LEGE nr. 129 din 14 iulie 2020pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia
EMITENT
  • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020



    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 14 martie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilesc și actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și metodele de îndepărtare și eradicare a acestei plante.(2) În vederea promovării soluțiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale desfășoară anual, în special în perioada de vegetație a buruienii ambrozia, campanii de informare și conștientizare în media, online și în formă scrisă.2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.3. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Verificarea și constatarea nerespectării de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole a dispozițiilor art. 1, precum și aplicarea sancțiunilor potrivit prevederilor art. 3 se fac de către autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se face controlul, prin personal împuternicit de primar, de către polițiști locali sau de către comisari ai Gărzii Naționale de Mediu. Îndeplinirea obligațiilor care le revin autorităților administrației publice locale se verifică de către specialiști desemnați de Instituția Prefectului, care au și competența de a sancționa nerespectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 707/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia, cu modificările aduse prin prezenta lege, se modifică corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
    p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
    FLORIN IORDACHE
    p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
    București, 14 iulie 2020.Nr. 129.----