ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 114 din 9 iulie 2020privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 13 iulie 2020  Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local,luând în considerare că atragerea fondurilor europene reprezintă o prioritate pentru România, atât la nivelul Guvernului, cât și la nivelul structurilor de specialitate implicate în coordonarea și gestionarea acestor fonduri, având în vedere potențialul lor de a susține dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și a societății românești, în general,având în vedere că existența litigiilor în materia achizițiilor publice este un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene, modificările legislative deja implementate privind termenele de soluționare a proceselor și existența unor completuri specializate în materia achizițiilor publice fiind primii pași în asigurarea celerității și eficientizarea procedurilor, oferind o anumită predictibilitate cu privire la orizontul de timp în care aceste cauze se soluționează, orice întârziere fiind generatoare de costuri suplimentare, ținând cont de faptul că proiectele de infrastructură sunt investiții publice de importanță strategică pentru România, care asigură creșterea calității vieții, conectivitatea cu coridoarele de transport transeuropene și creșterea mobilității populației și a mărfurilor, iar întârzierea implementării proiectelor de infrastructură are impact direct asupra pierderii de sume alocate României prin Programul operațional Infrastructură mare, context care impune reglementarea în regim de urgență a unor măsuri pentru diminuarea acestei categorii de risc,având în vedere că pentru anul 2020 riscul de dezangajare la nivelul tuturor programelor operaționale este în valoare de 2.154,81 milioane euro, iar cele mai mari valori ale riscului de dezangajare sunt înregistrate la nivelul Programului operațional Infrastructură mare cu valoarea de 778,17 mil. euro, Programului operațional regional cu valoarea de 740,13 mil. euro și Programului operațional Capital uman cu o valoare de 382,16 mil. euro, iar riscul de dezangajare acționează imediat la sfârșitul anului calendaristic prin dezangajarea sumelor din bugetul alocat României,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum și la nivelul României, în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, prin instituirea stării de urgență și, ulterior, a stării de alertă prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, precum și faptul că la această dată se estimează că din cauza restricțiilor pentru limitarea răspândirii coronavirusului se vor produce efecte și după încetarea stării de alertă, astfel că va exista un impact negativ asupra implementării contractelor de lucrări, care va conduce în mod implicit la creșterea riscului de dezangajare, aceasta constituind o situație extraordinară care necesită luarea de măsuri urgente,având în vedere că elementele sus-menționate, care vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară în vederea îndeplinirii condiției favorizante privind achizițiile publice și asigurarea corelării cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020, a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar în lipsa reglementării în regim de urgență a acestor măsuri există riscul de pierdere a sumelor alocate României în cadrul perioadei de programare 2014-2020, de neatingere a obiectivelor programelor operaționale și de neîndeplinire a condiției favorizante privind achizițiile publice pentru perioada de programare 2021-2027, fapt care ar putea conduce la imposibilitatea declarării de cheltuieli până la îndeplinirea acestei condiții, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul ILegea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera ee) se introduce o nouă literă, litera ee^1), cu următorul cuprins:ee^1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate - facilitate tehnică implementată în SEAP pentru derularea procedurilor simplificate;2. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Autoritatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achizițiilor a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:3. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate contractantă, sub condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.4. La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.5. La articolul 57, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).6. La articolul 68, alineatul (2) se abrogă.7. Articolul 111 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 111(1) Procedura de atribuire prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, autoritatea contractantă având obligația respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1), în cazul achizițiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă are următoarele obligații suplimentare:a) de a-și face cunoscută intenția de a achiziționa respectivele servicii fie prin publicarea unui anunț de participare, fie prin intermediul unui anunț de intenție valabil în mod continuu;b) de a publica un anunț de atribuire a contractului.(3) Anunțurile prevăzute la alin. (2) se publică cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE și conțin informațiile prevăzute în anexa V, respectiv în partea H, I sau J din respectiva directivă.(4) Alternativ publicării unor anunțuri de atribuire individuale, autoritatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunțurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b), caz în care autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (2) lit. a), în cazurile și condițiile prevăzute la art. 104, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicare prealabilă pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d); obligația prevăzută la alin. (2) lit. b) rămâne aplicabilă.(6) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, și a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d) sunt cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) și d) ținându-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale.8. La articolul 113, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 113(1) Autoritatea contractantă aplică procedura simplificată în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2).9. După articolul 113 se introduce un nou articol, articolul 113^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 113^1(1) Autoritățile contractante aplică mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).(2) Mecanismul informatic prevăzut la alin. (1) constă în acordarea accesului autorităților contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanți în SEAP.10. La articolul 140, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut la art. 216 alin. (1).11. Articolul 165 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 165(1) Autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau cu cele ale statului membru al autorității contractante; b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.12. La articolul 167, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Înainte ca autoritatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situația prevăzută la alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.13. La articolul 171, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Autoritatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici și dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere.(3^2) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (3^1) sunt considerate insuficiente de către autoritatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.14. La articolul 196, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), în cazul procedurilor simplificate, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv.15. La articolul 207, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractantă are obligația să declare câștigătoare oferta clasată pe locul următor, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă.(3) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă, sunt aplicabile dispozițiile art. 212 alin. (1) lit. e).16. La articolul 209, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, în situația în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în situația în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților/candidaților, de regulă, cel mult de două ori în cursul procesului de evaluare, clarificări/ completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal și al transparenței.17. La articolul 212 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru și nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă.18. La articolul 214, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Autoritatea contractantă întocmește raportul procedurii într-un termen care să nu depășească:a) 60 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a), b), e) și g), de la data-limită de depunere a ofertelor/ofertelor inițiale/proiectelor;b) 20 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. f) și i), de la data-limită de depunere a ofertelor;c) 100 de zile lucrătoare, pentru procedurile prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. c) și d), de la data-limită de depunere a ofertelor.19. La articolul 214, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Autoritatea contractantă întocmește raportul intermediar aferent procedurilor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. b), c), d) și e) într-un termen care să nu depășească 20 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a solicitărilor de participare.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului autorității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu un termen ce nu poate depăși 80 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în termen de cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de evaluare.