LEGE nr. 123 din 10 iulie 2020pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 13 iulie 2020  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 2, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu următorul cuprins:23^1. disconfortul olfactiv - efectul generat de o activitate care poate avea impact asupra stării de sănătate a populației și a mediului, care se percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se cuantifică obiectiv conform standardelor naționale, europene și internaționale în vigoare;2. La articolul 2, după punctul 49 se introduce un nou punct, punctul 49^1, cu următorul cuprins:49^1. planul de gestionare a disconfortului olfactiv - plan de măsuri cuprinzând etapele care trebuie parcurse în intervale de timp precizate, în scopul identificării, prevenirii și reducerii disconfortului olfactiv care se realizează atât în cazul unor instalații/activități noi sau a instalațiilor/activităților existente, cât și în cazul unor modificări substanțiale ale instalațiilor/activităților existente;3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: (3) Autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, impune, în cadrul procedurilor de reglementare pentru proiectele sau activitățile care pot crea disconfort olfactiv în zonele rezidențiale, condițiile de funcționare pentru respectarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.(4) Autoritățile competente pentru protecția mediului responsabile cu emiterea actelor de reglementare din domeniul protecției mediului includ condițiile impuse de autoritățile prevăzute la alin. (3) în respectivele acte de reglementare.4. La articolul 12, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Planul de gestionare a disconfortului olfactiv se elaborează de către operatorii economici/titularii activităților care pot genera disconfort olfactiv.5. La articolul 12, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Este obligatorie îndeplinirea măsurilor cuprinse în programul pentru conformare și măsurile stabilite în planul de gestionare a disconfortului olfactiv la termenele stabilite.6. Titlul capitolului X „Protecția atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Capitolul X Protecția atmosferei, schimbările climatice, gestionarea zgomotului ambiental, prevenirea și controlul disconfortului olfactiv7. La articolul 59 alineatul (1), după litera l) se introduce o literă nouă, litera m), cu următorul cuprins:m) aprobă împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul sănătății metodologii cu privire la prevenirea și reducerea disconfortului olfactiv.8. La articolul 61, literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) dispune, în scris sau în actul de control, încetarea temporară sau definitivă a activităților generatoare de poluare, disconfort olfactiv, în vederea aplicării unor măsuri de urgență sau pentru nerespectarea programului pentru conformare și/sau a planului de gestionare a disconfortului olfactiv, după caz;b) solicită aplicarea măsurilor tehnologice, a restricțiilor și interdicțiilor în scopul prevenirii, limitării sau eliminării emisiilor de poluanți și a disconfortului olfactiv;9. După articolul 64 se introduc șase noi articole, articolele 64^1-64^6, cu următorul cuprins:  +  Articolul 64^1Emisiile și/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie reținute și dirijate către un sistem adecvat de reducere a mirosului.  +  Articolul 64^2Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin autoritățile publice din subordinea sa, ia toate măsurile necesare pentru ca activitățile pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu să se desfășoare astfel încât pentru fluxurile cu intensitate ridicată/scăzută să se aplice tehnologii eficiente de reducere a poluării, adecvate sectorului de activitate.  +  Articolul 64^3(1) Operatorul economic/Titularul care desfășoară activități pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.(2) În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, operatorul economic/titularul activității ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.(3) Operatorul economic/Titularul activităților care pot produce disconfort olfactiv și pentru care este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu asigură sisteme proprii de monitorizare a disconfortului olfactiv.  +  Articolul 64^4Autorizația/Autorizația integrată de mediu pentru activitățile care pot crea disconfort olfactiv trebuie să cuprindă un plan de gestionare a disconfortului olfactiv.  +  Articolul 64^5Prezența și concentrația mirosurilor în aerul înconjurător se evaluează în conformitate cu standardele în vigoare, respectiv «SR EN 16841-1 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 1: Metoda grilei», «SR EN 16841-2 Aer înconjurător. Determinarea prezenței mirosurilor în aerul înconjurător prin inspecție în teren Partea 2: Metoda dârei de miros» și «SR EN 13725 Calitatea aerului. Determinarea concentrației unui miros prin olfactometrie dinamică» sau cu alte standarde internaționale care garantează obținerea de date de o calitate științifică echivalentă.  +  Articolul 64^6(1) În cazul existenței unor plângeri din partea publicului care reclamă existența unui disconfort olfactiv, autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, formulează răspunsurile la respectivele plângeri.