ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 115 din 16 iulie 2020privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 17 iulie 2020  Având în vedere că în prezent, prin intermediul Programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material prin mese calde, pensionarii cu venituri echivalente indemnizației sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 de ani, precum și persoanele fără adăpost,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României, în contextul epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pentru care a fost stabilită starea de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, măsuri continuate prin instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,în contextul necesității luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 o poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu și lung asupra grupurilor vulnerabile,ținând cont de faptul că în această perioadă generată de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2, una dintre cele mai afectate categorii de persoane este categoria persoanelor în vârstă de 75 ani împliniți, fără sprijin material, cu venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin la domiciliu, iar, pe de altă parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de mese calde pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură,având în vedere că o altă categorie de persoane afectată în mod direct de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 este reprezentată de persoanele fără adăpost care se află în risc de sărăcie extremă și care reprezintă o categorie socială extrem de vulnerabilă pentru răspândirea acestui coronavirus,luând în considerare Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7016 final, din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1086, din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020, de modificare a Deciziei de punere în aplicare C (2014) 9102 aprobarea programului operațional de asistență alimentară și/sau material de bază din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001, precum și a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE Euratom) nr. 1046/2018 și Regulamentul (UE) nr. 559/2020,deoarece în lipsa unor măsuri concrete și rapide s-ar vulnerabiliza și mai mult categoriile de persoane vârstnice cu venituri echivalente indemnizației sociale pentru pensionari, precum și persoanele fără adăpost, prin intensificarea manifestării crizei coronavirusului și producerea de victime în rândul acestora, este necesară lansarea unui singur apel noncompetitiv, implementat de beneficiarul Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate, cu ajutorul organizațiilor partenere, pentru a răspunde, printr-o procedură rapidă, eficientă, cu acoperire națională, care să se adreseze persoanelor vulnerabile cele mai defavorizate și afectate de impactul pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2, în egală măsură și fără a face distincție.Având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, prin măsura de acordare de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, precum și cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul următoarelor operațiuni:a) distribuirea de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;b) asistență tehnică.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) POAD: Programul operațional „Ajutorarea persoanelor defavorizate“, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001 (FEAD), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015)7016 final din 16 octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017)1086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 final din 21 ianuarie 2020, de modificare a Deciziei de punere în aplicare a C (2014) 9102;b) precaritate alimentară de bază, punctul B - pentru mâncare preparată: asistență constând în acordarea meselor calde prin mecanismul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, distribuite gratuit destinatarilor finali prevăzuți la art. 3 alin. (2);c) destinatar final: destinatar final eligibil în cadrul S.N.S.P.V.P.A. care beneficiază de sprijin în cadrul POAD, astfel cum este aceasta definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu legislația națională;d) beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate - responsabil de inițierea și implementarea operațiunilor prevăzute la art. 1 referitor la măsura de acordare a mesei calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde și asistență tehnică, precum și autoritățile cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea programului operațional în ceea ce privește implementarea operațiunilor de asistență tehnică, prevăzute în anexa nr. 2;e) organizație parteneră: instituția prefectului și autoritățile administrației publice locale;f) tichet social pe suport electronic pentru mese calde - bilet de valoare pe suport electronic, care se acordă în condițiile prezentei ordonanțe de urgență beneficiarilor prevăzuți la art. 3 alin. (2);g) unități afiliate - unități de alimentație publică, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unități care comercializează masa caldă, în sensul prevăzut la lit. h), care se află pe lista unității emitente a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;h) masă caldă - hrană gătită din ingrediente alimentare, preparate prin prelucrarea termică a acestora;i) măsuri auxiliare - activitățile prevăzute în plus față de mesele calde, cu scopul de a atenua excluziunea socială și/sau a rezolva urgențele sociale, într-o manieră mai autonomizantă și mai sustenabilă, cum ar fi orientări cu privire la un regim alimentar echilibrat și sfaturi de gestionare a bugetului.  +  Articolul 3(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, denumită în continuare S.N.S.P.V.P.A.(2) Destinatarii finali sunt:a) persoanele care au venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, în vârstă de 75 de ani împliniți sau peste această vârstă;b) persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.  +  Articolul 4(1) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate destinatarilor finali au ca sursă de finanțare Programul operațional POAD 2014-2020 și se decontează, în limita bugetului disponibil pentru această măsură, în conformitate cu regulile de eligibilitate POAD.(2) Coordonatorul S.N.S.P.V.P.A. pentru acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde este Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate responsabilă cu implementarea programului în calitate de beneficiar.(3) Organizațiile partenere ale beneficiarului, respectiv Instituția Prefectului și autoritățile administrației publice locale, au următoarele atribuții: a) autoritățile administrației publice locale, prin reprezentant, identifică, întocmesc și își asumă listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora;b) autoritățile administrației publice locale, prin reprezentant, actualizează lunar și își asumă listele cu destinatarii finali, cu evidențierea separată a acestora;c) instituțiile prefectului centralizează la nivelul județului listele cu destinatarii finali și le transmit către beneficiar, Ministerul Fondurilor Europene;d) instituțiile prefectului centralizează lunar listele actualizate cu destinatarii finali la nivel județean.