(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată, autoritatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, termenul în care autoritatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.20. La articolul 216, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Raportul intermediar și raportul procedurii se publică în SEAP, semnate cu semnătură electronică calificată, în aceeași zi cu transmiterea comunicării prevăzute la art. 215 alin. (1), fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează și probează ca fiind confidențiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.21. La articolul 217, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziției publice potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 57 alin. (4) ca fiind confidențiale, potrivit legii.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale.22. La articolul 221, alineatele (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(6) Autoritățile contractante care modifică un contract de achiziție publică/acord-cadru în situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) au obligația de a publica un anunț în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 51 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.(7) În sensul alin. (1) lit. e), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este considerată a fi substanțială doar atunci când prin această modificare contractul sau acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), o modificare a unui contract de achiziție publică/acord-cadru, pe durata sa, este considerată modificare substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziție publică/acordul-cadru inițial;c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru;d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) lit. d).23. La articolul 221 alineatul (1) litera f), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:f) fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (7) lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:24. După articolul 222 se introduce un nou articol, articolul 222^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 222^1(1) Autoritățile contractante publică în secțiunea dedicată din SEAP toate modificările contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora.(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile de publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).25. La articolul 224 alineatul (1), litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) încălcarea prevederilor art. 214 și art. 215 alin. (1) și (2).26. La articolul 227, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 227(1) Sancțiunea contravențională se aplică autorității contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanei/persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.27. După articolul 234 se introduce un nou articol, articolul 234^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 234^1(1) În perioada derulării proceselor de achiziții ale contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, autoritățile contractante pot angaja experți, pe perioadă determinată, cu contract individual de muncă, în afara organigramei aprobate potrivit legii, până la cel mult 30% din numărul membrilor comisiei de evaluare, pentru a asigura buna desfășurare a acestora, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.(2) Experții angajați potrivit alin. (1) trebuie să dețină calificare de experți în achiziții publice sau pot fi persoane cu calificare și experiență relevante în domeniul obiectului achiziției.  +  Articolul IILegea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) mecanism informatic pentru proceduri simplificate: - facilitate tehnică implementată în Sistemul electronic de achiziții publice pentru derularea procedurilor simplificate;2. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Entitatea contractantă are obligația publicării unui anunț de participare și/sau de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazul achizițiilor a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât următoarele praguri valorice:3. La articolul 37 alineatul (3), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) servicii de certificare și autentificare a documentelor care sunt prestate de notari publici potrivit dispozițiilor legale.4. La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de entitate contractantă atribuie un contract entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași entitate contractantă, sub condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.5. La articolul 70, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 70(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea entității contractante, entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale, întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.6. La articolul 70, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).7. La articolul 82, alineatul (1^1) se abrogă.8. Articolul 124 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 124(1) Procedura de atribuire prevăzută la art. 82 alin. (1) lit. h), aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2, este o procedură proprie, entitatea contractantă având obligația respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).(2) În aplicarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1), în cazul achizițiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c), entitatea contractantă are următoarele obligații suplimentare:a) de a-și face cunoscută intenția de a achiziționa respectivele servicii fie prin publicarea unui anunț de participare, fie prin intermediul unui anunț orientativ periodic, care se publică în mod continuu, fie prin intermediul unui anunț privind existența unui sistem de calificare, care se publică în mod continuu;b) de a publica un anunț de atribuire a contractului.(3) Anunțurile prevăzute la alin. (2) se publică cu respectarea formularelor-standard stabilite de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ și conțin informațiile prevăzute în anexa XVIII, respectiv în partea A, B, C sau D din respectiva directivă.(4) Alternativ publicării unor anunțuri de atribuire individuale, entitatea contractantă are dreptul de a grupa trimestrial anunțurile de atribuire prevăzute la alin. (2) lit. b), caz în care entitatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare anunțurile de atribuire astfel grupate în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și alin. (2) lit. a), în cazurile și condițiile prevăzute la art. 117, entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c); obligația prevăzută la alin. (2) lit. b) rămâne aplicabilă.(6) Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea contractelor sectoriale/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, și cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. c) este cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 209 alin. (3) lit. c) și d), ținându-se seama de criteriile de calitate și de sustenabilitate ale serviciilor sociale.9. La articolul 126, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 126(1) Entitățile contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) aplică procedura simplificată în condițiile prevăzute la art. 12 alin. (2).10. După articolul 126 se introduce un nou articol, articolul 126^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 126^1(1) Entitățile contractante aplică mecanismul informatic pentru proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2).(2) Mecanismul informatic prevăzut la alin. (1) constă în acordarea accesului entităților contractante concomitent la toate documentele depuse de ofertanți în SEAP.11. La articolul 149, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Măsurile adoptate în conformitate cu alin. (2) se justifică în raportul procedurii prevăzut de art. 230 alin. (1).12. Articolul 178 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 178(1) Entitatea contractantă exclude din procedura de atribuire orice operator economic despre care:a) fie are cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat, sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;b) fie poate demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.13. La articolul 180, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Înainte ca entitatea contractantă să excludă din procedură un candidat/ofertant care se află în situația prevăzută de art. 180 alin. (1) lit. f), aceasta trebuie să îi acorde respectivului candidat/ofertant posibilitatea de a demonstra că implicarea sa în pregătirea procedurii de achiziție nu poate denatura concurența.14. La articolul 184, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Entitatea contractantă evaluează măsurile luate de operatorii economici și dovedite în conformitate cu alin. (3), ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere.(3^2) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (3^1) sunt considerate insuficiente de către entitatea contractantă, aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.15. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și (2), în cazul procedurilor simplificate, entitatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare la solicitarea motivată a ofertantului respectiv.16. La articolul 219, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În cazul în care entitatea contractantă nu poate încheia contractul/acordul-cadru cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare, din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru, autoritatea contractantă are obligația să declare câștigătoare oferta clasată pe locul următor, în condițiile în care aceasta există și este admisibilă.