare privind neregulile semnalate în raportul de audit al auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip master.(2) Acordul menționat la alin. (1) trebuie să includă prevederi referitoare la întocmirea rapoartelor de audit menționate la art. 139 alin. (3) și la art. 94 și modalitatea și momentul furnizării raportului de audit pentru O.P.C.V.M.-ul de tip master și a proiectelor de raport către auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.(3) Atunci când exercițiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder diferă de exercițiul financiar al O.P.C.V.M.-ului de tip master, acordul menționat la alin. (1) trebuie să includă modalitatea și momentul în care auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master trebuie să întocmească raportul menționat la art. 139 alin. (3) și să îl furnizeze, împreună cu proiecte ale acestuia, auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 141Prevederile art. 137 se aplică în mod corespunzător și în situația încheierii acordului dintre auditorul O.P.C.V.M.-ului de tip master și cel al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 142(1) Pe lângă informațiile prevăzute în reglementările C.N.V.M, prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip feeder conține următoarele informații:a) o declarație care să ateste că O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este un O.P.C.V.M. de tip feeder al unui anumit O.P.C.V.M. de tip master și că, în această calitate, investește în mod permanent cel puțin 85% din activele sale în titluri de participare ale acelui O.P.C.V.M. de tip master;b) obiectivul și politica de investiții, inclusiv profilul de risc și dacă performanța O.P.C.V.M.-ului de tip feeder este identică cu cea a O.P.C.V.M.-ului de tip master sau diferă de aceasta, iar în cazul în care diferă, în ce măsură și din ce motive, inclusiv o descriere a investițiilor făcute potrivit art. 125 alin. (1) și (2);c) o descriere succintă a O.P.C.V.M.-ului de tip master, organizarea sa, obiectivul și politica sa de investiții, inclusiv profilul de risc, precum și informații privind modalitățile prin care se poate obține prospectul O.P.C.V.M.-ului de tip master;d) un rezumat al acordului încheiat între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master sau al regulilor interne de conduită prevăzute la art. 127 alin. (4);e) modul în care deținătorii de titluri de participare pot obține informații suplimentare cu privire la O.P.C.V.M.-ul de tip master și la acordul încheiat între O.P.C.V.M.-ul de tip feeder și O.P.C.V.M.-ul de tip master în temeiul art. 127 alin. (3);f) o descriere a tuturor remunerațiilor și a rambursărilor costurilor imputate O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în urma investiției acestuia în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, precum și totalul cheltuielilor O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și ale O.P.C.V.M.-ului de tip master; șig) o descriere a consecințelor fiscale pentru O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ale investiției sale în O.P.C.V.M.-ul de tip master.(2) Pe lângă informațiile prevăzute în reglementările C.N.V.M., raportul anual al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder include și o declarație cu privire la totalul cheltuielilor O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.Rapoartele anuale și semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder precizează modalitățile prin care pot fi obținute raportul anual și, respectiv, cel semestrial ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.(3) În situația în care C.N.V.M. este autoritatea competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, acesta trebuie să transmită C.N.V.M. și informațiile-cheie destinate investitorilor și toate modificările aduse acestora, precum și rapoartele anuale și semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.(4) Un O.P.C.V.M. de tip feeder indică în toate informațiile publicitare relevante că investește cel puțin 85% din activele sale în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.(5) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder transmite investitorilor, la cerere și în mod gratuit, un exemplar tipărit al prospectului și rapoartele anuale și semestriale ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.  +  Articolul 143(1) În cazul în care un O.P.C.V.M. de tip feeder desfășoară deja activități în calitate de O.P.C.V.M., inclusiv ca O.P.C.V.M. de tip feeder al unui alt O.P.C.V.M. de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder furnizează deținătorilor de titluri de participare următoarele informații:a) o declarație care să ateste că C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă a statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, a aprobat investiția O.P.C.V.M.