LEGE nr. 502 din 17 noiembrie 2004privind asociațiile pensionarilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin, în vederea apărării drepturilor și a promovării intereselor lor economice, sociale, culturale, sportive și altele, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, pot constitui asociații proprii, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ori pot adera la astfel de asociații.(2) Asociația pensionarilor este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial și apolitică.(3) Un pensionar nu poate face parte în același timp din mai multe asociații ale pensionarilor.  +  Articolul 2Asociația pensionarilor se constituie în scopul:a) apărării dreptului fiecăruia dintre membrii săi la o pensie calculată și acordată în condițiile legii, precum și a altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;b) reprezentării membrilor asociației în raporturile cu instituțiile administrației publice locale și centrale, în vederea obținerii, în condițiile legii, a drepturilor cuvenite acestora;c) organizării de activități recreative, culturale și sportive, pentru pensionari și familiile acestora;d) organizării unor activități de ajutorare și asistență socială pentru pensionari, în colaborare cu instituțiile specializate ale administrației publice.  +  Capitolul II Înființarea și înscrierea asociațiilor pensionarilor  +  Articolul 3(1) Asociația pensionarilor este subiectul de drept constituit din cel puțin 25 de pensionari care, pe baza înțelegerii, pun în comun contribuția materială și intelectuală pentru realizarea unor activități în interesul acestora.(2) Asociațiile pensionarilor se constituie corespunzător unităților administrativ-teritoriale: județ, oraș, comună.(3) Pensionarii proveniți din același domeniu de activitate își pot constitui organizații proprii.  +  Articolul 4Asociația pensionarilor dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială aceasta își are sediul, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) În vederea dobândirii personalității juridice, membrii fondatori încheie, în formă autentică, sub sancțiunea nulității, actul constitutiv și aprobă statutul asociației pensionarilor.(2) Actul constitutiv cuprinde:a) datele de identificare a membrilor fondatori: numele și prenumele, cetățenia și domiciliul acestora;b) exprimarea voinței de asociere și a scopului propus;c) denumirea asociației;d) sediul asociației;e) durata de funcționare a asociației pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;f) patrimoniul inițial al asociației, activul patrimonial, în valoare de cel puțin salariul minim pe economie, la data constituirii asociației, care este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al membrilor fondatori;g) componența nominală a primelor organe de conducere, administrare și control ale asociației;h) datele persoanei/persoanelor împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a asociației pensionarilor;i) semnăturile membrilor fondatori.(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor prevăzute la lit. g) și h);b) explicitarea scopului și a obiectivelor asociației;c) modul de dobândire și de pierdere a calității de membru al asociației;d) drepturile și obligațiile membrilor asociației;e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;f) atribuțiile organelor de conducere, administrative și de control ale asociației;g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;h) modul de stabilire și încasare a cotizației.  +  Articolul 6(1) Cererea pentru înscrierea asociației pensionarilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să își aibă sediul se depune la judecătorie de persoana împuternicită, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. h).(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:a) actul constitutiv;b) statutul asociației;c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;d) dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii noii asociații.  +  Articolul 7(1) Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.(2) În termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, pentru evidența fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.  +  Articolul 8(1) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (2), îl va cita în camera de consiliu pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregulile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână.(2) Dacă încălcarea cerințelor legale constatată privește dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituția României, republicată, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunică, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.  +  Articolul 9(1) În situația în care, la termenul fixat, neregulile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.(2) În cazul în care neregulile nu au fost înlăturate sau, deși legal citat, reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere, prin încheiere motivată.(3) Încheierile prevăzute la alin. (1) și (2) se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la încheierea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.  +  Articolul 10(1) Încheierea de admitere sau de respingere a cererii de înscriere este supusă numai recursului.(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului de pe lângă instanța sesizată i se vor comunică și copii de pe actul constitutiv și statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.