(3) În cazul în care, în situația prevăzută la alin. (2), nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă, sunt aplicabile dispozițiile art. 225 alin. (1) lit. e).17. La articolul 221, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În cazul procedurilor simplificate organizate pentru atribuirea contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, în situația în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în situația în care lipsesc anumite documente, entitatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanților/candidaților, de regulă, cel mult de două ori în cursul procesului de evaluare clarificări/completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal și al transparenței.18. La articolul 225 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) dacă contractul/acordul-cadru nu poate fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită câștigătoare din cauza faptului că ofertantul în cauză se află într-o situație de forță majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul/acordul-cadru și nu există o ofertă clasată pe locul următor admisibilă.19. La articolul 227, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Entitatea contractantă întocmește raportul procedurii într-un termen care să nu depășească:a) 60 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. a), b), e) și g), de la data-limită de depunere a ofertelor/ofertelor inițiale/proiectelor;b) 20 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. f) și i) de la data-limită de depunere a ofertelor;c) 100 de zile lucrătoare pentru procedurile prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. c) și d), de la data-limită de depunere a ofertelor.20. La articolul 227, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Entitatea contractantă întocmește raportul intermediar aferent procedurilor prevăzute la art. 82 alin. (1) lit. b), c), d) și e) într-un termen care să nu depășească 20 de zile lucrătoare de la data-limită de depunere a solicitărilor de participare. (5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazuri temeinic justificate și cu aprobarea conducătorului entității contractante, termenul de întocmire a raportului procedurii se poate prelungi o singură dată, cu maximum 80 de zile lucrătoare, aducându-se la cunoștința operatorilor economici implicați în procedură în cel mult două zile lucrătoare de la expirarea termenului inițial de evaluare.(6) În cazul în care, ca urmare a unei decizii emise de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța de judecată, entitatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității, termenul în care entitatea contractantă duce la îndeplinire decizia nu poate depăși 20 de zile lucrătoare de la data comunicării acesteia.21. La articolul 230, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Raportul intermediar și raportul procedurii se publică în SEAP, semnate cu semnătură electronică calificată, în aceeași zi cu transmiterea comunicării prevăzute la art. 228 alin. (1), fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează și probează ca fiind confidențiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.22. La articolul 231, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Accesul persoanelor la dosarul achiziției sectoriale potrivit alin. (4) se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost au fost declarate și probate conform art. 70 alin. (4), ca fiind confidențiale, potrivit legii.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii de atribuire, entitatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire și la informațiile care nu fac parte din propunerile tehnice, propunerile financiare și/sau fundamentările/justificările de preț/cost. Autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care nu poate depăși o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat și la informațiile din cadrul propunerilor tehnice și/sau la fundamentările/justificările de preț/cost care nu au fost declarate și probate de către ofertanți ca fiind confidențiale.23. Articolul 239 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 239Entitățile contractante care modifică un contract sectorial/acord-cadru în cazurile prevăzute la art. 237 și 238 au obligația de a publica un anunț în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu respectarea formularului-standard stabilit de Comisia Europeană în temeiul dispozițiilor art. 71 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014.24. După articolul 239 se introduce un nou articol, articolul 239^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 239^1(1) Entitatea contractantă publică în secțiunea dedicată din SEAP toate modificările contractelor de achiziție sectorială/acordurilor-cadru, astfel încât să rezulte durata și prețul final la finalizarea sau încetarea acestora.(2) Prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi se stabilesc condițiile de publicare a modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1).25. La articolul 240, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În sensul alin. (2), modificarea unui contract sau a unui acord-cadru, pe durata sa, este considerată a fi substanțială atunci când, prin această modificare, contractul sau acordul-cadru prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului inițial. Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1) și ale art. 236-238, o modificare a unui contract sectorial/acord-cadru, pe durata sa, este considerată modificare substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului sectorial/acordului-cadru în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul sectorial/acordul-cadru inițial;c) modificarea extinde în mod considerabil obiectul contractului sectorial/acordului-cadru;d) un nou contractant înlocuiește contractantul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1).26. La articolul 241 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 241(1) Fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 240 alin. (3) literele a)-d), contractele sectoriale și acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:27. La articolul 245 alineatul (2), litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) încălcarea prevederilor art. 227 și art. 228 alin. (1)-(2);28. La articolul 248, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 248(1) Sancțiunea contravențională se aplică entității contractante, care poate dispune adoptarea de măsuri împotriva persoanelor/persoanelor implicate în derularea achiziției publice ce a făcut obiectul contravenției.29. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 254^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 254^1(1) În perioada derulării proceselor de achiziție ale contractelor din cadrul proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri europene, entitățile contractante pot angaja experți, pe perioadă determinată, cu contract individual de muncă, în afara organigramei aprobate potrivit legii, până la cel mult 30% din numărul membrilor comisiei de evaluare, pentru a asigura buna desfășurare a acestora, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 325/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile.(2) Experții angajați potrivit alin. (1) trebuie să dețină calificare de experți în achiziții publice sau pot fi persoane cu calificare și experiență relevantă în domeniul obiectului achiziției.  +  Articolul IIILegea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul (1) litera a), la articolul 13 alineatul (1) litera f), la articolul 28 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (4) litera b), la articolul 36 alineatul (5) literele a) și b), la articolul 36 alineatul (6) literele a) și c), la articolul 42, la articolul 64 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 65, la alineatul (1) al articolului 70, la alineatul (1) al articolului 79, la articolul 81 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 104, precum și la capitolul II, sintagma „entitățile contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autoritățile/entitățile contractante“.2. La articolul 5 alineatul (1) litera g) și litera h), la articolul 36 alineatul (4) litera a) și litera b), precum și la capitolul I secțiunea a 3-a paragraful 2, sintagma „entități contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorități/entități contractante“.3. La articolul 5 alineatul (1) literele m) și q), la articolul 7 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 8, la articolul 12 alineatul (2), la articolul 13 alineatul (1) partea introductivă, la articolul 13 alineatul (1) litera c), la articolul 13 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 16 alineatul (1), la articolul 18 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 19 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 25, la articolul 26 litera b), la articolul 28 alineatul (1), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 29 alineatul (2), la articolul 36 alineatul (1) litera a) și litera b), la articolul 40, la articolul 41 alineatul (3), la articolul 45, la articolul 46, la articolul 47, la articolul 49, la articolul 50 alineatul (1), alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 51 alineatul (1), alineatul (3) partea introductivă și litera a), la articolul 51 alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 52, la articolul 53, la articolul 54 alineatul (3), la articolul 55, la articolul 56 alineatul (3), la articolul 58 alineatul (1) și alineatul (3), la articolul 59 alineatul (1), alineatul (2), alineatul (4), alineatul (5) și alineatul (6), la articolul 60, la articolul 61 alineatul (3) și alineatul (5), la articolul 62, la articolul 63, la articolul 66, la articolul 67, la articolul 68 alineatul (2), la articolul 70 alineatul (3), alineatul (4) și alineatul (6), la articolul 70 alineatul (8) partea introductivă și litera a), la articolul 71 alineatul (1), alineatul (2) partea introductivă și alineatul (3), la articolul 72 alineatul (1) partea introductivă și litera a), la articolul 74 alineatul (1) și alineatul (4), la articolul 75 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 76 alineatul (3), la articolul 77 alineatul (1), la articolul 78, la articolul 81 alineatul (1) litera a), litera c), litera d) și litera i), la articolul 81 alineatul (2), alineatul (6), alineatul (7) și alineatul (8), la articolul 82 alineatul (2), alineatul (3) și alineatul (4), la articolul 84 alineatul (2), la articolul 85, la articolul 86 alineatul (2) litera b) și alineatul (3), la articolul 87, la articolul 89 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2), la articolul 90, la articolul 91, la articolul 92, articolul 93 