(2) În situația în care în urma investigațiilor autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate, constată existența unei legături de cauzalitate între disconfortul olfactiv și starea de sănătate a populației, notifică autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea actelor de reglementare în domeniul protecției mediului pentru reexaminarea și actualizarea respectivelor acte.10. La articolul 70, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) să reglementeze, inclusiv prin interzicerea temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea unor activități generatoare de disconfort, disconfort olfactiv pentru populație în anumite zone ale localităților, cu predominanță în spațiile destinate locuințelor, în zonele destinate tratamentului, odihnei, recreerii și agrementului, unități sanitare și unități de învățământ;11. La articolul 70, după litera j) se introduc cinci noi litere, literele k)-o), cu următorul cuprins:k) să prevadă la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv;l) să întrețină rețeaua de canalizare, instalațiile de preepurare/stațiile de epurare și să ia toate măsurile astfel încât să nu creeze disconfort olfactiv;m) să controleze cu scop preventiv și la sesizarea publicului activitățile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecției mediului și care pot crea disconfort olfactiv;n) la implementarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vecinătatea activităților cu posibil impact olfactiv asupra populației, autoritățile administrației publice locale resping solicitările de dezvoltare a proiectelor care necesită asigurarea de protecție sanitară, dacă distanțele minime de protecție sanitară stabilite între teritoriile protejate și o serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației nu sunt respectate;o) în cazul zonelor rezidențiale în vecinătatea cărora se desfășoară activități existente cu impact olfactiv la care distanța minimă de protecție sanitară în vigoare nu este respectată, operatorul/titularul activității are obligația să ia toate măsurile necesare în vederea diminuării disconfortului produs, prin implementarea unui plan de gestionare a disconfortului olfactiv avizat de autoritatea publică centrală pentru sănătate, prin structurile subordonate și/sau autoritatea administrației publice locale, după caz. Pentru activitățile supuse procedurilor de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului planul de gestionare a disconfortului olfactiv se avizează și de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin structurile subordonate.12. Articolul 72 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 72(1) La elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului se respectă prevederile prezentei ordonanțe de urgență și reglementările speciale și se prevăd, în mod obligatoriu, măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv, măsurile prevăzute în planurile de gestionare a disconfortului olfactiv, precum și măsuri de menținere și ameliorare a fondului peisagistic natural și antropic al fiecărei zone și localități, condiții de refacere peisagistică și ecologică a zonelor deteriorate și măsuri de dezvoltare a spațiilor verzi, de protecție sanitară a captărilor de apă potabilă și lucrări de apărare împotriva inundațiilor.(2) La elaborarea planurilor de gestionare a disconfortului olfactiv se iau în considerare măsurile de prevenire și de reducere a disconfortului olfactiv, stabilite în conformitate cu prevederile alin. (1).13. La articolul 75, litera z^1) se modifică și va avea următorul cuprins:z^1) plătește, în condițiile legii, contribuții obligatorii sau voluntare la organizațiile constituite în baza tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în limita bugetului aprobat.14. La articolul 82, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) organizează și coordonează activitatea de monitorizare a stării de sănătate a populației în relație cu factorii de risc din mediu, inclusiv disconfortul olfactiv;.................................................................................................c) elaborează, în colaborare cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, reglementări privind calitatea și igiena mediului, inclusiv disconfortul olfactiv și asigură controlul aplicării acestora;15. La articolul 82, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) aprobă împreună cu autoritatea publică centrală din domeniul protecției mediului metodologii cu privire la prevenirea și reducerea disconfortului olfactiv;16. La articolul 82, literele d) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) colaborează cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în managementul calității mediului, inclusiv disconfortul olfactiv, în relație cu starea de sănătate a populației;.................................................................................................h) colaborează, la nivel central și local, în asigurarea accesului publicului la informația de sănătate în relație cu mediul, inclusiv disconfortul olfactiv.17. La articolul 90, după litera i) se introduc șase noi litere, literele j)-o), cu următorul cuprins:j) iau măsurile necesare prevenirii și reducerii disconfortului olfactiv provenit de la activitățile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecției mediului și dispun măsurile legale ce se impun;k) colaborează cu autoritățile competente pentru protecția mediului în ceea ce privește prevenirea și reducerea disconfortului olfactiv provenit de la activitățile pentru care este necesară emiterea autorizației/autorizației integrate de mediu;l) aplică prevederile din planurile de urbanism și amenajarea teritoriului cu respectarea distanțelor prevăzute în legislația în vigoare și dispun măsurile legale ce se impun;m) resping solicitările de dezvoltare a proiectelor dacă distanțele minime de protecție sanitară nu sunt respectate sau în zonă sunt instalații care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației;n) controlează în scop preventiv și la sesizarea publicului, prin serviciile de specialitate, activitățile