(3) Termenul de recurs este de 10 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.(4) Recursul se soluționează cu citarea părților, în camera de consiliu, de urgență și cu precădere. Dispozițiile art. 9 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 11(1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu prevederile art. 7, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se reprezentantului asociației, la cerere, un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.(2) În relațiile cu terții, dovada personalității juridice se face cu certificatul de înscriere.  +  Articolul 12(1) Asociația județeană a pensionarilor își poate constitui filiale, cu structuri teritoriale, cu un număr minim de 20 de membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.(2) Filialele sunt entități cu sau fără personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de asociație.(3) Filiala se constituie prin hotărâre a comitetului asociației. Personalitatea juridică, unde este cazul, se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.(4) În vederea înscrierii filialei asociației pensionarilor, reprezentantul acesteia va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei și cu actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul filiala. Dispozițiile art. 8-11 sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Capitolul III Organizarea și funcționarea asociației pensionarilor  +  Articolul 13Organele asociației pensionarilor sunt:a) adunarea generală;b) comitetul asociației;c) comisia de cenzori;d) biroul executiv, în cadrul asociațiilor cu peste 3.000 de membri.  +  Articolul 14(1) Adunarea generală este organul de conducere al asociației, alcătuit din totalitatea membrilor săi.(2) În exercitarea competenței sale, adunarea generală are următoarele atribuții:a) stabilirea obiectivelor generale ale asociației pensionarilor;b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;c) alegerea și revocarea membrilor comitetului asociației;d) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori;e) modificarea statutului;f) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;g) orice alte atribuții prevăzute în prezenta lege și în statut.(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către comitetul asociației.(4) Adunarea generală se întrunește o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 13 lit. b) și c).(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut și regulamente.  +  Articolul 15(1) Comitetul asociației asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.(2) Pot fi aleși în comitetul asociației sau în comisia de cenzori pensionarii care au capacitate deplină de exercițiu și nu au antecedente penale.(3) În exercitarea competenței sale comitetul asociației are următoarele atribuții principale:a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;b) încheie acte juridice în numele asociației și pentru aceasta;c) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.(4) Regulile generale privind organizarea și funcționarea comitetului asociației se stabilesc prin statut. Comitetul asociației își poate elabora un regulament intern de funcționare.  +  Articolul 16Comitetul asociației poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții de execuție, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, pentru a exercita atribuțiile prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. b).  +  Articolul 17(1) Controlul financiar intern al asociației pensionarilor este asigurat de comisia de cenzori.(2) În exercitarea competenței sale, comisia de cenzori îndeplinește următoarele atribuții principale:a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației pensionarilor;b) întocmește rapoarte pe care le prezintă adunării generale;c) poate participa la ședințele comitetului asociației, fără drept de vot;d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.(3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii comitetului asociației nu pot fi cenzori.(4) Regulile generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori sunt cele prevăzute în statutul asociației. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament propriu de funcționare.  +  Capitolul IV Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației pensionarilor  +  Articolul 18(1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociației pensionarilor se face prin înscrierea modificării la Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 8-11.(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de procesul-verbal al adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al ședinței comitetului asociației.(3) Demersurile pentru înscrierea modificării se întreprind de comitetul asociației.(4) Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află vechiul sediu, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și stabilească noul sediu.  +  Capitolul V Forme de asociere  +  Articolul 19(1) Mai multe asociații de pensionari, dar nu mai puțin de 10, care au personalitate juridică, se pot constitui într-o federație. Hotărârea privind constituirea federației sau de afiliere la o federație constituită se adoptă de comitetele asociațiilor.(2) Federația pensionarilor dobândește personalitate juridică proprie și funcționează în condițiile prevăzute de prezenta lege pentru asociațiile de pensionari, condiții care i se aplică în mod corespunzător, cu excepțiile stabilite în prezentul capitol.