LEGE nr. 132 din 15 iulie 2020pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 15 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDupă articolul I^8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, aprobată cu completări prin Legea nr. 191/2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi articole, articolele I^9 și I^10, cu următorul cuprins:  +  Articolul I^9În vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, denumit în continuare Regulamentul nr. 1.896/2006, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele reguli:  +  Articolul 1Cererea pentru emiterea somației europene de plată, introdusă potrivit Regulamentului nr. 1.896/2006, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează de instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instanță.  +  Articolul 2Cererea de reexaminare, formulată în condițiile și în termenul prevăzute la art. 20 din Regulamentul nr. 1.896/2006, cu modificările și completările ulterioare, este de competența instanței a cărei hotărâre se atacă, care judecă în complet format din 2 judecători.  +  Articolul I^10În vederea aplicării Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, denumit în continuare Regulamentul nr. 861/2007, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc următoarele reguli:  +  Articolul 1Asistența practică pentru completarea formularului de cerere se acordă, potrivit art. 11 alin. (1) din Regulamentul nr. 861/2007, cu modificările și completările ulterioare, de către avocații desemnați în acest scop în cadrul serviciului de asistență judiciară de către fiecare barou, prin rotație, la intervale de 3 luni. Lista avocaților astfel desemnați, precum și datele de contact ale acestora se afișează pe pagina de internet a Uniunii Naționale a Barourilor din România și a fiecărui barou și se comunică fiecărei judecătorii, în vederea afișării la sediul acestora, precum și pe portalul instanțelor judecătorești. Pentru asistența practică furnizată, avocatul are dreptul la onorariu, care se fixează prin protocolul încheiat, potrivit legii, pentru stabilirea onorariilor cuvenite avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară și extrajudiciară. Avocatul nu are dreptul de a primi de la cel asistat niciun fel de remunerație sau alte mijloace de recompensă, indiferent de titlul acesteia.  +  Articolul 2(1) Competența de a soluționa în primă instanță cererile cu valoare redusă, formulate potrivit Regulamentului nr. 861/2007, cu modificările și completările ulterioare, aparține judecătoriei. (2) Hotărârile prin care se soluționează cererile prevăzute la alin. (1) sunt supuse numai apelului la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Articolul 3Cererea de reexaminare, formulată în condițiile și în termenul prevăzute la art. 18 din Regulamentul nr. 861/2007, cu modificările și completările ulterioare, este de competența instanței a cărei hotărâre se atacă.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Cererile de valoare redusă, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute la titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, sau, după caz, potrivit Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 lei sau valoarea în euro nu depășește echivalentul sumei de 2.000 lei, și cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depășește 2.000 lei sau a căror valoare în euro depășește echivalentul sumei de 2.000 lei. (2) Cererile privind ordonanța de plată, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute la titlul IX al cărții a VI-a din Codul de procedură civilă, precum și cererile privind emiterea somației europene de plată formulate potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu 200 lei.2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Opoziția la somația europeană de plată formulată potrivit art. 16 din Regulamentul (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cererea de reexaminare formulată potrivit art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă se taxează cu 100 lei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 15 iulie 2020.Nr. 132.-----