alineatul (4), la articolul 94 alineatul (1), la articolul 96 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 97 alineatul (1) și alineatul (2), la articolul 98 alineatul (1), la articolul 99, la articolul 105 alineatul (1) partea introductivă, litera a) și litera c), la articolul 105 alineatul (2), la articolul 109 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă și alineatul (2) și la articolul 111 alineatul (1), sintagma „entitatea contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă“.4. La articolul 5 alineatul (1) literele n), z) și ee), la articolul 13 alineatul (1) litera b), la articolul 26 litera a), la articolul 36 alineatul (3), la articolul 41 alineatul (2), la articolul 43, la articolul 44 alineatul (1) litera d) și litera e), la articolul 45, la articolul 46 alineatul (1), la articolul 46 alineatul (3), la articolul 47, la articolul 57 litera b), la articolul 59 alineatul (3), la articolul 61 alineatul (1), la articolul 70 alineatul (8) litera b), la articolul 76 alineatul (2), la articolul 81 alineatul (1) literele g) și h), la articolul 84 alineatul (3), la articolul 93 alineatul (3), la articolul 98 alineatul (2) și alineatul (3), la articolul 102 alineatul (2) litera b), la articolul 105 alineatul (1) litera c), la articolul 108 și la articolul 110 alineatul (1) partea introductivă, sintagma „entității contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante“.5. La alineatul (1) al articolului 7, la articolul 81 alineatul (1) litera f), la alineatul (1) al articolului 87 și la articolul 103 litera a), sintagma „entitate contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritate/entitate contractantă“.6. La articolul 36 alineatul (5) literele a) și c), sintagma „entităților contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorităților/entităților contractante“.7. La articolul 36 alineatul (1) partea introductivă și la alineatul (4) partea introductivă, sintagma „entitate contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă“.8. La articolul 36 alineatul (2), alineatul (4) litera a), alineatul (7) și alineatul (8), sintagma „entitatea contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritatea contractantă în sensul art. 9 sau entitatea contractantă“.9. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins.(3) Prevederile alin. (1) se aplică și atunci când o persoană juridică controlată, care are calitatea de autoritate contractantă în sensul art. 9 sau entitate contractantă în sensul art. 10 alin. (1) lit. a), atribuie o concesiune de lucrări sau o concesiune de servicii autorității/entității contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeași autoritate/entitate contractantă, cu condiția să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, cu excepția participațiilor care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu tratatele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate.10. La articolul 36 alineatul (5), sintagma „entitățile contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autoritățile contractante în sensul art. 9 sau entitățile contractante“.11. La articolul 27 alineatul (1) litera a) și la alineatul (6) al articolului 36, sintagma „entități contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorități contractante în sensul art. 9 sau entități contractante“.12. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei legi sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității/entității contractante, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceștia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidențial se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.13. La articolul 41, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Operatorii economici indică și dovedesc în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile alin. (1).14. La alineatul (5) al articolului 51 și la alineatul (3) al articolului 111, sintagma „autorității contractante“ se înlocuiește cu sintagma „autorității/entității contractante“.15. La alineatul (4) al articolului 71 și la articolul 89 alineatul (1) litera d), sintagma „autoritatea contractantă“ se înlocuiește cu sintagma „autoritatea/entitatea contractantă“.16. Articolul 80 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 80(1) Autoritățile/Entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud din procedura de atribuire orice operator economic despre care:a) fie au cunoștință că și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat, iar acest lucru a fost stabilit printr-o hotărâre judecătorească sau decizie administrativă având caracter definitiv și obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înființat sau cu cele ale statului membru al autorității contractante;b) fie pot demonstra prin orice mijloace adecvate că respectivul operator economic și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat.(2) Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalități de întârziere acumulate sau a amenzilor.(3) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1) și ale art. 79, în cazuri excepționale, autoritățile/entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) au dreptul de a nu exclude din procedura de atribuire un operator economic care se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și la art. 79, pentru motive imperative de interes general, precum sănătatea publică sau protecția mediului.(4) Prin excepție de la dispozițiile alin. (1), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, al taxelor și al contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate și restante este mai mic de 10.000 lei.17. La articolul 81, alineatul (4) se abrogă.18. Articolul 83 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 83Autoritățile/Entitățile contractante prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) exclud un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care iau cunoștință că operatorul economic respectiv se află, având în vedere faptele comise sau omise, fie înaintea, fie în cursul procedurii, în una dintre situațiile prevăzute la art. 79 și art. 80 alin. (1).19. La articolul 84, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) Autoritățile/Entitățile contractante evaluează măsurile luate de operatorii economici și dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau abaterii avute în vedere.(3^2) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (3^1) sunt considerate insuficiente de către autoritățile/entitățile contractante, acestea transmit operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.20. La articolul 86, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În sensul alin. (1), criteriile obiective trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii, nu conferă autorității/entității contractante o libertate de alegere nelimitată și se pot referi la oricare dintre următoarele:a) gradul de preluare a unor riscuri de către concesionar;b) nivelul plăților actualizate efectuate de către entitatea contractantă;c) nivelul tarifelor de utilizare;d) modalitatea de execuție a lucrărilor/prestare a serviciilor bazată pe indicatori de performanță de ordin calitativ, tehnic, funcțional, financiar etc.;e) modul de asigurare a protecției mediului;f) modul de rezolvare a unor probleme sociale;g) nivelul redevenței;h) durata concesiunii;i) inovarea.21. La articolul 87, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În situația prevăzută la alin. (1), dacă criteriile de atribuire au fost publicate la momentul publicării anunțului de concesionare, autoritatea/entitatea contractantă publică un nou anunț de concesionare, cu respectarea termenelor minime menționate la art. 54 alin. (1).(4) Modificarea ordinii criteriilor de atribuire în situația prevăzută la alin. (1) nu conduce la discriminare.22. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 106Contractele de concesiune pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale, respectiv contractele modificate nu prezintă caracteristici care diferă în mod substanțial de cele ale documentului semnat inițial. Fără a aduce atingere prevederilor art. 101-105 și 107, modificarea unui contract de concesiune în perioada de valabilitate este considerată substanțială atunci când este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;b) modificarea schimbă echilibrul economic al contractului de concesiune în favoarea concesionarului și/sau alocarea riscurilor între părți într-un mod care nu a fost prevăzut în concesiunea de lucrări sau în concesiunea de servicii inițială;c) modificarea extinde în mod considerabil domeniul de aplicare al concesiunii de lucrări sau al concesiunii de servicii;d) un nou concesionar înlocuiește concesionarul inițial, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 105.23. La articolul 111, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Sancțiunea contravențională se aplică autorității/entității contractante, care dispune adoptarea măsurilor care se impun împotriva persoanei/persoanelor implicate în derularea concesiunii ce a făcut obiectul contravenției.  +  Articolul IVLegea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) act al autorității contractante - orice act, orice operațiune care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligații prevăzute de legislația în materie, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operațiune, în legătură cu sau în cadrul unei proceduri de atribuire, fără a include achiziția directă care intră sub incidența Legii nr. 554/2004, prevăzute de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, de art. 82 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, sau de art. 50 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul prevăzut la alin. (4), persoana care se consideră vătămată și care a depus contestație la Consiliu nu are obligația de a plăti taxa judiciară de timbru prevăzută la art. 52^1.3. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.4. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) În cazul în care contestația privește conținutul documentației de atribuire, publicată în Sistemul electronic de achiziții publice, denumit în continuare SEAP, data luării la cunoștință este data publicării documentației de atribuire.5. La articolul 9, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) După primirea contestației, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației, în cel mult 3 zile de la primirea contestației. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoștința operatorilor economici interesați, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP.(2) În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, măsurile adoptate potrivit alin. (1) se comunică contestatorului și celorlalți operatori economici implicați în procedură, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz...................................................................................................(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a încheia contractul numai după comunicarea deciziei Consiliului privind soluționarea contestației și după expirarea termenului de așteptare prevăzut pentru încheierea lui, care nu este întrerupt/suspendat de formularea contestației.6. La articolul 16, alineatele (2), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) În termen de o zi de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP.(3) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a comunica contestația și celorlalți operatori economici interesați/implicați în procedură, în termen de o zi de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz...................................................................................................(5) Toate actele procedurale se transmit fie prin poștă, fie prin fax, fie prin mijloace electronice, cu confirmare de primire.7. La articolul 17, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Pentru a se asigura pronunțarea unei soluții unitare, contestațiile formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire se soluționează astfel:a) în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt soluționate de același complet;b) în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt soluționate de același complet, altul decât cel prevăzut la lit. a)...................................................................................................(3) Până la soluționarea contestației de către Consiliu, operatorii economici interesați să participe la procedura de atribuire, respectiv, după caz, operatorii economici participanți la procedura de atribuire pot formula cerere de intervenție voluntară în litigiu, potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în termen de 10 zile de la data publicării în SEAP a contestației. În cazul procedurilor a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, termenul de 10 zile se calculează de la data comunicării contestației.8. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Cererea de intervenție se înaintează atât Consiliului, cât și autorității contractante și contestatorului/contestatorilor, nu mai târziu de expirarea termenului legal de formulare a acesteia.9. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul conținut:  +  Articolul 19(1) La cerere, părțile cauzei au acces la documentele dosarului constituit la Consiliu, în aceleași condiții în care se realizează accesul la dosarele constituite la instanțele de judecată potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, cu excepția documentelor pe care operatorii economici le declară și probează ca fiind confidențiale, întrucât cuprind, fără a se limita la acestea, secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală.10. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Consiliul soluționează pe fond contestația în termen de 20 de zile de la data primirii, în condițiile art. 18 alin. (2), a dosarului achiziției publice, al achiziției sectoriale sau al concesiunii, respectiv în termen de 10 zile în situația incidenței unei excepții care împiedică analiza pe fond a contestației.11. La articolul 27, alineatele (9) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins: (9) Decizia se publică în termen de 5 zile de la pronunțare pe pagina de internet a Consiliului, în cadrul buletinului oficial, fără referire la datele de identificare ale părților, la datele cu caracter personal, precum și la informațiile pe care operatorul economic le precizează și probează ca fiind confidențiale potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) sau protejate de un drept de proprietate intelectuală...................................................................................................(11) Decizia se publică de către autoritatea contractantă în SEAP, în termen de 5 zile de la data primirii, fără referire la informațiile pe care operatorul economic le precizează și probează ca fiind confidențiale sau protejate de un drept de proprietate intelectuală. Prevederile art. 76 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.12. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 29Deciziile Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către autoritatea contractantă și/sau de către orice persoană vătămată de măsurile dispuse de Consiliu cu plângere la instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.13. La articolul 31, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Partea care formulează plângerea este obligată să comunice, în termenul prevăzut la art. 29, o copie de pe aceasta, precum și de pe înscrisurile doveditoare și celeilalte/celorlalte părți implicate în procedura de contestare în fața Consiliului, depunând dovada de comunicare în fața instanței până la primul termen de judecată, sub sancțiunea respingerii plângerii ca fiind tardivă.(2) Întâmpinarea este obligatorie. Intimatul este obligat să comunice instanței de judecată și petentului întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea plângerii de către petent. Nedepunerea întâmpinării în termen atrage decăderea din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții în afara celor de ordine publică.14. La articolul 34, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Instanța, sesizată cu o plângere împotriva unei decizii prin care Consiliul a soluționat contestația prin soluționarea unei excepții procesuale, admițând plângerea, desființează decizia respectivă și reține cauza spre judecare pe fond, cu luarea în considerare a motivelor care au determinat desființarea deciziei. În vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare, soluționarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanța de judecată la un termen distinct, care se stabilește ulterior pronunțării soluției în ceea ce privește plângerea asupra excepției.(3) În situația în care instanța admite plângerea, modifică decizia Consiliului și constată că actul autorității contractante a fost emis cu încălcarea prevederilor legislației în materia achizițiilor publice, achizițiilor sectoriale sau concesiunilor, iar contractul a fost încheiat înainte de comunicarea deciziei de către Consiliu, aplică dispozițiile art. 58-61 în mod corespunzător.(4) În cazul în care Consiliul a analizat doar o parte dintre motivele invocate în contestație, iar instanța consideră că plângerea împotriva deciziei Consiliului este întemeiată, admițând plângerea, reține cauza spre judecare pe fond, analizând motivele de contestație ce nu au format obiectul analizei Consiliului. În vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare, soluționarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanța de judecată la un termen distinct, care se stabilește ulterior pronunțării soluției în ceea ce privește plângerea.15. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 36^1Plângerea formulată împotriva deciziei pronunțate de Consiliu este scutită de plata oricărei taxe judiciare de timbru.16. La articolul 44, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cel puțin jumătate din numărul membrilor Consiliului trebuie să fie licențiați în drept, cu o vechime de 10 ani în domeniul juridic.(3) Președintele Consiliului trebuie să fie licențiat în drept, cu o vechime de cel puțin 12 ani în domeniul juridic, dintre care cel puțin 3 ani în funcția de consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice.17. La articolul 45, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Membrii Consiliului sunt selecționați pe baza aptitudinilor profesionale și a bunei reputații. Candidații trebuie să aibă studii universitare, o vechime de 10 ani în domeniul juridic, economic sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin 3 ani în domeniul achizițiilor publice.18. La articolul 46, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Membrilor Consiliului le sunt aplicabile toate drepturile, beneficiile și obligațiile specifice funcției publice.19. La articolul 46, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Personalul tehnico-administrativ are calitatea de personal contractual și/sau funcționari publici și este salarizat potrivit reglementărilor aplicabile personalului contractual și/sau funcționarilor publici din cadrul administrației publice centrale.20. La articolul 47 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) să exercite orice funcție/activitate publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior și a creației literar-artistice;21. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Verificarea anuală a stării de sănătate aprofundată a consilierilor de soluționare include și examen psihologic și, după caz, examen psihiatric la indicația medicului de medicina muncii.22. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 48^1(1) Constatarea abaterilor disciplinare săvârșite de membrii Consiliului revine comisiei de disciplină care se constituie în cadrul Consiliului.(2) Comisia de disciplină are un număr de 3 membri, dintre care unul este numit de președintele Consiliului, unul este ales de membrii Consiliului, cu majoritate simplă, și unul este reprezentant al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.