(4) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (3), autoritățile publice locale, prin structurile cu activitate de asistență socială de la nivelul lor, utilizează modalități de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A., aprobate prin dispoziție a primarului. (5) Structurile cu activitate de asistență socială de la nivelul autorităților publice locale elaborează lista destinatarilor finali, care va cuprinde: numele și prenumele, adresa de domiciliu și codul numeric personal al acestora. Pentru persoanele prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) se întocmește o listă separată care cuprinde doar numele și prenumele destinatarului final. Listele destinatarilor finali la nivel local se întocmesc și se aprobă de către reprezentantul legal al autorității publice locale și ulterior se transmit instituției prefectului în termenele prevăzute la art. 12.(6) Listele cu destinatarii finali, elaborate și transmise conform alin. (4) și (5), se centralizează la nivel de județ separat pentru cele două categorii de destinatari finali prevăzute la art. 3 alin. (2). Listele centralizate se transmit beneficiarului. (7) În vederea verificării corectitudinii listelor primite conform alin. (6), Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, solicită Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile abilitate, furnizarea listelor cu destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. a) aflați în plată în luna curentă, la nivel de județ.(8) În vederea furnizării de informații specifice privind destinatarii finali de către casele teritoriale de pensii către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Casa Națională de Pensii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială încheie un protocol, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. (9) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se emit numai de către unitățile autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, denumite în continuare unități emitente.(10) Unitățile emitente desfășoară această activitate numai în baza autorizației de funcționare, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. (11) Pot avea calitatea de unități emitente persoanele juridice înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și instituțiile de credit, persoane juridice române și sucursalele instituțiilor de credit autorizate în state membre ale Uniunii Europene și notificate către Banca Națională a României, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (9) și (10). (12) Unitățile emitente sunt obligate să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulației tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde în condiții de siguranță.(13) Unitățile emitente actualizează lunar sau la cererea Ministerului Fondurilor Europene lista unităților afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. (14) Unitățile emitente sunt obligate să selecteze unitățile afiliate care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde pe baza unor proceduri transparente și nediscriminatorii, astfel încât să acopere întreaga arie de beneficiari ai tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde.(15) Unitățile emitente sunt obligate să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte, prin care se virează sumele reprezentând încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, astfel încât să permită o evidență clară a sumelor utilizate în temeiul contractului de achiziție publică încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene și cu unitățile care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.(16) Unitățile emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde pot organiza platforme pentru emiterea acestora sau pot încheia contracte cu organizații care administrează schema/aranjamentul de plată ori alte organizații specializate, după caz.(17) Decontarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde între unitățile care acceptă aceste tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde și unitățile emitente se face numai prin intermediul unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului, potrivit legii. În cazul relației dintre Ministerul Fondurilor Europene și unitatea emitentă transferul se va face doar prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(18) Sumele derulate prin operațiunile cu tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde de către unitățile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri în alte scopuri.(19) Ministerul Fondurilor Europene, pe baza contractului de achiziție publică legal încheiat, achită atât contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde distribuite beneficiarilor, cât și costul emiterii suportului electronic.(20) Contractarea serviciilor privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde de către Ministerul Fondurilor Europene se realizează în condițiile legislației în vigoare privind achizițiile publice. La estimarea contractului de achiziție publică nu se ia în calcul valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde.(21) La solicitarea expresă a Ministerului Fondurilor Europene, unitatea emitentă are obligația de a restricționa utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde numai la anumite unități afiliate, pentru serviciile specifice de servire a meselor calde.(22) Valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde emise pe suport electronic nu poate fi transferată destinatarilor finali pe suportul electronic dacă, la data stabilită pentru transfer, Ministerul Fondurilor Europene nu a achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde achiziționate, inclusiv costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.  +  Articolul 5(1) Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. este de 180 de lei/lună. Valoarea tichetului social pe suport electronic pentru mase calde poate fi actualizat anual prin hotărâre a Guvernului adoptată cu cel puțin 90 de zile înainte de încheierea anului calendaristic pentru anul calendaristic următor.(2) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde emise nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar.(3) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise, conform instrucțiunilor entității achizitoare.(4) Se interzice unităților afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde.(5) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se alimentează lunar, exclusiv cu valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate destinatarilor finali, stabilită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(6) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde pot fi utilizate numai la unitățile afiliate care au încheiat cu unitatea emitentă selectată de către beneficiar contracte de prestări servicii/protocoale/convenții/acorduri sau orice alt document care reglementează drepturile și obligațiile părților.