METODOLOGIE din 9 iulie 2020privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 20 iulie 2020  Notă
  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 533 din 9 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 636 din 20 iulie 2020.
   +  Articolul 1Metodologia privind susținerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are ca scop stabilirea modalităților și a condițiilor în care se realizează finanțarea acestor licee.  +  Articolul 2(1) Beneficiază de susținere financiară din partea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, aprobate în condițiile art. 31^1 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare licee.(2) Susținerea financiară a liceelor de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, potrivit prevederilor art. 31^1 alin. (1) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, constă în finanțarea de investiții specifice în agricultură și a cheltuielilor materiale necesare funcționării acestora, așa cum sunt definite la pct. 29^1 din anexa la lege.  +  Articolul 3(1) Susținerea financiară prevăzută la art. 2 alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și în baza unui program anual de finanțare a investițiilor specifice activității de învățământ, precum și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor, denumit în continuare program, aprobat prin hotărâre de către Consiliul de administrație al liceului pe baza unei fundamentări elaborate de conducerea acestuia.(2) Programul se elaborează de către licee după modelul prevăzut în anexa nr. 1, este avizat de către autoritățile administrației publice locale pe raza cărora funcționează respectivele licee, denumite în continuare autorități, și se aprobă de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până cel târziu la data de 30 septembrie a fiecărui an în curs pentru anul următor, iar pentru anul 2020 programul va fi depus până la data de 31 iulie. (3) Liceele care, din motive justificate ce țin de încadrarea acestora în categoria unităților de învățământ preuniversitar ce școlarizează preponderent în profilul agricol, nu se mai includ în următoarea listă actualizată și aprobată în baza prevederilor art. 31^1 alin. (4) din lege beneficiază de finanțare până la finalizarea investițiilor în cadrul programului aprobat pentru anul în care s-a produs actualizarea listei. Liceele la nivelul cărora se înregistrează un stadiu al investițiilor ce nu permite abandonarea programului, în scopul asigurării caracterului sustenabil al acestuia, beneficiază în continuare de finanțare până la finalizarea lucrărilor și realizarea recepției lor, conform contractului de finanțare încheiat potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. (4) În situația în care anumite unități de învățământ incluse în lista prevăzută la art. 31^1 alin. (4) din lege, pierd personalitatea juridică ca urmare a desfășurării procesului de reorganizare a rețelei școlare, ajungând în imposibilitatea completării documentelor/fișelor anuale/lunare specifice programului, acestea beneficiază de finanțare atât timp cât dețin calitatea de liceu tehnologic cu profil preponderent agricol. Liceele care nu mai au personalitate juridică și la nivelul cărora se înregistrează un stadiu al investițiilor ce nu permite abandonarea programului, în scopul asigurării caracterului sustenabil al acestuia, beneficiază în continuare de finanțare până la finalizarea lucrărilor și realizarea recepției lor, finanțarea fiind solicitată de către unitățile de învățământ la care acestea au fost arondate.  +  Articolul 4(1) Sumele necesare implementării programului se centralizează după modelul prevăzut în anexa nr. 2 și se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(2) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 2 se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, repartizate pe unități administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ.(3) Valoarea anuală a finanțării prevăzute la art. 2 se încadrează în limita sumelor aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație pentru fiecare liceu.(4) În vederea obținerii finanțării prevăzute la art. 2, fiecare liceu transmite lunar, cu avizul autorității, către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, situația centralizatoare a sumelor necesare, după modelul prevăzut în anexa nr. 3.(5) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, după verificare și prioritizare, aprobă lunar plata sumelor aferente pentru activitatea desfășurată în perioada anterioară, pe baza situației centralizatoare prevăzute la alin. (4). (6) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transmite lunar Ministerului Finanțelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoțită de situația centralizatoare, după modelul prevăzut în anexa nr. 4.(7) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale transferă în conturile unităților administrativ-teritoriale sumele destinate finanțării liceelor, în condițiile legii.  +  Articolul 5Criteriile pentru finanțarea de investiții specifice în agricultură, precum și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sunt următoarele:a) menținerea profilului liceului pe toată perioada finanțării pentru care a fost inclus în lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol în conformitate cu prevederile art. 31^1 alin. (4) din lege;b) prezentarea către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu cel puțin 10 luni înainte de începerea anului următor de învățământ, a unui program de măsuri care să conducă atât la menținerea sau, după caz, la creșterea numărului de specializări/calificări profesionale, cât și la diversificarea acestora, în raport cu cerințele de pe piața muncii în domeniul agriculturii și conexe acesteia, având ca bază de referință anul școlar 2019-2020; c) numărul total de clase specifice domeniului agriculturii și conexe acesteia raportat la numărul total de clase aprobate în cadrul liceului, având ca bază de referință anul școlar 2019-2020.  +  Articolul 6Liceele au următoarele obligații:a) de a respecta procedurile privind achizițiile publice, potrivit legislației în vigoare, pentru achiziționarea de bunuri și servicii și a cheltuielilor de capital;b) de a realiza recepția lucrărilor de investiții finanțate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;c) de a urmări realizarea lucrărilor de construcții, după caz, de a asigura utilizarea corespunzătoare a mijloacelor fixe achiziționate, conform destinației aprobate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;d) de a justifica cheltuielile de investiții și cheltuielile materiale necesare funcționării liceelor în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;e) de a asigura inventarierea corespunzătoare a mijloacelor mobile /fixe în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.  +  Articolul 7(1) După finalizarea investițiilor specifice sau, după caz, achiziționarea/realizarea unor bunuri mobile sau imobile, directorul fiecărui liceu încheie un contract de management privind gestiunea investițiilor cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în condițiile prevederilor art. 31^1 alin. (7) din lege.(2) Contractul de management prevăzut la alin. (1) reglementează modul de utilizare, întreținere și exploatare a investițiilor specifice finanțate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.(3) Modelul contractului de management, modul de gestionare, utilizare, întreținere și exploatare a bunurilor finanțate conform prevederilor art. 31^1 alin. (1) și (5) din lege, precum și desemnarea reprezentantului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care încheie contractul de management cu directorul liceului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1la metodologieSe aprobă.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale............................................(Model) Denumirea liceului..............................