(3) La propunerea comisiei de disciplină, sancțiunile disciplinare se aplică de președintele Consiliului, cu excepția sancțiunii destituirii din funcția publică, care se aplică de persoana care are competența legală de numire în funcția publică.23. La articolul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) În termen de o zi de la primirea contestației, autoritatea contractantă are obligația să o publice în SEAP.24. La articolul 50, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul procedurilor de atribuire a căror inițiere nu se realizează prin publicare în SEAP, autoritatea contractantă are obligația de a comunica contestația și celorlalți operatori economici interesați/implicați în procedură, în termen de o zi de la data primirii acesteia, prin orice mijloc de comunicare prevăzut de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, după caz.25. La articolul 50, alineatele (5), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Autoritatea contractată are obligația de a transmite instanței, în termen de 5 zile de la primirea contestației transmise de contestator, o copie a dosarului achiziției publice, achiziției sectoriale sau al concesiunii, cu excepția anunțurilor de participare publicate în SEAP și a documentației de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă și poate fi descărcată direct din SEAP.(6) Pârâtul este obligat să depună întâmpinarea în termen de 5 zile de la comunicarea contestației de către instanța de judecată, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe și invoca excepții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările ulterioare, și să o comunice reclamantului în același termen. Reclamantul este obligat să depună răspuns în termen de 3 zile de la comunicarea întâmpinării de către pârât.(7) Prevederile art. 17 alin. (3), alin. (4) și art. 19 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.26. La articolul 50, după alineatul (10) se introduc două noi alineate, alineatele (11) și (12), cu următorul cuprins: (11) Contestațiile formulate în etapa de până la data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate. (12) Contestațiile formulate în etapa de după data-limită de depunere a solicitărilor de participare/ofertelor/proiectelor sunt conexate.27. La articolul 50^1, alineatul (2) se abrogă. 28. La articolul 50^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Toate actele procedurale se transmit fie prin poștă, fie prin fax, fie prin mijloace electronice, cu confirmare de primire.29. La articolul 51, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În cazul admiterii recursului, instanța de recurs rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. În vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare, soluționarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanța de judecată la un termen distinct, care se stabilește ulterior pronunțării soluției în ceea ce privește plângerea asupra excepției.30. După articolul 52 se introduce un nou articol, articolul 52^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 52^1(1) Contestația introdusă la instanța judecătorească competentă se taxează cu 2% din valoarea estimată a contractului, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care procedura de atribuire este organizată pe loturi, taxele de timbru se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat. În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, cuantumul taxei judiciare se raportează la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.(3) Recursul formulat împotriva hotărârii de soluționare a contestației se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) sau alin. (2).(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru recursurile formulate de autoritățile contractante.(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.31. La articolul 53, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Procesele și cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum și cele privind anularea sau nulitatea contractelor se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul, prin completuri specializate în achiziții publice.32. La articolul 53, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Procesele și cererile care decurg din executarea contractelor administrative se soluționează în primă instanță, de urgență și cu precădere, de către secția civilă a tribunalului în circumscripția căruia se află sediul autorității contractante sau în circumscripția în care își are sediul social/domiciliul reclamantul.33. La articolul 55, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor prevăzută la art. 53 alin. (1) poate fi atacată cu recurs, în termen de 10 zile de la comunicare, la secția contencios administrativ și fiscal a curții de apel, care judecă în complet specializat în achiziții publice. Recursul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.34. La articolul 55, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Hotărârea pronunțată în cazul litigiilor prevăzută la art. 53 alineatul (1^1) poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, la instanța ierarhic superioară. Apelul este soluționat de urgență și cu precădere, într-un termen ce nu va depăși 30 de zile de la data sesizării legale a instanței.35. La articolul 55, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) Calea de atac prevăzută la alin. (3) și (3^1) suspendă executarea și se judecă de urgență și cu precădere, fiind aplicabile în mod corespunzător dispozițiile art. 50 alin. (5) și (6).(5) În caz de admitere a recursului, respectiv a apelului, instanța rejudecă, în toate cazurile, litigiul în fond. În vederea respectării principiilor oralității, contradictorialității și dreptului la apărare, soluționarea pe fond a cauzei ca urmare a admiterii plângerii se face de instanța de judecată la un termen distinct, care se stabilește ulterior pronunțării soluției în ceea ce privește plângerea asupra excepției.36. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 56(1) Cererile introduse la instanțele judecătorești potrivit prevederilor prezentului capitol se taxează cu 2% din valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei.(2) Cererile neevaluabile în bani formulate potrivit prezentei legi se taxează cu 450 lei.(3) Recursul/Apelul se taxează cu 50% din taxa prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2), după caz.(4) Sunt scutite de taxa judiciară de timbru prevăzută la alin. (1) și/sau alin. (2) recursurile/apelurile formulate de autoritățile contractante.(5) Persoana care a formulat cerere potrivit prevederilor prezentului articol poate beneficia, la cerere, de facilități sub formă de reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013, cu modificările și completările ulterioare.37. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) 8 zile, începând cu ziua următoare trimiterii deciziei de atribuire a contractului către ofertanții/candidații interesați, prin orice mijloace de comunicare prevăzute de legislația privind achizițiile publice, legislația privind achizițiile sectoriale sau legislația privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziție publică sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunțurilor de participare, potrivit legislației privind achizițiile publice, legislației privind achizițiile sectoriale sau legislației privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.38. La articolul 61^1, alineatele (1), (2) și (5)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 61^1(1) Pentru soluționarea contestației formulate în condițiile art. 8 sub sancțiunea respingerii acesteia, persoana care se consideră vătămată trebuie să constituie, în termen de maximum 5 zile de la data sesizării Consiliului, o cauțiune stabilită după cum urmează:a) 2% din valoarea estimată a contractului, în cazul în care aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 35.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai mult de 88.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b);b) 2% din valoarea estimată a contractului, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 12 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 11 alin. (1) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, dar nu mai mult de 220.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a), respectiv nu mai mult de 880.000 lei pentru contestațiile depuse în etapa prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. b).(2) În cazul unei proceduri de atribuire a acordului-cadru, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv.…..........................................................................................(5) Cauțiunea se restituie celui care a depus-o, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii Consiliului. Cauțiunea nu se restituie celui care a depus-o în măsura în care autoritatea contractantă face dovada că asupra acesteia a formulat cerere în fața instanței pentru plata despăgubirii cuvenite până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.(6) Cererea de restituire se depune la Consiliu și la autoritatea contractantă după expirarea termenului reglementat la alin. (5). Cu toate acestea, cauțiunea se restituie de îndată dacă autoritatea contractantă declară în mod expres că nu urmărește obligarea contestatorului care a constituit cauțiunea la despăgubiri pentru prejudiciile cauzate ca urmare a depunerii contestației. În termen de 2 zile de la data solicitării contestatorului sau a Consiliului autoritatea contractantă are obligația să transmită răspunsul.(7) Consiliul, după caz, se pronunță asupra cererii de restituire a cauțiunii cu respectarea principiilor reglementate la art. 15, în termen de 5 zile, printr-o încheiere supusă plângerii la instanța competentă potrivit art. 32 alin. (1) sau (2) în termen de 5 zile de la comunicare. Plângerea este suspensivă de executare.39. La articolul 61^1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) În cazul unei proceduri de atribuire împărțite pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la valoarea estimată a fiecărui lot contestat.