(7) Unitățile afiliate care utilizează aparate de marcat electronice fiscale potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a evidenția pe bon fiscal distinct contravaloarea produselor comercializate care se încadrează în categoria masă caldă, așa cum aceasta este definită de prezenta ordonanță de urgență, care urmează să fie achitată cu tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Pentru aceste bonuri fiscale va fi selectată ca tip de plată numai valoarea 9 „Alte metode“ din nomenclatorul pentru tipul de plată, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 146/2018 pentru descrierea profilurilor prevăzute la art. 22 pct. J lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, structura XML a mesajelor de activare a acestora, structura XML a fișierelor prevăzute la art. 22 pct. J lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, precum și categoriile de URL-uri utilizate în schimbul de informații cu sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, operatorul aparatului de marcat electronic fiscal având obligația să completeze câmpul editabil aferent tipului de plată cu sintagma „MASĂ CALDĂ“.(8) Valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate destinatarilor finali nu poate să fie diminuată în niciun mod.(9) Contravaloarea tichetului social pe suport electronic pentru mese calde reprezintă venit neimpozabil conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Fiecare tichet social pe suport electronic pentru mese calde este valabil numai dacă are înscris numărul cu care a fost înseriat de către unitatea emitentă și va conține următoarele informații înscrise pe suportul electronic sau stocate într-un alt mod pe acesta:a) numele și adresa emitentului și datele sale de identificare;b) perioada de valabilitate a suportului electronic;c) numele, prenumele și codul numeric personal al destinatarului final. În cazul persoanelor fără adăpost, va conține doar numele și prenumele destinatarului final;d) interdicția de a fi utilizat pentru alte scopuri decât cel pentru care a fost emis.(2) Destinatarul final poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde numai în rețeaua unităților afiliate, pe baza actului de identitate.(3) Obligativitatea prezentării actului de identitate prevăzută la alin. (2) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), acestea având obligația să prezinte un document eliberat de autoritățile publice locale care să ateste identitatea destinatarului final. (4) Tichetul social pe suport electronic pentru mese calde are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înțelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.(5) Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde se utilizează pe perioada de valabilitate a acestora. Eventualele sume rămase neutilizate aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde se returnează beneficiarului de către unitatea emitentă, în termen de 30 de zile de la data expirării duratelor de valabilitate ale acestora.(6) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde are obligația ca odată cu emiterea acestora să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica și cunoaște rețeaua de unități afiliate care servesc masă caldă pe raza localității de domiciliu sau reședință ai acestora ori în a căror evidență a administrațiilor publice locale se află.(7) Beneficiarul Ministerul Fondurilor Europene asigură distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde de la unitatea emitentă către instituția prefectului, conform tabelelor centralizatoare comunicate de fiecare instituție a prefectului.(8) Instituțiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde către autoritățile administrației publice locale de pe raza teritorială unde își au domiciliul destinatarii finali împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate care servesc masa caldă, corelate cu listele cuprinzând destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. a) aflați în plată în luna curentă, la nivel de județ, solicitate a fi furnizate Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile abilitate, de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, prin structura sa de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7).(9) Autoritățile administrației publice locale transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate care servesc masa caldă pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința ori în a căror evidență a administrațiilor publice locale se află. Acestea sunt luate în evidența serviciilor publice de asistență socială cu ocazia întocmirii listelor.(10) Pentru destinatarii finali nedeplasabili, autoritățile administrației publice locale, inclusiv prin serviciile publice de asistență socială, sau unitățile afiliate unde își au domiciliul sau reședința destinatarii finali nedeplasabili au obligația de a asigura serviciul de transport al mesei calde la domiciliul acestuia.(11) Procedura specifică de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și a măsurilor auxiliare, precum și de aprobare a mecanismului de implementare aferent se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ministrului afacerilor interne, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(12) Datele personale ale destinatarilor finali urmează să fie colectate, stocate și gestionate cu respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal.  +  Articolul 7(1) Constituie contravenție următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde în alt scop decât cel prevăzut de prezenta ordonanță de urgență;b) solicitarea și/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde sau pentru fracțiuni din acestea;c) refuzul nejustificat al unităților care acceptă tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde. Refuzul este justificat dacă există bănuieli întemeiate privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și beneficiarul acestora;d) emiterea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde de către altă entitate decât cea selectată de către Ministerul Fondurilor Europene;e) comercializarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde contra unei fracțiuni de preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta ordonanță de urgență.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) între 1,5 și 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c);b) între 3 și 4 puncte-amendă, fapta prevăzută la alin. (1) lit. b);c) între 14 și 20 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e).(3) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unității emitente de a alimenta tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde cu nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (5).(4) Constituie contravenție și se sancționează cu 14 puncte-amendă fapta unității emitente de a emite tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde cu nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1).(5) Constituie contravenție și se sancționează cu 7 puncte-amendă acceptarea de către unitatea afiliată de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde de la alte persoane decât destinatarul final.(6) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.  +  Articolul 8(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 7 se fac de către personalul beneficiarului, Ministerul Fondurilor Europene, împuternicit în acest sens.(2) Contravențiilor prevăzute la art. 7 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura suspendării autorizației de funcționare eliberată unităților emitente în cazul nerespectării dispozițiilor art. 4 alin. (12), (13) și (15).(2) Ministerul Finanțelor Publice poate dispune măsura retragerii autorizației de funcționare eliberată unităților emitente în următoarele situații:a) în cazul nerespectării criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice în baza cărora s-a acordat autorizația de funcționare;b) în cazul nerespectării dispozițiilor art. 4 alin. (17) și (18).