  PROGRAMUL DE FINANȚARE
  a investițiilor specifice în agricultură și a cheltuielilor materiale necesare funcționării liceelor tehnologice
  cu profil preponderent agricol pentru anul .......
  Nr. crt.Credite de angajament/Credite bugetareCategorii de investiții/Valoarea investițiilorCheltuieli materiale pentru funcționarea liceelorSuma totală aprobată (lei)
  Construcții agricole și zootehnice, inclusiv modernizare (denumirea)Valoarea investiției (lei)*Achiziționare de mașini, utilaje, echipamente specifice și animale vii (denumirea)Valoarea investiției (lei)Înființare de plantații pomicole, viticole, sere, solare, răsadnițe (denumirea)Valoarea investiției (lei)**Alte tipuri de construcții, inclusiv modernizare (denumirea)Valoarea investiției (lei)Cheltuieli materiale totale (lei)d.c. ***Cheltuieli pentru înființarea de noi specializări/calificări, programe de perfecționare a cadrelor didactice (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
  1.Credite de angajament
  Credite bugetare
  2.Credite de angajament
  Credite bugetare
  ......
  ......
  TOTALCredite de angajament
  Credite bugetare
  *Așa cum sunt prevăzute la pct. 29^1 lit. b) din anexa la lege. **Așa cum sunt prevăzute la pct. 29^1 lit. d) din anexa la lege.***Așa cum sunt prevăzute la art. 31^1 alin. (5) din lege.Director liceu,...................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)AvizatUnitatea administrativ-teritorială ..................................(denumirea) Primar,.....................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 2la metodologie(Model)Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Propun a se aproba. Se aprobă.Ordonator principal de credite,...............................................SITUAȚIA CENTRALIZATOAREa sumelor propuse pentru finanțarea investițiilor specifice în agricultură și a cheltuielilor materialenecesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pentru anul .....
  Nr. crt.Denumirea liceuluiSuma totală propusă (lei)
  1.Credite de angajament
  Credite bugetare
  2.Credite de angajament
  Credite bugetare
  ......
  ......
  TOTALCredite de angajament
  Credite bugetare
  Verificat și avizatStructura tehnică de specialitate.............................
   +  Anexa nr. 3la metodologieAvizat Unitatea administrativ-teritorială ......................................(denumirea)Primar, .............................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)(Model)Denumirea liceului..............................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare, reprezentând finanțarea lunară de investiții specifice în agricultură și de cheltuieli materiale,
  pentru funcționarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
  Luna ...................
  Nr. crt.Categorii de investiții/Valoarea investițiilorCheltuieli materiale pentru funcționarea liceelorSuma totală aprobată (lei)
  Construcții agricole și zootehnice, inclusiv modernizare (denumirea) Valoarea investiției (lei)*Achiziționare de mașini, utilaje, echipamente specifice și animale vii (denumirea)Valoarea investiției (lei)Înființare de plantații pomicole, viticole, sere, solare, răsadnițe (denumirea)Valoarea investiției (lei)**Alte tipuri de construcții, inclusiv modernizare (denumirea)Valoarea investiției (lei)Cheltuieli materiale totale (lei)d.c. ***Cheltuieli pentru înființarea de noi specializări/ calificări, programe de perfecționare a cadrelor didactice (lei)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)
  1.
  2.
  ....
  TOTAL
  *Așa cum sunt prevăzute la pct. 29^1 lit. b) din anexa la lege. **Așa cum sunt prevăzute la pct. 29^1 lit. d) din anexa la lege.***Așa cum sunt prevăzute la art. 31^1 alin. (5) din lege.Director liceu,.................................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
   +  Anexa nr. 4la metodologie(Model)Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Propun a se aproba.Se aprobă.Ordonator principal de credite,.............................................
  SITUAȚIA CENTRALIZATOARE
  a sumelor necesare finanțării investițiilor specifice în agricultură și a cheltuielilor materiale
  pentru funcționarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol
  Luna .....
  Nr. crt.Denumirea liceuluiSuma totală aprobată (lei)
  1.
  2.
  ....
  TOTAL
  Verificat și avizatStructura tehnică de specialitate.........................
  ----