(2^2) În cazul în care procedura de atribuire a acordului-cadru este organizată pe loturi, prevederile alin. (1) se raportează la dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent ce se intenționează a se atribui în baza acordului-cadru respectiv aferent fiecărui lot contestat.40. Articolul 61^2 se abrogă.  +  Articolul VOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1004 din 18 decembrie 2017, aprobată prin Legea nr. 186/2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins: h) control ex ante - control privind aspectele de calitate și aspectele de regularitate, așa cum sunt definite de prezenta ordonanță de urgență.2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Termenele necesare ANAP pentru efectuarea controlului ex ante potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice aferente, cu privire la emiterea avizului conform, precum și pentru derularea procedurii de conciliere, nu sunt incluse în termenele prevăzute pentru întocmirea raportului procedurii de către autoritățile/entitățile contractante potrivit Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.3. La articolul 5, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Controlul ex ante exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor, din punctul de vedere al regularității și calității, pe bază de liste de verificare.(3) Controlul ex ante prevăzut la alin. (1) se exercită de ANAP în mod selectiv, pe baza unei metodologii de selecție, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (3).4. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Controlul ex ante prevăzut la alin. (2) este integral digitalizat, desfășurându-se prin mijloace electronice în toate fazele sale, fără a fi necesară deplasarea personalului ANAP desemnat în acest sens la sediul autorității contractante, cu excepția situațiilor în care procedurile de atribuire nu se desfășoară prin mijloace electronice.5. La articolul 6, partea introductivă și litera a) a alineatului (2) și alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Controlul de calitate și regularitate ex ante al procesului de atribuire, prevăzut la alin. (1) lit. a), presupune:a) verificarea conformității cu dispozițiile legale în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, respectiv concesiunilor de servicii sau lucrări a documentației de atribuire, împreună cu strategia de contractare și celelalte documente ce o însoțesc, a anunțului de tip erată, precum și a propunerilor de răspuns ale autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici și a oricăror informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire, cu excepția studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;…..............................................................................................(3) Fac obiectul controlului ex ante toate procedurile de atribuire prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. g), cu excepția procedurilor prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. h) și art. 104 alin. (1) lit. c),alin. (5) lit. c)-d) și alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 82 alin. (1^1) lit. b) și art. 117 alin. (1) lit. d),g),h),i) și j) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Metodologia de selecție trebuie să asigure realizarea controlului prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. a) pentru un procent de maximum 10% din totalul procedurilor de atribuire ce pot face obiectul controlului ex ante conform art. 6 alin. (3), aferente contractelor/acordurilor-cadru cu o valoare estimată mai mare decât pragul valoric stabilit de legislație pentru realizarea achiziției directe, cu accent pe acelea aferente contractelor ce se încadrează în categoriile cu riscul cel mai mare, așa cum vor fi definite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Autoritatea contractantă selectată în vederea realizării controlului ex ante va fi înștiințată anterior începerii activității de control, prin intermediul SEAP, în termen de 2 zile lucrătoare de la încărcarea documentației de atribuire în SEAP/transmiterea notificării privind intenția de a modifica contractul sau de a realiza o negociere fără publicare prealabilă.8. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) În cazul înștiințărilor aferente verificării intențiilor de realizare a modificărilor contractuale și a negocierilor fără publicare/invitație prealabilă, acestea se vor transmite prin orice mijloace de comunicare prevăzute la cap. II secțiunea a 5-a din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, și la cap. III secțiunea a 5-a din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, în caz că prevederile art. 24 alin. (2) și (3) din prezenta ordonanță de urgență nu sunt operaționale/ aplicabile.9. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă și litera d) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Autoritatea contractantă inițiatoare a procedurii de atribuire selectate pentru realizarea controlului ex ante are obligația de a pune la dispoziția ANAP, prin intermediul SEAP sau prin alte mijloace electronice dacă, din motive de natură tehnică, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii, următoarele informații și/sau documente:..................................................................................................d) copii ale documentelor prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor, împreună cu justificările aferente, în termen de o zi lucrătoare de la întocmirea acestora;10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Autoritatea contractantă are obligația de a informa ANAP cu privire la măsurile de remediere întreprinse ca urmare a primirii avertismentului de integritate sau a notificării prevăzute la art. 7 alin. (6), în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora.11. Denumirea secțiunii a 3-a de la capitolul II se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Secţiunea a 3-a Desfășurarea activității de control al documentației de atribuire, al anunțului de tip erată și al solicitărilor de clarificări/informații suplimentare12. La articolul 11 alineatul (1), partea introductivă și literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În desfășurarea activității de control ex ante din cadrul etapei prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate, o singură dată, al:a) documentației de atribuire aferente procedurilor de atribuire selectate pentru verificare, înainte de transmiterea spre publicare a anunțului de participare/de participare simplificat/de concurs;b) anunțului de tip erată, aferent procedurilor de atribuire selectate, transmis de către autoritatea contractantă spre publicare în SEAP;13. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea anunțului de participare/anunțului de participare simplificat/anunțului de concesionare/anunțului de concurs, ANAP transmite autorității/ entității o adresă de înștiințare cu privire la implementarea măsurilor de remediere dispuse prin avizul conform condiționat emis de ANAP.14. La articolul 11, alineatele (2) și (3) se abrogă. 15. La articolul 12 alineatul (1), partea introductivă și literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În desfășurarea activității de control ex ante al procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor și atribuire a contractului, personalul ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate al concluziilor și emite o singură dată, pe fiecare fază a acestui proces, un aviz conform astfel:a) componența comisiei de evaluare și concluziile comisiei de evaluare privind îndeplinirea condițiilor de formă aferente depunerii ofertelor/candidaturilor și a criteriilor de calificare/ selecție de către ofertanți/candidați/subcontractanți/terți susținători conform informațiilor din DUAE;..............................................................................................d) concluziile comisiei de evaluare privind analiza documentelor-suport pentru îndeplinirea criteriilor de calificare/selecție prezentate de către candidații ce urmează a fi selectați conform regulilor prevăzute în documentația de atribuire în cadrul procedurilor care prevăd etapă de preselecție, respectiv de ofertantul/ofertanții ce urmează a fi declarat/declarați câștigător/câștigători în urma aplicării criteriului de atribuire, concluziile incluse în raportul procedurii de atribuire, precum și neconformitățile neremediate de la momentul inițierii controlului ex ante.16. La articolul 12 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins: e) concluziile finale ale comisiei de evaluare privind analiza neconformităților constatate și neremediate din Avizele conform condiționate, anterior emise de ANAP.17. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) În desfășurarea activității de control prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b), ANAP verifică documentele prin care se formalizează deciziile comisiei de evaluare cu privire la declararea drept admise/respinse a candidaturilor/ofertelor pentru fiecare fază a procesului de evaluare a ofertelor/candidaturilor aferentă procedurilor de atribuire selectate, inclusiv în ceea ce privește aplicarea criteriului de atribuire și stabilirea ofertantului/ofertanților câștigător/câștigători.18. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă. 19. La articolul 14, alineatele (3), (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Autoritatea contractantă poate decide publicarea anunțului de participare/anunțului de participare simplificat/anunțului de concesionare/anunțului de concurs, cu sau fără remedierea abaterilor constatate de ANAP prin avizul conform condiționat emis ca rezultat al controlului ex ante exercitat în conformitate cu prevederile art. 11, având obligația de a publica avizul conform emis.(4) Autoritatea contractantă poate decide continuarea derulării procedurii de atribuire cu sau fără a remedia abaterile constatate de ANAP prin avizul conform condiționat, având obligația de a publica avizul conform final odată cu publicarea raportului intermediar/raportului procedurii, respectiv în ziua transmiterii comunicărilor privind rezultatul selecției/rezultatul procedurii. ..................................................................................................