(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se face de către o echipă de specialiști a cărei componență se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.(4) Acordarea autorizației de funcționare a unităților emitente și dispunerea măsurii de suspendare/retragere a acesteia în urma constatării situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către o comisie a cărei componență și procedură de lucru se aprobă ordin al ministrului finanțelor publice.  +  Articolul 10(1) Măsurile auxiliare care se aplică în cadrul S.N.S.P.V.P.A. pot include măsuri de educație cu privire la asigurarea igienei corporale și a locuinței proprii, facilitarea accesului la serviciile medicale, orientarea către servicii sociale, orientarea în vederea inserției profesionale, precum și sprijin în căutarea unui loc de muncă, facilitarea accesului la servicii de consiliere juridică, recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional.(2) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) sunt gratuite și se pun în aplicare de către organizațiile partenere, fie singure, fie în cooperare cu diverse organizații și instituții relevante în domeniul asistenței sociale.(3) Măsurile auxiliare prevăzute la alin. (1) vor fi acordate în funcție de nevoile individuale ale grupului-țintă, fără a aduce atingere demnității persoanei.  +  Articolul 11Pentru perioada de programare 2014-2020, S.N.S.P.V.P.A. are un buget de 640 de milioane de lei cu finanțarea asigurată prin POAD.  +  Articolul 12(1) Lista destinatarilor finali se comunică instituțiilor prefectului până la data de 1 august 2020.(2) Instituțiile prefectului comunică Ministerului Fondurilor Europene listele destinatarilor finali la nivel de județ până la data de 15 august 2020.  +  Articolul 13(1) Regulile generale de eligibilitate a cheltuielilor, precum și tipurile de cheltuieli eligibile efectuate în implementare sunt prevăzute în anexa nr. 1. (2) Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea S.N.S.P.V.P.A. sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 14Dispozițiile art. 7 și 8 intră în vigoare la 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  București, 16 iulie 2020. Nr. 115.  +  Anexa nr. 1
  REGULI GENERALE
  de eligibilitate a cheltuielilor și tipuri de cheltuieli eligibile efectuate în implementare
   +  Articolul 1Regulile generale de eligibilitate sunt următoarele:1. Pentru a fi eligibilă, orice cheltuială trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie angajată de către beneficiar și plătită de acesta în condițiile legii între 1 decembrie 2013 și 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanțare, în conformitate cu art. 22 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;b) să fie însoțită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislației naționale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligația de plată și de documente justificative privind efectuarea plății și realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția formelor de sprijin prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. b)-d) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) să fie în conformitate cu prevederile programului;d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanțare, încheiat/încheiată între Autoritatea de management și beneficiar;e) să fie rezonabilă și necesară realizării operațiunii;f) să respecte prevederile legislației Uniunii Europene și naționale aplicabile;g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, ținându-se cont de prevederile din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.2. Cheltuielile efectuate în cadrul operațiunilor sunt eligibile, în conformitate cu prevederile art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare.3. Cheltuielile realizate în cadrul operațiunilor care au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral înainte de depunerea de către beneficiar a cererii de finanțare în cadrul programului nu sunt eligibile, indiferent dacă toate plățile aferente au fost efectuate de către beneficiar, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 2În cadrul operațiunilor determinate de lipsa alimentelor de bază - mese calde, din POAD, sunt eligibile costurile serviciilor de emitere si gestionare tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.  +  Articolul 3În cadrul asistenței tehnice sunt eligibile următoarele cheltuieli:În condițiile respectării unui plafon de 5% din sumele alocate din fond, prin programul operațional se pot finanța cheltuieli privind pregătirea, gestionarea, monitorizarea, asistența tehnică, auditul, informarea, măsurile de control și evaluare:a) cheltuieli pentru întărirea capacității administrative a diferitelor autorități cu responsabilități în gestionarea, controlul și implementarea acestui program operațional:1. cheltuieli de personal pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea S.N.S.P.V.P.A. și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, conform legislației în vigoare;2. cheltuieli pentru îmbunătățirea calificării, organizarea întâlnirilor, conferințelor, cursurilor, călătoriilor de studiu pentru personalul implicat în implementarea și gestionarea S.N.S.P.V.P.A.;3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul din cadrul beneficiarului de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, potrivit prevederilor legale în vigoare privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;4. cheltuieli cu achiziția de echipamente IT și de birotică, materiale consumabile și accesorii pentru structura care asigură gestionarea programului, pentru direcțiile-suport și pentru beneficiarul de la nivelul Ministerului Fondurilor Europene;5. cheltuieli de operare a echipamentelor, achiziția de licențe și softuri, ca și servicii ITC pentru implementarea eficientă a programului pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;6. cheltuieli cu dezvoltarea și mentenanța sistemului IT care sprijină operarea POAD pentru structura care asigură gestionarea programului și pentru unitățile de implementare a proiectelor;7. cheltuieli ocazionate de realizarea de proceduri de lucru pentru implementarea programului;8. chirie sedii;9. costuri indirecte;b) cheltuieli pentru vizibilitate, informare și comunicare:1. cheltuieli pentru organizarea de campanii de informare realizate de Autoritatea de management;2. cheltuieli pentru implementarea de activități de informare și promovare;c) cheltuieli pentru controlul și auditul operațiunilor:1. cheltuieli de sprijinire a activității de control la nivelul Autorității de management;2. cheltuieli de sprijinire a verificării la fața locului;3. cheltuieli de sprijinire a verificării de calitate a produselor oferite;4. cheltuieli cu auditul programului;d) cheltuieli pentru evaluarea programului operațional:1. cheltuieli cu pregătirea de analize, studii, raportări, evaluări;2. costuri financiare ale procesului de evaluare.  +  Articolul 4Următoarele costuri nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operațional:a) dobânzile aferente datoriilor;b) furnizarea de infrastructură;c) costurile bunurilor folosite anterior;d) taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA.
   +  Anexa nr. 2
  Atribuțiile instituțiilor publice centrale și locale cu responsabilități în aplicarea și derularea S.N.S.P.V.P.A.