pentru care nu este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu și care ar putea crea un disconfort olfactiv și dispun măsurile legale ce se impun;o) reglementează inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară desfășurarea activităților generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement.18. La articolul 96 alineatul (1), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. obligațiile persoanelor juridice de a realiza sisteme de automonitorizare inclusiv pentru disconfortul olfactiv și de a raporta autorității publice teritoriale de protecție a mediului rezultatele automonitorizării și/sau alte date solicitate, precum și accidentele și incidentele care pot conduce la pericole de accidente;19. La articolul 96 alineatul (1), după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 15^1 și 15^2, cu următorul cuprins:15^1. obligația autorităților administrației publice locale de a prevedea la elaborarea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului măsuri de prevenire și reducere a disconfortului olfactiv;15^2. obligația autorităților administrației publice locale de a controla la sesizarea publicului activitățile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecției mediului și care pot crea disconfort olfactiv;20. La articolul 96 alineatul (1), după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:29. obligația operatorilor economici/titularilor activităților de a elabora și de a respecta planul de gestionare a disconfortului olfactiv;21. La articolul 96 alineatul (2), punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:12. obligațiile autorităților administrației publice locale de a amenaja, întreține și dezvolta rețele de canalizare, instalațiile de preepurare/stațiile de epurare și de a lua toate măsurile astfel încât să nu se creeze disconfort olfactiv;22. La articolul 96 alineatul (2), după punctul 12 se introduc patru noi puncte, punctele 12^1-12^4, cu următorul cuprins:12^1. obligația autorităților administrației publice locale de a lua măsurile necesare prevenirii și reducerii disconfortului olfactiv provenit de la activitățile care nu se supun reglementării din punctul de vedere al protecției mediului și de a dispune măsurile legale ce se impun;12^2. obligația autorităților administrației publice locale de a respinge solicitările de dezvoltare a proiectelor dacă distanțele minime de protecție sanitară nu sunt respectate sau în zonă sunt instalații care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației;12^3. obligația autorităților administrației publice locale de a controla în scop preventiv și la sesizarea publicului, prin serviciile de specialitate, activitățile pentru care nu este necesară obținerea autorizației/autorizației integrate de mediu și care ar putea crea un disconfort olfactiv și de a dispune măsurile legale ce se impun;12^4. obligația autorității administrației publice locale de a reglementa inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară a desfășurării activităților generatoare de disconfort olfactiv în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament și agrement, unități sanitare și unități de învățământ;23. La articolul 96 alineatul (3), punctele 1 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:1. obligația persoanelor fizice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației de mediu și a persoanelor juridice de a funcționa cu respectarea prevederilor autorizației/autorizației integrate de mediu pentru activitățile care fac obiectul procedurilor de reglementare din punctul de vedere al protecției mediului, precum și cu respectarea planului de gestionare a disconfortului olfactiv;.................................................................................................4. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a diminua, modifica sau înceta activitățile generatoare de poluare și/sau disconfort olfactiv la cererea motivată a autorităților pentru protecția mediului;24. La articolul 96 alineatul (3), punctele 9 și 13 se modifică și vor avea următorul cuprins:9. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a realiza în totalitate și la termen măsurile impuse, în conformitate cu actele de reglementare, planul de gestionare a disconfortului olfactiv și prevederile legale, de persoanele împuternicite cu verificarea, inspecția și controlul în domeniul protecției mediului;.................................................................................................13. obligațiile persoanelor fizice și juridice de a îmbunătăți performanțele tehnologice în scopul reducerii emisiilor, disconfortului olfactiv și de a nu pune în exploatare instalațiile ale căror emisii depășesc limitele stabilite prin actele de reglementare;25. Articolul 100 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 100În sensul prezentei ordonanțe de urgență autoritatea publică centrală pentru protecția mediului este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  +  Articolul IIConținutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv pentru toate activitățile care pot crea disconfort olfactiv se stabilește prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul protecției mediului și a autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul sănătății, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul IIIMetodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort olfactiv se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul protecției mediului și a autorității publice centrale cu responsabilități în domeniul sănătății, în termen de maximum 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ROBERT-MARIUS CAZANCIUC
  București, 10 iulie 2020.Nr. 123.-----