HOTĂRÂRE nr. 559 din 16 iulie 2020privind funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 20 iulie 2020  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 26 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă funcționarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.  +  Articolul 2(1) Începând cu anul școlar 2020-2021, în sistemul de învățământ preuniversitar vor funcționa unități de învățământ cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație. Scopul acestora este de a pune în aplicare și de a evalua proiecte de cercetare educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel național. (2) Unitățile menționate la alin. (1) fac parte din sistemul național de învățământ.(3) În unitățile de învățămînt prevăzute la alin. (1) se aplică dispozițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și reglementările subsecvente. (4) În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei hotărâri a Guvernului, ministrul educației și cercetării poate emite ordine sau instrucțiuni.  +  Articolul 3(1) Pentru anul școlar 2020-2021, lista unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa ca unități-pilot, experimentale și de aplicație se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, până cel târziu la data de 15 august 2020.(2) În acest scop, ministrul educației și cercetării va aproba Metodologia de înființare și funcționare a unităților-pilot, experimentale și de aplicație. Aceasta va cuprinde: a) modalitatea prin care unitățile de învățământ preuniversitar pot solicita dobândirea statutului de unitate prevăzută la art. 2 alin. (1);b) criteriile de selecție;c) modelele curriculare și de carieră didactică;d) structura de personal și modalitățile de organizare a normei de muncă pentru personalul didactic și nedidactic;e) mecanismele de finanțare;f) mecanismul de monitorizare și evaluare;g) alte reglementări necesare înființării și funcționării.  +  Articolul 4Ministerul Educației și Cercetării, prin entitățile subordonate și coordonate, sprijină, conform atribuțiilor ce îi revin, unitățile de învățământ prevăzute la art. 2 alin. (1), în vederea fundamentării de politici publice la nivel național.  +  Articolul 5Ministerul Educației și Cercetării elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație, până la data de 1 august 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  București, 16 iulie 2020.Nr. 559.-----