  A. Instituții cu rol în sistemul de management și control al POAD1. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management:a) gestionează POAD în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;b) pune la dispoziția beneficiarului informații relevante pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin;c) instituie un sistem de înregistrare și stocare în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune care sunt necesare pentru monitorizare, evaluare, gestiune financiară, verificare și audit;d) se asigură că datele înregistrate în sistemul electronic sunt colectate, înregistrate și stocate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE; e) elaborează și, după consultarea cu părțile interesate relevante, transmite Comisiei Europene rapoartele anuale și finale de implementare;f) elaborează și aplică proceduri și/sau criterii de selectare adecvate care sunt nediscriminatorii și transparente, conform programului operațional aprobat;g) asigură faptul că operațiunea selectată:1. intră în domeniul de aplicare al fondului și al programului operațional;2. îndeplinește criteriile stabilite în programul operațional și la art. 22, 23 și 26 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare;3. ia în considerare, după caz, principiile stabilite la art. 5 alin. (11)-(14) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;h) întreprinde toate măsurile pentru ca beneficiarului să i se ofere un document care stabilește condițiile acordării sprijinului pentru fiecare operațiune, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate în cadrul operațiunii, planul de finanțare și termenul îndeplinirii;i) se asigură că beneficiarul are capacitatea administrativă, financiară și operațională pentru a îndeplini condițiile prevăzute la lit. g), înainte de aprobarea operațiunii;j) se asigură că, în cazul în care operațiunea a început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare către Autoritatea de management, legislația aplicabilă relevantă pentru operațiune a fost respectată;k) determină tipul de asistență care poate face obiectul cheltuielii aferente unei operațiuni;l) verifică dacă produsele cofinanțate au fost livrate și că serviciile cofinanțate au fost prestate, precum și faptul că beneficiarul a plătit cheltuielile declarate și că acestea sunt în conformitate cu legislația aplicabilă, cu programul operațional și cu condițiile de acordare a sprijinului pentru operațiunea respectivă;m) efectuează următoarele tipuri de verificări:1. verificări administrative referitoare la fiecare cerere de rambursare depusă de beneficiar;2. verificări la fața locului a operațiunilor. Verificările la fața locului a operațiunilor individuale pot fi efectuate prin eșantionare.În cazul în care autoritatea de management este, de asemenea, și beneficiar al programului operațional, modalitățile de verificare asigură separarea adecvată a funcțiilor;n) se asigură că beneficiarul implicat în implementarea operațiunilor rambursate pe baza costurilor eligibile suportate în mod real are fie un sistem de contabilitate separată, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate tranzacțiile referitoare la o operațiune;o) instituie măsuri eficace și proporționale de prevenire, detectare, corectare și monitorizare a neregulilor și a fraudelor, luând în considerare riscurile identificate;p) stabilește proceduri pentru a se asigura că sunt păstrate toate documentele privind cheltuielile și auditurile necesare pentru a se asigura o pistă de audit adecvată;q) întocmește declarația de gestiune și rezumatul anual prevăzute la art. 32 alin. (4) lit. (e) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;r) se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile sprijinite din fond pentru operațiunile pentru care cheltuielile totale eligibile se ridică la mai puțin de 1.000.000 de euro sunt puse la dispoziția Comisiei Europene și a Curții de Conturi Europene, la cerere, timp de 5 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective. În cazul altor operațiuni decât cele menționate anterior, toate documentele justificative sunt puse la dispoziție pe o perioadă de 2 ani începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile finale aferente operațiunii încheiate;s) primește de la beneficiar, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual și centralizează la nivel de țară datele privind realizarea POAD, în vederea întocmirii și transmiterii Raportului anual de implementare a POAD către Comisia Europeană până la data de 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;t) publică un rezumat al conținutului fiecărui raport anual de implementare, precum și al celui final;u) asigură funcționarea sistemului de gestiune și control, în vederea asigurării respectării principiului bunei gestiuni financiare și se asigură că acest sistem funcționează în mod eficient pentru prevenirea, detectarea, corectarea, monitorizarea și raportarea neregulilor și fraudelor, prin următoarele acțiuni:1. evaluează riscurile antifraudă;2. stabilește măsuri antifraudă și elaborează planuri de combatere a fraudelor;3. asigură mecanisme de prevenire și detectare a fraudelor;4. sesizează autorităților și organelor judiciare competente indiciile de fraudă și tentativa de fraudă, conform dispozițiilor legale incidente;5. implementează măsuri corective privind fraudele;6. realizează analize privind suspiciunile de fraudă;7. în cazul unei nereguli sistemice, extinde investigațiile la toate operațiunile care ar putea fi afectate;8. previne, detectează, corectează neregulile și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăților întârziate;9. raportează Comisiei Europene cazurile de suspiciune de fraudă și cazurile de nereguli care afectează o contribuție din fond a cărei valoare depășește 10.000 EUR și care au făcut obiectul unei constatări primare administrative sau judiciare, cu excepția neregulilor care intră sub incidența articolului 30 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 223/2014 și o informează în mod periodic cu privire la evoluția semnificativă a procedurilor administrative și juridice corespunzătoare;v) coordonează, monitorizează și evaluează modul de implementare a POAD și ia măsuri de creștere a eficienței derulării, inclusiv prin emiterea de instrucțiuni ale ministrului fondurilor europene;w) primește și analizează propunerile de îmbunătățire a implementării programului și ia măsuri în consecință;x) stabilește formatul-cadru al tuturor documentelor necesare pentru implementarea programului;y) informează Comisia Europeană în termen de 3 luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la aceasta a unor observații cu privire la implementarea programului;z) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea și eficiența acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali eligibili în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;aa) elaborează o listă de proiecte, contracte sau acțiuni sprijinite prin intermediul programului, actualizată cel puțin la fiecare 12 luni, care include minimum următoarele informații: numele și adresa beneficiarului, cuantumul alocat beneficiarului din fondurile UE, tipul de acțiune materială vizat;bb) sub rezerva disponibilității fondurilor din prefinanțare și din plățile intermediare, rambursează beneficiarului valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către aceștia, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;cc) elaborează proceduri pentru gestionarea programului operațional, în vederea asigurării îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin;dd) stabilește operațiunile eligibile din cadrul programului operațional gestionat prin elaborarea de documente programatice, de implementare, respectiv ghiduri, decizii, ordine;ee) asigură monitorizarea implementării programului operațional gestionat;ff) participă la reuniunile anuale cu Comisia Europeană pentru examinarea progresului implementării programului operațional gestionat, în conformitate cu prevederile regulamentelor UE;gg) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare celorlalte structuri din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, autorității de certificare și autorității de audit pentru îndeplinirea de către aceste instituții a atribuțiilor;hh) asigură prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor, cu excepția situației prevăzute de art. 20 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și recuperarea sumelor plătite necuvenit, corespunzător prevederilor cap. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;ii) asigură monitorizarea neregulilor corespunzător prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;jj) transmite autorității de certificare informațiile prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. g) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările și completările ulterioare;kk) transmite Comisiei Europene prin Sistemul Informatic Antifraudă - AFIS-IMS rapoartele cazurilor de nereguli constatate la nivelul programului pe care îl gestionează, elaborate conform prevederilor art. 3 din Regulamentul Delegat (UE) 2015/1972 al Comisiei din 8 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu dispoziții specifice privind raportarea neregulilor legate de Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane și art. 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1976 al Comisiei din 8 iulie 2015 de stabilire a frecvenței și a formatului de raportare a neregulilor privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului;ll) aplică corecțiile financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;mm) transmite autorității de certificare raportări anuale privind sumele retrase din cererile de plată transmise către Comisia Europeană în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;nn) elaborează și actualizează, ca urmare a modificărilor, cu sprijinul celorlalte structuri implicate, descrierea sistemului de management și control pentru programul operațional gestionat, potrivit anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/341 al Comisiei din 20 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelele pentru transmiterea anumitor informații către Comisie;oo) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în Sistemul Unic de Management al Informației - SMIS/SMIS 2014+ fiind responsabilă de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;pp) elaborează și încheie contracte de finanțare/decizii de finanțare cu beneficiarul proiectelor aprobate, prin care se asigură de respectarea condițiilor specifice referitoare la implementarea proiectului, în conformitate cu regulamentele UE aplicabile și cu legislația națională în vigoare;qq) elaborează documentele aferente programării bugetare a surselor reprezentând fonduri externe nerambursabile primite din FEAD pentru prefinanțare, cofinanțare și finanțare a cheltuielilor neeligibile;rr) verifică îndeplinirea condițiilor pentru plata prefinanțării către beneficiari, autorizează și efectuează plata acesteia, după caz, și ulterior asigură recuperarea prefinanțării;ss) autorizează cheltuielile declarate de către beneficiar, efectuează, după caz, plățile către beneficiar, în urma verificărilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare, elaborează și transmite autorității de certificare declarații de cheltuieli;tt) elaborează și transmite autorității de certificare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și structurii cu rol de coordonator, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, previziuni privind sumele ce urmează să fie incluse în declarații de cheltuieli aferente programului operațional, pentru exercițiul financiar în curs și, după caz, pentru exercițiul financiar următor;uu) transmite Comisiei Europene previziunile cererilor de plată aferente perioadei de programare 2014-2020 pentru exercițiul financiar în curs și pentru cel următor, după aprobarea prin memorandum a acestora de către Guvern;vv) asigură închiderea programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, conform cerințelor regulamentelor Uniunii Europene, ghidurilor Expert Group on European Structural Investment Fund - EGESIF aplicabile și legislației naționale;ww) asigură îndeplinirea obligațiilor ce revin autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește recomandările formulate de organismele de audit europene și naționale.2. Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală Autoritatea de certificare și plată, în calitate de autoritate de certificare pentru POAD:a) întocmește și transmite către Comisia Europeană cererile de plată și certifică faptul că acestea rezultă din sisteme de contabilitate fiabile, că sunt bazate pe documente justificative verificabile și că au fost supuse unor verificări efectuate de autoritatea de management;b) întocmește conturile prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;c) certifică integralitatea, exactitatea și veridicitatea conturilor, a faptului că cheltuielile înscrise în aceste conturi respectă legislația aplicabilă și că ele au fost angajate pentru operațiunile selectate în vederea finanțării în conformitate cu criteriile aplicabile programului operațional și cu dreptul aplicabil;d) asigură un sistem în care se înregistrează și se stochează, în format electronic, evidențele contabile pentru fiecare operațiune și care conține toate datele necesare pentru întocmirea cererilor de plată și a conturilor, inclusiv înregistrări ale sumelor recuperabile, ale sumelor recuperate și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune sau pentru un program operațional;e) se