LEGE nr. 142 din 21 iulie 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54 din 23 aprilie 2020 privind prelungirea mandatelor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 23 aprilie 2020, cu următoarele modificări:1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂprivind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei2. Articolul unic va avea următorul cuprins:  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 18 mai 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:(16^1) Mandatele membrilor Comitetului de reglementare a căror durată expiră prin ajungerea la termen în perioada în care este decretată starea de urgență în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, se prelungesc de drept, pentru o perioadă de maximum trei luni, termen în care comisiile de specialitate desemnate conform alin. (2) selectează și propun noii membri, iar Parlamentul, în ședința comună a celor două Camere, îi numește în condițiile legii.2. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Informațiile confidențiale stabilite de operatorii economici sau de către ANRE prin regulament propriu pot fi comunicate Președintelui României, Parlamentului, Guvernului sau altor instituții centrale și locale cu atribuții în domeniu, în condițiile legii.3. La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Personalului ANRE, membrilor Comitetului de reglementare și ai Consiliului consultativ le sunt interzise furnizarea de informații confidențiale dobândite în exercitarea atribuțiilor de serviciu altor beneficiari decât cei prevăzuți la alin. (4).4. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) ANRE colaborează cu Consiliul Concurenței în vederea aplicării legislației naționale și europene în materie de concurență, fără a aduce atingere prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici competențelor Consiliului Concurenței în aplicarea acestei legi, respectiv în aplicarea prevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 21 iulie 2020.Nr. 142.----