HOTĂRÂRE nr. 11 din 9 ianuarie 2013privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 26 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Ministerul Tineretului și Sportului se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor Guvernului în domeniile tineretului și sportului.(2) Ministerul Tineretului și Sportului are sediul principal în municipiul București, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, și își desfășoară o parte din activitatea specifică și în str. Eremia Grigorescu nr. 26, sectorul 1.  +  Capitolul II Principalele atribuții ale Ministerului Tineretului și Sportului  +  Articolul 2(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Tineretului și Sportului exercită următoarele atribuții cu caracter general:a) asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului și sportului; fundamentează și propune Guvernului politici în domeniile tineretului și sportului;b) inițiază, elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative, în vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniile tineretului și sportului;c) asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului încredințate, potrivit prevederilor legale pentru desfășurarea activității aferente domeniilor de tineret și sport, prin unitățile din subordine;c^1) actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum și pentru cele aflate în administrarea unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Tineretului și Sportului, pe baza actelor normative aprobate în acest sens; (la 14-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) c^2) actualizează inventarul centralizat al bunurilor imobile din domeniul privat al statului, pentru bunurile aflate în administrarea sa, precum și pentru cele aflate în administrarea unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Tineretului și Sportului. (la 14-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) d) asigură, în numele statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile tineretului și sportului;e) asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniile tineretului și sportului;f) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine;g) asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate; (la 14-04-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) g^1) încheie tratate internaționale la nivel departamental sau inițiază demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 590/2003 privind tratatele sau, după caz, de Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte; (la 14-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul II a fost completat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) h) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniile sale de competență și participă la procesul de elaborare a politicilor și documentelor europene în domeniul tineretului și sportului. (la 23-05-2017, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul II a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 ) (2) Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau prin alte acte normative privind politicile în domeniile tineretului și sportului.(3) Ministerul Tineretului și Sportului încheie documente de cooperare internațională care nu sunt guvernate de dreptul internațional cu autorități având competențe echivalente din statele membre ale Uniunii Europene sau din state terțe, respectiv cu organizații internaționale, în domeniile sale de responsabilitate. (la 14-04-2020, Articolul 2 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) (4) Ministerul Tineretului și Sportului asigură participarea, elaborează și fundamentează pozițiile României în procesul de negociere și adoptare a inițiativelor la nivel european, în domeniul său de activitate, potrivit cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Sistemului național de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2017. (la 14-04-2020, Articolul 2 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) (5) Ministerul Tineretului și Sportului asigură îndeplinirea, în domeniul de competentă, a obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau crearea cadrului juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii, implementarea și monitorizarea aplicării acestora. (la 14-04-2020, Articolul 2 din Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 )  +  Articolul 3(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul activității de tineret, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:a) aplică politica guvernamentală pentru tineret în concordanță cu legislația în vigoare, cu programul de guvernare, strategiile naționale și europene de tineret, cu rezultatele cercetării sociologice și ale procesului de consultare publică; (la 14-04-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) a^1) stabilește prioritățile, tipologia proiectelor/acțiunilor/ activităților pentru tineret, bugetul pe programe, proiecte, activități și elaborează planurile de acțiune, procedurile, metodologiile, calendarele de proiecte, planurile de monitorizare și evaluare pentru activitatea de tineret; (la 14-04-2020, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) b) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind tineretul, în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate, în condițiile legii; (la 14-04-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) c) colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, parteneri instituționali, sociali și organizaționali, în plan intern și extern, în vederea îndeplinirii obiectivelor în domeniul tineretului; (la 14-04-2020, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) d) inițiază, elaborează, organizează, finanțează, implementează, monitorizează, evaluează programe, proiecte, activități și acțiuni pentru tineret cu caracter intern și internațional și finanțează proiecte pe bază de concurs, în condițiile legii; (la 14-04-2020, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) e) coordonează și avizează desfășurarea activităților din bazele proprii; (la 23-05-2017, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 ) f) Abrogată. (la 14-04-2020, Litera f) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) g) Abrogată. (la 14-04-2020, Litera g) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) h) înființează centre de tineret în condițiile legii; (la 23-05-2017, Litera h) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 ) i) colaborează direct sau prin structurile specializate din subordinea sa cu autoritățile publice centrale în domeniul educației, cercetării, dezvoltării regionale, precum și cu alte asemenea autorități, în domenii de interes comun;j) avizează proiectele de acte normative inițiate de alte instituții în domeniul tineretului;k) fundamentează și elaborează studii și cercetări, analize și prognoze privind problematica studențească;l) elaborează și implementează planul de reabilitare și de extindere a centrelor de agrement;m) asigură organizarea și administrarea centrelor de agrement;n) elaborează regulamentul de organizare și funcționare al centrelor de agrement și metodologia privind repartizarea locurilor în taberele studențești;o) elaborează și implementează planul de extindere și dezvoltare a rețelei caselor de cultură ale studenților;p) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților specifice caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural-Sportiv Studențesc "Tei" din București;q) elaborează și derulează proiecte și programe naționale și internaționale în interesul studenților;r) acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești în vederea elaborării unor proiecte și programe care au obiective privind impulsionarea participării studenților, sub diversele ei forme, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional, stimularea creativității studenților, promovarea mobilității studenților în spațiul european și atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială;s) sprijină formarea, pregătirea și perfecționarea profesională a studenților și a tinerilor;ș) editează, produce și difuzează materiale de specialitate, cuprinzând informații utile tinerilor, precum și instituțiilor și structurilor asociative studențești implicate în activitatea de tineret;t) organizează direct sau prin unitățile din subordine activități de agrement, tabere naționale, tabere de odihnă, tabere sociale, tabere tematice pentru copii, studenți și tineri, precum și tabere pentru persoane cu handicap și tabere pentru olimpici; (la 09-08-2013, Lit. t) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 576 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 9 august 2013. ) ț) Abrogată. (la 14-04-2020, Litera ț) din Alineatul (1) , Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) u) organizează evenimente în vederea promovării programelor de tineret.(1^1) Abrogat. (la 14-04-2020, Alineatul (1^1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) (1^2) Abrogat. (la 14-04-2020, Alineatul (1^2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) (2) Finanțarea acțiunilor de tineret se poate face din veniturile realizate prin derularea de programe și acțiuni specifice, din donații și sponsorizări, precum și din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 4În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul absorbției fondurilor europene și internaționale, Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții specifice:a) asigură absorbția fondurilor europene în domeniul tineretului și sportului;b) accesează fonduri structurale și de investiții europene destinate susținerii politicilor de coeziune în domeniul tineretului și sportului, cu respectarea metodologiei specifice, în calitate de gestionar, beneficiar sau partener;c) gestionează fonduri publice și fonduri atrase de la organisme finanțatoare interne sau internaționale, pe care le alocă susținerii inițiativelor tinerilor și ale structurilor neguvernamentale de și pentru tineret, conform legislației specifice;d) conlucrează cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în vederea realizării obiectivelor din domeniile tineretului și sportului în cadrul programului Erasmus +. (la 23-05-2017, Articolul 4 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 )  +  Articolul 5(1) În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale în domeniul sportului, Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 18 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pe lângă atribuțiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Tineretului și Sportului îndeplinește și următoarele atribuții:a) organizează și susține activități sportive și evenimente în vederea promovării programelor de sport; (la 23-05-2017, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 ) b) soluționează cererile privind recunoașterea practicării oficiale a unei noi ramuri de sport pe teritoriul României; (la 14-04-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) c) asigură implementarea politicilor Guvernului și ale Uniunii Europene cu privire la dezvoltarea durabilă și armonioasă a copiilor și tinerilor;d) elaborează și implementează strategia națională de sport și educație fizică; (la 23-05-2017, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 ) e) gestionează fonduri publice și fonduri atrase, interne sau internaționale, pe care le alocă susținerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive și a organismelor neguvernamentale cu activitate de și pentru sport; (la 23-05-2017, Litera e) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 ) f) stabilește politicile și strategiile naționale în conformitate cu normele Uniunii Europene în domeniul sportului, pe acțiuni, măsuri de monitorizare și evaluare a impactului proiectelor care vor fi utilizate de structurile sportive reprezentative. (la 23-05-2017, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 5 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 ) g) elaborează norme metodologice privind omologarea bazelor sportive și înscrierea acestora în Registrul bazelor sportive. (la 14-04-2020, Alineatul (2) din Articolul 5 , Capitolul II a fost completat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 )  +  Capitolul III Structura organizatorică și conducerea Ministerului Tineretului și Sportului  +  Articolul 6(1) Structura organizatorică a Ministerului Tineretului și Sportului este prevăzută în anexa nr. 1.