(6) În cazul procedurilor de negociere fără publicare prealabilă, autoritatea contractantă are obligația de a publica în SEAP avizul conform final, împreună cu un anunț de transparență, și se comunică tuturor participanților la procedura de atribuire, împreună cu rezultatul procedurii.20. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins: (7^1) Avizul conform necondiționat, avizul conform condiționat, respectiv avizul conform final, emis cu privire la raportul intermediar/raportul procedurii, se aprobă la nivel de structură de specialitate din cadrul ANAP responsabilă cu realizarea controlului ex ante.21. La articolul 14, alineatul (8) se modifică și va avea următorul conținut: (8) Nulitatea absolută a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de atribuire care a făcut obiectul controlului ex ante și în care ANAP a emis un aviz conform final condiționat, iar autoritatea contractantă a finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile grave de la legislația aplicabilă constatate de ANAP, cu excepția situației prevăzute la art. 25 alin. (2), se constată de către instanța de judecată, aceasta urmând a analiza pe fond argumentele aduse de autoritatea contractantă în cauză pentru ignorarea celor reținute de ANAP prin respectivul aviz conform final condiționat; prevederile cap. VI secțiunea a 3-a din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.22. La articolul 14, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins: (8^1) În sensul alin. (8), abaterile grave reprezintă acele abateri de la legislația în domeniul achizițiilor publice/sectoriale/concesiunilor de lucrări și servicii care conduc la încălcarea principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare.23. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Procesul de control ex ante este limitat la aspectele verificate și constatate în baza listelor de verificare ale ANAP și nu exonerează de răspundere autoritatea contractantă în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de aceasta în procesul de atribuire și/sau modificare a contractului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.24. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16În cazul în care autoritatea contractantă are obiecții cu privire la constatările și /sau măsurile de remediere dispuse, identificate de către ANAP ca urmare a activității de control ex ante al procesului de atribuire, se poate demara procedura de conciliere.25. La articolul 18 alineatul (3), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) 5-10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de conciliere, dacă ANAP nu are nevoie de informații suplimentare de la autoritatea contractantă;b) 3-5 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informații suplimentare de la autoritatea contractantă, dacă ANAP are nevoie de informații suplimentare.26. La articolul 19 alineatul (2), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) constatările și/sau măsurile de remediere dispuse prin avizul conform condiționat emis inițial de controlul ex ante sunt menținute, în cazul respingerii cererii de conciliere;b) constatările și/sau măsurile de remediere dispuse de controlul ex ante vor fi modificate, parțial sau total, în conformitate cu soluția adoptată în decizia de conciliere, urmând ca ANAP să emită un nou aviz conform care îl va înlocui pe cel inițial, în cazul admiterii parțiale/admiterii cererii de conciliere.27. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) ANAP este scutită de plata taxei judiciare de timbru în cazul în care, în temeiul alin. (1), solicită anularea unui contract de achiziție publică sau exercită o cale de atac.28. La articolul 26 alineatul (1), litera a) se abrogă.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2015 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 26 mai 2015, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Agenția Națională pentru Achiziții Publice, denumită în continuare ANAP, se înființează ca instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea atribuțiilor, activității, a posturilor și a personalului de la Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare ANRMAP, de la Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, denumită în continuare UCVAP, și de la compartimentele de verificare a achizițiilor publice din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.2. La articolul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins: b^1) elaborarea și implementarea, în colaborare cu alte instituții implicate în domeniu, a documentelor de politică publică, strategiilor guvernamentale, planurilor, programelor și metodologiilor în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu Programul de guvernare și politica la nivelul Uniunii Europene, adoptate, după caz, prin hotărâre a Guvernului;3. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins: f^1) elaborarea și implementarea, în colaborare cu alte instituții cu atribuții în domeniul achizițiilor publice, a Planului privind profesionalizarea în domeniul achizițiilor publice, adoptat prin hotărâre a Guvernului;4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) ANAP este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea secretarului general al Guvernului.5. La articolul 5, alineatele (1^1) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (1^1) La nivelul ANAP funcționează un comitet decizional format cel puțin din reprezentanții funcțiilor de reglementare, monitorizare, control ex ante, supervizare și conciliere, nominalizați prin ordin al președintelui ANAP.…..............................................................................................(7) Finanțarea ANAP se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul VIIAnexa nr. VIII la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La capitolul I litera A punctul I, după punctul 4^2 de la notă se introduce un nou punct, punctul 4^3, cu următorul cuprins: 4^3. Prevederile pct. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și funcționarilor publici din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.2. La capitolul II litera A punctul I, după punctul 5 de la notă se introduce un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins: 6. Prevederile pct. 3 și 4 se aplică în mod corespunzător și personalului contractual din cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.  +  Articolul VIII(1) Procedurile de atribuire în curs de desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân supuse legislației în vigoare la data inițierii acestora.(2) Prin procedură de atribuire în curs de desfășurare se înțelege orice procedură pentru care s-a transmis un anunț de participare, un anunț de participare simplificat, o invitație de participare sau, după caz, un anunț de concesionare până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Contestațiile, procesele și cererile aflate în curs de soluționare în fața Consiliului National pentru Soluționarea Contestațiilor sau, după caz, a instanțelor judecătorești la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență continuă să se judece potrivit procedurii prevăzute de legislația în vigoare la data la care au fost începute.(4) Termenul de exercitare a căilor de atac se supune legii în vigoare la momentul la care a fost depusă contestația pe cale administrativ-jurisdicțională sau pe cale judiciară.(5) Operatorul Sistemului electronic de achiziții publice (SEAP) are obligația de a lua măsurile necesare pentru a adapta sistemul electronic în vederea implementării măsurilor necesare ca urmare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IX(1) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligația de a asigura operaționalizarea și utilizarea mecanismului informatic pentru proceduri simplificate, prevăzut la art. I pct. 1, respectiv la art. II pct. 1, precum și operaționalizarea secțiunii dedicate publicării modificărilor contractuale, prevăzută la art. I pct. 23, respectiv la art. II pct. 23.(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea pentru Digitalizarea României are obligația de a asigura operaționalizarea controlului ex ante digitalizat, astfel încât acest control să se poată desfășura integral, în toate etapele sale, prin mijloace electronice.  +  Articolul XÎn termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, se aprobă prin hotărâre a Guvernului mecanismul pentru crearea și utilizarea bazei de date cu utilaje și echipamente de care pot dispune operatorii economici care desfășoară activități în domeniul proiectelor de infrastructură, în vederea participării la procedurile de achiziții publice.  +  Articolul XI(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului, se suplimentează numărul de posturi pentru instanțele judecătorești cu 25 de posturi de grefier, 15 posturi fiind repartizate Curții de Apel București și 10 posturi Tribunalului București. Aceste posturi vor fi alocate exclusiv completurilor specializate în achiziții publice care soluționează cereri ce corespund tipurilor de acțiuni prevăzute de Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, în special celor care pun în discuție fonduri europene.(2) În situația în care, la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), în bugetul ordonatorului principal de credite nu sunt prevăzute fonduri pentru finanțarea posturilor respective, finanțarea acestora se va realiza din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, până la data primei rectificări bugetare.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă în bugetul de stat modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1).  +  Articolul XIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase
  Președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice,
  Eugen Ștefan-Dorel Cojoacă
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  Ionel Scrioșteanu,
  secretar de stat
  București, 9 iulie 2020.Nr. 114.----