(3) Cererea de înscriere se soluționează de tribunalul în a cărui circumscripție teritorială urmează să-și stabilească sediul federația pensionarilor.  +  Articolul 20(1) Federația pensionarilor devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federațiilor, aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 19 alin. (3), constituit conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.(2) Asociațiile pensionarilor care constituie o federație a pensionarilor își păstrează personalitatea juridică și patrimoniul propriu.  +  Articolul 21Organele federației sunt:a) congresul național;b) consiliul național;c) comitetul director;d) biroul permanent;e) comisia de cenzori.  +  Articolul 22Atribuțiile și modul de funcționare a organelor de conducere ale federației se stabilesc prin statutul și regulamentele proprii, aprobate de congresul național.  +  Articolul 23(1) Sunt reprezentative la nivel național federațiile care au în structura lor cel puțin 20 de organizații județene, cu cel puțin 75.000 de membri cotizanți.(2) Organizațiile prevăzute la alin. (1) sunt singurele autorizate să includă în denumirea lor cuvintele "național" și "din România".  +  Articolul 24Reprezentarea pensionarilor în fața autorităților publice centrale se asigură de federațiile reprezentative la nivel național. Acestea își deleagă reprezentanții în organismele instituțiilor de stat prevăzute de lege, care au atribuții vizând interesul pensionarilor.  +  Articolul 25Federațiile pensionarilor constituite prin asociere se pot afilia la organizațiile internaționale ale pensionarilor și, în spiritul solidarității dintre generații, pot fi sprijinite în activitatea lor de confederațiile sindicale ale salariaților.  +  Articolul 26Federațiile pot să editeze și să tipărească publicații proprii.  +  Articolul 27În cazul dizolvării federației pensionarilor, dacă în statut nu se prevede altfel, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.  +  Capitolul VI Veniturile  +  Articolul 28Veniturile asociațiilor pensionarilor se constituie din:a) cotizațiile membrilor;b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;c) dividendele societăților comerciale înființate de asociația pensionarilor;d) venituri realizate din activități economice directe;e) donații, sponsorizări sau legate;f) resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;g) alte venituri prevăzute de lege.  +  Articolul 29(1) Asociația pensionarilor, în condițiile legii și ale statutului propriu, poate:a) să organizeze și să administreze, în interesul membrilor săi, cluburi, biblioteci și magazine de tip economat;b) să constituie case de ajutor reciproc pentru pensionari;c) să își sprijine material membrii, în funcție de posibilități;d) să editeze și să tipărească publicații proprii.(2) Veniturile obținute din activitățile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea scopului asociației pensionarilor.  +  Articolul 30Asociația pensionarilor poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul său principal.  +  Articolul 31Veniturile federațiilor pensionarilor provin din:a) cota din cotizații prevăzută în statutele proprii, primită de la asociațiile componente;b) donații, sponsorizări sau legate;c) vânzarea publicațiilor proprii;d) resurse obținute de la bugetul de stat;e) alte venituri prevăzute de lege.  +  Capitolul VII Relațiile cu autoritățile publice  +  Articolul 32(1) Autoritățile administrației publice locale vor sprijini asociațiile și federațiile pensionarilor, constituite în temeiul prezentei legi, prin punerea la dispoziția acestora, în funcție de posibilități, a unor spații corespunzătoare funcționării lor.(2) Autoritățile administrației publice locale întocmesc, la cererea asociațiilor pensionarilor, liste de prioritate pentru atribuirea spațiilor prevăzute la alin. (1).(3) Pentru spațiile din fondul locativ de stat, folosite de asociațiile și federațiile pensionarilor ca sedii și cluburi, se va percepe chiria minimă stabilită prin hotărâri ale consiliilor județene și locale sau ale Consiliului General al Municipiului București.  +  Articolul 33Asociațiile și federațiile pensionarilor pot primi în folosință, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile și imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înființate, inclusiv de la autoritățile administrației publice locale. (la 27-07-2020, Articolul 33 din Capitolul VII a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 147 din 23 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020 )  +  Articolul 34Dizolvarea și lichidarea unei asociații ori federații a pensionarilor se fac prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. IX. "Dizolvarea și lichidarea" din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 35Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36Asociațiile și federațiile pensionarilor, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează personalitatea juridică legal dobândită, denumirea și forma de organizare.  +  Articolul 37Cererile formulate în fața instanțelor judecătorești de către o asociație sau federație a pensionarilor, precum și actele de procedură întocmite de către acestea sunt scutite de la plata taxei de timbru.  +  Articolul 38În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizațiile de pensionari, indiferent de modalitatea în care funcționează sau au dobândit personalitate juridică, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 17 noiembrie 2004.Nr. 502.-----