ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, se modifica după cum urmează:1. Punctul I.1 din alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"1. Ordinul Steaua României, instituit prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cuprinde 6 grade: a) Colan; b) Mare Cruce; c) Mare Ofiţer; d) Comandor; e) Ofiţer; f) Cavaler."2. Alineatul (1) al articolului 87 va avea următorul cuprins:"Art. 87. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga reglementările anterioare privitoare la decoraţii şi titluri de onoare, cu excepţia: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat*), cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiinţarea Medaliei lt; lt;Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945 gt; gt;, republicată**); Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată***); Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999****) privind instituirea medaliei comemorative lt; lt;150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu gt; gt;."------------ Notă *) Decretul-lege nr. 118/1990 a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998. Notă **) Legea nr. 68/1994 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000. Notă ***) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 iunie 1999. Notă ****) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 194/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTINISARESCUContrasemnează:---------------Ministrul culturii,Ion Caramitru------------