LEGE nr. 115 din 8 iulie 2020privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 8 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 17 aprilie 2020, cu următoarele modificări și completări: 1. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 19^1La determinarea sumelor cu care pot fi majorate cheltuielile de natură salarială pentru anul 2020, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt condiționați de îmbunătățirea/menținerea rezultatului brut realizat în anul 2019, prevăzută la art. 48 alin. (1) lit. a)-d) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările ulterioare.2. La articolul 20, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:3^1. La articolul 6, după alineatul (13) se introduc cinci noi alineate, alineatele (14)-(18), cu următorul cuprins:(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în vederea sprijinirii activității sportive pe diferite ramuri de sport, în cursul anului bugetar 2020, autoritățile administrației publice locale pot acorda în mod direct alocații cluburilor sportive de drept public sau privat ori asociațiilor județene, respectiv a municipiului București care își au sediul pe raza lor administrativ-teritorială. Autoritățile administrației publice locale pot acorda în aceleași condiții alocații pentru finanțarea programelor sportive organizate pe raza lor administrativ-teritorială de către aceste cluburi sau de către federațiile sportive naționale, direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București ori inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București. (15) Prin excepție de la prevederile art. 18^1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul bugetar 2020, autoritățile administrației publice locale, prin hotărârea autorităților deliberative, pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a structurilor sportive de drept public aflate în subordinea autorităților sau instituțiilor publice ale autorităților publice centrale care își au sediul pe raza lor administrativ-teritorială.(16) Hotărârile consiliilor locale sau județene privind acordarea sprijinului financiar vor avea caracter individual și în acestea autoritățile deliberative ale administrației locale vor preciza, alături de valoarea totală a sumei acordate, destinația acesteia, defalcarea pe capitole de cheltuieli, precum și modalitatea și termenele de decontare.(17) Hotărârile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității finanțate din fondurile publice.(18) Valoarea totală a finanțărilor acordate potrivit prevederilor alin. (14) și (15) pentru întregul an bugetar 2020 nu poate depăși 3% din suma reprezentând cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului local al unității administrativ-teritoriale respective.3. La articolul 20, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:5. La articolul 48, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Cheltuielile de natură salarială reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și cele reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru întregul an 2020, determinat ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019, majorează cheltuielile de natură salarială determinate conform alin. (1) lit. a)-d).4. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de – 59.431,9 milioane lei.5. La articolul 26, literele a), c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de - 6,79%;.....................................................................c) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 381.325,9 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 208.487,3 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale este de 78.916,9 milioane lei, pentru bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este de 42.181,9 milioane lei, pentru bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 33.514,2 milioane lei;.....................................................................e) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de – 73.430,7 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de – 75.230,5 milioane lei, al soldului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate este zero și al soldului bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este de 1.761,8 milioane lei;6. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale cu suma de 930.000 mii lei, potrivit anexei nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență, astfel:a) 373.639 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;b) 556.361 mii lei, pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor și sectoarelor municipiului București și municipiului București.(la 23-07-2020 Literele b) și c) din Alineatul (1) , Articolul 26^1 , Punctul 6. , ARTICOLUL UNIC au fost modificate de Litera A. din RECTIFICAREA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 iulie 2020(2) Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2020.7. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.8. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 8 iulie 2020.Nr. 115.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 La Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2020)
  SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
  alocate pentru finanțarea unor cheltuieli ale autorităților administrației publice locale, pe anul 2020
  - mii lei -- mii lei -- mii lei -- mii lei -- mii lei -- mii lei -- mii lei -- mii lei -
  Nr. crt.JudețulTOTAL (mii lei)
  Finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelorFinanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului BucureștiEchilibrarea bugetelor locale ale județelor, sectoarelor municipiului București și Municipiului București
  TOTALdin care pentru:TOTALdin care pentru:
  Finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copiluluiFinanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicapFinanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copiluluiFinanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicapDrepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare
  012=3+6+103=4+5456=7+8+978910
  TOTAL930,000373,639178,8551)194,7841)0000556,361
  1ALBA15,93110,6383,6886,95000005,293
  2ARAD19,9715,4152,8662,549000014,556
  3ARGEȘ26,97712,1545,7926,362000014,823
  4BACĂU31,39914,7266,1818,545000016,673
  5BIHOR26,1599,9414,2485,693000016,218
  6BISTRIȚA- NĂSĂUD13,9175,0993,0402,05900008,818
  7BOTOȘANI19,2649,0445,0364,008000010,220
  8BRAȘOV26,9385,5393,5322,007000021,399
  9BRAILA14,6285,8383,9011,93700008,790
  10BUZĂU19,7627,5125,1132,399000012,250
  11CARAȘ- SEVERIN13,5045,7813,8391,94200007,723
  12CĂLĂRAȘI13,1345,3493,2902,05900007,785
  13CLUJ31,0608,0993,6324,467000022,961
  14CONSTANȚA32,46613,1845,8037,381000019,282
  15COVASNA9,6053,5353,09344200006,070
  16DÂMBOVIȚA22,1027,2663,8923,374000014,836
  17DOLJ29,2429,0555,6343,421000020,187
  18GALAȚI26,5535,5884,0251,563000020,965
  19GIURGIU11,5244,9582,0652,89300006,566
  20GORJ15,2026,3162,9693,34700008,886
  21HARGHITA14,0526,9874,9382,04900007,065
  22HUNEDOARA19,4076,4052,3864,019000013,002
  23IALOMIȚA12,1804,1192,0682,05100008,061
  24IAȘI40,26917,91011,8956,015000022,359
  25ILFOV18,5443,3171,1512,166000015,227
  26MARAMUREȘ22,1217,2283,0784,150000014,893
  27MEHEDINȚI11,8595,6912,9422,74900006,168
  28MUREȘ25,11913,4863,9889,498000011,633
  29NEAMȚ24,11622,0976,63815,45900002,019
  30OLT18,4949,2204,2524,96800009,274
  31PRAHOVA33,64715,1055,1329,973000018,542
  32SATU MARE16,4286,7743,0093,76500009,654
  33SĂLAJ10,3736,9843,1473,83700003,389
  34SIBIU19,83210,6353,3267,30900009,197
  35SUCEAVA32,23213,0435,6507,393000019,189
  36TELEORMAN15,7715,1123,9301,182000010,659
  37 38TIMIȘ TULCEA31,979 10,04814,196 9,7937,048 3,5297,148 6,2640 00 00 00 017,783 255
  39VASLUI21,02922,57910,94911,6300000-1,550
  40VALCEA16,8349,2263,6745,55200007,608
  41VRANCEA16,3288,6954,4864,20900007,633
  42MUNICIPIUL BUCUREȘTI40,00440,004
  43SECTOR 16,6666,666
  44SECTOR 26,6666,666
  45SECTOR 36,6666,666
  46SECTOR 46,6666,666
  47SECTOR 56,6666,666
  48SECTOR 66,6666,666
  (la 23-07-2020, ANEXA a fost modificată de Litera B. din RECTIFICAREA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 iulie 2020 )
  ----