DECRET nr. 307 din 15 septembrie 1971privind stabilirea domiciliului în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 110 din 25 septembrie 1971     +  Articolul 1Stabilirea domiciliului în oraşele mari care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari, se va face conform prevederilor prezentului decret. Consiliul de Miniştri stabileşte anual, pe baza propunerilor ministerelor şi celorlalte organe centrale, cu avizul comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, numărul de persoane ce pot fi angajate sau transferate din alte localităţi în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari, necesare pentru aparatul central şi cel al unităţilor în subordine. De asemenea, Consiliul de Miniştri stabileşte anual, pe baza propunerilor comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, numărul persoanelor calificate, necesare, comitetelor executive ale consiliilor populare şi unităţile subordonate, ce pot fi angajate sau transferate din alte localităţi în oraşele mari. Miniştrii, ceilalţi conducatori ai organelor centrale, precum şi preşedinţii comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în limita numărului de persoane stabilit prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, dau aprobări nominale pentru persoanele care vor fi angajate sau transferate, pe durata nedeterminată, în oraşele mari asigurând cazarea acestora şi a membrilor de familie pe care îi au în întreţinere, în locuinţe corespunzătoare. Pentru personalul Ministerului Forţelor Armate, Ministerul Afacerilor Interne şi Consiliului Securităţii Statului, aprobarea stabilirii în oraşele mari se da de conducătorii acestor organe centrale. Conducătorii organizaţiilor socialiste la care se angajează sau se transfera, pe durata nedeterminată, persoanele prevăzute în alineatele precedente, vor elibera acestora dovezi necesare pentru efectuarea menţiunilor de stabilire a domiciliului. În cazul angajaţilor prin concurs, nu este necesară aprobarea nominală.  +  Articolul 2Soţul care se muta la celălalt soţ, părinţii care se muta la copii şi copiii care se muta la părinţi, minorii care se muta la persoane obligate să le acorde întreţinerea, la tutore ori la persoane sau familii la care au fost dati în plasament familial sau cărora le-au fost încredinţaţi spre creştere, educare şi întreţinere, potrivit legii, precum şi persoanele puse sub interdicţie care se muta la reprezentanţii lor legali, au dreptul să-şi stabilească domiciliul în oraşele mari, în suprafaţa locativă a persoanelor la care se muta, dacă acestea au domiciliul stabil în oraşul respectiv. Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior îşi pot stabili domiciliul în oraşele care, potrivit legii, sînt declarate oraşe mari, în condiţiile articolului 20 din Decretul nr. 158/1970 cu privire la repartizarea în producţie a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior de la Învăţămîntul de zi, aprobat prin Legea nr. 37/1970. Persoanele care au locuinta proprietate personală în oraşele mari şi care, ulterior dobîndirii proprietăţii şi-au stabilit domiciliul în alte localităţi, ca urmare a schimbării locului de muncă, pot reveni în oraşul mare după încetarea raporturilor de muncă, dacă au asigurata cazarea în locuinta proprie. De asemenea îşi pot stabili domiciliul în oraşele mari, ofiţerii, maistrii militari şi subofiterii, în termen de un an de la data trecerii în rezerva pentru motive ce nu le sînt imputabile, dacă au domiciliul în aceste oraşe şi au plecat în alte localităţi în interesul serviciului. Aceasta situaţie va fi dovedită cu adeverinte eliberate de centrele militare. Preşedintele comitetului executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti poate aproba, de la caz la caz, stabilirea domiciliului în oraşele mari şi altor persoane în afară celor prevăzute în alineatele precedente, pentru motive temeinic justificate.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului decret, prevederile articolului 10 alineatul 2, referitoare la stabilirea prin hotărîre a Consiliului de Miniştri a numărului persoanelor ce pot fi aduse din alte localităţi în oraşele mari, inclusiv a absolvenţilor repartizaţi în producţie, sau prin transferare şi normele privind aceste angajari sau transferări, din Legea nr. 10/1968 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, se abroga. PreşedinteleConsiliului de Stat, Nicolae Ceauşescu -----