asigură că pentru întocmirea și depunerea cererilor de plată a primit informații adecvate din partea autorității de management privind procedurile și verificările efectuate cu privire la cheltuieli;f) ia în considerare, la momentul întocmirii și depunerii cererilor de plată, rezultatele tuturor auditurilor desfășurate de către sau sub responsabilitatea autorității de audit;g) păstrează, în format electronic, evidențele contabile privind cheltuielile declarate Comisiei Europene și contribuția publică corespunzătoare plătită către beneficiari;h) păstrează evidențele contabile ale sumelor recuperabile și ale sumelor retrase în urma anulării integrale sau parțiale a contribuției pentru o operațiune. Sumele recuperate se varsă la bugetul Uniunii, înainte de încheierea programului operațional, prin deducerea acestora din următoarea declarație de cheltuieli;i) asigură deschiderea și gestionarea contului/conturilor necesar/necesare primirii de la Comisia Europeană a prefinanțării, plăților intermediare și finale aferente programului operațional pentru care autoritatea de management se află în România;j) efectuează transferul sumelor din FEAD specifice perioadei de programare 2014-2020 către unitatea de plată a Autorității de management;k) asigură aplicarea corecțiilor financiare la nivel de program, operațiune, beneficiar, după caz, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale;l) contribuie la elaborarea și actualizarea descrierii sistemului de management și control pentru programul operațional pentru care a fost desemnată autoritate de certificare, conform competențelor;m) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;n) furnizează, în limita competențelor, informațiile necesare Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, respectiv Autorității de Audit, pentru îndeplinirea de către acestea a atribuțiilor lor;o) furnizează autorității de management, conform competențelor, informațiile necesare îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 63 alin. (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018.3. Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României, în calitate de Autoritate de Audit pentru POAD, îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile prevăzute de art. 34 și art. 35 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.B. Instituții implicate în implementarea programului1. Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, asigură:a) inițierea și implementarea operațiunilor de achiziționare și distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, prin:1. organizarea și derularea procedurilor de achiziție publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, conform prevederilor legale;2. încheierea și implementarea contractelor cu operatorul/ operatorii economic/economici selectat/selectați;3. virarea în contul emitentului a sumelor de bani necesare pentru alimentarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde ale destinatarilor finali eligibili;4. urmărirea modului de utilizare a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, stabilirea de contravenții și aplicarea de sancțiuni, luarea de măsuri ori de câte ori este nevoie pentru a asigura o utilizare eficientă a fondurilor prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;5. arhivarea și păstrarea tuturor documentelor aferente implementării măsurii;b) solicită, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Muncii și Protecției Sociale listele cu destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. 2 lit. a), aflați în plată în luna curentă, la nivel de județ;c) asigură fundamentarea numărului de destinatari finali, în baza centralizatoarelor primite de la instituțiile prefectului;d) asigură achiziționarea prin Ministerul Fondurilor Europene și distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde prin instituțiile prefectului pentru acordarea de mese calde destinatarilor finali;e) asigură virarea sumelor de bani necesare pentru alimentarea cardurilor cu valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde în funcție de numărul de destinatari finali;f) stabilește, în baza numărului de persoane destinatari finali, numărul de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde ce va fi alocat fiecărui județ și fiecărei autorități a administrației publice locale conform centralizatoarelor primite de la instituțiile prefectului;g) asigură, prin personalul propriu și, după caz, împreună cu reprezentanții instituțiilor prefectului, verificarea fizică, prin sondaj, la fața locului a modului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;h) asigură, prin personalul propriu și, după caz, împreună cu reprezentanții instituțiilor prefectului, verificarea, prin sondaj sau ca urmare a sesizărilor primite, a modalității de servire a meselor calde; i) se asigură că au fost efectuate acțiuni de informare și comunicare către destinatarii finali, publicul larg și mass-media privind rolul și contribuția Uniunii Europene, a instituțiilor implicate în derularea programului. Verifică existența la punctele de distribuire a meselor calde/tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde a cel puțin unui afiș, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informații despre program, Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii Europene, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza destinatarii finali; j) realizează o scurtă descriere a operațiunii pe site-ul propriu, inclusiv scopul și rezultatele sale, evidențiind sprijinul financiar din partea Uniunii;k) comunică operativ instituțiilor prefectului evoluția calendarului procedurilor de achiziție publică și încheierea contractelor de furnizare; l) asigură înregistrarea și actualizarea cu celeritate a informațiilor în SMIS/SMIS 2014+, fiind responsabil de acuratețea, integritatea și nivelul de completare a datelor aferente activității sale;m) transmite către Autoritatea de management, până la data de 12 aprilie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind realizarea S.N.S.P.V.P.A.;n) se asigură că operatorii economici care furnizează serviciile de masă caldă respectă legislația din domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Transmite eventuale reclamații și sesizări privind siguranța și calitatea alimentelor spre soluționare către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, în conformitate cu protocolul încheiat;o) asigură verificarea eligibilității, realității și regularitatea cheltuielilor efectuate de către prestatori, înainte de a le solicita spre decontare Autorității de management;p) constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute la art. 7 din ordonanța de urgență.C. Instituții cu rol în distribuirea sprijinului alimentar1. Prin ordin, prefectul numește Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A., din care vor face parte reprezentanții instituției prefectului, ai consiliului județean prin direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului, ai ANSVSA prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, ai altor instituții publice și ai organizațiilor fără scop lucrativ interesate, potrivit domeniului de competență specific fiecărei instituții pe care o reprezintă.Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A. are următoarele atribuții:a) centralizează la nivel de județ listele cu destinatarii finali, precum și listele actualizate lunar, ai S.N.S.P.V.P.A. pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu indicarea numelui și prenumelui, adresei de domiciliu și codului numeric personal, unde este cazul, pe baza listelor de destinatari primite de la autoritățile publice locale;b) organizează, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, dacă este cazul, distribuirea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde către destinatarii finali pe baza listelor aprobate la nivel județean și transmise Ministerului Fondurilor Europene;c) centralizează și transmite Ministerului Fondurilor Europene lista persoanelor, destinatari finali, care au primit tichetul social pe suport electronic pentru mese calde în cadrul schemei, validată la nivelul instituției prefectului;d) centralizează și transmite Ministerului Fondurilor Europene lista tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde pentru care va avea loc decontarea servirii meselor calde către destinatarii finali;e) solicită UAT-urilor date necesare în derularea S.N.S.P.V.P.A., în principal listele cu destinatari finali pe categorii eligibile necesar a fi comunicate beneficiarului (Ministerul Fondurilor Europene), în vederea fundamentării necesarului de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;f) realizează, prin sondaj, misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste;g) se sesizează din oficiu sau la primirea de reclamații privind calitatea și siguranța alimentelor și solicită ANSVSA efectuarea de controale pe aspectele sesizate sau reclamate; h) în baza rapoartelor de control, prevăzute la lit. f), sesizează beneficiarul (Ministerul Fondurilor Europene) pentru recuperarea eventualelor prejudicii constatate, distribuirea neconformă către persoane neeligibile, alte aspecte sesizate sau reclamate;i) trimite către beneficiar (Ministerul Fondurilor Europene) o raportare periodică privind derularea proiectului;j) trimite beneficiarului (Ministerul Fondurilor Europene), până la data de 1 martie a anului următor celui de raportare, un raport anual privind implementarea S.N.S.P.V.P.A. la nivelul județului, centralizând informațiile și sintezele de date primite de la autoritățile administrației publice locale, precum și alte date și informări despre derularea S.N.S.P.V.P.A. la nivelul județului, solicitate de beneficiar. Raportul anual va cuprinde o scurtă prezentare a derulării S.N.S.P.V.P.A. la nivelul județului, probleme în desfășurare, propuneri pentru îmbunătățirea derulării viitoare a programului, sinteza datelor primite de la autoritățile administrației publice locale, sinteza măsurilor auxiliare realizate în județ;k) instituția prefectului colaborează cu ANSVSA în soluționarea reclamațiilor privind siguranța și calitatea meselor calde distribuite prin program; l) la finalizarea distribuirii anuale, transmite beneficiarului (Ministerul Fondurilor Europene) sinteza datelor privind derularea S.N.S.P.V.P.A. la nivelul autorităților administrației publice locale și la nivel de județ, însoțită de observații și propuneri privind derularea S.N.S.P.V.P.A., precum și sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;m) transmite beneficiarului (Ministerul Fondurilor Europene), la finalizarea fazei de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, procesele-verbale de recepție însoțite de tabelele centralizatoare cu privire la mesele calde oferite, sinteza privind derularea S.N.S.P.V.P.A., sinteza cu privire la măsurile auxiliare, listele de distribuire, precum și documentele de redistribuire între autoritățile administrației publice locale și județe, dacă este cazul;n) arhivează, timp de trei ani, începând cu data de 31 decembrie ce urmează transmiterii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective, următoarele documente:1. procesele-verbale de recepție și tabelele centralizatoare;2. lista de distribuire inițială și lista suplimentară, împreună cu documentele justificative anexate;3. documentele de evidență a gestiunii;4. sinteza datelor privind derularea S.N.S.P.V.P.A. la nivelul localității și sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare;5. alte documente legate de derularea S.N.S.P.V.P.A.;o) organizează ținerea de evidențe de gestiune a intrărilor, a ieșirilor către autoritățile administrației publice locale, de la prima recepție și până la consemnarea de finalizare, la nivelul instituției prefectului;p) asigură, la nivelul județului și al autorităților administrației publice locale, acțiunile de informare și comunicare prevăzute la art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 223/2014, cu modificările și completările ulterioare;q) exercită alte atribuții stabilite prin ordine/instrucțiuni comune ale ministrului fondurilor europene și ministrului afacerilor interne.2. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, verifică respectarea legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și reclamațiile privind siguranța și calitatea meselor calde acordate, unde este cazul, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare. În vederea punerii în aplicare a acestor prevederi, Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, va încheia un protocol de colaborare cu ANSVSA. 3. Unitățile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale participante la program (comune, orașe, municipii și sectoarele municipiului București) au următoarele obligații cu privire la distribuția de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde:a) comunică instituției prefectului, anterior demarării procedurii de achiziție publică, în vederea atribuirii contractului de emitere de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde de către Ministerul Fondurilor Europene, numărul de destinatarii finali din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență;b) întocmesc și aprobă listele pentru destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) conform evidențelor proprii;c) întocmesc și aprobă listele la nivel local cu destinatarii finali persoane vârstnice/persoane fără adăpost, sens în care organizează sesiuni de selectare a destinatarilor finali, realizează anchete sociale sau alte modalități de identificare a persoanelor vârstnice/persoanelor fără adăpost.
  ----