(2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1), prin ordin al ministrului tineretului și sportului se pot organiza servicii, birouri, compartimente sau colective temporare, potrivit legii, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(3) Personalul Ministerului Tineretului și Sportului este compus din demnitari și înalți funcționari publici, funcționari publici cu funcții publice generale sau specifice, și din personal contractual.(4) În cadrul Ministerului Tineretului și Sportului și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un șef de birou, conform legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.(5) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(6) Ministrul tineretului și sportului numește personalul unităților de management, în condițiile legii, și stabilește competențele șefului de birou.  +  Articolul 7(1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului este de 171, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. (la 09-08-2013, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 576 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 9 august 2013. ) (2) Numărul de posturi necesar pentru fiecare compartiment din structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1 se stabilește prin ordin al ministrului tineretului și sportului, în condițiile legii.(3) Atribuțiile compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Ministerului Tineretului și Sportului se stabilesc în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului, potrivit legii.(5) Statul de funcții pentru aparatul propriu al Ministerului Tineretului și Sportului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(6) Încadrarea și salarizarea personalului se fac potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 8(1) Conducerea Ministerului Tineretului și Sportului este exercitată de către ministru.(2) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește, potrivit legii, funcția de ordonator principal de credite.(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, ministrul tineretului și sportului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu alte persoane juridice, cu persoane fizice, precum și cu organisme și organizații din țară și din străinătate.(4) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul tineretului și sportului emite ordine și instrucțiuni.  +  Articolul 9(1) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute de Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ministrul tineretului și sportului îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.(3) Ministrul tineretului și sportului numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din cadrul aparatului propriu al ministerului.  +  Articolul 10(1) Ministrul tineretului și sportului este ajutat în activitatea de conducere de 2 secretari de stat și 2 subsecretari de stat numiți prin decizie a prim-ministrului. (la 09-08-2013, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 576 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 9 august 2013. ) (2) Funcțiile de ministru, secretar de stat și subsecretar de stat sunt funcții de demnitate publică, potrivit legii.(3) Secretarii de stat și subsecretarul de stat îndeplinesc atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului.  +  Articolul 11(1) Ministerul Tineretului și Sportului are un secretar general și doi secretari generali adjuncți, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarii generali adjuncți îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, de regulamentul de organizare și funcționare al ministerului și coordonează activitățile delegate prin ordin al ministrului tineretului și sportului, acționând pentru ducerea la îndeplinire a acestora. (la 23-05-2017, Articolul 11 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 )  +  Articolul 12(1) Pe lângă ministrul tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Consiliul Național pentru Tineret și Consiliul Național pentru Sport. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Consiliului Național pentru Tineret și ale Consiliului Național pentru Sport se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(2) Consiliul Național pentru Tineret și Consiliul Național pentru Sport se întrunesc, la cererea ministrului tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.  +  Articolul 13(1) Pe lângă ministrul tineretului și sportului funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiul ministerului se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(2) Colegiul ministerului se întrunește, la cererea ministrului tineretului și sportului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea specifică.(3) Ministrul tineretului și sportului este președintele Colegiului ministerului. În lipsa acestuia, atribuțiile președintelui se exercită de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul tineretului și sportului.  +  Articolul 14La nivelul Ministerului Tineretului și Sportului pot funcționa și alte consilii consultative pe probleme de tineret și sport. Înființarea, desființarea, competențele și componența acestor consilii se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.  +  Articolul 14^1(1) În cadrul Ministerului Tineretului și Sportului funcționează Comisia tehnico-economică, organism fără personalitate juridică. Comisia tehnico-economică avizează documentațiile tehnico-economice de investiții din domeniul de activitate al Ministerului Tineretului și Sportului care sunt finanțate integral sau parțial din fonduri publice, respectiv finanțate din surse proprii. (2) Componența și regulamentul de funcționare ale entității prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului. (la 14-04-2020, Capitolul III a fost completat de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 )  +  Articolul 15Prin ordin, ministrul tineretului și sportului poate delega unele dintre atribuțiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau altei persoane desemnate de acesta, în condițiile legii.  +  Articolul 16Conducătorii instituțiilor publice aflate în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului sunt numiți și eliberați din funcție de către ministrul tineretului și sportului, cu respectarea condițiilor legale.  +  Capitolul IV Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului  +  Articolul 17(1) Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului și sursele de finanțare ale acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.(2) Numărul maxim de posturi pentru unitățile subordonate ministerului este de 3.167. (la 09-08-2013, Alin. (2) al art. 17 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 576 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 503 din 9 august 2013. ) (3) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică și statele de funcții pentru instituțiile din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului.(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile instituțiilor subordonate Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul-cadru de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al ministrului tineretului și sportului. În termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării regulamentului-cadru, conducătorii unităților subordonate au obligația de a elabora și adopta propriul regulament de organizare și funcționare, în condițiile și limitele stabilite de regulamentul-cadru.  +  Articolul 18(1) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, se organizează și funcționează ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Tineretului și Sportului, cu personalitate juridică.(2) Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București sunt finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 19Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 776/2010 privind organizarea și funcționarea direcțiilor județene pentru sport și tineret, respectiv a Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, precum și alte atribuții stabilite prin acte normative specifice activității de tineret și sport.  +  Articolul 20Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural-Sportiv Studențesc "Tei" sunt instituții publice ale Ministerului Tineretului și Sportului și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural-Sportiv Studențesc "Tei".  +  Articolul 21Cluburile sportive, persoane juridice de drept public ale Ministerului Tineretului și Sportului, sunt instituții publice, care au ca obiect de activitate:a) realizarea performanțelor sportive, selecția, pregătirea și participarea la competiții sportive interne și internaționale;b) promovarea spiritului de fairplay, combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea sportivă;c) promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;d) administrarea bazei materiale sportive proprii;e) organizarea de competiții sportive în conformitate cu statutele și regulamentele federațiilor sportive naționale;f) alte activități în vederea realizării scopului și obiectului de activitate, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 22Complexele sportive naționale sunt instituții publice, cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes național și internațional, destinate cu prioritate pregătirii loturilor naționale și olimpice, precum și organizării competițiilor sportive la nivel național și internațional.  +  Articolul 23Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor este instituție publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, și are ca obiect de activitate formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor și a altor specialiști din domeniul sportului, în conformitate cu Statutul antrenorului și cu celelalte dispoziții legale în vigoare.  +  Articolul 24Institutul Național de Cercetare pentru Sport, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2, se organizează și funcționează potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 25Muzeul Sportului este instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului, cu sediul în municipiul București, Bulevardul Mărăști nr. 20 A, sectorul 1, și are ca obiect de activitate achiziționarea, conservarea, cercetarea și expunerea colecțiilor de bunuri din domeniul educației fizice și sportului.  +  Articolul 26(1) Ministerul Tineretului și Sportului și toate unitățile aflate în subordinea acestuia pot închiria bunurile imobile pentru necesități proprii și pot închiria, la rândul lor, bunurile imobile unor operatori economici sau pot da în folosința gratuită a altor instituții de utilitate publică spații situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care își desfășoară activitatea și pe care le administrează, în condițiile legii, cu păstrarea destinației acestora.(2) Închirierea bunurilor imobile se va face potrivit unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului tineretului și sportului, în condițiile legii.(3) Veniturile rezultate din închirierea bunurilor prevăzute la alin. (1), respectiv veniturile realizate din închirieri de către instituțiile subordonate se vor reține și gestiona conform prevederilor legale în vigoare; aceste venituri pot fi utilizate și pentru modernizarea imobilelor respective, conform actelor normative în vigoare.(4) Ministerul Tineretului și Sportului inițiază acte normative în condițiile legii, prin care pot fi date în folosință gratuită imobile din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, către federațiile sportive naționale și organizațiilor neguvernamentale de utilitate publică cu activitate în domeniul tineretului sau sportului, la solicitarea fundamentată a acestora, cu plata de către acestea a cheltuielilor cote-părți comune, respectiv cu păstrarea destinației imobilului. (la 23-05-2017, Articolul 26 din Capitolul IV a fost completat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 322 din 11 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 23 mai 2017 )  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 27Ministerul Tineretului și Sportului are în dotare un parc auto, potrivit dispozițiilor legale.  +  Articolul 28Achizițiile publice din veniturile proprii Ministerului Tineretului și Sportului care fac obiectul de activitate al Ministerului Tineretului și Sportului se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare de către aparatul central, prin direcțiile de specialitate.  +  Articolul 29Încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 30Ministerul Tineretului și Sportului va prelua toate drepturile și obligațiile Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, inclusiv personalul, cu menținerea drepturilor salariale deținute, și bunurile mobile și imobile aflate în administrarea sau, după caz, în proprietatea acesteia, potrivit prevederilor art. 29.  +  Articolul 30^1Ministrul tineretului și sportului aprobă prin ordin normele privind fundamentarea, acordarea și justificarea sumelor care se transferă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Tineretului și Sportului pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român. (la 24-07-2020, Capitolul V a fost completat de Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 573 din 22 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 24 iulie 2020 )  +  Articolul 31(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului tineretului și sportului se aprobă Procedura-cadru de închiriere și concesionare a bazei materiale destinate activității de educație fizică și sport și pentru activitatea de tineret, inclusiv a terenurilor aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere, în condițiile legii.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului tineretului și sportului se aprobă Procedura-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și pentru aprobarea contractului-cadru de închiriere.  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 33Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul muncii, familiei,
  protecției sociale și persoanelor vârstnice,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învățământ superior,
  cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  București, 9 ianuarie 2013.Nr. 11.  +  Anexa nr. 1^1) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Tineretului și Sportului
  Numărul maxim de posturi - 171, exclusiv demnitari și cabinetul ministrului (la 14-04-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 ) Notă
  Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020, încadrarea personalului Ministerului Tineretului și Sportului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului tineretului și sportului în termen de minimum 30 de zile și în termen de maximum 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispozițiilor legale și a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚILE
  care funcționează în subordinea Ministerului Tineretului și Sportului
   + 
  Denumirea unității Sursa de finanțare
  I. Direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București Cu finanțare din venituri propriiși subvenții de la bugetul de stat
  II. Casele de cultură ale studenților și Complexul Cultural Sportiv Cu finanțare din venituri propriiși subvenții de la bugetul de stat
  III. Cluburi sportive Cu finanțare din venituri propriiși subvenții de la bugetul de stat
  1. Clubul Sportiv "Unirea" Alba Iulia 2. Clubul Sportiv Municipiul Arad 3. Clubul Sportiv Municipiul Pitești 4. Clubul Sportiv "Muscel" Câmpulung 5. Sport Club Municipal Bacău 6. Clubul Sportiv Municipal Onești 7. Clubul Sportiv "Crișul" Oradeaung 8. Clubul Sportiv Municipal Bistrița 9. Clubul Sportiv Botoșani 10. Clubul Sportiv Municipal Brașov 11. Clubul Sportiv Municipal Brăila 12. Clubul Sportiv Municipal Buzău 13. Clubul Sportiv Municipal Reșița 14. Clubul Sportiv Municipal Călărași 15. Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca 16. Clubul Sportiv "Farul" Constanța 17. Clubul Sportiv Municipal Sfântu Gheorghe 18. Clubul Sportiv Târgoviște 19. Clubul Sportiv Municipal Craiova 20. Clubul Sportiv Municipal "Dunărea" Galați 21. Clubul Sportiv Municipal Giurgiu 22. Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu-Jiu 23. Sport Club Miercurea-Ciuc 24. Clubul Sportiv Municipal Iași 25. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare 26. Clubul Sportiv "Mureșul" Târgu-Mureș 27. Clubul Sportiv "Ceahlăul" Piatra-Neamț28. Clubul Atletic Roman 29. Clubul Sportiv "Petrolul" Ploiești 30. Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia 31. Clubul Sportiv Satu Mare 32. Clubul Sportiv Municipal Zalău 33. Clubul Sportiv Municipal Sibiu 34. Clubul Sportiv Municipal Suceava 35. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative Suceava 36. Clubul Sportiv "Teleorman" Alexandria 37. Clubul Sportiv Municipal Timișoara 38. Clubul Sportiv Municipal "Danubiu" Tulcea 39. Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui 40. Clubul Sportiv "Chimia" Râmnicu Vâlcea41. Clubul Sportiv "Unirea" Focșani 42. Clubul Sportiv "Olimpia" București 43. Clubul Sportiv Școlar "Triumf" București 44. Clubul Central de Șah București 45. Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative București 46. Clubul Sportiv Municipal Drobeta-TurnuSeverin 47. Clubul Sporturilor de Iarnă Vatra Dornei 48. Sport Club Municipal Deva
  IV. Complexele sportive naționale Cu finanțare din venituri propriiși subvenții de la bugetul de stat
  1. Complexul Sportiv Național "Lia Manoliu" București 2. Complexul Sportiv Național Snagov 3. Complexul Sportiv Național "Nicolae Navasart" Snagov 4. Complexul Sportiv Național Poiana Brașov 5. Complexul Sportiv Național Bascov-Budeasa;6. Complexul Sportiv Național Orșova 7. Complexul Sportiv Național Piatra Arsă 8. Complexul Sportiv Național "Sala Polivalentă" București 9. Complexul Sportiv Național Izvoru Mureșului 10. Complexul Sportiv Național ”Lascăr Pană” Baia Mare
  V. Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor Cu finanțare din venituri propriiși subvenții de la bugetul de stat
  VI. Muzeul Sportului Cu finanțare din venituri propriiși subvenții de la bugetul de stat
  VII. Institutul Național de Cercetare pentru Sport Cu finanțare din venituri propriiși subvenții de la bugetul de stat
  (la 14-04-2020, Poziția 5, Punctul IV din Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 296 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 14 aprilie 2020 )
  -------