-ului de tip feeder în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master;b) informațiile-cheie destinate investitorilor ale O.P.C.V.M.-ului de tip feeder și ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, potrivit art. 98;c) data la care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder urmează să investească în O.P.C.V.M.-ul de tip master sau, dacă a investit deja în acesta, data la care investiția sa va depăși limita permisă potrivit art. 88 alin. (1); șid) o declarație care să ateste că deținătorii de titluri de participare au dreptul să solicite, în termen de 30 de zile, răscumpărarea titlurilor lor de participare, fără alte taxe decât cele percepute pentru acoperirea costurilor de dezinvestire; dreptul devine efectiv din momentul în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a notificat informațiile menționate în prezentul articol.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit cel târziu cu 30 de zile înainte de data menționată la alin. (1) lit. c).(3) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder a notificat distribuirea titlurilor sale de participare în alt stat membru, informațiile menționate la alin. (1) trebuie furnizate în limba oficială sau într-una dintre limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente ale acestuia. O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este responsabil pentru traducere, care va reflecta fidel conținutul originalului.(4) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder nu investește în titluri de participare ale unui O.P.C.V.M. de tip master peste limita permisă potrivit art. 88 alin. (1), înainte de expirarea perioadei de 30 de zile menționate la alin. (2).  +  Articolul 144O.P.C.V.M.-ul de tip feeder furnizează deținătorilor de titluri de participare informațiile prevăzute la art. 143, conform prevederilor art. 119.  +  Articolul 145(1) O.P.C.V.M.-ul de tip feeder trebuie să monitorizeze efectiv activitatea O.P.C.V.M.-ului de tip master.(2) În îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), O.P.C.V.M.-ul de tip feeder ia în considerare informațiile și documentele primite de la O.P.C.V.M.-ul de tip master sau, dacă este cazul, de la S.A.I., depozitarul ori auditorul acestuia, cu excepția cazului în care există motive de îndoială cu privire la exactitatea acestor informații și documente.(3) În cazul în care, în cadrul unei investiții în titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master, O.P.C.V.M.-ul de tip feeder, S.A.I. a O.P.C.V.M.-ului de tip feeder sau orice persoană care acționează fie în numele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder, fie al S.A.I. a respectivului O.P.C.V.M. de tip feeder primește o taxă de distribuire, un comision sau un alt beneficiu bănesc, acestea intră în activele O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 146(1) În situația în care C.N.V.M. este autoritatea competentă a O.P.C.V.M.-ului de tip master, acesta din urmă informează fără întârziere C.N.V.M. cu privire la identitatea fiecărui O.P.C.V.M. de tip feeder care investește în titlurile sale de participare.(2) În cazul în care O.P.C.V.M-ul de tip master este stabilit în România și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în alt stat membru, C.N.V.M. informează în cel mai scurt timp autoritățile competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder cu privire la investițiile menționate la alin. (1).(3) O.P.C.V.M.-ul de tip master nu percepe comisioane de subscriere ori de răscumpărare din partea O.P.C.V.M.-ului de tip feeder pentru cumpărarea sau vânzarea de titluri de participare ale O.P.C.V.M.-ului de tip master.(4) O.P.C.V.M.-ul de tip master garantează că toate informațiile solicitate potrivit prevederilor legale în vigoare și regulilor fondului sau actului constitutiv al societății de investiții sunt furnizate de îndată O.P.C.V.M.-ului de tip feeder ori, dacă este cazul, S.A.I. a acestuia, precum și autorităților competente, depozitarului și auditorului O.P.C.V.M.-ului de tip feeder.  +  Articolul 147(1) În cazul în care O.P.C.V.M.-ul de tip master și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder sunt stabilite în România, C.N.V.M. notifică fără întârziere O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice decizie, măsură, constatare a nerespectării condițiilor prezentului capitol referitoare la O.P.C.V.M.-ul de tip master ori, dacă este cazul, la S.A.I., depozitarul sau auditorul acestuia.(2) În cazul în care O.P.C.V.M-ul de tip master este stabilit în România și O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în alt stat membru, C.N.V.M. comunică în cel mai scurt timp autorităților competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M.