LEGE nr. 140 din 21 iulie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 22 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 punctul 13, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) avizul de mediu pentru produse de protecție a plantelor, respectiv pentru îngrășăminte - act administrativ emis de autoritatea competentă de implementare pentru protecția mediului, prin compartimentul cu atribuții în domeniul respectiv, necesar în procedura de omologare a produselor chimice de protecție a plantelor și, respectiv, de autorizare a îngrășămintelor chimice;2. La articolul 38 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:f) să stocheze îngrășămintele chimice și produsele de protecție a plantelor conform fișei cu date de securitate emisă de producător.3. La articolul 96 alineatul (3), după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:11^1. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a supraveghea și asigura depozitarea îngrășămintelor chimice potrivit fișei cu date de securitate emisă de producător;Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 21 iulie 2020.Nr. 140.-----