LEGE nr. 128 din 14 iulie 2020pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 15 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 65 din 7 mai 2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020, cu următoarele completări:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1(1) Titlurile de creanță emise în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, precum și alte acte administrative emise de autoritățile de management în exercitarea atribuțiilor de autoritate publică prevăzute de actele normative în vigoare se emit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale și sunt asimilate înscrisurilor autentice.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit beneficiarilor proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, prin intermediul sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, de către structura emitentă.(3) Data comunicării către beneficiar a documentelor prevăzute la alin. (1) este prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii prin sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014 și reprezintă data luării la cunoștință de către beneficiar a acestor documente.(4) Titlurile de creanță devenite executorii emise în conformitate cu prevederile alin. (1), semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale, sunt asimilate înscrisurilor autentice și se transmit în format electronic Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termenele prevăzute de actele normative aplicabile, împreună cu dovada comunicării către beneficiar, reprezentată de un extras din sistemul informatic, sub formă de document semnat cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale, cu evidențierea datei transmiterii titlului de creanță, la adresele de e-mail comunicate de Agenția Națională de Administrare Fiscală.(5) Contestațiile formulate de beneficiari cu privire la documentele prevăzute la alin. (1) se transmit/se primesc numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, semnate cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale.(6) Data depunerii la emitent a contestațiilor prevăzute la alin. (5) este prima zi lucrătoare care urmează datei transmiterii de către beneficiar a acestui document prin sistemul informatic MySMIS2014.(7) Toate anexele documentelor menționate la alin. (1) și care fac parte din acestea se transmit împreună cu documentele respective, indiferent dacă se regăsesc în sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014.(8) În cazul documentelor emise electronic nu se aplică ștampila autorității emitente.2. După articolul 4 se introduc două noi articole, articolele 4^1 și 4^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) În vederea asigurării exercitării atribuțiilor de management, control și audit, în ceea ce privește cheltuielile salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, Inspecția Muncii asigură autorităților de management și, după caz, organismelor intermediare, precum și organismelor cu rol de audit, verificare și control accesul în Revisal, pe bază de solicitare.(2) Organismele cu rol de audit, de verificare sau control, autoritățile de management și organismele intermediare au dreptul de a organiza arhivarea electronică a documentelor existente în Revisal pentru fundamentarea constatărilor referitoare la nereguli sau fraude sau în orice alte situații în care este necesară utilizarea acestor documente.(3) Inspectorul general de stat al Inspecției Muncii emite norme de acces în Revisal pentru efectuarea controlului registrului de evidență a salariaților, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 4^2(1) În vederea asigurării exercitării atribuțiilor de management, control și audit, în ceea ce privește situația fiscală a solicitanților/beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile, Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., asigură autorităților de management și, după caz, organismelor intermediare, precum și organismelor cu rol de audit, verificare și control accesul în PatrimVen, pe bază de solicitare.(2) Organismele cu rol de audit, de verificare sau control, autoritățile de management și organismele intermediare au dreptul de a organiza arhivarea electronică a documentelor existente în PatrimVen pentru fundamentarea constatărilor referitoare la nereguli sau fraude sau pentru orice alte situații în care este necesară utilizarea acestor documente.(3) Președintele A.N.A.F. emite norme de acces în PatrimVen pentru efectuarea controlului situației fiscale a solicitanților/ beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.3. După articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 7 și 8, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții, ordonatorii de credite pot semna cu semnătură electronică calificată și pot transmite în format electronic toate documentele care stau la baza parcurgerii celor patru faze ale execuției bugetare a cheltuielilor, respectiv: angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.(2) Ordonatorii de credite care aplică prevederile alin. (1) stabilesc prin proceduri proprii documentele care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, circuitul acestora, persoanele împuternicite să efectueze operațiunile respective, precum și modalitatea de arhivare, în condițiile legii.  +  Articolul 8(1) În mod excepțional, schimbul de informații între autoritatea de management și beneficiar, respectiv între beneficiar și autoritatea de management, poate avea loc pe suport de hârtie, în eventualitatea unui caz de forță majoră, a funcționării defectuoase a sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014 sau a întreruperii legăturii cu acesta pentru o perioadă care depășește o zi lucrătoare în ultima săptămână înainte de termenul-limită obligatoriu pentru transmiterea prin sistemul informatic a documentelor reglementate de prezenta ordonanță sau timp de 5 zile lucrătoare consecutive în alte perioade.(2) Atunci când sistemul informatic funcționează din nou în mod corespunzător, când este restabilită legătura cu sistemul respectiv sau când situația de forță majoră încetează, partea în cauză introduce fără întârziere în SMIS2014+/MySMIS2014 informațiile deja transmise pe suport hârtie.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:(21) Procesul-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanței bugetare trebuie să conțină următoarele elemente: denumirea autorității emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei împuternicite de debitor, cuantumul creanței bugetare stabilite în urma constatărilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele și semnătura conducătorului autorității emitente, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și autoritatea la care se depune contestația, mențiuni privind punctul de vedere al debitorului și poziția exprimată de structura de control competentă, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (14) și (15).2. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Titlurile de creanță, contestațiile administrative formulate împotriva acestora și deciziile de soluționare a contestațiilor, emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare se comunică prin sistemul informatic SMIS2014+/MySMIS2014, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020.3. La articolul 47 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia.  +  Articolul IIINormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, se actualizează în termen de 60 de zile în conformitate cu prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 14 iulie 2020.Nr. 128.----