-ului de tip feeder orice decizie, măsură, constatare a nerespectării condițiilor prezentului capitol referitoare la O.P.C.V.M-ul de tip master ori, dacă este cazul, la S.A.I., depozitarul sau auditorul acestuia.(3) În situația în care O.P.C.V.M.-ul de tip feeder este stabilit în România și O.P.C.V.M.-ul de tip master în alt stat membru, iar C.N.V.M. primește informații conform alin. (2), aceasta informează imediat O.P.C.V.M.-ul de tip feeder în acest sens.  +  Capitolul V Operațiuni transfrontaliere  +  Secţiunea 1 C.N.V.M. - autoritate competentă a statului membru de origine  +  Articolul 148(1) S.A.I., persoane juridice române, pot desfășura activitățile și serviciile pentru care au primit autorizație de la C.N.V.M., în alt stat membru, fie prin înființarea unei sucursale, fie în mod direct, în temeiul liberei circulații a serviciilor, fără a fi impuse cerințe suplimentare cum ar fi un nivel minim al capitalului, obținerea unei autorizații sau măsuri echivalente din partea autorității competente a statului membru gazdă.(2) În cazul în care S.A.I. își propune doar să distribuie în alt stat membru titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului pe care îl administrează, autorizat de C.N.V.M., fără a intenționa să înființeze o sucursală în statul membru, să desfășoare orice alte activități sau să furnizeze orice alte servicii, sunt aplicabile numai cerințele prevăzute în secțiunea a 2-a "Dispoziții speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor autorizate de C.N.V.M. care își distribuie titlurile de participare în alt stat membru".  +  Articolul 149(1) S.A.I. care intenționează să deschidă o sucursală într-un alt stat membru are obligația să transmită C.N.V.M. o notificare în acest sens, însoțită de următoarele documente și informații:a) cerere de autorizare de către C.N.V.M. a unei sucursale pe teritoriul altui stat membru;b) statul membru pe teritoriul căruia intenționează să își stabilească o sucursală;c) un program de activitate care va cuprinde:(i) activitățile și serviciile prevăzute la art. 5 și 6 ce urmează a fi desfășurate în cadrul sucursalei;(ii) structura organizatorică a sucursalei;(iii) o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I.;(iv) o descriere a procedurilor și a măsurilor luate potrivit art. 35 alin. (1) și (2);d) adresa din statul membru gazdă de la care pot fi obținute documente;e) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei;f) schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.A.I. este membră, în cazul activităților sau serviciilor care intră sub incidența normelor privind compensarea investitorilor;g) descrierea domeniului de aplicare a autorizației eliberate de C.N.V.M. și eventuale restricții ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. a fost autorizată să le administreze, în cazul în care S.A.I. dorește să desfășoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6;h) dovada achitării tarifului privind autorizarea sucursalei.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) și g) vor fi transmise C.N.V.M. în limba română și în limba engleză.(3) În termen de două luni de la primirea tuturor informațiilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va dispune autorizarea sucursalei și notificarea autorității competente din statul membru gazdă, informând în consecință S.A.I.(4) În cazul în care S.A.I. intenționează să desfășoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6, notificarea transmisă autorității competente din statul membru gazdă menționată la alin. (3) va fi însoțită de un atestat prin care C.N.V.M. va certifica că S.A.I. a primit autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență, precum și de o descriere a domeniului de aplicare a autorizației S.A.I. și detalii cu privire la orice restricții ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. este autorizată să le administreze.(5) Prin excepție de la aplicarea alin. (3), în situația în care, pe baza informațiilor deținute și a documentației prezentate de S.A.I., C.N.V.M. constată că S.A.I. nu dispune de capacitate administrativă sau de o situație financiară corespunzătoare, în raport cu activitățile pe care intenționează să le desfășoare pe teritoriul altui stat membru, aceasta poate emite, în intervalul prevăzut la alin. (3), o decizie privind respingerea cererii de autorizare a unei sucursale în respectivul stat membru și poate refuza notificarea autorității din statul membru gazdă, informând S.A.I. cu privire la motivele refuzului.(6) C.N.V.M. va informa ESMA și Comisia Europeană asupra numărului și cazurilor în care a refuzat autorizarea înființării unei sucursale a S.A.I. în alt stat membru.  +  Articolul 150Sucursala autorizată de C.N.V.M. își poate începe activitatea în statul membru gazdă de la data comunicării din partea autorităților competente din statul membru gazdă sau, în lipsa unei comunicări, în termen de două luni de la data notificării transmise de C.N.V.M. conform art. 149.  +  Articolul 151(1) În cazul modificării informațiilor notificate conform art. 149 alin. (1) lit. c), d) și e), S.A.I. va comunica în scris respectiva modificare C.N.V.M. și autorității competente din statul membru gazdă cu cel puțin o lună înaintea efectuării schimbării, astfel încât C.N.V.M. să poată lua o decizie cu privire la această modificare și să informeze în consecință autoritatea competentă din statul membru gazdă.(2) În cazul în care apare o modificare a domeniului de aplicare a autorizației S.A.I. sau a detaliilor cu privire la orice restricții ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care aceasta este autorizată să le administreze, C.N.V.M. va actualiza informațiile cuprinse în atestatul menționat la art. 149 alin. (4) și va notifica în consecință autorității competente din statul membru gazdă al S.A.I.  +  Articolul 152(1) Activitățile desfășurate în cadrul sucursalei înființate pe teritoriul unui alt stat membru trebuie să respecte regulile de conduită aprobate de autoritatea competentă din statul membru gazdă al S.A.I.(2) Monitorizarea respectării regulilor de conduită în cadrul sucursalei S.A.I., prevăzută la alin. (1), este realizată conform regulilor stabilite de autoritatea competentă din statul membru gazdă al S.A.I.  +  Articolul 153(1) Orice S.A.I. care dorește să desfășoare pentru prima dată activitățile pentru care a primit autorizație, pe teritoriul unui alt stat membru, în temeiul liberei circulații a serviciilor, va comunica C.N.V.M. următoarele informații și documente:a) statul membru pe teritoriul căruia intenționează să își desfășoare activitatea; șib) un program de activitate care să indice activitățile și serviciile menționate la art. 5 și 6 avute în vedere și care include o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I., precum și o descriere a procedurilor și a măsurilor luate potrivit art. 35 alin. (1) și (2);c) descrierea domeniului de aplicare a autorizației eliberate de C.N.V.M. și eventuale restricții ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. a fost autorizată să le administreze, în cazul în care S.A.I. dorește să desfășoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) vor fi transmise C.N.V.M. în limba română și în traducere în limba engleză.(3) C.N.V.M. va notifica autorității competente din statul membru gazdă cu privire la informațiile menționate la alin. (1), precum și cu privire la schema de compensare a investitorilor la care S.A.I. este membră, în termen de o lună de la transmiterea acestora de către S.A.I.(4) În cazul în care S.A.I. va comunica C.N.V.M. intenția de a desfășura în alt stat membru activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6, C.N.V.M. anexează notificării menționate la alin. (3) un atestat care să certifice că S.A.I. a primit autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență și o descriere a domeniului de aplicare a autorizației S.A.I. și detalii cu privire la orice restricții ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care S.A.I. este autorizată să le administreze.(5) Sub rezerva respectării prevederilor privind înființarea unui O.P.C.V.M. în alt stat membru și/sau a celor privind distribuția titlurilor de participare în alt stat membru, S.A.I. își poate începe activitatea ulterior notificării transmise de C.N.V.M. autorității competente din statul membru gazdă.(6) S.A.I. care desfășoară activități în temeiul liberei circulații a serviciilor într-un alt stat membru are obligația respectării regulilor de conduită aprobate de C.N.V.M. potrivit prezentei ordonanțe de urgență.(7) În cazul modificării informațiilor notificate conform alin. (1) lit. b), S.A.I. va comunica în scris respectiva modificare C.N.V.M. și autorității competente din statul membru gazdă înainte de efectuarea acesteia.(8) În cazul în care apare o modificare a domeniului de aplicare a autorizației S.A.I. sau a detaliilor cu privire la orice restricții ale tipurilor de O.P.C.V.M. pe care aceasta este autorizată să le administreze, C.N.V.M. va actualiza informațiile conținute în atestatul menționat la alin. (4) și va notifica în consecință autorității competente din statul membru gazdă al S.A.I.  +  Articolul 154(1) S.A.I. autorizate de C.N.V.M. ce desfășoară activități de administrare a portofoliului colectiv într-un cadru transfrontalier, fie prin înființarea unei sucursale, fie în temeiul liberei circulații a serviciilor, vor fi supravegheate de către C.N.V.M. în ceea ce privește respectarea prezentei ordonanțe de urgență și a reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea acesteia, cu privire la:a) organizarea S.A.I., inclusiv modalitățile de delegare;b) procedurile de administrare a riscurilor;c) normele și supravegherea prudențială;d) procedurile menționate la art. 15;e) cerințele de raportare ale S.A.I.(2) S.A.I. menționate la alin. (1) care vor administra un O.P.C.V.M. autorizat în alt stat membru au obligația să respecte normele statului membru de origine al O.P.C.V.M.-ului referitoare la constituirea și funcționarea acestuia, similare celor prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. a)-o).(3) S.A.I. prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte obligațiile menționate în regulile fondurilor sau în actele constitutive ale societăților de investiții, precum și obligațiile cuprinse în prospect, care trebuie să fie conforme cu reglementările aplicabile menționate la alin. (1) și (2).(4) Monitorizarea respectării obligațiilor menționate la alin. (2) și (3) este realizată în conformitate cu regulile stabilite de autoritățile competente ale statului membru de origine al O.P.C.V.M.(5) S.A.I. își asumă responsabilitatea și hotărăște cu privire la adoptarea și punerea în aplicare a deciziilor privind structura și organizarea necesară a societății, astfel încât aceasta să poată respecta normele referitoare la constituirea și funcționarea O.P.C.V.M.-urilor, precum și obligațiile prevăzute în regulile fondului sau în actul constitutiv al societății de investiții și obligațiile prevăzute în prospect.(6) C.N.V.M. va monitoriza conformitatea structurii și organizării S.A.I. pentru a se asigura că aceasta respectă obligațiile și normele referitoare la constituirea și funcționarea tuturor O.P.C.V.M.-urilor pe care le administrează.  +  Articolul 155(1) S.A.I. care intenționează să administreze un O.P.C.V.M. autorizat în alt stat membru va transmite autorităților competente din statul membru de origine al O.P.C.V.M. o cerere însoțită de documentația prevăzută în legislația acelui stat, similară documentației menționate la art. 168 alin. (1) și (2).(2) C.N.V.M. se pronunță în cazul în care autoritatea competentă din statul membru de origine al O.P.C.V.M. solicită clarificări și informații referitoare la documentația transmisă de S.A.I. conform alin. (1) și, pe baza atestării menționate la art. 149 alin. (4) și art. 153 alin. (4), clarificări și informații pentru a verifica dacă tipul de O.P.C.V.M. pentru care se solicită autorizarea intră în sfera de aplicație a autorizației S.A.I., în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii inițiale.  +  Articolul 156În situația în care va fi notificată de către autoritatea competentă din statul membru gazdă al S.A.I. cu privire la refuzul societății de a furniza respectivei autorități informațiile solicitate sau de a lua măsurile necesare pentru a pune capăt unei încălcări constatate de acea autoritate, conform responsabilității sale, C.N.V.M. va lua în cel mai scurt timp toate măsurile pentru ca S.A.I. să își respecte obligațiile și va informa în consecință autoritatea competentă din statul membru gazdă.  +  Articolul 157Prevederile prezentei secțiuni acoperă și compartimentele de investiții ale unui O.P.C.V.M.  +  Articolul 158(1) În cazul în care un O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M. își propune să distribuie titlurile de participare în alt stat membru, acesta trebuie să transmită C.N.V.M. în prealabil o scrisoare de notificare ce va cuprinde informații privind modalitățile prevăzute pentru distribuția titlurilor de participare în acel stat membru, inclusiv, dacă este cazul, privind clasele de acțiuni/unități de fond. În cazul aplicării prevederilor art. 148 alin. (1), scrisoarea de notificare va preciza faptul că titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului sunt distribuite în acel stat membru de către S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul.(2) Scrisoarea de notificare menționată la alin. (1) va fi însoțită de ultima versiune, în limba română și în traducere conform lit. a) și b), a următoarelor documente:a) regulile fondului sau actul constitutiv al societății de investiții, prospectul și, după caz, ultimul raport și raportul semestrial, traduse în conformitate cu art. 159 alin. (2) lit. c) și d); șib) informațiile-cheie destinate investitorilor menționate la art. 98, traduse potrivit art. 159 alin. (2) lit. b) și d);c) dovada achitării în contul C.N.V.M. a tarifului pentru eliberarea atestatului prevăzut la alin. (3).(3) C.N.V.M. verifică dacă documentația este completă conform alin. (1) și (2) și, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea completă a acesteia, o transmite autorității competente din statul membru în care O.P.C.V.M.-ul își propune să distribuie titluri de participare, însoțită de un atestat prin care C.N.V.M. va certifica că O.P.C.V.M. îndeplinește condițiile impuse în legislația națională prin care au fost transpuse prevederile Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare.(4) La transmiterea documentației conform alin. (3) C.N.V.M. notifică de îndată O.P.C.V.M. care poate distribui titluri de participare pe teritoriul statului membru gazdă de la data respectivei notificări.(5) O.P.C.V.M. care distribuie titluri de participare în alt stat membru trebuie, potrivit reglementărilor în vigoare în statul membru gazdă, să ia măsurile necesare pentru ca plățile către deținătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum și transmiterea informațiilor care îi revin O.P.C.V.M.-ului să fie asigurate deținătorilor de titluri de participare din acel stat membru.(6) Procedura de notificare trebuie să respecte prevederile cap. 1 din Regulamentul (UE) nr. 584/2010 al Comisiei din 1 iulie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește forma și conținutul scrisorii standard de notificare și ale atestării O.P.C.V.M.-urilor, utilizarea mijloacelor electronice de comunicare între autoritățile competente în scopul notificării, procedurile de efectuare a verificărilor la fața locului și a investigațiilor și schimbul de informații dintre autoritățile competente.(7) Scrisoarea de notificare și atestatul menționat la alin. (3) vor fi transmise autorității competente din statul membru gazdă într-o limbă uzuală în mediul de afaceri internațional.(8) Documentele menționate la alin. (2) sunt transmise și stocate electronic.(9) O.P.C.V.M. trebuie să asigure accesul autorităților competente din statul membru gazdă la versiunea electronică a fiecăruia din documentele menționate la alin. (2) lit. a) și b) și, dacă este cazul, la orice traducere a acestora. O.P.C.V.M. trebuie să actualizeze respectivele documente și traduceri, să notifice autorității competente din statul membru gazdă cu privire la orice modificări și să indice unde pot fi obținute aceste documente în variantă electronică.(10) Versiunea electronică a documentelor menționate la alin. (2) lit. a) și b) va fi pusă la dispoziția autorității competente din statul membru gazdă pe website-ul O.P.C.V.M.-ului, websiteul S.A.I. care administrează O.P.C.V.M.-ul sau alt website desemnat de O.P.C.V.M. în scrisoarea de notificare sau în actualizările acesteia. Documentele puse la dispoziție pe website trebuie furnizate într-un format care să permită vizualizarea, reproducerea și stocarea documentelor la nivelul tehnologiilor în uz curent.(11) În cazul modificării informațiilor privind modalitățile de distribuție comunicate în scrisoarea de notificare menționată la alin. (1) sau al unei modificări a clasei de acțiuni/unități de fond care se distribuie, O.P.C.V.M. trebuie să transmită autorității competente din statul membru gazdă o notificare scrisă în acest sens înainte de a pune în aplicare respectiva modificare.  +  Articolul 159(1) O.P.C.V.M. autorizat de C.N.V.M., care își distribuie titlurile de participare într-un stat membru gazdă, are obligația să furnizeze investitorilor de pe teritoriul respectivului stat membru toate informațiile și documentele pe care un O.P.C.V.M. le furnizează investitorilor din România potrivit prevederilor cap. IV secțiunea a V-a "Reguli privind transparența și publicitatea".(2) Informațiile și documentele menționate la alin. (1) sunt furnizate investitorilor potrivit următoarelor dispoziții:a) fără a aduce atingere dispozițiilor cap. IV secțiunea a 5-a "Reguli privind transparența și publicitatea", respectivele informații și/sau documente sunt furnizate investitorilor conform modalităților prevăzute de actele cu putere de lege și actele administrative ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului;b) informațiile-cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 se traduc în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente ale respectivului stat membru;c) alte informații sau documente decât informațiile-cheie destinate investitorilor prevăzute la art. 98 se traduc la alegerea O.P.C.V.M.-ului în limba oficială ori în una din limbile oficiale ale statului membru gazdă al O.P.C.V.M.-ului sau într-o limbă aprobată de autoritățile competente ale respectivului stat membru ori într-o limbă uzuală în mediul de afaceri internațional; șid) traducerile informațiilor și/sau documentelor în temeiul lit. b) și c) se realizează sub responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului și reflectă cu fidelitate conținutul informațiilor originale.(3) Cerințele prevăzute la alin. (2) se aplică, de asemenea, oricăror modificări ale informațiilor și documentelor prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 160În scopul desfășurării activităților lor, O.P.C.V.M.-urile pot folosi în statul membru gazdă, în denumirea lor, aceeași referire la forma lor juridică - "societate de investiții" sau "fond deschis de investiții" - ca și cea pe care o folosesc în România.  +  Secţiunea a 2-a C.N.V.M. - autoritatea competentă a statului membru gazdă  +  Articolul 161(1) S.A.I. autorizate de autorități competente din alte state membre pot desfășura în România, în limita autorizației acordate de autoritatea competentă din statul membru de origine, activitățile și serviciile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență fie prin înființarea unei sucursale, fie în mod direct, în temeiul liberei circulații a serviciilor, fără a fi impuse de către C.N.V.M. un nivel minim al capitalului, obținerea unei autorizații sau măsuri echivalente.(2) În cazul în care S.A.I. decide doar să distribuie în România titlurile de participare ale O.P.C.V.M.-ului pe care îl administrează și al cărui stat membru de origine este altul decât România, fără a intenționa să înființeze o sucursală pe teritoriul României, să desfășoare orice alte activități sau să furnizeze orice alte servicii, se vor aplica numai cerințele prevăzute în subsecțiunea a 2-a "Dispoziții speciale aplicabile O.P.C.V.M.-urilor din alte state membre care își distribuie titlurile de participare în România".(3) În aplicarea alin. (1), S.A.I. din alte state membre și sucursalele acestora se înscriu în Registrul C.N.V.M.(4) Înscrierea S.A.I. și a sucursalelor acestora în Registrul C.N.V.M. se efectuează în baza atestatului prin care C.N.V.M., în calitate de autoritate competentă din statul membru gazdă al S.A.I., ia act de notificările transmise de autoritățile competente din statul membru de origine.(5) În cazul sucursalelor, înscrierea în Registrul C.N.V.M. este condiționată și de obținerea certificatului de înregistrare a sucursalei respective la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și de achitarea tarifului cuvenit C.N.V.M.  +  Articolul 162În cazul înființării în România a unei sucursale a S.A.I. dintr-un alt stat membru, notificarea transmisă C.N.V.M. de către autoritatea competentă din statul membru de origine va fi însoțită de:a) programul de activitate al sucursalei care va cuprinde:(i) activitățile și serviciile prevăzute la art. 5 și 6 ce urmează a fi desfășurate în cadrul sucursalei;(ii) structura organizatorică a sucursalei;(iii) o descriere a sistemului de administrare a riscurilor elaborat de S.A.I.;(iv) o descriere a procedurilor și a măsurilor luate potrivit art. 35 alin. (3) și (4);b) adresa din România de la care pot fi obținute documente;c) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei;d) schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.A.I. este membră, în cazul activităților sau serviciilor care intră sub incidența normelor privind compensarea investitorilor;e) atestat din partea autorității competente din statul membru de origine prin care se certifică faptul că S.A.I. a primit autorizație în conformitate cu Directiva 2009/65/CE, precum și o descriere a domeniului de aplicare a autorizației S.A.I. și detalii cu privire la orice restricții ale tipurilor de O.P.C.V.M.-uri, în cazul în care S.A.I. dorește să desfășoare activitatea de administrare a portofoliului colectiv prevăzută la art. 6.  +  Articolul 163(1) Înainte de începerea activității sucursalei unei S.A.I. din alt stat membru, C.N.V.M. dispune de două luni de la notificarea transmisă de autoritatea competentă din statul membru de origine, conform art. 162, în vederea organizării supravegherii respectării de către S.A.I. a normelor aflate în responsabilitatea C.N.V.M.(2) Sucursala își poate începe activitatea la data comunicării C.N.V.M. sau, în absența unui răspuns, la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 164(1) S.A.I. din alt stat membru care desfășoară activități prin intermediul unei sucursale înființate pe teritoriul României are obligația respectării regulilor de conduită stabilite de C.N.V.M.(2) Monitorizarea respectării prevederilor alin. (1) este asigurată de C.N.V.M.  +  Articolul 165În cazul modificării informațiilor notificate conform art. 162 alin. (1) lit. a), b) și c), S.A.I. va comunica în scris respectiva modificare autorității competente din statul membru de origine și C.N.V.M., cu cel puțin o lună înaintea efectuării schimbării, astfel încât:a) autoritatea competentă din statul membru de origine să poată lua o decizie cu privire la această modificare și s-o notifice C.N.V.M.;b) C.N.V.M. să dispună măsurile conform art. 163 alin. (1).  +  Articolul 166(1) În cazul în care S.A.I. dintr-un alt stat membru dorește să desfășoare în România pentru prima dată activitățile pentru care a primit autorizație, în temeiul liberei circulații a serviciilor, notificarea transmisă C.N.V.M. de către autoritatea competentă din statul membru de origine va fi însoțită de:a) programul de activitate al S.A.I. care trebuie să indice activitățile și serviciile menționate la art. 5 și 6 avute în vedere a fi desfăș